14.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/2


DECIZIA CONSILIULUI

din 10 noiembrie 2015

de numire a unui membru și a unui supleant în cadrul Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru Ungaria

(2015/C 380/02)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (1), în special articolul 8,

având în vedere lista candidaților prezentată Consiliului de către guvernele statelor membre și de către organizațiile lucrătorilor și patronale,

având în vedere listele membrilor și supleanților în cadrul Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă,

întrucât:

(1)

Prin deciziile sale din 2 decembrie 2013 (2) și din 12 iunie 2014 (3), Consiliul a numit, cu excepția anumitor membri și supleanți, membrii și supleanții în cadrul Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru perioada care se încheie la 7 noiembrie 2016.

(2)

Guvernul Ungariei a prezentat candidaturi pentru două posturi vacante,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sunt numiți în calitate de membru și de supleant în cadrul Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, pentru perioada care se încheie la 7 noiembrie 2016:

I.   REPREZENTANȚI AI GUVERNELOR

Țara

Membru

Supleant

Ungaria

doamna Katalin BALOGH

domnul Gyula MADARÁSZ

Articolul 2

Consiliul numește membrii și supleanții încă nenominalizați la o dată ulterioară.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 10 noiembrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

P. GRAMEGNA


(1)  JO L 216, 20.8.1994, p. 1.

(2)  Decizia Consiliului din 2 decembrie 2013 de numire a membrilor și a membrilor supleanți în cadrul Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (JO C 360, 10.12.2013, p. 8).

(3)  Decizia Consiliului din 12 iunie 2014 de numire a membrilor și a membrilor supleanți în cadrul Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru Lituania și Malta (JO C 182, 14.6.2014, p. 14); Decizia Consiliului din 12 iunie 2014 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru Franța (JO C 186, 18.6.2014, p. 5).