7.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 291/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1046/2014 AL COMISIEI

din 28 iulie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește criteriile de calculare a costurilor suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuitul, acvacultura, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură provenite din regiunile ultraperiferice

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 72 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În temeiul capitolului V din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) poate să sprijine compensarea costurilor suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuitul, acvacultura, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură provenite din regiunile ultraperiferice ale Uniunii menționate la articolul 349 din tratat.

(2)

În vederea menținerii competitivității anumitor produse pescărești și de acvacultură provenite din regiunile ultraperiferice ale Uniunii în raport cu cea a unor produse similare din alte regiuni ale Uniunii, Uniunea a introdus, în 1992, măsuri pentru compensarea costurilor suplimentare conexe din sectorul pescuitului și al acvaculturii. Măsurile compensatorii pentru perioada 2007-2013 au fost stabilite în Regulamentul (CE) nr. 791/2007 al Consiliului (2). Ca urmare a situației structurale, sociale și economice, agravate de depărtare, de caracterul lor insular, de suprafața redusă, de condițiile dificile de relief, de dependența economică de câteva produse și a condițiilor climatice specifice, este necesar să se continue furnizarea de sprijin pentru compensarea costurilor suplimentare pentru pescuitul, acvacultura, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură începând cu 1 ianuarie 2014. Într-adevăr, compensația pentru costurile suplimentare suportate ajută operatorii din regiunile respective să rămână viabili din punct de vedere economic.

(3)

Costurile suplimentare respective ar trebui să fie prevăzute într-un plan de compensare, astfel cum se prevede la articolul 72 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

(4)

Pentru a asigura un tratament egal și armonizat pentru toate regiunile în cauză, prin intermediul unei mai bune comparabilități între regiuni și de la un an la altul și, în special, pentru a se evita supracompensarea costurilor suplimentare, este necesar să se stabilească criteriile pentru calcularea costurilor suplimentare generate de dezavantajele specifice regiunilor ultraperiferice ale Uniunii. Criteriile comune care urmează să fie utilizate vor asigura faptul că se aplică o metodă omogenă de calculare a costurilor suplimentare în toate regiunile în cauză.

(5)

Ar trebui estimate cu o grijă deosebită costurile de referință pentru produse sau categorii de produse suportate de operatori în partea continentală a statului membru sau din teritoriul Uniunii pe baza cărora se stabilesc costuri suplimentare, pentru a se evita supracompensarea.

(6)

Există produse sau categorii de produse pentru care nu există criterii de comparație sau unități de măsură în partea continentală a teritoriului statului membru în cauză. În astfel de cazuri, valoarea de referință pentru calcularea costurilor suplimentare se stabilește în comparație cu costurile pentru produse sau categorii de produse echivalente suportate de operatori din partea continentală a teritoriului Uniunii.

(7)

Având în vedere condițiile diferite de comercializare din regiunile ultraperiferice, fluctuațiile capturilor și ale stocurilor, precum și ale cererilor pieței, decizia cu privire la produsele sau categoriile de produse pescărești și de acvacultură eligibile pentru compensație, cantitățile maxime ale acestora și nivelurile sumelor compensației din alocarea globală acordată per stat membru ar trebui lăsată la latitudinea statelor membre în cauză.

(8)

Statele membre ar trebui să fixeze cuantumurile compensațiilor la un nivel care să permită o compensare corespunzătoare a costurilor suplimentare generate de dezavantajele specifice regiunilor ultraperiferice și să evite supracompensarea. În acest scop, valoarea compensației ar trebui, de asemenea, să ia în considerare alte tipuri de intervenții publice, inclusiv orice ajutor de stat notificat în conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din tratat și cu articolul 73 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, care au un impact asupra nivelului costurilor suplimentare.

(9)

În vederea asigurării unei prezentări armonizate a costurilor suplimentare, este necesar să se exprime costurile suplimentare pe baza tonelor de greutate în viu, definite de Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (3) și de Regulamentul (CE) nr. 409/2009 al Comisiei (4) care stabilește coeficienți de conversie ai Uniunii Europene pentru peștele proaspăt și proaspăt sărat, precum și coduri de prezentare pentru peștele procesat, pentru a transforma greutatea peștelui stocat sau procesat în greutate în viu în scopul monitorizării capturilor.

(10)

În scopul de a demonstra că nu există nicio supracompensare, statele membre ar trebui să includă informații relevante cu privire la punerea în aplicare a mecanismului de compensare în raportul anual de punere în aplicare, astfel cum se prevede la articolul 114 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

(11)

Pentru a permite aplicarea promptă a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, întrucât cheltuielile sunt deja eligibile pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime începând cu 1 ianuarie 2014 în conformitate cu articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5), prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește criteriile pentru calcularea costurilor suplimentare suportate, în cursul perioadei de eligibilitate definite la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, de către operatorii implicați în pescuitul, acvacultura, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură provenite din regiunile ultraperiferice ale Uniunii menționate la articolul 349 din tratat, din cauza dezavantajelor specifice din regiunile ultraperiferice respective.

Articolul 2

(1)   Costurile suplimentare menționate la articolul 1 se calculează separat pentru fiecare dintre următoarele activități:

(a)

pescuit;

(b)

acvacultură;

(c)

prelucrare;

(d)

comercializare.

(2)   În cadrul fiecărei activități menționate la alineatul (1), costurile suplimentare se calculează prin elemente de cheltuieli, astfel cum sunt enumerate în cadrul planurilor de compensare menționate la articolul 72 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, pentru fiecare produs sau categorie de produse identificate de statele membre ca eligibile pentru compensare.

(3)   Pentru orice element de cheltuieli, costurile suplimentare se stabilesc calculând diferența dintre costurile suportate de operatorii din regiunile ultraperiferice în cauză, din care se deduce orice tip de intervenție publică ce afectează nivelul costurilor suplimentare, și costurile comparabile suportate de operatorii continentali ai statului membru în cauză.

(4)   Prin derogare de la alineatul (3), pentru elementele de cheltuieli specifice produselor sau categoriilor de produse pentru care nu există criterii de comparație sau unități de măsură în partea continentală a teritoriului statului membru, costurile suplimentare se stabilesc prin comparație cu alte costuri comparabile pentru produse sau categorii de produse echivalente, suportate de operatori din partea continentală a teritoriului Uniunii.

(5)   Calculul costurilor suplimentare trebuie să ia în considerare orice intervenție publică, inclusiv orice ajutor de stat notificat în conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din tratat și cu articolul 73 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

Articolul 3

(1)   Calculul costurilor suplimentare trebuie să se bazeze doar pe costuri care rezultă din dezavantajele specifice regiunilor ultraperiferice.

(2)   Calculul costurilor suplimentare trebuie să se bazeze pe o medie anuală a prețurilor înregistrate.

(3)   Costurile suplimentare se exprimă în euro per tonă de greutate în viu și, dacă este necesar, toate componentele de cost ale costului suplimentar total sunt convertite în euro per tonă de greutate în viu.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 149, 20.5.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 791/2007 al Consiliului din 21 mai 2007 de instituire a unui regim de compensare a costurilor suplimentare apărute la comercializarea anumitor produse pescărești din regiunile ultraperiferice Insulele Azore, Madeira, Insulele Canare, Guyana Franceză și Réunion (JO L 176, 6.7.2007, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 409/2009 al Comisiei din 18 mai 2009 de stabilire a coeficienților de conversie și a codurilor de prezentare la nivel comunitar utilizate la conversia greutății peștelui procesat în greutate în viu și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2807/83 al Comisiei (JO L 123, 19.5.2009, p. 78).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).