31.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 203/29


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1320 A COMISIEI

din 30 iulie 2015

privind retragerea din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a referințelor standardelor privind elementele de susținere pentru suzete, privind suzetele, privind dispozitivele ajutătoare la plutire pentru învățarea înotului și privind grătarele de frigere în aer liber

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (1), în special articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf,

după consultarea comitetului instituit prin articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2),

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE impune producătorilor obligația de a introduce pe piață numai produse sigure.

(2)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2001/95/CE, se presupune că un produs este sigur în privința riscurilor și categoriilor de riscuri acoperite de standardele naționale relevante atunci când este conform cu standardele naționale facultative, care transpun standardele europene, ale căror referințe au fost publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 4 din directiva menționată.

(3)

În conformitate cu Decizia C(2004) 1493 a Comisiei (3), Comisia a publicat în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene referințele standardelor EN 12586:1999 și EN 12586:1999/AC:2002 privind elementele de susținere pentru suzete și EN 1400:2002 (părțile 1, 2 și 3) privind suzetele.

(4)

În conformitate cu Decizia 2005/718/CE a Comisiei (4), Comisia a publicat în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene referințele standardelor EN 13138-2:2002 privind dispozitivele ajutătoare la plutire pentru învățarea înotului și EN 1860-1:2003 privind grătarele de frigere în aer liber.

(5)

Comitetul European de Standardizare a retras standardele EN 12586:1999, EN 12586:1999/AC:2002, EN 1400:2002 (părțile 1, 2 și 3), EN 13138-2:2002 și EN 1860-1:2003. Aceste standarde, care nu mai există, nu asigură conformitatea cu cerința generală de siguranță.

(6)

Prin urmare, referințele la aceste standarde ar trebui retrase din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin Directiva 2001/95/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Referințele standardelor următoare se retrag din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:

(a)

EN 12586:1999 și EN 12586:1999/AC:2002 „Articole de puericultură — Elemente de susținere pentru suzete — Cerințe de securitate și metode de încercare”;

(b)

EN 1400-1:2002 „Articole de puericultură — Suzete pentru sugari și copii mici — Partea 1: Cerințe generale și informații referitoare la produs”;

(c)

EN 1400-2:2002 „Articole de puericultură — Suzete pentru sugari și copii mici — Partea 2: Cerințe mecanice și încercări”;

(d)

EN 1400-3:2002 „Articole de puericultură — Suzete pentru sugari și copii mici — Partea 3: Cerințe chimice și încercări”;

(e)

EN 13138-2:2002 „Dispozitive ajutătoare la plutire pentru învățarea înotului — Partea 2: Cerințe de securitate și metode de încercare pentru dispozitive ajutătoare pentru plutire ținute de o persoană”;

(f)

EN 1860-1:2003 „Aparate, combustibili solizi și aprinzătoare pentru grătare de frigere în aer liber — Partea 1: Grătar de frigere în aer liber care utilizează combustibili solizi — Cerințe și metode de încercare”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 iulie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(3)  Decizia Comisiei C(2004) 1493 din 23 aprilie 2004 privind conformitatea anumitor standarde cu cerința generală de siguranță stabilită de Directiva 2001/95/CE și publicarea referințelor lor în Jurnalul Oficial.

(4)  Decizia 2005/718/CE a Comisiei din 13 octombrie 2005 privind conformitatea anumitor standarde cu cerința generală de siguranță stabilită de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și publicarea referințelor lor în Jurnalul Oficial (JO L 271, 15.10.2005, p. 51).