17.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 360/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1337/2014 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2014

de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 947/2014 și (UE) nr. 948/2014 în ceea ce privește ultima zi de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a untului și a laptelui praf degresat

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 18 alineatul (2), articolul 20 literele (c), (f), (l), (m) și (n) și articolul 223 alineatul (3) litera (c),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole (2), în special articolul 4,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (3), în special articolul 62 alineatul (2) litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 947/2014 (4) și (UE) nr. 948/2014 (5) ale Comisiei au deschis depozitarea privată pentru unt și, respectiv, pentru laptele praf degresat având în vedere în special situația dificilă de pe piață, care rezultă în principal din interdicția introdusă de guvernul rus asupra importurilor de produse lactate din Uniune către Rusia.

(2)

Aceste regulamente prevăd că pot fi depuse cereri de ajutor până la 31 decembrie 2014.

(3)

Prețurile la unt și lapte praf degresat în Uniune s-au deteriorat în continuare, existând posibilitatea ca presiunea descendentă să se mențină.

(4)

Având în vedere actuala situație a pieței, este oportun să se extindă schemele de ajutor pentru depozitarea privată a untului și a laptelui praf degresat.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 947/2014

La articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 947/2014, data de „31 decembrie 2014” se înlocuiește cu data de „28 februarie 2015”.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 948/2014

La articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 948/2014, data de „31 decembrie 2014” se înlocuiește cu data de „28 februarie 2015”.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346, 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 947/2014 al Comisiei din 4 septembrie 2014 de deschidere a depozitării private pentru unt și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului (JO L 265, 5.9.2014, p. 15).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 948/2014 al Comisiei din 4 septembrie 2014 de deschidere a depozitării private pentru laptele praf degresat și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului (JO L 265, 5.9.2014, p. 18).