19.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 332/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1236/2014 AL COMISIEI

din 18 noiembrie 2014

privind autorizarea L-valinei produse de Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost transmisă o cerere de autorizare a L-valinei produse de Corynebacterium glutamicum (DSM 25202). Respectiva cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea L-valinei produse de Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale, în vederea clasificării în categoria „aditivi nutriționali”.

(4)

În avizul său din 2 iulie 2014 (2), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, L-valina produsă de Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) nu are efecte adverse asupra sănătății animalelor, sănătății oamenilor sau asupra mediului și că este considerată o sursă eficace de L-valină, un aminoacid esențial pentru hrana animalelor. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice pentru monitorizarea ulterioară introducerii pe piață. În plus, autoritatea a verificat raportul privind metoda de analiză a aditivului în hrana pentru animale, prezentat de laboratorul de referință înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea L-valinei produse de Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea substanței în cauză ar trebui să fie autorizată, în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Substanța specificată în anexă, aparținând categoriei „aditivi nutriționali” și grupei funcționale „aminoacizi, sărurile acestora și produsele analoage”, este autorizată ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 noiembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(7):3795.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică

Specie sau categorie de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor nutriționali. Grupa funcțională: aminoacizi, sărurile acestora și produse analoage

3c369

L-valină

Compoziția aditivului

L-valină minimum 98 % (raportat la substanța uscată)

Caracterizarea substanței active

L-valină [acid (2S)-2-amino-3-metilbutanoic] produsă prin fermentație cu Corynebacterium glutamicum (DSM 25202).

Formula chimică: C5H11NO2

Numărul CAS: 72-18-4

Metoda analitică  (1)

Pentru determinarea L-valinei în aditivul pentru hrana animalelor: Codexul substanțelor chimice din alimente (Food Chemical Codex) „L-valine monograph”.

Pentru determinarea valinei în preamestecuri, în hrana combinată pentru animale, în materiile prime destinate hranei animalelor: cromatografie cu schimb de ioni cuplată cu derivatizare post-coloană și cu detecție spectrofotometrică (HPLC/VIS) — Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei.

Toate speciile

 

 

1.

Declarații care trebuie menționate pe eticheta aditivului:

conținutul de umiditate.

2.

Pentru siguranța utilizatorilor: în timpul manipulării, utilizatorii trebuie să poarte mască de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

3.

În cazul în care aditivul este declarat voluntar pe eticheta materiilor prime destinate hranei animalelor și a hranei combinate pentru animale, se includ următoarele elemente:

denumirea aditivului și numărul de identificare al acestuia,

cantitatea de aditiv adăugată.

9 decembrie 2024


(1)  Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports