19.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 365/70


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1353/2014 AL COMISIEI

din 15 decembrie 2014

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1156/2012 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții din Directiva 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE (1), în special articolul 20 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/16/UE impune utilizarea unor formulare-tip și a unor formate electronice pentru schimbul de informații în domeniul fiscal.

(2)

Formularele-tip care trebuie utilizate pentru schimbul de informații la cerere, schimbul spontan de informații, notificări și feedback trebuie să fie conforme cu anexele I-IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1156/2012 al Comisiei (2).

(3)

Pentru schimbul automat și obligatoriu de informații referitoare la anumite categorii de venituri și de capital, trebuie utilizat un format electronic bazat pe formatul electronic existent în temeiul articolului 9 din Directiva 2003/48/CE a Consiliului (3).

(4)

Regulamentul (UE) nr. 1156/2012 ar trebui modificat în consecință.

(5)

În ceea ce privește intrarea în vigoare, în statele membre, a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare alinierii la dispozițiile articolului 8 din Directiva 2011/16/UE referitoare la schimbul automat și obligatoriu de informații, modificările ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2015, conform articolului 29 alineatul (1) din aceeași directivă.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru cooperare administrativă în domeniul fiscal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1156/2012 se modifică după cum urmează:

1.

se introduce următorul articol 1a:

„Articolul 1a

Formatul electronic care trebuie utilizat pentru schimbul automat și obligatoriu de informații în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Directiva 2011/16/UE respectă formatul care figurează în anexa V la prezentul regulament.”

;

2.

se adaugă anexa V la Regulamentul (UE) nr. 1156/2012, conform anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 decembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 64, 11.3.2011, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1156/2012 al Comisiei din 6 decembrie 2012 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții din Directiva 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (JO L 335, 7.12.2012, p. 42).

(3)  Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (JO L 157, 26.6.2003, p. 38).


ANEXĂ

„ANEXA V

Formatul electronic menționat la articolul 1a

Formatele electronice destinate schimbului automat și obligatoriu de informații efectuat în temeiul articolului 8 din Directiva 2011/16/UE respectă următoarea structură arborescentă și conțin următoarele clase de elemente (1):

(a)

în ceea ce privește mesajul general:

Image

(b)

în ceea ce privește corpul dedicat comunicării informațiilor privind veniturile din muncă sau sporuri de conducere:

Image

(c)

în ceea ce privește corpul dedicat comunicării informațiilor privind pensiile:

Image

(d)

în ceea ce privește corpul dedicat comunicării informațiilor privind produsele din domeniul asigurărilor de viață:

Image

(e)

în ceea ce privește corpul dedicat comunicării informațiilor privind deținerea de bunuri imobile și veniturile rezultate din acestea:

Image

(f)

în ceea ce privește corpul aferent cazului în care nu este comunicată nicio informație în legătură cu o categorie specifică:

Image

(g)

în ceea ce privește corpul dedicat confirmărilor de primire a informațiilor pentru o categorie specifică:

Image

(1)  Cu toate acestea, în formatul electronic utilizat trebuie să figureze doar câmpurile efectiv disponibile și aplicabile cazului în speță.