12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/121


DECIZIA (UE) 2015/2331 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 4 decembrie 2015

privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2016 (BCE/2015/42)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (2),

întrucât:

(1)

De la 1 ianuarie 1999, Banca Centrală Europeană (BCE) are dreptul exclusiv de a aproba volumul emisiunii de monede metalice de către statele membre a căror monedă este euro.

(2)

Cele 19 state membre a căror monedă este euro au transmis BCE spre aprobare estimările lor privind volumul emisiunii de monede metalice euro prevăzut pentru 2016, însoțite de note explicative privind metodologia de prognozare.

(3)

Întrucât dreptul statelor membre de a emite monede euro este supus aprobării de către BCE a volumului emisiunii, volumele aprobate de BCE nu pot fi depășite de statele membre fără aprobarea prealabilă a BCE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro prevăzut pentru 2016

BCE aprobă volumul emisiunii de monede metalice euro de către statele membre a căror monedă este euro prevăzut pentru 2016, astfel cum este prevăzut în tabelul următor:

(milioane EUR)

 

Emisiunea de monede metalice destinate circulației și emisiunea de monede de colecție (care nu sunt destinate circulației) în 2016

Belgia

80,6

Germania

667,5

Estonia

10,3

Irlanda

38,8

Grecia

79,5

Spania

276,4

Franța

266,0

Italia

35,0

Cipru

12,1

Letonia

20,0

Lituania

32,3

Luxemburg

19,1

Malta

9,9

Țările de Jos

52,5

Austria

260,0

Portugalia

53,4

Slovenia

30,0

Slovacia

17,0

Finlanda

45,0

Articolul 2

Producerea de efecte

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării sale către destinatari.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre a căror monedă este euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 4 decembrie 2015.

Președintele BCE

Mario DRAGHI