9.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 740/2014 AL CONSILIULUI

din 8 iulie 2014

privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus (1), în special articolul 8a alineatele (1) și (3),

întrucât:

(1)

La 18 mai 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 765/2006 care privește măsuri restrictive împotriva Belarus.

(2)

Consiliul consideră că ar trebui adăugată o persoană pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

(3)

De asemenea, Consiliul consideră că opt persoane ar trebui eliminate de pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

(4)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 iulie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

P. C. PADOAN


(1)  JO L 134, 20.5.2006, p. 1.


ANEXĂ

I.

Următoarele persoane se elimină de pe lista prevăzută în partea A din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006:

Nr. 8

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich;

Nr. 21

Berastau, Valery Vasilievich;

Nr. 27

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna;

Nr. 131

Mihun, Andrei Arkadzevich;

Nr. 164

Samaliuk, Hanna Valerieuna;

Nr. 195

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich;

Nr. 200

Tratsiak, Piotr Uladzimiravich;

Nr. 212

Varapaev, Ihar Ryhoravich.

II.

Următoarea persoană se adaugă pe lista prevăzută în partea A din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006:

 

Nume

Nume

(ortografie belarusă)

Nume

(ortografie rusă)

Motive

Data includerii pe listă

 

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

 

 

Judecător la tribunalul regional din Shklov. În ianuarie 2012, a decis transferarea fostului candidat la Președinție și activist din opoziție N. Statkevich într-o închisoare cu regim închis din Moghilov, doar pe baza unor presupuse încălcări ale regulamentului de detenție în colonia penitenciară IK-17 din Shklov. Această decizie a dus, prin urmare, la încălcări ale drepturilor omului cu privire la N. Statkevich, inclusiv privare de somn și amenințări la adresa sănătății sale.

9.7.2014