4.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/45


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1084 A COMISIEI

din 18 februarie 2015

de aprobare, în numele Uniunii Europene, a anumitor modificări ale anexelor II, V, VII și VIII la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind măsurile sanitare aplicabile în comerțul cu animale vii și produse de origine animală

[notificată cu numărul C(2015) 797]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 97/132/CE a Consiliului din 17 decembrie 1996 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind măsurile sanitare aplicabile în comerțul cu animale vii și produse de origine animală (1), în special articolul 3 paragraful al treilea,

întrucât:

(1)

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind măsurile sanitare aplicabile în comerțul cu animale vii și produse de origine animală („acordul”) prevede posibilitatea recunoașterii echivalenței măsurilor sanitare după ce partea exportatoare a demonstrat în mod obiectiv că măsurile sale sunt la nivelul corespunzător de protecție al părții importatoare („părțile”).

(2)

Acordul a fost aprobat în mod corespunzător prin Decizia 97/132/CE, care prevede, de asemenea, că modificările anexelor la aceasta, care sunt rezultatul recomandărilor Comitetului mixt de gestionare, ar trebui adoptate în conformitate cu procedura menționată în Directiva 72/462/CEE a Consiliului (2). Directiva 72/462/CEE a fost abrogată prin Directiva 2004/68/CE a Consiliului (3). Considerentul 10 din Directiva 2004/68/CE menționează că normele privind sănătatea publică și controalele oficiale care se aplică cărnii și produselor din carne în temeiul Directivei 72/462/CEE au fost înlocuite cu cele din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Considerentul menționează, de asemenea, că celelalte norme din Directiva 72/462/CEE au fost înlocuite prin Directiva 2002/99/CE a Consiliului (5) și prin Directiva 2004/68/CE.

(3)

Noua Zeelandă a restructurat autoritățile sale competente în 2010, iar, în prezent, noua autoritate competentă este Ministerul Industriilor Primare. Uniunea a propus o ușoară modificare a definiției rolurilor statelor membre și ale Comisiei. Părțile au recomandat actualizarea anexei II la acord pentru a reflecta aceste modificări.

(4)

Părțile au recomandat modificarea definițiilor diferitelor echivalențe, în special în ceea ce privește echivalența „Da-1” din glosarul din anexa V la acord, unde a fost introdus un link către modelul de atestare din secțiunea 1 litera (a) din anexa VII la acesta privind certificarea. De asemenea, părțile au dorit să pună la dispoziție un temei juridic pentru ca Uniunea să utilizeze sistemul electronic integrat al Uniunii prevăzut în Decizia 2003/24/CE a Comisiei (6) („TRACES”) pentru stabilirea certificatelor de import pentru produsele „Da-1” provenite din Noua Zeelandă. Această utilizare va permite actualizări mai rapide ale certificatelor, precum și continuarea utilizării certificării electronice. Părțile au recomandat în plus includerea unor definiții pentru TRACES și pentru sistemul electronic al Noii Zeelande (E-cert), precum și actualizarea numele anumitor boli ale animalelor menționate în glosarul anexei V la acord.

(5)

Noua Zeelandă a efectuat o nouă evaluare a riscurilor prezentate de importul de material seminal bovin și de embrioni bovini. Ca urmare, boala hemoragică epizootică nu mai este considerată o boală semnificativă pentru materialul seminal bovin, iar Noua Zeelandă a renunțat la condițiile sale de import. În plus, Noua Zeelandă a revizuit condițiile legate de febra Q și de diareea virală a bovinelor (tip II). Prin urmare, părțile au recomandat modificarea capitolului 1 privind „Materialul seminal” și a capitolului 2 privind „Embrionii” din secțiunea 1 și a capitolului 28 privind „Dispoziții diverse referitoare la certificare” din secțiunea 5 a anexei V la acord. În plus, părțile au recomandat eliminarea, în capitolul 1 privind „Materialul seminal” din secțiunea 1, a „acțiunilor” anterioare pentru exporturile din Noua Zeelandă către Uniune și introducerea unei noi „acțiuni” solicitând Uniunii să ia în considerare examinarea oportunității de a testa materialul seminal în vederea depistării rinotraheitei infecțioase bovine (infectious bovine rhinotracheitis – IBR) utilizând metoda de testare prin reacția de polimerizare în lanț (polymerase chain reaction – PCR) aprobată de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE), care oferă garanții echivalente privind absența IBR. Prin urmare, este adecvat să se modifice condițiile speciale din capitolele 1 și 2 din secțiunea 1 și a dispozițiilor privind certificarea relevante din capitolul 28 al secțiunii 5 din anexa V la acord.

(6)

În ceea ce privește albinele vii, Uniunea a adoptat o nouă legislație conținând lista statelor membre sau a regiunilor indemne de varrooză a albinelor cărora li se aplică restricții în ceea ce privește comerțul. Acestea se aplică, de asemenea, importurilor din Noua Zeelandă, deoarece aceasta nu este indemnă de boala respectivă. Părțile au recomandat adăugarea, în capitolul 3 privind „Animalele vii” din secțiunea 1 a anexei V la acord, pentru albinele și bondarii vii, inclusiv „germoplasmă de albine și bondari” care fac obiectul unor condițiile speciale, a unei restricții de export către statele membre sau regiuni ale acestora menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2013/503/UE a Comisiei (7). Uniunea a modificat, de asemenea, propriile condiții de import pentru loca americană în Decizia 2010/270/UE a Comisiei (8). Prin urmare, părțile au recomandat, de asemenea, modificarea capitolul 28 privind „Dispoziții diverse referitoare la certificare” din secțiunea 5 a anexei V la acord.

(7)

Din motive de coerență cu capitolul 4.B privind „Carnea proaspătă de pasăre” din secțiunea 2 a anexei V la acord, părțile au convenit să modifice titlul secțiunii 2 din anexa V la acesta, prin includerea cuvântului „proaspătă” în sintagma „carne de pasăre”.

(8)

Noua Zeelandă a efectuat o evaluare a riscurilor prezentate de sindromul respirator reproductiv al porcinelor (porcine respiratory reproductive syndrome – PRRS) și a modificat condițiile sale de import pentru carnea de porc. Prin urmare, părțile au recomandat adăugarea PRRS la condițiile speciale din capitolul 4.A privind „Carnea proaspătă” al secțiunii 2 din anexa V la acord, privind sănătatea animală, porcii pentru export din Uniune către Noua Zeelandă și stabilirea atestărilor relevante în capitolul 28 din secțiunea 5 a anexei V la acesta.

(9)

În 2010, Noua Zeelandă și-a revizuit normele privind manipularea cutiilor cu carne. Uniunea a evaluat aceste noi norme și a stabilit că sunt echivalente cu normele Uniunii. Prin urmare, părțile au convenit să mențină echivalența, nefiind necesară modificarea anexei V la acord.

(10)

În 2012, Noua Zeelandă și-a revizuit sistemul de inspecție a cărnii de bovine, ovine și caprine. Principalele modificări vizează transferul sarcinilor legate de inspecția calității cărnii la operatorii economici din sectorul alimentar, menținând în același timp activitatea de supraveghere generală în sarcina autorității competente. Uniunea a evaluat aceste noi norme și a stabilit că sunt echivalente cu normele Uniunii. Prin urmare, părțile au fost de acord să mențină echivalența, nefiind necesară modificarea anexei V la acord.

(11)

Noua Zeelandă a realizat o evaluare a riscurilor pe bază științifică pentru produsele pe bază de lapte crud și a stabilit cerințe de import și mecanisme juridice de recunoaștere a echivalenței pentru produsele pe bază de lapte nepasteurizat (cu excepția laptelui crud). Uniunea a analizat respectiva evaluare și ambele părți au concluzionat și au recomandat recunoașterea echivalenței reciproce privind aceste produse în 2010. Din motive legate de coerență și de simplificare, părțile au recomandat înlocuirea, în capitolul 8 privind „Laptele și produsele lactate destinate consumului uman” din secțiunea 3 a anexei V la acord, a subtipurilor „Brânzeturi moi din lapte crud” și „Brânzeturi tari din lapte crud (parmezan)” cu un nou subtip „Produse din lapte nepasteurizat (cu excepția laptelui crud)” stabilit la echivalența „Da-1” fără nicio condiție specială.

(12)

Uniunea și-a revizuit normele privind metodele de testare pentru depistarea biotoxinelor marine la moluștele bivalve vii în Regulamentul (UE) nr. 15/2011 al Comisiei (9). Noua Zeelandă a transmis Uniunii dosare de echivalență privind metodologia sa de testare a biotoxinelor și criteriile de aprobare în anii 2003, 2006 și 2010. În urma evaluării, părțile au stabilit că sistemele fiecărei părți sunt echivalente și că nu este necesară modificarea anexei V la acord.

(13)

Uniunea a efectuat o revizuire majoră a legislației sale privind subprodusele de origine animală („SOA”). Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (10) a fost abrogat și înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (11) și cu Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (12). Pe baza unei evaluări a menținerii echivalenței, părțile au concluzionat că echivalența privind SOA pentru exporturile din Noua Zeelandă către Uniune, precum și pentru exporturile Uniunii către Noua Zeelandă efectuate în cadrul acordului, nu este afectată de noua legislație a Uniunii și că nu este necesară modificarea anexei V la acesta.

(14)

În ceea ce privește modificarea Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 prin Regulamentul (CE) nr. 668/2004 al Comisiei (13), adăugarea de subproduse aromatizante de origine animală și de derivate din grăsime ca produse separate, părțile au recomandat adăugarea subproduselor aromatizante de origine animală în rândul produselor enumerate în capitolul 21 privind „Hrana pentru animale de companie (inclusiv prelucrată) care nu conține decât materiale din categoria 3” din secțiunea 4 a anexei V la acord. Părțile au recomandat stabilirea unei echivalențe „Da-3” pentru sănătatea animală și pentru sănătatea publică în cazul exporturilor din Noua Zeelandă în Uniune și a unui statut „NE” pentru exporturile din Uniune în Noua Zeelandă.

(15)

Părțile au recomandat modificarea titlului capitolului 27 din secțiunea 5 a anexei V la acord din „Definiții” în „Aspecte orizontale” și eliminarea tuturor subcapitolelor din respectivul capitol.

(16)

Subcapitolul „Sisteme de certificare” din capitolul 27 al secțiunii 5 din anexa V la acord clarifică tipul de produse pentru care se aplică echivalența sistemelor de certificare. Părțile recomandă mutarea acestei clarificări privind tipul de produse din coloana „Condiții speciale” în coloana „Echivalență” din respectivul subcapitol, fără a introduce alte modificări.

(17)

Părțile au recomandat introducerea în capitolul 27 din secțiunea 5 a anexei V la acord, a unui subcapitol privind dispozițiile pentru reexportarea produselor importate atunci când produsele provin dintr-o țară terță și dintr-o unitate (unități) autorizată (autorizate) să exporte produsul atât în Uniune, cât și în Noua Zeelandă. Această dispoziție este prevăzută în prezent în anexa VII la Decizia 2003/56/CE a Comisiei (14).

(18)

Pe baza unei evaluări, părțile au concluzionat că, pentru produsele în cazul cărora echivalența „Da-1” este stabilită, sistemele de monitorizare și de testare microbiologică ale ambelor părți pentru produsele pescărești și produsele lactate au fost echivalente, chiar dacă au admis faptul că criteriile microbiologice pot fi diferite. Responsabilitatea îndeplinirii criteriilor specifice privind siguranța alimentară ale părților importatoare revine operatorilor exportatori. Părțile au recomandat includerea, în capitolul 27 din secțiunea 5 a anexei V la acord, a unui subcapitol privind dispoziții referitoare la un sistem de monitorizare și testare microbiologică. Aceste dispoziții se aplică, de asemenea, sectorului cărnii, pe baza echivalenței convenite anterior de către părți.

(19)

Pe baza unei evaluări, părțile au concluzionat că sistemele fiecărei părți pentru includerea în listă a unităților sunt echivalente. Prin urmare, părțile au recomandat stabilirea, în capitolul 27 din secțiunea 5 a anexei V la acord, a unui subcapitol privind dispoziții referitoare la o procedură simplificată de includere în listă a unităților din Noua Zeelandă care realizează produse de origine animală pentru export în Uniune. Aceasta se aplică produselor pentru care este stabilită echivalența cu privire la sănătatea publică.

(20)

Uniunea și-a modificat condițiile de import privind encefalopatia spongiformă bovină (ESB) în Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (15). Pentru a reflecta aceste modificări, părțile au recomandat actualizarea capitolul 28 privind „Dispoziții diverse referitoare la certificare” din secțiunea 5 a anexei V la acord.

(21)

În loc de a include statele membre și regiunile acestora indemne de IBR și în care operează programe aprobate de control în capitolul 28 din secțiunea 5 a anexei V la acord, părțile au recomandat ca respectivul capitol 28 să facă trimitere la Decizia 2004/558/CE a Comisiei (16), care recunoaște și conține lista cu respectivele statele membre și regiunile acestora.

(22)

În loc de a include statele membre și regiunile acestora indemne de boala Aujeszky și în care operează programe aprobate de control în capitolul 28 din secțiunea 5 a anexei V la acord, părțile au recomandat ca respectivul capitol 28 să facă trimitere la Decizia 2008/185/CE a Comisiei (17), care recunoaște și conține lista cu respectivele statele membre și regiunile acestora.

(23)

Părțile au recomandat adăugarea unei atestări sub formă de certificat în capitolul 28 din secțiunea 5 a anexei V la acord, pentru pesta porcină clasică (PPC) pentru produse derivate din porci sălbatici exportați din Uniune în Noua Zeelandă.

(24)

Din motive legate de coerență cu capitolul 28 din secțiunea 5 a anexei V la acord, părțile au recomandat utilizarea termenului „atestare” în întreg tabelul din capitolul 29 privind „Măsurile de combatere a bolilor convenite de comun acord” din respectiva anexă.

(25)

Părțile au recomandat divizarea capitolului 29 din secțiunea 5 a anexei V la acord în două subcapitole, „29.A. Situația convenită în comun a unor boli specifice”, care include actualul capitol 29 și un nou subcapitol „29.B. Măsuri convenite în comun de control al bolilor în eventualitatea apariției unei boli specifice”.

(26)

În ceea ce privește articolul 6 din acord, și anume „Adaptarea la condițiile regionale”, părțile au recomandat includerea, în subcapitolul 29.B din secțiunea 5 a anexei V la cord, a condițiilor comerciale comune pentru anumite produse de origine animală în eventualitatea apariției unei boli specifice pe teritoriul fiecărei părți.

(27)

Pentru a simplifica certificatul din anexa VII la acord și pentru a facilita tranziția la certificare electronică, părțile au recomandat modificarea secțiunii 1 din respectiva anexă pentru a prevede posibilitatea de a reduce numărul de modele certificate prin reducerea numărului de atestări necesare. În plus, părțile au recomandat ca nevoia de a include referințele legislative ale părții exportatoare, astfel cum se prevede în anexa V la acord, să fie la discreția părții importatoare.

(28)

Părțile au clarificat faptul că modelul de atestare sanitară-veterinară, astfel cum este prevăzut în secțiunea 1 din anexa VII la acord, poate fi utilizat atunci când un animal viu sau un produs are echivalența „Da (1)” doar în ceea ce privește sănătatea publică sau sănătatea animală, fără a fi necesară echivalența certificării. În consecință, părțile au recomandat modificarea secțiunii 1 din respectiva anexă, inclusiv a dispozițiilor privind modelul de atestare care trebuie să fie utilizat în certificatele emise după data plecării, astfel încât utilizarea sa să fie limitată la animale vii și la produse pentru care echivalența sistemelor de certificare a fost stabilită în capitolul 27 din secțiunea 5 a anexei V la acord.

(29)

Părțile au recomandat stabilirea, în secțiunea 1 din anexa VII, a temeiului juridic pentru anumite dispoziții suplimentare opționale prevăzute în anexa V la acord, care urmează să fie incluse în certificat. Această modificare vizează atestările suplimentare descrise în capitolul 28 din secțiunea 5 a respectivei anexe și, pentru exporturile din Uniune în Noua Zeelandă, atestarea suplimentară „Produsul de origine animală este eligibil pentru comerțul în interiorul Uniunii fără restricții”.

(30)

Pentru a simplifica certificarea în secțiunea 2 din anexa VII la acord și pentru a facilita tranziția către certificarea electronică, părțile au recomandat eliminarea nevoii ca certificatele să includă notele explicative care oferă orientări privind completarea, precum și a nevoii de a include atestări care sunt irelevante pentru transport. În plus, părțile au recomandat că sunt permise modificări minore ale formatului modelului de certificat.

(31)

Ambele părți au dezvoltat sisteme electronice de certificare, precum și un link care permite transferul de date între sistemul E-cert al Noii Zeelande și sistemul TRACES al Uniunii, permițând astfel certificarea electronică pentru produsele exportate din Noua Zeelandă în Uniune. Întrucât certificarea electronică respectivă asigură garanții echivalente cu certificarea pe suport hârtie, părțile au recomandat modificarea anexei VII la acord pentru a prevedea mecanismul juridic necesar pentru a permite utilizarea exclusivă a certificării electronice.

(32)

Părțile au reevaluat controalele la frontieră ale animalelor vii și ale produselor de origine animală prevăzute în secțiunea A din anexa VIII la acord. Părțile au recomandat stabilirea nivelului de controale ale identității la 100 %, deoarece această rată poate fi aplicată de părți în mod discreționar. În plus, părțile au recomandat stabilirea unui baze juridice pentru delegarea activităților legate de controalele la frontiere unei persoanei sau agenții responsabile. Pe baza nivelului înalt de performanță și de fiabilitate în comerțul bilateral, părțile au recomandat reducerea frecvenței controalelor fizice pentru produsele de origine animală destinate consumului uman de la 2 % la 1 %. Părțile au clarificat în plus că animalele vii destinate consumului uman se află în aceeași categorie cu produsele de origine animală destinate consumului uman în ceea ce privește frecvența testării pentru controalele fizice și, prin urmare, au recomandat adăugarea „Animalelor vii” înainte de „produsele de origine animală destinate consumului uman” în capitolul 2 intitulat „Controale fizice”, în prezent modificat sub forma „Controale fizice (inclusiv aleatorii sau țintite)” din secțiunea A a respectivei anexe.

(33)

După o reevaluare a taxelor de inspecție în cazul controalelor la frontieră, părțile au recomandat actualizarea acestor taxe în secțiunea B din anexa VIII la acord. În cazul exporturilor din Noua Zeelandă în Uniune, părțile au recomandat ca taxele de inspecție să fie aplicate în conformitate cu anexa V la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (18) cu o reducere de 22,5 %. Această reducere este calculată pe baza ipotezei că rata controalelor fizice privind importurile Noii Zeelande este de numai 10 % din rata normală de controale fizice aplicată în cazul altor țări terțe și a ipotezei că costurile aferente controalelor fizice reprezintă 25 % din costurile totale aferente taxelor. În ceea ce privește exporturile din Uniune în Noua Zeelandă, există o diferență între transporturile pentru care sunt efectuate controale documentare și de identitate și cele pentru care sunt efectuate controale fizice suplimentare. În plus, se prevede o ajustare în funcție de inflație a taxelor de inspecție aplicate de Noua Zeelandă.

(34)

Ca urmare a modificărilor legislației ambelor părți, referințele legislative din cadrul anexelor la acord nu mai sunt actuale. Prin urmare, ambele părți au recomandat actualizarea referințelor legislative ale Uniunii și ale Noii Zeelande din respectivele anexe.

(35)

Atunci când s-a referit la respectivele modificări propuse pentru anexele II, V, VII și VIII la acord, cu ocazia reuniunilor și a conferințelor telefonice din 30-31 martie 2009, 24 iunie 2010, 24 martie 2011, 29-30 mai 2012 și 12 decembrie 2013, Comitetul mixt de gestionare a recomandat ca ele să fie realizate.

(36)

Ca urmare a respectivelor recomandări, este adecvat să fie modificate dispozițiile relevante din anexele II, V, VII și VIII la acord.

(37)

În conformitate cu articolul 16 din acord, modificările la anexe trebuie convenite în comun, ceea ce se poate efectua prin corespondență în cadrul unui schimb de scrisori între părți.

(38)

În consecință, modificările recomandate pentru anexelor II, V, VII și VIII la acord ar trebui aprobate în numele Uniunii.

(39)

În conformitate cu articolul 18 alineatul (3) din acord, modificările convenite pentru anexele la acord trebuie să intre în vigoare în prima zi din luna ulterioară datei la care părțile și-au notificat reciproc în scris finalizarea procedurilor lor interne necesare pentru aprobarea modificărilor.

(40)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În baza recomandărilor Comitetului mixt de gestionare instituit în temeiul articolului 16 al Acordului dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind măsurile sanitare aplicabile în comerțul cu animale vii și produse de origine animală, modificările anexelor II, V, VII și VIII ale acordului se aprobă în numele Uniunii Europene.

Textul unui schimb de scrisori constituind o înțelegere cu Noua Zeelandă, incluzând modificările anexelor II, V, VII și VIII ale acordului, este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Directorul general al Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară este autorizat, în numele Uniunii Europene, să semneze scrisoarea pentru a angaja juridic Uniunea Europeană.

Articolul 3

Înțelegerea care introduce modificări, având forma unui schimb de scrisori, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, împreună cu data intrării ei în vigoare.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 februarie 2015.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisei


(1)  JO L 57, 26.2.1997, p. 4.

(2)  JO L 302, 31.12.1972, p. 28.

(3)  Directiva 2004/68/CE a Consiliului din 26 aprilie 2004 de stabilire a normelor de sănătate animală privind importul și tranzitul, în Comunitate, al anumitor ungulate vii, de modificare a Directivelor 90/426/CEE și 92/65/CEE și de abrogare a Directivei 72/462/CEE (JO L 139, 30.4.2004, p. 321).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (JO L 139, 30.4.2004, p. 206).

(5)  Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (JO L 18, 23.1.2003, p. 11).

(6)  Decizia 2003/24/CE a Comisiei din 30 decembrie 2002 privind dezvoltarea unui sistem informatic veterinar integrat (JO L 8, 14.1.2003, p. 44).

(7)  Decizia de punere în aplicare 2013/503/UE a Comisiei din 11 octombrie 2013 de recunoaștere a unor părți ale Uniunii ca fiind indemne de varrooză la albine și de stabilire a garanțiilor suplimentare solicitate în cadrul schimburilor comerciale din interiorul Uniunii și a importurilor pentru a proteja statutul indemn de varrooză al acestora (JO L 273, 15.10.2013, p. 38).

(8)  Decizia 2010/270/UE a Comisiei din 6 mai 2010 de modificare a părților 1 și 2 din anexa E la Directiva 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce privește modelele de certificate de sănătate pentru animalele care provin din exploatații și pentru albine și bondari (JO L 118, 12.5.2010, p. 56).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 15/2011 al Comisiei din 10 ianuarie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 în ceea ce privește metodele de analiză recunoscute pentru detectarea biotoxinelor marine la moluștele bivalve vii (JO L 6, 11.1.2011, p. 3).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (JO L 273, 10.10.2002, p. 1).

(11)  Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).

(12)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 668/2004 al Comisiei din 10 martie 2004 de modificare a anumitor anexe la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind importul de subproduse de origine animală din țări terțe (JO L 112, 19.4.2004, p. 1).

(14)  Decizia 2003/56/CE a Comisiei din 24 ianuarie 2003 privind certificatele sanitare pentru importul animalelor vii și al produselor de origine animală provenind din Noua Zeelandă (JO L 22, 25.1.2003, p. 38).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1).

(16)  Decizia 2004/558/CE a Comisiei din 15 iulie 2004 de punere în aplicare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului privind garanțiile suplimentare pentru schimburile intracomunitare cu bovine în ceea ce privește rinotraheita infecțioasă bovină și aprobarea programelor de eradicare prezentate de anumite state membre (JO L 249, 23.7.2004, p. 20).

(17)  Decizia 2008/185/CE a Comisiei din 21 februarie 2008 privind garanțiile suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în schimburile intracomunitare cu porci și criteriile de furnizare a informațiilor despre această boală (JO L 59, 4.3.2008, p. 19).

(18)  Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165, 30.4.2004, p. 1).


ANEXĂ

ACORD SUB FORMA UNUI SCHIMB DE SCRISORI

constituind o înțelegere cu Noua Zeelandă privind modificările aduse anexelor II, V, VII și VIII la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind măsurile sanitare aplicabile în comerțul cu animale vii și produse de origine animală din 17 decembrie 1996

23 martie 2015

Stimată doamnă Roche,

Cu privire la articolul 16 alineatul (2) din Acordul dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind măsurile sanitare aplicabile în comerțul cu animale vii și produse de origine animală din 17 decembrie 1996, am onoarea să propun următoarele modificări la anexele II, V, VII și VIII la acord.

Astfel cum a fost recomandat de Comitetul mixt de gestionare instituit în temeiul articolului 16 alineatul (1) din acord, este necesar să se înlocuiască textul anexelor II, V, VII și VIII cu textele anexelor II, V, VII și VIII anexate la prezentul document.

V-aș fi recunoscător dacă ați confirma consimțământul Noii Zeelande cu aceste modificări ale anexelor la acord.

Cu privire la articolul 18 alineatul (3) din acord am, de asemenea, plăcerea să vă informez că procedura internă a Uniunii Europene de aprobare a modificărilor a fost finalizată.

Cu deosebită considerație,

Pentru Uniunea Europeană

Ladislav MIKO

31 martie 2015

Stimate domnule Miko,

Am onoarea să mă refer la scrisoarea dumneavoastră care conține detalii ale modificărilor propuse la anexele II, V, VII și VIII la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind măsurile sanitare aplicabile în comerțul cu animale vii și produse de origine animală din 17 decembrie 1996.

În acest sens am onoarea să confirm acceptabilitatea pentru Noua Zeelandă a modificărilor propuse, astfel cum au fost recomandate de Comitetul mixt de gestionare înființat în temeiul articolului 16 alineatul (1) din acord, o copie a lor fiind anexată la prezenta scrisoare.

Cu privire la articolul 18 alineatul (3) din acord am, de asemenea, plăcerea să vă informez că procedura internă a Noii Zeelande de aprobare a modificărilor a fost finalizată.

Vă rog să primiți din partea mea asigurarea celei mai înalte considerații.

Cu stimă,

Pentru autoritatea competentă a Noii Zeelande

Doamna Deborah ROCHE

Director general adjunct, Politici și Comerț

ANEXA II

AUTORITĂȚILE RESPONSABILE

PARTEA A

Noua Zeelandă

Ministerul Industriilor Primare are competențe de control în domeniul sanitar și veterinar.

În ceea ce privește exporturile în Uniunea Europeană, Ministerul Industriilor Primare are competențe în ceea ce privește stabilirea de standarde și cerințe în domeniul sanitar (siguranță alimentară) și al sănătății animale (zoosanitar), precum și specificarea certificatelor de sănătate care atestă standardele și cerințele convenite în domeniul sanitar și zoosanitar.

În ceea ce privește importurile în Noua Zeelandă, Ministerul Industriilor Primare are competențe în stabilirea de standarde și de cerințe în domeniul sanitar (siguranță alimentară) și al sănătății animalelor (zoosanitar).

PARTEA B

Uniunea Europeană

Competențele de control sunt exercitate în comun de către serviciile naționale ale diverselor state membre și Comisia Europeană. În acest sens, sunt aplicabile următoarele precizări:

În ceea ce privește exporturile în Noua Zeelandă, statele membre au competențe de control al condițiilor și cerințelor de producție, inclusiv privind inspecțiile/auditurile statutare și eliberarea certificatelor de sănătate care atestă respectarea standardelor și cerințelor convenite,

În ceea ce privește importurile în Uniunea Europeană, Comisia Europeană are competențe privind coordonarea globală, inspecțiile/auditurile sistemelor de control și măsurile legislative necesare pentru a asigura aplicarea uniformă a standardelor și a cerințelor la nivelul pieței interne.

ANEXA V

RECUNOAȘTEREA MĂSURILOR SANITARE

Glosar

Da (1)

Echivalență convenită. Modele de atestare a sănătății din anexa VII secțiunea 1 litera (a) care se utilizează. UE poate stabili certificatele de import pe care le utilizează pentru animalele vii și pentru produsele de origine animală provenite din Noua Zeelandă având un statut de echivalență «Da-1» în TRACES, utilizând un model convenit de ambele părți.

Da (2)

Echivalență convenită în principiu. Una sau mai multe probleme specifice care necesită soluționare. Modelul de certificat de sănătate sau documentele veterinare ale părții importatoare care se utilizează.

Da (3)

Echivalență sub forma respectării cerințelor părții importatoare. Modelul de certificat de sănătate sau documentele veterinare ale părții importatoare care se utilizează.

NE

Neevaluată. Modelul de certificat de sănătate animală sau documentele veterinare ale părții importatoare care se utilizează.

E

Evaluare în curs – supusă examinării. Modelul de certificat de sănătate sau documentele veterinare ale părții importatoare care se utilizează.

[]

Probleme care se vor soluționa în scurt timp.

Nu

Lipsa echivalenței și/sau necesită evaluare suplimentară. Schimburile comerciale pot avea loc dacă partea exportatoare îndeplinește cerințele părții importatoare.

N.A.

Nu se aplică.

PPA

Pesta porcină africană

ESB

Encefalopatia spongiformă bovină

BT

Boala limbii albastre

C

Celsius

CBPP

Pleuropneumonia contagioasă bovină

PPC

Pesta porcină clasică

UE/NZ

Uniunea Europeană/Noua Zeelandă

E-Cert

Sistemul electronic de transmitere de date al Noii Zeelande pentru certificarea sănătății la export

AIE

Anemia infecțioasă ecvină

FA

Febra aftoasă

tbs

Taxa pe bunuri și servicii

HPNAI

Gripă aviară înalt patogenă cu declarare obligatorie

HTST

Temperatură înaltă/timp scurt

IBR

Rinotraheită infecțioasă bovină

LPNAI

Gripă aviară slab patogenă cu declarare obligatorie

LSD

Dermatoza nodulară virotică

min

Minut(e)

BN

Boala Newcastle

Nu există

Nu există condiții speciale.

OIE

Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor

PAP

Proteină animală prelucrată

PPR

Pesta micilor rumegătoare

PRRS

Sindromul respirator și reproductiv porcin

RND

Pestă bovină

BVP

Boala veziculoasă a porcului

TRACES

Sistemul electronic de transmitere de date al UE pentru certificarea sănătății (la export)

EST

Encefalopatie spongiformă transmisibilă

UHT

Temperatură ultraînaltă

SV

Stomatita veziculoasă


Secțiunea 1

Germoplasmă și animale vii

Produs

Exporturi din UE în Noua Zeelandă (1)

Exporturi din Noua Zeelandă în UE

Condiții comerciale

Echivalență

Condiții speciale

Acțiune

Condiții comerciale

Echivalență

Condiții speciale

Acțiune

Standarde UE

Standarde NZ

Standarde NZ

Standarde UE

 

1.   Material seminal

Bovine

88/407/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

A se vedea capitolul 28:

Febră Q

Boala limbii albastre

 

Animal Products Act 1999

88/407/CEE

2011/630/UE

E

IBR.

a se vedea capitolul 28.

UE trebuie să examineze dacă testarea materialului seminal pentru depistarea IBR utilizând metodologia de testare prin PCR aprobată de OIE oferă o garanție echivalentă în ceea ce privește absența IBR.

Ovine/caprine

92/65/CEE

2010/470/UE

Biosecurity Act 1993 S 22

Nu

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

2010/472/UE

NE

 

 

Porcine

90/429/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

90/429/CEE

2012/137/UE

NE

 

 

Cervide

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Nu

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

Nu

 

 

Cabaline

92/65/CEE

2010/470/UE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (3)

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

2004/211/CE

2010/471/UE

Da (3)

 

 

Câini

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

NE

 

 

2.   Embrioni (cu excepția embrionilor care au făcut obiectul penetrării zonei pelucide)

Bovine

embrioni obținuți prin fecundare in vivo

89/556/CEE

Biosecurity Act 1993

Da (1)

A se vedea capitolul 28:

Febră Q

Diareea virală a bovinelor (tip II)

 

Animal Products Act 1999

89/556/CEE

2006/168/CE

Da (1)

 

 

embrioni obținuți prin fecundare in vitro

89/556/CEE

Biosecurity Act 1993

Da (1)

A se vedea capitolul 28:

Febră Q

Diareea virală a bovinelor (tip II)

 

Animal Products Act 1999

 

Da (3)

 

 

Ovine/caprine

92/65/CEE

2010/470/UE

Biosecurity Act 1993 S 22

Nu

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

2010/472/UE

NE

 

 

Porcine

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

NE

 

 

Cervide

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Nu

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

Nu

 

 

Cabaline

92/65/CEE

2010/470/UE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

2004/211/CE

2010/471/UE

Da (3)

 

 

Ouă pentru incubație de păsări de curte

2009/158/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Nu

 

 

Animal Products Act 1999

2009/158/CE

Regulamentul (CE) nr. 798/2008

Da (3)

Salmonella

a se vedea capitolul 28.

 

Ouă pentru incubație de ratite

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

3.   Animale vii

Bovine

64/432/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Nu

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001,

 

(UE) nr. 206/2010

Da (3)

IBR

a se vedea capitolul 28.

 

Ovine/caprine

91/68/CEE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Nu

 

 

Animal Products Act 1999

2004/212/CE

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001,

 

(UE) nr. 206/2010

Da (3)

 

UE trebuie să examineze absența scrapiei în NZ

Porcine

64/432/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentul (UE) nr. 206/2010

Da (3)

Boala Aujeszky a se vedea capitolul 28

 

Cervide

2004/68/CE

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2004/68/CE

Regulamentul (UE) nr. 206/2010

Da (3)

 

 

Ecvidee

2009/156/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (3)

 

 

Animal Products Act 1999

92/260/CEE

93/195/CEE

93/196/CEE

93/197/CEE

2004/211/CE

2009/156/CE

2010/57/UE

Da (3)

AIE

a se vedea capitolul 28.

 

Câini, pisici și dihori domestici

Comercial:

 

92/65/CEE

 

2013/519/UE

Necomercial:

2003/803/CE

Regulamentele

 

(CE) nr. 998/2003

 

(UE) nr. 576/2013

 

(UE) nr. 577/2013

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (3)

Rabie a se vedea capitolul 28

 

Animal Products Act 1999

Importuri comerciale:

 

92/65/CEE

 

2011/874/UE

 

2013/519/UE

Necomerciale:

 

2011/874/UE

 

2013/519/UE

 

2013/520/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 998/2003

 

(UE) nr. 576/2013

 

(UE) nr. 577/2013

Da (3)

Rabie

a se vedea capitolul 28

 

Păsări de curte vii

2009/158/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Nu

 

 

Animal Products Act 1999

2009/159/CE

Regulamentul (CE) nr. 798/2008

Da (3)

Salmonella

a se vedea capitolul 28

 

Ratite

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

Albine și bondari vii, inclusiv germoplasmă de albine/bondari

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

2013/503/UE

Regulamentul (UE) nr. 206/2010

Da (1)

Albine/bondari

a se vedea capitolul 28.

Fără comerț cu produse către statele membre sau regiunile menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2013/503/UE a Comisiei.

 


Secțiunea 2

Carne (inclusiv carne proaspătă, carne proaspătă de păsări de curte, carne de vânat de crescătorie și sălbatic), carne tocată, preparate din carne și produse din carne destinate consumului uman

Produs

Exporturi din UE în Noua Zeelandă

Exporturi din Noua Zeelandă în UE

Condiții comerciale

Echivalență

Condiții speciale

Acțiune

Condiții comerciale

Echivalență

Condiții speciale

Acțiune

Standarde UE

Standarde NZ

Standarde NZ

Standarde UE

4.   Carne

4.A.   

Carne proaspătă astfel cum este definită în Regulamentul (CE) nr. 853/2004. Include carnea tocată neprocesată (proaspătă) sânge/oase/grăsimi destinate consumului uman.

Sănătate animală

Rumegătoare

Ecvidee

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(UE) nr. 206/2010

Da (1)

 

 

Porcine

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Regulamentul (UE) nr. 206/2010

Da (1)

 

 

Sănătate publică

Regulamentele

 

(CE) (2) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) (2) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(UE) nr. 206/2010

Da (1)

Salmonella și ESB

a se vedea capitolul 28.

Carnea tocată trebuie să fie congelată.

 

4.B.   Carne proaspătă de păsări de curte

Sănătate animală

păsări de curte

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Nu

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 798/2008

Da (3)

 

 

curcani

 

 

Da (3)

 

 

 

 

NE

 

 

Sănătate publică

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 798/2008

NE

 

 

4.C.   Carne de vânat de crescătorie

Sănătate animală

Cervide

Porcine

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Regulamentul (UE) nr. 206/2010

Da (1)

 

 

Iepuri

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 119/2009

Da (1)

 

 

Alte mamifere terestre

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 119/2009

Da (1)

 

 

Cu pene

(inclusiv ratite)

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Nu

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 798/2008

Da (3)

 

 

Sănătate publică

Mamifere terestre

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 119/2009

Da (1)

 

 

Cu pene

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

Regulamentul

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 798/2008

Da (3)

 

 

Ratite

 

 

Da (1)

 

 

 

 

Da (1)

 

 

4.D.   Carne de vânat sălbatic

Sănătate animală

Cervide

Iepuri

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Regulamentele

 

(CE) nr. 119/2009

 

(UE) nr. 206/2010

Da (1)

 

 

Porcine

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PPC și PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Regulamentele

 

(CE) nr. 119/2009

 

(UE) nr. 206/2010

Da (1)

 

 

Alte mamifere terestre sălbatice

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 119/2009

NE

 

 

Cu pene

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 798/2008

Da (3)

 

 

Sănătate publică

Mamifere terestre sălbatice

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 119/2009

Da (1)

Leporidele sălbatice nejupuite și neeviscerate trebuie refrigerate la o temperatură de + 4 °C timp de maximum 15 zile înainte de data preconizată pentru import.

 

Cu pene

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 798/2008

NE

 

 

5.   Preparate din carne

5.A.   Preparate din carne proaspătă

Sănătate animală

Rumegătoare

Porcine

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Da (1)

 

 

Sănătate publică

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2011/163/UE

Regulamentul

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

Numai congelate

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

5.B.   Preparate din carne obținute din carne proaspătă de păsări de curte

Sănătate animală

Păsări de curte

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Nu

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE 2002/99/CE

Regulamentul

(CE) nr. 798/2008

Da (3)

 

 

Curcani

 

 

Da (3)

 

 

 

 

NE

 

 

Sănătate publică

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Animal Products Act 1999

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

NE

Numai congelate

 

5.C.   Preparate din carne obținute din carne de vânat de crescătorie

Sănătate animală

Cervide

Porcine

92/118/CEE

2002/99/CE

Regulamentul (UE) nr. 206/2010

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2000/572/CE

2002/99/CE

Regulamentul (UE) nr. 206/2010

Da (1)

 

 

Iepuri

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2000/572/CE

2002/99/CE

Da (1)

 

 

Ratite

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Nu

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 798/2008

Da (3)

 

 

Cu pene

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Nu

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 798/2008

Da (3)

 

 

Sănătate publică

Cervide

Porcine

Iepuri

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

Numai congelate

 

Cu pene

Ratite

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

Da (1)

 

 

 

2000/572/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 798/2008

NE

Da (1)

 

 

5.D.   Preparate din carne obținute din carne de vânat sălbatic

Sănătate animală

Cervide

Iepuri

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Da (1)

 

 

Porcine

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PPC și PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Da (1)

 

 

Cu pene

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Nu

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 798/2008

Da (3)

 

 

Sănătate publică

Mamifere terestre sălbatice

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

Numai congelate

 

Cu pene

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

Da (1)

 

 

 

2000/572/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 798/2008

NE

 

 

6.   Produse din carne

6.A.   Produse din carne obținute din carne proaspătă

Sănătate animală

Rumegătoare

Cabaline

Porcine

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Da (1)

 

 

Sănătate publică

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

6.B.   Produse din carne obținute din carne proaspătă de păsări de curte

Sănătate animală

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

Tratate termic

cu durată lungă de conservare

Tratament F03

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Regulamentul (CE) nr. 798/2008

Da (3)

 

 

Sănătate publică

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 798/2008

NE

 

 

6.C.   Produse din carne obținute din vânat de crescătorie

Sănătate animală

Porcine

Cervide

Iepuri

92/118/CEE

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Da (1)

 

 

Ratite

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

Tratate termic

cu durată lungă de conservare

Tratament F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regulamentul (CE) nr. 798/2008

Da (3)

 

 

Altele cu pene

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

Tratate termic

cu durată lungă de conservare

Tratament F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Da (3)

 

 

Sănătate publică

Porcine

Cervide

Iepuri

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 999/2001

Da (1)

 

 

Cu pene

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 798/2008

Da (3)

 

 

Ratite

 

 

Da (1)

 

 

 

 

Da (1)

 

 

6.D.   Produse din carne obținute din vânat sălbatic

Sănătate animală

Vânat sălbatic

Porcine

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PPC și PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Da (1)

 

 

Cervide

Iepuri

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Da (1)

 

 

Cu pene

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

Tratate termic

cu durată lungă de conservare

Tratament F03

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Regulamentul (CE) nr. 798/2008

Da (3)

 

 

Sănătate publică

Vânat sălbatic

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

 

 

Cu pene

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 798/2008

NE

 

 


Secțiunea 3

Alte produse destinate consumului uman

Produs

Exporturi din UE în Noua Zeelandă1

Exporturi din Noua Zeelandă în UE

Condiții comerciale

Echivalență

Condiții speciale

Acțiune

Condiții comerciale

Echivalență

Condiții speciale

Acțiune

Standarde UE

Standarde NZ

Standarde NZ

Standarde UE

7.   Produse destinate consumului uman

7.A.   Intestine de animale

Sănătate animală

Bovine

Ovine

Caprine

Porcine

92/118/CEE

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2003/779/CE

2007/777/CE

477/2010/UE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Da (1)

 

 

Sănătate publică

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

7.B.   Oase și produse din oase prelucrate destinate consumului uman

Sănătate animală

Carne proaspătă:

Rumegătoare

Cabaline

Porcine

92/118/CEE

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Da (1)

 

 

Păsări de curte

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

Tratate termic

cu durată lungă de conservare

Tratament F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Da (3)

 

 

Vânat de crescătorie

Porcine

Cervide

92/118/CE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Da (1)

 

 

Cu pene

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

Tratate termic

cu durată lungă de conservare

Tratament F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Da (3)

 

 

Vânat sălbatic

Cervide

Porcine

92/118/CE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PPC și PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

92/118/CE

2002/99/CE

2007/777/CE

Da (1)

 

 

Cu pene

 

 

Da (1)

Tratate termic

cu durată lungă de conservare

Tratament F03

 

 

 

Da (3)

 

 

Sănătate publică

Carne proaspătă:

Rumegătoare

Cabaline

Porcine

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Păsări de curte

Carne proaspătă

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/CE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

NE

 

 

Vânat de crescătorie

Mamifere

92/118/CEE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/CE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

 

 

Cu pene

 

 

Da (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Vânat sălbatic

Mamifere

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/CE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

 

 

Cu pene

 

 

Da (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.C.   Proteine animale prelucrate destinate consumului uman

Sănătate animală

PAP obținute din carne proaspătă:

Rumegătoare

Cabaline

Porcine

92/118/CEE

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

477/2010/UE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Da (1)

 

 

Păsări de curte

PAP obținute din carne proaspătă

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

Tratate termic

cu durată lungă de conservare

Tratament F03

 

Animal Products Act 1999

94/438/CE

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Da (3)

 

 

Vânat de crescătorie

Porcine

Cervide

92/118/CEE

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

477/2010/UE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Da (1)

 

 

Cu pene

 

 

Da (1)

Tratate termic

cu durată lungă de conservare

Tratament F03

 

 

 

Da (3)

 

 

Vânat sălbatic

Porcine

Cervide

92/118/CEE

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PPC și PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

477/2010/UE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Da (1)

 

 

Cu pene

 

 

Da (1)

Tratate termic

cu durată lungă de conservare

Tratament F03

 

 

 

Da (3)

 

 

Sănătate publică

PAP obținute din carne proaspătă

Rumegătoare

Cabaline

Porcine

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 999/2001

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Păsări de curte

PAP obținute din carne proaspătă

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

NE

 

 

Vânat de crescătorie

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2007/777/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

 

 

Cu pene

 

 

Da (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Vânat sălbatic

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

 

 

Cu pene

 

 

Da (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.D.   Sânge și produse din sânge destinate consumului uman

Sănătate animală

Sânge și produse din sânge obținute din carne proaspătă:

Rumegătoare

Cabaline

Porcine

92/118/CEE

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(UE) nr. 206/2010

Da (1)

 

 

Păsări de curte

Sânge și produse din sânge carne proaspătă de păsări de curte

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

Tratate termic

cu durată lungă de conservare

Tratament F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regulamentul (CE) nr. 798/2008

Da (3)

 

 

Vânat de crescătorie

Porcine

Cervide

92/118/CEE

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Da (1)

 

 

- Cu pene

 

 

Da (1)

Tratate termic

cu durată lungă de conservare

Tratament F03

 

 

 

Da (3)

 

 

Vânat sălbatic

Porcine

Cervide

92/118/CEE

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PPC și PRRS

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Da (1)

 

 

Cu pene

 

 

Da (1)

Tratate termic

cu durată lungă de conservare

Tratament F03

 

 

 

Da (3)

 

 

Sănătate publică

Rumegătoare

Cabaline

Porcine

Carne proaspătă

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Păsări de curte

Carne proaspătă

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

NE

 

 

Vânat de crescătorie

Mamifere

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

 

 

Vânat cu pene

 

 

Da (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Vânat sălbatic

Mamifere

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

 

 

Vânat cu pene

 

 

Da (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7 E.   Untură și grăsimi topite destinate consumului uman

Sănătate animală

Mamifere domestice

Produse obținute din carne proaspătă:

Rumegătoare

Cabaline

Porcine

92/118/CEE

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Da (1)

 

 

Păsări de curte

Produse obținute din carne proaspătă:

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

Tratate termic

cu durată lungă de conservare

Tratament F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regulamentul (CE) nr. 798/2008

Da (3)

 

 

Vânat de crescătorie

Porcine

Cervide

92/118/CEE

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Da (1)

 

 

Vânat cu pene

 

 

Da (1)

Tratate termic

cu durată lungă de conservare

Tratament F03

 

 

 

Da (3)

 

 

Vânat sălbatic

Porcine

Cervide

92/118/CEE

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

PPC a se vedea capitolul 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Da (1)

 

 

Vânat cu pene

 

 

Da (1)

Tratate termic

cu durată lungă de conservare

Tratament F03

 

 

 

Da (3)

 

 

Sănătate publică

Rumegătoare

Cabaline

Porcine

Carne proaspătă

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28

 

Păsări de curte

Carne proaspătă

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

NE

 

 

Vânat de crescătorie

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

 

 

Vânat cu pene

 

 

Da (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Vânat sălbatic

92/118/CEE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2007/777/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

 

 

Vânat cu pene

 

 

Da (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.F.   Gelatine destinate consumului uman

Sănătate animală

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

NE

 

 

Sănătate publică

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 2074/2005

NE

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

7.G.   Colagen destinat consumului uman

Sănătate animală

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

NE

 

 

Sănătate publică

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

NE

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

7.H.   Stomacuri și vezici (sărate, uscate sau tratate termic și alte produse)

Sănătate animală

Bovine

Ovine

Caprine

Porcine

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (3)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Regulamentul (CE) nr. 999/2001

Da (1)

 

 

Sănătate publică

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

 

 

8.   

Lapte și produse lactate destinate consumului uman. Includ colostru și produse pe bază de colostru destinate consumului uman.

Sănătate animală

Mamifere domestice inclusiv

Bovine

Bivoli

Ovine

Caprine

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Regulamentul (UE) nr. 605/2010

Da (1)

 

 

Sănătate publică

Pasteurizate

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(UE) nr. 605/2010

Da (1)

 

 

Brânzeturi nepasteurizate, tratate termic

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Food Act 1981

Standarde alimentare din 2002 ale NZ (prelucrarea laptelui și a produselor lactate)

Da (1)

Brânzeturi tratate termic

a se vedea capitolul 28.

 

Food Act 1981 Animal Products Act (1999)

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(UE) nr. 605/2010

Da (1)

 

 

Produse lactate nepasteurizate (cu excepția laptelui crud)

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Food Act 1981

Animal Products Act (1999)

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(UE) nr. 605/2010

Da (1)

 

 

9.   Produse pescărești destinate consumului uman (exceptând vii)

Sănătate animală

Animale marine sălbatice

Pești cu înotătoare

Ouă/icre

Moluște

Echinoderme

Tunicate, gasteropode și crustacee

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

Salmonide

a se vedea capitolul 28.

Ouă/icre

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008

Da (1)

 

 

Pești de apă dulce sălbatici

Salmonide

Ouă/icre

Raci

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

Salmonide

a se vedea capitolul 28.

Ouă/icre

a se vedea capitolul 28.

Raci (congelați sau prelucrați)

 

Animal Products Act 1999

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008

Da (1)

Raci (congelați sau prelucrați)

 

Pești cu înotătoare (alții decât salmonidele)

Moluște

Crustacee

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008

Da (1)

 

 

Produse de acvacultură (marine și de apă dulce – de crescătorie)

Salmonide

Ouă/icre

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

Salmonide

a se vedea capitolul 28.

Ouă/icre

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008

Da (1)

Salmonide (eviscerate)

 

Moluște, echinoderme,

Tunicate, gasteropode și crustacee

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

Congelate sau prelucrate

 

Animal Products Act 1999

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008

Da (1)

Congelate sau prelucrate

 

Pești cu înotătoare (alții decât salmonidele)

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008

Da (1)

 

 

Sănătate publică

Pești cu înotătoare

Ouă/icre

Bivalve, moluște, echinoderme, tunicate, gasteropode și crustacee

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

(Acvacultură)

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 2074/2005

Da (1)

 

 

10.   Pești, moluște și crustacee vii, inclusiv ouă și gameți

Sănătate animală

Destinate consumului uman

moluște, echinoderme, tunicate, gasteropode vii

crustacee vii

pești cu înotătoare vii

alte animale acvatice

93/53/CEE

95/70/CE

2002/99/CE

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008

Da (1)

 

 

Destinate reproducerii, producției de alimente, creșterii și relocării

moluște și pești vii

93/53/CEE

95/70/CE

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008

Da (3)

 

 

Sănătate publică

pești cu înotătoare vii

moluște, echinoderme, tunicate, gasteropode vii

crustacee vii

alți pești

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/CE

(acvacultură destinată consumului uman)

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 2074/2005

Da (1)

 

 

11.   Produse diverse destinate consumului uman

11.A.   Miere

Sănătate animală

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

Da (3)

 

 

Sănătate publică

2001/110/CE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2001/110/CE

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 2074/2005

Da (3)

 

 

11.B.   Pulpe de broască

Sănătate animală

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

NE

 

 

Sănătate publică

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 2074/2005

NE

 

 

11.C.   Melci destinați consumului uman

Sănătate animală

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

NE

 

 

Sănătate publică

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 2074/2005

NE

 

 

11.D.   Produse din ouă

Sănătate animală

2002/99/CE

2009/158/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2009/158/CE

NE

 

 

Sănătate publică

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 798/2008

NE

 

 


Secțiunea 4

Produse nedestinate consumului uman

Produs

Exporturi din UE în Noua Zeelandă1

Exporturi din Noua Zeelandă în UE

Condiții comerciale

Echivalență

Condiții speciale

Acțiune

Condiții comerciale

Echivalență

Condiții speciale

Acțiune

Standarde UE

Standarde NZ

Standarde NZ

Standarde UE

12.   Intestine animale pentru producția de hrană pentru animale de companie sau în scopuri tehnice

Sănătate animală

Bovine

Ovine

Caprine

Porcine

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (2)

Se aplică restricții legate de EST.

 

Animal Products Act 1999

2003/779/CE

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Sănătate publică

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Health Act 1956

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Act 1997

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

 

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

13.   Lapte, produse lactate și colostru care nu sunt destinate consumului uman

Sănătate animală

Bovine

Ovine

Caprine

Pasteurizate, UHT sau sterilizate

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

 

 

Colostru și lapte nepasteurizat pentru utilizări în afara lanțului alimentar animal

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (3)

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (3)

 

 

Sănătate publică

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

14.   Oase și produse din oase (cu excepția făinii de oase), coarne și produse din coarne (cu excepția făinii de coarne) și copitele și produsele din copite (cu excepția făinii de copite) destinate utilizării în alte scopuri decât ca materii prime furajere, îngrășăminte organice sau amelioratori de sol

Sănătate animală

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Sănătate publică

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

15.   Proteine animale prelucrate (neutralizate) pentru hrana destinată animalelor

Sănătate animală

PAP destinate producției de hrană pentru animale de companie

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

 

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

PAP obținute din materii care nu provin de la mamifere

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

 

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

 

 

 

materii de pește

 

 

Da (1)

 

 

 

 

Da (1)

 

 

materii aviare

 

 

Da (2)

70 °C/50 min

80 °C/9 min sau 100 °C/1 min

sau echivalente

 

 

 

Da (1)

 

 

Sănătate publică

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

16.   Sânge și produse din sânge prelucrate (cu excepția serului de ecvidee) pentru utilizare în afara lanțului alimentar animal

Sănătate animală

Bovine, porcine, ovine, caprine

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Ecvidee

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

NE

 

 

Aviare

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

NE

 

 

Sănătate publică

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

17.   Untură și grăsimi topite nedestinate consumului uman, inclusiv uleiurile de pește

Sănătate animală

grăsimi topite și uleiuri

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

Se aplică cerințe suplimentare în materie de etichetare cu privire la ESB.

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Unturi (de porcine)

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

Produsul trebuie să provină din carne proaspătă de porcine, din vânat de crescătorie și sălbatic, pentru care echivalența Da (1) pentru sănătatea animală a fost indicată anterior.

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

 

 

 

 

 

 

PPC

a se vedea capitolul 28.

 

 

 

 

 

 

Ulei de pește

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

 

 

Derivați de grăsime din materie de categoria 2 sau 3, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Biosecurity Act 1993 S 22

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

E

 

 

Sănătate publică

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

18. A.   Gelatine pentru hrana animalelor sau pentru alte scopuri decât cele ale lanțului alimentar animal

Sănătate animală

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

NE

 

 

Sănătate publică

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

18. B.   Proteine hidrolizate, colagen, fosfat di- și tricalcic

Sănătate animală

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

NE

 

 

Sănătate publică

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

19.   Piei

Sănătate animală

Ungulate cu excepția ecvideelor

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

 

 

Ecvidee

Alte mamifere

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

 

NE

 

 

 

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

 

 

Ratite (struți, emu, nandu)

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

Da (1)

 

 

Sănătate publică

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

20.   Lână și fibre/păr

Sănătate animală

Ovine, caprine și camelide

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

Numai lână spălată

Curățată și spălată la 75 °C sau echivalent

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

 

 

Alte rumegătoare și porcine

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

 

NE

 

 

 

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

 

 

Altele

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

 

NE

 

 

 

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

 

 

Sănătate publică

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

21.   Hrană pentru animalele de companie (inclusiv prelucrată) care nu conține decât materiale din categoria 3

Sănătate animală

Hrană prelucrată pentru animale de companie (mamifere)

 

Recipiente închise ermetic

 

Hrană pentru animale de companie semiumedă și uscată

 

Produse de mestecat pentru câini obținute de la ungulate (cu excepția ecvideelor)

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Subproduse aromatizante de origine animală

 

 

NE

 

 

 

 

Da (3)

 

 

Hrană prelucrată pentru animale de companie (non-mamifere)

Recipiente închise ermetic

Hrană pentru animale de companie semiumedă și uscată

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

 

Da (1)

 

 

 

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

 

 

* materii de pește

 

 

Da (1)

 

 

 

 

Da (1)

 

 

* materii aviare

 

 

Da (2)

70 °C/50 min

80 °C/9 min

100 °C/1 min sau echivalent

 

 

 

Da (1)

 

 

Subproduse aromatizante de origine animală

 

 

NE

 

 

 

 

Da (3)

 

 

Hrană brută pentru animale de companie

Pentru consum direct

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

NE

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Sănătate publică

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

22.   Ser de ecvidee

Sănătate animală

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

NE

 

 

Sănătate publică

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

23.   Alte subproduse de origine animală destinate producerii hranei pentru animale, inclusiv hrana pentru animale de companie, și pentru utilizări în afara lanțului alimentar animal

Sănătate animală

Carne proaspătă

Bovine

Ovine

Caprine

Porcine

Ecvidee

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

Produsul trebuie să provină din carne proaspătă, din vânat de crescătorie și sălbatic, pentru care echivalența Da (1) pentru sănătatea animală a fost indicată anterior.

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 999/2001

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

ESB

a se vedea capitolul 28.

 

Vânat de crescătorie

Porcine

Cervide

Vânat sălbatic

Porcine

Cervide

 

 

 

ESB

a se vedea capitolul 28.

Se aplică cerințe suplimentare în materie de etichetare cu privire la ESB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPC a se vedea capitolul 28

 

 

 

 

 

 

Carne proaspătă

Păsări de curte

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

NE

 

 

Vânat de crescătorie și sălbatic

Cu pene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte specii

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

E

 

 

Sănătate publică

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

24.   Produse apicole – nedestinate consumului uman

Sănătate animală

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

NE

 

 

Sănătate publică

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

25.   Trofee de vânătoare

Sănătate animală

Mamifere

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

 

 

Aviare

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

Sănătate publică

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

26.   Excremente animale – prelucrate

Sănătate animală

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

NE

 

 

Sănătate publică

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 


Secțiunea 5

Probleme generale orizontale

 

Exporturi din UE în Noua Zeelandă1

Exporturi din Noua Zeelandă în UE

Condiții comerciale

Echivalență

Condiții speciale

Acțiune

Condiții comerciale

Echivalență

Condiții speciale

Acțiune

Standarde UE

Standarde NZ

Standarde NZ

Standarde UE

27.   Probleme orizontale

Apă

98/83/CE

Animal Products Act 1999

Health Act 1956

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

98/83/CE

Da (1)

 

 

Reziduuri

Monitorizarea reziduurilor

Specii cu carne roșie

96/22/CE

96/23/CE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

96/22/CE

96/23/CE

Da (1)

 

 

Alte specii, alte produse

 

 

Da (3)

 

 

 

 

Da (3)

 

 

Sisteme de certificare

96/93/CE

Animal Products Act 1999

Da (1)

Echivalența se aplică tuturor animalelor și produselor de origine animală cărora le-a fost acordată echivalența «Da (1)» atât pentru sănătatea animală, cât pentru cea publică, după caz.

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

96/93/CE

2002/99/CE

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 2074/2005

 

(CE) nr. 1251/2008

 

(CE) nr. 1069/2009

 

(UE) nr. 142/2011

Da (1)

Echivalența se aplică animalelor și produselor de origine animală cărora le-a fost acordată echivalența «Da (1)» pentru rubricile 3, 4A, 4C, 4D, 5A, 5C, 5D, 6A, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7H, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21 și 23

În cazul în care certificatul de sănătate oficial este emis după expedierea transportului, el include trimiterea la documentul de eligibilitate (DE) adecvat, data emiterii documentului de eligibilitate care susține certificatul de sănătate oficial, data expedierii transportului și data semnării certificatului de sănătate oficial. Noua Zeelandă informează punctul de control la frontieră de la sosire despre orice problemă de certificare apărută după plecarea din Noua Zeelandă.

 

Reexporturile de produse de origine animală importate

96/93/CE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Biosecurity Act 1993

Da (1)

Produsele de origine animală pot fi obținute sau parțial obținute dintr-un produs sau din produse de origine animală care provin dintr-o țară sau din țări terțe și dintr-o unitate sau din unități eligibile pentru comerț cu UE și Noua Zeelandă.

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Biosecurity Act 1993

96/93/CE

Da (1)

Produsele de origine animală pot fi obținute sau parțial obținute dintr-un produs sau din produse de origine animală care provin dintr-o țară sau din țări terțe și dintr-o unitate sau din unități eligibile pentru comerț cu UE și Noua Zeelandă.

 

Monitorizare microbiologică/sistem de testare  (3)  (4)

incluzând: metode de testare, standarde în materie de eșantionare și pregătire și acțiuni de reglementare

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 2073/2005

Animal Products Act 1999

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 853/2004

 

(CE) nr. 854/2004

 

(CE) nr. 2073/2005

Da (1)

 

 

Sistemele de listare a unităților  (5)

Regulamentele

 

(CE) nr. 178/2002

 

(CE) nr. 882/2004

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Da (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Regulamentele

 

(CE) nr. 178/2002

 

(CE) nr. 882/2004

 

(CE) nr. 852/2004

 

(CE) nr. 854/2004

Da (1)

Echivalența se aplică tuturor produselor de origine animală cărora le-a fost acordată echivalența «Da (1)» în ceea ce privește sănătatea publică astfel cum se prevede în prezenta anexă.

Proceduri pentru listele de unități ale căror produse nu au primit echivalența «Da (1)» care necesită să fie revizuite.

28.   Dispoziții diverse privind certificarea: Atestările trebuie să fie menționate pe certificatul de sănătate publică sau animală.

Problemă

Dispoziții privind certificarea

Febră Q

Noua Zeelandă este recunoscută indemnă de febra Q.

Pentru comerțul din UE în NZ cu material seminal și embrioni bovini, autoritatea competentă din statul membru certifică faptul că:

Conform cunoștințelor pe care le dețin și în măsura în care pot fi sigur de acestea, donatorii nu au fost confirmați niciodată ca fiind pozitivi în ceea ce privește febra Q;

ȘI Pentru materialul seminal bovin

FIE

Donatorii au fost supuși unui test de fixare a complementului (CFT) (rezultatul fiind negativ, fără fixare a complementului la diluția de 1:10 sau mai mare) sau unui test ELISA pentru febra Q, pe un eșantion colectat între 21 și 120 de zile după fiecare perioadă de colectare a materialului seminal (o perioadă de 60 de zile sau mai mică) pentru export în Noua Zeelandă, cu rezultate negative.

FIE

O parte a materialului seminal din fiecare colectare pentru export în Noua Zeelandă a fost testată cu ajutorul unui test PCR pentru febră Q validat în laborator, care este în conformitate cu metodele descrise în capitolul privind febra Q din Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre elaborat de OIE.

ȘI Pentru embrionii bovini

FIE

Donatorii au fost supuși unui test de fixare a complementului (CFT) (rezultatul fiind negativ, fără fixare a complementului la diluția de 1:10 sau mai mare) sau unui test ELISA pentru febra Q, pe un eșantion colectat între 21 și 120 de zile după fiecare perioadă de colectare a embrionilor pentru export în Noua Zeelandă, cu rezultate negative.

FIE

Un eșantion de embrioni/ovocite și un material colectat și/sau lichide de spălare de la fiecare colectare pentru export în Noua Zeelandă a/au fost testată/testate cu ajutorul unui test PCR pentru febră Q validat în laborator, care este în conformitate cu metodele descrise în capitolul privind febra Q din Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre elaborat de OIE.

BVD tip II

Noua Zeelandă este recunoscută indemnă de virusul diareei virale a bovinelor (BVDV): Tipul II.

Pentru comerțul din UE în NZ cu embrioni bovini, autoritatea competentă din statul membru certifică faptul că:

FIE

Animalul donator a fost supus unui test ELISA pentru detectarea antigenului sau unui test de izolare a virusului BVDV, având rezultat negativ în decursul celor treizeci (30) de zile anterioare intrării în cireada de origine și că a fost în cireada de origine timp de mai mult de șase (6) luni înainte de colectarea embrionilor pentru acest transportul și că a rămas izolat de alte animale care nu au obținut rezultate negative la teste.

FIE

Din prima colectare a embrionilor prelevați de la animalul donator pentru acest transport, fie un eșantion colectiv de ovocite/embrioni neviabili și de lichide de spălare (în conformitate cu capitolul din Codul OIE cu privire la embrionii obținuți prin fecundare in vivo), fie un embrion, au fost supuși fie unui test de izolare a virusului sau unui test PCR pentru depistarea BVD, cu rezultate negative.

Boala limbii albastre

Noua Zeelandă este recunoscută indemnă de boala limbii albastre și de boala hemoragică epizootică.

Pentru comerțul din UE în NZ cu material seminal bovin, autoritatea competentă din statul membru certifică faptul că:

Materialul seminal bovin este conform mutatis mutandis cu dispozițiile capitolului din codul OIE cu privire la boala limbii albastre

IBR

Pentru comerțul cu bovine vii din NZ în statele membre sau regiunile acestora enumerate în anexa I la Decizia 2004/558/CE, Noua Zeelandă certifică în conformitate cu articolul 2 din Decizia 2004/558/CE a Comisiei și în statele membre sau regiunile acestora enumerate în anexa II la Decizia 2004/558/CE, Noua Zeelandă certifică în conformitate cu articolul 3 din Decizia 2004/558/CE. Această atestare apare pe certificatul de sănătate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei.

ESB

Exporturile UE de produse ce conțin materiale bovine, ovine sau caprine în NZ (în plus față de respectarea deplină a tuturor celorlalte standarde ale UE)

Acest produs nu conține și nu provine din alte materiale bovine, ovine și caprine decât cele care provin de la animale născute, crescute fără întrerupere și sacrificate în Uniunea Europeană și care au fost produse în deplină conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 999/2001 și (CE) nr. 1069/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, după caz.

Notă: În cazul produselor care conțin alte materiale bovine, ovine sau caprine decât cele care provin de la animalele născute, crescute fără întrerupere și sacrificate în Uniunea Europeană, componenta respectivă trebuie să fie certificată în conformitate cu dispozițiile relevante complementare ale țării terțe din decizia NZ de certificare aplicabilă.

ESB

Exporturile NZ de produse care conțin materiale bovine, ovine sau caprine în UE

Pentru consumul uman – carne proaspătă, carne tocată și preparate din carne, produse din carne, intestine tratate, grăsimi animale topite, jumări și gelatină:

(a)

Țara sau regiunea este clasificată în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001 ca țară sau regiune care prezintă un risc neglijabil de ESB;

(b)

Animalele de la care au fost obținute produsele de origine animală bovină, ovină și caprină au fost născute, crescute fără întrerupere și sacrificate într-o țară care prezintă un risc neglijabil de ESB.

Pentru subproduse – grăsimi topite, hrană pentru animale de companie, produse din sânge, proteine animale prelucrate, oase și produse din oase, materiale de categoria 3 și gelatină:

Subprodusul de origine animală nu conține și nu este obținut din alte materiale bovine, ovine și caprine decât cele provenite de la animale născute, crescute în permanență și sacrificate într-o țară sau o regiune clasificată ca prezentând un risc neglijabil de ESB printr-o decizie în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001.

PRRS

Pentru comerțul din UE în NZ cu carne de porc, autoritatea competentă din statul membru certifică faptul că:

 

FIE

(i)

a fost obținută de la animale care au rămas în permanență, începând de la naștere, în Finlanda sau în Suedia, care sunt indemne de sindromul respirator și reproductiv porcin;

 

FIE

(ii)

a fost supusă unui regim termic la una dintre următoarele temperaturi interne/intervale de timp:

 

56 de grade Celsius timp de 60 de minute;

 

57 de grade Celsius timp de 55 de minute;

 

58 de grade Celsius timp de 50 de minute;

 

59 de grade Celsius timp de 45 de minute;

 

60 de grade Celsius timp de 40 de minute;

 

61 de grade Celsius timp de 35 de minute;

 

62 de grade Celsius timp de 30 de minute;

 

63 de grade Celsius timp de 25 de minute;

 

64 de grade Celsius timp de 22 de minute;

 

65 de grade Celsius timp de 20 de minute;

 

66 de grade Celsius timp de 17 de minute;

 

67 de grade Celsius timp de 15 de minute;

 

68 de grade Celsius timp de 13 de minute;

 

69 de grade Celsius timp de 12 de minute; sau

 

70 de grade Celsius timp de 11 de minute;

 

FIE

(iii)

a fost conservată, în cazul în care produsul a făcut obiectul unei proceduri prin care se asigură că respectiva carne respectă una dintre următoarele cerințe:

 

s-a atins un pH de 5 sau mai mic; sau

 

a fost fermentată (conservare lactică) la un pH de 6 sau mai mic și

 

a fost conservată/maturată timp de cel puțin 12 zile; sau

 

a fost aptă să fie certificată oficial ca Prosciutto di Parma sau

 

a fost supusă unui proces de conservare echivalent cu durată de 12 luni;

 

FIE

(iv)

a fost preparată ca bucăți gata de consum, împachetate astfel încât să poată fi vândute direct în comerțul cu amănuntul, neincluzând carnea tocată, neincluzând capul și gâtul, nedepășind 3 kg per pachet, următoarele țesuturi fiind îndepărtate: axilar, iliac medial și lateral, sacral, iliofemural (inghinal profund), mamar (inghinal superficial), popliteal superficial și profund, cervical superficial dorsal, cervical superficial ventral, cervical superficial mijlociu, nodulii limfatici gluteali și ischiatici; precum și orice alt țesut limfatic vizibil macroscopic (adică nodului limfatici și vase limfatice) întâlnit în cursul prelucrării;

 

FIE

(v)

nimic din cele de mai sus (Notă: Aceste produse trebuie să fie procesate în Noua Zeelandă înainte de a li se acorda un certificat de biosecuritate.)

Boala Aujeszky

Pentru comerțul cu porci vii din NZ în statele membre sau regiunile acestora enumerate în anexa I și anexa II la Decizia 2008/185/CE, Noua Zeelandă certifică în conformitate cu Decizia 2008/185/CE. Această atestare apare pe certificatul de sănătate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 206/2010.

PPC

numai porci sălbatici

Pentru comerțul din UE în NZ autoritatea competentă din statul membru certifică faptul că produsele provin din zone a căror populație de porci sălbatici era indemnă de PPC în precedentele 60 de zile. Această atestare apare pe certificatul de sănătate:

«Produsul descris în continuare provine de la porci sălbatici, care provin din zone a căror populația de porci sălbatici era indemnă de pesta porcină clasică în precedentele 60 de zile.»

Albine/bondari vii

Pentru comerțul din NZ în UE, certificatul (certificatele) de sănătate pentru albinele/bondarii vii conțin următoarea atestare:

Albinele/bondarii (1) descrise/descriși în continuare:

(a)

provin dintr-o stupină care este supravegheată și controlată de autoritatea competentă;

(b)

în cazul albinelor de miere, stupii provin dintr-o zonă care nu face obiectul niciunei restricții asociate cu apariția locii americane (durata interdicției trebuie să fie de cel puțin 30 de zile de la data constatării ultimului caz și de la data la care toți stupii situați pe o rază de trei kilometri au fost controlați de către autoritatea competentă, toți stupii infectați fiind arși sau tratați și controlați în mod corespunzător de către autoritatea competentă în cauză);

(c)

provin din stupi sau colonii (în cazul bondarilor), care au fost inspectați/inspectate imediat înaintea expedierii (în mod normal în cele 24 de ore precedente) și care nu prezintă niciun semn clinic sau suspiciune de boală, inclusiv de infestări care afectează albinele.

Materialul ambalajului, cuștile pentru mătci, produsele și hrana însoțitoare sunt noi și nu au fost în contact cu albine bolnave sau cu faguri infestați și au fost luate toate precauțiile necesare în vederea prevenirii contaminării cu agenți care cauzează boli sau infestarea albinelor.

(1)

Se elimină după caz

Culorile ștampilelor sanitare

Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 prevede culorile care pot fi utilizate pentru ștampilele sanitare.

Salmonella

Pentru comerțul din Noua Zeelandă în Suedia și Finlanda

Certificatul (certificatele) de sănătate pentru animalele vii și produsele de origine animală enumerate mai jos cuprind o atestare adecvată prevăzută în legislația corespunzătoare, în cazul în care sunt importate pentru a fi expediate în Suedia sau Finlanda:

 

Pentru ouăle pentru consum destinate consumului uman, Noua Zeelandă certifică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1688/2005 al Comisiei

 

Pentru păsările de curte vii destinate sacrificării, Noua Zeelandă certifică în conformitate cu anexa A la Decizia 95/410/CE a Consiliului

 

Pentru păsările de reproducție, Noua Zeelandă certifică în conformitate cu anexa II la Decizia 2003/644/CE a Comisiei

 

Pentru puii de o zi, Noua Zeelandă certifică în conformitate cu anexa III la Decizia 2003/644/CE a Comisiei

 

Pentru găini ouătoare, Noua Zeelandă certifică în conformitate cu anexa II la Decizia 2004/235/CE a Comisiei

 

Pentru carnea proaspătă vizată de Regulamentul (CE) nr. 1688/2005, se va adăuga următoarea atestare «Carnea proaspătă a fost supusă unor teste microbiologice pentru depistarea salmonelei, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1688/2005, prin eșantionare în unitatea de origine a acestui produs de carne.»

Salmonide

Pentru comerțul din UE în NZ

Transportul conține exclusiv salmonide decapitate, fără branhii, eviscerate și imature sexual, din genurile Onchorhynchus, Salmo sau Salvelinus.

Ouă/icre

Pentru comerțul din UE în NZ

Trebuie tratate astfel încât ouăle/icrele să devină neviabile, să fie ambalate comercial și să aibă cu durată lungă de conservare.

Brânzeturi tratate termic

Pentru comerțul din UE în NZ

Brânza tratată termic conține mai puțin de 39 % umiditate și are un pH mai mic de 5,6. Laptele utilizat pentru fabricarea acestei brânze a fost încălzit rapid la o temperatură minimă de 64,5 °C timp de 16 secunde. Brânza a fost depozitată la o temperatură minimă de 7 °C timp de 90 de zile.

29.   Măsuri de control al bolilor convenite de comun acord

29.A.   Statut privind boala convenit de comun acord pentru boli specifice

Rabie

Noua Zeelandă, Regatul Unit, Malta, Irlanda și Suedia sunt recunoscute indemne de rabie.

Anemia infecțioasă ecvină

Noua Zeelandă este recunoscută indemnă de AIE

Bruceloză

Noua Zeelandă este recunoscută indemnă de Brucella abortus și de B. mellitensis

Febră Q

Noua Zeelandă este recunoscută indemnă de febra Q.

BVD tip II

Noua Zeelandă este recunoscută indemnă de BVD tip II.

Boala limbii albastre și BHE

Noua Zeelandă este recunoscută indemnă de boala limbii albastre și de BHE.

UE adresează o cerere NZ pentru a fi declarată indemnă de BHE.

Gândacul mic de stup

Noua Zeelandă și UE sunt recunoscute indemne de gândacul mic de stup.

Acarianul Tropilaelaps

Noua Zeelandă și UE sunt recunoscute indemne de acarienii Tropilaelaps.