3.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 939/2014 AL COMISIEI

din 2 septembrie 2014

de stabilire a certificatelor menționate la articolele 5 și 14 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă (1), în special articolul 19,

întrucât:

(1)

Pentru aplicarea corespunzătoare a Regulamentului (UE) nr. 606/2013 ar trebui stabilite două certificate.

(2)

Regatului Unit și Irlandei li se aplică Regulamentul (UE) nr. 606/2013 și, prin urmare, și prezentul regulament.

(3)

Danemarcei nu i se aplică Regulamentul (UE) nr. 606/2013 și nici prezentul regulament.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă instituit prin Regulamentul (UE) nr. 606/2013,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Formularul care trebuie utilizat pentru cererea de eliberare a certificatului menționat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 este formularul I specificat în anexa I.

(2)   Formularul care trebuie utilizat pentru cererea de eliberare a certificatului menționat la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 este formularul II specificat în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 11 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 2 septembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 181, 29.6.2013, p. 4.


ANEXA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA II

Image

Image

Image