16.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 771/2014 AL COMISIEI

din 14 iulie 2014

de stabilire a unor norme în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește modelul pentru programele operaționale, structura planurilor pentru acordarea de compensații pentru costurile suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuit, în acvacultură, în prelucrarea și în comercializarea anumitor produse obținute din pescuit și din acvacultură din regiunile ultraperiferice, modelul de transmitere a datelor financiare, conținutul rapoartelor de evaluare ex ante, precum și cerințele minime privind planul de evaluare care urmează să fie prezentat în conformitate cu Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 18 alineatul (3), articolul 72 alineatul (3), articolul 98 alineatul (2) și articolul 115 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014, este necesar să se adopte dispoziții referitoare la:

modelul pentru prezentarea programelor operaționale privind măsurile care urmează a fi cofinanțate prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM);

structura planurilor de compensare a costurilor suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuitul, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE („planurile de compensare”);

modelul pentru transmiterea de către statele membre a datelor financiare privind estimarea sumei pentru care statele membre preconizează să depună cererile de plată;

elementele care urmează să fie incluse în rapoartele privind evaluarea ex ante a programelor operaționale; precum și

cerințele minime pentru planurile privind evaluarea programelor operaționale pe parcursul perioadei de programare.

(2)

Dispozițiile respective sunt strâns legate, deoarece tratează diferite aspecte ale conținutului și ale prezentării programelor operaționale și a planurilor de compensare care urmează să fie prezentate de către statele membre în cadrul FEPAM. Pentru a asigura coerența necesară între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a facilita aplicarea lor de către autoritatea de gestionare, este de dorit să se includă aceste dispoziții în prezentul regulament.

(3)

Modelul pentru programele operaționale ar trebui să armonizeze prezentarea datelor în fiecare secțiune a programului operațional. Acest lucru este necesar pentru a se asigura de faptul că informațiile sunt consecvente, comparabile și, dacă este necesar, că acestea pot fi agregate.

(4)

Modelul pentru programele operaționale va constitui baza dezvoltării sistemului de schimb electronic de date menționat la articolul 74 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), în ceea ce privește programele operaționale. Prin urmare, respectivul model ar trebui să stabilească modul în care datele referitoare la programele operaționale vor fi introduse în sistemul de schimb electronic de date. Cu toate acestea, acest lucru nu ar trebui să afecteze prezentarea finală a programelor operaționale, inclusiv configurația textului și a tabelelor, deoarece sistemul de schimb electronic de date urmează să permită structurarea și prezentarea în mod diferit a datelor care au fost introduse în respectivul sistem.

(5)

Modelul pentru prezentarea programelor operaționale ar trebui să reflecte conținutul programului operațional prevăzut la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 și la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Pentru a asigura condiții uniforme de introducere a datelor, modelele ar trebui să stabilească specificațiile tehnice pentru fiecare câmp din sistemul electronic de schimb de informații. Pe lângă datele structurate, modelele ar trebui să ofere opțiunea prezentării informațiilor nestructurate sub formă de anexe obligatorii sau neobligatorii. Pentru astfel de anexe nu este necesar să se menționeze specificațiile tehnice.

(6)

Articolul 72 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 prevede că statele membre în cauză transmit Comisiei un plan de compensare pentru costurile suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuit, în acvacultură, în prelucrarea și în comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură din regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE.

(7)

În conformitate cu articolul 73 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, aceste planuri de compensare ar trebui să includă și informații cu privire la ajutoarele de stat acordate de statele membre sub formă de finanțare suplimentară pentru punerea în aplicare a planurilor de compensare.

(8)

Structura planului de compensare ar trebui să asigure coerența și calitatea informațiilor, un nivel minim de detaliere și un format standardizat. În plus, aceasta ar trebui să permită comparabilitatea între regiunile în cauză, precum și între anii de punere în aplicare.

(9)

Structura planului de compensare ar trebui să includă defalcarea în funcție de regiune ultraperiferică a listei produselor pescărești și de acvacultură eligibile și tipurile de operatori menționați la articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

(10)

Structura planului de compensare ar trebui să includă, de asemenea, nivelul de compensare calculat în conformitate cu articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

(11)

Articolul 98 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 prevede că statele membre transmit Comisiei o previziune a sumei pentru care acestea prevăd să depună cereri de plată pentru exercițiul financiar în curs și pentru exercițiul financiar următor.

(12)

Modelul care urmează să fie utilizat de către statele membre atunci când transmit această previziune ar trebui să garanteze că informații uniforme se află la dispoziția Comisiei în timp util, pentru a permite protejarea intereselor financiare ale Uniunii, a furniza mijloacele necesare pentru o punere în aplicare eficientă a programului și pentru a facilita gestiunea financiară.

(13)

În conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, statele membre sunt obligate să efectueze evaluări ex ante în vederea ameliorării calitative a elaborării fiecărui program. Articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prevede ca aceste evaluări ex ante trebuie să fie comunicate Comisiei în același timp cu programul, împreună cu un rezumat. Elementele care trebuie să fie cuprinse în rapoartele de evaluare ex ante în conformitate cu articolul 115 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 ar trebui să permită armonizarea necesară a datelor pentru a permite Comisiei să realizeze sinteza rapoartelor ex ante la nivelul Uniunii, în conformitate cu articolul 118 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

(14)

În temeiul articolului 56 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, un plan pentru evaluarea programului operațional în perioada de programare trebuie să fie întocmit de către autoritatea de gestionare. Articolul 18 alineatul (1) litera (j) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 prevede că planul de evaluare trebuie inclus în programele operaționale. Cerințele minime privind planul de evaluare ar trebui să permită Comisiei să verifice dacă activitățile de evaluare și resursele prevăzute în plan sunt realiste și vor permite statelor membre să respecte cerințele de evaluare prevăzute la articolul 54 alineatele (1) și (2) și la articolul 56 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(15)

Pentru a permite aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentarea conținutului programelor operaționale

Conținutul programului operațional descris la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 este prezentat în conformitate cu modelul stabilit în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Structura planului de compensare pentru regiunile ultraperiferice

Structura planului de compensare pentru regiunile ultraperiferice, prevăzut la articolul 72 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, este stabilită în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Model pentru transmiterea datelor financiare

În momentul prezentării datelor financiare către Comisie, în conformitate cu articolul 98 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, statele membre trebuie să utilizeze modelul stabilit în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 4

Conținutul evaluării ex ante

Evaluarea ex ante menționată la articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se anexează la programul operațional sub forma unui raport care include următoarele elemente:

(a)

un rezumat în limba engleză;

(b)

un rezumat în limba sau limbile statului membru relevant;

(c)

elementele specifice stabilite în anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 5

Cerințele minime privind planul de evaluare

Cerințele minime privind planul de evaluare menționat la articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sunt stabilite în anexa I punctul 10 la prezentul regulament.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 149, 20.5.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).


ANEXA I

Model pentru programele operaționale în conformitate cu Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

ICC (instrument de convergență și competitivitate)

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Titlul

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Versiunea

<0.3 type="N" input="G">

Primul an

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Ultimul an

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Eligibil de la

<0.6 type="D" input="G">

Eligibil până la

<0.7 type="D" input="G">

Numărul deciziei CE

<0.8 type="S" input="G">

Data deciziei CE

<0.9 type="D" input="G">

1.   PREGĂTIREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL ȘI IMPLICAREA PARTENERILOR

1.1.   Pregătirea programului operațional și implicarea partenerilor [în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Rezultatul evaluării ex ante [în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

1.2.1.   Descrierea procesului de evaluare ex ante

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Perspectiva de ansamblu a recomandărilor evaluatorilor ex ante și scurtă descriere a modului în care au fost abordate acestea

Subiect [Predefinit de către COM]

Recomandare

Modul în care a fost abordată recomandarea sau motivul pentru care aceasta nu a fost luată în considerare

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   ANALIZA SWOT ȘI IDENTIFICAREA NEVOILOR [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014]

2.1.   Analiza SWOT și identificarea nevoilor

Tabelul de mai jos trebuie să fie repetat pentru fiecare dintre prioritățile FEPAM la nivelul Uniunii

Prioritate FEPAM la nivelul Uniunii

Titlul priorității FEPAM la nivelul Uniunii <2.1 type="S" input="S">

Atuuri

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Deficiențe

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Oportunități

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Amenințări

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Identificarea nevoilor pe baza analizei SWOT

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Coerența analizei SWOT cu planul strategic național multianual pentru acvacultură (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Coerența analizei SWOT cu realizarea de progrese pentru atingerea bunei stări ecologice prin intermediul dezvoltării și punerii în aplicare a Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” (MSFD)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Nevoi specifice privind locurile de muncă, mediul, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea și promovarea inovării

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Indicatori contextuali care prezintă situația inițială

Tabelul de mai jos trebuie să fie repetat pentru fiecare dintre prioritățile FEPAM la nivelul Uniunii

Prioritate FEPAM la nivelul Uniunii

Titlul priorității FEPAM la nivelul Uniunii <2.2 type="S" input="S">

Indicator contextual care prezintă situația inițială

Anul de referință

Valoarea

Unitatea de măsură

Sursa de informații

Comentarii/Justificare

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   DESCRIEREA STRATEGIEI PENTRU CONTRIBUȚIA PROGRAMELOR OPERAȚIONALE LA O CREȘTERE ECONOMICĂ INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 27 DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 1303/2013]

3.1.   Descrierea strategiei

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Obiective specifice și indicatori de rezultat

Tabelul de mai jos trebuie să fie repetat pentru fiecare dintre prioritățile FEPAM la nivelul Uniunii

Prioritate la nivelul Uniunii

Titlul priorității la nivelul Uniunii <3.2 type="S" input="S">

Obiectiv specific

Titlul obiectivului specific <3.2 type="S" input="S">

Indicator de rezultat, și anume, obiectiv pe care statul membru caută să-l realizeze cu sprijinul FEPAM

Titlul indicatorului de rezultat și unitatea de măsură a acestuia

Valoarea-țintă pentru 2023

Unitatea de măsură

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Măsuri relevante și indicatori de realizare

Tabelul de mai jos trebuie să fie repetat pentru fiecare obiectiv specific selecționat în prealabil al priorității relevante de la nivelul Uniunii

Prioritate la nivelul Uniunii

Titlul priorității la nivelul Uniunii <3.3 type="S" input="G">

Obiectiv specific

Titlul obiectivului specific <3.3 type="S" input="S">

Titlul măsurii relevante selecționate

 

Indicatori de realizare pentru fiecare măsură

Justificare pentru combinarea măsurilor FEPAM (sprijinite de evaluarea ex ante și de analiza SWOT)

Obiectivul tematic la care contribuie măsura selecționată

În cazul în care indicatorul trebuie inclus în cadrul de performanță

Titlul indicatorului de realizare și unitatea de măsură a acestuia

Valoarea-țintă pentru 2023

Unitatea de măsură

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

3.4.   Descrierea complementarității programului cu alte fonduri ESI

3.4.1.   Acordurile de complementaritate și de coordonare cu alte fonduri ESI și cu alte instrumente de finanțare relevante la nivel național și la nivelul Uniunii

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Principalele acțiuni planificate pentru a obține reducerea sarcinii administrative

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Informații privind strategiile macroregionale sau de bazin maritim (acolo unde sunt relevante)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   CERINȚE PRIVIND MĂSURI FEPAM SPECIFICE

4.1.   Descrierea nevoilor specifice ale zonelor Natura 2000 și contribuția programului la stabilirea unei rețele coerente de zone de refacere a stocurilor de pește, astfel cum este stabilit la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Descrierea planului de acțiune pentru dezvoltarea, competitivitatea și sustenabilitatea pescuitului costier la scară mică [în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Descrierea metodei de calculare a costurilor simplificate în conformitate cu articolul 67 alineatul (1) literele (b)-(d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Descrierea metodei de calculare a costurilor suplimentare sau a pierderilor de venituri în conformitate cu articolul 96 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Descrierea metodei de calculare a compensației în conformitate cu anumite criterii relevante identificate pentru fiecare dintre activitățile desfășurate în temeiul articolului 40 alineatul (1), a articolelor 53, 54, 55 și 67 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   În ceea ce privește măsurile de încetare definitivă a activităților de pescuit în temeiul articolului 34 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, respectiva descriere include obiectivele și măsurile care trebuie luate în vederea reducerii capacității de pescuit în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. De asemenea, trebuie inclusă o descriere a metodei de calculare a sprijinului care urmează a fi acordat în conformitate cu articolele 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Fonduri mutuale pentru fenomene climatice nefavorabile și pentru incidente de mediu [în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Descrierea utilizării asistenței tehnice [în conformitate cu articolul 78 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

4.8.1.   Asistența tehnică la inițiativa statelor membre

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Stabilirea rețelelor naționale

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   INFORMAȚII SPECIFICE PRIVIND DEZVOLTAREA TERITORIALĂ INTEGRATĂ

5.1.   Informații privind punerea în aplicare a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Informațiile ar trebui să se focalizeze asupra rolului DLRC în cadrul programului operațional FEPAM, în concordanță cu informațiile cuprinse în acordul de parteneriat și evitând suprapunerea informațiilor deja cuprinse în acesta din urmă.

5.1.1.   O descriere a strategiei privind DLRC [în conformitate cu articolul 60 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   O listă a criteriilor aplicate în vederea selectării zonelor de pescuit [în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   O listă a criteriilor de selecție pentru strategiile de dezvoltare locală [în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   O descriere clară a rolurilor respective al FLAG-ului, al autorității de gestionare sau al organismului desemnat cu privire la toate sarcinile de punere în aplicare legate de strategie [în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (m) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Informații privind plățile în avans acordate FLAG-urilor [în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014]

Pentru secțiunea referitoare la rețelele naționale ale FLAG-urilor, a se vedea punctul 4.8.2 (asistență tehnică)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Informații privind investițiile teritoriale integrate (ITI-uri) [în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

În cazul în care un ITI stabilit în temeiul fondurilor structurale este completat cu un sprijin financiar din partea FEPAM, vă rugăm să completați tabelul de mai jos:

Măsurile FEPAM acoperite (a se selecționa dintr-o listă verticală)

Alocația financiară indicativă din FEPAM, în euro

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR EX ANTE [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 55 DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 1303/2013]

6.1.   Identificarea condițiilor ex ante aplicabile și evaluarea îndeplinirii acestora

6.1.1.   Tabel: Condițiile ex ante specifice FEPAM aplicabile și evaluarea îndeplinirii acestora

Condiție ex ante (CEA)

Prioritatea la nivelul Uniunii sau prioritățile cărora li se aplică condiția aplicabilă

Condiția aplicabilă este îndeplinită

DA

/

NU

/

PARȚIAL

Criterii

Criteriile îndeplinite

(Da/Nu)

Autoevaluare cu explicația îndeplinirii fiecărui criteriu al condițiilor ex ante aplicabile

Trimiteri

(la strategii, acte juridice sau alte documente relevante, inclusiv la secțiunile, articolele sau alineatele relevante, însoțite de linkuri la site-uri internet sau acces la textul complet)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Criteriul 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Criteriul 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Tabel: Condițiile ex ante generale aplicabile și evaluarea îndeplinirii acestora

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Descrierea măsurilor care trebuie adoptate, organismele responsabile și calendarul punerii în aplicare a acestora

6.2.1.   Tabel: Măsuri preconizate pentru îndeplinirea condițiilor ex ante specifice FEPAM

Condiție ex ante

Criteriile neîndeplinite

Măsurile de adoptat

Termenul-limită (data)

Organismele responsabile pentru îndeplinire

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Acțiunea 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Organismul x

 

 

 

 

6.2.2.   Tabel: Măsuri preconizate pentru îndeplinirea condițiilor ex ante generale

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   DESCRIEREA CADRULUI DE PERFORMANȚĂ [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 22 ȘI CU ANEXA II DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 1303/2013]

7.1.   Tabel: Cadrul de performanță

Tabelul de mai jos trebuie să fie repetat pentru fiecare dintre prioritățile FEPAM la nivelul Uniunii

Prioritate la nivelul Uniunii

 

Indicator și unitate de măsură, după caz [Indicatorii de realizare dintre cei selecționați în prealabil în secțiunea 3.3 în temeiul priorităților la nivelul Uniunii care urmează a fi incluși în cadrul de performanță]

Etapă pentru 2018

Obiective pentru 2023

[generate în mod automat din capitolul programului operațional care se ocupă cu strategia programului operațional]

Indicator financiar

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Indicator de realizare 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Indicator de realizare 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Tabel: justificarea alegerii indicatorilor de realizare care urmează a fi incluși în cadrul de performanță

Tabelul de mai jos trebuie să fie repetat pentru fiecare dintre prioritățile FEPAM la nivelul Uniunii

Prioritate la nivelul Uniunii

 

Justificarea alegerii indicatorilor de realizare incluși în cadrul de performanță (4), inclusiv o explicație privind partea din alocația financiară reprezentată de operațiunile care vor duce la obținerea realizărilor, precum și metoda aplicată pentru a calcula această parte, care trebuie să depășească 50 % din alocația financiară acordată priorității

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Date sau elemente de probă folosite pentru a estima valoarea obiectivelor de etapă și a țintelor și metoda de calcul (de exemplu, costurile unitare, criteriile de referință, o rată de aplicare standard sau deja înregistrată, sfaturile experților, concluziile evaluării ex ante)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informații privind modul în care metodologia și mecanismele de asigurare a coerenței în funcționarea cadrului de performanță au fost aplicate în concordanță cu dispozițiile acordului de parteneriat

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   PLAN DE FINANȚARE [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 20 DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 1303/2013 ȘI CU ACTUL DE PUNERE ÎN APLICARE AL COMISIEI MENȚIONAT LA ARTICOLUL 16 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014]

8.1.   Contribuția FEPAM totală planificată pentru fiecare an, în euro

Anul

Alocația principală FEPAM  (5)

Rezerva de performanță FEPAM

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Total

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   Contribuția FEPAM și rata cofinanțării pentru prioritățile Uniunii, asistența tehnică și alte forme de sprijin (în euro)

 

 

Sprijin total

Alocația principală (finanțarea totală, cu excepția rezervei de performanță)

Rezerva de performanță

Suma rezervei de performanță ca proporție din sprijinul total din partea Uniunii

Prioritățile Uniunii

Măsură (măsuri) în temeiul priorităților Uniunii

Contribuția FEPAM

(inclusiv rezerva de performanță)

Contrapartida națională

(inclusiv rezerva de performanță)

Rata de cofinanțare FEPAM

Sprijinul din FEPAM

Contrapartida națională

Rezerva de performanță FEPAM

Contrapartida națională (6)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului, eficient din punct de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere

Articolul 33, articolul 34 și articolul 41 alineatul (2) [articolul 13 alineatul (2) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Alocația financiară pentru restul priorității 1 la nivelul Uniunii [articolul 13 alineatul (2) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 75 %

minimum 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Încurajarea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere [articolul 13 alineatul (2) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 75 %

minimum 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Stimularea punerii în aplicare a PCP

ameliorarea și furnizarea de cunoștințe științifice și colectarea și gestionarea datelor [articolul 13 alineatul (4) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

sprijinirea monitorizării, a controlului și a executării, prin consolidarea capacității instituționale și printr-o administrație publică eficace fără creșterea sarcinii administrative [articolul 76 alineatul (2) literele (a)-(d) și (f)-(l)] [articolul 13 alineatul (3) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

sprijinirea monitorizării, a controlului și a executării, prin consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficace fără creșterea sarcinii administrative [articolul 76 alineatul (2) litera (e)] [articolul 13 alineatul (3) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Sporirea ocupării forței de muncă și a coeziunii teritoriale [articolul 13 alineatul (2) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 85 %

minimum 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Stimularea comercializării și a prelucrării

Ajutorul pentru depozitare (articolul 67) [articolul 13 alineatul (6) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Compensație pentru regiunile ultraperiferice (articolul 70) [articolul 13 alineatul (5) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Alocația financiară pentru restul priorității 5 la nivelul Uniunii [articolul 13 alineatul (2) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 75 %

minimum 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Stimularea punerii în aplicare a politicii maritime integrate [articolul 13 alineatul (7) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 75 %

minimum 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Asistența tehnică [articolul 13 alineatul (2) din FEPAM]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 75 %

minimum 20 %

 

 

0

0

0

Total (calculat în mod automat):

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

nu se aplică

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

nu se aplică

8.3.   Contribuția FEPAM la obiectivele tematice ale fondurilor ESI

Obiectiv tematic

Contribuția FEPAM, în euro

(3)

Sporirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR) și a sectorului pescuitului și acvaculturii (în cazul FEPAM)

<8.3 type=„N” input=„M”>

(4)

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

<8.3 type=„N” input=„M”>

(6)

Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

<8.3 type=„N” input=„M”>

(8)

Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

<8.3 type=„N” input=„M”>

9.   PRINCIPII ORIZONTALE

9.1.   Descrierea acțiunilor care țin seama de principiile prezentate la articolele 5  (7) , 7 și 8 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

9.1.1.   Promovarea egalității între bărbați și femei și nediscriminarea [articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Dezvoltarea durabilă

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Precizarea sumei indicative a sprijinului care urmează a fi utilizat pentru obiectivele legate de schimbările climatice [în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014

Măsurile FEPAM care contribuie la realizarea obiectivelor legate de schimbările climatice [măsurile FEPAM relevante incluse de către statele membre în capitolul din programul operațional intitulat „Descrierea strategiei”]

Coeficient  (8)

Contribuția FEPAM indicativă, în euro (o sumă calculată pentru fiecare măsură)

Procentul alocației totale FEPAM pentru programul operațional (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (8)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   PLANUL DE EVALUARE [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 56 DIN REGULAMENTUL (UE) Nr. 1303/2013 ȘI ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) LITERA (j) DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014]

Obiectivele și scopurile planului de evaluare

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Analiza SWOT și evaluarea ex ante ar trebui să furnizeze o analiză a nevoilor de evaluare pentru perioada în cauză. Obiectivele și scopul final ar trebui să răspundă necesității de a garanta că activitățile de evaluare întreprinse sunt suficiente și adecvate, în special în scopul de a furniza informațiile necesare pentru conducerea programului, pentru rapoartele anuale de implementare din 2017 și 2019 și pentru evaluarea ex post, precum și în scopul de a se asigura că datele necesare pentru evaluările FEPAM sunt disponibile.

Guvernanță și coordonare

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Scurtă descriere a acordurilor de monitorizare și evaluare, furnizând informații privind coordonarea cu punerea în aplicare a programului operațional al FEPAM. Identificarea principalelor organisme implicate și a responsabilităților acestora. Informații privind gestionarea evaluării, inclusiv structurile organizaționale precum o unitate de evaluare și/sau un grup director, controlul calității, simplificarea etc.

Subiecte și activități de evaluare

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Furnizarea de informații privind subiectele și activitățile de evaluare anticipate, inclusiv, dar fără a se limita la îndeplinirea cerințelor UE. Aceasta ar trebui să acopere activitățile necesare pentru evaluarea contribuției fiecărei priorități la obiective, evaluarea valorii indicatorilor de rezultat și a impactului, analiza efectului net, aspecte tematice, aspecte transversale precum dezvoltarea durabilă, schimbările climatice și orice alte nevoi de evaluare specifice.

Datele și strategia de informare

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Scurtă descriere a sistemului de înregistrare, stocare, gestionare și raportare a informațiilor statistice privind implementarea PO și furnizarea datelor de monitorizare pentru evaluare. Identificarea surselor de date care urmează să fie utilizate, a datelor care lipsesc, a eventualelor aspecte instituționale legate de furnizarea datelor și a soluțiilor propuse. Această secțiune ar trebui să demonstreze că sistemele de gestionare a datelor corespunzătoare vor fi operaționale în timp util.

Planificare

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Precizați planul indicativ al activităților pentru a asigura disponibilitatea rezultatelor evaluării la timpul cerut, în special în ceea ce privește evaluările obligatorii prevăzute în RDC, informațiile necesare pentru întocmirea unor rapoarte anuale de implementare consolidate în 2017 și 2019 și pentru raportul de evaluare ex post.

Cerințe specifice pentru evaluarea DLRC

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Descrierea sprijinului prevăzut pentru evaluarea la nivelul FLAG-urilor, în special privind utilizarea metodelor de autoevaluare, orientare pentru FLAG-uri care să permită demonstrarea tuturor realizărilor la nivelul PO al FEPAM.

Comunicare

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Descrierea informațiilor privind comunicarea rezultatelor evaluării către părțile interesate și factorii de decizie politică, mecanismele de monitorizare a utilizării rezultatelor evaluării.

Resurse

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Descriere a resurselor necesare prevăzute pentru implementarea planului, inclusiv o indicare a necesităților în materie de capacitate administrativă, date, resurse financiare, mijloace TI. Descrierea activităților de consolidare a capacităților prevăzute pentru a garanta că planul de evaluare poate fi pe deplin pus în aplicare.

11.   ACORDURI DE PUNERE ÎN APLICARE A PROGRAMULUI [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) LITERA (m) DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014]

11.1.   Identificarea autorităților și a organismelor intermediare

Autoritate/organism

Denumirea autorității/organismului

Autoritatea de gestionare (AG)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organism intermediar al AG (după caz)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Autoritatea de certificare (AC) (după caz)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organism intermediar al AC (după caz)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Autoritatea de audit

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Descrierea procedurilor de monitorizare și evaluare

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Componența generală a comitetului de monitorizare

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   O descriere sumară a măsurilor de informare și de publicitate care trebuie adoptate

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   INFORMAȚII PRIVIND ORGANISMELE RESPONSABILE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A SISTEMULUI DE CONTROL, INSPECȚIE ȘI EXECUTARE [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) LITERA (o) DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014]

12.1.   Organismele de punere în aplicare a sistemului de control, inspecție și executare

Denumirile autorității/organismului

Organismul nr.x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organismul nr.y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Scurtă descriere a resurselor umane și financiare disponibile pentru controlul, inspecția și executarea activităților de pescuit

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   Echipamentele principale disponibile, în special navele, aeronavele și elicopterele

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Lista tipurilor de operațiuni selectate

Tipul de operațiune

Descriere

Tipul de operațiune selectat

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Legătura cu prioritățile definite de către Comisie, astfel cum sunt prezentate la articolul 20 alineatul (3) din FEPAM

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   COLECTAREA DE DATE [ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) LITERA (p) DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014]

13.1.   O descriere generală a activităților de colectare de date prevăzute pentru perioada 2014-2020

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   O descriere a metodelor de stocare a datelor, a gestionării datelor și a utilizării datelor

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   O descriere a modului în care se va realiza buna gestiune financiară și administrativă a procesului de colectare a datelor

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   INSTRUMENTE FINANCIARE [ÎN CONFORMITATE CU TITLUL IV DIN PARTEA A DOUA A REGULAMENTULUI (UE) nr. 1303/2013]

14.1.   Descrierea utilizării planificate a instrumentelor financiare

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   Selectarea măsurilor FEPAM planificate pentru a fi puse în aplicare cu ajutorul instrumentelor financiare

Măsura FEPAM [selectați măsurile dintr-o listă verticală predefinită de COM]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Sumele indicative planificate pentru a fi utilizate cu ajutorul instrumentelor financiare

Suma totală a FEPAM pentru 2014-2020, în euro

<14.3 type="N" input="M">

Anexe la program

Lista partenerilor consultați

Raportul evaluării ex ante însoțit de rezumat

Raportul privind evaluarea strategică de mediu (SEA)

Descriere sumară a sistemului de gestiune și de control (descrierea sumară ar trebui să includă, de asemenea, o explicație a modului în care a fost asigurat principiul de separare a funcțiilor și independența funcțională)

Planul de compensație pentru regiunile ultraperiferice

Hărți care prezintă dimensiunile și amplasarea sectoarelor de pescuit și de acvacultură, amplasarea principalelor porturi de pescuit și zone de acvacultură și amplasarea zonelor protejate (ICZM, ZMP, Natura 2000)


(1)  Legenda pentru caracteristicile domeniilor:

 

tip: N=Număr, D=Data, S=Șir, C=Caseta de selectare, P=Procent, B=Boolean;

 

introducerea informației: M=Manual, S=Selecție, G=Generată de sistem;

 

„maxlength” = Numărul maxim de caractere, inclusiv spațiile.

(2)  Aplicabil priorității nr. 2 la nivelul Uniunii.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Indicatorii de realizare sunt definiți prin măsurile selecționate, însă subsetul de indicatori de realizare utilizat în cadrul de performanță va trebui să fie justificat.

(5)  Alocația principală FEPAM = alocația totală la nivelul Uniunii, cu excepția alocației pentru rezerva de performanță.

(6)  Contrapartida națională este împărțită proporțional între alocația principală și rezerva de performanță.

(7)  Articolul 5 este descris în programul operațional (PO) secțiunea 1 „Pregătirea programului operațional și implicarea partenerilor”.

(8)  Pentru anumite măsuri, statele membre pot schimba procentajul propus de la „0 %” la „40 %” astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei (JO L 69, 8.3.2014, p. 65).


ANEXA II

STRUCTURA PLANULUI DE COMPENSAȚIE

1.   Identificarea produselor pescărești și de acvacultură sau a categoriilor de produse  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Categorii  (2)

Denumire comercială

Denumire științifică

Codul FAO

Prezentare  (3)

Codul NC

Cantitate  (4)

1.

Crustacee

Crevete roșu

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

congelat

 

X tone/an

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Identificarea operatorilor  (5)

#

(1)

(2)

Operatorii sau asociațiile acestora

Produse sau categorii de produse

[în conformitate cu coloanele (1) sau (2) din tabelul 1]

1.

Pescari

Crustacee (în cazul împărțirii pe categorii)/crevete roșu (în cazul împărțirii pe produse)

2.

Piscicultori

 

 

3.   Nivelul compensației pentru costuri suplimentare, calculat pe produse sau pe categorii de produse

Produs sau categorie de produse  (6)

Categorie și posturi de costuri

Costul mediu (7)/an

Justificarea costurilor suplimentare

Costul suportat de operator în regiunea ultraperiferică

Costul suportat de operator în partea continentală a teritoriului statului membru

Cost suplimentar (8) (nivelul maxim de compensație)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Categoria 1-A: Costurile de producție pentru produsele pescărești

Combustibil

 

 

 

 

Lubrifiant

 

 

 

 

Piese de uzură

 

 

 

 

Întreținere

(inclusiv carenaj)

 

 

 

 

Echipament pentru pescuit, navigație și siguranță

 

 

 

 

Momeli

 

 

 

 

Gheață pentru conservarea peștilor

 

 

 

 

Cheltuieli de infrastructură portuară

 

 

 

 

Comisioane bancare

 

 

 

 

Asigurare

 

 

 

 

Telecomunicații (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Servicii de consultanță

 

 

 

 

Costuri aferente activităților de comercializare menționate la articolul 68 din FEPAM

 

 

 

 

Provizii alimentare (echipaj)

 

 

 

 

Costuri de personal

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

Suma totală a costului suplimentar  (8) pentru categoria 1-A

 

 

 

 

Categoria 1-B: Costurile de producție pentru produsele de acvacultură

Puiet

 

 

 

 

Hrană (achiziție și conservare)

 

 

 

 

Energie și oxigen

 

 

 

 

Întreținere (inclusiv fitosanitară)

 

 

 

 

Material mărunt și piese de schimb

 

 

 

 

Taxe de infrastructură portuară

 

 

 

 

Comisioane bancare

 

 

 

 

Asigurare

 

 

 

 

Telecomunicații (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Servicii de consultanță

 

 

 

 

Costuri aferente activităților de comercializare menționate la articolul 68 din FEPAM

 

 

 

 

Costuri de personal

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

Suma totală a costului suplimentar  (8) pentru categoria 1-B

 

 

 

 

Categoria 2: Costuri de prelucrare

Materii prime

 

 

 

 

Tratarea deșeurilor

 

 

 

 

Trierea și neutralizarea speciilor toxice sau otrăvitoare

 

 

 

 

Energie

 

 

 

 

Comisioane bancare

 

 

 

 

Asigurare

 

 

 

 

Telecomunicații (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Servicii de consultanță

 

 

 

 

Costuri aferente investițiilor menționate la articolul 69 din FEPAM

 

 

 

 

Costuri de personal

 

 

 

 

Ambalarea și ambalajele

 

 

 

 

Refrigerarea și congelarea

 

 

 

 

Costuri aferente măsurilor relevante de la articolul 69 din FEPAM

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

Suma totală a costului suplimentar  (8) pentru categoria 2

 

 

 

 

Categoria 3: Costuri de comercializare

Ambalajele (inclusiv gheața pentru produsele proaspete)

 

 

 

 

Transportul fizic (terestru, maritim și aerian), inclusiv costurile de asigurare și taxele vamale

 

 

 

 

Comisioane bancare

 

 

 

 

Asigurare

 

 

 

 

Telecomunicații (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Servicii de consultanță

 

 

 

 

Costuri financiare induse de termenele de livrare

 

 

 

 

Costuri de personal

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

Suma totală a costului suplimentar  (8) pentru categoria 3

 

 

 

 

Suma totală a costului suplimentar  (8) : suma costurilor suplimentare din coloana (c)

 

 

 

 

Suma totală a altor intervenții publice care afectează nivelul costurilor suplimentare  (9)

 

 

 

 

Nivelul total al compensației (totalul costurilor suplimentare + totalul intervenției publice)

 

 

 

 

Informații suplimentare:

În cazul în care nivelul compensației este inferior costurilor suplimentare, se va furniza o explicație privind raționamentul pe baza căruia este determinat nivelul de compensație ales.

 

4.   Identificarea autorităților competente

 

Denumirea instituției

Autoritatea de gestionare

Denumirea instituției menționate la punctul 11.1 „Identificarea autorităților și a organismelor intermediare” al programului operațional

5.   Finanțare suplimentară pentru punerea în aplicare a planului de compensație (ajutorului de stat)

Informațiile trebuie să fie furnizate pentru fiecare schemă preconizată/ajutor ad-hoc preconizat

Regiune

Denumirea regiunii (regiunilor) [NUTS  (10)]

Autoritatea care acordă ajutorul

Denumire

Adresa poștală

Adresa internet

Titlul măsurii de ajutor

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională relevantă)

Link către textul integral al măsurii de ajutor

Tipul măsurii

Schemă

 

Ajutor ad-hoc

Denumirea beneficiarului și grupul (11) căruia îi aparține

Modificarea unei scheme de ajutor existente sau a unui ajutor ad-hoc existent

 

Numărul de referință atribuit ajutorului de către Comisie

Prelungire

Modificare

Durată (12)

Schemă

de la zz/ll/aaaa până la zz/ll/aaaa

Data acordării ajutorului (13)

Ajutor ad-hoc

zz/ll/aaaa

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice eligibile pentru a primi ajutor

 

Limitat la anumite sectoare: a se preciza la nivel de grupă NACE (14)

Tipul de beneficiar

IMM

 

Întreprinderi mari

 

Buget

Valoarea totală anuală a bugetului planificat în cadrul schemei (15)

Moneda națională … (valoare întreagă)

Valoarea totală a ajutorului ad-hoc acordat întreprinderii (16)

Moneda națională … (valoare întreagă)

Pentru garanții (17)

Moneda națională … (valoare întreagă)

Instrumentul de ajutor

Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Împrumut/Avansuri rambursabile

Garanție [dacă este cazul, cu trimitere la decizia Comisiei (18)]

Avantaj fiscal sau scutire fiscală

Furnizare de finanțare de risc

Altele (specificați)

Justificare

A se indica de ce a fost instituită o schemă de ajutoare de stat sau de ce a fost acordat un ajutor ad-hoc, în loc să se acorde ajutor din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM):

măsură care nu face obiectul programului operațional național

stabilirea de priorități la alocarea de fonduri în cadrul programului operațional național

nu mai este disponibilă finanțare în cadrul FEPAM

altele (specificați)


(1)  O categorie de produse este o gamă de produse care pot face obiectul unei abordări comune pentru calcularea costurilor suplimentare.

(2)  Opțional în cazul în care compensația este calculată la nivelul produselor.

(3)  Proaspăt, congelat, preparat, conservat.

(4)  Exprimat în tone de greutate în viu, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(5)  Potrivit articolului 70 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

(6)  Tabelul ar trebui să fie pregătit pentru fiecare produs sau categorie de produse.

(7)  Calcularea pe baza criteriilor menționate în Regulamentul delegat (UE) nr. …/ 2014 al Comisiei.

(8)  Costurile suplimentare ar trebui să fie exprimate în euro per tonă de greutate în viu, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(9)  Potrivit articolului 71 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

(10)  NUTS — Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică. De regulă, regiunea este specificată la nivelul 2. Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

(11)  În sensul normelor în materie de concurență prevăzute în tratat și în sensul prezentului regulament, „întreprindere” înseamnă orice entitate care desfășoară o activitate economică, oricare ar fi statutul său juridic și modul său de finanțare. Curtea de Justiție a hotărât că entitățile care sunt controlate (juridic sau de facto) de aceeași entitate ar trebui să fie considerate o singură întreprindere.

(12)  Perioada în care autoritatea care acordă ajutorul se poate angaja să acorde ajutorul.

(13)  „Data acordării ajutorului” înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în temeiul regimului juridic național aplicabil.

(14)  NACE Rev. 2 — Clasificarea statistică a activităților economice în Uniunea Europeană. De regulă, sectorul se specifică la nivel de grupă.

(15)  În cazul unei scheme de ajutor: a se indica valoarea anuală totală a bugetului planificat în temeiul schemei de ajutor sau pierderea fiscală estimată pe an pentru toate instrumentele de ajutor cuprinse în schemă.

(16)  În cazul acordării unui ajutor ad-hoc: a se indica valoarea totală a ajutorului sau a pierderii fiscale.

(17)  Pentru garanții, a se indica valoarea (maximă) a împrumuturilor garantate.

(18)  Dacă este cazul, se face trimitere la Decizia Comisiei de aprobare a metodei de calcul al echivalentului subvenție brută.


ANEXA III

O previziune a sumei pentru care statul membru preconizează să depună cereri de plată pentru exercițiul financiar actual și exercițiul financiar următor

 

Contribuția Uniunii (în EUR)

(exercițiul financiar actual)

(exercițiul financiar următor)

ianuarie-octombrie

noiembrie-decembrie

ianuarie-decembrie

Program operațional (CCI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


ANEXA IV

Elemente care trebuie să fie incluse într-un raport de evaluare ex ante

SECȚIUNEA I: INTRODUCERE

1.

Scopul și obiectivele evaluării ex ante

2.

Descrierea etapelor parcurse în realizarea evaluării ex ante

3.

Interacțiuni între evaluatorul ex ante, autoritatea de gestionare și evaluatorul SEA

SECȚIUNEA II: RAPORTUL DE EVALUARE EX ANTE

1.   Analiza SWOT și stabilirea nevoilor

2.   Strategia și structura programului operațional

2.1.

Contribuția la Strategia Europa 2020

2.2.

Contribuția la punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului

2.3.

Coerența cu CSC, acordul de parteneriat, recomandările specifice fiecărei țări și alte instrumente relevante

2.4.

Logica de intervenție a programului

2.5.

Formele de sprijin propuse

2.6.

Contribuția preconizată a măsurilor selectate pentru realizarea obiectivelor

2.7.

Coerența alocărilor bugetare cu obiectivele

2.8.

Dispoziții privind DLRC

2.9.

Utilizarea asistenței tehnice

2.10.

Relevanța și coerența programului

3.   Evaluarea măsurilor adoptate pentru monitorizarea progresului și a rezultatelor PO

3.1.

Valori-țintă cuantificate pentru indicatori

3.2.

Caracterul adecvat al valorilor intermediare pentru cadrul de performanță

3.3.

Sistemul de monitorizare și de evaluare propus

3.4.

Planul de evaluare

4.   Evaluarea procedurilor planificate pentru punerea în aplicare a PO

4.1.

Caracterul adecvat al capacității umane și administrative pentru gestionare

4.2.

Reducerea sarcinii administrative

5.   Evaluarea temelor orizontale

5.1.

Promovarea egalității de șanse, prevenirea discriminării

5.2.

Promovarea dezvoltării durabile