18.2.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 42/43


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 365 din 19 decembrie 2014 )

La pagina 96, la ultimul paragraf după tabelul 9 din anexă

în loc de:

„Metode de testare

Metodele care trebuie utilizate sunt descrise în Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Consiliului (1) și în alte norme relevante ale CEN sau în alte metode de testare și orientări recunoscute la nivel internațional.”,

se citește:

„Metode de testare

Metodele care trebuie utilizate sunt descrise în Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei (1) și în alte norme relevante ale CEN sau în alte metode de testare și orientări recunoscute la nivel internațional.”

La pagina 96, la nota de subsol 1 din anexă:

în loc de:

„Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 142, 31.5.2008, p. 1).”,

se citește:

„Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 142, 31.5.2008, p. 1).”