6.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/29


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/365 A COMISIEI

din 4 martie 2015

de acordare a unor derogări anumitor state membre în ceea ce privește transmiterea de statistici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății

[notificată cu numărul C(2015) 1377]

(Numai textele în limbile engleză, neerlandeză, română și spaniolă sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici europene referitoare la sănătatea publică și la sănătatea și siguranța la locul de muncă.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 cere statelor membre să prezinte statistici referitoare la cheltuielile și finanțarea pentru asistența medicală, astfel cum se precizează în anexa II la regulamentul menționat.

(3)

Conform articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008, dacă este necesar, se pot adopta derogări și perioade de tranziție pentru statele membre, pe baza unor motive obiective.

(4)

Regatul Spaniei, Regatul Țărilor de Jos, România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au solicitat derogări, întrucât sistemele lor de statistică naționale necesită adaptări majore pentru a se conforma cerințelor Regulamentului (CE) nr. 1338/2008.

(5)

Prin urmare, ar trebui acordate derogările solicitate de statele membre menționate.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Regatului Spaniei, Regatului Țărilor de Jos, României și Regatului Unit li se acordă derogările stabilite în anexă.

Articolul 2

Decizia se adresează Regatului Spaniei, Regatului Țărilor de Jos, României și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 4 martie 2015.

Pentru Comisie

Marianne THYSSEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 70.


ANEXĂ

DEROGĂRI DE LA REGULAMENTUL (CE) NR. 1338/2008 PRIVIND STATISTICILE REFERITOARE LA CHELTUIELILE ȘI FINANȚAREA PENTRU ASISTENȚA MEDICALĂ

Regatul Spaniei, Regatul Țărilor de Jos, România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu furnizează variabilele specificate în tabelul următor:

Stat membru

Variabile și defalcări

Sfârșitul derogării

Spania

1.

Datele și metadatele pentru anul de referință 2014 se furnizează până cel târziu la 31 august 2016.

august 2016

2.

Datele și metadatele pentru anul de referință 2015 se furnizează până cel târziu la 31 august 2017.

august 2017

3.

Datele și metadatele pentru anul de referință 2016 se furnizează până cel târziu la 31 august 2018.

august 2018

Țările de Jos

1.

Cifrele atât pentru toate tipurile de mecanisme de finanțare (HF.1.1-HF.4), cât și pentru cheltuielile actuale cu serviciile de sănătate (suma HF.1.1-HF.4), defalcate pe:

(a)

servicii curative și de recuperare cu internare (H.C.1.1, HC.2.1), care vor include și serviciile curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2);

(b)

servicii curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2), care nu se reportează;

(c)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1), care vor include servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2) și servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3);

(d)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2), care nu se reportează;

(e)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3), care nu se reportează.

2.

Cifrele atât pentru toate tipurile de furnizori de servicii de sănătate (HP1-HP.9), cât și pentru cheltuielile actuale cu asistența medicală (suma HP.1-H.4), defalcate pe:

(a)

servicii curative și de recuperare cu internare (H.C.1.1, HC.2.1), care vor include și serviciile curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2);

(b)

servicii curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2), care nu se reportează;

(c)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1), care vor include servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2) și servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3);

(d)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2), care nu se reportează;

(e)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3), care nu se reportează.

3.

Cifrele pentru toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1;HC.2.1-HC.9), defalcate pe:

(a)

sisteme de asigurări de sănătate cu contribuții obligatorii și conturi de economii de sănătate obligatorii (HF.1.2, HF.1.3), care vor include parțial și plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3);

(b)

sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1), care vor include parțial și plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3);

(c)

plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3), care nu se reportează.

4.

Cifrele pentru toate tipurile de furnizori (HP.1-HP.9), defalcate pe:

(a)

sisteme de asigurări de sănătate cu contribuții obligatorii și conturi de economii de sănătate obligatorii (HF.1.2, HF.1.3), care vor include parțial și plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3);

(b)

sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1), care vor include parțial și plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3);

(c)

plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3), care nu se reportează.

martie 2018

România

1.

Pentru tabelul funcțiilor de servicii de sănătate, detaliat pe tipuri de furnizori de servicii de sănătate:

(a)

toate cifrele pentru spitale (HP.1), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția serviciilor curative și de recuperare cu internare (HC.1.1, HC.2.1) și a serviciilor de prevenție (HC.6);

(b)

toate cifrele pentru unități rezidențiale de îngrijire pe termen lung (HP.2), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția serviciilor curative și de recuperare cu internare (HC.1.1, HC.2.1) și a serviciilor de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1);

(c)

toate cifrele pentru furnizorii de servicii de sănătate ambulatorii (HP.3), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția serviciilor curative și de recuperare ambulatorie (HC.1.3, HC.2.3) și a serviciilor de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu (HC.3.4);

(d)

toate cifrele pentru furnizorii de servicii auxiliare (HP.4), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția serviciilor curative și de recuperare ambulatorie (HC.1.3, HC.2.3), a serviciilor auxiliare (cu funcție nespecificată) (HC.4) și a serviciilor de prevenție (HC.6);

(e)

toate cifrele pentru vânzători cu amănuntul și alți furnizori de bunuri medicale (HP.5), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția produselor farmaceutice și a altor bunuri medicale non-durabile (HC.5.1), precum și a dispozitivelor medicale și a altor bunuri medicale durabile (HC.5.2);

(f)

toate cifrele pentru furnizorii de servicii de prevenție (HP.6), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția serviciilor de prevenție (HC.6);

(g)

toate cifrele pentru furnizorii de servicii de administrare și finanțare a sistemului de sănătate (HP.7), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția serviciilor de administrare a sănătății și asigurări de sănătate (HC.7);

(h)

toate cifrele pentru restul economiei (HP.8), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția serviciilor de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu (HC.3.4) și a serviciilor de prevenție (HC.6);

(i)

toate cifrele pentru restul lumii (HP.9), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția serviciilor curative și de recuperare cu internare (HC.1.1, HC.2.1), a serviciilor curative și de recuperare ambulatorie (HC.1.3, HC.2.3) și a serviciilor auxiliare (cu funcție nespecificată) (HC.4).

martie 2017

2.

Pentru tabelul funcțiilor de servicii de sănătate, detaliat pe tipuri de mecanisme de finanțare a serviciilor de sănătate:

(a)

cifre pentru administrația publice (HF.1.1), defalcate pe servicii curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2), servicii curative și de recuperare la domiciliu (HC.1.4, HC.2.4), servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC3.2), servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3), dispozitive medicale și alte bunuri medicale durabile (HC.5.2) și alte servicii de sănătate neclasificate altundeva (necl.) (HC.9);

(b)

cifre pentru sisteme de asigurări de sănătate cu contribuții obligatorii și conturi de economii de sănătate obligatorii (HF.1.2, HF.1.3), defalcate pe servicii curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2), servicii curative și de recuperare la domiciliu (HC.1.4, HC.2.4), servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1), servicii de îngrijire medicală pe termen lung de zi (HC.3.2), servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3) și servicii de prevenție (HC.6);

(c)

cifre pentru sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1), defalcate pe servicii curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2), servicii curative și de recuperare la domiciliu (HC.1.4, HC.2.4), servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1), servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2), servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3), servicii de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu (HC.3.4), produse farmaceutice și alte bunuri medicale non-durabile (HC.5.1), dispozitive medicale și alte bunuri medicale durabile (HC.5.2) și servicii de prevenție (HC.6);

(d)

cifre pentru mecanisme de finanțare ale instituțiilor fără scop lucrativ (HF.2.2), defalcate pe servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1), servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2), servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3), servicii auxiliare (cu funcție nespecificată) (HC.4), produse farmaceutice și alte bunuri medicale non-durabile (HC.5.1), dispozitive medicale și alte bunuri medicale durabile (HC.5.2) și servicii de administrare a sănătății și asigurări de sănătate (HC.7);

(e)

cifre pentru mecanisme de finanțare ale întreprinderilor (HF.2.3), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9);

(f)

cifre pentru plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3), defalcate pe servicii curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2), servicii curative și de recuperare cu internare la domiciliu (HC.1.4, HC.2.4), servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1), servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2), servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3), servicii de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu (HC.3.4), servicii de prevenție (HC.6), servicii de administrare a sănătății și asigurări de sănătate (HC.7) și alte servicii de sănătate neclasificate altundeva (necl.) (HC.9);

(g)

cifre pentru mecanisme de finanțare din restul lumii (nerezidente) (HF.4), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9).

3.

Pentru tabelul furnizorilor de servicii de sănătate, detaliat pe tipuri de mecanisme de finanțare a serviciilor de sănătate:

(a)

cifre pentru administrația publică (HF.1.1) din restul lumii (HP.9);

(b)

cifre pentru sisteme de asigurări de sănătate cu contribuții obligatorii și conturi de economii de sănătate obligatorii (HF.1.2, HF.1.3), defalcate pe unități rezidențiale de îngrijire pe termen lung (HP.2) și furnizori de servicii de prevenție (HP.6);

(c)

cifre pentru sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1), defalcate pe unități rezidențiale de îngrijire pe termen lung (HP.2), vânzători cu amănuntul și alți furnizori de bunuri medicale (HP.5), furnizori de servicii de prevenție (HP.6) și restul economiei (HP.8);

(d)

cifre pentru mecanismele de finanțare ale instituțiilor fără scop lucrativ (HF.2.2), defalcate pe furnizori de servicii auxiliare (HP.4), vânzători cu amănuntul și alți furnizori de bunuri medicale (HP.5), furnizori de servicii de prevenție (HP.6), furnizori de servicii de administrare și finanțare a sistemului de sănătate (HP.7), restul economiei (HP.8) și restul lumii (HP.9);

(e)

cifre pentru mecanismele de finanțare ale întreprinderilor (HF.2.3), defalcate pe toate tipurile de furnizori de servicii de sănătate (HP.1-HP.9);

(f)

cifre pentru plățile directe ale gospodăriilor (HF.3), defalcate pe unități rezidențiale de îngrijire pe termen lung (HP.2), furnizori de servicii de prevenție (HP.6), furnizori de servicii de administrare și finanțare a sistemului de sănătate (HP.7), restul economiei (HP.8) și restul lumii (HP.9);

(g)

cifre pentru mecanismele de finanțare din restul lumii (nerezidente) (HF.4), prezentate pe toate tipurile de furnizori de servicii de sănătate (HP.1-HP.9).

martie 2017

Regatul Unit

1.

Cifrele pentru serviciile de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1), defalcate pe:

(a)

administrația publice (HF.1.1);

(b)

sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1);

(c)

mecanisme de finanțare ale instituțiilor fără scop lucrativ (HF.2.2);

(d)

plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3).

martie 2018

2.

Cifrele pentru serviciile de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2), defalcate pe:

(a)

administrația publice (HF.1.1);

(b)

sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1);

(c)

mecanisme de finanțare ale instituțiilor fără scop lucrativ (HF.2.2);

(d)

plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3).

martie 2018

3.

Cifrele pentru serviciile de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3), defalcate pe:

(a)

administrația publice (HF.1.1);

(b)

sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1);

(c)

mecanisme de finanțare ale instituțiilor fără scop lucrativ (HF.2.2);

(d)

plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3).

martie 2018

4.

Cifrele pentru serviciile de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu (HC.3.4), defalcate pe:

(a)

administrația publice (HF.1.1);

(b)

sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1);

(c)

mecanisme de finanțare ale instituțiilor fără scop lucrativ (HF.2.2);

(d)

plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3).

martie 2018

5.

Cifrele atât pentru mecanismele de finanțare din restul lumii (HF.4), cât și pentru cheltuielile actuale cu asistența medicală (suma H.F1.1-HF.4), defalcate pe:

(a)

servicii curative și de recuperare cu internare (HC.1.1, HC.2.1);

(b)

servicii curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2);

(c)

servicii curative și de recuperare în ambulatoriu (HC.1.3, HC.2.3);

(d)

servicii curative și de recuperare la domiciliu (HC.1.4, HC.2.4);

(e)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1);

(f)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2);

(g)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3);

(h)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu (HC.3.4);

(i)

servicii auxiliare (cu funcție nespecificată) (HC.4);

(j)

produse farmaceutice și a alte bunuri medicale non-durabile (HC.5.1);

(k)

dispozitive medicale și alte bunuri medicale durabile (HC.5.2);

(l)

servicii de prevenție (HP.6);

(m)

servicii de administrare a sănătății și asigurări de sănătate (HC.7);

(n)

alte servicii de sănătate neclasificate altundeva (necl.) (HC.9).

martie 2018

6.

Cifrele pentru toate tipurile de furnizori de servicii de sănătate (HP.1-HP.9), defalcate pe:

(a)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1);

(b)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2);

(c)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3);

(d)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu (HC.3.4);

(e)

sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1);

(f)

mecanisme de finanțare ale instituțiilor fără scop lucrativ (HF.2.2);

(g)

plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3).

(h)

mecanisme de finanțare din restul lumii (nerezidente) (HF.4);

(i)

cheltuielile actuale cu asistența medicală (suma HF.1.1-HF.4).

martie 2019

7.

Cifrele pentru restul economiei (HP.8), restul lumii (HP.9) și cheltuielile actuale cu asistența medicală (suma HP.1-HP.9), defalcate pe:

(a)

servicii curative și de recuperare cu internare (HC.1.1, HC.2.1);

(b)

servicii curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2);

(c)

servicii curative și de recuperare în ambulatoriu (HC.1.3, HC.2.3);

(d)

servicii curative și de recuperare la domiciliu (HC.1.4, HC.2.4);

(e)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1);

(f)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2);

(g)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3);

(h)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu (HC.3.4);

(i)

servicii auxiliare (cu funcție nespecificată) (HC.4);

(j)

produse farmaceutice și a alte bunuri medicale non-durabile (HC.5.1);

(k)

dispozitive medicale și alte bunuri medicale durabile (HC.5.2);

(l)

servicii de prevenție (HP.6);

(m)

servicii de administrare a sănătății și asigurări de sănătate (HC.7);

(n)

alte servicii de sănătate neclasificate altundeva (necl.) (HC.9).

martie 2019

8.

Cifrele pentru toate tipurile de furnizori de servicii de sănătate (HP.1-HP.9), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate, se vor compune din finanțările înregistrate în cadrul programelor administrației publice (HF.1.1).

martie 2019