17.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 72/6


DECIZIA (UE) 2015/436 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 17 decembrie 2014

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (2), în special punctul 11,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Uniunea Europeană a instituit Fondul de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) pentru a-și exprima solidaritatea față de populația din regiunile afectate de dezastre.

(2)

Articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (3) permite mobilizarea fondului în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR (la prețurile din 2011).

(3)

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 conține dispozițiile care permit mobilizarea fondului.

(4)

Italia a depus o cerere de mobilizare a fondului ca urmare a producerii de inundații în această țară.

(5)

Grecia a depus o cerere de mobilizare a fondului ca urmare a producerii unui cutremur în această țară.

(6)

Slovenia a depus o cerere de mobilizare a fondului ca urmare a furtunilor de gheață care au avut loc în această țară.

(7)

Croația a depus o cerere de mobilizare a fondului ca urmare a furtunilor de gheață, urmate de inundații, care au avut loc în această țară,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, se mobilizează din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene suma de 46 998 528 EUR în credite de angajament.

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, se mobilizează din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene suma de 46 998 528 EUR în credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 17 decembrie 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

B. DELLA VEDOVA


(1)  JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).