11.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 270/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 957/2014 AL COMISIEI

din 10 septembrie 2014

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește eliminarea esterilor acidului montanic (E 912)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 10 alineatul (3) și articolul 14,

întrucât:

(1)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 include o listă a Uniunii de aditivi alimentari autorizați pentru utilizare în produse alimentare și condițiile de utilizare a acestora.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei (2) stabilește specificațiile pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

(3)

Esterii acidului montanic (E 912) sunt ceruri autorizate ca agenți de glazurare pentru tratamentul de suprafață al citricelor, al pepenilor, al fructelor de papaya, de mango, de avocado și al ananasului în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

(4)

Articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 prevede că toți aditivii alimentari care au fost deja autorizați în Uniune înainte de 20 ianuarie 2009 fac obiectul unei noi evaluări a riscurilor de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”).

(5)

În acest scop, Regulamentul (UE) nr. 257/2010 al Comisiei (3) stabilește un program de reevaluare a aditivilor alimentari. În temeiul Regulamentului (UE) nr. 257/2010, reevaluarea aditivilor alimentari alții decât coloranții și îndulcitorii trebuie realizată până la 31 decembrie 2018. Cu toate acestea, anumiți aditivi alimentari, inclusiv esterii acidului montanic (E 912), auo prioritate mai mare și ar trebui evaluați mai devreme.

(6)

În temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 257/2010, operatorul (operatorii) economic(i) interesat (interesați) și oricare alte părți interesate transmit datele referitoare la reevaluarea unui aditiv alimentar în termenul stabilit de către autoritate în cererea sa de date.

(7)

La 15 februarie 2012, autoritatea a lansat o cerere publică de date științifice referitoare la esterii acidului montanic (E 912) (4), prin care invita părțile interesate și implicate să transmită datele solicitate sau să furnizeze informații până la 1 iunie 2012.

(8)

La 7 iunie 2013, autoritatea a emis un aviz științific privind reevaluarea esterilor acidului montanic (E 912) ca aditivi alimentari (5). În aviz se preciza că nu există date disponibile privind toxicocinetica și toxicitatea pentru reproducere și dezvoltare a esterilor acidului montanic. Datele disponibile privind toxicitatea pe termen scurt și subcronică, genotoxicitatea, toxicitatea cronică și carcinogenicitatea esterilor acidului montanic erau limitate. Nu au fost transmise niciun fel de date privind utilizarea. Pe baza acestor limitări, autoritatea a tras concluzia că esterii acidului montanic ca aditivi alimentari nu pot fi evaluați.

(9)

Articolul 6 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 257/2010 prevede că, dacă informațiile necesare pentru finalizarea reevaluării unui anumit aditiv alimentar nu sunt transmise autorității de către operatorul (operatorii) interesat (interesați) și de oricare alte părți interesate în termenele stabilite, aditivul alimentar poate fi eliminat de pe lista Uniunii de aditivi alimentari autorizați, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008. În consecință, specificațiile pentru acest aditiv alimentar ar trebui, de asemenea, eliminate din Regulamentul (UE) nr. 231/2012.

(10)

În temeiul articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, lista Uniunii de aditivi alimentari autorizați se modifică în conformitate cu procedura menționată în Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (6)

(11)

Articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 prevede că lista Uniunii de aditivi alimentari poate fi actualizată fie la inițiativa Comisiei, fie în urma unei cereri.

(12)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 și anexa la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 ar trebui modificate prin eliminarea esterilor acidului montanic (E 912) din lista Uniunii de aditivi alimentari autorizați, deoarece, din cauza absenței unor dovezi științifice recente, includerea lor în listă nu mai poate fi justificată.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Produsele alimentare care conțin esteri ai acidului montanic (E 912) care au fost introduse pe piață în mod legal înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament pot continua să fie comercializate până la epuizarea stocurilor.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 septembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 83, 22.3.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 257/2010 al Comisiei din 25 martie 2010 de stabilire a unui program de reevaluare a aditivilor alimentari autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind aditivii alimentari (JO L 80, 26.3.2010, p. 19).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm

(5)  EFSA Journal 2013; 11(6):3236.

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 1).


ANEXA I

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică după cum urmează:

1.

În partea B, la punctul 3 „Aditivi alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii”, rubrica referitoare la aditivul alimentar E 912 se elimină.

2.

În partea E, în categoria de produse alimentare 4.1.1 „Fructe și legume proaspete întregi”, rubrica referitoare la aditivul alimentar E 912 se elimină.


ANEXA II

În anexa la Regulamentul (UE) nr. 231/2012, rubrica pentru aditivul alimentar E 912 se elimină.