31.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 228/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 828/2014 AL COMISIEI

din 30 iulie 2014

privind cerințele de furnizare a informațiilor către consumatori cu privire la absența sau prezența în cantități reduse a glutenului în alimente

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare (1), în special articolul 36 alineatul (3) litera (d),

întrucât:

(1)

Persoanele diagnosticate cu boala celiacă suferă de o intoleranță permanentă la gluten. S-a stabilit științific că grâul (și anume toate speciile de Triticum, cum ar fi grâul dur, alacul și grâul khorasan), secara și orzul sunt cereale care conțin gluten. Glutenul conținut în aceste cereale poate determina efecte adverse asupra sănătății la persoanele cu intoleranță la gluten și, prin urmare, aceste persoane ar trebui să evite consumul lor.

(2)

Informațiile privind absența sau prezența în cantități reduse a glutenului în alimente ar trebui să ajute persoanele cu intoleranță la gluten să identifice și să aleagă un regim alimentar variat atunci când mănâncă acasă sau la restaurant.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al Comisiei (2) stabilește norme armonizate privind informațiile oferite consumatorilor cu privire la absența („fără gluten”) sau prezența în cantități reduse („cu conținut foarte scăzut de gluten”) a glutenului în produsele alimentare. Normele din regulamentul respectiv se bazează pe date științifice și garantează faptul că consumatorii nu sunt induși în eroare sau dezorientați de informațiile furnizate pe criterii divergente cu privire la absența sau prezența în cantități reduse a glutenului în alimente.

(4)

În contextul revizuirii legislației privind produsele alimentare destinate unei alimentații speciale, Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) abrogă Regulamentul (CE) nr. 41/2009 la 20 iulie 2016. Ar trebui să se garanteze că, după acea dată, furnizarea de informații privind absența sau prezența în cantități reduse a glutenului în alimente continuă să se bazeze pe date științifice relevante și nu sunt oferite pe criterii divergente care ar putea induce în eroare sau dezorienta consumatorii, în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 36 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. Prin urmare, este necesară menținerea în Uniune a unor condiții uniforme pentru aplicarea acestor cerințe în cazul informațiilor referitoare la produsele alimentare furnizate de către operatorii din sectorul alimentar cu privire la absența sau prezența în cantități reduse a glutenului în alimente, iar aceste condiții ar trebui să se întemeieze pe Regulamentul (CE) nr. 41/2009.

(5)

Anumite alimente au fost produse, preparate și/sau prelucrate în mod special pentru a reduce conținutul de gluten al unuia sau al mai multor ingrediente care conțin gluten sau pentru a substitui ingredientele care conțin gluten cu alte ingrediente care sunt în mod natural fără gluten. Alte alimente sunt produse în mod exclusiv din ingrediente care sunt în mod natural fără gluten.

(6)

Eliminarea glutenului din cerealele care îl conțin prezintă dificultăți tehnice și constrângeri economice considerabile și, prin urmare, fabricarea alimentelor care nu conțin deloc gluten atunci când se utilizează aceste cereale este dificilă. În consecință, numeroase produse alimentare de pe piață prelucrate în mod special pentru a reduce conținutul de gluten al unuia sau al mai multor ingrediente care conțin gluten pot conține cantități reziduale de gluten.

(7)

Majoritatea persoanelor cu intoleranță la gluten pot include ovăzul în alimentația lor fără efecte adverse asupra sănătății acestora. Comunitatea științifică desfășoară în prezent studii și activități de cercetare cu privire la acest aspect. Cu toate acestea, una dintre principalele preocupări este contaminarea ovăzului cu grâu, secară sau orz, care se poate produce în cursul recoltării, transportării, depozitării și prelucrării cerealelor. Prin urmare, riscul contaminării cu gluten a produselor care conțin ovăz ar trebui luat în considerare atunci când pe aceste produse alimentare sunt oferite informații relevante de către operatorii din sectorul alimentar.

(8)

Unele persoane cu intoleranță la gluten pot tolera cantități mici variabile de gluten în cadrul unor limite definite. Pentru a permite acestor persoane să găsească pe piață o diversitate de produse alimentare adaptate nevoilor și nivelului lor de sensibilitate, ar trebui să fie disponibilă, în cadrul acestor limite, o gamă de produse care să prezinte diverse niveluri reduse de gluten. Cu toate acestea, este important ca diferitele produse să fie etichetate în mod corespunzător pentru a asigura utilizarea lor corectă de către persoanele cu intoleranță la gluten, cu sprijinul campaniilor de informare susținute în statele membre.

(9)

Ar trebui să fie posibil ca un produs alimentar care este produs, preparat și/sau prelucrat în mod special pentru a reduce conținutul de gluten al unuia sau al mai multor ingrediente care conțin gluten sau pentru a substitui ingrediente care conțin gluten cu alte ingrediente care sunt în mod natural fără gluten să poarte o mențiune care să indice fie absența („fără gluten”), fie prezența în cantități reduse („cu conținut foarte scăzut de gluten”) a glutenului în conformitate cu dispozițiile prevăzute în prezentul regulament. Ar trebui, de asemenea, să fie posibil ca respectivul produs să conțină o declarație care să informeze consumatorii că produsul este preparat în mod special pentru persoanele cu intoleranță la gluten.

(10)

Ar trebui, de asemenea, să fie posibil ca un produs alimentar care conține ingrediente care sunt în mod natural fără gluten să poarte o mențiune care să indice absența glutenului, în conformitate cu dispozițiile din prezentul regulament și cu condiția ca condițiile generale privind practicile corecte de informare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 să fie respectate. În special, informațiile referitoare la produsul alimentar nu trebuie să inducă în eroare sugerând că produsul respectiv posedă caracteristici speciale când, de fapt, toate produsele alimentare similare posedă astfel de caracteristici.

(11)

Directiva 2006/141/CE a Comisiei (4) interzice utilizarea ingredientelor care conțin gluten la fabricarea preparatelor pentru sugari și a formulelor de continuare. Prin urmare, utilizarea mențiunilor „conținut foarte scăzut de gluten” sau „fără gluten” atunci când sunt furnizate informații pe produsele de acest tip ar trebui interzisă, având în vedere că, în temeiul prezentului regulament, aceste mențiuni sunt folosite pentru a indica un conținut de gluten care nu depășește 100 mg/kg și, respectiv, 20 mg/kg.

(12)

Standardul Codex pentru alimentele destinate unei alimentații speciale pentru persoanele cu intoleranță la gluten (5) ar trebui să fie luat în considerare în mod adecvat în sensul prezentului regulament.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare și obiectul

Prezentul regulament se aplică furnizării de informații către consumatori cu privire la absența sau prezența în cantități reduse a glutenului în alimente.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„gluten” înseamnă o fracțiune proteică din grâu, secară, orz, ovăz sau din varietățile încrucișate și derivatele lor, la care unele persoane prezintă intoleranță și care este insolubilă în apă și în soluția de clorură de sodiu de concentrație 0,5 M;

(b)

„grâu” înseamnă orice specie de Triticum.

Articolul 3

Informații destinate consumatorilor

(1)   În cazul în care mențiunile sunt utilizate pentru a furniza consumatorilor informații cu privire la absența sau prezența în cantități reduse a glutenului în alimente, astfel de informații se furnizează numai prin mențiuni și în conformitate cu condițiile stabilite în anexă.

(2)   Informațiile referitoare la produsele alimentare menționate la alineatul (1) pot fi însoțite de mențiunile „adecvate pentru persoanele cu intoleranță la gluten” sau „adecvate pentru persoanele care suferă de boala celiacă”.

(3)   Informațiile referitoare la produsele alimentare menționate la alineatul (1) pot fi însoțite de mențiunile „formulate în mod special pentru persoanele cu intoleranță la gluten” sau „formulate în mod special pentru persoanele care suferă de boala celiacă” dacă produsul alimentar este produs, preparat și/sau prelucrat în mod special pentru:

(a)

a reduce conținutul de gluten al unuia sau al mai multor ingrediente care conțin gluten; sau

(b)

a înlocui ingredientele care conțin gluten cu alte ingrediente care sunt în mod natural fără gluten.

Articolul 4

Preparatele pentru sugari și formulele de continuare

Se interzice furnizarea informațiilor referitoare la produsele alimentare cu privire la absența sau prezența în cantități reduse a glutenului în preparatele pentru sugari și în formulele de continuare, astfel cum sunt definite în Directiva 2006/141/CE.

Articolul 5

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 20 iulie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al Comisiei din 20 ianuarie 2009 privind compoziția și etichetarea produselor alimentare adecvate pentru persoanele cu intoleranță la gluten (JO L 16, 21.1.2009, p. 3).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (JO L 181, 29.6.2013, p. 35).

(4)  Directiva 2006/141/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind formulele de început și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari, respectiv ale preparatelor pentru copii de vârstă mică și de modificare a Directivei 1999/21/CE (JO L 401, 30.12.2006, p. 1).

(5)  CODEX STAN 118-1979.


ANEXĂ

Declarații autorizate privind absența sau prezența în cantități reduse a glutenului în alimente și condițiile de autorizare

A.   Cerințe generale

FĂRĂ GLUTEN

Declarația „fără gluten” poate fi făcută numai în cazul în care produsul alimentar, astfel cum este vândut către consumatorul final, conține maximum 20 mg/kg gluten.

CU CONȚINUT FOARTE SCĂZUT DE GLUTEN

Declarația „cu conținut foarte scăzut de gluten” poate fi făcută numai în cazul în care produsul alimentar, care constă în sau conține unul sau mai multe ingrediente fabricate din grâu, secară, orz, ovăz sau din varietățile lor încrucișate, care au fost prelucrate în mod special pentru a reduce conținutul de gluten, conține maximum 100 mg/kg gluten în produsul alimentar, astfel cum este vândut către consumatorul final.

B.   Cerințe suplimentare privind produsele alimentare care conțin ovăz

Ovăzul conținut în produsele alimentare prezentate ca fiind fără gluten sau cu conținut foarte scăzut de gluten trebuie să fi fost produse, preparate și/sau prelucrate astfel încât să se evite contaminarea cu grâu, secară, orz sau varietățile lor încrucișate, iar conținutul de gluten al acestui ovăz nu poate depăși 20 mg/kg.