17.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 362/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1321/2014 al COMISIEI

din 26 noiembrie 2014

privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu

(reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1) și, în special, articolul 5 alineatul (5) și articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei din 20 noiembrie 2003 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (2) a fost modificat în mod substanțial și de mai multe ori (3). Dat fiind că urmează să se efectueze modificări suplimentare, ar trebui să se procedeze la reformarea acestuia, din motive de claritate.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 stabilește cerințele comune esențiale pentru asigurarea unui nivel ridicat și unitar de siguranță și de protecție a mediului în domeniul aviației civile, prevede adoptarea de către Comisie a normelor necesare de punere în aplicare și înființează Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (denumită în continuare „agenția”), care să sprijine Comisia în elaborarea normelor de punere în aplicare.

(3)

Este necesar să se prevadă cerințe tehnice și proceduri administrative comune pentru a se asigura menținerea navigabilității produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice care fac obiectul regulamentului (CE) nr. 216/2008.

(4)

Întreprinderile și persoanele care au rolul de a asigura întreținerea produselor, reperelor și dispozitivelor ar trebui să respecte anumite cerințe tehnice pentru a dovedi că au capacitatea și mijloacele de a-și îndeplini obligațiile ce le revin și prerogativele aferente; Comisia trebuie să prevadă măsuri prin care să specifice condițiile care reglementează eliberarea, menținerea, modificarea, suspendarea sau retragerea certificatelor care atestă această conformitate.

(5)

Pentru a se asigura aplicarea unitară a cerințelor tehnice comune în domeniul menținerii navigabilității reperelor și dispozitivelor aeronautice, autoritățile competente trebuie să aplice anumite proceduri comune de evaluare a conformității cu cerințele tehnice; agenția ar trebui să elaboreze specificații de certificare, cu scopul de a asigura caracterul unitar al reglementărilor.

(6)

Este necesar să se recunoască valabilitatea certificatelor emise înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003, în conformitate cu articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(7)

Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 care vizează navigabilitatea a fost extins pentru a include elementele de evaluare a conformității operaționale în normele de punere în aplicare a certificării de tip.

(8)

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”) a considerat că este necesar să se modifice Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei (4) pentru a permite agenției să aprobe datele privind conformitatea operațională în cadrul procesului de certificare de tip.

(9)

Datele privind conformitatea operațională ar trebui să includă elementele de pregătire obligatorii pentru pregătirea personalului de certificare a întreținerii în domeniul calificării de tip. Aceste elemente ar trebui să constituie baza pentru elaborarea cursurilor de pregătire de tip.

(10)

Cerințele referitoare la instituirea cursurilor de pregătire a personalului de certificare în domeniul calificării de tip trebuie să fie modificate pentru a face referire la datele privind conformitatea operațională.

(11)

Agenția a elaborat un proiect de norme de punere în aplicare legate de conceptul de date privind conformitatea operațională, pe care l-a prezentat Comisiei sub forma unui aviz (5) în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației (6), stabilit prin articolul 65 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectiv și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințele tehnice și procedurile administrative comune menite să asigure menținerea navigabilității aeronavelor, inclusiv a oricărei componente destinate instalării pe acestea, care sunt:

(a)

înmatriculate într-un stat membru, sau

(b)

înmatriculate într-o țară terță și utilizate de către un, operator pentru care un stat membru asigură supravegherea exploatării.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică aeronavelor a căror supraveghere din punctul de vedere al normelor de siguranță a fost transferată unei țări terțe și care nu sunt utilizate de un operator din UE, și nici aeronavelor prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(3)   Dispozițiile prezentului regulament referitoare la transportul aerian comercial se aplică transportatorilor aerieni titulari ai unei licențe, conform definiției din dreptul UE.

Articolul 2

Definiții

În sensul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 se aplică următoarele definiții:

(a)

„aeronavă” înseamnă orice aparat care se poate susține în atmosferă datorită reacțiilor aerului, altele decât reacțiile aerului asupra suprafeței pământului;

(b)

„personal de certificare” înseamnă personalul responsabil să pună în serviciu o aeronavă sau o componentă a aeronavei după efectuarea unei operații de întreținere;

(c)

„componentă” înseamnă orice motor, elice, reper sau dispozitiv;

(d)

„menținerea navigabilității” înseamnă toate procesele care asigură că, în orice etapă a perioadei sale de funcționare, aeronava este conformă cu cerințele de navigabilitate în vigoare și cu normele de siguranță;

(e)

„JAA” înseamnă „Autoritățile aeronautice comune” ;

(f)

„JAR” înseamnă „cerințele aeronautice comune”;

(g)

„aeronavă de mare capacitate” înseamnă o aeronavă clasată ca avion cu o masă maximă la decolare mai mare de 5 700 kg sau un elicopter multimotor;

(h)

„întreținere” înseamnă una dintre activitățile următoare sau o combinație a lor: revizie, reparație, inspecție, înlocuire, modificare sau remedierea defectelor unei aeronave sau a unei componente a aeronavei, cu excepția inspecției înainte de zbor;

(i)

„întreprindere” înseamnă o persoană fizică, o persoană juridică sau o parte din aceasta. O astfel de întreprindere poate avea mai multe sedii în interiorul sau în exteriorul statelor membre;

(j)

„inspecție înainte de zbor” înseamnă inspecția efectuată înaintea zborului pentru a asigura că aeronava este aptă pentru zborul respectiv;

(k)

„aeronavă ELA1” înseamnă aeronavă ușoară europeană pilotată, după cum urmează:

(i)

un avion cu o masă maximă la decolare (Maximum Take-off Mass — MTOM) de 1 200 kg sau mai mică, care nu este clasificat drept aeronavă motorizată complexă;

(ii)

un planor sau un planor motorizat cu MTOM de 1 200 kg sau mai puțin;

(iii)

un balon cu un volum maxim proiectat de gaz portant sau de aer cald de cel mult 3 400 m3 pentru baloanele cu aer cald, 1 050 m3 pentru baloanele cu gaz, 300 m3 pentru baloanele cu gaz captive;

(iv)

un dirijabil proiectat pentru cel mult 4 ocupanți și cu un volum maxim proiectat de gaz portant sau de aer cald de cel mult 3 400 m3 pentru dirijabilele cu aer cald și 1 000 m3 pentru dirijabilele cu gaz;

(l)

„aeronavă LSA” înseamnă un avion sportiv ușor care întrunește următoarele caracteristici:

(i)

o masă maximă la decolare (MTOM) de cel mult 600 kg;

(ii)

o viteză maximă de angajare în configurația de aterizare (VS0) care nu depășește o viteză calibrată (CAS) de 45 de noduri la masa maximă la decolare certificată a aeronavei și în cel mai critic centru de greutate;

(iii)

o capacitate maximă de cel mult două persoane, inclusiv pilotul;

(iv)

un singur motor fără turbină, prevăzut cu o elice;

(v)

o cabină nepresurizată;

(m)

„sediu principal de activitate” înseamnă sediul central sau sediul social al întreprinderii în cadrul căruia se exercită funcțiile financiare principale și controlul operațional al activităților vizate de prezentul regulament.

Articolul 3

Cerințe în materie de menținere a navigabilității

(1)   Menținerea navigabilității unei aeronave sau a componentelor sale este asigurată în conformitate cu dispozițiile din anexa I (partea M).

(2)   Personalul și întreprinderile cu rolul de menținere a navigabilității aeronavei și a componentelor sale, inclusiv activitatea de întreținere, se conformează dispozițiilor prevăzute în anexa I (partea M) și, dacă este cazul, celor menționate la articolele 4 și 5.

(3)   Prin derogare de la prevederile alineatului (1), menținerea navigabilității unei aeronave care deține o autorizație de zbor se garantează pe baza aranjamentelor privind menținerea navigabilității specificate în autorizația de zbor emisă în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei (7).

Articolul 4

Autorizarea întreprinderilor cu atribuții de întreținere

(1)   Întreprinderile cu atribuții de întreținere a aeronavelor de mare capacitate sau a celor utilizate pentru transportul aerian comercial și a componentelor destinate instalării pe aceste aeronave se autorizează în conformitate cu dispozițiile menționate la anexa II (partea 145).

(2)   Autorizațiile privind activitatea de întreținere, emise sau recunoscute de un stat membru în conformitate cu procedurile și cu cerințele JAA, valabile înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003, sunt considerate a fi fost emise în conformitate cu prezentul regulament.

(3)   Personalul calificat să efectueze teste nedistructive referitoare la menținerea navigabilității asupra structurilor și/sau a componentelor de aeronave și/sau să controleze aceste teste, în temeiul standardelor care, înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003, erau recunoscute de un stat membru că asigură un nivel echivalent de calificare, poate continua să efectueze și/sau să controleze testele respective.

(4)   Certificatele de punere în serviciu și certificatele de autorizare a punerii în serviciu eliberate înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1056/2008 de către o întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată conform cerințelor statului membru sunt considerate ca fiind echivalente cu cele solicitate în temeiul punctelor M.A.801 și, respectiv, M.A.802 din anexa I (partea M).

Articolul 5

Personalul de certificare

(1)   Personalul de certificare este calificat în conformitate cu dispozițiile din anexa III (partea 66), cu excepția cazurilor prevăzute la punctele M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) și M.A.803 din anexa I (partea M), la punctul 145.A.30(j) și în apendicele IV la anexa II (partea 145).

(2)   Orice licență de întreținere a aeronavelor, inclusiv, dacă este cazul, restricțiile tehnice asociate acestei licențe, emisă ori recunoscută de către un stat membru în conformitate cu procedurile și cerințele stabilite de JAA, valabilă la data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003, este considerată a fi fost emisă în conformitate cu prezentul regulament.

(3)   Se consideră că personalul de certificare deținător al unei licențe emise în conformitate cu anexa III (partea 66) pentru o categorie/subcategorie dată are prerogativele corespunzătoare respectivei categorii/subcategorii, descrise la punctul 66.A.20(a) din anexa menționată. Se consideră că cerințele privind cunoștințele de bază corespunzătoare acestor prerogative noi sunt satisfăcute în scopul extinderii acestor licențe la o nouă categorie/subcategorie.

(4)   Personalul de certificare deținător al unei licențe, inclusiv pentru aeronave care nu necesită calificare de tip individuală poate continua să își exercite prerogativele până la prima reînnoire sau modificare, când licența va fi convertită în conformitate cu procedura descrisă la punctul 66.B.125 din anexa III (partea 66) în categoriile de calificări definite la punctul 66.A.45 din respectiva anexă.

(5)   Se consideră că Rapoartele de conversiune și Rapoartele asupra creditelor de examinare care respectă cerințele aplicabile înainte de aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1149/2011 respectă și dispozițiile prezentului regulament.

(6)   Până când prezentul regulament specifică cerințe pentru personalul de certificare:

(i)

pentru aeronave altele decât avioanele și elicopterele;

(ii)

pentru componente,

continuă să se aplice cerințele în vigoare în statul membru relevant, cu excepția întreprinderilor care se ocupă cu întreținerea situate în afara Uniunii Europene, în cazul cărora cerințele se aprobă de către agenție.

Articolul 6

Cerințe privind întreprinderile de pregătire

(1)   Întreprinderile cu atribuții de pregătire a personalului prevăzut de articolul 5 trebuie să fie autorizate în conformitate cu anexa IV partea 147 pentru:

(a)

a organiza cursuri de pregătire de bază recunoscute și/sau

(b)

a organiza cursuri de pregătire de tip recunoscute și

(c)

a organiza examene și

(d)

a elibera certificate de atestare a pregătirii.

(2)   Orice autorizație a unei întreprinderi de pregătire în domeniul întreținerii, emisă ori recunoscută de către un stat membru în conformitate cu procedurile și cerințele definite de JAA, valabilă la data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003, este considerată a fi fost emisă în conformitate cu prezentul regulament.

(3)   Cursurile de pregătire de tip aprobate înainte de aprobarea programei minime de pregătire a personalului de certificare în domeniul calificării de tip din cadrul datelor privind conformitatea operațională pentru tipul relevant în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012 cuprind elementele relevante definite în partea obligatorie a datelor respective privind conformitatea operațională până cel târziu la 18 decembrie 2017 sau în termen de doi ani de la aprobarea datelor privind conformitatea operațională, dacă această dată este ulterioară.

Articolul 7

Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot decide să nu aplice:

(a)

pentru întreținerea avioanelor cu motor cu piston nepresurizate cu o MTOM de maximum 2 000 kg, neimplicate în transportul aerian comercial,

până la 28 septembrie 2014, obligația ca personalul de certificare să fie calificat în conformitate cu anexa III (partea 66) conținută de următoarele prevederi:

punctele M.A.606(g) și M.A.801(b)2 din anexa I (partea M);

punctele 145.A.30(g) și (h) din anexa II (partea 145);

(b)

pentru întreținerea avioanelor ELA1 care nu sunt implicate în transportul aerian comercial, până la 28 septembrie 2015:

(i)

obligația autorității competente de a emite licențe de întreținere a aeronavelor în conformitate cu anexa III (partea 66), noi sau convertite în temeiul punctului 66.A.70 din respectiva anexă;

(ii)

obligația ca personalul de certificare să fie calificat în conformitate cu anexa III (partea 66) conținută de următoarele prevederi:

punctele M.A.606(g) și M.A.801(b)2 din anexa I (partea M);

punctele 145.A.30(g) și (h) din anexa II (partea 145).

(3)   Atunci când un stat membru aplică dispozițiile alineatului (2), el informează Comisia și agenția cu privire la aceasta.

(4)   În ceea ce privește termenele prevăzute la punctele 66.A.25, 66.A.30 și în apendicele III la anexa III (partea 66) privitoare la examinările cunoștințelor de bază, experiența de bază, pregătirea și examinările de tip teoretic, pregătirea și evaluarea practică, examinările de tip și pregătirea la locul de muncă finalizate înainte de aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2042/2003, momentul inițial al termenului este reprezentat de data de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003.

(5)   Agenția prezintă Comisiei un aviz care include propuneri pentru un sistem simplu și proporțional de licențiere a personalului de certificare implicat în întreținerea avioanelor ELA1 și a aeronavelor altele decât avioanele și elicopterele.

Articolul 9

Măsuri ale agenției

(1)   Agenția elaborează mijloace acceptabile de conformitate (denumite în continuare „AMC”), care pot fi folosite de autoritățile, întreprinderile și personalul competente pentru a demonstra conformitatea cu prevederile anexelor la prezentul regulament.

(2)   Mijloacele acceptabile de conformitate publicate de agenție nu introduc cerințe noi și nu atenuează cerințele din anexele la prezentul regulament.

(3)   Fără a se aduce atingere articolelor 54 și 55 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, atunci când se utilizează mijloacele acceptabile de conformitate publicate de agenție, cerințele corespunzătoare din anexele la prezentul regulament se consideră îndeplinite, fără a mai fi necesară aducerea altor dovezi.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2014

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 315, 28.11.2003, p. 1.

(3)  A se vedea anexa V.

(4)  JO L 224, 21.8.2012, p. 1.

(5)  Avizul nr. 07/2011 al Agenției Europene de Siguranță a Aviației din 13 decembrie 2011, disponibil la adresa: http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.

(6)  Avizul Comitetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației, 23 septembrie 2003.

(7)  JO L 224, 21.8.2012, p. 1.


ANEXA I

(Partea M)

NS

M.1

SECȚIUNEA A —

CERINȚE TEHNICE

SUBPARTEA A —

GENERALITĂȚI

M.A.101

Domeniu de aplicare

SUBPARTEA B —

RĂSPUNDEREA

M.A.201

Responsabilități

M.A.202

Raportarea evenimentelor

SUBPARTEA C —

MENȚINEREA NAVIGABILITĂȚII

M.A.301

Sarcini aferente menținerii navigabilității

M.A.302

Programul de întreținere a aeronavei

M.A.303

Directive de navigabilitate

M.A.304

Date necesare pentru modificări și reparații

M.A.305

Sistemul de înregistrare a menținerii navigabilității aeronavelor

M.A.306

Sistemul de jurnal tehnic al operatorului

M.A.307

Transferul înregistrărilor referitoare la menținerea navigabilității aeronavei

SUBPARTEA D —

STANDARDE DE ÎNTREȚINERE

M.A.401

Date de întreținere

M.A.402

Executarea lucrărilor de întreținere

M.A.403

Defecte ale aeronavelor

SUBPARTEA E —

COMPONENTE DE AERONAVE

M.A.501

Instalare

M.A.502

Întreținerea componentelor

M.A.503

Componente de aeronavă cu durată de viață limitată

M.A.504

Controlul componentelor de aeronavă inutilizabile

SUBPARTEA F —

ÎNTREPRINDEREA CU ATRIBUȚII DE ÎNTREȚINERE

M.A.601

Domeniu de aplicare

M.A.602

Solicitarea autorizării

M.A.603

Domenii la care se referă autorizarea

M.A.604

Manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere

M.A.605

Unități de lucru

M.A.606

Cerințe în privința personalului

M.A.607

Personalul de certificare

M.A.608

Componente de aeronavă, echipamente și scule

M.A.609

Date de întreținere

M.A.610

Comenzile pentru lucrări de întreținere

M.A.611

Standarde de întreținere

M.A.612

Certificatul de punere în serviciu a aeronavei

M.A.613

Certificatul de punere în serviciu a componentelor de aeronavă

M.A.614

Înregistrări ale lucrărilor de întreținere

M.A.615

Prerogative ale întreprinderii

M.A.616

Bilanț organizațional

M.A.617

Modificări aduse întreprinderii autorizate pentru întreținere

M.A.618

Menținerea valabilității autorizației

M.A.619

Constatări

SUBPARTEA G —

ÎNTREPRINDEREA DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII

M.A.701

Domeniu de aplicare

M.A.702

Solicitarea autorizării

M.A.703

Domenii la care se referă autorizarea

M.A.704

Specificațiile de management al menținerii navigabilității

M.A.705

Unități de lucru

M.A.706

Cerințe în privința personalului

M.A.707

Personalul de examinare a navigabilității

M.A.708

Managementul menținerii navigabilității

M.A.709

Documentația

M.A.710

Examinarea navigabilității

M.A.711

Prerogative ale întreprinderii

M.A.712

Sistemul de control al calității

M.A.713

Modificări aduse întreprinderii de management al menținerii navigabilității autorizate

M.A.714

Sistemul de ținere a evidenței

M.A.715

Menținerea valabilității autorizației

M.A.716

Constatări

SUBPARTEA H —

CERTIFICATUL DE PUNERE ÎN SERVICIU — CRS

M.A.801

Certificatul de punere în serviciu a aeronavei

M.A.802

Certificatul de punere în serviciu a componentelor de aeronavă

M.A.803

Autorizarea pilotului-proprietar

SUBPARTEA I —

CERTIFICATUL DE EXAMINARE A NAVIGABILITĂȚII

M.A.901

Examinarea navigabilității unei aeronave

M.A.902

Valabilitatea certificatului de examinare a navigabilității

M.A.903

Transfer de înmatriculare de aeronavă în cadrul UE

M.A.904

Examinarea navigabilității pentru aeronavele importate în UE

M.A.905

Constatări

SECȚIUNEA B —

PROCEDURĂ PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE

SUBPARTEA A —

GENERALITĂȚI

M.B.101

Domeniu de aplicare

M.B.102

Autoritate competentă

M.B.104

Sistemul de ținere a evidenței

M.B.105

Schimbul reciproc de informații

SUBPARTEA B —

RĂSPUNDEREA

M.B.201

Responsabilități

SUBPARTEA C —

MENȚINEREA NAVIGABILITĂȚII

M.B.301

Programul de întreținere

M.B.302

Derogări

M.B.303

Controlul menținerii navigabilității aeronavelor

M.B.304

Retragere, suspendare și limitare

SUBPARTEA D —

STANDARDE DE ÎNTREȚINERE

SUBPARTEA E —

COMPONENTE DE AERONAVE

SUBPARTEA F —

ÎNTREPRINDEREA CU ATRIBUȚII DE ÎNTREȚINERE

M.B.601

Solicitarea autorizării

M.B.602

Autorizarea inițială

M.B.603

Eliberarea autorizării

M.B.604

Supravegherea permanentă

M.B.605

Constatări

M.B.606

Modificări

M.B.607

Retragerea, suspendarea și limitarea unei autorizări

SUBPARTEA G —

ÎNTREPRINDEREA DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII

M.B.701

Solicitarea autorizării

M.B.702

Autorizarea inițială

M.B.703

Eliberarea autorizării

M.B.704

Supravegherea permanentă

M.B.705

Constatări

M.B.706

Modificări

M.B.707

Retragerea, suspendarea și limitarea unei autorizări

SUBPARTEA H —

CERTIFICATUL DE PUNERE ÎN SERVICIU — CRS

SUBPARTEA I —

CERTIFICATUL DE EXAMINARE A NAVIGABILITĂȚII

M.B.901

Evaluarea recomandărilor

M.B.902

Examinarea navigabilității efectuată de autoritatea competentă

M.B.903

Constatări

Apendicele I —

Contractul de menținere a navigabilității

Apendicele II —

Certificatul de autorizare a punerii în serviciu — Formularul 1 al AESA

Apendicele III —

Certificatul de examinare a navigabilității — Formularul 15 al AESA

Apendicele IV —

Sistemul de clase și categorii utilizat pentru autorizarea întreprinderilor cu atribuții de întreținere menționate în anexa I (partea M) subpartea F și în anexa II (partea 145)

Apendicele V —

Autorizarea întreprinderilor cu atribuții de întreținere menționată în anexa I (partea M) subpartea F

Apendicele VI —

Autorizarea întreprinderii de management al menținerii navigabilității menționată în anexa I (partea M) subpartea G

Apendicele VII —

Sarcini complexe de întreținere

Apendicele VIII —

Întreținere limitată efectuată de pilotul-proprietar

M.1

În sensul prezentei părți, autoritatea competentă trebuie să fie:

1.

pentru supravegherea menținerii navigabilității aeronavelor individuale și pentru eliberarea certificatelor de examinare a navigabilității, autoritatea numită de statul membru de înmatriculare;

2.

pentru supravegherea unei întreprinderi cu atribuții de întreținere, după cum se specifică în în secțiunea A subpartea F din prezenta anexă (partea M);:

(i)

autoritatea desemnată de către statul membru în care se află sediul principal al întreprinderii;

(ii)

agenția, în cazul în care întreprinderea se află într-o țară terță;

3.

pentru supravegherea unei întreprinderi de management al menținerii navigabilității, după cum se specifică în secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M);:

(i)

autoritatea numită de statul membru în care se află sediul principal al întreprinderii, dacă autorizația nu este inclusă într-un certificat de operator aerian;

(ii)

autoritatea numită de către statul membru al operatorului, dacă autorizația este inclusă într-un certificat de operator aerian;

(ii)

agenția, în cazul în care întreprinderea se află într-o țară terță;

4.

pentru aprobarea programelor de întreținere:

(i)

autoritatea numită de către statul membru de înmatriculare;

(ii)

în cazul transportului aerian comercial, atunci când statul membru al operatorului este diferit de statul de înmatriculare, autoritatea aprobată de cele două state menționate mai sus, anterior aprobării programului de întreținere.

(iii)

prin derogare de la punctul 4 subpunctul (i), atunci când menținerea navigabilității unei aeronave care nu participă la transportul aerian comercial este administrată de o întreprindere de management al menținerii navigabilității, autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M) și care nu este supusă supravegherii statului membru de înmatriculare, și doar în cazul în care s-a convenit cu statul membru de înmatriculare înainte de aprobarea programului de întreținere:

(a)

autoritatea desemnată de statul membru responsabil de supravegherea întreprinderii de management al menținerii navigabilității; sau

(b)

agenția, în cazul în care întreprinderea de management al menținerii navigabilității se află într-o țară terță.

SECȚIUNEA A

CERINȚE TEHNICE

SUBPARTEA A

GENERALITĂȚI

M.A.101   Domeniu de aplicare

Prezenta secțiune stabilește măsurile care trebuie întreprinse pentru a se asigura menținerea navigabilității, inclusiv întreținerea. Ea specifică de asemenea și condițiile care trebuie îndeplinite de către persoanele sau întreprinderile care participă la managementul menținerii navigabilității.

SUBPARTEA B

RĂSPUNDEREA

M.A.201   Responsabilități

(a)

Proprietarul este responsabil pentru menținerea navigabilității unei aeronave și se asigură că nu se efectuează niciun zbor decât dacă, în mod cumulativ:

1.

aeronava este menținută într-o stare bună de navigabilitate;

2.

toate componentele operaționale și de salvare de la bordul aeronavei sunt corect instalate și în stare de funcționare sau sunt identificate în mod clar ca fiind inutilizabile;

3.

certificatul de navigabilitate rămâne valabil;

4.

întreținerea aeronavei se efectuează în conformitate cu programul de întreținere aprobat, după cum se specifică la punctul M.A.302.

(b)

În cazul în care aeronava este închiriată, responsabilitățile proprietarului sunt transferate locatarului dacă:

1.

locatarul este menționat în documentul de înmatriculare; sau

2.

este prevăzut astfel în contractul de leasing.

În prezenta parte, atunci când se face trimitere la „proprietar”, termenul proprietar cuprinde noțiunea de proprietar sau pe cea de locatar, după caz.

(c)

Orice persoană sau întreprindere care efectuează lucrări de întreținere este responsabilă pentru operațiunile efectuate.

(d)

Pilotul comandant sau, în cazul transportului aerian comercial, operatorul este responsabil de buna desfășurare a inspecției înainte de zbor. Această inspecție trebuie să fie efectuată de către pilot sau de către o altă persoană calificată, dar inspecția nu trebuie neapărat efectuată de către o întreprindere de întreținere autorizată sau de către personal autorizat pentru certificare în conformitate cu partea 66.

(e)

Pentru a îndeplini responsabilitățile menționate la litera (a):

(i)

proprietarul unei aeronave poate încredința sarcinile aferente menținerii navigabilității unei întreprinderi de management al menținerii navigabilității autorizate în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M). În acest caz, întreprinderea de management al menținerii navigabilității își asumă responsabilitatea în privința îndeplinirii corecte a acestor sarcini;

(ii)

un proprietar care decide să administreze menținerea navigabilității aeronavei sub responsabilitatea sa, fără contractul prevăzut în apendicele I, poate totuși să încheie un contract limitat cu o întreprindere de management al menținerii navigabilității, autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M), în vederea elaborării programului de întreținere și a aprobării acestuia conform punctului M.A.302. În acest caz, contractul limitat transferă responsabilitatea elaborării și aprobării programului de întreținere către întreprinderea contractată de management al menținerii navigabilității.

(f)

În cazul aeronavelor de mare capacitate, pentru a îndeplini responsabilitățile menționate la litera (a), proprietarul unei aeronave ia măsurile necesare pentru ca sarcinile aferente menținerii navigabilității să fie efectuate de o întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată. Se întocmește un contract scris, conform dispozițiilor din apendicele I. În acest caz, întreprinderea de management al menținerii navigabilității își asumă responsabilitatea în privința îndeplinirii corecte a acestor sarcini.

(g)

Întreținerea aeronavelor de mare capacitate, a aeronavelor utilizate pentru transportul aerian comercial și a componentelor acestora se efectuează de către o întreprindere de întreținere autorizată în conformitate cu partea 145.

(h)

În cazul transportului aerian comercial, operatorul este responsabil pentru menținerea navigabilității aeronavei pe care o exploatează și:

1.

este autorizat, conform certificatului de operator aerian emis de către autoritatea competentă, în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M) pentru aeronava pe care o exploatează; și

2.

este autorizat în conformitate cu anexa II (partea 145) sau încheie un contract cu o astfel de întreprindere; și

3.

se asigură că dispozițiile de la litera (a) sunt respectate.

(i)

În cazul în care un stat membru impune unui operator să dețină un certificat pentru operațiunile comerciale, altele decât cele legate de transportul aerian comercial, atunci respectivul operator:

1.

este autorizat în mod adecvat, în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M), pentru managementul menținerii navigabilității aeronavei pe care o exploatează sau încheie un contract cu o astfel de întreprindere; și

2.

este autorizat în mod adecvat, în conformitate cu secțiunea A subpartea F din prezenta anexă (partea M) sau în conformitate cu anexa II (partea 145), sau încheie contracte cu astfel de întreprinderi; și

3.

se asigură că dispozițiile de la litera (a) sunt respectate.

(j)

cade în sarcina proprietarului/ operatorului să acorde autorității competente accesul la întreprindere/aeronavă, cu scopul de a determina permanenta conformitate cu dispozițiile prezentei părți.

M.A.202   Raportarea evenimentelor

(a)

Orice persoană sau întreprindere responsabilă în conformitate cu punctul M.A.201 raportează autorității competente desemnate de statul de înmatriculare, întreprinderii responsabile pentru proiectarea de tip sau pentru proiectarea de tip suplimentară și, dacă este cazul, statului membru al operatorului orice stare identificată a unei aeronave sau a unei componente a aeronavei care pune în pericol siguranța zborului.

(b)

Rapoartele sunt întocmite în conformitate cu modalitatea stabilită de către agenție și conțin toate informațiile pertinente referitoare la starea cunoscută de persoană sau de întreprindere.

(c)

În cazul în care persoana sau întreprinderea care se ocupă de întreținerea aeronavei a încheiat un contract cu un proprietar sau un operator pentru a asigura întreținerea, atunci persoana sau întreprinderea care se ocupă de întreținerea aeronavei prezintă rapoarte și proprietarului, operatorului sau întreprinderii de management al menținerii navigabilității, asupra oricărei stări care afectează aeronava sau o componentă a aeronavei aparținând respectivului proprietar sau operator.

(d)

Rapoartele se întocmesc cât mai curând cu putință, dar în orice caz în termen de 72 de ore după ce persoana sau întreprinderea a identificat starea care face obiectul raportului.

SUBPARTEA C

MENȚINEREA NAVIGABILITĂȚII

M.A.301   Sarcini aferente menținerii navigabilității

Menținerea navigabilității unei aeronave și buna funcționare a echipamentelor operaționale și a celor de urgență sunt asigurate de:

1.

efectuarea de inspecții înainte de zbor;

2.

remedierea, în conformitate cu datele specificate la punctul M.A.304 și/sau la punctul M.A.401, după caz, a oricărui defect sau a oricărei avarii care afectează siguranța exploatării, luându-se în calcul, pentru toate aeronavele de mare capacitate sau aeronavele utilizate pentru transportul aerian comercial, lista echipamentului minim și lista derogărilor de configurație aplicabile tipului de aeronavă respectiv;

3.

efectuarea oricărei operații de întreținere în conformitate cu programul de întreținere a aeronavelor aprobat în conformitate cu partea M.A.302;

4.

analiza eficacității programului de întreținere aprobat în conformitate cu partea M.A.302 pentru toate aeronavele de mare capacitate sau aeronavele utilizate pentru transportul aerian comercial;

5.

executarea oricărei:

(i)

directive aplicabile de navigabilitate;

(ii)

directive operaționale aplicabile care influențează menținerea navigabilității;

(iii)

cerințe aplicabile referitoare la menținerea navigabilității, care a fost stabilită de agenție;

(iv)

măsuri aplicabile dispuse de autoritatea competentă ca o reacție imediată la o problemă de siguranță;

6.

efectuarea de modificări și reparații în conformitate cu punctul M.A.304;

7.

stabilirea unei politici de punere în practică a unor inspecții și/sau modificări fără caracter obligatoriu, pentru toate aeronavele de mare capacitate sau aeronavele utilizate pentru transportul aerian comercial;

8.

zboruri de control de întreținere, dacă este necesar.

M.A.302   Programul de întreținere a aeronavei

(a)

Întreținerea fiecărei aeronave se organizează în conformitate cu un program de întreținere a aeronavei.

(b)

Autoritatea competentă aprobă programul de întreținere a aeronavei, precum și toate modificările ulterioare.

(c)

Atunci când menținerea navigabilității aeronavei este administrată de o întreprindere de management al menținerii navigabilității, autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M), programul de întreținere a aeronavei și modificările acestuia pot fi aprobate printr-o procedură de aprobare indirectă.

(i)

În acest caz, procedura de aprobare indirectă este stabilită de către întreprinderea de management al menținerii navigabilității în cadrul specificațiilor de management al menținerii navigabilității și este aprobată de către autoritatea competentă responsabilă pentru respectiva întreprindere de management al menținerii navigabilității.

(ii)

Întreprinderea de management al menținerii navigabilității nu utilizează procedura de aprobare indirectă atunci când această întreprindere nu se află sub supravegherea statului membru de înmatriculare, decât în cazul în care există un acord în conformitate cu punctul M.1.4 subpunctul (ii) sau (iii), după caz, transferând responsabilitatea pentru aprobarea programului de întreținere a aeronavei către autoritatea competentă responsabilă pentru respectiva întreprindere de management al menținerii navigabilității.

(d)

Programul de întreținere a aeronavei trebuie să stabilească conformitatea cu:

(i)

instrucțiunile emise de autoritatea competentă;

(ii)

instrucțiunile pentru menținerea navigabilității:

emise de titularii de certificat de tip, de certificat de tip restricționat, de certificat de tip suplimentar, de aprobare a unui proiect de reparație majoră, de autorizație ETSO sau de orice altă aprobare pertinentă eliberată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 748/2012 și al anexei I la acesta (partea 21); precum și

incluse în specificațiile de certificare menționate la punctul 21A.90B sau 21A.431B din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, dacă este cazul;

(iii)

instrucțiunile suplimentare sau alternative propuse de proprietar sau de întreprinderea de management al menținerii navigabilității, după ce au fost aprobate în conformitate cu punctul M.A.302, cu excepția intervalelor la care trebuie îndeplinite sarcinile privind siguranța menționate la litera (e), care pot fi extinse cu condiția să se efectueze suficiente revizuiri conform literei (g) și doar atunci când fac obiectul aprobării directe în conformitate cu punctul M.A.302(b).

(e)

Programul de întreținere a aeronavei conține detalii privind ansamblul lucrărilor de întreținere care trebuie efectuate, inclusiv frecvența lor, precum și sarcinile specifice în funcție de tipul și specificitatea operațiunilor.

(f)

Pentru aeronavele de mare capacitate, în cazul în care programul de întreținere se bazează pe logica grupului de coordonare a întreținerii sau pe monitorizarea stării componentelor respective, programul de întreținere a aeronavei trebuie să includă și un program de fiabilitate.

(g)

Programul de întreținere a aeronavei este supus unor revizuiri periodice și modificat în consecință dacă este necesar. Prin aceste revizuiri se garantează că programul continuă să fie valabil având în vedere experiența de exploatare și instrucțiunile autorității competente și ținând seama de instrucțiunile de întreținere noi și/sau modificate, enunțate de titularii de certificat de tip și de certificat de tip suplimentar, precum și de orice altă întreprindere care publică astfel de date în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

M.A.303   Directive de navigabilitate

Orice directivă de navigabilitate aplicabilă trebuie pusă în practică în conformitate cu cerințele sale, cu excepția cazurilor în care agenția dispune altfel.

M.A.304   Date necesare pentru modificări și reparații

Daunele se evaluează, iar modificările și reparațiile sunt efectuate utilizându-se, după caz:

(a)

datele aprobate de agenție; sau

(b)

datele aprobate de o întreprindere de proiectare autorizată în conformitate cu partea 21; sau

(c)

datele incluse în specificațiile de certificare menționate la punctul 21A.90B sau 21A.431B din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

M.A.305   Sistemul de înregistrare a menținerii navigabilității aeronavelor

(a)

La finalizarea oricărei operații de întreținere, certificatul de punere în serviciu, prevăzut la punctul M.A.801 sau la punctul 145.A.50, este încorporat înregistrărilor referitoare la menținerea navigabilității aeronavelor. Fiecare înregistrare este făcută de îndată ce este posibil, dar în niciun caz mai târziu de 30 de zile după ziua efectuării întreținerii.

(b)

Înregistrările referitoare la menținerea navigabilității aeronavelor cuprind:

1.

un livret al aeronavei, un livret (livrete) al (ale) motorului sau fișe de întreținere a modulelor de motorizare, un livret (livrete) al (ale) elicelor și fișe de întreținere pentru orice componentă cu durată limitată de viață, după caz; și

2.

atunci când se impune în temeiul punctului M.A.306 pentru transportul aerian comercial sau de către statul membru pentru alte operațiuni comerciale decât transportul aerian comercial, jurnalul tehnic al operatorului.

(c)

Tipul aeronavelor și însemnele de înmatriculare, data, timpul total de zbor și/sau ciclurile de zbor și/sau aterizări, după caz, sunt înscrise în livretele aeronavelor.

(d)

Înregistrările referitoare la menținerea navigabilității cuprind:

1.

situația actuală a directivelor de navigabilitate și a măsurilor prescrise de autoritatea competentă ca reacție imediată la o problemă de siguranță;

2.

situația actuală a modificărilor și a reparațiilor;

3.

situația actuală a conformității cu programul de întreținere;

4.

situația actuală a componentelor de aeronavă care au o durată limitată de viață;

5.

raportul privind masa și centrajul aeronavei;

6.

lista lucrărilor de întreținere amânate.

(e)

În plus față de documentul de autorizare apunerii în serviciu, formularul 1 al AESA sau un echivalent al său, următoarele informații, referitoare la orice componentă instalată a aeronavei (motor, elice, modul de motorizare sau componentă de aeronavă cu durată limitată de viață) sunt înscrise în livretul corespunzător al motorului sau al elicelor, în fișa de întreținere a modulelor de motorizare sau a componentelor de aeronavă cu durată limitată de viață:

1.

identificarea componentei; și

2.

tipul, numărul seriei și înmatricularea, după caz, a aeronavei, motorului, elicei, modulului de motorizare sau componentei de aeronavă cu durată limitată de viață pe care este instalată componenta respectivă, împreună cu o trimitere la montarea și demontarea componentei respective; și

3.

data, împreună cu timpul total de zbor acumulat și/sau de cicluri de zbor și/sau de aterizări și/sau de zile calendaristice, după caz, pentru componenta de aeronavă respectivă; și

4.

informațiile actuale menționate la litera (d) aplicabile componentei de aeronavă.

(f)

Persoana care răspunde de managementul sarcinilor de menținere a navigabilității în conformitate cu secțiunea A subpartea B din prezenta anexă (partea M) controlează înregistrările specificate la prezentul punct și prezintă înregistrările autorității competente, la cererea acesteia.

(g)

Toate înscrierile făcute în documentele de înregistrare, aferente menținerii navigabilității aeronavelor, sunt clare și precise. În cazul în care este necesar să se corecteze o înscriere, corectura se face într-un mod care să permită să se vadă în mod clar înscrierea inițială.

(h)

Proprietarul sau operatorul se asigură în privința punerii în aplicare a unui sistem de efectuare a înregistrărilor următoare, pentru perioadele specificate:

1.

toate înregistrările detaliate ale lucrărilor de întreținere aferente aeronavei și oricărei componente de aeronavă cu durată limitată de viață care este instalată pe aceasta, până când informațiile conținute de acestea sunt înlocuite de noi informații echivalente din punctul de vedere al obiectului și al detaliilor, timp de cel puțin 36 de luni de la punerea în serviciu a aeronavei sau a componentei de aeronavă; și

2.

timpul total de zbor (ore, zile calendaristice, cicluri de zbor și aterizări) al aeronavei și al tuturor componentelor de aeronavă cu durată limitată de viață, timp de cel puțin 12 luni după retragerea definitivă din exploatare a aeronavei sau a componentei de aeronavă; și

3.

timpul de zbor (ore, zile calendaristice, cicluri de zbor și aterizări), după caz, de la ultima operațiune de întreținere programată pentru componenta de aeronavă cu durată limitată de viață, cel puțin până când ultima operațiune de întreținere programată pentru componenta de aeronavă respectivă se înlocuiește cu o altă operațiune de întreținere programată sau o lucrare echivalentă din punctul de vedere al obiectului și al detaliilor; și

4.

situația actuală a conformității cu programul de întreținere aprobat al aeronavei, astfel încât această conformitate cu programul de întreținere aprobat al aeronavei să poată fi stabilită, cel puțin până când ultima operațiune de întreținere programată pentru aeronava sau componenta de aeronavă respectivă se înlocuiește cu o altă operațiune de întreținere programată sau o lucrare echivalentă din punctul de vedere al obiectului și al detaliilor; și

5.

situația actuală a directivelor de navigabilitate aplicabile aeronavei și componentelor de aeronavă, timp de cel puțin 12 luni de la retragerea definitivă din exploatare a aeronavei sau a componentei de aeronavă; și

6.

detalii asupra modificărilor și reparațiilor curente efectuate asupra aeronavei, motorului (motoarelor), elicei (elicelor) și asupra oricărei componente vitale pentru siguranța zborului, timp de cel puțin 12 luni de la retragerea lor definitivă din exploatare.

M.A.306   Sistemul de jurnal tehnic al operatorului

(a)

În cazul unui transport aerian comercial, pe lângă cerințele de la punctul M.A.305, un operator utilizează un sistem de jurnal tehnic de aeronavă, care conține, pentru fiecare aeronavă, următoarele informații:

1.

informații referitoare la fiecare zbor, cu scopul de a garanta siguranța neîntreruptă a zborurilor;

2.

certificatul curent de punere în serviciu a aeronavei;

3.

atestarea curentă a întreținerii, indicând starea întreținerii aeronavei referitoare la lucrările programate și la lucrările de întreținere neprogramate care trebuie efectuate în perioada imediat următoare, cu excepția cazului în care autoritatea competentă își dă acordul pentru ca declarația de atestare a întreținerii să fie păstrată în alt loc;

4.

lista tuturor remedierilor de defecte care trebuie executate și care au fost amânate, care afectează exploatarea aeronavei;

5.

toate recomandările necesare privitoare la acordurile de asistență în domeniul întreținerii.

(b)

Sistemul de jurnal tehnic al aeronavei și orice modificare ulterioară se aprobă de către autoritatea competentă.

(c)

Un operator se asigură că jurnalul tehnic al aeronavei este păstrat timp de 36 de luni după data ultimei înscrieri în jurnal.

M.A.307   Transferul înregistrărilor referitoare la menținerea navigabilității aeronavei

(a)

Proprietarul sau operatorul se asigură că, în cazul în care o aeronavă este transferată definitiv de la un proprietar sau de la un operator la altul, înregistrările referitoare la menținerea navigabilității aeronavei menționate la M.A.305 și, dacă este cazul, jurnalul tehnic al operatorului menționat la M.A.306 sunt de asemenea transferate.

(b)

Proprietarul se asigură că, în cazul în care încheie un contract pentru menținerea navigabilității cu o întreprindere de management al menținerii navigabilității, înregistrările aferente lucrărilor de întreținere, menționate la M.A.305, sunt transferate respectivei întreprinderi.

(c)

Perioada specificată pentru păstrarea înregistrărilor continuă să se aplice noului proprietar, noului operator sau noii întreprinderi de management al menținerii navigabilității.

SUBPARTEA D

STANDARDE DE ÎNTREȚINERE

M.A.401   Date de întreținere

(a)

Persoana sau întreprinderea care se ocupă de întreținerea unei aeronave are acces la datele de întreținere actuale, aplicabile în cursul executării lucrărilor de întreținere, inclusiv modificările și reparațiile și utilizează doar aceste date.

(b)

În sensul prezentei părți, datele de întreținere aplicabile sunt:

1.

orice cerință, procedură, standard sau informație aplicabilă, emisă de către autoritatea competentă sau de către agenție;

2.

orice directivă aplicabilă referitoare la navigabilitate;

3.

instrucțiunile, aplicabile pentru menținerea navigabilității, formulate de către titularii de certificat de tip sau de certificat de tip suplimentar precum și orice altă întreprindere care publică aceste date în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012;

4.

orice date aplicabile, care sunt furnizate în conformitate cu punctul 145.A.45 (d).

(c)

Persoana sau întreprinderea care se ocupă de întreținerea aeronavei se asigură că toate datele aplicabile, referitoare la întreținere, sunt actualizate și sunt utilizabile imediat atunci când este necesar. Persoana sau întreprinderea stabilește un sistem de foi de lucru sau fișe de lucru de utilizat și transcrie cu precizie, pe aceste foi de lucru sau fișe de lucru, datele referitoare la întreținere sau menționează în mod clar sarcina sau sarcinile specifice de întreținere, care sunt cuprinse în aceste date privind întreținerea.

M.A.402   Executarea lucrărilor de întreținere

(a)

Toate lucrările de întreținere se efectuează de către personal calificat, cu respectarea metodelor, tehnicilor, standardelor și instrucțiunilor precizate în datele de întreținere indicate la M.A.401. În plus, după executarea oricărei sarcini de întreținere care este importantă pentru siguranța zborului, se efectuează o inspecție independentă cu excepția cazului în care există indicații contrare în anexa II (partea 145) sau se convine astfel cu autoritatea competentă.

(b)

Toate lucrările de întreținere sunt executate folosindu-se scule, echipamente și materiale specificate în datele de întreținere indicate la M.A.401, doar dacă nu există indicații contrare în anexa II (partea 145). Dacă este necesar, sculele și echipamentele sunt controlate și etalonate în conformitate cu un standard recunoscut oficial.

(c)

Zona în care se efectuează lucrările de întreținere este bine organizată și curată din punctul de vedere al prafului și al contaminării.

(d)

Toate lucrările de întreținere sunt efectuate cu respectarea restricțiilor privind protecția mediului, specificate în datele de întreținere indicate la M.A.401.

(e)

În cazul existenței unor condiții meteorologice nefavorabile sau a unor lucrări de întreținere de lungă durată, se folosesc instalații adecvate.

(f)

După finalizarea oricărei întrețineri trebuie efectuată o verificare generală pentru a se asigura că în interiorul aeronavei sau în componenta de aeronavă nu rămân scule, echipamente sau alte repere și materiale străine, precum și că toate panourile de acces care fuseseră scoase au fost reinstalate.

M.A.403   Defecte ale aeronavelor

(a)

Orice defect al unei aeronave care reprezintă un risc major pentru siguranța zborului trebuie remediat înaintea oricărui nou zbor.

(b)

Doar persoanele de certificare abilitate în conformitate cu punctele M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) sau cu anexa II (partea 145) pot decide, folosind datele de întreținere de la M.A.401, dacă un defect de aeronavă reprezintă un risc major pentru siguranța zborului și pot decide asupra momentului și a modalității în care acțiunea de remediere trebuie să fie întreprinsă, înaintea oricărui nou zbor, precum și care acțiune de remediere a defectului poate fi amânată. Cu toate acestea, aceste prevederi nu se aplică în cazul în care:

1.

pilotul comandant utilizează lista echipamentului minim, aprobată în forma în care a fost dispusă de autoritatea competentă sau

2.

defectele aeronavei sunt considerate ca fiind acceptabile de către autoritatea competentă.

(c)

Orice defect al unei aeronave care nu reprezintă un risc major pentru siguranța zborului se remediază cât mai curând posibil după data la care defectul a fost identificat pentru prima oară și în cadrul oricăror limite de timp specificate în datele de întreținere.

(d)

Orice defect care nu este remediat înaintea zborului se consemnează în sistemul de înregistrare a lucrărilor de întreținere a aeronavelor de la M.A.305 sau în sistemul de jurnal tehnic al operatorului precizat la M.A.306, după caz.

SUBPARTEA E

COMPONENTE DE AERONAVĂ

M.A.501   Instalare

(a)

Nicio componentă de aeronavă nu poate fi instalată decât dacă este într-o stare satisfăcătoare, dacă a obținut autorizația de punere în serviciu, în mod adecvat, pe un formular 1 al AESA sau un echivalent al său și dacă este marcată în conformitate cu anexa I (partea 21) subpartea Q, cu excepția cazurilor în care în anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, în anexa II (partea 145) sau în secțiunea A subpartea F din anexa I la prezentul regulament se specifică altfel.

(b)

Înainte de a instala o componentă pe o aeronavă, persoana sau întreprinderea de întreținere autorizată se asigură că respectiva componentă de aeronavă îndeplinește condițiile pentru a fi montată pe aeronava respectivă, în cazul în care se pot aplica diferite norme privind modificările și/sau diferite directive de navigabilitate.

(c)

Reperele standard se montează pe o aeronavă sau o componentă de aeronavă doar în cazul în care datele de întreținere indică reperul standard în cauză. Aceste repere sunt montate doar dacă sunt însoțite de o atestare a conformității cu standardul aplicabil.

(d)

Materialele, fie că sunt materii prime sau materiale consumabile, se utilizează într-o aeronavă sau o componentă de aeronavă doar în cazul în care producătorul aeronavei sau componentei de aeronavă le declară ca atare în date relevante referitoare la întreținere sau așa cum se specifică în anexa II (partea 145). Aceste materiale se utilizează doar în cazul în care ele respectă specificațiile impuse, iar originea lor poate fi detectată în mod corespunzător. Toate materialele trebuie să fie însoțite de o documentație specifică, care să se refere în mod clar la materialul în cauză și să conțină o declarație de conformitate cu specificațiile, precum și sursa producătorului și a furnizorului.

M.A.502   Întreținerea componentelor

(a)

Cu excepția componentelor de aeronavă menționate la punctul 21A.307 (c) din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, întreținerea componentelor de aeronavă se efectuează de către întreprinderi cu atribuții de întreținere, autorizate în mod corespunzător în conformitate cu secțiunea A subpartea F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa II (partea 145).

(b)

Prin derogare de la litera (a), întreținerea unei componente în conformitate cu datele de întreținere a aeronavelor sau, în cazul în care autoritatea competentă și-a dat acordul în acest sens, în conformitate cu datele de întreținere a componentei poate fi efectuată de către o întreprindere de clasă A autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa II (partea 145), precum și de către personalul de certificare menționat la punctul M.A.801(b)2, doar în cazul în care componenta respectivă este montată pe aeronavă. Cu toate acestea, o astfel de întreprindere sau personalul de certificare poate demonta temporar această componentă pentru întreținere, în vederea îmbunătățirii accesului la componentă, cu excepția cazurilor în care o astfel de demontare presupune efectuarea unor lucrări de întreținere suplimentare, cărora nu li se aplică dispozițiile prezentei litere. Întreținerea componentelor efectuată în conformitate cu prezenta literă nu permite eliberarea unui formular 1 al AESA și se supune cerințelor privind punerea în serviciu a aeronavei prevăzute la punctul M.A.801.

(c)

Prin derogare de la litera (a), întreținerea unei componente a motorului/unității auxiliare de alimentare în conformitate cu datele de întreținere a motorului/unității auxiliare de alimentare sau, în cazul în care autoritatea competentă și-a dat acordul în acest sens, în conformitate cu datele de întreținere a componentei poate fi efectuată de către o întreprindere de clasă B autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa II (partea 145), doar în cazul în care componenta respectivă este montată pe motor/unitatea auxiliară de alimentare. Cu toate acestea, o astfel de întreprindere de clasă B poate demonta temporar respectiva componentă pentru întreținere, în vederea îmbunătățirii accesului la componentă, cu excepția cazurilor în care o astfel de demontare presupune efectuarea unor lucrări de întreținere suplimentare, cărora nu li se aplică dispozițiile prezentei litere.

(d)

Prin derogare de la litera (a) și de la punctul M.A.801(b)2, întreținerea unei componente în timp ce este instalată pe sau demontată temporar de pe o aeronavă ELA1 care nu participă la transportul aerian comercial, efectuată conform datelor de întreținere a componentei, poate fi efectuată de către personalul de certificare menționat la punctul M.A.801(b)2, cu excepția:

1.

reviziei generale a componentelor, altele decât motoare și elice; și

2.

reviziei generale a motoarelor și elicelor în cazul aeronavelor altele decât CS-VLA, CS-22 și LSA.

Întreținerea componentelor efectuată în conformitate cu litera (d) nu permite eliberarea unui formular 1 al AESA și se supune cerințelor privind punerea în serviciu a aeronavei prevăzute la punctul M.A.801.

(e)

Întreținerea componentelor de aeronavă menționate la punctul 21A.307(c) din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 se efectuează de către o întreprindere de clasă A autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea F din prezenta anexă (partea M) sau partea 145, de către personalul de certificare menționat la punctul M.A.801(b)2 sau de către pilotul-proprietar menționat la punctul M.A.801(b)3 în timp ce o astfel de componentă este montată pe aeronavă sau demontată temporar pentru a ameliora accesul. Întreținerea componentelor de aeronavă efectuată în conformitate cu prezenta literă nu permite eliberarea unui formular 1 al AESA și se supune cerințelor privind punerea în serviciu a aeronavei prevăzute la punctul M.A.801.

M.A.503   Componente de aeronavă cu durată de viață limitată

(a)

Componentele de aeronavă cu durată de viață limitată instalate nu depășesc limita de viață aprobată, specificată în programul de întreținere aprobat și în directivele de navigabilitate, sub rezerva dispozițiilor de la punctul M.A.504(c).

(b)

Limita de viață aprobată se exprimă în zile calendaristice, ore de zbor, aterizări sau cicluri de zbor, după caz.

(c)

La sfârșitul limitei de viață autorizate, componenta de aeronavă trebuie îndepărtată de pe aeronavă fie în scopul efectuării întreținerii, fie al eliminării în cazul componentelor de aeronavă cu o durată de viață certificată.

M.A.504   Controlul componentelor de aeronavă inutilizabile

(a)

O componentă de aeronavă este considerată inutilizabilă în oricare dintre împrejurările următoare:

1.

expirarea limitei de viață, așa cum este definită în programul de întreținere;

2.

nerespectarea directivelor de navigabilitate aplicabile și a oricăror alte directive referitoare la menținerea navigabilității impuse de agenție;

3.

absența informațiilor necesare pentru a se determina starea de navigabilitate sau admisibilitatea pentru instalare;

4.

dovada existenței unor defecte sau a unei funcționări nesatisfăcătoare;

5.

implicarea într-un incident sau accident susceptibile să afecteze buna stare de funcționare.

(b)

Componentele de aeronavă care sunt inutilizabile sunt identificate și stocate într-un loc sigur, aflat sub controlul unei întreprinderi autorizate pentru întreținere, până când se ia o decizie în privința situației viitoare a acestor componente de aeronavă. Cu toate acestea, în cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, altele decât aeronavele de mare capacitate, persoana sau întreprinderea care a declarat componenta ca fiind inutilizabilă poate transfera custodia acesteia, după ce a fost identificată ca fiind inutilizabilă, proprietarului aeronavei, cu condiția ca acest transfer să figureze în livretul aeronavei, în livretul motorului sau în livretul componentei.

(c)

Componentele de aeronavă care au atins limita lor de viață certificată sau cele care prezintă un defect ce nu poate fi remediat se clasează ca irecuperabile și nu se mai autorizează reintegrarea lor în sistemul de aprovizionare cu componente de aeronavă, cu excepția cazurilor în care limitele de viață certificate au fost prelungite sau dacă a fost găsită o soluție de reparare, în conformitate cu punctul M.A.304.

(d)

În cazul unei componente de aeronavă irecuperabile menționate la litera (c), orice persoană sau orice întreprindere responsabilă în virtutea prevederilor cuprinse în prezenta anexă (partea M):

1.

conservă această componentă într-un loc corespunzător descrierii de la litera (b) sau

2.

face în așa fel încât componenta de aeronavă să fie deteriorată suficient de mult pentru ca nicio operație de recuperare sau de reparare să nu fie rentabilă înainte de a renunța la responsabilitatea pentru respectiva componentă.

(e)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (d), o persoană sau o întreprindere responsabilă în conformitate cu prezenta anexă (partea M) poate transfera responsabilitatea asupra componentelor de aeronavă clasate ca fiind irecuperabile unei întreprinderi în scopuri de pregătire sau de cercetare, fără deteriorare.

SUBPARTEA F

ÎNTREPRINDEREA CU ATRIBUȚII DE ÎNTREȚINERE

M.A.601   Domeniu de aplicare

Prezenta subparte stabilește condițiile care trebuie îndeplinite de către o întreprindere pentru a primi autorizarea sau pentru prelungirea unei autorizări existente în domeniul întreținerii aeronavelor și componentelor de aeronavă care nu sunt enumerate la punctul M.A.201(g).

M.A.602   Solicitarea autorizării

O cerere de eliberare sau de modificare a autorizării întreprinderii cu atribuții de întreținere se face prin intermediul formularului și în conformitate cu procedura stabilite de autoritatea competentă.

M.A.603   Domenii la care se referă autorizarea

(a)

O întreprindere cu atribuții în activități care fac obiectul prezentei subpărți nu exercită respectivele atribuții decât dacă este autorizată de autoritatea competentă. În apendicele V la anexa I (partea M) figurează modelul de certificat pentru această autorizare.

(b)

Manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere menționat la punctul M.A.604 trebuie să precizeze domeniul lucrărilor pentru care se solicită autorizarea. În apendicele IV la anexa I (partea M) se definesc clasele și categoriile posibile în conformitate cu subpartea F din prezenta anexă (partea M).

(c)

O întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată poate fabrica, în conformitate cu datele de întreținere, o gamă limitată de piese utilizabile în cadrul unui program de lucru care se desfășoară în propriile sale unități de lucru, așa cum se specifică în manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere.

M.A.604   Manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere

(a)

Întreprinderea cu atribuții de întreținere furnizează un manual care conține cel puțin următoarele informații:

1.

o declarație semnată de către managerul responsabil prin care să se confirme faptul că întreprinderea va continua să lucreze în orice moment în conformitate cu anexa I (partea M) și cu manualul;

2.

domeniul de activitate al întreprinderii;

3.

funcțiile și numele persoanelor menționate la punctul M.A.606 (b);

4.

o organigramă ilustrând căile ierarhice de responsabilități asociate între persoana (persoanele) menționate la punctul M.A.606 (b);

5.

o listă a membrilor personalului de certificare, împreună cu domeniul de autorizare al acestora;

6.

o listă a locurilor în care se efectuează întreținerea și o descriere generală a instalațiilor;

7.

proceduri care să specifice cum va garanta întreprinderea cu atribuții de întreținere conformitatea cu prezenta parte;

8.

procedurile de modificare a manualului întreprinderii cu atribuții de întreținere.

(b)

Manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere și modificările sale sunt aprobate de către autoritatea competentă.

(c)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (b), modificările minore aduse manualului pot fi aprobate printr-o procedură (denumită în continuare „aprobare indirectă”).

M.A.605   Unități de lucru

Întreprinderea se asigură că:

(a)

Unitățile de lucru sunt adaptate la toate tipurile de lucrări prevăzute și că atelierele și halele specializate sunt separate în mod corespunzător, pentru a asigura protecția mediului și protecția contra contaminării.

(b)

Există birouri disponibile pentru gestionarea tuturor lucrărilor programate, incluzând în special realizarea înregistrării lucrărilor de întreținere.

(c)

Se pun la dispoziție instalații de depozitare sigure pentru componente, echipamente, scule și materiale. Condițiile de depozitare asigură izolarea componentelor și a materialelor de aeronavă inutilizabile de toate celelalte componente, materiale, echipamente și scule. Condițiile de depozitare sunt conforme cu instrucțiunile producătorilor, iar accesul este limitat la personalul autorizat.

M.A.606   Cerințe în privința personalului

(a)

Întreprinderea desemnează un manager responsabil care are autoritatea statutară pentru a se asigura că orice întreținere solicitată de către client poate fi finanțată și efectuată în conformitate cu standardul impus de prezenta parte.

(b)

Se numește o persoană sau un grup de persoane cu sarcina de a se asigura că întreprinderea este permanent în conformitate cu prezenta subparte. Respectiva persoană sau respectivele persoane răspund, în ultimă instanță, în fața managerului responsabil.

(c)

Toate persoanele prevăzute la litera (b) demonstrează că posedă cunoștințele corespunzătoare, o pregătire și o experiență suficiente în domeniul întreținerii aeronavelor și/sau a componentelor de aeronavă.

(d)

Întreprinderea folosește personal calificat pentru lucrările prevăzute a fi contractate în mod normal. Angajarea temporară a personalului subcontractat este permisă în cazul contractării unei lucrări mai ample decât în condiții normale și doar pentru personalul care nu emite un certificat de punere în serviciu.

(e)

Calificarea întregului personal care este implicat în lucrări de întreținere este demonstrată și înregistrată.

(f)

Personalul care execută sarcini specializate așa cum sunt sudura, testarea/controlul nedistructiv, altul decât contrastul culorilor, este calificat în conformitate cu un standard recunoscut oficial.

(g)

Întreprinderea cu atribuții de întreținere are suficient personal de certificare în vederea eliberării certificatelor de punere în serviciu a aeronavelor și a componentelor de aeronave menționate la M.A.612 și M.A.613. Acești angajați respectă cerințele din anexa III (partea 66).

(h)

Prin derogare de la litera (g), întreprinderea poate utiliza personal de certificare calificat în conformitate cu dispozițiile următoare atunci când furnizează asistență în domeniul întreținerii operatorilor care participă la operațiuni comerciale, sub rezerva unor proceduri corespunzătoare care trebuie aprobate ca parte a manualului întreprinderii:

1.

pentru o directivă repetitivă de navigabilitate privind perioada dinaintea zborului, care prevede în mod expres că echipajul de zbor poate executa o astfel de directivă de navigabilitate, întreprinderea poate elibera o autorizație de certificare limitată pentru comandantul de bord pe baza licenței de echipaj de zbor deținute, cu condiția ca întreprinderea să verifice dacă a fost efectuată o pregătire practică suficientă, pentru a se asigura că respectiva persoană poate executa directiva de navigabilitate în conformitate cu standardul impus;

2.

în cazul unei aeronave exploatate în afara unui loc care beneficiază de asistență, întreprinderea poate elibera o autorizație de certificare limitată pentru comandantul de bord pe baza licenței de echipaj de zbor deținute, cu condiția ca întreprinderea să verifice dacă a fost efectuată o pregătire practică suficientă, pentru a se asigura că respectiva persoană poate realiza sarcina în conformitate cu standardul impus.

M.A.607   Personalul de certificare

(a)

În plus față de dispozițiile de la punctul M.A.606(g), personalul de certificare nu poate să își exercite prerogativele decât dacă întreprinderea s-a asigurat că:

1.

personalul de certificare poate demonstra că îndeplinește cerințele de la punctul 66.A.20(b) din anexa III (partea 66), cu excepția cazului în care anexa III (partea 66) se referă la reglementările statului membru, caz în care acest personal respectă cerințele respectivelor reglementări;

2.

personalul de certificare cunoaște foarte bine aeronavele și/sau componentele de aeronavă care trebuie întreținute, precum și procedurile aferente ale întreprinderii.

(b)

În următoarele cazuri neprevăzute, atunci când o aeronavă este imobilizată la sol într-un alt loc decât baza principală, unde nu este disponibil niciun membru al personalului de certificare calificat, întreprinderea titulară a contractului de întreținere poate elibera o autorizație unică de certificare:

1.

unuia dintre angajații săi, deținător de calificări de tip pentru aeronave de tehnologie, construcție și sisteme similare; sau

2.

oricărei persoane care are cel puțin trei ani de experiență în domeniul întreținerii și este titulară a unei licențe de întreținere a aeronavelor OACI valabile și corespunzătoare tipului de aeronavă care necesită o certificare, cu condiția ca în acel loc să nu existe nicio întreprindere autorizată în mod corespunzător în conformitate cu prezenta parte, iar întreprinderea care a încheiat contractul să obțină și să dețină documente care justifică experiența și licența respectivei persoane.

Toate cazurile de acest fel trebuie raportate autorității competente în termen de șapte zile de la eliberarea acestei autorizații de certificare. Întreprinderea autorizată pentru întreținere care eliberează autorizația unică de certificare se asigură că o astfel de operațiune de întreținere care ar putea afecta siguranța zborului este supusă reverificării.

(c)

Întreprinderea autorizată pentru întreținere înregistrează toate detaliile referitoare la personalul de certificare și păstrează o listă actualizată a tuturor membrilor personalului de certificare, împreună cu domeniul de autorizare al acestora, în cadrul manualului întreprinderii, în temeiul punctului M.A.604(a)5.

M.A.608   Componente de aeronavă, echipamente și scule

(a)

Întreprinderea:

1.

deține echipamentele și sculele specificate în datele privind întreținerea prevăzute la punctul M.A.609 sau echivalente verificate și repertoriate în manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere, după caz, pentru operațiuni zilnice de întreținere efectuate în cadrul domeniului său de autorizare;

2.

demonstrează că are acces la toate celelalte echipamente și scule care sunt utilizate doar ocazional.

(b)

Sculele și echipamentele sunt controlate și etalonate în conformitate cu un standard recunoscut oficial. Înregistrările acestor operațiuni de etalonare, precum și standardul utilizat, sunt păstrate de către întreprinderea respectivă.

(c)

Întreprinderea examinează, clasează și separă în mod adecvat toate componentele de aeronavă pe care le primește.

M.A.609   Date de întreținere

Întreprinderea autorizată pentru întreținere deține și utilizează, în cadrul efectuării întreținerii, inclusiv a modificărilor și a reparațiilor, date de întreținere care sunt aplicabile, actualizate și care sunt specificate la punctul M.A.401. În cazul datelor de întreținere furnizate de client, este necesar să se dețină aceste date doar dacă lucrarea este în curs de desfășurare.

M.A.610   Comenzile pentru lucrări de întreținere

Înainte de efectuarea întreținerii, trebuie semnată o comandă scrisă între întreprindere și întreprinderea care solicită întreținerea, cu scopul de a stabili în mod clar lucrările de întreținere care urmează să fie efectuate.

M.A.611   Standarde de întreținere

Orice întreținere se efectuează în conformitate cu cerințele prezentate în secțiunea A subpartea D din prezenta anexă (partea M).

M.A.612   Certificatul de punere în serviciu a aeronavei

La finalizarea tuturor lucrărilor de întreținere impuse în conformitate cu prezenta subparte, se eliberează un certificat de punere în serviciu a aeronavei, în conformitate cu punctul M.A.801.

M.A.613   Certificatul de punere în serviciu a componentelor de aeronavă

(a)

La finalizarea tuturor lucrărilor obligatorii de întreținere a componentelor de aeronavă în conformitate cu prezenta subparte, se eliberează un certificat de punere în serviciu a componentelor în conformitate cu punctul M.A.802. Se eliberează un formular 1 al AESA, excepție făcând componentele de aeronavă supuse unor lucrări de întreținere în conformitate cu punctele M.A.502(b), M.A.502(d) sau M.A.502(e), precum și componentele fabricate în conformitate cu punctul M.A.603(c).

(b)

Documentul corespunzător certificatului de punere în serviciu a componentelor de aeronavă, „formularul 1 al AESA”, poate fi generat pornind de la o bază informatică de date.

M.A.614   Înregistrări ale lucrărilor de întreținere

(a)

Întreprinderea autorizată pentru întreținere înregistrează toate detaliile lucrărilor efectuate. Înregistrările necesare se păstrează, pentru a dovedi faptul că au fost respectate toate condițiile pentru eliberarea certificatului de punere în serviciu, inclusiv documentele de punere în serviciu ale subcontractantului.

(b)

Întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată furnizează proprietarului aeronavei o copie a fiecărui certificat de punere în serviciu, precum și o copie a tuturor datelor specifice privind repararea/modificarea utilizate pentru reparațiile/modificările efectuate.

(c)

Întreprinderea autorizată pentru întreținere păstrează, timp de trei ani, o copie a tuturor înregistrărilor referitoare la lucrări de întreținere și toate datele de întreținere aferente, durata fiind calculată de la data la care aeronavele sau componentele de aeronavă care au făcut obiectul lucrărilor de întreținere au fost repuse în serviciu de întreprinderea autorizată pentru întreținere.

1.

Înregistrările vizate la prezenta literă se păstrează astfel încât să fie protejate contra deteriorării, modificării și furtului.

2.

Toate elementele de hardware folosite pentru copiile de siguranță se păstrează într-un loc diferit de cel care conține datele de lucru, într-un mediu care să garanteze că respectivele copii vor rămâne în stare bună.

3.

În cazul în care o întreprindere autorizată pentru întreținere își încetează activitatea, toate înregistrările referitoare la întreținere conservate care se referă la ultimii trei ani se predau ultimului proprietar sau client al aeronavei respective sau al componentei de aeronavă respective sau se depozitează conform indicațiilor autorității competente.

M.A.615   Prerogative ale întreprinderii

Întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea F din prezenta anexă (partea M) poate:

(a)

să efectueze lucrări de întreținere asupra oricărei aeronave și/sau oricărei componente de aeronavă pentru care a primit autorizare, în locurile precizate în certificatul de autorizare și în manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere;

(b)

să ia măsuri în vederea executării unor servicii specializate, sub controlul întreprinderii cu atribuții de întreținere, la o altă întreprindere autorizată corespunzător, sub rezerva stabilirii unor proceduri adecvate în cadrul manualului întreprinderii cu atribuții de întreținere aprobate direct de către autoritatea competentă;

(c)

să efectueze lucrări de întreținere asupra oricărei aeronave și/sau oricărei componente de aeronavă pentru care a primit autorizare, într-un loc oarecare, cu condiția ca aceste lucrări să rezulte fie din faptul că aeronava este inaptă de zbor, fie din nevoia de a acorda asistență ocazională în domeniul întreținerii, sub rezerva condițiilor precizate în manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere;

(d)

să elibereze certificate de punere în serviciu, la încheierea lucrărilor de întreținere, în conformitate cu punctul M.A.612 sau punctul M.A.613.

M.A.616   Bilanț organizațional

Cu scopul de a se asigura că întreprinderea autorizată pentru întreținere continuă să răspundă cerințelor din prezenta subparte, ea trebuie să organizeze cu regularitate bilanțuri organizaționale.

M.A.617   Modificări aduse întreprinderii autorizate pentru întreținere

Cu scopul de a permite autorității competente să determine dacă prezenta parte este întotdeauna respectată, întreprinderea autorizată pentru întreținere transmite notificări asupra oricărei propuneri de efectuare a oricăreia dintre modificările următoare, înainte ca aceste modificări să aibă loc:

1.

denumirea întreprinderii;

2.

amplasamentul întreprinderii;

3.

alte amplasamente ale întreprinderii;

4.

managerul responsabil;

5.

oricare dintre persoanele specificate la punctul M.A.606 (b);

6.

instalațiile, echipamentele, sculele, materialele, procedurile, amploarea lucrărilor și personalul de certificare, care ar putea afecta autorizarea.

În cazul propunerilor de schimbări de personal pentru care conducerea nu este avizată în prealabil, aceste schimbări sunt notificate cât mai rapid posibil.

M.A.618   Menținerea valabilității autorizației

(a)

Autorizația se eliberează pe o durată nelimitată. Aceasta rămâne valabilă sub rezerva următoarelor condiții:

1.

întreprinderea să își păstreze conformitatea cu prezenta parte, în conformitate cu dispozițiile referitoare la modul în care sunt tratate constatările, așa cum se specifică la punctul M.A.619;

2.

autorității competente să i se acorde accesul la întreprindere pentru a determina dacă prezenta parte este întotdeauna respectată;

3.

autorizația să nu facă obiectul unei cesionări sau al unei revocări.

(b)

După cesionare sau retragere, certificatul de autorizare este restituit autorității competente.

M.A.619   Constatări

(a)

O constatare de nivel 1 corespunde unei nerespectări semnificative a cerințelor cuprinse în partea M, care reduce nivelul de siguranță și reprezintă un risc major pentru siguranța zborului.

(b)

O constatare de nivel 2 corespunde unei nerespectări a cerințelor cuprinse în partea M, care ar putea reduce nivelul de siguranță și ar putea reprezenta un risc major pentru siguranța zborului.

(c)

După ce a primit o notificare a constatărilor, în conformitate cu punctul M.B.605, titularul autorizației întreprinderii autorizate pentru întreținere definește un plan de acțiuni corective și demonstrează implementarea acțiunilor corective într-un mod satisfăcător pentru autoritatea competentă, într-o perioadă stabilită de comun acord cu respectiva autoritate.

SUBPARTEA G

ÎNTREPRINDEREA DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII

M.A.701   Domeniu de aplicare

Prezenta subparte stabilește condițiile care trebuie îndeplinite de o întreprindere pentru a i se putea elibera autorizarea sau pentru a se putea prelungi autorizarea dată pentru managementul menținerii navigabilității aeronavelor.

M.A.702   Solicitarea autorizării

O solicitare de eliberare a unei autorizații sau de modificare a unei autorizații deja acordate unei întreprinderi de management al menținerii navigabilității se face prin intermediul formularului și în conformitate cu procedura stabilite de autoritatea competentă.

M.A.703   Domenii la care se referă autorizarea

(a)

Autorizarea este indicată în certificatul inclus în apendicele VI, eliberat de autoritatea competentă.

(b)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (a), pentru transportul aerian comercial, autorizarea însoțește certificatul de operator aerian, eliberat de către autoritatea competentă, pentru aeronava exploatată.

(c)

În specificațiile de management al menținerii navigabilității, conform punctului M.A.704, se precizează domeniul de activitate pentru care se solicită autorizarea.

M.A.704   Specificațiile de management al menținerii navigabilității

(a)

Întreprinderea de management al menținerii navigabilității furnizează specificații de management al menținerii navigabilității, care conțin următoarele informații:

1.

o declarație semnată de managerul responsabil, pentru a confirma că întreprinderea va lucra, în orice moment, în conformitate cu prezenta parte și cu specificațiile;

2.

domeniul de activitate al întreprinderii;

3.

funcțiile și numele persoanelor menționate la punctele M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) și M.A.706(i);

4.

o organigramă ilustrând relațiile ierarhice între persoanele menționate la punctele M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) și M.A.706(i);

5.

o listă a personalului de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.707, specificându-se, acolo unde este cazul, personalul autorizat să emită autorizații de zbor în conformitate cu punctul M.A.711(c);

6.

o descriere generală și o prezentare a amplasamentului instalațiilor;

7.

proceduri prin care să se specifice modul în care întreprinderea de management al menținerii navigabilității garantează conformitatea cu prezenta parte;

8.

procedurile de modificare a specificațiilor de management al menținerii navigabilității;

9.

lista programelor aprobate de întreținere a aeronavelor sau, în cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, lista programelor de întreținere „generice” și „de bază”.

(b)

Specificațiile de management al menținerii navigabilității și modificările lor sunt aprobate de către autoritatea competentă.

(c)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (b), se pot aproba modificări minore ale specificațiilor, indirect, printr-o procedură de aprobare indirectă. Procedura de aprobare indirectă definește modificările minore acceptabile, este stabilită de către întreprinderea de management al menținerii navigabilității în cadrul specificațiilor și este aprobată de către autoritatea competentă responsabilă pentru respectiva întreprindere de management al menținerii navigabilității.

M.A.705   Unități de lucru

Întreprinderea de management al menținerii navigabilității pune la dispoziția personalului descris la punctul M.A.706 birouri convenabile, situate în amplasamente corespunzătoare.

M.A.706   Cerințe în privința personalului

(a)

Întreprinderea desemnează un manager responsabil care are drepturile statutare necesare pentru a se asigura că activitățile de management al menținerii navigabilității pot fi finanțate și efectuate în conformitate cu prezenta parte.

(b)

Pentru transportul aerian comercial, managerul responsabil menționat la litera (a) este totodată și persoana care deține drepturile statutare pentru a se asigura că toate operațiile operatorului pot fi finanțate și efectuate în conformitate cu standardele impuse pentru eliberarea unui certificat de operator aerian.

(c)

Se numește o persoană sau un grup de persoane cu sarcina de a se asigura că întreprinderea este permanent în conformitate prezenta subparte. Respectiva persoană sau respectivele persoane răspund, în ultimă instanță, în fața managerului responsabil.

(d)

Pentru transportul aerian comercial, managerul responsabil numește un titular desemnat al postului. Această persoană este responsabilă de managementul și de supravegherea activităților de menținere a navigabilității, în conformitate cu dispozițiile de la litera (c).

(e)

Titularul desemnat, menționat la litera (d), nu trebuie să fie angajat de o întreprindere autorizată în conformitate cu partea 145 care este legată de operator printr-un contract, exceptând cazul în care primește o autorizare specifică de la autoritatea competentă.

(f)

Întreprinderea angajează suficient personal calificat corespunzător pentru lucrarea prevăzută.

(g)

Toate persoanele menționate la literele (c) și (d) sunt capabile să demonstreze că posedă cunoștințe pertinente, o pregătire și o experiență corespunzătoare referitoare la menținerea navigabilității aeronavelor.

(h)

Se înregistrează calificarea întregului personal implicat în managementul menținerii navigabilității.

(i)

În cazul întreprinderilor care prelungesc certificatele de examinare a navigabilității, conform punctelor MA.711(a)4 și M.A.901(f), întreprinderea numește persoanele autorizate să realizeze această activitate, sub rezerva aprobării de către autoritatea competentă.

(j)

Întreprinderea precizează și actualizează, în cadrul specificațiilor de management al menținerii navigabilității, funcțiile și numele persoanelor menționate la punctele M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) și M.A.706(i).

(k)

În cazul tuturor aeronavelor de mare capacitate și al aeronavelor pentru transport aerian comercial, întreprinderea stabilește și controlează competența personalului cu atribuții de management al menținerii navigabilității, de examinare a navigabilității și/sau de audituri de calitate în conformitate cu procedura și standardul aprobate de autoritatea competentă.

M.A.707   Personalul de examinare a navigabilității

(a)

Pentru a fi abilitată să efectueze examinări ale navigabilității și, după caz, să emită autorizații de zbor, o întreprindere autorizată de management al menținerii navigabilității trebuie să dispună de personal adecvat pentru eliberarea certificatelor de examinare a navigabilității sau a recomandărilor menționate în secțiunea A subpartea I și, dacă este cazul, pentru emiterea de autorizații de zbor în conformitate cu punctul M.A.711(c):

1.

În cazul tuturor aeronavelor care participă la transportul aerian comercial și al aeronavelor cu MTOM mai mare de 2 730 kg, exceptând baloanele, acest personal are:

(a)

cel puțin cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității; și

(b)

o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66) sau o diplomă aeronautică sau un titlu național echivalent; și

(c)

o pregătire oficială în domeniul întreținerii aeronavelor; și

(d)

o funcție cu responsabilități corespunzătoare în cadrul întreprinderii autorizate.

(e)

fără a aduce atingere dispozițiilor de la literele (a)-(d), cerința stabilită la punctul M.A.707(a)1(b) poate fi înlocuită cu cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari conform punctului M.A.707(a)1(a).

2.

În cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, cu MTOM de cel mult 2 730 kg, și al baloanelor, acest personal are:

(a)

cel puțin trei ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;

(b)

o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66) sau o diplomă aeronautică sau un titlu național echivalent; și

(c)

o pregătire corespunzătoare în domeniul întreținerii aeronavelor; și

(d)

o funcție cu responsabilități corespunzătoare în cadrul întreprinderii autorizate.

(e)

fără a aduce atingere dispozițiilor de la literele (a)-(d), cerința stabilită la punctul M.A.707(a)2(b) poate fi înlocuită cu patru ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari conform punctului M.A.707(a)2(a).

(b)

Personalul de examinare a navigabilității, numit de întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității, poate fi abilitat de întreprinderea respectivă doar dacă acest lucru este acceptat de autoritatea competentă, după efectuarea satisfăcătoare, sub control, a unei examinări a navigabilității.

(c)

Întreprinderea se asigură că personalul de examinare a navigabilității aeronavei poate demonstra că are o experiență corespunzătoare, recentă, de management al menținerii navigabilității.

(d)

Personalul de examinare a navigabilității este identificat pe o listă care să menționeze fiecare persoană împreună cu referința autorizației sale de examinare a navigabilității.

(e)

Întreprinderea ține evidența întregului personal care examinează navigabilitatea, care trebuie să includă detalii asupra tuturor calificărilor corespunzătoare, precum și un rezumat al experienței și al pregătirii pertinente în materie de management al navigabilității și o copie a autorizației. Această evidență se păstrează cel puțin doi ani după ce personalul care examinează navigabilitatea a părăsit întreprinderea.

M.A.708   Managementul menținerii navigabilității

(a)

Întregul proces de management al menținerii navigabilității se efectuează în conformitate cu dispozițiile din partea M.A subpartea C.

(b)

Pentru orice aeronavă administrată, întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității:

1.

dezvoltă și controlează un program de întreținere pentru aeronavele administrate, inclusiv orice program de fiabilitate aplicabil;

2.

prezintă programul de întreținere a aeronavelor și modificările acestuia autorității competente, spre aprobare, cu excepția cazului în care acesta face obiectul unei proceduri de aprobare indirectă în conformitate cu punctul M.A.302(c), și furnizează o copie a acestui program proprietarului aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial;

3.

gestionează aprobarea modificărilor și a reparațiilor;

4.

se asigură că toate lucrările de întreținere sunt efectuate în conformitate cu programul de întreținere aprobat și că repunerea în serviciu se face în conformitate cu secțiunea A subpartea H din prezenta anexă (partea M);

5.

se asigură că se aplică toate directivele de navigabilitate aplicabile și directivele operaționale care au o influență asupra menținerii navigabilității;

6.

se asigură că toate defectele detectate în cursul întreținerii programate sau cele raportate sunt remediate de către o întreprindere autorizată în mod corespunzător pentru întreținere;

7.

se asigură că, ori de câte ori este necesar, aeronava este încredințată unei întreprinderi autorizate în mod corespunzător pentru întreținere;

8.

coordonează întreținerea programată, aplicarea directivelor de navigabilitate, înlocuirea pieselor cu durată de viață limitată și inspectarea componentelor de aeronavă pentru a se asigura că lucrarea este corect efectuată;

9.

administrează și arhivează toate înregistrările referitoare la menținerea navigabilității și jurnalul tehnic al operatorului;

10.

se asigură că raportul privind masa și centrajul aeronavei corespunde stării actuale a acesteia.

(c)

În cazul transportului aerian comercial, dacă operatorul nu este autorizat în mod adecvat în conformitate cu partea 145, el încheie un contract de întreținere cu o întreprindere autorizată în conformitate cu partea 145 sau cu un alt operator, care detaliază funcțiile specificate la punctele M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 și M.A.301-6, asigurându-se că, în ultimă instanță, întreaga întreținere este realizată de o întreprindere autorizată pentru întreținere în conformitate cu partea 145 și definește suportul funcțiilor de calitate de la punctul M.A.712 (b). Contractele de bază ale aeronavelor, de întreținere în linie programată și de întreținere a motoarelor, împreună cu toate modificările lor, sunt aprobate de către autoritatea competentă. Cu toate acestea, în cazul:

1.

unei aeronave care necesită întreținere în linie neplanificată, contractul poate lua forma comenzilor individuale de lucrări, adresate întreprinderii de întreținere autorizate în conformitate cu partea 145;

2.

întreținerii componentelor de aeronavă, inclusiv întreținerea motoarelor, contractul menționat la litera (c) poate lua forma comenzilor individuale de lucrări, adresate întreprinderii de întreținere autorizate în conformitate cu partea 145.

M.A.709   Documentația

(a)

Întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității deține și utilizează date actuale și aplicabile privind întreținerea, în conformitate cu punctul M.A.401, pentru executarea sarcinilor de menținere a navigabilității menționate la punctul M.A.708. Aceste date pot fi furnizate de către proprietar sau de către operator, sub rezerva existenței unui contract corespunzător încheiat cu respectivul proprietar sau operator. Într-un astfel de caz, întreprinderea de management al menținerii navigabilității trebuie să păstreze aceste date doar pe durata contractului, cu excepția cazurilor în care punctul M.A.714 dispune altceva.

(b)

În cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, întreprinderea de management al menținerii navigabilității poate elabora programe de întreținere „de bază” și/sau „generice” pentru a permite autorizarea inițială și/sau prelungirea domeniului de aplicare al unei autorizări existente fără a deține contractele menționate în apendicele I la prezenta anexă (partea M). Cu toate acestea, respectivele programe de întreținere „de bază” și/sau „generice” nu exclud necesitatea elaborării unui program corespunzător de întreținere a aeronavei în conformitate cu punctul M.A.302 în timp util înainte de exercitarea prerogativelor menționate la punctul M.A.711.

M.A.710   Examinarea navigabilității

(a)

Pentru a satisface cerințele unei examinări a navigabilității unei aeronave în conformitate cu punctul M.A.901, întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității efectuează o examinare documentată completă a înregistrărilor aferente acestei aeronave, pentru a verifica dacă:

1.

numărul de ore de zbor ale corpului aeronavei, motoarelor, elicelor, precum și ciclurile de zbor aferente au fost corect înregistrate; și

2.

manualul de zbor corespunde configurației aeronavei și reflectă starea corespunzătoare ultimei revizii; și

3.

toate lucrările de întreținere, care trebuiau efectuate în cazul aeronavei, în conformitate cu programul de întreținere aprobat, au fost executate; și

4.

toate defectele cunoscute au fost remediate sau, dacă este cazul, reportate într-un mod controlat; și

5.

toate directivele de navigabilitate aplicabile au fost respectate și corect înregistrate; și

6.

toate modificările și reparațiile efectuate în cazul aeronavei au fost înregistrate și sunt în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012; și

7.

toate componentele de aeronavă cu durată de viață limitată, montate pe aeronavă, sunt corect identificate și înregistrate și nu au depășit durata de viață aprobată; și

8.

toate operațiunile de întreținere au fost efectuate în conformitate cu anexa I (partea M); și

9.

raportul actual privind masa și centrajul aeronavei reflectă configurația acesteia și este valabil; și

10.

aeronava este conformă cu ultima revizie a proiectului său de tip aprobat de agenție; și

11.

dacă este necesar, aeronava dispune de un certificat de zgomot corespunzător configurației actuale a aeronavei în conformitate cu subpartea I din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(b)

Personalul de examinare a navigabilității, aparținând întreprinderii autorizate pentru managementul menținerii navigabilității, efectuează un studiu fizic al aeronavei. Pentru acest studiu, personalul de examinare a navigabilității care nu este calificat în conformitate cu anexa III (partea 66) este asistat de personal calificat conform respectivei anexe.

(c)

Prin studiul fizic al aeronavei, personalul de examinare a navigabilității se asigură că:

1.

toate marcajele și plăcile de semnalizare necesare sunt corect montate; și

2.

aeronava este conformă cu manualul de zbor aprobat; și

3.

configurația aeronavei este conformă cu documentele aprobate; și

4.

nu poate fi detectat niciun defect evident care să nu fi fost remediat în conformitate cu punctul M.A.403; și

5.

nu poate fi depistată nicio neconcordanță între aeronavă și examinarea documentată a înregistrărilor menționată la litera (a).

(d)

Prin derogare de la dispozițiile punctului M.A. 901(a), examinarea navigabilității poate fi anticipată cu o perioadă de maximum 90 de zile, fără întreruperea tiparului de examinări ale navigabilității, pentru a permite ca examinarea fizică să aibă loc în timpul unei verificări de întreținere.

(e)

Certificatul de examinare a navigabilității (formularul 15b al AESA) sau recomandarea pentru eliberarea unui certificat de examinare a navigabilității (formularul 15a al AESA) prevăzute în apendicele III la anexa I (partea M) pot fi eliberate numai:

1.

de către personalul de examinare a navigabilității autorizat corespunzător în conformitate cu punctul M.A.707 în numele întreprinderii autorizate de management al menținerii navigabilității sau de către personalul de certificare în cazurile prevăzute la punctul M.A.901(g); și

2.

atunci când acesta s-a asigurat că verificarea navigabilității s-a efectuat în totalitate și că nu există nicio neregulă susceptibilă să pună în pericol siguranța zborului.

(f)

O copie a oricărui certificat de examinare a navigabilității emis sau prelungit pentru o aeronavă trebuie trimisă statului membru de înmatriculare al respectivei aeronave în termen de zece zile.

(g)

Sarcinile de examinare a navigabilității nu sunt subcontractate.

(h)

Dacă rezultatul examinării navigabilității nu este concludent, autoritatea competentă este informată asupra acestui aspect cât mai curând posibil, dar, în orice caz, în termen de 72 de ore de la identificarea de către întreprindere a stării care a făcut obiectul examinării.

M.A.711   Prerogative ale întreprinderii

(a)

O întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M) poate:

1.

să administreze menținerea navigabilității aeronavelor, cu excepția celor care participă la transportul aerian comercial, așa cum figurează ele pe lista din certificatul de autorizare;

2.

să administreze menținerea navigabilității aeronavelor care participă la transportul aerian comercial, în cazul în care acestea sunt enumerate atât în certificatul de autorizare, cât și în certificatului de operator aerian (AOC);

3.

să ia măsurile necesare pentru a executa sarcini limitate de menținere a navigabilității în colaborare cu orice întreprindere contractată care își desfășoară activitatea sub sistemul său de asigurare a calității, conform listei din certificatul de autorizare;

4.

să prelungească, în condițiile de la punctul M.A.901(f), un certificat de examinare a navigabilității care a fost eliberat de către autoritatea competentă sau de către o altă întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M);

(b)

O întreprindere autorizată de management al menținerii navigabilității înregistrată în unul dintre statele membre poate, în plus, să primească aprobarea de a executa examinări ale navigabilității menționate la punctul M.A.710 și:

1.

de a elibera certificatul de examinare a navigabilității aferent și de a-l prelungi în timp util, în conformitate cu condițiile stabilite la punctele M.A.901(c)2 sau M.A.901(e)2; și

2.

de a emite o recomandare privind examinarea navigabilității adresată autorității competente din statul membru de înmatriculare.

(c)

O întreprindere de management al menținerii navigabilității a cărei autorizare cuprinde prerogativele prevăzute la punctul M.A.711(b) poate, în mod suplimentar, să elibereze o autorizație de zbor în conformitate cu punctul 21.A.711(d) din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 în favoarea aeronavelor pentru care întreprinderea este autorizată să elibereze certificatul de examinare a navigabilității, atunci când întreprinderea de management al menținerii navigabilității atestă conformitatea cu condițiile de zbor aprobate, sub rezerva unei proceduri adecvate aprobate în specificațiile menționate la punctul M.A.704.

M.A.712   Sistemul de control al calității

(a)

Pentru a se asigura că întreprinderea de management al menținerii navigabilității autorizată continuă să răspundă cerințelor prezentei subpărți, ea pune la punct un sistem de control al calității și numește un manager pentru controlul calității care să monitorizeze punerea în conformitate cu procedurile impuse pentru asigurarea navigabilității aeronavelor, precum și caracterul adecvat al procedurilor. Această monitorizare include un sistem de reacție inversă, prin care informația ajunge înapoi la managerul responsabil, pentru a se garanta aplicarea eventualelor acțiuni corective.

(b)

Sistemul de control al calității monitorizează activitățile desfășurate în temeiul secțiunii A subpartea G din prezenta anexă (partea M). El include cel puțin următoarele funcții:

1.

controlează dacă toate activitățile desfășurate în temeiul secțiunii A subpartea G din prezenta anexă (partea M) sunt efectuate în conformitate cu procedurile aprobate;

2.

controlează dacă toate activitățile care au fost subcontractate sunt realizate în conformitate cu contractul;

3.

controlează dacă cerințele prezentei părți sunt întotdeauna respectate.

(c)

Înregistrările aferente acestor activități sunt păstrate timp de cel puțin doi ani.

(d)

În cazul în care întreprinderea de management al menținerii navigabilității autorizată primește autorizare în conformitate cu o altă parte, sistemul de control al calității poate fi asociat celui care este impus de cealaltă parte.

(e)

În cazul transportului comercial aerian, sistemul de control al calității prevăzut în secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M) face parte integrantă din sistemul de control al calității de care dispune operatorul.

(f)

În cazul unei întreprinderi mici care nu administrează menținerea navigabilității aeronavelor care participă la transportul aerian comercial, sistemul de control al calității poate fi înlocuit cu bilanțuri organizaționale periodice care fac obiectul aprobării de către autoritatea competentă, exceptând situațiile în care întreprinderea eliberează certificate de examinare a navigabilității pentru aeronave cu MTOM mai mare de 2 730 kg, altele decât baloanele. În cazul în care nu există un sistem de control al calității, întreprinderea nu contractează alte părți pentru executarea sarcinilor de management al menținerii navigabilității.

M.A.713   Modificări aduse întreprinderii de management al menținerii navigabilității autorizate

Pentru a permite autorității competente să determine dacă prezenta parte este întotdeauna respectată, întreprinderea de management al menținerii navigabilității autorizată îi transmite o notificare asupra oricărei propuneri de efectuare a oricăreia dintre modificările următoare, înainte ca aceste modificări să aibă loc:

1.

denumirea întreprinderii;

2.

amplasamentul întreprinderii;

3.

alte amplasamente ale întreprinderii;

4.

managerul responsabil;

5.

oricare dintre persoanele specificate la punctulM.A.706 (c);

6.

instalațiile, procedurile, amploarea lucrărilor și personalul care ar putea afecta acordarea autorizării.

În cazul propunerilor de schimbări de personal pentru care conducerea nu este avizată în prealabil, aceste schimbări sunt notificate cât mai rapid posibil.

M.A.714   Sistemul de ținere a evidenței

(a)

Întreprinderea de management al menținerii navigabilității înregistrează toate detaliile lucrărilor efectuate. Înregistrările impuse prin M.A.305 și, dacă este cazul, cele impuse prin M.A.306 trebuie păstrate.

(b)

Dacă întreprinderea de management al menținerii navigabilității beneficiază de prerogativele menționate la punctul M.A.711(b), aceasta păstrează o copie a fiecărui certificat de examinare a navigabilității și a fiecărei recomandări emise sau, după caz, prelungite, precum și toate documentele justificative. În plus, întreprinderea păstrează o copie a tuturor certificatelor de examinare a navigabilității pe care le-a prelungit în temeiul prerogativei menționate la punctul M.A.711(a)4.

(c)

Dacă întreprinderea de management al menținerii navigabilității are prerogativa prevăzută la punctul M.A.711(c), aceasta păstrează o copie a tuturor autorizațiilor de zbor eliberate în conformitate cu dispozițiile punctului 21A.729 din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(d)

Întreprinderea de management al menținerii navigabilității păstrează o copie a tuturor înregistrărilor menționate la literele (b) și (c) timp de doi ani după retragerea definitivă din exploatare a aeronavei.

(e)

Înregistrările sunt păstrate astfel încât să fie protejate contra deteriorării, modificării și furtului.

(f)

Toate elementele de hardware folosite pentru copiile de siguranță se păstrează într-un loc diferit de cel care conține datele de lucru, într-un mediu care să garanteze că respectivele copii vor rămâne în stare bună.

(g)

În cazul în care managementul menținerii navigabilității unei aeronave este transferat unei alte întreprinderi sau unei alte persoane, toate înregistrările păstrate sunt transferate respectivei întreprinderi sau respectivei persoane. Perioadele de timp prescrise pentru păstrarea înregistrărilor sunt respectate în continuare de întreprinderea sau persoana respectivă.

(h)

În cazul în care o întreprindere de management a menținerii navigabilității își încetează activitatea, toate înregistrările păstrate sunt transferate proprietarului aeronavei.

M.A.715   Menținerea valabilității autorizației

(a)

Autorizația se eliberează pe o durată nelimitată. Aceasta rămâne valabilă sub rezerva următoarelor condiții:

1.

întreprinderea să își păstreze conformitatea cu prezenta parte, în conformitate cu dispozițiile referitoare la modul în care sunt tratate constatările, așa cum se specifică la punctul M.B.705;

2.

autorității competente să i se acorde accesul la întreprindere pentru a determina dacă prezenta parte este întotdeauna respectată;

3.

autorizația să nu facă obiectul unei cesionări sau al unei revocări.

(b)

După cesionare sau retragere, certificatul de autorizare este restituit autorității competente.

M.A.716   Constatări

(a)

O constatare de nivel 1 corespunde unei nerespectări semnificative a cerințelor cuprinse în partea M, care reduce nivelul de siguranță și reprezintă un risc major pentru siguranța zborului.

(b)

O constatare de nivel 2 corespunde unei nerespectări a cerințelor cuprinse în partea M, care ar putea reduce nivelul de siguranță și ar putea reprezenta un risc major pentru siguranța zborului.

(c)

După ce a primit o notificare a constatărilor, în conformitate cu punctul M.B.705, titularul autorizației de management al menținerii navigabilității definește un plan de acțiuni corective și demonstrează implementarea acțiunilor corective într-un mod satisfăcător pentru autoritatea competentă, într-o perioadă stabilită de comun acord cu respectiva autoritate.

SUBPARTEA H

CERTIFICATUL DE PUNERE ÎN SERVICIU — CRS

M.A.801   Certificatul de punere în serviciu a aeronavei

(a)

Cu excepția aeronavelor puse în serviciu de o întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată conform anexei II (partea 145), certificatul de punere în serviciu se eliberează în conformitate cu prezenta subparte.

(b)

O aeronavă poate fi pusă în serviciu doar dacă, la finalizarea oricărei lucrări de întreținere și în cazul în care s-a verificat executarea corectă a tuturor operațiunilor de întreținere necesare, este eliberat un certificat de punere în serviciu de către:

1.

personalul de certificare competent, în numele întreprinderii cu atribuții de întreținere autorizate în conformitate cu secțiunea A subpartea F din prezenta anexă (partea M); sau

2.

personalul de certificare în conformitate cu cerințele din anexa III (partea 66), exceptând sarcinile de întreținere complexe enumerate în apendicele VII la prezenta anexă, cărora li se aplică dispozițiile de la punctul 1; sau

3.

de către pilotul-proprietar, în conformitate cu punctul M.A.803.

(c)

Prin derogare de la punctul M.A.801(b)2, în cazul aeronavelor ELA1 care nu participă la transportul aerian comercial, pentru sarcinile complexe de întreținere a aeronavelor enumerate la apendicele VII la prezenta anexă se pot elibera certificate de punere în serviciu de către personalul de certificare menționat la punctul M.A.801(b)2.

(d)

Prin derogare de la punctul M.A.801(b), în cazul unor situații neprevăzute, atunci când o aeronavă este imobilizată la sol într-un loc în care nu sunt disponibile nici întreprinderi cu atribuții de întreținere autorizate în mod corespunzător în temeiul prezentei anexe sau al anexei II (partea 145) și nici personal de certificare competent, proprietarul poate autoriza orice persoană, care are cel puțin trei ani de experiență adecvată în domeniul întreținerii și care deține calificările corespunzătoare, să efectueze lucrările de întreținere, în conformitate cu standardele stabilite la subpartea D din prezenta anexă, și să pună aeronava în serviciu. În acest caz, proprietarul:

1.

obține și păstrează în evidențele aeronavei detalii privind toate lucrările executate și calificările deținute de persoana care eliberează certificatul;

2.

asigură reverificarea oricăror lucrări de întreținere de acest fel și eliberarea unui certificat de punere în serviciu de către o persoană autorizată corespunzător, menționată la punctul M.A.801(b), sau de către o întreprindere autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa II (partea 145), cu prima ocazie, însă în termen de maximum șapte zile;

3.

notifică întreprinderea de management al menținerii navigabilității aeronavei, atunci când aceasta este contractată conform punctului M.A.201(e), sau autoritatea competentă, în absența unui astfel de contract, în termen de șapte zile de la eliberarea unei astfel de autorizații de certificare.

(e)

În cazul punerii în serviciu conform punctului M.A.801(b)2 sau punctului M.A.801(c), personalul de certificare poate fi asistat, la executarea sarcinilor de întreținere, de una sau mai multe persoane aflate sub controlul său direct și continuu.

(f)

Un certificat de punere în serviciu conține cel puțin:

1.

detaliile principale despre întreținerea efectuată;

2.

data la care a fost efectuată respectiva întreținere;

3.

denumirea întreprinderii și/sau numele persoanei care eliberează certificatul de punere în serviciu, inclusiv:

(i)

referința autorizației întreprinderii de întreținere autorizate în conformitate cu secțiunea A subpartea F din prezenta anexă (partea M) și a personalului de certificare care eliberează un astfel de certificat; sau

(ii)

în cazul certificatului de punere în serviciu menționat la punctul M.A.801(b)2 sau M.A.801(c), numele și, dacă este cazul, numărul de licență al personalului de certificare care eliberează un astfel de certificat;

4.

limitările privind navigabilitatea sau operațiunile, dacă este cazul.

(g)

Prin derogare de la dispozițiile de la litera (b) și fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (h), atunci când întreținerea prevăzută nu poate fi finalizată, poate fi eliberat un certificat de punere în serviciu în cadrul limitărilor aprobate aplicabile aeronavei. O astfel de situație, precum și limitările aplicabile privind navigabilitatea sau operațiunile se menționează în certificatul de punere în serviciu al aeronavei, înainte de eliberarea acestui certificat, printre informațiile solicitate la litera (f) punctul 4.

(h)

Certificatul de punere în serviciu se eliberează doar în cazul în care nu există nicio neconformitate care pune în pericol siguranța zborului.

M.A.802   Certificatul de punere în serviciu a componentelor de aeronavă

(a)

Se eliberează un certificat de punere în serviciu la finalizarea oricărei întrețineri efectuate asupra unei componente de aeronavă în conformitate cu punctul M.A.502.

(b)

Certificatul de autorizare a punerii în serviciu, identificat ca fiind formularul 1 al AESA, constituie certificatul de punere în serviciu a componentelor de aeronavă, exceptând situația în care o astfel de întreținere a componentelor de aeronavă a fost efectuată în conformitate cu punctul M.A.502(b), cu punctul M.A.502(d) sau cu punctul M.A.502(e), caz în care întreținerea se supune procedurilor de punere în serviciu a aeronavei în conformitate cu punctul M.A.801.

M.A.803   Autorizarea pilotului-proprietar

(a)

Pentru a se califica drept pilot-proprietar, o persoană trebuie:

1.

să dețină o licență de pilot valabilă (sau un document echivalent) emisă sau validată de un stat membru pentru calificarea de tip și de clasă a aeronavei; și

2.

să fie proprietar unic sau coproprietar al aeronavei; respectivul proprietar trebuie să fie:

(i)

una dintre persoanele fizice indicate pe formularul de înmatriculare sau

(ii)

membru al unei entități juridice care desfășoară activități de agrement fără scop lucrativ, entitatea juridică fiind indicată pe documentul de înmatriculare în calitate de proprietar, iar membrul respectiv fiind direct implicat în procesul decizional din cadrul entității juridice și desemnat de aceasta să efectueze lucrări de întreținere în calitate de pilot-proprietar.

(b)

În cazul aeronavelor motorizate necomplexe, exploatate în scop privat, având MTOM de cel mult 2 730 kg, al planoarelor, planoarelor motorizate sau al baloanelor, pilotul-proprietar poate elibera un certificat de punere în serviciu în urma întreținerii limitate efectuate de către pilotul-proprietar, așa cum se prevede în apendicele VIII la prezenta anexă.

(c)

Domeniul de aplicare al întreținerii limitate efectuate de către pilotul-proprietar este precizat în programul de întreținere a aeronavei menționat la punctul M.A.302.

(d)

Certificatul de punere în serviciu este înscris în livrete și conține detalii de bază referitoare la întreținerea efectuată, datele de întreținere utilizate, data la care a fost efectuată această întreținere, precum și numele, semnătura și numărul licenței de pilot ale pilotului-proprietar care eliberează acest certificat.

SUBPARTEA I

CERTIFICATUL DE EXAMINARE A NAVIGABILITĂȚII

M.A.901   Examinarea navigabilității unei aeronave

Pentru a asigura valabilitatea certificatului de navigabilitate al unei aeronave, se realizează periodic o examinare a navigabilității aeronavei și a înregistrărilor sale de menținere a navigabilității.

(a)

La încheierea cu rezultate satisfăcătoare a unei examinări a navigabilității se eliberează un certificat de examinare a navigabilității în conformitate cu apendicele III (formularul 15a sau 15b al AESA) la prezenta anexă. Certificatul de navigabilitate este valabil timp de un an.

(b)

O aeronavă într-un mediu controlat este o aeronavă (i) care este administrată continuu în ultimele 12 luni de către o unică întreprindere de management al menținerii navigabilității, autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M), și (ii) care a fost întreținută în ultimele 12 luni de către întreprinderi de întreținere autorizate în conformitate cu secțiunea A subpartea F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa II (partea 145). Aceasta include sarcinile de întreținere menționate la punctul M.A.803(b) pentru care se eliberează certificate de punere în serviciu în conformitate cu punctul M.A.801(b)2 sau M.A.801(b)3.

(c)

În cazul tuturor aeronavelor care participă la transportul aerian comercial și al aeronavelor cu MTOM mai mare de 2 730 kg, cu excepția baloanelor, care se găsesc într-un mediu controlat, întreprinderea menționată la litera (b) care administrează menținerea navigabilității aeronavei poate, dacă este autorizată în mod corespunzător și sub rezerva respectării dispozițiilor de la litera (k):

1.

să elibereze certificatul de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.710; și

2.

pentru certificatele de examinare a navigabilității pe care le-a eliberat, în cazul în care aeronava a rămas într-un mediu controlat, să prelungească de două ori valabilitatea certificatului de examinare a navigabilității, de fiecare dată pentru o perioadă de un an.

(d)

În cazul tuturor aeronavelor care participă la transportul aerian comercial și al aeronavelor cu MTOM mai mare de 2 730 kg, cu excepția baloanelor, (i) care nu se găsesc într-un mediu controlat sau (ii) care sunt administrate de o întreprindere de management al menținerii navigabilității care nu are prerogativele necesare pentru a efectua examinarea navigabilității, certificatul de examinare a navigabilității este eliberat de autoritatea competentă după o evaluare satisfăcătoare, pe baza unei recomandări făcute de o întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în mod corespunzător conform secțiunii A subpartea G din prezenta anexă (partea M), trimisă împreună cu cererea proprietarului sau a operatorului. Această recomandare se face pe baza unei examinări a navigabilității efectuate în conformitate cu punctul M.A.710.

(e)

În cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, cu MTOM de cel mult 2 730 kg, și al baloanelor, orice întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M) și desemnată de proprietar sau de operator poate, dacă este autorizată în mod corespunzător și sub rezerva respectării dispozițiilor de la litera (k):

1.

să elibereze certificatul de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.710; și

2.

pentru certificatele de examinare a navigabilității pe care le-a eliberat, în cazul în care aeronava a rămas într-un mediu controlat sub administrarea sa, să prelungească de două ori valabilitatea certificatului de examinare a navigabilității, de fiecare dată pentru o perioadă de un an.

(f)

Prin derogare de la punctele M.A.901(c)2 și M.A.901(e)2, în cazul aeronavelor care se află într-un mediu controlat, întreprinderea menționată la litera (b) care administrează menținerea navigabilității aeronavei poate, sub rezerva respectării dispozițiilor de la litera (k), să prelungească de două ori, de fiecare dată pentru o perioadă de un an, valabilitatea unui certificat de examinare a navigabilității eliberat de autoritatea competentă sau de o altă întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M).

(g)

Prin derogare de la punctele M.A.901(e) și M.A.901(i)2, în cazul aeronavelor ELA1 care nu participă la transportul aerian comercial și care nu fac obiectul dispozițiilor de la punctul M.A.201(i), certificatul de examinare a navigabilității poate fi eliberat, de asemenea, de autoritatea competentă, după o evaluare satisfăcătoare, pe baza unei recomandări făcute de personalul de certificare autorizat oficial de autoritatea competentă, care respectă dispozițiile anexei III (partea 66) și cerințele prevăzute la punctul M.A.707(a)2(a), trimisă împreună cu cererea proprietarului sau a operatorului. Această recomandare se face pe baza unei examinări a navigabilității efectuate în conformitate cu punctul M.A.710 și nu se emite pentru mai mult de doi ani consecutivi.

(h)

De fiecare dată când împrejurările arată existența unei potențiale amenințări la adresa siguranței, autoritatea competentă efectuează ea însăși examinarea navigabilității și eliberează certificatul de examinare a navigabilității.

(i)

În plus față de dispozițiile de la litera (h), autoritatea competentă poate, de asemenea, să efectueze ea însăși examinarea navigabilității și să elibereze certificatul de examinare a navigabilității în următoarele cazuri:

1.

dacă aeronava este administrată de o întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M) stabilită într-o țară terță;

2.

pentru toate baloanele și orice alte aeronave cu MTOM de cel mult 2 730 kg, în cazul în care proprietarul solicită acest lucru.

(j)

Atunci când autoritatea competentă efectuează ea însăși examinarea navigabilității și/sau eliberează certificatul de examinare a navigabilității, proprietarul sau operatorul furnizează autorității competente:

1.

documentația solicitată de autoritatea competentă; și

2.

condiții adecvate de instalare în locurile corespunzătoare a personalului autorității competente; și

3.

după caz, asistență din partea unui personal calificat în mod corespunzător în conformitate cu anexa III (partea 66) sau cu cerințele echivalente privind personalul prevăzute la punctele 145.A.30(j)(1) și (2) din anexa II (partea 145).

(k)

Un certificat de examinare a navigabilității nu poate fi eliberat și nici prelungit în cazul în care există indicii sau motive să se considere că aeronava nu este aptă pentru zbor.

M.A.902   Valabilitatea certificatului de examinare a navigabilității

(a)

Un certificat de examinare a navigabilității își pierde valabilitatea în oricare din următoarele cazuri:

1.

certificatul de examinare a navigabilității este suspendat sau retras;

2.

certificatul de navigabilitate este suspendat sau retras;

3.

aeronava nu este înscrisă în registrul aeronavelor unui stat membru;

4.

certificatul de tip pe baza căruia a fost eliberat certificatul de navigabilitate este suspendat sau retras.

(b)

O aeronavă nu are voie să zboare dacă certificatul de navigabilitate nu este valabil sau în oricare din următoarele cazuri:

1.

menținerea navigabilității aeronavei sau a oricărei componente montate pe aeronavă nu respectă cerințele prezentei părți; sau

2.

aeronava nu este conformă cu proiectul de tip aprobat de agenție; sau

3.

aeronava a fost exploatată dincolo de limitele manualului de zbor aprobat sau ale certificatului de navigabilitate, fără a se fi luat măsuri corespunzătoare; sau

4.

aeronava a fost implicată într-un accident sau incident care îi afectează navigabilitatea, fără a se fi luat măsuri corespunzătoare pentru a se restabili navigabilitatea; sau

5.

o modificare sau o reparație nu este în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(c)

După renunțare sau retragere, certificatul de examinare a navigabilității se restituie autorității competente.

M.A.903   Transfer de înmatriculare de aeronavă în cadrul UE

(a)

În cazul în care o înmatriculare de aeronavă este transferată în cadrul UE, cel care depune cerere în acest sens:

1.

informează vechiul stat membru asupra noului stat membru în care urmează să fie înmatriculată aeronava, apoi

2.

prezintă cererea sa noului stat membru în vederea eliberării unui nou certificat de navigabilitate, în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(b)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul M.A.902 (a)(3), vechiul certificat de examinare a navigabilității rămâne valabil până la data expirării sale.

M.A.904   Examinarea navigabilității pentru aeronavele importate în UE

(a)

Atunci când se înscrie în registrul unui stat membru o aeronavă importată dintr-o țară terță, cel care depune cerere în acest sens:

1.

prezintă cererea sa statului membru de înmatriculare în vederea eliberării unui nou certificat de navigabilitate, în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012; și

2.

în cazul aeronavelor care nu sunt noi, ia măsurile necesare pentru efectuarea, în mod corespunzător, a unei examinări a navigabilității, conform punctului M.A.901; și

3.

ia măsurile necesare pentru efectuarea tuturor lucrărilor de întreținere în vederea respectării programului de întreținere aprobat în conformitate cu punctul M.A.302.

(b)

În cazul în care s-a verificat faptul că aeronava îndeplinește condițiile pertinente, întreprinderea de management al menținerii navigabilității trimite statului membru de înmatriculare, dacă este cazul, o recomandare documentată în vederea eliberării unui certificat de examinare a navigabilității.

(c)

Proprietarul permite accesul la aeronavă pentru inspectarea acesteia de către statul membru de înmatriculare.

(d)

Statul membru de înmatriculare eliberează un nou certificat de navigabilitate în cazul în care s-a verificat că aeronava satisface condițiile din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(e)

Statul membru eliberează și certificatul de examinare a navigabilității care, în mod normal, este valabil timp de un an, în afara cazului în care respectivul stat membru are un motiv legat de siguranță pentru a-i limita valabilitatea.

M.A.905   Constatări

(a)

O constatare de nivel 1 corespunde unei nerespectări semnificative a cerințelor prevăzute în prezenta anexă (partea M), care reduce nivelul de siguranță și reprezintă un risc major pentru siguranța zborului.

(b)

O constatare de nivel 2 corespunde unei nerespectări a cerințelorprevăzute în prezenta anexă (partea M), care ar putea reduce nivelul de siguranță și ar putea reprezenta un risc major pentru siguranța zborului.

(c)

După ce a primit o notificare a constatărilor în conformitate cu punctul M.B.903, persoana sau întreprinderea responsabilă în conformitate cu punctul M.A.201 trebuie să definească un plan de acțiuni corective și să demonstreze implementarea acțiunilor corective într-un mod satisfăcător pentru autoritatea competentă, într-o perioadă stabilită de comun acord cu respectiva autoritate, efectuând inclusiv acțiuni corective adecvate care să prevină apariția oricărei noi constatări și a faptelor care au stat la baza ei.

SECȚIUNEA B

PROCEDURĂ PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE

SUBPARTEA A

GENERALITĂȚI

M.B.101   Domeniu de aplicare

Prezenta secțiune stabilește condițiile administrative care trebuie respectate de către autoritățile competente însărcinate cu aplicarea și executarea dispozițiilor secțiunii A din prezenta parte.

M.B.102   Autoritate competentă

(a)   Generalități

Un stat membru desemnează o autoritate competentă care să aibă atribuții de eliberare, de prelungire, de modificare, de suspendare sau de retragere a certificatelor, precum și de supraveghere a menținerii navigabilității. Această autoritate competentă trebuie să stabilească proceduri documentate, precum și o structură organizațională.

(b)   Resurse

Numărul de angajați este adecvat pentru a satisface cerințele care sunt prezentate în detaliu în prezenta secțiune.

(c)   Calificare și pregătire

Întregul personal implicat în activitățile care fac obiectul prezentei anexe trebuie să dețină calificarea, cunoștințele, experiența, precum și pregătirea inițială și continuă corespunzătoare pentru a efectua sarcinile care îi sunt atribuite.

(d)   Proceduri

Autoritatea competentă trebuie să stabilească proceduri care să detalieze modul de respectare a prezentei anexe (partea M).

Procedurile trebuie să fie revizuite și modificate pentru a asigura conformitatea continuă.

M.B.104   Sistemul de ținere a evidenței

(a)

Autoritățile competente pun la punct un sistem de ținere a evidenței care să permită o trasabilitate adecvată a procesului de emitere, prelungire, modificare, suspendare sau retragere a fiecărui certificat.

(b)

Înregistrările pentru supravegherea întreprinderilor autorizate în conformitate cu prezenta anexă includ cel puțin:

1.

cererea de obținere a autorizației unei întreprinderi;

2.

certificatul de autorizare al întreprinderii, inclusiv toate modificările;

3.

o copie a programului după care se vor desfășura auditurile, precizând datele la care vor avea loc acestea, precum și datele la care au fost efectuate respectivele audituri;

4.

înregistrările controalelor de supraveghere permanentă efectuate de către autoritatea competentă, incluzând toate înregistrările auditurilor;

5.

copii ale întregii corespondențe relevante;

6.

detalii asupra tuturor derogărilor și măsurilor de punere în aplicare;

7.

orice raport din partea altor autorități competente referitor la supravegherea întreprinderii;

8.

specificațiile sau manualul întreprinderii și modificările acestora;

9.

o copie a oricărui alt document care a fost aprobat în mod direct de către autoritatea competentă;

(c)

Perioada de păstrare pentru înregistrările prevăzute la litera (b) este de cel puțin patru ani.

(d)

Înregistrările minime pentru supravegherea fiecărei aeronave includ cel puțin o copie:

1.

a certificatului de navigabilitate al aeronavei;

2.

a certificatelor de examinare a navigabilității;

3.

a recomandărilor întreprinderii așa cum se specifică în subpartea G din secțiunea A;

4.

a rapoartelor rezultate în urma examinărilor navigabilității efectuate direct de către statul membru;

5.

a întregii corespondențe relevante referitoare la aeronavă;

6.

a detaliilor privind toate derogările și măsurile de punere în aplicare;

7.

a oricărui document aprobat de autoritatea competentă în conformitate cu anexa I (partea M) sau cu anexa II (partea ARO) la Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

(e)

Înregistrările specificate la litera (d) se păstrează timp de doi ani după ce aeronava a fost definitiv retrasă din exploatare.

(f)

Toate înregistrările specificate la punctul M.B.104 sunt puse la dispoziție, la cerere, unui alt stat membru sau agenției.

M.B.105   Schimbul reciproc de informații

(a)

Pentru a contribui la ameliorarea siguranței aeriene, autoritățile competente participă la un schimb reciproc al tuturor informațiilor necesare în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(b)

Fără a aduce atingere competențelor statelor membre, în cazul unei amenințări potențiale a siguranței care implică mai multe state membre, autoritățile competente de resort se sprijină reciproc în acțiunea de supraveghere necesară.

SUBPARTEA B

RĂSPUNDEREA

M.B.201   Responsabilități

Autoritățile competente, așa cum se specifică în partea M.1, au responsabilitatea efectuării inspecțiilor și a investigațiilor, cu scopul de a verifica respectarea cerințelor prezentei părți.

SUBPARTEA C

MENȚINEREA NAVIGABILITĂȚII

M.B.301   Programul de întreținere

(a)

Autoritatea competentă verifică dacă programul de întreținere este conform cu punctul M.A.302.

(b)

În absența unor indicații contrare prevăzute la punctul M.A.302(c), programul de întreținere și modificările sale sunt aprobate direct de către autoritatea competentă.

(c)

În cazul unei aprobări indirecte, procedura programului de întreținere este aprobată de către autoritatea competentă conform specificațiilor de management al menținerii navigabilității.

(d)

Pentru a aproba un program de întreținere în conformitate cu dispozițiile de la litera (b), autoritatea competentă are acces la toate datele solicitate la punctele M.A.302(d), (e) și (f).

M.B.302   Derogări

Toate derogările acordate în conformitate cu articolul 14 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sunt înregistrate și păstrate de către autoritatea competentă.

M.B.303   Controlul menținerii navigabilității aeronavelor

(a)

Autoritatea competentă elaborează un program de audit pentru a controla starea navigabilității flotei de aeronave care figurează în registrul său.

(b)

Programul de audit cuprinde audituri de produs, efectuate prin sondaj, în ceea ce privește aeronavele.

(c)

Programul este conceput ținându-se cont de numărul de aeronave din registru, de cunoștințele locale și de activitățile de supraveghere executate în trecut.

(d)

Auditul de produs se concentrează asupra anumitor componente de navigabilitate care prezintă cele mai mari riscuri și identifică orice constatări. De asemenea, autoritatea competentă analizează fiecare constatare pentru a determina cauza sa fundamentală.

(e)

Toate constatările sunt confirmate în scris persoanei sau întreprinderii responsabile, în conformitate cu punctul M.A.201.

(f)

Autoritatea competentă înregistrează toate constatările, acțiunile de încheiere și recomandările.

(g)

Dacă pe parcursul auditului de produs al aeronavelor se constată neconformitatea cu o cerință prevăzută în prezenta anexă (partea M), autoritatea competentă ia măsuri în conformitate cu punctul M.B.903.

(h)

În cazul în care cauza fundamentală a constatării corespunde unei neconformități cu orice subparte sau cu o altă parte, neconformitatea este tratată așa cum se indică în partea corespunzătoare.

(i)

Pentru a facilita punerea în aplicare a unor măsuri corespunzătoare, autoritățile competente fac schimb de informații cu privire la neconformitățile constatate în conformitate cu litera (h).

M.B.304   Retragere, suspendare și limitare

Autoritatea competentă:

(a)

suspendă un certificat de examinare a navigabilității pe baza motivelor valabile în cazul unei potențiale amenințări la adresa siguranței sau

(b)

suspendă, retrage sau limitează un certificat de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.B.303(g).

SUBPARTEA D

STANDARDE DE ÎNTREȚINERE

(de întocmit, după caz)

SUBPARTEA E

COMPONENTE DE AERONAVĂ

(de întocmit, după caz)

SUBPARTEA F

ÎNTREPRINDEREA CU ATRIBUȚII DE ÎNTREȚINERE

M.B.601   Solicitarea autorizării

În cazul în care instalațiile de întreținere sunt situate în mai multe state membre, investigarea și supravegherea permanentă a autorizării sunt efectuate în colaborare cu autoritățile competente desemnate de către statele membre pe teritoriile cărora se află celelalte instalații de întreținere.

M.B.602   Autorizarea inițială

(a)

Cu condiția respectării cerințelor cuprinse la punctele M.A.606(a) și (b), autoritatea competentă indică solicitantului autorizării, în mod oficial, în scris, acceptul său față de personalul menționat la M.A.606(a) și (b).

(b)

Autoritatea competentă stabilește dacă procedurile specificate în manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere sunt conforme cu secțiunea A subpartea F din prezenta anexă (partea M) și se asigură că managerul responsabil semnează declarația de angajament.

(c)

Autoritatea competentă verifică dacă întreprinderea respectă cerințele prevăzute în secțiunea A subpartea F din prezenta anexă (partea M).

(d)

Pe parcursul investigației pentru autorizare se convoacă cel puțin o dată o ședință cu managerul responsabil, pentru a se asigura că acesta înțelege bine importanța autorizării și scopul semnării angajamentului întreprinderii de a respecta procedurile specificate în manual.

(e)

Toate constatările sunt confirmate în scris întreprinderii care solicită autorizarea.

(f)

Autoritatea competentă înregistrează toate constatările, acțiunile de încheiere (acțiuni necesare pentru a încheia o constatare) și recomandările.

(g)

Pentru autorizarea inițială, întreprinderea efectuează toate acțiunile corective care se impun în urma constatărilor, iar acestea sunt încheiate de către autoritatea competentă înaintea eliberării autorizării.

M.B.603   Eliberarea autorizării

(a)

Autoritatea competentă eliberează solicitantului un certificat de autorizare, respectiv formularul 3 al AESA (apendicele V), care include domeniile cuprinse de autorizare, în cazul în care întreprinderea cu atribuții de întreținere este conformă cu punctele aplicabile din prezenta parte.

(b)

Autoritatea competentă indică condițiile asociate autorizării pe certificatul de autorizare (formularul 3 al AESA).

(c)

Numărul de referință este inclus în certificatul de autorizare (formularul 3 al AESA) în modul specificat de agenție.

M.B.604   Supravegherea permanentă

(a)

Autoritatea competentă păstrează și actualizează o listă a programelor, pentru fiecare întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu secțiunea B subpartea F din prezenta anexă (partea M) și aflată sub supravegherea sa, datele la care trebuie să aibă loc vizitele de audit și datele realizării efective a acestor vizite.

(b)

Fiecare întreprindere este supusă unui audit complet, la intervale de timp care nu depășesc 24 de luni.

(c)

Toate constatările sunt confirmate în scris întreprinderii care solicită autorizarea.

(d)

Autoritatea competentă înregistrează toate constatările, acțiunile de încheiere (acțiuni necesare pentru a încheia o constatare) și recomandările.

(e)

Cel puțin o dată la fiecare 24 de luni se convoacă o ședință cu managerul responsabil, pentru a se asigura că acesta este informat asupra problemelor semnificative care sunt identificate în cursul auditurilor.

M.B.605   Constatări

(a)

Dacă în cursul auditurilor sau prin alte mijloace se constată neconformitatea cu o cerință prevăzută în prezenta anexă (partea M), autoritatea competentă întreprinde următoarele acțiuni:

1.

pentru constatările de nivel 1, autoritatea competentă retrage, limitează sau suspendă imediat, în totalitate sau parțial, în funcție de importanța constatării de nivel 1, autorizarea întreprinderii cu atribuții de întreținere, până când întreprinderea a întreprins cu succes acțiuni corective;

2.

pentru constatările de nivel 2, autoritatea competentă acordă un termen pentru acțiunile corective, adaptat naturii constatării. Acest termen nu poate depăși trei luni. În anumite împrejurări, la sfârșitul acestei prime perioade și în funcție de natura constatării, autoritatea competentă poate prelungi termenul cu trei luni suplimentare, dacă se prezintă un plan de acțiuni corective satisfăcător.

(b)

Autoritatea competentă ia măsuri pentru a suspenda, în totalitate sau parțial, autorizarea dacă nu se restabilește conformitatea în termenele decise de către autoritatea competentă.

M.B.606   Modificări

(a)

Autoritatea competentă respectă elementele aplicabile din autorizarea inițială în cazul oricărei modificări aduse întreprinderii și notificate conform punctului M.A.617.

(b)

Autoritatea competentă poate prescrie condițiile în virtutea cărora întreprinderea autorizată pentru întreținere poate funcționa în perioadaefectuării acestor modificări, excepție făcând cazul în care autoritatea competentă decide că autorizarea trebuie suspendată ca urmare a naturii sau anvergurii modificărilor.

(c)

Pentru orice modificare adusă manualului întreprinderii cu atribuții de întreținere:

1.

În cazul aprobării directe a modificărilor conform punctului M.A.604(b), autoritatea competentă verifică dacă procedurile descrise în manual sunt conforme cu prezenta anexă (partea M) înainte de a informa oficial întreprinderea autorizată cu privire la aprobare.

2.

În cazul aprobării modificărilor prin intermediul unei proceduri de aprobare indirectă, în conformitate cu punctul M.A.604(c), autoritatea competentă se asigură (i) că modificările sunt minore și (ii) că exercită un control corespunzător asupra aprobării modificărilor pentru a garanta că acestea respectă în continuare cerințele din prezenta anexă (partea M).

M.B.607   Retragerea, suspendarea și limitarea unei autorizări

Autoritatea competentă:

(a)

suspendă o autorizare pe baza unor motive rezonabile în cazul unei amenințări potențiale la adresa siguranței sau

(b)

suspendă, retrage sau limitează o autorizare în conformitate cu punctul M.B.605.

SUBPARTEA G

ÎNTREPRINDEREA DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII

M.B.701   Solicitarea autorizării

(a)

Pentru transportul aerian comercial, autoritatea competentă primește spre autorizare, împreună cu cererea inițială de certificat de operator aerian și, dacă este cazul, orice modificare solicitată și pentru fiecare tip de aeronavă care urmează să fie exploatată:

1.

specificațiile de management al menținerii navigabilității;

2.

programele operatorului privind întreținerea aeronavei;

3.

jurnalul tehnic al aeronavei;

4.

dacă este cazul, specificațiile tehnice ale contractelor de întreținere încheiate între operator și întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu partea 145.

(b)

În cazul în care instalațiile sunt situate în mai multe state membre, investigarea și supravegherea continuă a autorizării sunt efectuate în colaborare cu autoritățile competente desemnate de către statele membre pe teritoriul cărora se găsesc celelalte instalații.

M.B.702   Autorizarea inițială

(a)

Sub rezerva respectării cerințelor impuse de punctele M.A.706(a), (c), (d) și M.A.707, autoritatea competentă indică solicitantului în mod oficial, în scris, acceptul său pentru personalul descris la M.A.706(a), (c), (d) și M.A.707.

(b)

Autoritatea competentă stabilește dacă procedurile descrise în specificațiile de management al menținerii navigabilității sunt conforme cu partea secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M) și se asigură că managerul responsabil semnează declarația de angajament.

(c)

Autoritatea competentă verifică dacă întreprinderea respectă cerințele prevăzute în secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M).

(d)

Cel puțin o dată în cursul investigației pentru autorizare se convoacă o ședință cu managerul responsabil, pentru a se asigura că acesta înțelege bine importanța autorizării și scopul semnării angajamentului întreprinderii de a respecta procedurile descrise în specificațiile de management al menținerii navigabilității.

(e)

Toate constatările sunt confirmate în scris întreprinderii care solicită autorizarea.

(f)

Autoritatea competentă înregistrează toate constatările, acțiunile de încheiere (acțiuni necesare pentru a încheia o constatare) și recomandările.

(g)

Pentru autorizarea inițială, întreprinderea efectuează toate acțiunile corective care se impun în urma constatărilor, iar acestea sunt încheiate de către autoritatea competentă înaintea eliberării autorizării.

M.B.703   Eliberarea autorizării

(a)

Autoritatea competentă eliberează solicitantului un certificat de autorizare, respectiv formularul 14 al AESA (apendicele VI), care include domeniile cuprinse în autorizare, în cazul în care întreprinderea cu atribuții de management al menținerii navigabilității este în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M).

(b)

Autoritatea competentă indică valabilitatea autorizării pe certificatul de autorizare, respectiv formularul 14 al AESA.

(c)

Numărul de referință este inclus în certificatul de autorizare (formularul 14) în modul specificat de agenție.

(d)

În cazul transportului comercial aerian, informațiile conținute în formularul 14 al AESA sunt incluse în certificatul de operator aerian.

M.B.704   Supravegherea permanentă

(a)

Autoritatea competentă păstrează și actualizează o listă a programelor, pentru fiecare întreprindere de menținere a navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M) și aflată sub supravegherea sa, datele la care trebuie să aibă loc vizitele de audit și datele la care au fost efectuate aceste vizite.

(b)

Fiecare întreprindere este supusă unui audit complet, la intervale de timp care nu trebuie să depășească 24 de luni.

(c)

Un eșantion relevant de aeronave administrate de întreprinderea autorizată în conformitate cu secțiunea B subpartea G din prezenta anexă (partea M) este auditat la fiecare 24 de luni. Dimensiunile eșantionului sunt decise de către autoritatea competentă, în funcție de rezultatele auditurilor precedente și de auditurile de produs precedente.

(d)

Toate constatările sunt confirmate în scris întreprinderii care solicită autorizarea.

(e)

Autoritatea competentă înregistrează toate constatările, acțiunile de încheiere (acțiuni necesare pentru a încheia o constatare) și recomandările.

(f)

Cel puțin o dată la fiecare 24 de luni se convoacă o ședință cu managerul responsabil, pentru a se asigura că acesta este informat asupra problemelor semnificative care sunt detectate în cursul auditurilor.

M.B.705   Constatări

(a)

Dacă în cursul auditurilor sau prin alte mijloace se constată neconformitatea cu o cerință prevăzută în prezenta anexă (partea M), autoritatea competentă întreprinde următoarele acțiuni:

1.

pentru constatările de nivel 1, autoritatea competentă întreprinde acțiuni imediate pentru a retrage, limita sau suspenda, în totalitate sau parțial, în funcție de importanța constatării de nivel 1, autorizarea întreprinderii de management al menținerii navigabilității până când întreprinderea a întreprins cu succes acțiuni corective;

2.

pentru constatările de nivel 2, autoritatea competentă acordă un termen pentru acțiunile corective, adaptat naturii constatării. Acest termen nu poate depăși trei luni. În anumite împrejurări, la sfârșitul acestei prime perioade și în funcție de natura constatării, autoritatea competentă poate prelungi acest termen de trei luni, dacă se prezintă un plan de acțiuni corective satisfăcător.

(b)

Autoritatea competentă ia măsuri pentru a suspenda, în totalitate sau parțial, autorizarea dacă nu se restabilește conformitatea în termenele decise de către autoritatea competentă.

M.B.706   Modificări

(a)

Autoritatea competentă respectă elementele aplicabile din autorizarea inițială în cazul oricărei modificări aduse întreprinderii și notificate conform punctului M.A.713.

(b)

Autoritatea competentă poate prescrie condițiile în virtutea cărora întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității poate funcționa în perioada punerii în aplicare a acestor modificări, excepție făcând cazul în care autoritatea competentă decide că autorizarea trebuie suspendată ca urmare a naturii sau anvergurii modificărilor.

(c)

Pentru orice modificare adusă specificațiilor de management al menținerii navigabilității:

1.

În cazul aprobării directe a modificărilor conform punctului M.A.704(b), autoritatea competentă verifică dacă procedurile descrise în specificații sunt conforme cu prezenta anexă (partea M) înainte de a informa oficial întreprinderea autorizată cu privire la aprobare.

2.

În cazul aprobării modificărilor prin intermediul unei proceduri de aprobare indirectă, în conformitate cu punctul M.A.704(c), autoritatea competentă se asigură (i) că modificările sunt minore și (ii) că exercită un control corespunzător asupra aprobării modificărilor pentru a garanta că acestea respectă în continuare cerințele din prezenta anexă (partea M).

M.B.707   Retragerea, suspendarea și limitarea unei autorizări

Autoritatea competentă:

(a)

suspendă o autorizare pe baza unor motive rezonabile în cazul unei amenințări potențiale la adresa siguranței sau

(b)

suspendă, retrage sau limitează o autorizare în conformitate cu punctul M.B.705.

SUBPARTEA H

CERTIFICATUL DE PUNERE ÎN SERVICIU — CRS

(de întocmit, după caz)

SUBPARTEA I

CERTIFICATUL DE EXAMINARE A NAVIGABILITĂȚII

M.B.901   Evaluarea recomandărilor

La primirea unei cereri și a unei recomandări aferente de certificat de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.901:

1.

Personalul calificat în mod corespunzător al autorității competente, verifică dacă declarația de conformitate conținută în recomandare demonstrează că s-a efectuat o examinare completă a navigabilității în conformitate cu M.A.710.

2.

Autoritatea competentă efectuează investigații și poate solicita informații suplimentare în sprijinul evaluării recomandării.

M.B.902   Examinarea navigabilității efectuată de autoritatea competentă

(a)

În cazul în care autoritatea competentă efectuează examinarea navigabilității și eliberează certificatul de examinare a navigabilității, respectiv formularul 15a al AESA (apendicele III), autoritatea competentă efectuează o examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.710.

(b)

Autoritatea competentă dispune de personal cu atribuții de examinare a navigabilității adecvat pentru efectuarea acestor examinări.

1.

În cazul tuturor aeronavelor care participă la transportul aerian comercial și al aeronavelor cu MTOM mai mare de 2 730 kg, exceptând baloanele, acest personal are:

(a)

cel puțin cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității; și

(b)

o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66), o calificare de personal cu atribuții de întreținere, recunoscută de statul membru, pentru categoria respectivă de aeronave [atunci când anexa III (partea 66) se referă la reglementările naționale] sau o diplomă în aeronautică ori o calificare echivalentă; și

(c)

o pregătire oficială în domeniul întreținerii aeronavelor; și

(d)

o funcție cu responsabilități corespunzătoare.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la literele (a)-(d) de mai sus, cerința stabilită la punctul M.B.902(b)1b poate fi înlocuită cu cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității în plus față de cei necesari conform punctului M.B.902(b)1a.

2.

În cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, cu MTOM de cel mult 2 730 kg, și al baloanelor, acest personal are:

(a)

cel puțin trei ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității; și

(b)

o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66), o calificare de personal cu atribuții de întreținere, recunoscută de statul membru, pentru categoria respectivă de aeronave [atunci când anexa III (partea 66) se referă la reglementările naționale] sau o diplomă în aeronautică ori o calificare echivalentă; și

(c)

o pregătire corespunzătoareîn domeniul întreținerii aeronavelor; și

(d)

o funcție cu responsabilități corespunzătoare.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la literele (a)-(d) de mai sus, cerința enunțată la punctul M.B.902(b)2b poate fi înlocuită cu patru ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității în plus față de cei necesari conform punctului M.B.902(b)2a.

(c)

Autoritatea competentă ține evidența întregului personal care examinează navigabilitatea, această evidență incluzând detalii privind toate calificările corespunzătoare deținute și un rezumat al experienței și pregătirii pertinente în domeniul managementului menținerii navigabilității.

(d)

Pentru efectuarea examinării navigabilității, autoritatea competentă are acces la datele aplicabile, după cum se specifică la punctele M.A.305, M.A.306 și M.A.401.

(e)

Personalul care efectuează examinarea navigabilității eliberează formularul 15a după încheierea cu rezultate satisfăcătoare a examinării navigabilității.

M.B.903   Constatări

Dacă în cursul auditului aeronavelor sau prin orice alt mijloc se constată că o cerință din partea M nu este respectată, autoritatea competentă întreprinde următoarele acțiuni:

1.

pentru constatările de nivel 1, autoritatea competentă impune efectuarea unei acțiuni corective corespunzătoare înaintea oricărui nou zbor și ia măsuri imediate pentru a revoca sau pentru a suspenda certificatul de examinare a navigabilității;

2.

pentru constatările de nivel 2, acțiunea corectivă impusă de autoritatea competentă este adaptată la natura constatării.

Apendicele I

Contractul de menținere a navigabilității

1.

În cazul în care un proprietar încheie un contract cu o întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în temeiul secțiunii A subpartea G din prezenta anexă (partea M) în conformitate cu punctul M.A.201 pentru efectuarea sarcinilor de management al menținerii navigabilității, la cererea autorității competente, o copie a contractului este trimisă de proprietar către autoritatea competentă a statului membru în care este înmatriculată aeronava, după semnarea contractului de către ambele părți.

2.

Contractul se elaborează ținându-se cont de cerințele menționate în prezenta anexă (partea M). El definește obligațiile semnatarilor în materie de menținere a navigabilității aeronavei.

3.

El cuprinde cel puțin:

înmatricularea aeronavei;

tipul de aeronavă;

numărul de serie al aeronavei;

numele proprietarului aeronavei sau al locatarului înregistrat sau date despre societate, inclusiv adresa;

detalii cu privire la întreprinderea de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M), inclusiv adresa acesteia.

4.

Contractul stipulează următoarele:

„Proprietarul încredințează întreprinderii autorizate managementul menținerii navigabilității aeronavei, elaborarea unui program de întreținere care trebuie aprobat de către autoritățile responsabile cu navigabilitatea ale statului membru în care este înmatriculată aeronava și organizarea întreținerii aeronavei în conformitate cu programul de întreținere menționat în cadrul unei organizații autorizate.

În conformitate cu prezentul contract, cei doi semnatari se angajează să respecte obligațiile ce le revin ca urmare a prezentului contract.

Proprietarul certifică, cu bună credință, faptul că toate informațiile furnizate întreprinderii autorizate cu privire la menținerea navigabilității aeronavei sunt și vor fi exacte, precum și că aeronava nu va fi modificată fără autorizarea prealabilă a întreprinderii autorizate.

În cazul oricărei neconformități cu prezentul contract, din partea oricăruia dintre semnatari, acesta devine nul. În acest caz, proprietarul este în întregime responsabil pentru orice sarcină legată de menținerea navigabilității aeronavei și se angajează să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este înmatriculată aeronava în termen de două săptămâni.”

5.

În cazul în care un proprietar încheie un contract cu o întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în temeiul secțiunii A subpartea G a prezentei anexe (partea M), în conformitate cu punctul M.A.201, obligațiile fiecărei părți sunt următoarele:

5.1.

Obligațiile întreprinderii autorizate:

1.

tipul aeronavei să fie inclus în domeniul de aplicare al autorizației sale;

2.

să respecte următoarele condiții pentru asigurarea menținerii navigabilității aeronavei:

(a)

să elaboreze un program de întreținere a aeronavei, inclusiv orice program de fiabilitate conceput, după caz;

(b)

să specifice sarcinile de întreținere (în programul de întreținere) care pot fi efectuate de către pilotul-proprietar în conformitate cu punctul M.A.803(c);

(c)

să ia măsurile necesare pentru aprobarea programului de întreținere a aeronavei;

(d)

să furnizeze proprietarului o copie a programului de întreținere a aeronavei, odată ce acesta a fost aprobat;

(e)

să organizeze o inspecție de tranziție de la programul anterior de întreținere a aeronavei;

(f)

să ia măsurile necesare pentru ca toate operațiunile de întreținere să fie efectuate de către o întreprindere autorizată pentru întreținere;

(g)

să ia măsurile necesare pentru aplicarea tuturor directivelor de navigabilitate aplicabile;

(h)

să se asigure că toate defectele detectate în cursul întreținerii programate, al examinării navigabilității sau semnalate de către proprietar sunt corectate de o întreprindere autorizată pentru întreținere;

(i)

să coordoneze întreținerea programată, aplicarea directivelor de navigabilitate, înlocuirea reperelor cu durată de viață limitată și respectarea cerințelor privind inspecția componentelor de aeronavă;

(j)

să îl informeze pe proprietar de fiecare dată când aeronava este încredințată unei întreprinderi autorizate pentru întreținere;

(k)

să organizeze toate evidențele tehnice;

(l)

să arhiveze toate evidențele tehnice;

3.

să ia măsurile necesare pentru aprobarea oricărei modificări aduse aeronavei în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, înainte ca respectiva modificare să fie efectuată;

4.

să ia măsurile necesare pentru aprobarea oricărei reparații a aeronavei în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, înainte ca respectiva reparație să fie efectuată;

5.

să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare de fiecare dată când aeronava nu fost prezentată, de către proprietar, întreprinderii autorizate pentru întreținere, conform solicitării întreprinderii autorizate;

6.

să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare de fiecare dată când prezentul contract nu a fost respectat;

7.

să efectueze examinarea navigabilității aeronavei, dacă este necesar, și să elibereze certificatul de examinare a navigabilității sau să emită recomandarea către autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare;

8.

să trimită, în termen de 10 zile, o copie a oricărui certificat de examinare a navigabilității, eliberat sau prelungit, autorității competente din statul membru de înmatriculare;

9.

să efectueze activitatea de raportare a tuturor incidentelor, așa cum impun reglementările aplicabile;

10.

să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare de fiecare dată când prezentul contract este denunțat de oricare dintre părți.

5.2.

Obligațiile proprietarului:

1.

să aibă o înțelegere globală asupra programul de întreținere aprobat;

2.

să aibă o înțelegere globală asupra prezentei anexe (partea M);

3.

să prezinte aeronava întreprinderii autorizate pentru întreținere, asupra căreia s-a căzut de acord cu întreprinderea autorizată, la data indicată de întreprinderea autorizată;

4.

să nu modifice aeronava fără a consulta în prealabil întreprinderea autorizată;

5.

să informeze întreprinderea autorizată asupra oricărei întrețineri efectuate în mod excepțional fără cunoștința și fără controlul întreprinderii autorizate;

6.

să semnaleze întreprinderii autorizate, prin intermediul livretului, toate defectele detectate în cursul operațiunilor;

7.

să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare de fiecare dată când prezentul contract este denunțat de oricare dintre părți;

8.

să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare și întreprinderea autorizată ori de câte ori aeronava este vândută;

9.

să efectueze activitatea de raportare a tuturor incidentelor, așa cum impun reglementările aplicabile;

10.

să informeze în mod regulat întreprinderea autorizată în legătură cu orele de zbor ale aeronavei și cu orice date alte privind utilizarea acesteia, conform celor convenite cu întreprinderea autorizată;

11.

să înscrie certificatul de punere în serviciu în livrete, după cum se menționează la punctul M.A.803(d), în momentul efectuării întreținerii de către pilotul-proprietar fără a depăși limitele specificate în lista sarcinilor de întreținere declarate în programul de întreținere aprobat, după cum se prevede la punctul M.A.803(c);

12.

să informeze întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității responsabilă de administrarea menținerii navigabilității aeronavei în termen de maximum de 30 de zile de la efectuarea oricărei sarcini de întreținere de către pilotul-proprietar, în conformitate cu punctul M.A.305(a).

Apendicele II

Certificatul de autorizare a punerii în serviciu — Formularul 1 al AESA

Prezentele instrucțiuni se referă numai la utilizarea formularului 1 al AESA pentru întreținere. Se atrage atenția asupra dispozițiilor din apendicele I la anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 care vizează utilizarea formularului 1 al AESA pentru producție.

1.   OBIECTIV ȘI UTILIZARE

1.1.   Obiectivul principal al certificatului este declararea navigabilității lucrărilor de întreținere efectuate asupra produselor, reperelor și dispozitivelor [denumite în continuare „element(e)”].

1.2.   Trebuie să se stabilească o corelație între certificat și element(e). Emitentul trebuie să păstreze certificatul într-o formă care să permită verificarea datelor inițiale.

1.3.   Certificatul este acceptabil pentru un număr mare de autorități responsabile cu navigabilitatea, dar poate depinde de existența unor acorduri bilaterale și/sau de politica autorității responsabile cu navigabilitatea. „Datele de proiectare aprobate” menționate în acest certificat înseamnă, în acest caz, aprobate de autoritatea responsabilă cu navigabilitatea din țara importatoare.

1.4.   Certificatul nu reprezintă un bon de livrare, nici o scrisoare de transport.

1.5.   Aeronavele nu se pun în serviciu pe baza certificatului.

1.6.   Certificatul nu constituie o aprobare în vederea instalării unui element pe o aeronavă, un motor sau o elice, dar ajută utilizatorul final să determine stadiul aprobării navigabilității sale.

1.7.   Nu se permite utilizarea aceluiași certificat pentru elemente puse în serviciu după producție sau după întreținere.

2.   FORMATUL GENERAL

2.1.   Certificatul trebuie să fie în conformitate cu formatul anexat, inclusiv în ceea ce privește numerele casetelor și situarea fiecărei casete. Dimensiunea casetelor poate fi modificată pentru a se adapta fiecărui caz particular, dar fără a depăși limitele care ar face certificatul de nerecunoscut.

2.2.   Certificatul trebuie să fie în format „tip vedere”, dar dimensiunea totală poate fi mărită sau scăzută în mod semnificativ câtă vreme certificatul poate fi recunoscut și este lizibil. În caz de dubiu, a se consulta autoritatea competentă.

2.3.   Declarația de responsabilitate a utilizatorului/instalatorului poate fi plasată pe oricare dintre fețele formularului.

2.4.   Toate caracterele imprimate trebuie să fie clare și lizibile pentru a putea fi citite cu ușurință.

2.5.   Certificatul poate să fie pretipărit sau generat de calculator, dar, în orice caz, imprimarea liniilor și a caracterelor trebuie să fie clară și lizibilă și în conformitate cu formatul definit.

2.6.   Certificatul trebuie să fie în limba engleză și, dacă este necesar, în una sau mai multe alte limbi.

2.7.   Informațiile care sunt înscrise pe certificat pot fi completate la mașina de scris sau la calculator sau scrise de mână cu majuscule și trebuie să poată fi citite cu ușurință.

2.8.   Pentru claritate, se va limita la minimum utilizarea abrevierilor.

2.9.   Spațiul disponibil pe versoul certificatului poate fi utilizat de emitent pentru a furniza orice informație suplimentară, dar nu trebuie să includă nicio declarație de certificare. Orice utilizare a versoului certificatului trebuie menționată în caseta corespunzătoare de pe fața certificatului.

3.   COPII

3.1.   Nu există nicio restricție în privința numărului de copii ale certificatului trimise clientului sau păstrate de către emitent.

4.   EROARE (ERORI) PE UN CERTIFICAT

4.1.   În cazul în care un utilizator final găsește o eroare (erori) pe un certificat, el trebuie să menționeze acest lucru în scris emitentului. Emitentul poate elibera un nou certificat numai dacă eroarea (erorile) poate (pot) fi verificată (verificate) și corectată (corectate).

4.2.   Noul certificat trebuie să aibă un nou număr de înregistrare, o nouă semnătură și o nouă dată.

4.3.   Se poate da curs cererii pentru un nou certificat fără a se reexamina starea elementului (elementelor). Noul certificat nu reprezintă o declarație privind starea curentă și trebuie să facă trimitere la certificatul anterior în caseta 12 prin următoarea formulare: „Prezentul certificat corectează eroarea (erorile) din caseta (casetele) [se introduc casetele corectate] din certificatul [se introduce numărul de înregistrare inițial] datat [se introduce data eliberării certificatului inițial] și nu privește conformitatea/starea/ punerea în serviciu”. Ambele certificate trebuie păstrate pe perioada de păstrare aferentă primului certificat.

5.   COMPLETAREA CERTIFICATULUI DE CĂTRE EMITENT

Caseta 1 Autoritatea competentă care acordă autorizarea/Țara

Se precizează numele și țara autorității competente în a cărei jurisdicție se eliberează respectivul certificat. În cazul în care autoritatea competentă este agenția, se menționează numai „AESA”.

Caseta 2 Antetul formularului 1 al AESA

Caseta 3 Numărul de înregistrare al formularului

Se introduce numărul unic stabilit prin sistemul/procedura de numerotare a întreprinderii identificate în caseta 4; acest număr poate include caractere alfa/numerice.

Caseta 4 Denumirea și adresa întreprinderii

Se introduce denumirea completă și adresa întreprinderii autorizate (a se vedea formularul 3 al AESA) care pune în serviciu lucrarea vizată de certificat. Se permite înscrierea logourilor etc., în cazul în care încap în această casetă.

Caseta 5 Bon de comandă/Contract/Factură

Pentru a facilita trasabilitatea elementului (elementelor), se introduce numărul bonului de comandă al lucrării, numărul contractului sau un alt număr de referință similar.

Caseta 6 Element

Se introduc numerele rândurilor elementelor atunci când sunt mai multe rânduri. Această casetă permită trimiterile încrucișate la observațiile din caseta 12.

Caseta 7 Descriere

Se introduce denumirea sau descrierea elementului. Se utilizează de preferință termenul utilizat în instrucțiunile privind menținerea navigabilității sau în datele de întreținere (de exemplu, catalogul ilustrat al reperelor, manualul de întreținere al aeronavei, buletinul de service, manualul de întreținere a componentelor de aeronavă).

Caseta 8 Numărul reperului

Se introduce numărul reperului astfel cum apare pe element sau pe etichetă/ambalaj. În cazul unui motor sau al unei elice se poate folosi denumirea tipului.

Caseta 9 Cantitate

Se menționează numărul de elemente.

Caseta 10 Numărul de serie

Dacă reglementările impun ca elementul să fie identificat pe baza unui număr de serie, se introduce numărul respectiv în această casetă. Suplimentar, poate fi introdus orice alt număr de serie care nu este impus de reglementări. În cazul în care pe element nu este identificat niciun număr de serie, se menționează „N/A”.

Caseta 11 Stadiu/Lucrare

Se prezintă în continuare intrările permise pentru caseta 11. Se introduce numai unul dintre acești termeni — în cazul în care sunt aplicabili mai mulți termeni, se utilizează acela care descrie cel mai corect cea mai mare parte a lucrării efectuate și/sau stadiul articolului.

(i)

Revizie generală

.

„Revizie generală” înseamnă un proces care asigură că elementul în cauză este în deplină conformitate cu toleranțele aplicabile de funcționare specificate în certificatul de tip al titularului, în instrucțiunile producătorului echipamentului privind menținerea navigabilității sau în datele care sunt aprobate sau acceptate de autoritate. Elementul trebuie să fie cel puțin demontat, curățat, inspectat, reparat după cum este necesar, reasamblat și testat în conformitate cu datele specificate anterior.

(ii)

Reparat

.

Remedierea defectului (defectelor) cu utilizarea standardului aplicabil (1).

(iii)

Inspectat/Testat

.

Examinare, măsurare etc. în conformitate cu standardul aplicabil (1) (de exemplu, inspecție vizuală, testare funcțională, testare pe bancul de testare etc.).

(iv)

Modificat

.

Modificarea unui element pentru a deveni conform cu standardul aplicabil (1).

Caseta 12 Observații

Se descrie lucrarea identificată în caseta 11, fie în mod direct, fie prin trimitere la documentația justificativă, necesară utilizatorului sau instalatorului pentru a determina navigabilitatea elementului (elementelor) în raport cu lucrarea care se certifică. Dacă este necesar, se poate utiliza o foaie separată la care se va face trimitere în corpul principal al formularului 1 al AESA. Fiecare declarație trebuie să identifice în mod clar la care element(e) din caseta 6 se referă.

Exemple de informații care pot fi introduse în caseta 12:

(i)

datele de întreținere utilizate, inclusiv stadiul și referința reviziei;

(ii)

respectarea directivelor de navigabilitate și a buletinelor de service;

(iii)

reparațiile efectuate;

(iv)

modificările efectuate;

(v)

piesele de schimb instalate;

(vi)

situația reperelor cu durată de viață limitată;

(vii)

abateri față de bonul de comandă al clientului;

(viii)

declarații de punere în serviciu pentru a satisface cerințele referitoare la întreținere ale unei autorități străine de aviație civilă;

(ix)

informații necesare în caz de livrare parțială sau de reasamblare după livrare;

(x)

pentru întreprinderile cu atribuții de întreținere autorizate în conformitate cu subpartea F din anexa I (partea M), declarația privind certificatul de punere în serviciu a componentei de aeronavă menționat la punctul M.A.613:

„Certifică faptul că, exceptând cazul în care se dispune altfel în prezenta casetă, lucrările identificate în caseta 11 și descrise în prezenta casetă au fost executate în conformitate cu cerințele din secțiunea A subpartea F din anexa I (partea M) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, iar în ceea ce privește aceste lucrări, elementul este considerat pregătit pentru a fi pus în serviciu. ACEASTA NU ESTE O PUNERE ÎN SERVICIU ÎN SENSUL ANEXEI II (PARTEA 145) LA REGULAMENTUL (UE) NR. 1321/2014.”

Dacă se imprimă datele dintr-un formular 1 al AESA în format electronic, toate datele corespunzătoare care nu se potrivesc în alte casete trebuie completate în prezenta casetă.

Casetele 13a-13e

Cerințe generale pentru casetele 13a-13e: Nu se utilizează pentru repunerea în serviciu după o operațiune de întreținere. Se folosește o culoare diferită, de exemplu mai închisă, sau un alt marcaj pentru a preveni utilizarea accidentală sau neautorizată.

Caseta 14a

Se marchează caseta (casetele) corespunzătoare, indicându-se reglementările aplicabile lucrării finalizate. În cazul în care se marchează caseta „alte reglementări specificate în caseta 12”, atunci în caseta 12 trebuie precizate reglementările celeilalte sau ale celorlalte autorități responsabile cu navigabilitatea. Se marchează cel puțin o casetă, după caz.

Pentru toate lucrările de întreținere efectuate de întreprinderi cu atribuții de întreținere autorizate în conformitate cu secțiunea A subpartea F din anexa I (partea M) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 se bifează caseta „alte reglementări specificate în caseta 12”, iar declarația privind certificatul de punere în serviciu se înscrie în caseta 12. În acest caz, mențiunea „cu excepția cazului în care în prezenta casetă se specifică altfel” vizează următoarele situații:

(a)

atunci când întreținerea nu a putut fi finalizată;

(b)

atunci când întreținerea efectuată nu corespunde standardului impus de anexa I (partea M);

(c)

atunci când întreținerea a fost efectuată în conformitate cu cerințe diferite de cele specificate în anexa I (partea M). În acest caz, în caseta 12 se precizează reglementarea națională aplicabilă.

Pentru toate operațiunile de întreținere efectuate de întreprinderile cu atribuții de întreținere autorizate în conformitate cu secțiunea A din anexa II (partea 145) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, mențiunea „cu excepția cazului în care în caseta 12 se specifică altfel” vizează următoarele situații:

(a)

atunci când întreținerea nu a putut fi finalizată;

(b)

atunci când întreținerea efectuată nu corespunde standardului impus de anexa II (partea 145);

(c)

atunci când întreținerea a fost efectuată în conformitate cu cerințe diferite de cele stabilite în anexa II (partea 145). În acest caz, în caseta 12 se precizează reglementarea națională aplicabilă.

Caseta 14b Semnătura autorizată

Acest spațiu se completează cu semnătura persoanei autorizate. Numai persoanelor autorizate în mod expres în conformitate cu normele și politicile autorității competente li se permite să semneze în această casetă. Pentru a se facilita recunoașterea, se poate adăuga un număr unic care identifică persoana autorizată.

Caseta 14c Numărul certificatului/al autorizației

Se completează numărul/referința certificatului/autorizației. Acest număr sau referință se stabilește de către autoritatea competentă.

Caseta 14d Nume

Se completează în formă lizibilă numele persoanei care semnează în caseta 14b.

Caseta 14e Data

Se completează data la care s-a semnat caseta 14b, formatul datei trebuind să fie zz = ziua în 2 cifre, lll = primele trei litere din numele lunii, aaaa = anul în 4 cifre.

Responsabilitățile utilizatorului/instalatorului

Se introduce următoarea declarație în certificat pentru a notifica utilizatorilor finali că nu sunt exonerați de responsabilitățile privind instalarea și utilizarea oricărui element însoțit de formular:

„PREZENTUL CERTIFICAT NU REPREZINTĂ ÎN MOD AUTOMAT O AUTORIZARE A INSTALĂRII.

ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL/INSTALATORUL EFECTUEAZĂ LUCRAREA ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE ALTEI AUTORITĂȚI RESPONSABILE CU NAVIGABILITATEA DECÂT AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU NAVIGABILITATEA SPECIFICATĂ ÎN CASETA 1, ESTE ESENȚIAL CA UTILIZATORUL/INSTALATORUL SĂ SE ASIGURE CĂ AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU NAVIGABILITATEA DE CARE DEPINDE ACCEPTĂ ELEMENTE PROVENIND DE LA AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU NAVIGABILITATEA SPECIFICATĂ ÎN CASETA 1.

DECLARAȚIILE DIN CASETELE 13A ȘI 14A NU CONSTITUIE O CERTIFICARE A INSTALĂRII. ÎN TOATE CAZURILE, ÎNREGISTRĂRILE DE ÎNTREȚINERE ALE AERONAVELOR TREBUIE SĂ CONȚINĂ O CERTIFICARE A INSTALĂRII ELIBERATĂ ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE DE CĂTRE UTILIZATOR/INSTALATOR ÎNAINTE CA AERONAVA SĂ POATĂ DECOLA.”

Image


(1)  Prin „standard aplicabil” se înțelege un standard, o metodă, o tehnică sau o practică de fabricație/proiectare/întreținere/calitate aprobată sau acceptabilă din punctul de vedere al autorității competente. Standardul aplicabil se descrie în caseta 12.

Apendicele III

Certificatul de examinare a navigabilității — Formularul 15 al AESA

Image

Image

Apendicele IV

Sistemul de clase și categorii utilizat pentru autorizarea întreprinderilor cu atribuții de întreținere menționate în anexa I (partea M) subpartea F și în anexa II (partea 145)

1.

Cu excepția dispozițiilor contrare aplicabile celor mai mici întreprinderi prevăzute la punctul 12, tabelul de la punctul 13 furnizează sistemul standard pentru autorizarea întreprinderilor cu atribuții de întreținere în conformitate cu anexa I (partea M) subpartea F și cu anexa II (partea 145). O întreprindere trebuie să poată primi o autorizare pornind de la o singură clasă și o singură categorie cu limitări mergând până la ansamblul claselor și categoriilor cu limitări.

2.

În plus față de tabelul de la punctul 13, întreprinderea autorizată cu atribuții de întreținere trebuie să-și indice domeniul de activitate în manualul/ manualul de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere. A se vedea și punctul 11.

3.

În cadrul clasei (claselor) și categoriei (categoriilor) de autorizare acordate de autoritatea competentă, domeniul de activitate specificat în manualul de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere stabilește limitele exacte ale autorizării. De aceea, este esențial ca toate clasele și categoriile de autorizare să fie compatibile cu domeniul de activitate al întreprinderii.

4.

O categorie de clasă A înseamnă că întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată poate efectua operațiuni de întreținere a aeronavei și a oricărei componente de aeronavă (inclusiv a motoarelor și/sau a unităților auxiliare de putere), în conformitate cu datele de întreținere a aeronavei sau, cu acordul autorității competente, în conformitate cu datele de întreținere a componentelor de aeronavă, doar în cazul în care respectivele componente sunt montate pe aeronavă. Cu toate acestea, o astfel de întreprindere de clasă A autorizată pentru întreținere poate demonta temporar o componentă pentru întreținere, în vederea îmbunătățirii accesului la respectiva componentă, cu excepția cazurilor în care o astfel de demontare presupune efectuarea unor lucrări de întreținere suplimentare, cărora nu li se aplică dispozițiile prezentului punct. Această operațiune va face obiectul unei proceduri de control din manualul de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere care trebuie să fie aprobată de autoritatea competentă. Secțiunea referitoare la limitări precizează domeniul de aplicare al unei astfel de întrețineri, indicând, prin urmare, domeniul de autorizare.

5.

O categorie de clasă B înseamnă că întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată poate efectua operațiuni de întreținere a motoarelor și/sau a unității auxiliare de putere neinstalate, precum și a componentelor motoarelor și/sau ale unităților auxiliare de putere, în conformitate cu datele de întreținere a motoarelor/unităților auxiliare de putere sau, cu acordul autorității competente, în conformitate cu datele de întreținere a componentelor de aeronavă, doar în cazul în care respectivele componente sunt instalate pe motoare și/sau unități auxiliare de alimentare. Cu toate acestea, o astfel de întreprindere autorizată pentru întreținere, de clasă B, poate demonta temporar o componentă pentru întreținere, în vederea îmbunătățirii accesului la respectiva componentă, cu excepția cazurilor în care o astfel de demontare presupune efectuarea unor lucrări de întreținere suplimentare, cărora nu li se aplică dispozițiile prezentului punct. Secțiunea referitoare la limitări precizează domeniul de aplicare al unei astfel de întrețineri, indicând, prin urmare, domeniul de autorizare. O întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată, cu categoria de clasă B, poate de asemenea să efectueze operațiuni de întreținere asupra unui motor instalat în cursul întreținerii „de bază” și „de linie” cu condiția ca în manualul de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere să existe o procedură de control care să fie aprobată de autoritatea competentă. Domeniul de activitate descris în manualul de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere trebuie să reflecte o astfel de activitate, în cazul în care autoritatea competentă permite acest lucru.

6.

O categorie de clasă C înseamnă că întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată poate efectua operațiuni de întreținere asupra unor componente de aeronavă demontate de pe aeronavă (excluzând motoarele și unitățile auxiliare de putere) prevăzute a fi instalate pe aeronavă sau pe un motor/o unitate auxiliară de putere. Secțiunea referitoare la limitări precizează domeniul de aplicare al unei astfel de întrețineri, indicând, prin urmare, domeniul de autorizare. O întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată, cu categoria de clasă C, poate de asemenea să efectueze operațiuni de întreținere asupra unei componente de aeronavă instalată în cursul întreținerii de bază și de linie sau în cadrul unui atelier de întreținere pentru motoare/unități auxiliare de putere, cu condiția ca în manualul de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere să existe o procedură de control care trebuie aprobată de autoritatea competentă. Domeniul de activitate descris în manualul de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere trebuie să reflecte o astfel de activitate, în cazul în care autoritatea competentă permite acest lucru.

7.

O categorie de clasă D este o categorie distinctă, nu neapărat legată de o aeronavă, de un motor sau de o altă componentă de aeronavă specifică. Categoria D1 — Control Nedistructiv (CND) este necesară doar pentru o întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată care efectuează controlul nedistructiv ca pe o sarcină specială pentru o altă întreprindere. O întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată, cu o categorie de clasă A, B sau C, poate efectua controale nedistructive asupra produselor a căror întreținere o efectuează, fără a avea nevoie de categoria D1, cu condiția ca în manualul de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere să existe procedurile de control nedistructiv.

8.

În cazul întreprinderilor cu atribuții de întreținere autorizate în conformitate cu anexa II (partea 145), categoriile de clasă A se împart în întreținere „de bază” și întreținere „de linie”. O astfel de întreprindere poate fi autorizată fie pentru întreținerea „de bază” sau „de linie”, fie pentru ambele. De notat că o unitate de lucru „de linie” situată în interiorul unei unități de lucru principale de întreținere de bază necesită o autorizare de întreținere „de linie”.

9.

Secțiunea „limitări” este menită să permită autorității competente flexibilitate pentru a adapta autorizarea unei anumite întreprinderi. Categoriile se menționează pe autorizare numai în cazul în care sunt limitate în mod corespunzător. Tabelul de la punctul 13 specifică tipurile de limitări posibile. În vreme ce întreținerea este enumerată pe ultimul loc în fiecare dintre categorii, este acceptabil să se pună mai degrabă accentul pe sarcina de întreținere decât pe tipul de aeronavă sau de motor sau pe fabricant, dacă acest lucru se adaptează mai bine întreprinderii (un exemplu ar putea fi sistemele electronice instalate la bord și întreținerea acestora). O astfel de mențiune în secțiunea „limitări” indică faptul că întreprinderea cu atribuții de întreținere este autorizată să efectueze întreținerea până la și inclusiv respectivul tip/respectiva sarcină.

10.

Atunci când în secțiunea „limitări” a claselor A și B se face referire la serie, tip și grupă, prin serie se înțelege o serie specifică de tipuri cum ar fi Airbus 300 sau 310 sau 319, sau seria Boeing 737-300 sau seria RB211-524 sau Cessna seria 150 sau Cessna 172 sau Beech seria 55 sau Continental seria O-200 etc.; prin tip se înțelege un anumit tip sau model cum ar fi tipul Airbus 310-240 sau tipul RB 211-524 B4 sau Cessna 172 tipul RG; toate trimiterile la numărul de serie sau la tip pot fi notate; grupă înseamnă de exemplu aeronave Cessna cu un singur motor cu piston sau motoare Lycoming cu piston fără supraalimentare etc.

11.

Atunci când se utilizează o listă de capacități lungă, care face obiectul unor modificări frecvente, aceste modificări se pot efectua în conformitate cu procedura de autorizare indirectă prevăzută la punctele M.A.604(c) și M.B.606(c) sau 145.A.70(c) și 145.B.40, după caz.

12.

O întreprindere cu atribuții de întreținere care angajează o singură persoană pentru a planifica și a efectua toată întreținerea nu poate obține decât un domeniu redus de categorii de autorizare. Limitele maxime permisibile sunt:

CLASA

CATEGORIA

LIMITĂRI

CLASA AERONAVĂ

CATEGORIA A2 AVIOANE, MAXIMUM 5 700 KG

MOTOR CU PISTOANE, MAXIMUM 5 700 KG

CLASA AERONAVĂ

CATEGORIA A3 ELICOPTERE

MOTOR CU UN SINGUR PISTON, MAXIMUM 3 175 KG

CLASA AERONAVĂ

CATEGORIA A4 AERONAVE ALTELE DECÂT A1, A2 ȘI A3

FĂRĂ LIMITĂRI

CLASA MOTOARE

CATEGORIA B2 CU PISTON

MAXIMUM 450 CP

CLASA COMPONENTE ALTELE DECÂT MOTOARE COMPLETE ȘI UNITĂȚI AUXILIARE DE PUTERE

DE LA C1 LA C22

CONFORM LISTEI DE CAPACITĂȚI

CLASA SERVICII SPECIALIZATE

D1 CND

DE SPECIFICAT METODELE CND

De reținut că autoritatea competentă poate stabili și alte restricții unei astfel de întreprinderi, în cadrul autorizării sale, în funcție de capacitatea întreprinderii respective.

13.

Tabel

CLASA

CATEGORIA

LIMITĂRI

DE BAZĂ

DE LINIE

AERONAVĂ

A1

Aeronave de peste 5 700 kg

[Categorie rezervată întreprinderilor cu atribuții de întreținere autorizate în conformitate cu anexa II (partea 145)]

[Se specifică constructorul sau grupa sau seria sau tipul avionului și/sau sarcinile de întreținere]

Exemplu: Airbus seria A320

[DA/NU]*

[DA/NU]*

A2

Avioane de maximum 5 700 kg

[Se specifică constructorul sau grupa sau seria sau tipul avionului și/sau sarcinile de întreținere]

Exemplu: Twin Otter seria DHC-6

[DA/NU]*

[DA/NU]*

A3

Elicoptere

[Se specifică constructorul sau grupa sau seria sau tipul elicopterului și/sau sarcina (sarcinile) de întreținere]

Exemplu: Robinson R44

[DA/NU]*

[DA/NU]*

A4

Avioane altele decât A1, A2 și A3

[Se specifică seria sau tipul aeronavei și/sau sarcina (sarcinile) de întreținere.]

[DA/NU]*

[DA/NU]*

MOTOARE

B1

cu turbină

[Se specifică seria sau tipul motorului și/sau sarcina (sarcinile) de întreținere]

Exemplu: Seria PT6A

B2

cu piston

[Se specifică constructorul sau grupa sau seria sau tipul motorului și/sau sarcina (sarcinile) de întreținere]

B3

Unități auxiliare de putere

[Se specifică constructorul sau grupa sau seria sau tipul motorului și/sau sarcina (sarcinile) de întreținere]

COMPONENTE ALTELE DECÂT MOTOARE SAU UNITĂȚI AUXILIARE DE PUTERE COMPLETE

C1

Aer condiționat & Presurizare

[Se specifică tipul aeronavei sau constructorul aeronavei sau constructorul componentei sau componenta specifică și/sau trimiterea la lista de capacități inclusă în manualul de prezentare al întreprinderii și/sau la sarcina (sarcinile) de întreținere]

Exemplu: Regulatorul de carburant al PT6A

C2

Pilot automat

C3

Comunicații și navigație

C4

Uși — Trape

C5

Alimentare electrică & Lumini

C6

Echipamente

C7

Motor — Unitate auxiliară de putere

C8

Comenzi de zbor

C9

Combustibil

C10

Elicoptere — Rotoare

C11

Elicoptere — Transmisie

C12

Hidraulică

C13

Sisteme de indicare — de înregistrare

C14

Tren de aterizare

C15

Oxigen

C16

Elice

C17

Sisteme pneumatice și de vid

C18

Protecția contra jivrajului/ploii/incendiilor

C19

Ferestre

C20

Structură

 

C21

Balast de apă

 

 

 

 

C22

Augmentarea propulsiei

 

 

 

SERVICII SPECIALIZATE

D1

Testare nedistructivă

[Se specifică metoda (metodele) CND]

Apendicele V

Autorizarea întreprinderilor cu atribuții de întreținere menționată în anexa I (partea M) subpartea F

Image

Image

Apendicele VI

Autorizarea întreprinderii de management al menținerii navigabilității menționată în anexa I (partea M) subpartea G

Image

Image

Apendicele VII

Sarcini complexe de întreținere

Următoarele sarcini constituie sarcinile complexe de întreținere menționate la punctele M.A.502(d)3, M.A.801(b)2 și M.A.801(c):

1.

Modificarea, repararea sau înlocuirea prin nituire, lipire, stratificare sau sudare a unuia dintre următoarele repere ale corpului aeronavei:

(a)

o grindă cheson;

(b)

un stringher de aripă sau o coardă a aripii;

(c)

un lonjeron;

(d)

o flanșă de lonjeron;

(e)

o bară a unei grinzi cu zăbrele;

(f)

inima unei grinzi;

(g)

chila sau bara filei de gurnă a calei unui hidroavion sau un flotor;

(h)

un reper de compresie din tablă ondulată într-o aripă sau un ampenaj;

(i)

o nervură principală de aripă;

(j)

un lonjeron principal al suprafeței aripii sau ampenajului;

(k)

un montant de motor;

(l)

un lonjeron sau un cadru de fuzelaj;

(m)

un reper de armătură laterală, armătură orizontală sau perete de compartimentare;

(n)

o contrafișă sau o consolă suport de scaun;

(o)

un înlocuitor pentru șinele de fixare a scaunelor;

(p)

un lonjeron sau un suport de lonjeron pentru trenul de aterizare;

(q)

o osie;

(r)

o roată; și

(s)

o bechie sau un picior al suportului de bechie, excluzând înlocuirea unei acoperiri cu frecare redusă.

2.

Modificarea sau repararea oricăruia dintre următoarele repere:

(a)

învelișul aeronavei sau învelișul unui flotor de hidroavion, dacă lucrarea necesită utilizarea unui suport, a unui dispozitiv de ghidare sau a unuia de fixare;

(b)

învelișul aeronavei care este supus unor încărcări de presurizare, dacă deteriorarea învelișului măsoară mai mult de 15 cm (6 țoli) în orice direcție;

(c)

un reper portant al unui sistem de control, incluzând o coloană de control, o pedală, un arbore, un cadran, o pârghie cotită, un tub pentru arborele cardanic, o pâlnie de control și un suport forjat sau turnat, dar excluzând:

(i)

matrițarea unui racord de reparare sau a unei garnituri de cablu;

(ii)

înlocuirea unei asamblări de capăt cu tub simetric (împingere-tragere) fixată prin nituire; și

(d)

orice altă structură, care nu a fost listată la punctul 1, pe care producătorul a identificat-o ca fiind o structură primară, în manualul său de întreținere, în manualul de reparații structurale sau în instrucțiunile de menținere a navigabilității.

3.

Efectuarea următoarelor lucrări de întreținere asupra unui motor cu piston:

(a)

demontarea și reasamblarea ulterioară a unui motor cu piston în alt scop decât (i) pentru a obține accesul la ansamblurile de pistoane/cilindri; sau (ii) pentru a demonta capacul secundar posterior, cu scopul de a inspecta și/sau a înlocui piesele pompelor de ulei, în cazurile în care aceste lucrări nu implică demontarea și remontarea angrenajelor interioare;

(b)

demontarea și reasamblarea ulterioară a reductoarelor;

(c)

sudarea și brazarea îmbinărilor, altele decât reparațiile minore prin sudură aduse dispozitivelor de evacuare, efectuate de un sudor acreditat sau autorizat în mod corespunzător, dar excluzând înlocuirea componentelor de aeronavă;

(d)

intervenția asupra unor piese individuale ale unor sisteme supuse unei încercări pe banc, cu excepția înlocuirii sau ajustării reperelor care, în mod normal, pot fi înlocuite sau ajustate în timpul funcționării.

4.

Echilibrarea unei elice, cu excepția:

(a)

certificării echilibrării statice, în cazurile în care aceasta este impusă de manualul de întreținere;

(b)

echilibrării dinamice a elicelor instalate utilizând instrumente electronice de echilibrare în cazurile în care manualul de întreținere sau alte date de navigabilitate aprobate permit acest lucru.

5.

Orice sarcină suplimentară care necesită:

(a)

utilaje, echipamente sau instalații speciale; sau

(b)

proceduri de coordonare considerabile ca urmare a duratei prelungite a sarcinilor și a implicării mai multor persoane.

Apendicele VIII

Întreținere limitată efectuată de pilotul-proprietar

În plus față de cerințele stabilite în anexa I (partea M), înainte de efectuarea oricărei sarcini de întreținere în conformitate cu condițiile privind întreținerea efectuată de către pilotul-proprietar, trebuie respectate următoarele principii de bază:

(a)

Competență și responsabilitate

1.

Pilotul-proprietar este întotdeauna responsabil de orice lucrare de întreținere pe care o execută.

2.

Înainte de efectuarea oricărei sarcini de întreținere pe care are dreptul să o efectueze, pilotul-proprietar trebuie să verifice dacă deține competențele necesare pentru a efectua sarcina respectivă. Este responsabilitatea pilotului-proprietar să se familiarizeze cu practicile standard de întreținere pentru aeronava sa și cu programul de întreținere a aeronavei respective. În cazul în care pilotul-proprietar nu deține competențele necesare pentru sarcina care trebuie să fie executată, acesta nu poate elibera un certificat de punere în serviciu.

3.

Pilotul-proprietar (sau întreprinderea de management al menținerii navigabilității contractată de acesta, menționată în secțiunea A subpartea G din prezenta anexă) este responsabil de identificarea sarcinilor care pot fi executate de către pilotul-proprietar în conformitate cu aceste principii de bază din cadrul programului de întreținere și de asigurarea actualizării la timp a documentului.

4.

Aprobarea programului de întreținere trebuie efectuată în conformitate cu punctul M.A.302.

(b)

Sarcini

Pilotul-proprietar poate efectua inspecții sau operațiuni vizuale simple, pentru a verifica starea generală și deteriorările evidente, precum și funcționarea normală a corpului, motoarelor, sistemelor și componentelor aeronavei.

Sarcinile de întreținere nu sunt efectuate de către pilotul-proprietar atunci când acestea:

1.

sunt legate în mod critic de siguranță, iar executarea incorectă a acestora afectează în mod grav navigabilitatea aeronavei sau sunt sarcini de întreținere importante pentru siguranța zborului, după cum se specifică la punctul M.A.402 (a); și/sau

2.

necesită demontarea unor componente principale sau a unui ansamblu principal; și/sau

3.

sunt efectuate în conformitate cu o directivă de navigabilitate sau cu o limitare privind navigabilitatea (ALI), exceptând cazul în care acest lucru este permis în mod specific în directiva de navigabilitate sau în ALI; și/sau

4.

necesită utilizarea unor scule speciale, a unor instrumente calibrate (cu excepția cheii dinamometrice și a uneltei de sertizare); și/sau

5.

necesită utilizarea unor echipamente de testare sau a unor testări speciale (de exemplu, încercări nedistructive, testări ale sistemului sau verificări operaționale pentru echipamentele electronice de bord ale aeronavei); și/sau

6.

constau în orice inspecții speciale neprogramate (de exemplu, verificări în urma unei aterizări dure ); și/sau

7.

afectează sisteme esențiale pentru operațiunile IFR; și/sau

8.

sunt enumerate în apendicele VII la prezenta anexă sau sunt sarcini de întreținere a componentelor în conformitate cu punctul M.A.502 literele (a), (b), (c) sau (d).

Criteriile 1-8 enumerate mai sus nu pot fi înlocuite cu instrucțiuni mai puțin restrictive, emise în conformitate cu programul de întreținere menționat la punctul M.A.302(d).

Orice sarcină descrisă în manualul de zbor al aeronavei drept sarcină de pregătire a aeronavei pentru zbor (de exemplu, asamblarea aripilor planorului sau inspecția înainte de zbor) este considerată ca fiind o sarcină care trebuie efectuată de către pilot și nu o sarcină de întreținere efectuată de către pilotul-proprietar și, în consecință, nu necesită un certificat de punere în serviciu.

(c)

Executarea sarcinilor de întreținere de către pilotul-proprietar și evidențe

Datele referitoare la întreținere specificate la punctul M.A.401 trebuie să fie mereu disponibile în timpul efectuării întreținerii de către pilotul-proprietar și trebuie respectate. Detaliile datelor la care se face referire în timpul efectuării întreținerii de către pilotul-proprietar trebuie incluse în certificatul de punere în serviciu în conformitate cu punctul M.A.803(d).

Pilotul-proprietar trebuie să informeze întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității responsabilă de administrarea menținerii navigabilității aeronavei (după caz) în termen de maximum 30 de zile de la efectuarea sarcinii de întreținere de către pilotul-proprietar, în conformitate cu punctul M.A.305(a).


ANEXA II

(partea 145)

CUPRINS

145.1   Generalități

SECȚIUNEA A —

CERINȚE TEHNICE

145.A.10

Domeniu de aplicare

145.A.15

Solicitarea autorizării

145.A.20

Condițiile de autorizare

145.A.25

Cerințe în privința unităților de lucru

145.A.30

Cerințe în privința personalului

145.A.35

Personalul de certificare și personalul de sprijin

145.A.40

Echipamente, scule și materiale

145.A.42

Recepția componentelor de aeronavă

145.A.45

Date de întreținere

145.A.47

Planificarea producției

145.A.50

Certificarea lucrărilor de întreținere

145.A.55

Înregistrări ale lucrărilor de întreținere

145.A.60

Raportarea evenimentelor

145.A.65

Politica în domeniul siguranței și al controlului calității, procedura de întreținere și sistemul de control al calității

145.A.70

Manualul de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere

145.A.75

Prerogative ale întreprinderii

145.A.80

Restricții impuse întreprinderii

145.A.85

Modificări aduse întreprinderii

145.A.90

Menținerea valabilității autorizației

145.A.95

Constatări

SECȚIUNEA B —

PROCEDURI PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE

145.B.1

Domeniu de aplicare

145.B.10

Autoritatea competentă

145.B.15

Întreprinderi situate în mai multe state membre

145.B.20

Autorizarea inițială

145.B.25

Eliberarea autorizării

145.B.30

Prelungirea unei autorizări

145.B.35

Modificări aduse întreprinderii

145.B.40

Modificări aduse manualului de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere

145.B.45

Retragerea, suspendarea și limitarea unei autorizări

145.B.50

Constatări

145.B.55

Sistemul de ținere a evidenței

145.B.60

Derogări

Apendicele I —

Certificatul de autorizare a punerii în serviciu — formularul 1 al AESA

Apendicele II —

Sistemul de clase și categorii utilizat pentru autorizarea întreprinderilor cu atribuții de întreținere menționate în anexa I (partea M) subpartea F și în anexa II (partea 145)

Apendicele III —

Autorizarea întreprinderilor cu atribuții de întreținere menționate în anexa II (partea 145)

Apendicele IV —

Condiții de utilizare a personalului care nu este calificat în conformitate cu anexa III (partea 66) menționat la punctele 145.A.30(j)1 și 2

145.1   Generalități

În sensul prezentei părți, autoritatea competentă trebuie să fie:

1.

pentru întreprinderile care au sediul principal de activitate într-un stat membru, autoritatea desemnată de către acel stat membru sau

2.

pentru întreprinderile care au sediul principal de activitate într-o țară terță, agenția.

SECȚIUNEA A

CERINȚE TEHNICE

145.A.10   Domeniu de aplicare

Prezenta secțiune stabilește condițiile în materie de eliberare și de menținere a autorizării întreprinderilor cu atribuții de întreținere a aeronavelor și a componentelor de aeronavă.

145.A.15   Solicitarea autorizării

O cerere de eliberare sau de modificare a autorizării este prezentată autorității competente prin intermediul formularului și în conformitate cu procedura stabilite de această autoritate.

145.A.20   Condițiile de autorizare

Întreprinderea indică, în manualul său de prezentare, domeniul de activitate pentru care se solicită autorizarea [apendicele IV la anexa I (partea M) conține un tabel cu toate clasele și categoriile].

145.A.25   Cerințe în privința unităților de lucru

Întreprinderea se asigură că:

(a)

Unitățile de lucru sunt adaptate tuturor lucrărilor prevăzute, asigurând în special o protecție contra intemperiilor. Atelierele și halele specializate sunt compartimentate în mod adecvat pentru a preveni orice contaminare a mediului înconjurător și a zonei de lucru.

1.

Pentru întreținerea de bază a aeronavelor, hangarele de aeronave sunt disponibile și suficient de mari pentru a adăposti aeronavele aflate în întreținere de bază programată;

2.

Pentru întreținerea componentelor de aeronave, atelierele de componente de aeronavă sunt suficient de mari pentru a adăposti componentele de aeronavă aflate în întreținere programată.

(b)

Localurile pentru birouri sunt disponibile pentru managementul lucrărilor planificate, la care se face referire la litera (a) și pentru personalul de certificare, cu scopul de a putea efectua sarcinile atribuite într-un mod care să contribuie la bunele standarde de întreținere a aeronavelor.

(c)

Condițiile de lucru, inclusiv hangarele de aeronave, atelierele de componente de aeronavă și localurile pentru birouri, sunt adaptate sarcinii efectuate și în special respectării cerințelor specifice. Condițiile de lucru nu trebuie să afecteze eficiența personalului, cu excepția situațiilor dictate de mediul sarcinii specifice:

1.

temperaturile trebuie să fie menținute la un nivel la care personalul să își poată îndeplini sarcinile fără a fi incomodat în mod inutil;

2.

praful și orice altă formă de contaminare a aerului sunt menținute la un nivel minim și nu este permis ca ele să atingă, în mediul de lucru, un astfel de nivel la care contaminarea aeronavei sau a componentei de aeronavă să fie evidentă. În cazul în care praful sau orice altă formă de contaminare a aerului determină o contaminare vizibilă a suprafețelor, toate sistemele sensibile trebuie să fie protejate etanș până la restabilirea unor condiții acceptabile;

3.

iluminarea se face astfel încât să se asigure efectuarea în mod eficient a fiecărei sarcini de inspecție și de întreținere;

4.

zgomotul nu trebuie să distragă personalul de la îndeplinirea sarcinilor de inspecție. În locurile în care nu este posibil să se controleze sursa zgomotului, personalul trebuie să dispună de echipament individual, astfel încât zgomotul excesiv să nu îl distragă în timpul îndeplinirii sarcinilor de inspecție;

5.

dacă o sarcină de întreținere specifică necesită aplicarea unor condiții de mediu specifice, diferite de cele anterioare, atunci astfel de condiții sunt respectate. Condițiile specifice trebuie identificate în datele de întreținere;

6.

condițiile de lucru pentru întreținerea de linie sunt de așa natură încât sarcina de inspecție sau de întreținere să fie dusă la bun sfârșit fără distragere exagerată. Ca urmare, dacă se produce o deteriorare a condițiilor de lucru la un nivel inacceptabil de temperatură, umiditate, grindină, gheață, zăpadă, vânt, lumină, praf sau orice altă formă de contaminare a aerului, sarcinile de inspecție sau de întreținere specifice trebuie suspendate până la restabilirea unor condiții satisfăcătoare.

(d)

Se pun la dispoziție instalații de depozitare sigure pentru componente, echipamente, scule și materiale. Condițiile de depozitare asigură izolarea echipamentelor și materialelor utilizabile de materialele, echipamentele și sculele care sunt inutilizabile. Condițiile de depozitare sunt conforme cu instrucțiunile producătorului pentru a se evita deteriorarea și distrugerea articolelor depozitate. Accesul la locurile de depozitare este limitat la personalul abilitat.

145.A.30   Cerințe în privința personalului

(a)

Întreprinderea desemnează un manager responsabil care are autoritatea statutară de a se asigura că orice întreținere solicitată de către client poate fi finanțată și efectuată în conformitate cu standardul impus de prezenta parte. Managerul responsabil:

1.

se asigură că sunt disponibile toate resursele necesare pentru efectuarea întreținerii în conformitate cu punctul 145.A.65 (b) pentru a sprijini autorizarea întreprinderii;

2.

stabilește și promovează politica în materie de siguranță și de calitate specificată la punctul 145.A.65(a);

3.

demonstrează că are o înțelegere de bază a prezentei anexe (partea 145);

(b)

Întreprinderea numește o persoană sau un grup de persoane care au, printre altele, sarcina de a se asigura că întreprinderea este permanent în conformitate cu prezenta parte. Respectiva persoană sau respectivele persoane răspund, în ultimă instanță, în fața managerului responsabil.

1.

Persoana sau persoanele desemnate reprezintă structura de management al întreținerii în cadrul întreprinderii șisunt responsabile de toate funcțiile precizate în prezenta parte.

2.

Persoana sau persoanele desemnatesunt identificate, iar atestărilelor profesionale sunt prezentate în forma și modul stabilite de către autoritatea competentă.

3.

Persoana sau persoanele desemnate sunt capabile să demonstreze că posedă cunoștințe adecvate, o pregătire și o experiență satisfăcătoare în domeniul întreținerii aeronavelor/componentelor de aeronavă, precum și o cunoaștere practică a prezentei părți.

4.

Procedurile indică în mod clar cine înlocuiește orice persoană anume, în cazul unei absențe de lungă durată a respectivei persoane.

(c)

Managerul responsabil în conformitate cu dispozițiile de la litera (a) numește o persoană însărcinată să controleze sistemul de control al calității, inclusiv sistemul de feedback asociat, conform cerințelor de la punctul 145.A.65(c). Persoana numită are acces direct la managerul responsabil, cu scopul de a se asigura că managerul responsabil este corect informat asupra problemelor de calitate și de conformitate.

(d)

Întreprinderea are un plan de întreținere om-oră, demonstrând că are suficient personal pentru a planifica, a efectua, a supraveghea și a monitoriza calitatea lucrărilor în conformitate cu autorizarea. De asemenea, întreprinderea are o procedură pentru a reevalua lucrarea de efectuat în cazul în care personalul efectiv disponibil este mai puțin numeros decât nivelul planificat de personal pentru orice perioadă de lucru specifică sau schimb de lucru specific.

(e)

Întreprinderea stabilește și controlează competența personalului implicat în orice activitate de întreținere, management și/sau audit al calității, respectând o procedură și un standard aprobate de autoritatea competentă. În plus față de experiența necesară pentru a exercita funcția postului respectiv, competențele includ înțelegerea practică a problemelor care țin de factorii umani și de performanțele umane corespunzătoare funcțiilor respectivei persoane în cadrul întreprinderii. „Factorii umani” desemnează principiile care se aplică proiectării aeronautice, certificării, pregătirii , operațiunilor și întreținerii și care urmăresc stabilirea unei interfețe sigure între componenta umană și cele ale altor sisteme, prin luarea în considerare, într-o manieră adecvată, a performanțelor umane. „Performanțele umane” desemnează capacitățile și limitele umane care au o influență asupra siguranței și a eficacității operațiunilor aeronautice.

(f)

Întreprinderea se asigură că personalul care efectuează și controlează un test nedistructiv de menținere a navigabilității structurilor și/sau componentelor de aeronavă este calificat corespunzător pentru testul nedistructiv respectiv, în conformitate cu standardul european sau cu un standard echivalent recunoscut de agenție. Personalul care execută orice altă sarcină specializată este calificat în mod corespunzător cu standardele recunoscute oficial. Prin derogare de la prezenta literă, persoanele specificat la litera (g) și la litera (h) punctele 1 și 2, calificate în categoria B1 sau B3 în conformitate cu anexa III (partea 66), pot efectua și/sau controla teste cu lichide penetrante prin contrast al culorilor.

(g)

Orice întreprindere cu atribuții de întreținere a aeronavelor, cu excepția unor indicații contrare enunțate la litera (j), are, în cazul întreținerii de linie a aeronavelor, personal de certificare care posedă calificarea de tip corespunzătoare, aparținând categoriilor B1, B2 și B3, după caz, în conformitate cu anexa III (partea 66) și cu punctul 145.A.35.

În plus, aceste întreprinderi pot, de asemenea, să utilizeze personal de certificare pregătit corespunzător pentru o sarcină specifică, care să dețină prerogativele descrise la punctele 66.A.20(a)(1) și 66.A.20(a)(3)(ii) și calificat în conformitate cu anexa III (partea 66) și cu punctul 145.A.35 pentru a efectua o întreținere de linie, minoră, programată și remedierea unui defect simplu. Disponibilitatea personalului de certificare de acest tip nu face să dispară nevoia de personal de certificare din categoriile B1, B2 și B3, după caz.

(h)

Orice întreprindere cu atribuții de întreținere a aeronavelor, în absența unor indicații contrare existente la litera (j):

1.

În cazul unei întrețineri de bază a unei aeronave de mare capacitate, are personal de certificare, care posedă o calificare de tip corespunzătoare aparținând categoriei C în conformitate cu partea 66 și cu punctul 145.A.35. În plus, întreprinderea are personal suficient care posedă o calificare de tip corespunzătoare aparținând categoriilor B1 sau B2, după caz în conformitate cu partea 66 și cu punctul 145.A.35 pentru a sprijini personalul de certificare de categoria C.

(i)

Personalul de sprijin din categoriile B1 și B2 se asigură că toate sarcinile sau inspecțiile pertinente au fost efectuate în conformitate cu standardul impus, înainte ca personalul detificare de categoria C să elibereze certificatul de punere în serviciu.

(ii)

Întreprinderea ține un registru cu întreg personalul de sprijin din categoriile B1 și B2.

(iii)

Personalul de certificare de categoria C se asigură de conformitatea cu subpunctul (i) și de faptul că întreaga lucrare solicitată de client a fost realizată în cursul verificării întreținerii de bază specifice sau în cadrul ansamblului sarcinilor și evaluează totodată impactul oricărei lucrări neefectuate pentru a solicita realizarea ei sau pentru a stabili o înțelegere cu operatorul în vederea reprogramării respectivei lucrări în cursul unei alte verificări specifice sau la un alt termen.

2.

În cazul întreținerii de bază a aeronavelor, altele decât aeronavele de mare capacitate, are:

(i)

personal autorizat pentru certificare, posedând o calificare de tip corespunzătoare, aparținând categoriilor B1, B2, B3, după caz, în conformitate cu anexa III (partea 66) și cu punctul 145.A.35; sau

(ii)

personal autorizat pentru certificare, posedând o calificare de tip corespunzătoare, aparținând categoriei C, asistat de personal de sprijin, în conformitate cu punctul 145.A.35(a)(i).

(i)

Personalul de certificare a componentelor de aeronavă se conformează dispozițiilor din anexa III (partea 66).

(j)

Prin derogare de la dispozițiile de la literele (g) și (h), în legătură cu obligația de respectare a prevederilor din anexa III (partea 66), întreprinderea poate utiliza personal de certificare calificat în conformitate cu dispozițiile următoare:

1.

Pentru instalațiile unei întreprinderi care sunt situate în afara teritoriului Comunității, personalul de certificare poate fi calificat în conformitate cu reglementările aeronautice naționale ale statului în care este înmatriculată instalația întreprinderii sub rezerva condițiilor specificate în apendicele IV la prezenta parte.

2.

Pentru o întreținere de linie efectuată la o stație de întreținere de linie a unei întreprinderi care este situată în afara teritoriului Comunității, personalul de certificare poate fi calificat în conformitate cu reglementările aeronautice naționale ale statului în care se află stația de întreținere de linie sub rezerva condițiilor specificate în apendicele IV la prezenta parte.

3.

Pentru o directivă repetitivă de navigabilitate privind perioada dinaintea zborului, care atestă faptul că echipajul de zbor poate îndeplini prevederile acestei directive de navigabilitate, întreprinderea poate elibera o autorizație de certificare limitată pentru comandantul aeronavei și/sau pentru mecanicul navigant, pe baza licenței de echipaj de zbor deținute. Cu toate acestea, întreprinderea trebuie să verifice dacă a fost efectuată o pregătire practică suficientă, cu scopul de a se asigura că mecanicul navigant sau comandantul aeronavei pot aplica directiva de navigabilitate în conformitate cu standardul impus.

4.

În cazul unei aeronave care este exploatată în afara unui loc care beneficiază de sprijin/asistență, întreprinderea poate elibera o autorizație de certificare limitată pentru comandant și/sau pentru mecanicul navigant, pe baza licenței de echipaj de zbor deținute, cu condiția de a se dovedi în mod satisfăcător că a fost efectuată o pregătire practică suficientă, cu scopul de a se asigura că mecanicul navigant sau comandantul aeronavei pot aplica directiva de navigabilitate în conformitate cu standardul impus. Dispozițiile prezentului punct sunt detaliate într-o procedură în cadrul manualului de prezentare.

5.

În următoarele cazuri neprevăzute, în cazul în care o aeronavă este imobilizată la sol, într-un alt loc decât baza principală, unde nu este disponibil personal de certificare corespunzător, întreprinderea având atribuții de asigurare a întreținerii contractată poate elibera o autorizație de certificare unică:

(i)

unuia dintre angajații săi, titular al unor autorizații de tip echivalente pe aeronave de tehnologie, construcție și sisteme similare sau

(ii)

oricărei persoane care are cel puțin 5 ani de experiență în materie de întreținere și este titulară a unei licențe de întreținere pentru aeronave OACI, care este valabilă și corespunzătoare tipului de aeronavă ce necesită o certificare, cu condiția ca în acel loc să nu existe nicio întreprindere autorizată în mod corespunzător în conformitate cu prezenta parte, iar întreprinderea care a încheiat contractul să obțină și să dețină documente care justifică experiența și licența acelei persoane.

Toate aceste cazuri specificate la prezentul punct sunt raportate autorității competente în termen de șapte zile de la eliberarea respectivei autorizații de certificare. Întreprinderea care eliberează autorizația unică se asigură că o astfel de întreținere, care ar putea afecta siguranța zborului, este reverificată de către o întreprindere autorizată în mod corespunzător.

145.A.35   Personalul de certificare și personalul de sprijin

(a)

În plus față de cerințele specifice menționate la punctele 145.A.30 (g) și (h), întreprinderea se asigură că personalul de certificare și personalul de sprijin dovedesc o înțelegere adecvată a aeronavelor și/sau a componentelor de aeronavă relevante, care trebuie întreținute, precum și față de procedurile organizaționale aferente. În cazul personalului de certificare, aceasta trebuie să se realizeze înainte de eliberarea sau reeliberarea autorizației de certificare.

(i)

„Personalul de sprijin” desemnează personalul care deține o licență de întreținere a aeronavelor din categoriile B1, B2 și/sau B3 în conformitate cu anexa III (partea 66), cu calificările de aeronavă adecvate, lucrând în mediul de întreținere de bază fără să dețină neapărat prerogative de certificare.

(ii)

„Aeronave și/sau componente relevante” desemnează aeronavele sau componentele de aeronavă specificate în autorizația de certificare specifică.

(iii)

„Autorizație de certificare” desemnează autorizația emisă pentru personalul de certificare de către întreprindere, în care se specifică faptul că personalul poate semna certificate de punere în serviciu, în limitele definite de această autorizație și în numele întreprinderii autorizate.

(b)

Exceptând cazurile vizate la punctele 145.A30(j) și 66.A.20(a)3(ii), întreprinderea poate elibera o autorizație de certificare personalului de certificare numai în legătură cu categoriile și subcategoriile de bază și orice calificare de tip care figurează pe licența de întreținere a aeronavelor menționată în anexa III (partea 66), cu condiția ca licența să rămână valabilă pe toată perioada de valabilitate a autorizației și ca personalul de certificare să continue să respecte condițiile de conformitate menționate în anexa III (partea 66).

(c)

Întreprinderea se asigură că întreg personalul de certificare și personalul de sprijin au practicat într-adevăr o activitate adecvată de întreținere a aeronavelor sau a componentelor de aeronavă, având cel puțin șase luni de experiență în cursul oricărei perioade de doi ani consecutivi.

În sensul prezentei litere, expresia „au practicat într-adevăr o activitate adecvată de întreținere a aeronavelor sau a componentelor de aeronavă” înseamnă faptul că persoana a lucrat într-un mediu de întreținere a aeronavelor sau a componentelor de aeronave și că a exercitat prerogativele de autorizare a certificării și/sau a efectuat efectiv o întreținere a cel puțin câtorva sisteme de tipuri de aeronavă sau grupe de aeronave care sunt menționate în autorizația de certificare specifică.

(d)

Întreprinderea se asigură că întreg personalul de certificare și personalul de sprijin beneficiază de o pregătire continuă suficientă, în cursul fiecărei perioade de doi ani, pentru a se garanta că acest personal posedă cunoștințe la zi referitoare la problemele relevante în materie de tehnologie, proceduri organizaționale și factori umani.

(e)

Întreprinderea stabilește un program de pregătire continuă pentru personalul de certificare și personalul de sprijin, care cuprinde o procedură pentru a se asigura că dispozițiile relevante de la punctul 145.A.35 sunt respectate pentru eliberarea autorizațiilor de certificare în conformitate cu prezenta parte pentru personalul de certificare, precum și o procedură pentru a se asigura că dispozițiile din anexa III (partea 66) sunt respectate.

(f)

Cu excepția situațiilor în care se aplică cazurile neprevăzute menționate la punctul 145.A.30(j)(5), întreprinderea evaluează nivelul competențelor întregului personal care ar putea fi autorizat pentru certificare, calificările acestuia și capacitatea de a-și efectua sarcinile de certificare planificate, în conformitate cu o procedură precizată în manualul de prezentare, înaintea eliberării sau reeliberării unei autorizații de certificare în conformitate cu prezenta parte.

(g)

În cazul în care condițiile prevăzute la literele (a), (b), (d), (f) și, dacă este cazul, la litera (c) au fost satisfăcute de personalul de certificare, întreprinderea eliberează o autorizație de certificare, specificând clar domeniul de aplicare și limitele acestei autorizații. Menținerea valabilității autorizației de certificare depinde de menținerea conformității cu dispozițiile de la literele (a), (b), (d) și, dacă este cazul, cu cele de la litera (c).

(h)

Autorizația de certificare trebuie să fie redactată într-un stil care să înfățișeze clar domeniul de aplicare personalului de certificare și oricărei persoane autorizate care ar putea cere să examineze autorizația. În cazul în care se utilizează coduri pentru a defini domeniul de aplicare, întreprinderea pune la dispoziție cât mai rapid posibil o traducere a codurilor. „Persoană autorizată” desemnează oficialii autorităților competente, agenția și statul membru care are responsabilitatea de a supraveghea aeronavele sau componentele de aeronavă cărora li se asigură întreținerea.

(i)

Persoana responsabilă de sistemul de control al calității este totodată responsabilă, în numele întreprinderii, de eliberarea autorizațiilor de certificare către personalul de certificare. Această persoană poate numi alte persoane pentru a elibera sau a retrage autorizațiile de certificare, în conformitate cu o procedură care este indicată în manualul de prezentare.

(j)

Întreprinderea păstrează un dosar referitor la tot personalul de certificare și personalul de sprijin, care conține:

1.

detalii privind toate licențele de întreținere a aeronavelor deținute în conformitate cu anexa III (partea 66); și

2.

toate stagiile de pregătire pertinente efectuate; și

3.

domeniul de aplicare al autorizațiilor de certificare eliberate, acolo unde este cazul; și

4.

informații asupra personalului având autorizații de certificare limitate sau unice.

Întreprinderea păstrează dosarele timp de cel puțin trei ani după ce personalul vizat la prezenta literă a încetat raporturile de muncă cu întreprinderea sau de la retragerea autorizației. În plus, întreprinderea cu atribuții de întreținere furnizează, la cerere, membrilor personalului vizați la prezentul punct o copie a dosarelor personale în momentul în care părăsesc întreprinderea.

Personalul vizat la prezentul punct are acces la cerere la dosarul personal după cum se arată mai sus.

(k)

Întreprinderea furnizează membrilor personalului de certificare o copie a autorizației lor de certificare, pe suport de hârtie sau în format electronic.

(l)

Personalul de certificare prezintă autorizația de certificare oricărei persoane autorizate, în termen de 24 de ore.

(m)

Vârsta minimă pentru personalul de certificare și personalul de sprijin este de 21 de ani.

(n)

Titularul unei licențe de întreținere a aeronavelor din categoria A poate exercita prerogativele de certificare pe un tip de aeronavă specific doar după finalizarea corespunzătoare a unui stagiu de pregătire adaptat sarcinilor de întreținere a aeronavelor din categoria A, organizat de o întreprindere autorizată în mod corespunzător, în conformitate cu anexa II (partea 145) sau cu anexa IV (partea 147). Pregătirea include lucrări practice și o pregătire teoretică corespunzătoare pentru fiecare sarcină autorizată. Finalizarea corespunzătoare a pregătirii se demonstrează printr-un examen sau printr-o evaluare la locul de muncă realizate de întreprindere.

(o)

Titularul unei licențe de întreținere a aeronavelor de categoria B2 poate exercita prerogativele de certificare descrise la punctul 66.A.20.(a)(3)(ii) din anexa III (partea 66) doar după finalizarea corespunzătoare (i) a unui stagiu de pregătire adaptat sarcinilor de întreținere a aeronavelor din categoria A și (ii) a șase luni de experiență practică documentată care să aibă ca obiect domeniul de aplicare al autorizației care urmează să fie obținută. Pregătirea adaptată sarcinilor de întreținere include lucrări practice și o pregătire teoretică corespunzătoare pentru fiecare sarcină autorizată. Finalizarea corespunzătoare a pregătirii se demonstrează printr-un examen sau prin evaluare la locul de muncă. Pregătirea adaptată sarcinilor de întreținere și examenul/evaluarea se realizează de către întreprinderea cu atribuții de întreținere care eliberează autorizația personalului de certificare. Experiența practică se obține de asemenea într-o astfel de întreprindere cu atribuții de întreținere.

145.A.40   Echipamente, scule și materiale

(a)

Întreprinderea dispune de echipamentele, sculele și materialele necesare și le utilizează pentru a efectua lucrările care se încadrează în domeniul autorizat al lucrării.

1.

În cazul în care producătorul specifică o sculă sau un echipament specific, întreprinderea utilizează acea sculă sau acel echipament, în afara cazului în care utilizarea unor scule sau echipamente alternative este permisă de procedurile aprobate de către autoritatea competentă și precizate în manualul de prezentare.

2.

Echipamentele și sculele trebuie să fie disponibile în permanență, cu excepția cazului unei scule sau a unui echipament care este utilizat atât de rar încât disponibilitatea sa permanentă nu este necesară. Aceste cazuri trebuie să fie detaliate într-o procedură în cadrul manualului de prezentare.

3.

O întreprindere autorizată pentru întreținerea de bază are echipament suficient pentru acces la aeronavă, precum și platforme/cuplaje de inspecție pentru ca aeronava să poată fi inspectată în condiții adecvate.

(b)

Întreprinderea se asigură că toate sculele, echipamentele și, în special, echipamentul de testare, după caz, sunt controlate și etalonate cu respectarea unui standard recunoscut oficial și cu o periodicitate corespunzătoare, prin care se poate garanta buna funcționare și precizia. Înregistrările acestor calibrări și trasabilitatea în raport cu standardul utilizat sunt păstrate de către întreprindere.

145.A.42   Recepția componentelor de aeronavă

(a)

Toate componentele de aeronavă sunt clasificate și separate în mod corespunzător în următoarele categorii:

1.

Componentele de aeronavă care sunt într-o stare satisfăcătoare, care sunt puse în serviciu în conformitate cu un formular 1 al AESA sau cu un document echivalent și care sunt marcate în conformitate cu subpartea Q din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

2.

Componentele de aeronavă inutilizabile care sunt întreținute în conformitate cu prezenta secțiune.

3.

Componentele de aeronavă nerecuperabile care sunt clasificate în conformitate cu punctul 145A.42(d).

4.

Reperele standard utilizate pe o aeronavă, un motor, o elice sau orice altă componentă de aeronavă, în cazul în care sunt specificate în catalogul de repere ilustrat al producătorului și/sau în datele de întreținere.

5.

Materiile prime și consumabilele utilizate cu ocazia lucrărilor de întreținere dacă întreprinderea s-a asigurat că materialele răspund specificațiilor impuse și au o trasabilitate corespunzătoare. Toate materialele trebuie să fie însoțite de o documentație specifică, care să se refere în mod clar la materialul în cauză și să conțină o declarație de conformitate cu specificațiile, precum și sursa producătorului și a furnizorului.

6.

Componentele menționate la punctul 21A.307(c) din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(b)

Înainte de instalarea unei componente de aeronavă, întreprinderea se asigură că admisibilitatea componentei respective îi permite acesteia să fie montată în cazul în care pot fi aplicabile diferite standarde de modificare și/sau directive de navigabilitate.

(c)

Întreprinderea poate fabrica o gamă limitată de repere, utilizabile pentru programul de lucru aflat în curs, în propriile sale spații de producție, sub rezerva că procedurile sunt identificate în manualul de prezentare.

(d)

Componentele de aeronavă care au atins limita lor de viață certificată sau care prezintă un defect iremediabil sunt clasificate ca irecuperabile și nu vor mai fi autorizate pentru a fi reintegrate în sistemul de aprovizionare cu componente, cu excepția cazurilor în care limitele de viață certificate au fost prelungite sau a fost autorizată o soluție de reparare în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(e)

Componentele de aeronavă menționate la punctul 21A.307(c) din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 trebuie instalate doar dacă proprietarul de aeronavă consideră că sunt eligibile pentru instalare în propria aeronavă.

145.A.45   Date de întreținere

(a)

Întreprinderea deține și utilizează datele de întreținere actuale aplicabile în cadrul lucrărilor de întreținere, inclusiv pentru modificări și reparații. „Aplicabil” înseamnă corespunzător pentru orice aeronavă, componentă sau proces specificat în programul de aprobare al întreprinderii, în funcție de grilele de evaluare și în orice listă de capacități aferentă.

În cazul datelor privind întreținerea furnizate de un operator sau de un client, întreprinderea deține aceste date în cazul în care lucrarea este în curs de execuție, cu excepția necesității de a se conforma prevederilor cuprinse la punctul 145.A.55(c).

(b)

În sensul prezentei părți, datele aplicabile referitoare la întreținere desemnează:

1.

orice cerință, procedură, directivă operațională sau informație aplicabilă furnizată de către autoritatea responsabilă de supravegherea aeronavei sau a componentei de aeronavă;

2.

orice directivă de navigabilitate aplicabilă, emisă de către autoritatea responsabilă de supravegherea aeronavei sau a componentei de aeronavă;

3.

instrucțiunile de menținere a navigabilității, impuse de către deținătorii de certificat de tip, deținătorii de certificat de tip suplimentar, orice altă întreprindere căreia i se cere să publice aceste date în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 și, în cazul aeronavelor sau al componentelor de aeronavă din țările terțe, datele de navigabilitate prescrise de către autoritatea responsabilă de supravegherea aeronavei sau a componentei de aeronavă;

4.

orice standard aplicabil, cum ar fi, de exemplu, practicile curente de întreținere recunoscute de agenție ca fiind standarde de întreținere acceptabile, dar fără a se limita la acestea;

5.

orice dată aplicabilă emisă în conformitate cu litera (d).

(c)

Întreprinderea stabilește proceduri pentru a se asigura că orice informație, practică, procedură sau instrucțiune privind întreținerea conținută în datele de întreținere utilizate de personalul cu atribuții de întreținere care se dovedește a fi imprecisă, incompletă sau ambiguă este înregistrată și notificată autorului datelor de întreținere.

(d)

Întreprinderea poate doar să modifice instrucțiunile de întreținere în conformitate cu o procedură precizată în manualul de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere. Referitor la aceste schimbări, întreprinderea demonstrează că ele se traduc prin standarde de întreținere echivalente sau ameliorate și îl informează pe titularul certificatului de tip asupra acestor schimbări. În sensul prezentei litere, „instrucțiuni de întreținere” înseamnă instrucțiunile privind modalitățile de efectuare a sarcinii de întreținere specifice; ele exclud concepția tehnică a reparațiilor și a modificărilor.

(e)

Întreprinderea trebuie să furnizeze un sistem comun de fișe sau foi de lucru care să fie utilizat de toate compartimentele corespunzătoare ale întreprinderii. De asemenea, întreprinderea fie transcrie precis datele de întreținere conținute în dispozițiile de la literele (b) și (d) pe aceste fișe sau foi de lucru, fie face o referire precisă la sarcina (sarcinile) de întreținere specifică (specifice) conținută(e) în aceste date de întreținere. Fișele sau foile de lucru pot fi generate pe calculator și pot figura într-o bază electronică de date care va fi protejată contra oricărei modificări neautorizate și într-o bază de date electronică cu rol de copie de siguranță, care va fi actualizată în termen de 24 de ore de la orice nouă înregistrare efectuată în baza de date electronică principală. Sarcinile de întreținere complexe trebuie să fie transcrise pe fișele sau pe foile de lucru și subdivizate în etape bine definite pentru a asigura înregistrarea realizării sarcinii de întreținere complete.

În cazul în care întreprinderea furnizează un serviciu de întreținere unui operator de aeronave care impune utilizarea sistemului său de fișe sau foi de lucru, atunci se poate folosi sistemul de fișe sau foi de lucru respectiv. În acest caz, întreprinderea stabilește o procedură pentru a se asigura că respectivele fișe sau foi de lucru ale operatorilor de aeronave sunt corect completate.

(f)

Întreprinderea se asigură că toate datele de întreținere aplicabile sunt utilizabile imediat în cazul în care personalul cu atribuții de întreținere are nevoie de ele.

(g)

Întreprinderea stabilește o procedură destinată să garanteze că datele de întreținere pe care ea le controlează sunt actualizate. În cazul datelor de întreținere controlate și furnizate de un operator /client, întreprinderea trebuie să poată demonstra fie că posedă o confirmare scrisă din partea operatorului /clientului, atestând că aceste date de întreținere sunt actualizate, fie că ea are comenzi de lucru în care se specifică statutul modificărilor datelor de întreținere care urmează a fi utilizate sau ea poate demonstra că ele sunt pe lista modificărilor aduse datelor de întreținere furnizate de operator /client.

145.A.47   Planificarea producției

(a)

Întreprinderea are un sistem adaptat la cantitatea și la complexitatea lucrărilor pentru a planifica disponibilitatea întregului personal, precum și a tuturor sculelor, echipamentelor, materialelor, datelor de întreținere și instalațiilor necesare, pentru a se asigura că lucrarea de întreținere este efectuată în deplină siguranță.

(b)

Planificarea sarcinilor de întreținere, precum și organizarea echipelor, țin seama de limitele performanțelor umane.

(c)

În cazul în care este necesar să se predea continuarea sau terminarea sarcinilor de întreținere pentru motive care țin de schimbarea sau de rotația personalului, informațiile corespunzătoare sunt comunicate în mod adecvat între personalul care își termină lucrul și personalul care îl începe.

145.A.50   Certificarea lucrărilor de întreținere

(a)

Un certificat de punere în serviciu este eliberat, în numele întreprinderii, de personalul de certificare autorizat în mod corespunzător, în cazul în care s-a verificat că toate lucrările de întreținere comandate au fost corect efectuate de întreprindere conform procedurilor specificate la punctul 145.A.70, ținând cont de disponibilitatea și de utilizarea datelor de întreținere specificate la punctul 145.A.45, și că nu există neconformități cunoscute care să pună în pericol siguranța zborului.

(b)

Un certificat de punere în serviciu este eliberat înaintea zborului, cu ocazia încheierii oricăror lucrări de întreținere.

(c)

Noile defecte sau comenzi de lucrări de întreținere incomplete, identificate în cursul întreținerii menționate mai sus, sunt aduse la cunoștința operatorului aeronavei, cu scopul precis de a obține aprobarea pentru a remedia aceste defecte sau de a completa componentele care lipsesc din comanda de lucrări de întreținere. În cazul în care operatorul aeronavei nu este de acord ca această întreținere să fie efectuată în conformitate cu dispozițiile de la prezenta literă, atunci se aplică dispozițiile de la litera (e).

(d)

La finalizarea oricărei lucrări de întreținere efectuate asupra unei componente demontate în prealabil de pe aeronavă, se eliberează un certificat de punere în serviciu. Certificatul de autorizare a punerii în serviciu („formularul 1 al AESA”) menționat în apendicele II la anexa I (partea M) constituie certificatul de punere în serviciu al componentei de aeronavă, sub rezerva existenței unor dispoziții contrare la punctul M.A.502(b) sau la punctul M.A.502(e). În cazul în care o întreprindere efectuează întreținerea unei componente de aeronavă pentru uzul propriu, se poate ca un formular 1 al AESAsă nu fie necesar, în funcție de procedurile interne de punere în serviciu ale întreprinderii, definite în manualul de prezentare.

(e)

Prin derogare de la dispozițiile de la litera (a), în cazul în care întreprinderea nu poate să termine întreaga lucrare de întreținere comandată, ea poate elibera un certificat de punere în serviciu, în cadrul limitărilor de aeronavă autorizate. Întreprinderea menționează o astfel de situație în certificatul de punere în serviciu al aeronavei, înaintea eliberării acestui certificat.

(f)

Prin derogare de la dispozițiile de la litera (a) și de la punctul 145.A.42, în cazul în care o aeronavă este imobilizată la sol într-un alt loc decât stația de întreținere de linie principală sau baza de întreținere principală din cauză că nu este disponibilă o componentă împreună cu certificatul de punere în serviciu corespunzător, se permite montarea temporară a unei componente fără certificatul de punere în serviciu corespunzător, pentru un număr maxim de 30 de ore de zbor sau până când aeronava revine pentru prima dată la stația de linie principală sau la baza de întreținere principală, oricare din aceste două situații s-ar produce prima, cu condiția obținerii acordului operatorului aeronavei și cu condiția ca respectiva componentă să aibă un certificat de punere în serviciu corespunzător sau dacă nu, să fie conformă cu toate cerințele de întreținere și de exploatare aplicabile. Aceste componente sunt demontate înaintea sfârșitului perioadei menționate mai sus, cu excepția cazului în care, între timp, s-a obținut un certificat de punere în serviciu corespunzător, în conformitate cu dispozițiile de la litera (a) și de la punctul 145.A.42.

145.A.55   Înregistrări ale lucrărilor de întreținere

(a)

Întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată înregistrează toate detaliile lucrării de întreținere efectuate. Întreprinderea păstrează cel puțin înregistrările necesare pentru a dovedi faptul că toate condițiile pentru eliberarea certificatului de punere în serviciu au fost respectate, inclusiv documentele de punere în serviciu ale subcontractantului.

(b)

Întreprinderea furnizează operatorului aeronavei o copie a fiecărui certificat de punere în serviciu, precum și o copie a oricăror date specifice privind repararea/modificarea utilizate pentru reparațiile/modificările efectuate.

(c)

Întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată păstrează, pe o durată de trei ani, o copie a tuturor înregistrărilor detaliate referitoare la lucrările de întreținere și la toate datele privind întreținerea aferente, durata fiind calculată de la data la care aeronavele sau componentele de aeronavă care au făcut obiectul lucrărilor de întreținere au fost repuse în serviciu de întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată.

1.

Înregistrările vizate la prezenta literă se păstrează astfel încât să fie protejate contra deteriorării, modificării și furtului.

2.

Toate elementele de hardware folosite pentru copiile de siguranță (discuri, benzi etc.) sunt stocate într-un loc diferit de cel care conține datele (discurile, benzile etc.) de lucru, într-un mediu care să garanteze că respectivele copii vor rămâne într-o stare bună.

3.

În cazul în care o întreprindere autorizată conform prezentei anexe (partea 145) își încetează activitatea, toate înregistrările păstrate referitoare la întreținere aferente ultimilor doi ani se predau noului proprietar sau client al aeronavei respective sau al componentei de aeronavă respective sau se depozitează conform indicațiilor autorității competente.

145.A.60   Raportarea evenimentelor

(a)

Întreprinderea prezintă raportări autorității competente, statului de înmatriculare, întreprinderii care răspunde de proiectarea aeronavei sau a componentei de aeronavă, asupra oricărei stări a unei aeronave sau a unei componente a aeronavei în legătură cu care întreprinderea constatată că a provocat sau poate să provoace o situație periculoasă, reprezentând un risc major pentru siguranța zborului.

(b)

Întreprinderea stabilește un sistem intern de raportare a evenimentelor, după cum se detaliază în manualul de prezentare permițând colectarea și evaluarea acestor raportări, inclusiv evaluarea și extragerea evenimentelor de raportat în conformitate cu litera (a). Această procedură identifică tendințele negative, acțiunile corective întreprinse sau care urmează să fie întreprinse de către întreprindere pentru a semnala deficiențele și a include o evaluare a tuturor informațiilor relevante cunoscute, referitoare la aceste evenimente, precum și o metodă pentru a face să circule informațiile, dacă acest lucru este necesar.

(c)

Întreprinderea întocmește aceste raportări în conformitate cu modalitatea stabilită de către agenție și se asigură că ele conțin toate informațiile relevante referitoare la starea și la constatările de evaluare cunoscute de întreprindere.

(d)

În cazul în care întreprinderea este contractată de un operator comercial pentru a efectua întreținerea, întreprinderea raportează totodată operatorului orice stare care afectează aeronava sau o componentă a aeronavei operatorului.

(e)

Întreprinderea întocmește aceste raportări cât mai curând cu putință, dar în orice caz în termen de 72 de ore după ce întreprinderea a identificat situația care face obiectul raportului.

145.A.65   Politica în domeniul siguranței și al controlului calității, procedura de întreținere și sistemul de control al calității

(a)

Întreprinderea pune în practică o politică de siguranță și de control al calității pe care urmează să o includă în manualul de pezentare în conformitate cu punctul 145.A.70.

(b)

Întreprinderea instituie proceduri aprobate de autoritatea competentă, ținând cont de factorii umani și de performanțele umane, pentru a garanta existența unor bune tehnici de întreținere, precum și conformitatea cu prezenta parte, printre care se numără o comandă sau un contract de lucrări clar, astfel încât aeronava și componentele de aeronavă să poată fi puse în serviciu în conformitate cu punctul 145.A.50.

1.

Procedurile de întreținere reglementate de prezenta literă se aplică punctelor 145.A.25-145.A.95.

2.

Procedurile de întreținere definite sau care urmează să fie definite de întreprindere, în conformitate cu prezenta literă, trebuie să se refere la toate aspectele desfășurării activității de întreținere, inclusiv furnizarea și controlul serviciilor specializate, și să stabilească standardele pe baza cărora întreprinderea intenționează să își desfășoare activitatea.

3.

Referitor la întreținerea de linie și de bază a aeronavei, întreprinderea stabilește proceduri pentru a reduce la minimum riscul de apariție a erorilor multiple și pentru a identifica erorile la sistemele de importanță critică, precum și pentru a se asigura că niciunei persoane nu i se va cere să efectueze sarcini de întreținere sau inspecții în legătură cu o sarcină de întreținere referitoare la o operațiune de demontare/reasamblare a mai multor componente de același tip, care sunt montate pe mai mult de un sistem al aceleiași aeronave, în cursul unei verificări de întreținere specifice. Cu toate acestea, în cazul în care, pentru efectuarea acestor sarcini, este disponibilă o singură persoană, atunci fișa sau foaia de lucru a întreprinderii include o etapă suplimentară pentru reinspectarea lucrării de către această persoană, după realizarea tuturor sarcinilor identice.

4.

Se stabilesc proceduri de întreținere pentru a garanta că daunele sunt evaluate, iar modificările și reparațiile sunt efectuate folosindu-se datele menționate la punctul M.A.304.

(c)

Întreprinderea pune la punct un sistem de control al calității care include:

1.

Audituri independente cu scopul de a monitoriza conformitatea cu standardele impuse pentru aeronave/componente de aeronavă și caracterul adecvat al procedurilor, pentru a se asigura că aceste proceduri invocă bune practici de întreținere și navigabilitatea aeronavei/componentelor de aeronavă. În cazul celor mai mici întreprinderi, auditul independent, care face parte din sistemul calității, poate fi subcontractat unei alte întreprinderi autorizate în conformitate cu prezenta parte sau unei persoane având cunoștințe tehnice corespunzătoare și o experiență satisfăcătoare dovedită în domeniul auditului; și

2.

Un sistem de transmitere a feedback-ului privind calitatea către persoana sau grupul de persoane specificate la punctul 145.A.30(b) și, în ultimă instanță, către managerul responsabil, care să asigure că o acțiune corectivă este întreprinsă în mod corect și la momentul oportun, ca urmare a raportărilor rezultând din auditurile independente efectuate în conformitate cu cerințele punctului 1.

145.A.70   Manualul de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere

(a)

„Manualul de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere” desemnează documentul (documentele) ce conține (conțin) informațiile care specifică domeniul pentru care se solicită autorizarea și care arată modul în care întreprinderea înțelege să respecte prezenta anexă (partea 145). Întreprinderea furnizează autorității competente manualul de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere, conținând următoarele informații:

1.

o declarație semnată de către managerul responsabil, prin care se confirmă că manualul de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere și toate manualele care au legătură cu acesta definesc conformitatea întreprinderii cu prezenta anexă (partea 145) și vor fi respectate în permanență. În cazul în care managerul responsabil nu este director general al întreprinderii, directorul general al întreprinderii contrasemnează declarația;

2.

politica de siguranță și de calitate a întreprinderii, așa cum a fost ea menționată la punctul 145.A.65;

3.

funcțiile și numele persoanelor menționate la punctul 145.A.30(b);

4.

sarcinile și responsabilitățile persoanelor menționate la punctul 145.A.30(b), inclusiv problemele pe care le pot trata direct cu autoritatea competentă în numele întreprinderii;

5.

o organigramă care să ilustreze căile ierarhice de responsabilități asociate între persoanele numite în temeiul punctului 145.A.30(b);

6.

o listă a personalului de certificare și a personalului de sprijin;

7.

o descriere generală a resurselor umane;

8.

o descriere generală a instalațiilor situate la fiecare adresă menționată în certificatul de autorizare al întreprinderii;

9.

o descriere generală a domeniului de activitate al întreprinderii, în cadrul autorizării;

10.

procedura de notificare conform punctului 145.A.85 pentru modificările aduse întreprinderii;

11.

procedura de modificare a manualului de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere;

12.

procedurile și sistemul de control al calității stabilite de întreprindere în conformitate cu punctele 145.A.25- 145.A.90;

13.

dacă este cazul, o listă a operatorilor comerciali pentru care întreprinderea furnizează un serviciu de întreținere a aeronavelor;

14.

dacă este cazul, o listă a întreprinderilor subcontractate, așa cum este ea stabilită la punctul 145.A.75(b);

15.

dacă este cazul, o listă a stațiilor de întreținere de linie, așa cum este ea stabilită la punctul 145.A.75(d);

16.

dacă este cazul, o listă a întreprinderilor contractate.

(b)

Manualul de prezentare este modificat, dacă este necesar, pentru a se păstra o descriere actualizată a întreprinderii. Manualul de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere și toate modificările sale ulterioare sunt aprobate de către autoritatea competentă.

(c)

Fără a aduce atingere dispozițiilor literei (b), modificările minore aduse manualului pot fi aprobate printr-o procedură privind manualul de prezentare (în cele ce urmează numită autorizare indirectă).

145.A.75   Prerogative ale întreprinderii

În conformitate cu manualul de prezentare, întreprinderea este abilitată să efectueze următoarele sarcini:

(a)

să efectueze întreținerea oricărei aeronave și/sau componente de aeronavă pentru care are autorizare, în locurile precizate în certificatul de autorizare și în manualul de prezentare;

(b)

să să ia măsuri în vederea executării unei lucrări de întreținere a oricărei aeronave sau componente de aeronavă pentru care are autorizare la o altă întreprindere care lucrează pe baza sistemului de control de calitate al întreprinderii. Această dispoziție se referă la lucrarea efectuată de către o întreprindere care nu este ea însăși autorizată în mod corespunzător pentru a efectua respectiva întreținere în conformitate cu prezenta parte și care este limitată la domeniul de activitate permis de procedurile prevăzute la punctul 145.A.65(b). Acest domeniu de aplicare nu include verificarea întreținerii de bază a unei aeronave sau verificarea completă a întreținerii de atelier sau revizia generală a unui motor sau a unui modul de motor;

(c)

să efectueze întreținerea oricărei aeronave sau componente de aeronavă pentru care are aprobare, într-un loc oarecare, sub rezerva că necesitatea unei astfel de întrețineri decurge fie din faptul că aeronava este inaptă de zbor, fie din nevoia de a efectua o întreținere ocazională de linie, în conformitate cu condițiile menționate în manualul de prezentare;

(d)

să efectueze întreținerea oricărei aeronave și componente de aeronavă pentru care are aprobare într-un amplasament identificat ca loc de întreținere de linie unde se pot efectua operații de întreținere minore și doar dacă manualul de prezentare al întreprinderii autorizează această activitate și conține lista acestor locuri;

(e)

să elibereze certificatele de autorizare a punerii în serviciu, referitoare la efectuarea întreținerii în conformitate cu punctul 145.A.50.

145.A.80   Restricții impuse întreprinderii

Întreprinderea este autorizată să efectueze întreținerea unei aeronave sau a unei componente de aeronavă pentru care este autorizată doar dacă sunt disponibile ansamblul instalațiilor, echipamentelor, sculelor, materialelor, datelor de întreținere necesare, precum și personalul de certificare necesar.

145.A.85   Modificări aduse întreprinderii

Întreprinderea notifică autorității competente orice propunere de efectuare a oricăreia dintre modificările următoare, înainte ca aceste modificări să aibă loc, pentru a permite autorității competente să determine menținerea conformității cu prezenta parte și pentru a modifica, dacă este necesar, certificatul de autorizare, cu excepția cazurilor de propuneri de modificări în cadrul personalului, asupra cărora conducerea nu a fost avizată în prealabil, fiind necesar ca aceste modificări să fie notificate cât mai rapid posibil:

1.

denumirea întreprinderii;

2.

amplasamentul principal al întreprinderii;

3.

alte amplasamente ale întreprinderii;

4.

managerul responsabil;

5.

oricare dintre persoanele numite în temeiul punctului 145.A.30 (b);

6.

instalațiile, echipamentele, sculele, materialele, procedurile, amploarea lucrărilor și personalul de certificare care ar putea afecta autorizarea.

145.A.90   Menținerea valabilității autorizației

(a)

Autorizația se eliberează pe durată nelimitată. Aceasta rămâne valabilă sub rezerva următoarelor condiții:

1.

întreprinderea își păstrează conformitatea cu anexa II (partea 145), în conformitate cu dispozițiile referitoare la modul în care sunt tratate constatările, așa cum se specifică la punctul 145.B.50; și

2.

autorității competente i s-a acordat accesul la întreprindere pentru a stabili continuarea respectării dispozițiilor prezentei părți; și

3.

certificatul nu face obiectul unei cesionări sau al unei retrageri.

(b)

După cesionare sau retragere, certificatul de autorizare se restituie autorității competente.

145.A.95   Constatări

(a)

O constatare de nivel 1 corespunde unei nerespectări semnificative a cerințelor prevăzute în prezenta anexă (partea 145) care reduce nivelul de siguranță și reprezintă un risc major pentru siguranța zborului.

(b)

O constatare de nivel 2 corespunde unei nerespectări a cerințelor prevăzute în prezenta anexă (partea 145) care ar putea reduce nivelul de siguranță și ar putea reprezenta un risc major pentru siguranța zborului.

(c)

După ce a primit o notificare a constatărilor, în conformitate cu punctul 145.B.50, titularul autorizației întreprinderii cu atribuții de întreținere definește un plan de acțiuni corective șiare demonstrează implementarea acțiunilor corective într-un mod satisfăcător pentru autoritatea competentă, într-o perioadă stabilită de comun acord cu respectiva autoritate.

SECȚIUNEA B

PROCEDURĂ PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE

145.B.01   Domeniu de aplicare

Prezenta secțiune stabilește procedurile administrative pe care autoritatea competentă le urmează în cazul în care execută sarcini și responsabilități în materie de eliberare, prelungire, modificare, suspendare sau retragere a autorizărilor acordate întreprinderilor cu atribuții de întreținere în conformitate cu prezenta anexă (partea 145).

145.B.10   Autoritatea competentă

1.   Generalități

Statul membru desemnează o autoritate competentă, căreia îi atribuie responsabilități pentru eliberarea, prelungirea, modificarea, suspendarea sau retragerea unei autorizări de întreținere. Această autoritate competentă trebuie să stabilească proceduri documentate, precum și o structură organizațională.

2.   Resurse

Numărul de angajați trebuie să fie adecvat pentru a satisface cerințele detaliate în prezenta secțiune.

3.   Calificare și pregătire

Întreg personalul implicat în autorizările prevăzute de prezenta anexă (partea 145) trebuie:

(a)

să fie calificat în mod adecvat și să aibă toate cunoștințele, experiența și pregătirea necesare pentru a executa sarcinile atribuite;

(b)

să fi beneficiat de pregătire/pregătire continuă în ceea ce privește prezenta anexă (partea 145), dacă este cazul, inclusiv standardul și sensul avute în vedere.

4.   Proceduri

Autoritatea competentă stabilește procedurile care detaliază nivelul de conformitate cu prezenta secțiune B.

Procedurile trebuie revizuite și modificate pentru a asigura conformitatea lor permanentă.

145.B.15   Întreprinderi situate în mai multe state membre

În cazul în care instalațiile de întreținere se află în mai multe state membre, verificarea și supravegherea continuă a autorizării trebuie efectuate împreună cu autoritatea competentă a statelor membre pe teritoriul cărora sunt situate celelalte instalații.

145.B.20   Autorizarea inițială

1.

Cu condiția respectării cerințelor prevăzute la punctele 145.A.30(a) și (b), autoritatea competentă indică solicitantului în mod oficial, în scris, acceptul său pentru personalul specificat la punctele 145.A.30(a) și (b).

2.

Autoritatea competentă verifică dacă procedurile descrise în manualul de prezentare a întreprinderii cu atribuții de întreținere sunt conforme cu prezenta anexă (partea 145) și verifică dacă managerul responsabil a semnat declarația de angajament.

3.

Autoritatea competentă verifică dacă întreprinderea respectă cerințele prevăzute în prezenta anexă (partea 145).

4.

Cel puțin o dată în cursul investigației pentru autorizare se convoacă o ședință cu managerul responsabil, cu scopul de a se asigura că el înțelege bine importanța autorizării, precum și motivul pentru care este necesar să semneze angajamentul întreprinderii de a se conforma procedurilor indicate în manualul de prezentare.

5.

Toate constatările trebuie confirmate în scris întreprinderii.

6.

Autoritatea competentă înregistrează toate constatările, acțiunile de încheiere (acțiuni necesare pentru a încheia o constatare) și recomandările.

7.

Pentru autorizarea inițială, toate constatările trebuie corectate înaintea eliberării autorizării.

145.B.25   Eliberarea autorizării

1.

Autoritatea competentă aprobă în mod oficial manualul de prezentare și eliberează solicitantului autorizării un certificat de autorizare conform formularului 3, care include categoriile de autorizare. Autoritatea competentă eliberează un certificat doar în cazul în care întreprinderea este conformă cu prezenta anexă (partea 145).

2.

Autoritatea competentă indică condițiile autorizării pe certificatul de autorizare conform formularului 3.

3.

Numărul de referință este inclus în certificatul de autorizare, respectiv formularul 3, în modul specificat de agenție.

145.B.30   Prelungirea unei autorizări

Prelungirea unei autorizări se monitorizează în conformitate cu procesul de „autorizare inițială” aplicabil în conformitate cu punctul 145.B.20. În plus:

1.

Autoritatea competentă realizează și actualizează un program care conține întreprinderile cu atribuții de întreținere autorizate aflate sub supravegherea sa, datele la care au fost programate vizitele de audit și datele efectuării acestor vizite.

2.

Fiecare întreprindere trebuie să fie controlată în întregime pentru a se verifica dacă este în conformitate cu prezenta anexă (partea 145), la intervale de timp care nu trebuie să depășească 24 de luni.

3.

Cel puțin o dată la fiecare 24 de luni se convoacă o ședință cu managerul responsabil, pentru a se asigura că acesta este informat asupra problemelor semnificative care sunt depistate în cursul auditurilor.

145.B.35   Modificări aduse întreprinderii

1.

Autoritatea competentă primește o notificare din partea întreprinderii pentru orice modificare propusă, după cum se menționează la punctul 145.A.85.

Autoritatea competentă respectă elementele aplicabile ale punctelor referitoare la procesul inițial, pentru orice schimbare în ceea ce privește întreprinderea.

2.

Autoritatea competentă poate prescrie condițiile în care poate funcționa o întreprindere, în timpul acestor schimbări, în afara cazului în care ea decide că autorizarea ar trebui suspendată.

145.B.40   Modificări aduse manualului de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere

În cazul oricărei modificări aduse manualului de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere:

1.

în cazul aprobării directe a modificărilor conform punctului 145.A.70(b), autoritatea competentă verifică dacă procedurile descrise în manualul de prezentare sunt conforme cu anexa II (partea 145) înainte de a informa oficial întreprinderea autorizată cu privire la aprobare;

2.

în cazul aprobării modificărilor prin intermediul unei proceduri de aprobare indirectă, în conformitate cu punctul 145.A.70(c), autoritatea competentă se asigură (i) că modificările sunt minore și (ii) că exercită un control corespunzător asupra aprobării modificărilor pentru a garanta că acestea respectă în continuare cerințele din anexa II (partea 145).

145.B.45   Retragerea, suspendarea și limitarea unei autorizări

Autoritatea competentă:

(a)

suspendă o autorizație pe motive temeinice, în cazul unei potențiale amenințări la adresa siguranței sau

(b)

suspendă, retrage sau limitează o autorizație în conformitate cu punctul 145.B.50.

145.B.50   Constatări

(a)

Dacă, în cursul auditurilor sau prin alte mijloace, se dovedește o neconformitate cu cerințele din prezenta anexă (partea 145), autoritatea competentă întreprinde următoarele acțiuni:

1.

pentru constatările de nivel 1, autoritatea competentă retrage, limitează sau suspendă imediat, în totalitate sau parțial, în funcție de importanța constatării de nivel 1, autorizarea întreprinderii cu atribuții de întreținere, până când întreprinderea pune în practică o acțiune corectivă satisfăcătoare;

2.

pentru constatările de nivel 2, autoritatea competentă acordă un termen pentru a se pune în practică un plan de acțiuni corective, adaptat naturii constatării, dar în orice caz, inițial, acest termen nu poate depăși trei luni. În anumite împrejurări, în funcție de natura constatării, autoritatea competentă poate prelungi termenul de trei luni, dacă se prezintă un plan de acțiuni corective satisfăcător cu care aceasta este de acord.

(b)

Autoritatea competentă întreprinde acțiuni pentru a suspenda, în totalitate sau parțial, autorizarea dacă nu se restabilește conformitatea în termenele decise de către autoritatea competentă.

145.B.55   Sistemul de ținere a evidenței

1.

Autoritatea competentă stabilește un sistem de ținere a evidenței, cu un minim de criterii privind păstrarea, permițând o trasabilitate adecvată a procesului de eliberare, prelungire, modificare, suspendare sau retragere a autorizării fiecărei întreprinderi în mod individual.

2.

Înregistrările includ cel puțin:

(a)

cererea de autorizare a întreprinderii, inclusiv prelungirea acestei autorizări;

(b)

programul de supraveghere continuă al autorității competente, incluzând toate înregistrările auditurilor;

(c)

certificatul de autorizare a întreprinderii, inclusiv toate modificările aduse acestuia;

(d)

o copie a programului după care se vor desfășura auditurile, precizând datele la care vor avea loc acestea, precum și datele la care au fost efectuate auditurile;

(e)

copii ale întregii corespondențe oficiale, inclusiv formularul 4 sau un document echivalent;

(f)

detalii asupra tuturor derogărilor și măsurilor de punere în aplicare;

(g)

toate celelalte formulare de raportare asupra auditurilor efectuate de către autoritatea competentă;

(h)

manualele de prezentare al întreprinderilor cu atribuții de întreținere.

3.

Perioada de păstrare a înregistrărilor prevăzute mai sus este de cel puțin patru ani.

4.

Autoritatea competentă poate alege să utilizeze un sistem de păstrare a evidenței pe suport de hârtie sau unul informatic sau o combinație a celor două, toate fiind supuse controalelor adecvate.

145.B.60   Derogări

Toate derogările acordate în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sunt înregistrate și păstrate de autoritatea competentă.

Apendicele I

Certificatul de autorizare a punerii în serviciu — Formularul 1 al AESA

Se aplică prevederile din apendicele II la anexa I (partea M).

Apendicele II

Sistemul de clase și categorii utilizat pentru autorizarea întreprinderilor cu atribuții de întreținere menționate în anexa I (partea M) subpartea F și în anexa II (partea 145)

Se aplică prevederile din apendicele IV la anexa I (partea M).

Apendicele III

Autorizarea întreprinderilor cu atribuții de întreținere menționate în anexa II (partea 145)

Image

Image

Apendicele IV

Condiții de utilizare a personalului care nu este calificat în conformitate cu anexa III (partea 66) menționat la punctele 145.A.30 (j) 1 și 2

1.   Se consideră că personalul de certificare în conformitate cu toate condițiile de mai jos răspunde cerințelor de la 145.A.30(j)1 și 2:

(a)

Persoana este titulară a unei licențe sau a unei autorizații de personal de certificare, eliberată în conformitate cu reglementările naționale ale țării respective, în deplină conformitate cu anexa 1 a OACI.

(b)

Domeniul de activitate al persoanei se limitează la cel definit de licența/autorizația națională de personal de certificare, luându-se în considerare cea mai restrictivă dintre acestea două.

(c)

Persoana demonstrează că a beneficiat de pregătirea în domeniul factorilor umani și al legislației privind aviația menționate în modulele 9 și 10 din apendicele I la anexa III (partea 66).

(d)

Persoana demonstrează că are cinci ani de experiență în materie de întreținere pentru personalul de certificare a întreținerii de linie și opt ani de experiență pentru personalul de certificare a întreținerii de bază. Cu toate acestea, personalul ale cărui sarcini autorizate se limitează la cele ale personalului de certificare de categorie A conform părții 66 trebuie să demonstreze că are doar 3 ani de experiență în materie de întreținere.

(e)

Personalul de certificare a întreținerii de linie și personalul de sprijin pentru certificarea întreținerii de bază demonstrează că au beneficiat de pregătire de tip și că au promovat examenele pentru categoriile B1, B2 și B3, după caz, menționate în apendicele III la anexa III (partea 66) pentru fiecare tip de aeronavă din domeniul de activitate menționat la litera (b). Cu toate acestea, personalul al cărui domeniu de activitate se limitează la cel al personalului de certificare de categorie A poate beneficia de o pregătire adaptată sarcinilor în locul unei pregătiri de tip complete.

(f)

Personalul de certificare a întreținerii de bază demonstrează că a beneficiat de pregătire de tip și a promovat examenele pentru categoria C menționate în apendicele III la anexa III (partea 66) pentru fiecare tip de aeronavă din domeniul de activitate menționat la litera (b), exceptând primul tip de aeronavă pentru care pregătirea și examinarea se fac pentru categoriile B1, B2 sau B3 din apendicele III.

2.   Drepturi protejate

(a)

Personalul care deținea prerogative înainte de intrarea în vigoare a cerințelor relevante din anexa III (partea 66) poate continua să și le exercite, fără a fi nevoie să se conformeze punctului 1 literele (c)-(f).

(b)

Cu toate acestea, după această dată, întreg personalul de certificare care dorește să-și extindă domeniul autorizării, pentru a include prerogative suplimentare, se conformează punctului 1.

(c)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul 2 litera (b) de mai sus, în cazul unei pregătiri de tip suplimentare, nu se cere punerea în conformitate cu punctul 1 literele (c) și (d).


ANEXA III

(Partea 66)

CUPRINS

66.1.

Autoritatea competentă

SECȚIUNEA A —

CERINȚE TEHNICE

SUBPARTEA A —

LICENȚA DE ÎNTREȚINERE A AERONAVELOR

66.A.1

Domeniu de aplicare

66.A.3

Categorii de licențe

66.A.5

Grupe de aeronave

66.A.10

Solicitarea licenței

66.A.15

Admisibilitate

66.A.20

Prerogative

66.A.25

Cerințe în privința cunoștințelor de bază

66.A.30

Cerințe în privința experienței de bază

66.A.40

Menținerea valabilității licenței de întreținere a aeronavelor

66.A.45

Andosarea calificărilor de aeronavă

66.A.50

Limitări

66.A.55

Dovada calificării

66.A.70

Dispoziții referitoare la conversiune

SECȚIUNEA B —

PROCEDURI PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE

SUBPARTEA A —

GENERALITĂȚI

66.B.1

Domeniu de aplicare

66.B.10

Autoritatea competentă

66.B0.20

Sistemul de ținere a evidenței

66.B.25

Schimbul reciproc de informații

66.B.30

Derogări

SUBPARTEA B —

ELIBERAREA UNEI LICENȚE DE ÎNTREȚINERE A AERONAVELOR

66.B.100

Procedura de eliberare a unei licențe de întreținere a aeronavelor de către autoritatea competentă

66.B.105

Procedura de eliberare a unei licențe de întreținere a aeronavelor prin intermediul întreprinderii cu atribuții de întreținere autorizate în conformitate cu partea 145

66.B.110

Procedura de modificare pentru ca o licență de întreținere a aeronavelor să includă o categorie sau o subcategorie de bază suplimentară

66.B.115

Procedura de modificare a unei licențe de întreținere a aeronavelor pentru a include un tip de aeronavă sau pentru eliminarea limitărilor

66.B.120

Procedura de reînnoire a valabilității unei licențe de întreținere a aeronavelor

66.B.125

Procedura de conversiune a licențelor, inclusiv acalificărilor de grupă

66.B.130

Procedura de aprobare directă a pregătirii pe tip de aeronavă

SUBPARTEA C —

EXAMINĂRI

66.B.200

Examinare efectuată de autoritatea competentă

SUBPARTEA D —

CONVERSIUNEA CALIFICĂRILOR PERSONALULUI DE CERTIFICARE

66.B.300

Generalități

66.B.305

Raport de conversiune pentru calificările naționale

66.B.310

Raport de conversiune pentru autorizațiile întreprinderilor cu atribuții de întreținere autorizate

SUBPARTEA E —

CREDITE DE EXAMINARE

66.B.400

Generalități

66.B.405

Raport asupra creditelor de examinare

66.B.410

Valabilitatea creditelor de examinare

SUBPARTEA F —

SUPRAVEGHERE PERMANENTĂ

66.B.500

Retragerea, suspendarea sau limitarea licenței de întreținere a aeronavelor

APENDICE

Apendicele I —

Cerințe privind nivelul cunoștințelor de bază

Apendicele II —

Standardul pentru examinarea de bază

Apendicele III —

Pregătirea pe tip de aeronavă și standardul de examinare. Pregătirea la locul de muncă

Apendicele IV —

Cerințe de experiență pentru extinderea unei licențe de întreținere a aeronavelor

Apendicele V —

Formular de cerere — Formularul 19 al AESA

Apendicele VI —

Formularul 26 al AESA — Licența de întreținere a aeronavelor menționată în anexa III (partea 66)

66.1   Autoritatea competentă

(a)

În sensul prezentei anexe (partea 66), autoritatea competentă trebuie să fie:

1.

autoritatea desemnată de către statul membru căreia trebuie să i se adreseze orice persoană care dorește să obțină o licență de întreținere a aeronavelor; sau

2.

autoritatea desemnată de alt stat membru, în caz că ar fi diferită de autoritatea menționată la punctul 1, sub rezerva unui acord cu respectiva autoritate. În acest caz, licența menționată la punctul 1 se retrage, toate evidențele menționate la punctul 66.B.20 se transferă și se eliberează o nouă licență, pe baza acestor evidențe.

(b)

Agenția este responsabilă pentru a stabili:

1.

lista cu tipuri de aeronave; și

2.

combinațiile corp de aeronavă/motor care se includ în fiecare calificare de tip de aeronavă.

SECȚIUNEA A

CERINȚE TEHNICE

SUBPARTEA A

LICENȚA DE ÎNTREȚINERE A AERONAVELOR

66.A.1   Domeniu de aplicare

Prezenta secțiune definește licența de întreținere a aeronavelor și stabilește cerințele pentru solicitarea, eliberarea și prelungirea valabilității acesteia.

66.A.3   Categorii de licențe

(a)

Licențele de întreținere a aeronavelor includ următoarele categorii:

Categoria A

Categoria B1

Categoria B2

Categoria B3

Categoria C

(b)

Categoriile A și B1 sunt subdivizate în subcategorii care se raportează la combinații de avioane, elicoptere, motoare cu turbină și cu piston. Aceste subcategorii sunt:

A1 și B1.1 Avioane cu motor cu turbină

A 2 B1.2 Avioane cu motor cu piston

A3 și B1.3 Elicoptere cu motor cu turbină

A4 și B1.4 Elicoptere cu motor cu piston

(c)

Categoria B3 se aplică la avioanele cu piston nepresurizate cu o MTOM de maximum 2 000 kg.

66.A.5   Grupe de aeronave

În sensul categoriilor de licențe de întreținere a aeronavelor, aeronavele se clasifică în următoarele grupe:

1.

Grupa 1: aeronave motorizate complexe și elicoptere multimotor, avioane cu o altitudine maximă certificată de funcționare mai mare de FL290, aeronave echipate cu sisteme fly-by-wire (comandă prin cablu) și alte aeronave care necesită o calificare de tip de aeronavă dacă sunt definite astfel de către agenție.

2.

Grupa 2: aeronave altele decât cele din grupa 1, care aparțin următoarelor subgrupe:

subgrupa 2a: avioane cu un singur motor turbopropulsor;

subgrupa 2b: elicoptere cu un singur motor cu turbină;

subgrupa 2c: elicoptere cu un singur motor cu piston.

3.

Grupa 3: avioane cu motor cu piston altele decât cele din grupa 1.

66.A.10   Solicitarea licenței

(a)

O cerere de licență de întreținere a aeronavelor sau de modificare a unei astfel de licențe se prezintă autorității competente în conformitate cu cerințele impuse de respectiva autoritate, pe un formular 19 al AESA (a se vedea apendicele V).

(b)

Cererea de modificare a unei licențe de întreținere a aeronavelor se adresează autorității competente din statul membru care a eliberat licența de întreținere a aeronavei.

(c)

În plus față de documentele solicitate la punctele 66.A.10(a), 66.A.10(b) și 66.B.105, după caz, cel/cea care solicită categorii de bază sau subcategorii suplimentare la o licență de întreținere a aeronavelor prezintă autorității competente și originalul licenței de întreținere a aeronavelor pe care o deține în acel moment, împreună cu formularul 19 al AESA.

(d)

În cazul în care cel/cea care solicită o modificare pentru categorii de bază îndeplinește condițiile pentru o astfel de modificare în conformitate cu procedura prevăzută la punctul 66.B.100 într-un alt stat membru decât cel care a eliberat licența, atunci solicitarea se trimite autorității competente prevăzute la punctul 66.1.

(e)

În cazul în care cel/cea care solicită o modificare pentru categorii de bază îndeplinește condițiile pentru efectuarea unei astfel de modificări prin procedura prevăzută la punctul 66.B.105 într-un alt stat membru decât cel care a eliberat licența, atunci întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145) trimite respectiva licență de întreținere a aeronavelor împreună cu Formularul 19 EASA autorității competente prevăzute la punctul 66.1 pentru ștampilarea și semnarea modificării sau pentru emiterea din nou a licenței, după caz.

(f)

Fiecare solicitare trebuie să fie însoțită de documentația care să demonstreze îndeplinirea cerințelor privitoare la cunoștințele teoretice, pregătirea practică și experiența aplicabile la momentul solicitării.

66.A.15   Admisibilitate

Orice solicitant al unei licențe de întreținere a aeronavelor are vârsta de 18 ani împliniți.

66.A.20   Prerogative

(a)

Se aplică următoarele prerogative:

1.

O licență de întreținere a aeronavelor de categoria A îl autorizează pe titularul său să elibereze certificate de punere în serviciu după operațiuni de întreținere de linie, minore, programate, și remedieri ale unor defecte simple, în limitele sarcinilor menționate în mod expres în autorizația de certificare prevăzută în anexa II (partea 145) punctul 145.A.35. Prerogativele de certificare se limitează la acele lucrări pe care titularul licenței le-a efectuat personal în întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată care a eliberat autorizația de certificare.

2.

O licență de întreținere a aeronavelor de categoria B1 îi permite titularului său să elibereze certificate de punere în serviciu și să îndeplinească rolul de personal de sprijin din categoria B1 în urma:

operațiunilor de întreținere a structurii aeronavelor, a grupului motopropulsor și a sistemelor mecanice și electrice;

lucrul cu sisteme electronice de bord care necesită doar teste simple pentru verificarea bunei funcționări, fără a fi nevoie de remedierea defecțiunilor.

Categoria B1 include subcategoria aferentă din categoria A.

3.

O licență de întreținere a aeronavelor de categoria B2 îi permite titularului său:

(i)

să elibereze certificate de punere în serviciu și să îndeplinească rolul de personal de sprijin din categoria B2 pentru:

operațiuni de întreținere a sistemelor electronice de bord și a sistemelor electrice; și

sarcini ținând de sistemele electrice și de cele electronice de bord din cadrul sistemelor grupului motopropulsor și al celor mecanice, care au nevoie de un test simplu pentru verificarea bunei funcționări;

(ii)

să elibereze certificate de punere în serviciu după operațiuni de întreținere de linie, minore, programate, și remedieri ale unor defecte simple, în limitele sarcinilor menționate în mod expres în autorizația de certificare prevăzută în anexa II (partea 145) punctul 145.A.35. Această prerogativă de certificare se limitează la operațiunile pe care titularul licenței le-a efectuat personal în întreprinderea cu atribuții de întreținere care a eliberat autorizația de certificare și la categoriile deja menționate în licența din categoria B2.

Licența din categoria B2 nu include nicio subcategorie a categoriei A.

4.

O licență de întreținere a aeronavelor de categoria B3 îi permite titularului său să elibereze certificate de punere în serviciu și să îndeplinească rolul de personal de sprijin din categoria B3 pentru:

operațiuni de întreținere a structurii avioanelor, a grupului motopropulsor și a sistemelor mecanice și electrice;

lucrul cu sisteme electronice de bord care necesită doar teste simple pentru verificarea bunei funcționări, fără a fi nevoie de remedierea defecțiunilor.

5.

O licență de întreținere a aeronavelor de categoria C îi permite titularului său să elibereze certificate de punere în serviciu după operațiuni de întreținere de bază pentru aeronave. Prerogativele se aplică întregii aeronave.

(b)

Titularul unei licențe de întreținere a aeronavelor nu poate să-și exercite prerogativele de certificare decât dacă:

1.

îndeplinește cerințele aplicabile cuprinse în anexa I (partea M) și în partea anexa II (partea 145); și

2.

în perioada precedentă de doi ani, fie a avut șase luni de experiență în domeniul întreținerii, în conformitate cu prerogativele acordate prin licența de întreținere a aeronavelor, fie a îndeplinit condițiile pentru acordarea prerogativelor corespunzătoare; și

3.

are competența adecvată pentru certificarea întreținerii aeronavelor corespunzătoare; și

4.

este capabil(ă) să citească, să scrie și să se exprime, la un nivel comprehensibil, în limba (limbile) în care sunt redactate documentația tehnică și procedurile necesare pentru eliberarea certificatului de punere în serviciu.

66.A.25   Cerințe în privința cunoștințelor de bază

(a)

Persoana care solicită o licență de întreținere a aeronavelor sau adăugarea unei categorii sau a unei subcategorii la o astfel de licență demonstrează, printr-un examen, că posedă un nivel adecvat al cunoștințelor privind modulele de subiecte corespunzătoare, în conformitate cu apendicele I la anexa III (partea 66). Examenul se organizează fie de o întreprindere cu atribuții de pregătire autorizată în mod corespunzător, în conformitate cu anexa IV (partea 147), fie de autoritatea competentă.

(b)

Cursurile de pregătire și examenele se susțin în perioada de zece ani anterioară solicitării unei licențe de întreținere a aeronavelor sau adăugării unei categorii sau a unei subcategorii la o astfel de licență de întreținere a aeronavelor. Dacă această condiție nu este îndeplinită, se pot totuși obține credite de examinare în conformitate cu litera (c).

(c)

Solicitantul poate cere autorității competente recunoașterea integrală sau parțială a unor credite de examinare corespunzătoare cerințelor privind cunoștințele de bază pentru:

1.

examinări ale cunoștințelor de bază care nu îndeplinesc cerințele descrise la litera (b) de mai sus; și

2.

orice alte calificări tehnice considerate de autoritatea competentă a fi echivalente cu standardul de cunoștințe menționat în anexa III (partea 66).

Creditele se acordă în conformitate cu secțiunea B subpartea E din prezenta anexă (partea 66).

(d)

Creditele expiră la zece ani după ce au fost acordate solicitantului de autoritatea competentă. După expirare, solicitantul poate cere noi credite.

66.A.30   Cerințe în privința experienței de bază

(a)

Este necesar ca orice solicitant al unei licențe de întreținere de aeronavă să fi dobândit:

1.

pentru categoria A, subcategoriile B1.2 și B1.4 și categoria B3:

(i)

trei ani de experiență practică în domeniul întreținerii aeronavelor în exploatare, dacă solicitantul nu a beneficiat anterior de o pregătire tehnică adecvată; sau

(ii)

doi ani de experiență practică în domeniul întreținerii aeronavelor în exploatare și finalizarea unui curs de pregătire, considerat ca adecvat de către autoritatea competentă, ca lucrător calificat într-o profesie tehnică; sau

(iii)

un an de experiență practică în domeniul întreținerii aeronavelor în exploatare și finalizarea unui curs de pregătire de bază autorizat în conformitate cu partea anexa IV (partea 147);

2.

pentru categoria B2 și pentru subcategoriile B1.1 și B1.3:

(i)

cinci ani de experiență practică în domeniul întreținerii aeronavelor în exploatare, dacă solicitantul nu a beneficiat anterior de o pregătire tehnică adecvată; sau

(ii)

trei ani de experiență practică în domeniul întreținerii aeronavelor în exploatare și finalizarea unui curs de pregătire, considerat ca adecvat de către autoritatea competentă, ca lucrător calificat într-o profesie tehnică; sau

(iii)

doi ani de experiență practică în domeniul întreținerii aeronavelor în exploatare și finalizarea unui curs de pregătire de bază autorizat în conformitate cu partea anexa IV (partea 147);

3.

pentru categoria C, în ceea ce privește aeronavele de mare capacitate:

(i)

trei ani de experiență în exercitarea prerogativelor din categoriile B1.1, B1.3 sau B2 pe aeronave de mari dimensiuni sau ca personal de sprijin în conformitate cu punctul 145.A.35 sau o combinație a acestor două variante; sau

(ii)

cinci ani de experiență în exercitarea prerogativelor din categoriile B1.2 sau B1.4 pe aeronave de mari dimensiuni sau ca personal de sprijin în conformitate cu punctul 145.A.35 sau o combinație a acestor două variante;

4.

pentru categoria C, în ceea ce privește aeronavele de mare capacitate: trei ani de experiență în exercitarea prerogativelor din categoriile B1 sau B2 pe aeronave altele decât cele de mare capacitate sau ca personal de sprijin în conformitate cu punctul 145.A.35(a) sau o combinație a acestor două variante;

5.

pentru categoria C obținută pe cale academică: un solicitant titular al unei diplome într-o disciplină tehnică, acordată de o universitate sau o altă instituție de învățământ superior, recunoscută de către autoritatea competentă, trei ani de experiență într-un mediu de întreținere a aeronavelor civile și pe un set reprezentativ de sarcini direct legate de întreținerea aeronavelor, incluzând șase luni de observație a unor sarcini de întreținere de bază.

(b)

Orice solicitant al unei extinderi a licenței de întreținere a aeronavelor trebuie să aibă o experiență minimă în domeniul întreținerii aeronavelor civile care corespunde categoriei și subcategoriei suplimentare de licență solicitate, conform definiției din apendicele IV la prezenta anexă (partea 66).

(c)

Experiența trebuie să fie de natură practică și să implice o selecție reprezentativă de sarcini de întreținere a aeronavelor.

(d)

Cel puțin un an din experiența cerută trebuie să corespundă unei experiențe recente de întreținere pe o aeronavă din categoria/subcategoria pentru care se solicită obținerea licenței de întreținere a aeronavelor. Pentru următoarele adăugări de categorii/subcategorii la o licență de întreținere a aeronavelor deja existentă, experiența recentă de întreținere solicitată poate fi mai mică de un an, cu condiția să fie mai mare sau egală cu trei luni. Experiența cerută trebuie să depindă de diferența între categoria/subcategoria de licență deținută și cea solicitată. O astfel de experiență suplimentară trebuie să fie tipică pentru categoria/subcategoria de licență dorită.

(e)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (a), experiența de întreținere a aeronavelor dobândită în afara domeniului de întreținere a aeronavelor civile este acceptată în cazul în care o astfel de întreținere este echivalentă cu cea impusă de prezenta anexă (partea 66), așa cum a decis autoritatea competentă. Se solicită, cu toate acestea, o experiență suplimentară în domeniul întreținerii aeronavelor civile, pentru a permite înțelegerea adecvată a mediului de întreținere a aeronavelor civile.

(f)

Experiența trebuie să fi fost dobândită în perioada de zece ani care precedă solicitarea de eliberare a licenței de întreținere a aeronavelor sau adăugarea unei categorii sau subcategorii la o astfel de licență.

66.A.40   Menținerea valabilității licenței de întreținere a aeronavelor

(a)

Licența de întreținere a aeronavelor își pierde valabilitatea la cinci ani după ultima sa eliberare sau ultima sa modificare, în afara cazului în care titularul își prezintă licența de întreținere a aeronavelor la autoritatea competentă care a eliberat-o, pentru a verifica faptul că informațiile conținute în licență sunt aceleași cu cele conținute în înregistrările autorității competente, în conformitate cu 66.B.120.

(b)

Titularul unei licențe de întreținere a aeronavelor completează părțile relevante ale formularului 19 al AESA (a se vedea apendicele V) și îl prezintă, împreună cu copia după licența deținută, autorității competente care a emis inițial licența de întreținere a aeronavelor, cu excepția cazului în care titularul licenței se află în raporturi de muncă cu o întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145) care are, în manualul său de prezentare, o procedură conform căreia o astfel de întreprindere poate prezenta documentația necesară în numele titularului licenței de întreținere a aeronavelor.

(c)

Orice prerogativă de certificare bazată pe o licență de întreținere a aeronavelor își pierde valabilitatea de îndată ce licența de întreținere a aeronavelor devine nulă.

(d)

Licența de întreținere a aeronavelor este valabilă doar (i) dacă este eliberată și/sau modificată de autoritatea competentă și (ii) dacă titularul a semnat respectivul document.

66.A.45   Andosarea calificărilor de aeronavă

(a)

Pentru a avea dreptul de a-și exercita prerogativele de certificare pe un tip anumit de aeronavă, titularul unei licențe de întreținere a aeronavelor trebuie să aibă menționate în licența sa calificările de aeronavă relevante.

Pentru categoriile B1, B2 sau C, calificările de aeronavă sunt următoarele:

1.

pentru aeronavele din grupa 1, calificarea corespunzătoare de aeronavă;

2.

pentru aeronavele din grupa 2, calificarea corespunzătoare de aeronavă, de subgrup al constructorului sau de subgrup complet;

3.

pentru aeronavele din grupa 3, calificarea corespunzătoare de aeronavă sau de grup complet.

Pentru categoria B3, calificarea relevantă este „avioane cu piston nepresurizate cu o MTOM de maximum 2 000 kg”.

Pentru categoria A nu este obligatorie nicio calificare, cu condiția respectării cerințelor de la punctul 145.A.35 din anexa II (partea 145).

(b)

Pentru andosarea în licență a calificărilor de tip de aeronavă este nevoie de finalizarea corespunzătoare a stagiilor de pregătire pentru calificările de tip de aeronavă relevante pentru categoriile B1, B2 sau C.

(c)

În plus față de cerința de la litera (b), andosarea primei calificări de tip de aeronavă într-o categorie/subcategorie dată necesită finalizarea corespunzătoare a pregătirii la locul de muncă, conform celor menționate în apendicele III la anexa III (partea 66).

(d)

Prin derogare de la literele (b) și (c), pentru aeronavele din grupele 2 și 3 calificările de tip de aeronavă se pot acorda și după:

promovarea corespunzătoare a examenelor pe tip de aeronavă pentru categoriile B1, B2 sau C descrise în apendicele III la prezenta anexă (partea 66); și

în cazul categoriilor B1 și B2, demonstrarea unei experiențe practice pe tipul respectiv de aeronavă. În acest caz, experiența practică trebuie să includă o selecție reprezentativă de activități de întreținere relevante pentru categoria de licență.

În cazul unui membru al personalului cu calificare de categoria C, calificat prin deținerea unei diplome universitare așa cum se specifică la punctul 66.A.30(a)5, prima examinare relevantă pe tip de aeronavă este la nivelul categoriilor B1 sau B2.

(e)

Pentru aeronavele din grupa 2:

1.

andosarea calificărilor de subgrupă a constructorului pentru titularii de licențe din categoriile B1 și C necesită conformitatea cu cerințele de calificare de tip pentru cel puțin două tipuri de aeronavă provenind de la același constructor, care împreună sunt reprezentative pentru subgrupa aplicabilă a constructorului;

2.

andosarea unor calificări de subgrupă completă pentru titularii de licențe din categoriile B1 și C necesită conformitatea cu cerințele de calificare de tip pentru cel puțin trei tipuri de aeronavă provenind de la constructori diferiți, care împreună sunt reprezentative pentru subgrupa aplicabilă;

3.

andosarea calificărilor de subgrupă a constructorului și de subgrupă completă pentru titularii de licențe din categoria B2 necesită demonstrarea unei experiențe practice, care trebuie să includă o selecție reprezentativă de activități de întreținere relevante pentru categoria de licență și pentru subgrupa de aeronave aplicabilă.

(f)

Pentru aeronavele din grupa 3:

1.

andosarea calificării complete de grupa 3 pentru titularii de licențe din categoriile B1, B2 și C necesită demonstrarea unei experiențe practice, care trebuie să includă o selecție reprezentativă de activități de întreținere relevante pentru categoria de licență și pentru grupa 3;

2.

pentru categoria B1, cu excepția cazului în care solicitantului prezintă dovezi ale existenței experienței corespunzătoare, calificarea de grupa 3 este supusă următoarelor limitări, care trebuie menționate pe licență:

avioane presurizate;

avioane cu structură de metal;

avioane cu structură din materiale compozite;

avioane cu structură din lemn;

avioane cu structură din țevi de metal acoperită cu material textil.

(g)

Pentru licența din categoria B3:

1.

andosarea calificării „avioane cu piston nepresurizate cu o MTOM de maximum 2 000 kg” necesită demonstrarea unei experiențe practice care să includă o selecție reprezentativă de activități de întreținere relevante pentru categoria de licență;

2.

cu excepția cazului în care solicitantul prezintă dovezi ale existenței experienței corespunzătoare, calificarea menționată la punctul 1 este supusă următoarelor limitări, care trebuie menționate pe licență:

avioane cu structură din lemn;

avioane cu structură din țevi de metal acoperită cu material textil;

avioane cu structură de metal;

avioane cu structură din materiale compozite.

66.A.50   Limitări

(a)

Limitările aplicate unei licențe de întreținere a aeronavelor reprezintă excluderi de la prerogativele de certificare și afectează întreaga aeronavă la care se referă.

(b)

Limitările menționate la punctul 66.A.45 se retrag:

1.

la demonstrarea unei experiențe adecvate; sau

2.

după o evaluare practică satisfăcătoare realizată de autoritatea competentă.

(c)

Limitările menționate la punctul 66.A.70 se vor retrage la promovarea corespunzătoare a examenelor privitoare la modulele/subiectele definite în raportul de conversiune aplicabil, menționat la punctul 66.B.300.

66.A.55   Dovada calificării

Personalul care exercită prerogative de calificare și personalul de sprijin trebuie să prezinte licența, ca dovadă a calificării, în termen de 24 de ore de la efectuarea unei cereri în acest sens de către o persoană autorizată.

66.A.70   Dispoziții referitoare la conversiune

(a)

Titularului unei calificări de personal de certificare valabile într-un stat membru înaintea intrării în vigoare a anexei III (partea 66) i se eliberează de către autoritatea competentă din statul membru respectiv o licență de întreținere a aeronavelor, fără alte examinări, în conformitate cu condițiile specificate în secțiunea B subpartea D.

(b)

O persoană aflată într-un proces de calificare pentru personalul de certificare valabil într-un stat membru înaintea intrării în vigoare a anexei III (partea 66) poate continua să fie calificată. Titularului unei calificări de personal de certificare obținute în urma unui astfel de proces i se eliberează de către autoritatea competentă din statul membru respectiv o licență de întreținere a aeronavelor, fără alte examinări, în conformitate cu condițiile specificate în secțiunea B subpartea D.

(c)

Dacă este necesar, licența de întreținere a aeronavelor conține limitări în conformitate cu punctul 66.A.50, pentru a reflecta diferențele între (i) domeniul calificării de personal de certificare valabile în statul membru înaintea intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 și (ii) cerințele privind cunoștințele de bază și standardele privind examinarea de bază prevăzute în apendicele I și II la prezenta anexă (partea 66).

(d)

Prin derogare de la litera (c), în cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, altele decât aeronavele de mare capacitate, licența de întreținere a aeronavelor conține limitări în conformitate cu punctul 66.A.50, pentru a se garanta că prerogativele personalului de certificare valabile în statele membre înaintea intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 rămân aceleași cu prerogativele licenței de întreținere a aeronavelor convertite în conformitate cu partea 66.

SECȚIUNEA B

PROCEDURI PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE

SUBPARTEA A

GENERALITĂȚI

66.B.1   Domeniu de aplicare

Prezenta secțiune stabilește procedurile, inclusiv cerințele de ordin administrativ, care trebuie urmate și respectate de către autoritățile competente responsabile pentru implementarea și aplicarea secțiunii A a prezentei anexe (partea 66).

66.B.10   Autoritatea competentă

(a)   Generalități

Statul membru desemnează o autoritate competentă, căreia îi atribuie responsabilități pentru eliberarea, prelungirea, modificarea, suspendarea sau retragerea licențelor de întreținere a aeronavelor.

Această autoritate competentă stabilește structura organizatorică adecvată pentru asigurarea respectării prezentei anexe (partea 66).

(b)   Resurse

Autoritatea competentă trebuie să fie dotată în mod corespunzător cu personal pentru a asigura implementarea cerințelor prezentei anexe (partea 66).

(c)   Proceduri

Autoritatea competentă trebuie să stabilească proceduri documentate care să detalieze modul de respectare a prevederilor prezentei anexe (partea 66). Procedurile trebuie să fie revizuite și modificate pentru a asigura conformitatea continuă.

66.B.20   Modalități de evidență a documentelor

(a)

Autoritatea competentă stabilește un sistem de evidență care permite o trasabilitate adecvată a procesului de emitere, revalidare, modificare, suspendare sau retragere pentru fiecare licență de întreținere a aeronavelor în parte.

(b)

Aceste evidențe trebuie să includă, pentru fiecare licență:

1.

cererea de licență de întreținere a aeronavelor sau de modificare a respectivei licențe, inclusiv toată documentația aferentă;

2.

o copie a licenței de întreținere a aeronavelor, incluzând toate modificările;

3.

copii ale întregii corespondențe relevante;

4.

detalii privind toate derogările și măsurile de punere în aplicare;

5.

orice raport din partea autorităților competente referitor la titularul de licență de întreținere a aeronavelor;

6.

evidențele privind examenele efectuate de autoritatea competentă;

7.

raportul de conversiune aplicabil utilizat pentru conversiune;

8.

raportul de credit aplicabil utilizat pentru creditare.

(c)

Evidențele la care se face referire la litera (b) punctele 1-5 sunt păstrate timp de cel puțin cinci ani după încetarea valabilității licenței.

(d)

Evidențele la care se face referire la litera (b) punctele 6, 7 și 8 sunt păstrate pentru o perioadă nelimitată.

66.B.25   Schimbul reciproc de informații

(a)

În vederea implementării cerințelor din prezentul regulament, autoritățile competente participă la un schimb reciproc al tuturor informațiilor necesare, în conformitate cu articolul 15 din regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(b)

Fără a aduce atingere competențelor statelor membre, în cazul unei amenințări potențiale la adresa siguranței care implică mai multe state membre, autoritățile competente de resort se sprijină reciproc în acțiunea de supraveghere necesară.

66.B0.30   Exceptări

Toate derogările acordate în conformitate cu articolul 14 alineatul (4) din regulamentul (CE) nr. 216/2008 sunt înregistrate și arhivate de către autoritatea competentă.

SUBPARTEA B

ELIBERAREA UNEI LICENȚE DE ÎNTREȚINERE A AERONAVELOR

Prezentul capitol indică procedurile care trebuie îndeplinite de către autoritatea competentă pentru a elibera, modifica sau prelungi o licență de întreținere a aeronavelor.

66.B.100   Procedura de eliberare a unei licențe de întreținere a aeronavelor de către autoritatea competentă

(a)

La primirea formularului 19 al AESA și a oricărei documentații justificative însoțitoare, autoritatea competentă verifică dacă formularul 19 al AESA este complet și se asigură că experiența declarată în formular corespunde cerințelor prezentei anexe (partea 66).

(b)

Autoritatea competentă verifică statutul examinării solicitantului și confirmă valabilitatea oricăror credite, pentru a se asigura că cerințele din toate modulele din apendicele I au fost îndeplinite în conformitate cu dispozițiile din prezenta anexă (partea 66).

(c)

După verificarea identității și datei nașterii solicitantului și în cazul în care este satisfăcută de modul în care acesta îndeplinește standardele de cunoștințe și experiență impuse de prezenta anexă (partea 66), autoritatea competentă eliberează solicitantului licența relevantă de întreținere a aeronavelor. Aceleași informații sunt păstrate în evidențele autorității competente.

(d)

În cazul în care tipurile sau grupele de aeronave sunt andosate la momentul emiterii primei licențe de întreținere a aeronavelor, autoritatea competentă verifică respectarea cerințelor de la punctul 66.B.115.

66.B.105   Procedura de eliberare a unei licențe de întreținere a aeronavelor prin intermediul întreprinderii cu atribuții de întreținere autorizate în conformitate cu anexa II (partea 145)

(a)

O întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145), în cazul în care a fost autorizată de autoritatea competentă să desfășoare această activitate, (i) poate pregăti licența de întreținere a aeronavelor în numele autorității competente sau (ii) poate să facă autorității competente recomandări referitoare la cererea depusă de o persoană fizică pentru o licență de întreținere a aeronavelor, astfel încât autoritatea competentă să poată pregăti și emite o astfel de licență.

(b)

Întreprinderea cu atribuții de întreținere menționată la litera (a) asigură conformitatea cu punctele 66.B.100(a) și (b).

(c)

În toate cazurile, licența de întreținere a aeronavelor poate fi emisă solicitantului numai de către autoritatea competentă.

66.B.110   Procedura de modificare pentru ca o licență de întreținere a aeronavelor să includă o categorie sau o subcategorie de bază suplimentară

(a)

După îndeplinirea procedurilor specificate la punctele 66.B.100 sau 66.B.105, autoritatea competentă aprobă categoria sau subcategoria de bază suplimentară prin aplicarea ștampilei și a semnăturii pe respectiva licență de întreținere a aeronavelor sau emite o nouă licență.

(b)

Autoritatea competentă își modifică apoi fișierele de evidență în mod corespunzător.

66.B.115   Procedura de modificare a unei licențe de întreținere a aeronavelor pentru a include o calificare de aeronavă sau pentru eliminarea limitărilor

(a)

La primirea unui formular 19 al AESA completat în mod corespunzător și a oricărei documentații însoțitoare care demonstrează conformitatea cu cerințele calificării aplicabile, precum și a licenței de întreținere a aeronavelor care însoțește dosarul respectiv, autoritatea competentă:

1.

înscrie pe licența de întreținere a aeronavelor a respectivului solicitant calificarea de tip de aeronavă aplicabilă; sau

2.

emite din nou respectiva licență pentru a include calificarea de aeronavă aplicabilă; sau

3.

retrage limitările aplicabile în conformitate cu punctul 66.A.50.

Autoritatea competentă își modifică apoi fișierele de evidență în mod corespunzător.

(b)

În cazul în care pregătirea pe tip de aeronavă completă nu este realizată de întreprinderea de pregătire în domeniul întreținerii aprobată în mod corespunzător în conformitate cu anexa IV (partea 147), autoritatea competentă trebuie să verifice că s-au îndeplinit toate cerințele privind pregătirea pe tip de aeronavă înainte de emiterea calificării de tip.

(c)

În cazul în care nu este obligatorie pregătirea la locul de muncă, calificarea de tip de aeronavă se andosează pe baza unui certificat de recunoaștere emis de o întreprindere de pregătire în domeniul întreținerii aprobată în conformitate cu anexa IV (partea 147).

(d)

În cazul în care pregătirea pe tip de aeronavă nu este realizată printr-un singur curs, autoritatea competentă trebuie să verifice înainte de andosarea calificării de tip că lungimea și conținutul cursurilor corespund integral cu domeniul categoriei de licență și că zonele de interfață au fost tratate corespunzător.

(e)

În cazul pregătirii privind diferențele, autoritatea competentă trebuie să verifice dacă sunt acceptabile pentru andosarea calificării de tip (i) calificările anterioare ale solicitantului, la care se adaugă (ii) fie un curs aprobat în conformitate cu anexa IV (partea 147), fie un curs aprobat direct de autoritatea competentă.

(f)

Conformitatea cu elementele practice se demonstrează (i) prin prezentarea de evidențe detaliate privind pregătirea practică sau a unui registru-jurnal provenind de la o întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată în mod corespunzător în conformitate cu anexa II (partea 145) sau, dacă este cazul, (ii) printr-un certificat de pregătire care se referă la pregătirea practică, emis de o întreprindere de pregătire în domeniul întreținerii autorizată în mod corespunzător în conformitate cu anexa IV (partea 147).

(g)

Andosarea tipurilor de aeronavă trebuie să utilizeze calificările de tip de aeronavă specificate de agenție.

66.B.120   Procedura de reînnoire a valabilității unei licențe de întreținere a aeronavelor

(a)

Autoritatea competentă compară licența de întreținere a aeronavelor deținută de titular cu fișierele de evidență ale autorității competente și verifică orice acțiune de retragere, de suspendare sau de modificare care este în curs de desfășurare în conformitate cu punctul 66.B.500. În cazul în care documentele sunt identice și nicio acțiune nu este în curs de desfășurare în conformitate cu punctul 66.B.500, atunci copia titularului se reînnoiește pentru o perioadă de cinci ani și dosarul se aprobă în consecință.

(b)

În cazul în care evidențele autorității competente sunt diferite de licența de întreținere a aeronavelor aflată în posesia titularului de licență:

1.

autoritatea competentă investighează motivele pentru care au apărut aceste diferențe și poate decide să nu reînnoiască respectiva licență de întreținere a aeronavelor;

2.

autoritatea competentă informează atât pe titularul licenței, cât și toate întreprinderile cu atribuții de întreținere autorizate în conformitate cu anexa I (partea M) subpartea F sau cu anexa II (partea 145) care ar putea fi afectate de această situație;

3.

dacă este necesar, autoritatea competentă ia măsuri în conformitate cu punctul 66.B.500 în vederea retragerii, suspendării sau modificării licenței în cauză.

66.B.125   Procedura de conversiune a licențelor, inclusiv a calificărilor de grupă

(a)

Calificările individuale de tip de aeronavă andosate deja pe licența de întreținere a aeronavelor menționată la articolul 5 punctul 4 rămân pe licență și nu sunt convertite în calificări noi decât dacă titularul licenței îndeplinește integral cerințele pentru andosare definite la punctul 66.A.45 din prezenta anexă (partea 66) pentru calificările de grupă/subgrupă corespunzătoare.

(b)

Conversiunea se realizează în conformitate cu următorul tabel de conversiune:

1.

pentru categoria B1 sau C:

elicopter cu motor cu piston, grupă completă: convertită în „subgrupă completă 2c” plus calificările de tip de aeronavă pentru elicopterele cu un singur motor cu piston din grupa 1;

elicopter cu motor cu piston, grupa constructorului: convertită în „subgrupă a constructorului 2c” corespunzătoare, plus calificările de tip de aeronavă pentru elicopterele cu un singur motor cu piston din grupa 1 aparținând acelui constructor;

elicopter cu motor cu turbină, grupă completă: convertită în „subgrupă completă 2b” plus calificările de tip de aeronavă pentru elicopterele cu un singur motor cu turbină din grupa 1;

elicoptere cu motor cu turbină, grupa constructorului: convertită în „subgrupă a constructorului 2b” corespunzătoare, plus calificările de tip de aeronavă pentru elicopterele cu un singur motor cu turbină din grupa 1 aparținând acelui constructor;

avioane cu un singur motor cu piston — structură metalică, fie grupă completă, fie grupă a constructorului: convertită în „grupa completă 3”. Pentru licența de categoria B1 se includ următoarele limitări: avioane cu structură din materiale compozite, structură din lemn și structură din țevi și material textil;

avioane cu mai multe motoare cu piston — structură metalică, fie grup complet, fie grup de constructori: convertită în „grupa completă 3”. Pentru licența de categoria B1 se includ următoarele limitări: avioane cu structură din materiale compozite, structură din lemn și structură din țevi și material textil;

avioane cu un singur motor cu piston — structură din lemn, fie grupă completă, fie grupă a constructorului: convertită în „grupa completă 3”. Pentru licența de categoria B1 se includ următoarele limitări: avioane cu structură din metal, structură din materiale compozite și structură din țevi și material textil;

avioane cu mai multe motoare cu piston — structură din lemn, fie grupă completă, fie grupă a constructorului: convertită în „grupa completă 3”. Pentru licența de categoria B1 se includ următoarele limitări: avioane cu structură din metal, structură din materiale compozite și structură din țevi și material textil;

avioane cu un singur motor cu piston — structură din materiale compozite, fie grup complet, fie grup de constructori: convertită în „grupa completă 3”. Pentru licența de categoria B1 se includ următoarele limitări: avioane cu structură din metal, structură din lemn și structură din țevi și material textil;

avioane cu mai multe motoare cu piston — structură din materiale compozite, fie grupă completă, fie grupă a constructorului: convertită în „grupa completă 3”. Pentru licența de categoria B1 se includ următoarele limitări: avioane cu structură din metal, structură din lemn și structură din țevi și material textil;

avion cu motor cu turbină — un singur motor, grupă completă: convertită în „subgrupa completă 2a” plus calificările de tip de aeronavă pentru avioanele cu un singur turbopropulsor care nu aveau nevoie de o calificare de tip de aeronavă în sistemul anterior și aparțin grupei 1;

avioane cu motor cu turbină — un singur motor, grupă completă: convertită în „subgrupa completă 2a” corespunzătoare plus calificările de tip de aeronavă pentru avioanele cu un singur turbopropulsor ale respectivului constructor care nu aveau nevoie de o calificare de tip de aeronavă în sistemul anterior și aparțin grupei 1;

avion cu motor cu turbină — un singur motor, grupă completă: convertită în calificările de tip de aeronavă pentru avioanele cu mai multe turbopropulsoare care nu aveau nevoie de o calificare de tip de aeronavă în sistemul anterior;

2.

pentru categoria B2:

avion: convertită în „subgrupa completă 2a” și „grupa completă 3” plus calificările de tip de aeronavă pentru avioanele care nu aveau nevoie de o calificare de tip de aeronavă în sistemul anterior și aparțin grupei 1;

elicopter: convertită în „subgrupele complete 2b și 2c” plus calificările de tip de aeronavă pentru elicopterele care nu aveau nevoie de o calificare de tip de aeronavă în sistemul anterior și aparțin grupei 1;

3.

pentru categoria C:

avion: convertită în „subgrupa completă 2a” și „grupa completă 3” plus calificările de tip de aeronavă pentru avioanele care nu aveau nevoie de o calificare de tip de aeronavă în sistemul anterior și aparțin grupei 1;

elicopter: convertită în „subgrupele complete 2b și 2c” plus calificările de tip de aeronavă pentru elicopterele care nu aveau nevoie de o calificare de tip de aeronavă în sistemul anterior și aparțin grupei 1.

(c)

Dacă licența a fost supusă unor limitări în urma procesului de conversiune menționat la punctul 66.A.70, aceste limitări rămân pe licență, cu excepția cazului în care sunt retrase în condițiile definite în raportul relevant de conversiune menționat la punctul 66.B.300.

66.B.130   Procedura de aprobare directă a pregătirii pe tip de aeronavă

Autoritatea competentă poate aproba pregătirea pe tip de aeronavă desfășurată de o întreprindere de pregătire în domeniul întreținerii autorizată conform anexei IV (partea 147), în conformitate cu punctul 1 din apendicele III la prezenta anexă (partea 66). În astfel de cazuri, autoritatea competentă trebuie să aibă o procedură prin care să se asigure că pregătirea pe tip de aeronavă este conformă cu apendicele III la prezenta anexă (partea 66).

SUBPARTEA C

EXAMINĂRI

Prezentul capitol indică procedurile de urmat în cazul examinărilor efectuate de către autoritatea competentă.

66.B.200   Examinare efectuată de autoritatea competentă

(a)

Toate întrebările de examinare sunt păstrate în siguranță înaintea examinării, pentru a se asigura că niciun candidat nu va ști care sunt întrebările care vor forma baza examinării.

(b)

Autoritatea competentă numește:

1.

persoanele care controlează întrebările care vor fi utilizate la fiecare examinare;

2.

examinatorii care sunt obligați să fie prezenți pe durata tuturor examinărilor, pentru a asigura integritatea examinării.

(c)

Examinările de bază trebuie să respecte standardul specificat în apendicele I și II la prezenta anexă (partea 66).

(d)

Examinările aferente pregătirii pe tip de aeronavă trebuie să respecte standardul specificat în apendicele III la prezenta anexă (partea 66).

(e)

La fiecare șase luni se stabilesc noi întrebări de examen, iar întrebările vechi sunt retrase complet din uz sau se suspendă temporar folosirea lor. Se ține evidența întrebărilor care au fost utilizate, pentru a putea fi consultate la nevoie.

(f)

Toate foile de hârtie aferente examinării sunt înmânate candidatului la începutul examinării și se predau înapoi examinatorului la sfârșitul perioadei de timp alocate pentru examinare. Nicio foaie de hârtie de examinare nu poate fi scoasă din camera de examinare în timpul perioadei de timp alocate pentru examinare.

(g)

În afară de documentația specifică necesară pentru examinările pe tip de aeronavă, doar hârtia de examinare poate fi disponibilă pentru candidat în timpul examinării.

(h)

În cursul examinării, candidații sunt separați unul de celălalt, astfel încât să nu își poată citi reciproc lucrările. Candidaților nu li se permite să vorbească cu nicio persoană, cu excepția examinatorului.

(i)

Candidaților care folosesc mijloace frauduloase li se interzice participarea la orice examinare timp de 12 luni de la data examinării la care au fost surprinși folosind mijloace frauduloase.

SUBPARTEA D

CONVERSIUNEA CALIFICĂRILOR PERSONALULUI DE CERTIFICARE

Prezentul capitol indică procedurile pentru conversiunea calificărilor personalului de certificare menționat la punctul 66.A.70 în licențe de întreținere a aeronavelor.

66.B.300   Generalități

(a)

Autoritatea competentă poate converti numai calificările (i) obținute în statul membru pentru care este competentă, fără a se aduce atingere acordurilor bilaterale și (ii) valabile înainte de intrarea în vigoare a cerințelor aplicabile din prezenta anexă (partea 66).

(b)

Autoritatea competentă poate efectua conversiunea numai în conformitate cu un raport de conversiune elaborat în conformitate cu punctele 66.B.305 sau 66.B.310, după caz.

(c)

Rapoartele de conversiune sunt fie (i) elaborate de autoritatea competentă, fie (ii) aprobate de autoritatea competentă pentru a asigura conformitatea cu prezenta anexă (partea 66).

(d)

Rapoartele de conversiune, împreună cu orice modificare adusă acestora, sunt păstrate în evidența autorității competente, în conformitate cu punctul 66.B.20.

66.B.305   Raport de conversiune pentru calificările naționale

(a)

Raportul de conversiune pentru calificările naționale ale personalului de certificare descrie domeniul fiecărui tip de calificare, inclusiv licența națională aferentă, dacă este cazul, prerogativele aferente și include o copie a reglementărilor naționale relevante care definesc aceste elemente.

(b)

Raportul de conversiune prezintă, pentru fiecare tip de calificare menționat la litera (a):

1.

licența de întreținere a aeronavelor în care se va produce conversiunea; și

2.

ce limitări se adaugă în conformitate cu punctele 66.A.70(c) sau (d), după caz; și

3.

condițiile de eliminare a limitărilor, specificând modulele/subiectele la care este nevoie de o examinare pentru eliminarea limitărilor și obținerea unei licențe complete de întreținere a aeronavelor sau pentru includerea unei (sub)categorii suplimentare. Acestea trebuie să includă modulele definite în apendicele III la prezenta anexă (partea 66) care nu sunt prevăzute de legislația națională.

66.B.310   Raport de conversiune pentru autorizațiile întreprinderilor cu atribuții de întreținere autorizate

(a)

Pentru fiecare din întreprinderile de întreținere implicate, raportul de conversiune descrie domeniul fiecărui tip de autorizație emisă de către întreprinderea de întreținere și include o copie a procedurilor aprobate relevante ale întreprinderii de întreținere pentru calificarea și autorizarea personalului de certificare pe care se bazează procesul de conversiune.

(b)

Raportul de conversiune prezintă, pentru fiecare tip de autorizație menționat la litera (a):

1.

licența de întreținere a aeronavelor în care se va produce conversiunea; și

2.

ce limitări se adaugă în conformitate cu punctele 66.A.70(c) sau (d), după caz; și

3.

condițiile de eliminare a limitărilor, specificând modulele/subiectele la care este nevoie de o examinare pentru eliminarea limitărilor și obținerea unei licențe complete de întreținere a aeronavelor sau pentru includerea unei (sub)categorii suplimentare. Acestea trebuie să includă modulele definite în apendicele III la prezenta anexă (partea 66) care nu sunt prevăzute de legislația națională.

SUBPARTEA E

CREDITE DE EXAMINARE

Prezenta subparte indică cerințele pentru acordarea creditelor de examinare în conformitate cu punctul 66.A.25(c).

66.B.400   Generalități

(a)

Autoritatea competentă poate acorda credite doar pe baza unui raport asupra creditelor, întocmit în conformitate cu punctul 66.B.405.

(b)

Raportul asupra creditelor este fie (i) elaborat de autoritatea competentă, fie (ii) aprobat de autoritatea competentă pentru a asigura conformitatea cu prezenta anexă (partea 66).

(c)

Rapoartele asupra creditelor, împreună cu orice modificare adusă acestora, sunt datate și păstrate în evidența autorității competente, în conformitate cu punctul 66.B.20.

66.B.405   Raport asupra creditelor de examinare

(a)

Raportul asupra creditelor include o comparație între:

(i)

modulele, submodulele, subiectele și nivelurile de cunoștințe conținute în apendicele I la prezenta anexă (partea 66), după caz; și

(ii)

programa calificărilor tehnice în cauză relevante pentru categoria dorită.

Această comparație trebuie să menționeze dacă s-a demonstrat conformitatea și să conțină justificările fiecărei afirmații.

(b)

Creditul aferent examinărilor care nu corespund cunoștințelor de bază efectuate în întreprinderile de pregătire în domeniul întreținerii aprobate în conformitate cu anexa IV (partea 147) poate fi acordat doar de autoritatea competentă din statul membru în care s-a obținut calificarea, fără a se aduce atingere acordurilor bilaterale.

(c)

Nu se poate acorda niciun credit dacă nu există o declarație de conformitate pentru fiecare modul și submodul, precizând unde se poate găsi standardul echivalent în calificarea tehnică.

(d)

Autoritatea competentă verifică periodic dacă (i) standardul național privind calificările sau (ii) apendicele I la prezenta anexă (partea 66) s-au modificat și evaluează dacă sunt necesare din această cauză modificări ale raportului asupra creditelor. Astfel de modificări se documentează, se datează și se iau în evidență.

66.B.410   Valabilitatea creditelor de examinare

(a)

Autoritatea competentă notifică în scris solicitantului creditele acordate, împreună cu trimiterea la raportul asupra creditelor utilizat.

(b)

Creditele expiră la zece ani după acordare.

(c)

La expirarea creditelor, solicitantul poate solicita credite noi. Autoritatea competentă prelungește valabilitatea creditelor cu o perioadă suplimentară de zece ani, fără alte condiții, dacă cerințele privind cunoștințele de bază definite în apendicele I la prezenta anexă (partea 66) nu s-au modificat.

SUBPARTEA F

SUPRAVEGHERE PERMANENTĂ

Prezentul capitol descrie procedurile pentru supravegherea permanentă a licenței de întreținere a aeronavelor și în particular pentru retragerea, suspendarea sau limitarea licenței de întreținere a aeronavelor.

66.B.500   Retragerea, suspendarea sau limitarea licenței de întreținere a aeronavelor

Autoritatea competentă suspendă, limitează sau retrage licența de întreținere a aeronavelor în cazul în care a identificat o problemă de siguranță sau dacă are dovezi clare că persoana respectivă a efectuat sau a fost implicată în una sau mai multe dintre următoarele activități:

1.

obținerea unei licențe de întreținere a aeronavelor și/sau a prerogativelor de certificare prin falsificarea dovezilor documentare prezentate;

2.

neîndeplinirea obligației de a efectua întreținerea solicitată combinată cu neraportarea acestui fapt întreprinderii sau persoanei care a solicitat întreținerea;

3.

neîndeplinirea obligației de a efectua întreținerea rezultând ca necesară din propria inspecție combinată cu neraportarea acestui fapt întreprinderii sau persoanei pentru care trebuia să fie efectuată întreținerea;

4.

efectuarea unei întrețineri neglijente;

5.

falsificarea înregistrărilor referitoare la întreținere;

6.

emiterea unui certificat de punere în serviciu știind că întreținerea menționată pe certificatul de punere în serviciu nu a fost efectuată sau fără a verifica dacă întreținerea respectivă a fost efectuată;

7.

efectuarea întreținerii sau emiterea unui certificat de punere în serviciu în timp ce persoana se găsește sub influența alcoolului sau a drogurilor;

8.

emiterea unui certificat de punere în serviciu în condiții de neconformitate cu anexa I (partea M), anexa II (partea 145) sau anexa III (partea 66).

Apendicele I

Cerințe privind nivelul cunoștințelor de bază

1.   Nivelurile de cunoștințe pentru categoriile A, B1, B2, B3 și C ale licenței de întreținere a aeronavelor

Cunoștințele de bază pentru categoriile A, B1, B2 și B3 sunt ilustrate prin niveluri de cunoștințe (1, 2 sau 3) pentru fiecare subiect în cauză. Cei care solicită categoria C trebuie să îndeplinească cerințele privind nivelurile de cunoștințe de bază din categoria B1 sau categoria B2.

Indicatorii nivelurilor de cunoștințe sunt definiți pe trei niveluri, după cum urmează:

NIVELUL 1: Familiarizarea cu principalele elemente ale obiectului de studiu

Obiective:

(a)

Solicitantul trebuie să înțeleagă elementele de bază ale obiectului de studiu.

(b)

Solicitantul trebuie să fie capabil să ofere o descriere simplă a obiectului de studiu, folosind cuvinte din limbajul uzual și exemple.