3.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/28


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1067 A COMISIEI

din 1 iulie 2015

cu privire la o măsură adoptată de Spania, în conformitate cu Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de interzicere a introducerii pe piață a unui ferăstrău fabricat de Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd, China

[notificată cu numărul C(2015) 4360]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (1), în special articolul 11 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Spania a informat Comisia cu privire la o măsură de interzicere a introducerii pe piață a ferăstrăului de tip Practyl/JS-HF-55-1, fabricat de Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co. Ltd, China, importat de Adeo Service Franța și distribuit, în Spania, de Leroy Merlin Spania.

(2)

Ferăstrăul purta marca CE, în conformitate cu Directiva 2006/42/CE.

(3)

Motivul luării măsurii a fost neconformitatea ferăstrăului cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la Directiva 2006/42/CE, punctul 1.3.2 – Riscul de rupere în timpul funcționării, 1.3.4 – Riscuri datorate suprafețelor, marginilor sau unghiurilor, 1.4.1 – Cerințe generale pentru apărătoare și dispozitive de protecție și 1.4.2 – Cerințe speciale pentru apărătoare, deoarece ferăstrăul nu a îndeplinit cerințele încercării de rezistență și prezintă riscuri de tăiere și de atingere a părților active.

(4)

Spania a informat distribuitorul și importatorul cu privire la aceste deficiențe. Importatorul a luat în mod voluntar măsurile necesare de retragere a produselor neconforme de pe piață.

(5)

Documentația disponibilă, comentariile exprimate și măsurile luate de părțile în cauză demonstrează că ferăstrăul de tip Practyl/JS-HF-55-1 nu satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în Directiva 2006/42/CE. Prin urmare, este oportun să se considere justificată măsura luată de autoritățile spaniole,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Măsura luată de autoritățile spaniole de interzicere a introducerii pe piață a unui ferăstrău de tip Practyl/JS-HF-55-1, fabricat de Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co. Ltd, este justificată.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 iulie 2015.

Pentru Comisie

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 157, 9.6.2006, p. 24.