1.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/1


ACORD INTERINSTITUŢIONAL

of 12 March 2014

între Parlamentul European şi Consiliu privind transmiterea către Parlamentul European şi prelucrarea de către acesta a informaţiilor clasificate deţinute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe şi de securitate comune

(2014/C 95/01)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL,

întrucât:

(1)

Articolul 14 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) dispune că Parlamentul European exercită, împreună cu Consiliul, funcţiile legislativă şi bugetară şi că exercită funcţii de control politic şi consultative, în conformitate cu tratatele.

(2)

Articolul 13 alineatul (2) din TUE dispune că fiecare instituţie acţionează în limitele atribuţiilor care îi sunt conferite prin tratate, în conformitate cu procedurile, condiţiile şi scopurile prevăzute de acestea. Dispoziţia menţionată prevede că instituţiile trebuie să coopereze unele cu altele în mod loial. Articolul 295 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) dispune că Parlamentul European şi Consiliul, între altele, organizează condiţiile cooperării lor şi că, în acest scop, acestea pot, cu respectarea tratatelor, să încheie acorduri interinstituţionale care pot avea un caracter obligatoriu.

(3)

Tratatele şi, după caz, alte dispoziţii relevante prevăd că în contextul unei proceduri legislative speciale sau în cadrul altor proceduri decizionale, Consiliul consultă sau obţine aprobarea Parlamentului European înainte de adoptarea unui act juridic. Tratatele dispun, de asemenea, în anumite cazuri, că Parlamentul European trebuie să fie informat în legătură cu progresele sau rezultatele unei proceduri date sau să fie implicat în evaluarea sau în controlul anumitor agenţii ale Uniunii.

(4)

În special, articolul 218 alineatul (6) din TFUE dispune că, cu excepţia cazului în care acordul se referă exclusiv la politica externă şi de securitate comună, Consiliul adoptă decizia privind încheierea acordurilor în cauză după aprobarea sau după consultarea Parlamentului European; toate aceste acorduri internaţionale care nu sunt legate în mod exclusiv de politica externă şi de securitate comună intră, prin urmare, sub incidenţa prezentului acord interinstituţional.

(5)

Articolul 218 alineatul (10) din TFUE prevede că Parlamentul European este informat de îndată şi pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii; dispoziţia menţionată se aplică şi acordurilor privind domeniul politicii externe şi de securitate comune.

(6)

În cazurile în care punerea în aplicare a tratatelor şi, după caz, a altor dispoziţii relevante ar necesita accesul Parlamentului European la informaţii clasificate deţinute de Consiliu, ar trebui ca Parlamentul European şi Consiliu să convină asupra unor modalităţi adecvate care să reglementeze un astfel de acces.

(7)

În cazul în care Consiliul hotărăşte să acorde Parlamentului European accesul la informaţii clasificate deţinute de Consiliu în domeniul politicii externe şi de securitate comune, acesta fie ia hotărâri ad hoc în acest sens, fie utilizează Acordul interinstituţional din 20 noiembrie 2002 între Parlamentul European şi Consiliu privind accesul Parlamentului European la informaţiile sensibile ale Consiliului în domeniul politicii de securitate şi de apărare (1) (denumit în continuare „Acordul interinstituţional din 20 noiembrie 2002”), după caz.

(8)

Declaraţia Înaltului Reprezentant privind responsabilitatea politică (2), formulată cu ocazia adoptării Deciziei 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului European de Acţiune Externă (3), afirmă că Înaltul Reprezentant va revizui şi va propune, după caz, adaptarea dispoziţiilor existente privind accesul deputaţilor în Parlamentul European la documentele şi informaţiile clasificate din domeniul politicii de securitate şi apărare (şi anume Acordul interinstituţional din 20 noiembrie 2002).

(9)

Este important ca Parlamentul European să fie asociat la principiile, standardele şi normele pentru protecţia informaţiilor clasificate necesare pentru protejarea intereselor Uniunii şi ale statelor membre. Mai mult, Parlamentul European va fi în măsură să ofere informaţii clasificate Consiliului.

(10)

La 31 martie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/292/EU privind normele de securitate pentru protecţia informaţiilor UE clasificate (4) (denumită în continuare „normele de securitate ale Consiliului”).

(11)

La 6 iunie 2011, Biroul Parlamentului European a adoptat Decizia referitoare la normele de reglementare a tratamentului informaţiilor confidenţiale de către Parlamentul European (5) (denumită în continuare „normele de securitate ale Parlamentului European”).

(12)

Normele de securitate ale instituţiilor, organismelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii ar trebui împreună să constituie un cadru general cuprinzător şi coerent în cadrul Uniunii Europene pentru protecţia informaţiilor clasificate şi ar trebui să asigure echivalenţa unor principii de bază şi a unor standarde minime. Principiile de bază şi standardele minime prevăzute de normele de securitate ale Parlamentului European şi normele de securitate ale Consiliului ar trebui, în consecinţă, să fie echivalente.

(13)

Nivelul de protecţie asigurat informaţiilor clasificate în temeiul normelor de securitate ale Parlamentului European ar trebui să fie echivalent cu cel asigurat informaţiilor clasificate în temeiul normelor de securitate ale Consiliului.

(14)

Serviciile relevante ale Secretariatului Parlamentului European şi ale Secretariatului General al Consiliului vor coopera îndeaproape pentru a se asigura că, în ambele instituţii, sunt aplicate niveluri echivalente de protecţie informaţiilor clasificate.

(15)

Prezentul acord nu aduce atingere normelor existente şi viitoare privind accesul la documente adoptate în conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din TFUE; normelor privind protecţia datelor cu caracter personal adoptate în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din TFUE; normelor privind dreptul de anchetă al Parlamentului European adoptate în conformitate cu articolul 226 al treilea paragraf din TFUE; şi dispoziţiilor relevante referitoare la Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF),

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Scopul şi domeniul de aplicare

Prezentul acord stabileşte modalităţile care guvernează transmiterea către Parlamentul European şi prelucrarea de către acesta a informaţiilor clasificate deţinute de Consiliu, în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe şi de securitate comune, care sunt relevante pentru exercitarea de către Parlamentul European a competenţelor şi a funcţiilor sale. Acesta priveşte toate aceste chestiuni, şi anume:

(a)

propunerile supuse unei proceduri legislative speciale sau unei alte proceduri decizionale în care Parlamentul European trebuie consultat sau este solicitat să îşi exprime aprobarea;

(b)

acordurile internaţionale cu privire la care Parlamentul European trebuie consultat sau este solicitat să îşi exprime aprobarea, în temeiul articolului 218 alineatul (6) din TFUE;

(c)

directivele de negociere pentru acordurile internaţionale menţionate la litera (b);

(d)

activităţile, rapoartele de evaluare sau alte documente cu privire la care Parlamentul European trebuie informat; şi

(e)

documentele referitoare la activităţile acelor agenţii ale Uniunii în evaluarea sau controlul cărora Parlamentul European trebuie implicat.

Articolul 2

Definiţia „informaţiilor clasificate”

În sensul prezentului acord, „informaţii clasificate” înseamnă oricare sau toate dintre următoarele:

(a)

„informaţii UE clasificate” (IUEC), astfel cum sunt definite în normele de securitate ale Parlamentului European şi în normele de securitate ale Consiliului şi pe care figurează unul dintre următoarele marcaje ale clasificării de securitate:

RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

SECRET UE/EU SECRET;

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;

(b)

informaţiile clasificate furnizate Consiliului de către statele membre şi pe care figurează un marcaj al clasificării de securitate naţional echivalent cu unul dintre marcajele clasificării de securitate utilizate pentru IUEC, enumerate la litera (a);

(c)

informaţiile clasificate furnizate Uniunii Europene de state terţe sau de organizaţii internaţionale, care poartă un marcaj al clasificării de securitate echivalent cu unul dintre marcajele clasificării de securitate utilizate pentru IUEC, enumerate la litera (a), astfel cum prevăd acordurile privind securitatea informaţiilor sau acordurile administrative relevante.

Articolul 3

Protecţia informaţiilor clasificate

(1)   Parlamentul European protejează, în conformitate cu normele sale de securitate şi cu prezentul acord, orice informaţie clasificată furnizată lui de Consiliu.

(2)   Având în vedere că trebuie menţinută echivalenţa între principiile de bază şi standardele minime pentru protecţia informaţiilor clasificate stabilite de Parlamentul European şi de Consiliu în normele lor respective de securitate, Parlamentul European se asigură că măsurile de securitate aplicate în sediile sale asigură un nivel de protecţie a informaţiilor clasificate echivalent cu cel asigurat acestor informaţii în sediile Consiliului. Serviciile relevante ale Parlamentului European şi ale Consiliului cooperează îndeaproape în acest sens.

(3)   Parlamentul European ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că informaţiile clasificate primite de la Consiliu:

(a)

nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele pentru care a fost acordat accesul;

(b)

nu sunt divulgate altor persoane decât cele cărora le-a fost acordat accesul în conformitate cu articolele 4 şi 5 sau nu sunt făcute publice;

(c)

nu sunt transmise altor instituţii, organisme, oficii sau agenţii ale Uniunii sau statelor membre, statelor terţe sau organizaţiilor internaţionale fără consimţământul scris prealabil al Consiliului.

(4)   Consiliul poate acorda Parlamentului European accesul la informaţii clasificate emise de alte instituţii, organisme, oficii sau agenţii ale Uniunii sau de statele membre, statele terţe sau organizaţiile internaţionale numai cu consimţământul scris prealabil al emitentului.

Articolul 4

Securitatea personalului

(1)   Accesul la informaţii clasificate este acordat deputaţilor din Parlamentul European în conformitate cu articolul 5 alineatul (4).

(2)   În cazul în care informaţiile vizate sunt clasificate la nivelul CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET sau TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sau unul echivalent, accesul poate fi acordat doar deputaţilor din Parlamentul European autorizaţi de Preşedintele Parlamentului European:

(a)

care deţin certificatul de securitate în conformitate cu normele de securitate ale Parlamentului European; sau

(b)

pentru care a fost întocmită o notificare de către o autoritate naţională competentă conform căreia aceştia sunt autorizaţi în mod corespunzător prin natura funcţiilor deţinute în conformitate cu actele cu putere de lege şi dispoziţiile administrative naţionale.

Prin derogare de la primul paragraf, în cazul în care informaţiile vizate sunt clasificate la nivelul CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL sau echivalent, accesul poate fi acordat şi deputaţilor din Parlamentul European stabiliţi în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) care au semnat o declaraţie solemnă de nedivulgare în conformitate cu normele de securitate ale Parlamentului European. Consiliul este informat de numele deputaţilor din Parlamentul European cărora li s-a acordat accesul în temeiul prezentului paragraf.

(3)   Înainte de a li se acorda accesul la informaţii clasificate, deputaţii din Parlamentul European sunt informaţi şi iau la cunoştinţă responsabilităţile care le revin cu privire la protejarea acestor informaţii, în conformitate cu normele de securitate ale Parlamentului European şi la modalităţile de a asigura această protecţie.

(4)   Accesul la informaţii clasificate este acordat numai acelor funcţionari ai Parlamentului European şi altor angajaţi ai Parlamentului care lucrează pentru grupuri politice care:

(a)

au fost desemnaţi în prealabil ca având o nevoie de a cunoaşte de organul parlamentar/titularul de mandat relevant în conformitate cu articolul 5 alineatul (4);

(b)

deţin certificatul de securitate de nivel corespunzător în conformitate cu normele de securitate ale Parlamentului European în cazul în care informaţiile sunt clasificate la nivelul CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET sau TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, sau unul echivalent; şi

(c)

au fost informaţi şi au primit instrucţiuni scrise cu privire la responsabilităţile care le revin pentru protecţia acestor informaţii, precum şi la modalităţile de a asigura această protecţie, şi care au semnat o declaraţie prin care recunosc primirea respectivelor instrucţiuni şi prin care se obligă să le respecte în conformitate cu normele de securitate ale Parlamentului European.

Articolul 5

Procedura de acces la informaţii clasificate

(1)   Consiliul furnizează Parlamentului European informaţiile clasificate menţionate la articolul 1 în cazul în care are o astfel de obligaţie legală în temeiul tratatelor sau al actelor juridice adoptate în baza tratatelor. Organele parlamentare sau titularii de mandat menţionaţi la alineatul (3) pot, de asemenea, prezenta o solicitare scrisă pentru astfel de informaţii.

(2)   În alte cazuri, Consiliul poate furniza Parlamentului European informaţiile clasificate menţionate la articolul 1 fie din proprie iniţiativă, fie la solicitarea scrisă transmisă de unul dintre organele parlamentare sau titularii de mandat menţionaţi la alineatul (3).

(3)   Următoarele organe parlamentare sau titulari de mandat pot prezenta solicitări scrise Consiliului:

(a)

preşedintele;

(b)

Conferinţa preşedinţilor;

(c)

Biroul;

(d)

preşedintele comisiei vizate (preşedinţii comisiilor vizate);

(e)

raportorul vizat (raportorii vizaţi).

Solicitările din partea altor deputaţi din Parlamentul European sunt prezentate prin intermediul unuia dintre organele parlamentare sau titularii de mandat menţionaţi la primul paragraf.

Consiliul răspunde acestor solicitări fără întârziere.

(4)   În cazul în care Consiliul are o obligaţie legală în acest sens sau a decis să acorde Parlamentului European accesul la informaţii clasificate, acesta stabileşte în scris următoarele, înaintea transmiterii informaţiilor respective, împreună cu organul sau titularul funcţiei relevante, astfel cum sunt enumeraţi la alineatul (3):

(a)

dacă accesul poate fi acordat unuia sau mai multora dintre următorii:

(i)

preşedintele;

(ii)

Conferinţa preşedinţilor;

(iii)

Biroul;

(iv)

preşedintele comisiei vizate (preşedinţii comisiilor vizate);

(v)

raportorul vizat (raportorii vizaţi);

(vi)

toţi sau anumiţi membri ai comisiei (comisiilor) vizate; şi

(b)

orice modalitate specifică de prelucrare pentru protecţia acestor informaţii.

Articolul 6

Înregistrarea, stocarea, consultarea şi discutarea informaţiilor clasificate în cadrul Parlamentului European

(1)   Informaţiile clasificate furnizate de Consiliu Parlamentului European, în cazul în care sunt clasificate la nivelul CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET sau TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sau unul echivalent:

(a)

sunt înregistrate din motive de securitate pentru a le consemna ciclul de viaţă şi a le asigura trasabilitatea în orice moment;

(b)

sunt stocate într-o zonă de siguranţă care întruneşte standardele minime de securitate fizică stabilite de normele de securitate ale Consiliului şi de normele de securitate ale Parlamentului European, care sunt echivalente; şi

(c)

pot fi consultate de deputaţi ai Parlamentului European, funcţionari ai Parlamentului European şi alţi angajaţi relevanţi ai Parlamentului care lucrează pentru grupuri politice menţionaţi la articolul 4 alineatul (4) şi la articolul 5 alineatul (4) numai într-o cameră de lectură securizată din clădirile Parlamentului European. În acest caz, se aplică următoarele condiţii:

(i)

informaţiile nu se copie în niciun fel, cum ar fi prin fotocopiere sau fotografiere;

(ii)

nu se iau notiţe; şi

(iii)

nu se pot introduce în sală dispozitive de comunicaţii electronice.

(2)   Informaţiile clasificate furnizate de Consiliu Parlamentului European, în cazul în care sunt clasificate la nivelul RESTREINT UE/EU RESTRICTED sau echivalent, sunt prelucrate şi stocate în conformitate cu normele de securitate ale Parlamentului European, care oferă un nivel de protecţie pentru aceste informaţii clasificate echivalent celui oferit de Consiliu.

Prin derogare de la primul paragraf, informaţiile clasificate la nivelul RESTREINT UE/EU RESTRICTED sau echivalent se prelucrează şi se stochează în conformitate cu alineatul (1) pentru o perioadă de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord. Accesul la aceste informaţii clasificate este reglementat de articolul 4 alineatul (4) literele (a) şi (c) şi de articolul 5 alineatul (4).

(3)   Informaţiile clasificate pot fi manipulate numai prin sisteme de comunicaţii şi de informaţii care au fost acreditate sau aprobate în mod corespunzător în conformitate cu standarde echivalente celor stabilite de normele de securitate ale Consiliului.

(4)   Informaţiile clasificate furnizate verbal destinatarilor din Parlamentul European se supun aceluiaşi nivel de protecţie a informaţiilor clasificate ca cel pentru informaţiile furnizate în scris.

(5)   Fără a aduce atingere alineatului (1) litera (c) de la prezentul articol, informaţiile clasificate până la nivelul CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL sau echivalent furnizate de Consiliu Parlamentului European pot fi discutate în cadrul reuniunilor desfăşurate in camera şi la care participă doar deputaţii Parlamentului European şi acei funcţionari ai Parlamentului European şi alţi angajaţi ai Parlamentului care lucrează pentru un grup politic care au primit acces la informaţii în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) şi articolul 5 alineatul (4). Se aplică următoarele condiţii:

documentele se distribuie la începutul reuniunii şi se strâng din nou la final;

documentele nu se copie în niciun fel, cum ar fi prin fotocopiere sau fotografiere;

nu se iau notiţe;

nu se pot introduce în sală dispozitive de comunicaţii electronice; şi

procesul-verbal al reuniunii nu menţionează discuţiile privind aspectele care implică informaţii clasificate.

(6)   În cazul în care sunt necesare reuniuni pentru discutarea informaţiilor clasificate la nivelul SECRET UE/EU SECRET sau TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sau echivalent, sunt convenite modalităţi specifice pentru fiecare caz în parte între Parlamentul European şi Consiliu.

Articolul 7

Încălcarea securităţii, pierderea sau compromiterea informaţiilor clasificate

(1)   În cazul unei pierderi sau al unei compromiteri dovedite sau prezumate a unor informaţii clasificate furnizate de Consiliu, Secretarul General al Parlamentului European îl informează imediat pe Secretarul General al Consiliului cu privire la aceasta. Secretarul General al Parlamentului European desfăşoară o anchetă şi îl informează pe Secretarul General al Consiliului în legătură cu rezultatele anchetei şi cu măsurile luate pentru prevenirea repetării incidentului. În cazul în care este vizat un deputat din Parlamentul European, Preşedintele Parlamentului European acţionează împreună cu Secretarul General al Parlamentului European.

(2)   Orice deputat din Parlamentul European răspunzător pentru încălcarea dispoziţiilor prevăzute de normele de securitate ale Parlamentului European sau de prezentul acord poate fi supus măsurilor şi sancţiunilor în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) şi articolele 152-154 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

(3)   Orice funcţionar al Parlamentului European sau alt angajat al Parlamentului care lucrează pentru un grup politic răspunzător pentru încălcarea dispoziţiilor prevăzute de normele de securitate ale Parlamentului European sau de prezentul acord poate fi supus sancţiunilor prevăzute de Statutul funcţionarilor sau de Regimul aplicabil altor agenţi ai Uniunii Europene, prevăzute în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (6).

(4)   Persoanele răspunzătoare pentru compromiterea sau pierderea de informaţii clasificate sunt pasibile de acţiuni disciplinare şi/sau în justiţie, în conformitate cu legile, normele şi dispoziţiile administrative aplicabile.

Articolul 8

Dispoziţii finale

(1)   Parlamentul European şi Consiliul iau, fiecare în domeniul său de competenţă, măsurile necesare pentru a asigura aplicarea prezentului acord. Acestea cooperează în acest sens, în special prin organizarea de vizite de monitorizare a punerii în aplicare a aspectelor tehnice de securitate din prezentul acord.

(2)   Serviciile relevante ale Secretariatului Parlamentului European şi ale Secretariatului General al Consiliului se consultă reciproc înainte ca oricare dintre aceste instituţii să îşi modifice normele respective de securitate, pentru a se asigura că este menţinută echivalenţa principiilor de bază şi a standardelor minime de protecţie a informaţiilor clasificate.

(3)   Informaţiile clasificate sunt furnizate Parlamentului European în temeiul prezentului acord odată ce Consiliul, împreună cu Parlamentul European, a stabilit că a fost îndeplinită echivalenţa între principiile de bază şi standardele minime de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul normelor de securitate ale Parlamentului European şi ale Consiliului, pe de o parte, şi între nivelul de protecţie asigurată informaţiilor clasificate în sediile Parlamentului European şi ale Consiliului, pe de altă parte.

(4)   Prezentul acord poate fi revizuit, la cererea oricăreia dintre cele două instituţii, din perspectiva experienţelor înregistrate cu ocazia punerii sale în aplicare.

(5)   Prezentul acord intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Întocmit la Bruxelles și Strasbourg, 12 martie 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

Image

Pentru Comisie

Președintele

Image


(1)  JO C 298, 30.11.2002, p. 1.

(2)  JO C 210, 3.8.2010, p. 1.

(3)  JO L 201, 3.8.2010, p. 30.

(4)  JO L 141, 27.5.2011, p. 17.

(5)  JO C 190, 30.6.2011, p. 2.

(6)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.