15.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1078/2014 AL COMISIEI

din 7 august 2014

de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (1), în special articolul 23 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 pune în aplicare Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză („procedura PIC”), aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional, semnată la 11 septembrie 1998 și aprobată, în numele Comunității, prin Decizia 2003/106/CE a Consiliului (2).

(2)

Este necesar să se țină cont de măsurile de reglementare referitoare la anumite produse chimice adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (3), al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și al Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

(3)

Aprobarea substanței bitertanol a fost retrasă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, prin urmare utilizarea bitertanolului ca pesticid este interzisă și acesta ar trebui să fie adăugat pe listele de produse chimice incluse în părțile 1 și 2 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

(4)

Substanțele cihexatin și azociclotin nu au fost aprobate ca substanțe active în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, prin urmare utilizarea lor ca pesticide este interzisă și aceste substanțe ar trebui să fie adăugate pe listele de produse chimice incluse în părțile 1 și 2 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

(5)

Substanțele cinidon-etil, ciclanilidă, etoxisulfuron și oxadiargil nu au fost aprobate ca substanțe active în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, prin urmare utilizarea lor ca pesticide este interzisă și aceste substanțe ar trebui să fie adăugate pe listele de produse chimice incluse în părțile 1 și 2 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

(6)

Substanța rotenon nu a fost aprobată ca substanță activă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, prin urmare utilizarea rotenonului ca pesticid este sever restricționată, deoarece practic este interzisă orice utilizare, în pofida faptului că rotenonul a fost identificat și notificat în vederea evaluării în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012 pentru tipul de produs 17 și, în consecință, ar putea fi autorizat în continuare de statele membre până când se ia o decizie în temeiul regulamentului respectiv. Prin urmare, rotenonul ar trebui adăugat pe listele de produse chimice incluse în părțile 1 și 2 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

(7)

Aprobarea substanței clorură de didecildimetilamoniu a fost retrasă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, prin urmare utilizarea clorurii de didecildimetilamoniu ca pesticid din grupul produselor de protecție a plantelor este interzisă și aceasta ar trebui să fie adăugată pe lista de produse chimice inclusă în partea 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

(8)

Substanțele warfarină și ciflutrin nu mai sunt aprobate ca substanțe active în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, prin urmare utilizarea acestor substanțe ca pesticid din grupul produselor de protecție a plantelor este interzisă și acestea ar trebui să fie adăugate pe lista de produse chimice inclusă în partea 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

(9)

La cea de a șasea sa reuniune, care a avut loc în perioada 28 aprilie-10 mai 2013, Conferința părților la Convenția de la Rotterdam a hotărât să includă metilazinfosul, acidul perfluoroctan sulfonic, sulfonații de perfluoroctan, perfluoroctan sulfonamida și sulfonilul perfluoroctanic în anexa III la această convenție, având drept efect includerea produselor chimice respective în domeniul de aplicare al procedurii PIC în conformitate cu convenția menționată anterior. Prin urmare, produsele chimice respective ar trebui eliminate de pe lista de produse chimice inclusă în partea 2 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 și ar trebui adăugate pe lista de produse chimice inclusă în partea 3 din anexa respectivă.

(10)

Conferința părților la Convenția de la Rotterdam a decis, de asemenea, să includă pentabromodifenileterul comercial, inclusiv tetra- și pentabromodifenileterul, precum și octabromodifenileterul comercial, inclusiv hexa- și heptabromodifenileterul, în anexa III la această convenție, având drept efect includerea produselor chimice respective în domeniul de aplicare al procedurii PIC în conformitate cu convenția menționată anterior. Deoarece tetrabromodifenileterul, pentabromodifenileterul, hexabromodifenileterul și heptabromodifenileterul sunt deja incluse în lista din anexa V la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 și, prin urmare, fac obiectul unei interdicții la export, produsele chimice respective nu sunt adăugate pe lista de produse chimice inclusă în partea 3 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

(11)

Intrarea aferentă cloratului din părțile 1 și 2 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 ar trebui modificată pentru a asigura mai multă claritate cu privire la substanțele la care se referă intrarea respectivă.

(12)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 649/2012 ar trebui modificat în consecință.

(13)

Punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui amânată, astfel încât toate părțile interesate să ia măsurile necesare în vederea asigurării conformității cu prezentul regulament, iar statele membre să ia măsurile necesare în vederea punerii sale în aplicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul se aplică de la 1 decembrie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 august 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 60.

(2)  Decizia 2003/106/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002 privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional (JO L 63, 6.3.2003, p. 27).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 se modifică după cum urmează:

1.

partea 1 se modifică după cum urmează:

(a)

intrările pentru metilazinfos și sulfonații de perfluoroctan se înlocuiesc cu următoarele:

Produs chimic

Nr. CAS

Nr. Einecs

Codul NC

Subcategorie (*)

Restricții la utilizare (**)

Țări în cazul cărora notificarea nu este necesară

„Metilazinfos (#)

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Sulfonați de perfluoroctan

(PFOS) C8F17SO2X

[X = OH, sare metalică (O-M+), halogenuri, amide și alți derivați, inclusiv polimeri] (+)/(#)

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

și altele

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr”

 

;

(b)

intrarea pentru clorat se înlocuiește cu următoarea:

Produs chimic

Nr. CAS

Nr. Einecs

Codul NC

Subcategorie (*)

Restricții la utilizare (**)

Țări în cazul cărora notificarea nu este necesară

„Clorat (+)

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

și altele

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

b”

 

;

(c)

se adaugă următoarele intrări:

Produs chimic

Nr. CAS

Nr. Einecs

Codul NC

Subcategorie (*)

Restricții la utilizare (**)

Țări în cazul cărora notificarea nu este necesară

„Azociclotin (+)

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Bitertanol (+)

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

Cinidon-etil (+)

142891-20-1

n.a.

2925 19 95

p(1)

b

 

Ciclanilidă (+)

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

Ciflutrin

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

Cihexatin (+)

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

Etoxisulfuron (+)

126801-58-9

n.a.

2933 59 95

p(1)

b

 

Clorură de didecildimetilamoniu

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

Oxadiargil (+)

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Rotenon (+)

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

Warfarină

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

b”

 

;

2.

partea 2 se modifică după cum urmează:

(a)

intrarea pentru sulfonații de perfluoroctan se înlocuiește cu următoarea:

Produs chimic

Nr. CAS

Nr. Einecs

Codul NC

Categorie (*)

Restricții la utilizare (**)

„Derivați de sulfonați de perfluoroctan (inclusiv polimeri), care nu sunt acoperiți de următoarele produse

Acid perfluoroctan sulfonic, Sulfonați de perfluoroctan, Sulfonamide de perfluoroctan, Sulfonili de perfluoroctan

57589-85-2

68081-83-4

și altele

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr”

;

(b)

intrarea pentru clorat se înlocuiește cu următoarea:

Produs chimic

Nr. CAS

Nr. Einecs

Codul NC

Categorie (*)

Restricții la utilizare (**)

„Clorat

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

și altele

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

b”

(c)

intrarea pentru metilazinfos se elimină.

(d)

se adaugă următoarele intrări:

Produs chimic

Nr. CAS

Nr. Einecs

Codul NC

Categorie (*)

Restricții la utilizare (**)

„Azociclotin

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

Bitertanol

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

Cinidon-etil

142891-20-1

n.a.

2925 19 95

p

 

Ciclanilidă

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

Cihexatin

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

Etoxisulfuron

126801-58-9

n.a.

2933 59 95

p

 

Oxadiargil

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

Rotenon

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p”

 

;

3.

în partea 3 se adaugă următoarele intrări:

Produs chimic

Nr. CAS aplicabil(e)

Codul SA

Substanță pură

Codul SA

Amestecuri care conțin substanța

Categoria

„Metilazinfos

86-50-0

2933.99

3808.10

Pesticid

Acid perfluoroctan sulfonic, Sulfonați de perfluoroctan, Sulfonamide de perfluoroctan, Sulfonili de perfluoroctan

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

și altele

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

Industrial”

.