30.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1029/2014 AL COMISIEI

din 26 septembrie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 73/2010 de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru cerul unic european

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulamentul privind interoperabilitatea) (1), în special articolul 3 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatul (13), articolul 7 alineatul (5) și articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei (2) fac trimitere la Regulamentul (CE) nr. 2096/2005 al Comisiei (3), care a fost abrogat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 al Comisiei (4). Prin urmare, trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 2096/2005 din Regulamentul (UE) nr. 73/2010 ar trebui actualizate pentru a face trimitere la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011.

(2)

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 73/2010 face trimitere la o serie de standarde stabilite de Organizația Internațională de Standardizare (ISO). Cu toate acestea, de la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 73/2010, ISO a revizuit și a renumerotat unele dintre aceste standarde. Prin urmare, trimiterile din Regulamentul (UE) nr. 73/2010 la standardele ISO relevante ar trebui actualizate pentru a asigura coerența cu cea mai recentă versiune și numerotare a acestor standarde.

(3)

Anexele I, III și XI la Regulamentul (UE) nr. 73/2010 fac trimitere la diferite definiții și dispoziții prevăzute în anexa 15 la Convenția privind aviația civilă internațională (Convenția de la Chicago) și, mai exact, la cea de a douăsprezecea ediție, din iulie 2004, care încorporează modificarea nr. 34. De la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 73/2010, Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) a modificat o serie de definiții și dispoziții și o parte din structura anexei 15 la Convenția de la Chicago, cel mai recent în a paisprezecea ediție, din iulie 2013, care încorporează modificarea nr. 37. Prin urmare, trimiterile din Regulamentul (UE) nr. 73/2010 la anexa 15 la Convenția de la Chicago ar trebui actualizate pentru a îndeplini obligațiile juridice internaționale ale statelor membre și pentru a asigura coerența cu cadrul de reglementare internațional furnizat de OACI.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 73/2010 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru cerul unic, instituit în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 73/2010 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„7.

«pachet integrat de informare aeronautică» (denumit în continuare «IAIP») înseamnă un pachet pe suport electronic sau de hârtie, care constă în următoarele elemente:

(a)

publicații de informare aeronautică (denumite în continuare «AIP»), inclusiv modificările;

(b)

suplimente la AIP;

(c)

NOTAM, astfel cum este definit la punctul 17 și buletinele de informare înaintea zborului;

(d)

circularele de informare aeronautică; și

(e)

liste de control și liste cu mesajele NOTAM în vigoare;”

;

(b)

punctul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„8.

«date privind obstacolele» înseamnă date privind toate obiectele fixe (indiferent dacă au caracter temporar sau permanent) și mobile sau părți ale acestora, care sunt localizate într-o zonă destinată mișcării la sol a aeronavelor sau care se extind deasupra unei suprafețe definite destinate să protejeze aeronavele în zbor sau care se află în afara acestor suprafețe definite și au fost evaluate ca reprezentând un pericol pentru navigația aeriană;”

;

(c)

punctul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„10.

«date cartografice de aerodrom» înseamnă date colectate în scopul obținerii informațiilor cartografice ale unui aerodrom;”

;

(d)

punctul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„13.

«furnizor de servicii de informare aeronautică» înseamnă organizația responsabilă cu furnizarea unui serviciu de informare aeronautică, certificată în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011;”

;

(e)

punctul 24 se înlocuiește cu următorul text:

„24.

«date critice» înseamnă date care se încadrează la litera (c) a clasificării în funcție de integritate definite în capitolul 1 secțiunea 1.1 din anexa 15 la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională (denumită în continuare «Convenția de la Chicago»);”

;

(f)

punctul 25 se înlocuiește cu următorul text:

„25.

«date esențiale» înseamnă date care se încadrează la litera (b) a clasificării în funcție de integritate definite în capitolul 1 secțiunea 1.1 din anexa 15 la Convenția de la Chicago;”

.

2.

La articolul 7, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Fără a aduce atingere Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011, părțile menționate la articolul 2 alineatul (2) trebuie să se asigure că personalul lor responsabil cu sarcini din cadrul procesului de furnizare a datelor aeronautice sau a informațiilor aeronautice deține pregătirea, competențele și autorizarea adecvate pentru sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească.”

3.

La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fără a aduce atingere Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011, părțile menționate la articolul 2 alineatul (2) implementează și mențin un sistem de management al calității pentru activitățile lor de furnizare a datelor aeronautice și a informațiilor aeronautice, în conformitate cu cerințele stabilite în anexa VII partea A.”

4.

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

5.

Anexa III se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

6.

Anexa XI se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 septembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 26.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru cerul unic european (JO L 23, 27.1.2010, p. 6).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 2096/2005 al Comisiei din 20 decembrie 2005 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană (JO L 335, 21.12.2005, p. 13).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 al Comisiei din 17 octombrie 2011 de stabilire a cerințelor comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 482/2008 și (UE) nr. 691/2010 (JO L 271, 18.10.2011, p. 23).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulamentul-cadru) (JO L 96, 31.3.2004, p. 1).


ANEXA I

În anexa I partea B, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

să fie furnizate în format digital în conformitate cu standardele OACI menționate la punctele 9, 9a și 12 din anexa III;”.


ANEXA II

„ANEXA III

DISPOZIȚII MENȚIONATE ÎN ARTICOLE ȘI ANEXE

1.

Capitolul 3 secțiunea 3.7 (Sistem de management al calității) din anexa 15 la Convenția de la Chicago — Servicii de informare aeronautică (ediția a 14-a, iulie 2013, incluzând modificarea nr. 37).

2.

Capitolul 3 secțiunea 1.2.1 (Sistem de referință orizontal) din anexa 15 la Convenția de la Chicago — Servicii de informare aeronautică (ediția a 14-a, iulie 2013, incluzând modificarea nr. 37).

3.

Capitolul 3 secțiunea 1.2.2 (Sistem de referință vertical) din anexa 15 la Convenția de la Chicago — Servicii de informare aeronautică (ediția a 14-a, iulie 2013, incluzând modificarea nr. 37).

4.

Capitolul 4 [Publicații de informare aeronautică (AIP)] din anexa 15 la Convenția de la Chicago — Servicii de informare aeronautică (ediția a 14-a, iulie 2013, incluzând modificarea nr. 37).

5.

Capitolul 4 secțiunea 4.3 (Specificații privind modificarea AIP) din anexa 15 la Convenția de la Chicago — Servicii de informare aeronautică (ediția a 14-a, iulie 2013, incluzând modificarea nr. 37).

6.

Capitolul 4 secțiunea 4.4 (Specificații privind suplimentele la AIP) din anexa 15 la Convenția de la Chicago — Servicii de informare aeronautică (ediția a 14-a, iulie 2013, incluzând modificarea nr. 37).

7.

Capitolul 5 (NOTAM) din anexa 15 la Convenția de la Chicago — Servicii de informare aeronautică (ediția a 14-a, iulie 2013, incluzând modificarea nr. 37).

8.

Capitolul 6 secțiunea 6.2 (Furnizarea de informații pe hârtie) din anexa 15 la Convenția de la Chicago — Servicii de informare aeronautică (ediția a 14-a, iulie 2013, incluzând modificarea nr. 37).

9.

Capitolul 10 secțiunea 10.1 (Zone de acoperire și cerințe privind furnizarea de date) din anexa 15 la Convenția de la Chicago — Servicii de informare aeronautică (ediția a 14-a, iulie 2013, incluzând modificarea nr. 37).

9a

Capitolul 10 secțiunea 10.2 (Set de date privind terenul — conținut, specificații numerice și structură) din anexa 15 la Convenția de la Chicago — Servicii de informare aeronautică (ediția a 14-a, iulie 2013, incluzând modificarea nr. 37).

10.

Apendicele 1 [Conținutul publicațiilor de informare aeronautică (AIP)] din anexa 15 la Convenția de la Chicago — Servicii de informare aeronautică (ediția a 14-a, iulie 2013, inclusiv modificarea nr. 37).

11.

Apendicele 7 (Rezoluția de publicare și clasificarea în funcție de integritate a datelor aeronautice) din anexa 15 la Convenția de la Chicago — Servicii de informare aeronautică (ediția a 14-a, iulie 2013, inclusiv modificarea nr. 37).

12.

Apendicele 8 (Cerințe pentru datele privind terenul și obstacolele) din anexa 15 la Convenția de la Chicago — Servicii de informare aeronautică (ediția a 14-a, iulie 2013, incluzând modificarea nr. 37).

13.

Specificația privind limbajul unificat de modelare (UML) a Object Management Group, versiunea 2.1.1.

14.

Organizația Internațională pentru Standardizare, ISO 19107:2003 — Informații geografice — schemă spațială (ediția întâi, 8.5.2003).

15.

Organizația Internațională pentru Standardizare, ISO 19115:2003 — Informații geografice — metadate [ediția întâi, 8.5.2003 (corrigendum Cor 1:2006, 5.7.2006)].

16.

Organizația Internațională pentru Standardizare, ISO 19139:2007 — Informații geografice — metadate — implementarea schemelor XML (ediția întâi, 17.4.2007).

17.

Organizația Internațională pentru Standardizare, ISO 19118:2011 — Informații geografice — Codificare (ediția a doua, 10.10.2011).

18.

Organizația Internațională pentru Standardizare, ISO 19136:2007 — Informații geografice — limbajul de marcare geografică (GML) (ediția întâi, 23.8.2007).

19.

Organizația Internațională pentru Standardizare, ISO/IEC 19757-3:2006 — Tehnologia informației — Document Schema Definition Languages (DSDL) — partea 3: Validarea bazată pe reguli — schematron (ediția întâi, 24.5.2006).

20.

Documentul OACI 9674-AN/946 — World Geodetic System — manual 1984 (ediția a doua, 2002).

21.

Capitolul 7, secțiunea 7.3.2 [Algoritm de verificare a redundanței ciclice (CRC)] din documentul OACI 9674-AN/946 — World Geodetic System — manual 1984 (WGS-84) (ediția a doua, 2002).

22.

Organizația Internațională pentru Standardizare, ISO/IEC 27002:2005 — Tehnologia informației — Tehnici de securitate — Cod de practică pentru managementul securității informației (ediția întâi, 15.6.2005).

23.

Organizația Internațională pentru Standardizare, ISO 28000:2007 — Specificații pentru sisteme de management al securității pentru lanțul de aprovizionare [ediția întâi, 21.9.2007, în stadiul de revizuire, urmează să fie înlocuită de ediția a doua, dată țintă 31.1.2008 (în stadiul de investigare)].

24.

Eurocae ED-99A, User Requirements for Aerodrome Mapping Information (octombrie 2005).

25.

Organizația Internațională pentru Standardizare, ISO 19110:2005 — Informații geografice — metodologie pentru catalogarea entităților (ediția întâi).”


ANEXA III

„ANEXA XI

DEOSEBIRILE NOTIFICATE OACI MENȚIONATE LA ARTICOLUL 14

Capitolul 3 secțiunea 3.5.2 (Verificarea redundanței ciclice) din anexa 15 la Convenția de la Chicago — servicii de informare aeronautică (ediția a 14-a, iulie 2013, incluzând modificarea nr. 37).”