7.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/31


DECIZIA (UE) 2015/191 A COMISIEI

din 5 februarie 2015

de modificare a Deciziei 2010/670/UE în ceea ce privește prelungirea anumitor termene stabilite la articolul 9 și la articolul 11 alineatul (1) din decizia respectivă

[notificată cu numărul C(2015) 466]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolul 10a alineatul (8) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Decizia 2010/670/UE a Comisiei (2) stabilește regulile și criteriile de selectare și implementare a proiectelor demonstrative comerciale care au ca scop captarea ecologică și stocarea geologică a CO2 (denumite în continuare „proiecte demonstrative CSC”) și a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile (denumite în continuare „proiecte demonstrative SRE”), acoperind 300 de milioane de certificate din rezerva pentru instalațiile nou-intrate în cadrul sistemului Uniunii de comercializare a certificatelor de emisii, precum și principiile de bază pentru monetizarea certificatelor de emisii și pentru administrarea veniturilor.

(2)

Din cauza crizei economice, în ceea ce privește un număr semnificativ de proiecte cărora li s-a acordat finanțare în temeiul Deciziei 2010/670/UE, nu va fi posibil să se adopte o decizie finală de investiție în termen de 24 de luni de la adoptarea deciziei de acordare, în cazul proiectelor demonstrative SRE, sau în termen de 36 de luni de la adoptarea deciziei de acordare, în cazul proiectelor demonstrative CSC. Prin urmare, astfel de proiecte nu vor putea să intre în operare în termen de patru ani de la adoptarea deciziei de acordare. În consecință, termenele pentru decizia finală de investiție și data intrării în operare ar trebui să fie prelungite cu doi ani. De asemenea, ar trebui să fie aplicată o perioadă de grație de un an în ceea ce privește data intrării în operare.

(3)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului privind schimbările climatice,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2010/670/UE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

în primul paragraf, sintagma „24 de luni” se înlocuiește cu sintagma „48 de luni”;

(b)

în al doilea paragraf, sintagma „36 de luni” se înlocuiește cu sintagma „60 de luni”.

2.

Articolul 11 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

în al doilea paragraf, sintagma „31 decembrie 2015” se înlocuiește cu sintagma „31 decembrie 2017”, iar sintagma „patru ani” se înlocuiește cu sintagma „șase ani”;

(b)

se adaugă următoarele paragrafe trei și patru:

„În cazul în care proiectul nu a intrat în operare până la data intrării în operare stabilită pentru proiectul în cauză, data respectivă se prelungește în mod automat cu un an.

Deciziile de acordare încetează a mai avea efecte juridice în cazul în care proiectul nu a intrat în operare până la data intrării în operare aplicabilă în temeiul celui de al treilea paragraf. În acest caz, fondurile vărsate sau primite pentru a fi vărsate se restituie.”

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică și în cazul proiectelor demonstrative CSC și SRE pentru care a fost adoptată o decizie de acordare înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2015.

Pentru Comisie

Miguel ARIAS CAÑETE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  Decizia 2010/670/UE a Comisiei din 3 noiembrie 2010 de stabilire a criteriilor și măsurilor pentru finanțarea proiectelor demonstrative comerciale care vizează captarea și stocarea geologică a CO2 în condiții de siguranță din punct de vedere al mediului, precum și a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în Comunitate, stabilit prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 290, 6.11.2010, p. 39).