2.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 729/2014 AL CONSILIULUI

din 24 iunie 2014

privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație

(Reformare)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 975/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (1) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (2). Din motive de claritate, având în vedere că urmează să fie efectuate noi modificări, ar trebui să se procedeze la reformarea regulamentului menționat.

(2)

În temeiul articolului 128 alineatul (2) din tratat, statele membre pot emite monede euro, sub rezerva aprobării volumului emisiunii de către Banca Centrală Europeană (BCE). Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a BCE, poate adopta măsuri pentru armonizarea valorilor nominale și a specificațiilor tehnice ale tuturor monedelor ce vor fi puse în circulație, în măsura necesară pentru a asigura buna circulație a acestora în Uniune.

(3)

Bancnotele euro au valori cuprinse între 5 și 500 euro. Valorile nominale ale bancnotelor și monedelor trebuie să permită facilitarea plăților în numerar a sumelor exprimate în euro și în cenți.

(4)

Sistemul unic de emisiune monetară al Uniunii ar trebui să stimuleze încrederea publicului și să determine inovații tehnologice care să asigure faptul că acesta este un sistem sigur, fiabil și eficace.

(5)

Acceptarea sistemului de către public constituie unul dintre principalele obiective ale sistemului de emisiune monetară al Uniunii. Încrederea publicului în sistem depinde de caracteristicile fizice ale monedelor în euro, care vor trebui să fie cât mai ușor de folosit.

(6)

Au avut loc consultări cu asociațiile consumatorilor, cu Uniunea Europeană a Nevăzătorilor și cu reprezentanții sectorului de bancomate pentru a se ține seama de cerințele specifice ale unor categorii importante de utilizatori ai monedei. Pentru a asigura trecerea ușoară la moneda euro și pentru a facilita acceptarea sistemului de monedă de către utilizatori, trebuia să se asigure o distincție clară între monede prin caracteristici vizuale și tactile.

(7)

Monedele euro sunt mai ușor de deosebit și utilizatorii se vor familiariza mai ușor cu ele datorită legăturii între diametrul lor și valoarea unitară.

(8)

Sunt necesare dispozitive speciale de securitate pentru a reduce posibilitățile de contrafacere a monedelor de 1 sau 2 euro, având în vedere valoarea lor ridicată. Monedele confecționate din trei straturi și combinarea a două culori pe o monedă sunt considerate caracteristicile de securitate cele mai eficiente.

(9)

Directiva 94/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) limitează utilizarea nichelului în anumite produse, recunoscându-se astfel că nichelul poate provoca alergii în anumite condiții. Directiva menționată nu face referire la monede. Cu toate acestea, este de dorit să se diminueze conținutul în nichel al monedelor din motive de sănătate publică.

(10)

A da monedelor o față europeană comună și alta națională diferită este expresia cea mai adecvată a ideii de uniune monetară europeană între statele membre. Pe fețele europene comune ale monedelor euro apar atât denumirea monedei unice, cât și valoarea nominală a monedei. Pe fața națională nu ar trebui să se repete nici denumirea monedei unice, nici valoarea nominală a monedei.

(11)

Pe fața națională a monedei ar trebui să fie clar indicat statul membru emitent, pentru ca acesta să poată fi identificat cu ușurință de către utilizatorii interesați.

(12)

Gravura de pe muchia monedelor euro ar trebui să fie considerată parte a feței naționale și, prin urmare, pe aceasta nu ar trebui să se repete indicația valorii nominale, cu excepția monedei de 2 euro și cu condiția să se utilizeze numai cifra „2” sau termenul „euro” în alfabetul relevant sau ambele.

(13)

Fiecare stat membru a cărui monedă este euro decide asupra desenelor care figurează pe fețele naționale ale monedelor euro și ar trebui să țină seama de faptul că monedele euro circulă în întreaga zonă euro, nu numai în statul membru emitent. Pentru ca monedele să poată fi imediat recunoscute ca monede euro și după fața lor națională, desenul ar trebui să fie complet înconjurat de cele 12 stele ale steagului Uniunii.

(14)

Pentru a facilita recunoașterea monedelor de circulație și a asigura o continuitate adecvată a emisiunilor de monede, statele membre ar trebui autorizate să modifice desenele utilizate pentru fețele naționale ale monedelor de circulație obișnuite numai o dată la cincisprezece ani, cu excepția cazului în care se schimbă șeful de stat reprezentat pe monedă. Totuși, acest lucru nu ar trebui să aducă atingere modificărilor necesare pentru prevenirea contrafacerii monedei. Modificarea desenului de pe fața europeană a monedelor de circulație ar trebui decisă de către Consiliu și drepturile de vot ar trebui limitate la statele membre a căror monedă este euro.

(15)

Cu toate acestea, statelor membre ar trebui să li se permită să emită monede comemorative pentru a celebra evenimente cu relevanță majoră națională sau europeană, în timp ce monedele comemorative emise colectiv de către toate statele membre a căror monedă este euro ar trebui rezervate evenimentelor de cea mai mare importanță la nivel european. Moneda de 2 euro este cea mai potrivită pentru acest scop, în principal datorită diametrului său mare și a caracteristicilor sale tehnice care oferă o protecție adecvată împotriva contrafacerii.

(16)

Având în vedere faptul că monedele euro circulă în toată zona euro, statele membre emitente ar trebui, pentru a preveni utilizarea unor desene necorespunzătoare, să se informeze reciproc și ar trebui să informeze Comisia cu privire la proiectele de desene pentru fața națională a monedelor euro înaintea datei de emitere planificate. Comisia ar trebui să verifice conformitatea desenelor cu cerințele tehnice prevăzute în prezentul regulament. Proiectele de desene ar trebui trimise Comisiei cu suficient timp înaintea datei de emitere planificate pentru a oferi timpul necesar statului membru emitent să modifice desenul, dacă acest lucru este necesar.

(17)

Mai mult decât atât, ar trebui stabilite condiții uniforme pentru aprobarea desenelor de pe fețele naționale ale monedelor euro în vederea evitării alegerii unor desene care ar putea fi considerate nepotrivite în unele state membre. Dat fiind faptul că competența în cazul unei chestiuni atât de sensibile precum desenul de pe fețele naționale ale monedelor euro aparține statelor membre emitente, competențele de executare ar trebui să fie conferite Consiliului. Orice decizii de punere în aplicare luate de către Consiliu în baza mențiunii anterioare ar fi strâns legate de actele adoptate de Consiliu în temeiul articolului 128 alineatul (2) din tratat. Prin urmare, suspendarea drepturilor de vot ale membrilor Consiliului care reprezintă statele membre a căror monedă nu este euro, în vederea adoptării de către Consiliu a respectivelor decizii, ar trebui să se aplice în conformitate cu articolul 139 alineatul (4) din tratat. Procedura ar trebui să permită statelor membre emitente să modifice desenul în timp util, dacă acest lucru este necesar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Seria de monede în euro se compune din 8 valori nominale în seria de la 1 cent la 2 euro, îndeplinind specificațiile tehnice prevăzute în anexa I.

Articolul 2

În scopul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„monede de circulație” înseamnă monede euro destinate circulației, ale căror valori nominale și specificații tehnice sunt prevăzute la articolul 1;

2.

„monede obișnuite” înseamnă monede destinate circulației, cu excepția monedelor comemorative;

3.

„monede comemorative” înseamnă monede de circulație care sunt destinate comemorării unui eveniment specific, după cum se specifică la articolul 9.

Articolul 3

Monedele de circulație au o față europeană comună și o față națională distinctivă.

Articolul 4

(1)   Pe fața națională a monedelor de circulație nu se repetă nicio indicație a valorii nominale a monedei sau a oricăror părți ale acestei valori nominale. Pe fața națională nu se repetă denumirea monedei unice sau denumirile subdiviziunilor acesteia, cu excepția cazului în care o astfel de indicație decurge din utilizarea unui alfabet diferit.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), gravura de pe muchia monedei de 2 euro poate include o indicație a valorii nominale a acesteia, cu condiția să fie utilizate numai cifra „2” sau termenul „euro” în alfabetul relevant sau ambele.

Articolul 5

Pe fețele naționale ale monedelor de circulație, indiferent de valorile lor nominale, figurează o indicație a statului membru emitent, respectiv denumirea statului membru emitent sau o prescurtare a acesteia.

Articolul 6

(1)   Pe fețele naționale ale monedelor de circulație figurează un cerc de 12 stele care înconjoară complet desenul național, inclusiv indicația anului emiterii și a denumirii statului membru emitent. Acest lucru nu împiedică extinderea unor elemente ale desenului până la intersectarea cu cercul de stele, cu condiția ca stelele să fie vizibile în mod clar și în întregime. Cele 12 stele sunt reproduse astfel cum apar pe steagul Uniunii.

(2)   Desenele pentru fața națională a monedelor de circulație se aleg ținându-se seama de faptul că monedele euro circulă în toate statele membre a căror monedă este euro.

Articolul 7

(1)   Modificarea desenelor utilizate pentru fețele naționale ale monedelor obișnuite se poate efectua numai o dată la cincisprezece ani, fără a aduce atingere modificărilor necesare pentru prevenirea contrafacerii monedelor.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), pot fi aduse modificări ale desenelor utilizate pentru fețele naționale ale monedelor obișnuite în cazul în care se schimbă șeful de stat reprezentat pe monedă. Cu toate acestea, neocuparea temporară sau ocuparea provizorie a funcției de șef de stat nu conferă un drept suplimentar la o astfel de modificare.

Articolul 8

Statele membre emitente își actualizează fețele naționale ale monedelor obișnuite pentru a se conforma pe deplin prezentului regulament până la 20 iunie 2062.

Articolul 9

(1)   Monedele comemorative au un desen național diferit de cel al monedelor obișnuite și comemorează numai evenimente cu relevanță majoră, națională sau europeană. Monedele comemorative emise în mod colectiv de toate statele membre a căror monedă este euro comemorează numai evenimente de cea mai mare importanță la nivel european, iar desenul lor nu aduce atingere eventualelor cerințe constituționale ale acestor state membre.

(2)   Gravura de pe muchia monedelor comemorative este aceeași cu cea de pe muchia monedelor obișnuite.

(3)   Monedele comemorative pot avea numai valoarea nominală de 2 euro.

Articolul 10

(1)   Statele membre se informează reciproc privind proiectele desenelor pentru noile fețe naționale ale monedelor de circulație, inclusiv privind gravura de pe muchiile monedelor, precum și, în cazul monedelor comemorative, cu privire la volumul estimat al emisiunii, înainte de aprobarea oficială a acestor desene.

(2)   Competența de aprobare a desenelor pentru fețele naționale noi sau modificate ale monedelor de circulație se conferă Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, în conformitate cu procedura stabilită la alineatele (3)-(7).

La luarea deciziilor menționate în acest articol, drepturile de vot ale statelor membre a căror monedă nu este euro se suspendă.

(3)   În aplicarea alineatului (1), statul membru emitent trimite Consiliului, Comisiei și celorlalte state membre a căror monedă este euro proiectele de desene pentru monedele de circulație, în principiu cu cel puțin trei luni înainte de data planificată a emisiunii.

(4)   În decurs de șapte zile de la trimiterea proiectelor de desene menționată la alineatul (3), orice stat membru a cărui monedă este euro poate ridica o obiecție, în cadrul unui aviz motivat adresat Consiliului și Comisiei, cu privire la proiectul de desen propus de statul membru emitent în cazul în care există probabilitatea ca respectivul proiect de desen să genereze reacții adverse în rândul cetățenilor săi.

(5)   În cazul în care Comisia consideră că proiectul de desen nu respectă cerințele tehnice prevăzute de prezentul regulament, aceasta trimite o evaluare negativă Consiliului în termen de șapte zile de la trimiterea proiectului de desen menționată la alineatul (3).

(6)   În cazul în care niciun aviz motivat sau nicio evaluare negativă nu este trimisă Consiliului în termenul menționat la alineatul (4) și, respectiv, la alineatul (5), decizia de aprobare a desenului este considerată a fi adoptată de Consiliu în ziua următoare expirării termenului prevăzut la alineatul (5).

(7)   În toate celelalte cazuri, Consiliul decide fără întârziere cu privire la aprobarea proiectului de desen, cu excepția cazului în care, în decurs de șapte zile de la trimiterea unui aviz motivat sau a unei evaluări negative, statul membru emitent își retrage proiectul trimis și informează Consiliul cu privire la intenția sa de a trimite un nou proiect de desen.

(8)   Comisia publică toate informațiile relevante cu privire la noile desene pentru fețele naționale ale monedelor de circulație în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 11

Articolele 4, 5 și 6 și articolul 9 alineatul (2):

(a)

nu se aplică monedelor de circulație emise sau produse înainte de 19 iunie 2012;

(b)

nu se aplică în cursul unei perioade de tranziție care se încheie la 20 iunie 2062 desenelor de pe monedele de circulație care erau deja în uz în mod legal la 19 iunie 2012.

Monedele de circulație care au fost emise sau produse în cursul perioadei de tranziție pot rămâne mijloc legal de plată pe termen nelimitat.

Articolul 12

Regulamentul (CE) nr. 975/98 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Luxemburg, 24 iunie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

E. VENIZELOS


(1)  JO L 139, 11.5.1998, p. 6.

(2)  A se vedea anexa II.

(3)  Directiva 94/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 de efectuare a celei de-a douăsprezecea modificări a Directivei 76/769/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (JO L 188, 22.7.1994, p. 1).


ANEXA I

Specificațiile tehnice menționate la articolul 1

Valoare unitară (euro)

Diametru în mm

Grosime în mm

Greutate în grame

Formă

Culoare

Compoziție

Muchie

2

25,75

2,20

8,5

Rotundă

Partea exterioară: albă

Cupru-nichel

(Cu75Ni25)

Gravuri pe caneluri fine

Partea interioară: galbenă

Trei straturi:

nichel-alamă/nichel/nichel-alamă

CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5

1

23,25

2,33

7,5

Rotundă

Partea exterioară: galbenă

Nichel-alamă

(CuZn20Ni5)

Alternanță de părți netede cu părți canelate

Partea interioară: albă

Trei straturi:

Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25

0,50

24,25

2,38

7,8

Rotundă

Galbenă

Aur nordic

Cu89Al5Zn5Sn1

Caneluri dantelate

0,20

22,25

2,14

5,7

Rotundă cu unele caneluri adânci

Galbenă

Aur nordic

Cu89Al5Zn5Sn1

Simplă

0,10

19,75

1,93

4,1

Rotundă

Galbenă

Aur nordic

Cu89Al5Zn5Sn1

Caneluri dantelate

0,05

21,25

1,67

3,9

Rotundă

Roșie

Oțel acoperit cu cupru

Netedă

0,02

18,75

1,67

3

Rotundă

Roșie

Oțel acoperit cu cupru

Netedă cu șanț

0,01

16,25

1,67

2,3

Rotundă

Roșie

Oțel acoperit cu cupru

Netedă


ANEXA II

Regulament abrogat și lista modificărilor succesive ale acestuia

Regulamentul (CE) nr. 975/98 al Consiliului

(JO L 139, 11.5.1998, p. 6)

Regulamentul (CE) nr. 423/1999 al Consiliului

(JO L 52, 27.2.1999, p. 2)

Regulamentul (UE) nr. 566/2012 al Consiliului

(JO L 169, 29.6.2012, p. 8)


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 975/98

Prezentul regulament

Articolul 1 fraza introductivă

Articolul 1

Articolul 1a

Articolul 2

Articolul 1b

Articolul 3

Articolul 1c

Articolul 4

Articolul 1d

Articolul 5

Articolul 1e

Articolul 6

Articolul 1f

Articolul 7

Articolul 1g

Articolul 8

Articolul 1h

Articolul 9

Articolul 1i

Articolul 10

Articolul 1j fraza introductivă litera (a) și litera (b) prima teză

Articolul 11 primul paragraf

Articolul 1j litera (b) a doua teză

Articolul 11 al doilea paragraf

Articolul 12

Articolul 2

Articolul 13

Articolul 1, tabel

Anexa I

Anexa II

Anexa III