30.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1157/2014 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2014

de rectificare a versiunii slovene a Regulamentului (CE) nr. 141/2007 al Comisiei privind cererea de autorizare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, a unităților din sectorul hranei pentru animale care produc sau introduc pe piață aditivi pentru hrana animalelor din categoria „coccidiostatice și histomonostatice”

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor (1), în special articolul 10 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În versiunea în limba slovenă a Regulamentului (CE) nr. 141/2007 al Comisiei (2), termenii „fabricanții din sectorul hranei pentru animale”, „unități din sectorul hranei pentru animale”, „introduc pe piață” și „categorie” sunt incorecți. Prin urmare, este necesară rectificarea versiunii în limba slovenă. Celelalte versiuni lingvistice nu sunt afectate.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 141/2007 ar trebui rectificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Vizează numai versiunea în limba slovenă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 35, 8.2.2005, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 141/2007 al Comisiei din 14 februarie 2007 privind cererea de autorizare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, a unităților din sectorul hranei pentru animale care produc sau introduc pe piață aditivi pentru hrana animalelor din categoria coccidiostatice și histomonostatice (JO L 43, 15.2.2007, p. 9).