1.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/38


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 724/2014 AL COMISIEI

din 26 iunie 2014

privind standardul de schimb pentru transmiterea de date solicitate prin Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (1), în special articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Conform articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 549/2013, statele membre ar trebui să transmită Comisiei datele și metadatele solicitate prin regulament în conformitate cu un standard de schimb specificat și cu alte modalități practice care ar trebui să fie precizate de Comisie.

(2)

Aplicarea unui standard unic pentru schimbul și transmiterea de date pentru statisticile reglementate de Regulamentul (UE) nr. 549/2013 ar contribui în mod considerabil la integrarea procesului de lucru din acest domeniu statistic.

(3)

Inițiativa privind formatul Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) referitoare la standardele statistice și tehnice pentru schimbul și punerea în comun a datelor și metadatelor a fost lansată de Banca Reglementelor Internaționale, Banca Centrală Europeană, Comisia (Eurostat), Fondul Monetar Internațional, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Organizația Națiunilor Unite și Banca Mondială. Pentru schimbul de statistici oficiale, SDMX oferă standarde statistice și tehnice, inclusiv limbaj de marcare SDMX, utilizând sintaxa XML („format SDMX-ML”). Prin urmare, ar trebui introdus un nou format de date și o definiție a structurii de date, elaborate în conformitate cu acest standard. Pentru a facilita trecerea la noul format, Comisia ar trebui ca, în primii doi ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, să pună la dispoziția statelor membre modele care pot fi utilizate drept date de intrare pentru instrumentele de conversie SDMX.

(4)

Comisia ar trebui să ofere o documentație detaliată privind definițiile structurii de date SDMX și orientări privind punerea în aplicare a acestora.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Standard pentru transmiterea de date

Statele membre transmit datele solicitate prin Regulamentul (UE) nr. 549/2013 folosind definițiile structurii de date SDMX.

Articolul 2

Specificații tehnice privind formatul datelor

Statele membre transmit datele și metadatele în format SDMX-ML.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 septembrie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iunie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174, 26.6.2013, p. 1.