24.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 218/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 796/2014 AL COMISIEI

din 23 iulie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 501/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (1), în special articolul 15,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei (2) stabilește reguli pentru elaborarea, selectarea, implementarea, finanțarea și verificarea programelor menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 3/2008.

(2)

În vederea reformării politicii Uniunii privind promovarea produselor agricole, destinată să fie aplicată cu începere de la 1 decembrie 2015, este oportună revizuirea calendarului de prezentare a programelor prevăzute la articolele 8 și 11 din Regulamentul (CE) nr. 501/2008. Calendarul revizuit va permite, de asemenea, familiarizarea organizațiilor profesionale și interprofesionale în cauză cu noua frecvență de prezentare care ar fi aplicată începând din 2016, ca urmare a reformării politicii.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 501/2008 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 501/2008 se modifică după cum urmează:

(a)

La articolul 8 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Organizațiile profesionale și interprofesionale din Uniune care reprezintă sectoarele vizate (denumite în continuare «organizații care formulează propuneri») își prezintă programele statului membru nu mai târziu de 28 februarie.”

(b)

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Selectarea programelor de către Comisie

(1)   Statele membre transmit Comisiei lista menționată la articolul 9 alineatul (1), incluzând, după caz, lista organismelor de punere în aplicare pe care le-au selectat, dacă acestea au fost deja alese în conformitate cu articolul 8 alineatul (3), precum și o copie a fiecărui program. Lista se transmite atât pe cale electronică, cât și prin poștă și trebuie să parvină Comisiei nu mai târziu de 30 aprilie.

În cazul programelor care implică mai multe state membre, această comunicare este realizată de comun acord de către statele membre în cauză.

(2)   Până cel târziu la 15 iulie, Comisia informează statele membre vizate în cazul în care constată neconformitatea totală sau parțială a unui program prezentat cu:

(a)

normele Uniunii; sau

(b)

orientările, în ceea ce privește piața internă; sau

(c)

criteriile menționate la articolul 9 alineatul (2), în ceea ce privește țările terțe.

(3)   În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 3/2008, statele membre transmit programele revizuite Comisiei în termen de 55 de zile calendaristice de la data primirii informațiilor menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

După verificarea programelor revizuite, Comisia decide, până cel târziu la 30 noiembrie, care sunt programele pe care le poate cofinanța în conformitate cu procedura menționată la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008.

(4)   Organizațiile care formulează propuneri sunt responsabile de buna execuție și gestionare a programelor selectate.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică propunerilor de programe menționate în Regulamentul (CE) nr. 3/2008 care trebuie depuse începând din 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 3, 5.1.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (JO L 147, 6.6.2008, p. 3).