1.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 702/2014 AL COMISIEI

din 25 iunie 2014

de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (1), în special articolul 1 alineatul (1) literele (a) și (b),

după publicarea unui proiect al prezentului regulament, în conformitate cu articolul 6 și cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 994/98,

după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,

întrucât:

(1)

Finanțarea de stat care îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din tratat constituie ajutor de stat și necesită notificarea Comisiei în temeiul articolului 108 alineatul (3) din tratat. Cu toate acestea, în temeiul articolului 109 din tratat, Consiliul poate stabili categorii de ajutoare care sunt exceptate de la respectiva obligație de notificare. În conformitate cu articolul 108 alineatul (4) din tratat, Comisia poate adopta regulamente privind respectivele categorii de ajutoare. Regulamentul (CE) nr. 994/98 autorizează Comisia să declare, conform articolului 109 din tratat, că anumite categorii de ajutoare pot fi exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat. Pe baza regulamentului menționat, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei (2), care se aplică până la 30 iunie 2014.

(2)

La 22 iulie 2013, Regulamentul (CE) nr. 994/98 a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 733/2013 al Consiliului (3) pentru a autoriza Comisia să extindă exceptarea pe categorii la noi categorii de ajutoare, pentru care pot fi definite condiții de compatibilitate clare. Respectivele noi categorii de ajutoare din sectoarele agricol și forestier ar trebui să includă: ajutoarele pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale și ajutoarele pentru sectorul forestier care pot, în anumite condiții, să fie exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat.

(3)

Articolul 42 din tratat prevede că normele privind concurența se aplică producției și comercializării de produse agricole numai în măsura stabilită de Parlamentul European și de Consiliu. Articolul 211 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) prevede că normele privind ajutoarele de stat se aplică ajutoarelor pentru producția și comercializarea de produse agricole, sub rezerva anumitor excepții. Articolul 211 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede că normele privind ajutoarele de stat nu se aplică plăților efectuate de statele membre pentru măsurile prevăzute în regulamentul menționat care sunt finanțate integral sau parțial de Uniune și pentru măsurile incluse la articolele 213-218 din regulamentul menționat. În plus, normele privind ajutoarele de stat nu se aplică nici plăților efectuate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5), nici finanțării naționale suplimentare care se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat. Plățile respective, menite să furnizeze o finanțare națională suplimentară care se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat, trebuie să respecte criteriile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pentru a fi aprobate de Comisie în cadrul programului de dezvoltare rurală al unui anumit stat membru. Cu toate acestea, normele privind ajutoarele de stat se aplică atât părții cofinanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cât și finanțării naționale suplimentare pentru măsurile care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat.

(4)

Întrucât efectele economice ale ajutoarelor nu variază în funcție de tipul de finanțare, și anume, finanțare parțială de către Uniune sau finanțare integrală de către statul membru, ar trebui să se asigure consecvența și coerența între politica Comisiei în materie de control al ajutoarelor de stat și sprijinul care este acordat în cadrul politicii agricole comune și al politicii de dezvoltare rurală ale Uniunii.

(5)

Prin urmare, domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui aliniat la cel al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, în special în ceea ce privește ajutoarele pentru sectorul forestier și ajutoarele pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) care își desfășoară activitatea în zonele rurale. Prezentul regulament ar trebui să se aplice măsurilor de ajutor pentru sectorul forestier și pentru IMM-urile care își desfășoară activitatea în zonele rurale ce nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat numai dacă și în măsura în care respectivele măsuri sunt incluse în programele de dezvoltare rurală și sunt cofinanțate de FEADR. Pe de altă parte, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice ajutoarelor pentru întreprinderi din zonele rurale destinate activităților care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat sau ajutoarelor pentru sectorul forestier în cazul în care nu există nicio legătură directă cu programele de dezvoltare rurală și nicio cofinanțare din FEADR. Cu toate acestea, ar trebui să se poată acorda ajutoare pentru transferul de cunoștințe și pentru acțiuni de informare în sectorul forestier și ajutoare pentru servicii de consiliere în sectorul forestier în afara programelor de dezvoltare rurală finanțate integral de statele membre, cu condiția ca aceste ajutoare să respecte condițiile de compatibilitate aferente prevăzute în prezentul regulament.

(6)

Statele membre ar trebui să dispună de o procedură simplificată în cazul în care trebuie să obțină autorizarea ajutoarelor de stat atât pentru partea de cofinanțare, cât și pentru finanțarea suplimentară a programelor lor naționale de dezvoltare rurală, în conformitate cu articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. În această privință, ajutoarele respective ar trebui să fie exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat, sub rezerva respectării condițiilor de compatibilitate aferente prevăzute în prezentul regulament.

(7)

Prin comunicarea sa din 8 mai 2012 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată ”Modernizarea ajutoarelor de stat în UE” (6), Comisia a lansat un proces mai amplu de revizuire a normelor privind ajutoarele de stat. Principalele obiective ale acestei modernizări sunt: (i) realizarea unei creșteri durabile, inteligente și favorabile incluziunii pe o piață internă competitivă, contribuind în același timp la eforturile depuse de statele membre în direcția unei utilizări mai eficiente a finanțelor publice; (ii) concentrarea controlului ex ante efectuat de Comisie asupra cazurilor cu cel mai mare impact asupra pieței interne, consolidând, în același timp, cooperarea statelor membre în materie de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat și (iii) eficientizarea prin simplificare a normelor și adoptarea mai rapidă a unor decizii mai bine fundamentate și mai robuste, bazate pe o logică economică clară, pe o abordare comună și pe obligații clare.

(8)

Prezentul regulament ar trebui să permită o mai bună definire a priorităților în materie de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat, precum și o simplificare sporită și ar trebui să îmbunătățească transparența, eficacitatea evaluării și controlul respectării normelor privind ajutoarele de stat la nivel național și la nivelul Uniunii, menținând în același timp competențele instituționale ale Comisiei și ale statelor membre. În conformitate cu principiul proporționalității, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(9)

Comisia a aplicat articolele 107 și 108 din tratat în ceea ce privește IMM-urile care își desfășoară activitatea în domeniul producției, al prelucrării și al comercializării de produse agricole în numeroase cazuri, în special în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1857/2006, al Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei (7) și al Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier pentru perioada 2007-2013 (8). Comisia a dobândit astfel o experiență considerabilă în acest domeniu. Experiența a permis Comisiei, pe de o parte, să definească mai bine condițiile în care anumite categorii de ajutoare pot fi considerate compatibile cu piața internă și să extindă domeniul de aplicare al exceptării pe categorii și, pe de altă parte, a evidențiat necesitatea sporirii transparenței, precum și a monitorizării și a efectuării unei evaluări corespunzătoare a schemelor mari, ținând seama de efectul acestora asupra concurenței în cadrul pieței interne.

(10)

Condițiile generale de aplicare a prezentului regulament ar trebui definite pe baza unui set de principii comune menite să asigure că ajutorul servește unui obiectiv de interes comun, are un efect stimulativ clar, este adecvat și proporțional, este acordat în condiții de transparență deplină, face obiectul unui mecanism de control și al unei evaluări periodice și nu afectează în mod negativ condițiile schimburilor comerciale, într-o măsură care să contravină interesului comun.

(11)

Ajutorul care îndeplinește toate condițiile prevăzute în prezentul regulament, atât cele generale, cât și cele specifice categoriilor relevante de ajutoare, ar trebui să fie exceptat de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat. Pentru a asigura o supraveghere eficientă și pentru a simplifica procedurile administrative fără a reduce însă monitorizarea efectuată de Comisie, ajutoarele exceptate (scheme de ajutoare și ajutoare individuale) ar trebui să includă o trimitere expresă la prezentul regulament.

(12)

Ajutoarele de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat care nu se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament fac în continuare obiectul obligației de notificare prevăzute la articolul 108 alineatul (3) din tratat. Prezentul regulament nu aduce atingere posibilității pe care o au statele membre de a notifica ajutoarele ale căror obiective corespund obiectivelor vizate de prezentul regulament.

(13)

Având în vedere impactul potențial mai ridicat al schemelor de mare amploare asupra schimburilor comerciale și asupra concurenței, schemele de ajutoare cu un buget mediu anual destinat ajutoarelor de stat care depășește un prag calculat pe baza unei valori absolute ar trebui, în principiu, să facă obiectul unei evaluări a ajutoarelor de stat. Evaluarea ar trebui să aibă ca obiectiv verificarea îndeplinirii ipotezelor și a condițiilor care stau la baza compatibilității schemei, precum și a eficacității măsurii de ajutor din perspectiva obiectivelor sale generale și specifice și ar trebui să ofere indicii cu privire la impactul schemei asupra concurenței și a schimburilor comerciale. În vederea asigurării unui tratament egal, evaluarea ajutoarelor de stat ar trebui să se efectueze pe baza unui plan de evaluare aprobat de Comisie. Deși un astfel de plan ar trebui în mod normal să fie elaborat în momentul proiectării schemei și aprobat în timp util pentru ca schema să intre în vigoare, acest lucru ar putea să nu fie posibil în toate cazurile. Prin urmare, pentru a nu întârzia intrarea lor în vigoare, prezentul regulament se va aplica în cazul unor astfel de scheme pentru o perioadă maximă de șase luni. Comisia poate lua decizia de a prelungi această perioadă, în urma aprobării planului de evaluare. În acest scop, planul de evaluare ar trebui notificat Comisiei în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a schemei. De asemenea, Comisia poate decide, în mod excepțional, că o evaluare nu este necesară având în vedere particularitățile dosarului respectiv. Comisia ar trebui să primească din partea statului membru informațiile necesare pentru a putea să efectueze analiza planului de evaluare și să ceară informații suplimentare fără întârzieri nejustificate, permițând statului membru respectiv să completeze elementele care lipsesc, astfel încât Comisia să ia o decizie. Având în vedere noutatea acestui proces, Comisia va prezenta, într-un document separat, îndrumări detaliate referitoare la procedura aplicabilă în cursul perioadei de 6 luni pentru aprobarea planului de evaluare, precum și modelele relevante conform cărora vor trebui prezentate planurile de evaluare. Modificările schemelor care fac obiectul evaluării, altele decât modificările care nu pot afecta compatibilitatea schemei de ajutoare în temeiul prezentului regulament sau care nu pot afecta semnificativ conținutul planului de evaluare aprobat, ar trebui analizate ținându-se seama de rezultatul unei astfel de evaluări și ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Modificările precum cele de natură pur formală, cele administrative sau modificările efectuate în cadrul măsurilor cofinanțate de UE nu ar trebui, în principiu, să fie considerate ca afectând semnificativ conținutul planului de evaluare aprobat.

(14)

Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice ajutoarelor care sunt condiționate de utilizarea produselor naționale în detrimentul produselor importate și nici ajutoarelor pentru activități legate de export. În mod concret, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice ajutoarelor care finanțează înființarea și exploatarea unei rețele de distribuție într-un alt stat membru sau țară terță. Ajutoarele pentru acoperirea costurilor de participare la târguri comerciale sau a costurilor pentru studii ori servicii de consultanță necesare pentru lansarea unui produs nou sau a unui produs existent pe o piață nouă într-un alt stat membru sau într-o țară terță nu ar trebui să constituie în mod normal ajutoare pentru activități legate de export.

(15)

Comisia ar trebui să se asigure că ajutoarele autorizate nu afectează în mod negativ condițiile schimburilor comerciale, într-o măsură care să contravină interesului general. Prin urmare, ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament ajutoarele acordate unui beneficiar care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă, cu excepția ajutoarelor destinate reparării pagubelor provocate de anumite calamități naturale.

(16)

Ajutoarele acordate întreprinderilor aflate în dificultate ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, întrucât ajutoarele respective ar trebui evaluate în temeiul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (9) sau a liniilor directoare care le-au urmat acestora, pentru a împiedica nerespectarea lor, cu excepția, în anumite condiții, a ajutoarelor acordate în vederea compensării pagubelor provocate de calamități naturale, de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale, de boli ale animalelor sau de organisme dăunătoare plantelor, precum și a ajutoarelor acordate pentru repararea pagubelor cauzate pădurilor de incendii, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile, de organisme dăunătoare, de boli, de evenimente catastrofale și de evenimente legate de schimbările climatice, după cum se prevede în prezentul regulament. În plus, din considerente de protecție a sănătății publice și având în vedere caracterul urgent, dar și cu anumite condiții, nu ar trebui făcută nicio distincție în ceea ce privește situația economică a unei întreprinderi în cazul ajutoarelor pentru compensarea costurilor aferente eradicării bolilor animalelor și al ajutoarelor pentru distrugerea și eliminarea animalelor moarte. În vederea asigurării securității juridice, este oportun să se stabilească criterii clare care să nu necesite evaluarea tuturor aspectelor particulare ale situației în care se află o întreprindere pentru a se stabili dacă aceasta este considerată ca fiind în dificultate în sensul prezentului regulament.

(17)

Dacă un ajutor de stat sau condițiile aferente acestuia, inclusiv metoda sa de finanțare atunci când face parte integrantă din ajutor, determină o încălcare nedisociabilă a legislației Uniunii, ajutorul nu poate fi declarat compatibil cu piața internă. Prin urmare, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice ajutoarelor care conduc la o încălcare nedisociabilă a legislației Uniunii.

(18)

Asigurarea respectării normelor privind ajutoarele de stat depinde în foarte mare măsură de cooperarea statelor membre. Prin urmare, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament, inclusiv conformitatea ajutoarelor individuale acordate în cadrul schemelor care beneficiază de exceptare pe categorii.

(19)

Din cauza riscului ridicat de afectare în mod negativ a condițiilor schimburilor comerciale, ar trebui ca, după notificare, ajutoarele cu o valoare mare să fie evaluate de Comisie, indiferent dacă sunt acordate individual sau cumulativ. Prin urmare, pentru anumite categorii de ajutoare pentru investiții care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, ar trebui stabilite praguri în funcție de valoarea maximă a ajutorului la un nivel care să țină seama de categoria de ajutoare vizată și de efectele probabile ale acestora asupra condițiilor schimburilor comerciale. Orice ajutor acordat peste pragurile respective ar trebui să facă în continuare obiectul obligației de notificare prevăzute la articolul 108 alineatul (3) din tratat. Pragurile stabilite în prezentul regulament nu ar trebui să fie eludate prin divizarea artificială a schemelor de ajutoare sau a proiectelor de ajutoare în mai multe scheme sau proiecte de ajutoare cu caracteristici, obiective sau beneficiari similari. În măsura în care se respectă condițiile de compatibilitate și intensitățile maxime ale ajutoarelor sau valorile maxime ale ajutoarelor prevăzute de prezentul regulament, alte categorii de ajutoare ar trebui să nu fie considerate ca prezentând un risc ridicat de afectare în mod negativ a condițiilor schimburilor comerciale.

(20)

În vederea asigurării transparenței, a egalității de tratament și a monitorizării eficace, prezentul regulament ar trebui să se aplice numai ajutoarelor pentru care echivalentul subvenție brută poate fi calculat cu precizie în prealabil fără a trebui să se procedeze la o evaluare a riscurilor (”ajutor transparent”).

(21)

Pentru anumite instrumente specifice de ajutor, cum ar fi împrumuturile, garanțiile, măsurile fiscale și, în special, avansurile rambursabile, prezentul regulament ar trebui să definească condițiile în care acestea pot fi considerate transparente. Ajutoarele incluse în garanții ar trebui considerate transparente în cazul în care echivalentul subvenție brută a fost calculat pe baza primelor de siguranță (safe-harbour) prevăzute pentru tipul respectiv de întreprindere. De exemplu, în ceea ce privește IMM-urile, Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții (10) prevede nivelurile primelor anuale a căror depășire face ca o garanție de stat să nu fie considerată ajutor. De asemenea, ajutoarele ar trebui considerate transparente în cazul în care, înainte de punerea în aplicare a măsurii, metodologia utilizată pentru calcularea intensității ajutorului aferent garanției de stat a fost notificată Comisiei și a fost aprobată de aceasta, în conformitate cu Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții. În sensul prezentului regulament, ajutoarele incluse în măsuri de finanțare de risc și injecții de capital nu ar trebui considerate ajutoare transparente.

(22)

Ajutoarele care de altfel ar intra în domeniul de aplicare al prezentului regulament, dar care nu sunt transparente ar trebui întotdeauna notificate Comisiei. Notificarea ajutoarelor netransparente ar trebui evaluată de Comisie în special pe baza criteriilor stabilite în Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (11) sau în alte cadre, orientări, comunicări și avize relevante.

(23)

Pentru a se asigura că ajutoarele sunt necesare și acționează ca un stimulent pentru dezvoltarea în continuare a unor activități sau proiecte, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice ajutoarelor destinate unor activități sau proiecte pe care beneficiarul le-ar derula oricum, chiar și în absența ajutorului. Nu ar trebui să se acorde retroactiv ajutoare pentru activități sau proiecte care au fost deja întreprinse de beneficiar. Ajutoarele ar trebui exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în conformitate cu prezentul regulament numai în cazul în care activitatea sau lucrările de execuție a proiectului care beneficiază de ajutor demarează după ce beneficiarul a depus o cerere de ajutor scrisă.

(24)

În ceea ce privește ajutoarele ad-hoc care fac obiectul prezentului regulament acordate unui beneficiar care este o întreprindere mare, statul membru ar trebui, în plus față de condițiile referitoare la efectul stimulativ aplicabile IMM-urilor, să se asigure și că beneficiarul a analizat, într-un document intern, viabilitatea proiectului sau a activității care beneficiază de ajutor în cazul acordării, respectiv al neacordării ajutorului. Statul membru ar trebui să verifice dacă respectivul document intern confirmă o creștere substanțială a domeniului de aplicare al proiectului sau al activității, o creștere substanțială a sumei totale cheltuite de beneficiar pentru proiectul sau activitatea care beneficiază de ajutor sau o creștere substanțială a ritmului de finalizare a proiectului sau a activității în cauză. Efectul stimulativ ar trebui să poată fi stabilit și pe baza faptului că proiectul de investiții sau activitatea nu s-ar fi realizat ca atare în regiunea rurală în cauză în absența ajutorului.

(25)

Schemele de ajutoare automate sub formă de avantaje fiscale ar trebui să facă în continuare obiectul unei condiții specifice privind efectul stimulativ, având în vedere faptul că ajutoarele care rezultă din astfel de scheme de ajutoare se acordă în cadrul unor proceduri diferite de cele aplicabile altor categorii de ajutoare. Condiția specifică se referă la faptul că respectivele scheme de ajutoare ar trebui să fi fost adoptate înainte de demararea activității sau a lucrărilor de execuție a proiectului care beneficiază de ajutor. Această condiție nu ar trebui să se aplice însă în cazul versiunilor ulterioare ale schemelor fiscale, cu condiția ca activitatea să fi făcut deja obiectul schemelor fiscale anterioare sub formă de avantaje fiscale. Pentru evaluarea efectului stimulativ al unor astfel de scheme de ajutoare, momentul esențial este acela al includerii pentru prima dată a măsurii fiscale în schema inițială, care este apoi înlocuită de versiunea ulterioară a schemei.

(26)

În ceea ce privește ajutoarele pentru consolidarea terenurilor, măsurile de promovare sub formă de publicații menite să sensibilizeze publicul larg cu privire la produsele agricole, ajutoarele pentru compensarea pierderilor cauzate de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale, ajutoarele pentru compensarea costurilor aferente eradicării bolilor animalelor și organismelor dăunătoare plantelor și pentru compensarea pierderilor cauzate de respectivele boli ale animalelor sau organisme dăunătoare plantelor, ajutoarele pentru acoperirea costurilor aferente eliminării și distrugerii animalelor moarte, ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare, ajutoarele pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale și ajutoarele pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural din cadrul exploatației agricole, cerința de existență a unui efect stimulativ nu ar trebui să se aplice sau ar trebui considerată îndeplinită dacă sunt îndeplinite condițiile specifice prevăzute în prezentul regulament pentru categoriile respective de ajutoare.

(27)

Pentru a garanta faptul că ajutoarele sunt proporționale și limitate la valoarea necesară, valorile maxime ale ajutoarelor ar trebui, pe cât posibil, să fie exprimate ca intensități ale ajutoarelor în raport cu un set de costuri eligibile. În cazul în care intensitatea maximă a ajutorului nu poate fi stabilită deoarece costurile eligibile nu pot fi identificate sau în scopul de a pune la dispoziție instrumente mai simple pentru sume mici, ar trebui stabilite valori maxime ale ajutoarelor definite în termeni nominali pentru a garanta proporționalitatea ajutorului. Având în vedere experiența Comisiei, intensitatea ajutoarelor și valorile maxime ale ajutoarelor ar trebui stabilite la un nivel care să reducă la minimum denaturarea concurenței în sectorul care beneficiază de ajutor, îndeplinind totodată în mod corespunzător obiectivul de a facilita dezvoltarea activităților economice ale beneficiarilor din sectorul agricol, din zonele rurale sau din sectorul forestier. Pentru a se asigura coerența cu măsurile de dezvoltare rurală finanțate de Uniune, plafoanele ar trebui armonizate cu cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 în măsura în care se respectă principiile referitoare la ajutoarele de stat.

(28)

La calcularea intensității ajutoarelor ar trebui incluse numai costurile eligibile. Regulamentul nu ar trebui să excepteze ajutoarele care depășesc intensitatea relevantă ca urmare a includerii costurilor neeligibile. Identificarea costurilor eligibile ar trebui susținută de documente justificative clare, precise și actuale. Toate cifrele utilizate ar trebui să fie cele cărora nu li s-au aplicat deduceri de impozite sau de alte taxe. Ajutoarele plătibile în mai multe tranșe sunt actualizate la valoarea lor la data acordării ajutorului. Costurile eligibile ar trebui, de asemenea, actualizate la valoarea lor la data acordării ajutorului. Rata dobânzii care urmează să fie aplicată pentru actualizare și pentru calculul valorii ajutoarelor, în cazul în care acestea nu iau forma unui grant, ar trebui să fie rata de actualizare, respectiv rata de referință aplicabilă la data acordării ajutorului, astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont (12). În cazul în care ajutoarele se acordă sub o altă formă decât grantul, valoarea ajutorului ar trebui exprimată în echivalent subvenție brută. În cazul în care ajutoarele se acordă prin avantaje fiscale, tranșele ajutoarelor ar trebui actualizate pe baza ratelor de actualizare aplicabile la diferitele date la care intră în vigoare avantajele fiscale. Ar trebui să se încurajeze utilizarea ajutoarelor sub formă de avansuri rambursabile, deoarece astfel de instrumente de partajare a riscului favorizează intensificarea efectului stimulativ al ajutoarelor. Prin urmare, este oportun să se stabilească faptul că, în cazul în care ajutoarele se acordă sub formă de avansuri rambursabile, intensitățile aplicabile ale ajutoarelor prevăzute în prezentul regulament pot fi majorate.

(29)

În cazul avantajelor fiscale care vizează impozite ulterioare, rata de actualizare aplicabilă și valoarea exactă a tranșelor ajutoarelor nu pot fi cunoscute în avans. Într-un astfel de caz, statele membre ar trebui să stabilească dinainte un plafon al valorii actualizate a ajutoarelor, care să respecte intensitatea aplicabilă a ajutoarelor. În consecință, atunci când se cunoaște valoarea tranșei ajutorului la o anumită dată, actualizarea se poate face pe baza ratei de actualizare aplicabile la acel moment. Valoarea actualizată a fiecărei tranșe a ajutorului ar trebui scăzută din valoarea totală a plafonului (”valoare plafonată”).

(30)

Pentru a se stabili dacă pragurile individuale de notificare și intensitățile maxime sau valorile maxime ale ajutoarelor prevăzute în prezentul regulament sunt respectate, ar trebui luată în considerare valoarea totală a ajutorului de stat acordat pentru activitatea sau proiectul care beneficiază de ajutor. În plus, prezentul regulament ar trebui să precizeze condițiile în care pot fi cumulate diferite categorii de ajutoare. Ajutoarele exceptate de la notificare prin prezentul regulament și oricare alt ajutor compatibil exceptat în temeiul altui regulament sau aprobat de Comisie pot fi cumulate atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite. În cazul în care surse de ajutor diferite se referă la aceleași costuri eligibile identificabile, care se suprapun parțial sau integral, cumularea ar trebui permisă până la cel mai ridicat nivel de intensitate sau până la valoarea maximă a ajutorului aplicabilă ajutorului respectiv în temeiul prezentului regulament. Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să stabilească norme speciale privind cumularea ajutoarelor cu și fără costuri eligibile identificabile și privind cumularea cu ajutoarele de minimis. Adesea ajutoarele de minimis nu sunt acordate pentru anumite costuri eligibile identificabile și nu sunt imputabile unor astfel de costuri. Într-un astfel de caz, ar trebui să fie posibilă cumularea, în mod liber, a ajutoarelor de minimis cu ajutoare de stat exceptate în temeiul prezentului regulament. Cu toate acestea, în cazul în care se acordă ajutoare de minimis pentru aceleași costuri eligibile identificabile ca ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentului regulament, cumularea ar trebui permisă numai până la intensitatea maximă a ajutorului, după cum se prevede în capitolul III din prezentul regulament.

(31)

Finanțarea din partea Uniunii care este gestionată la nivel central de instituții, de agenții, de întreprinderi comune sau de alte organisme ale Uniunii și care nu se află în mod direct sau indirect sub controlul statelor membre nu constituie ajutor de stat. În cazul în care o astfel de finanțare din partea Uniunii este combinată cu un ajutor de stat, numai acesta din urmă ar trebui analizat pentru a se stabili dacă pragurile de notificare și intensitățile maxime ale ajutorului sau valorile maxime ale ajutorului sunt respectate, cu condiția ca valoarea totală a finanțării publice acordate în legătură cu aceleași costuri eligibile să nu depășească rata de finanțare cea mai favorabilă prevăzută în normele aplicabile ale dreptului Uniunii.

(32)

Având în vedere că ajutoarele de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat sunt, în principiu, interzise, este important ca toate părțile să aibă posibilitatea de a verifica dacă un ajutor este acordat în conformitate cu normele aplicabile. Prin urmare, transparența ajutoarelor de stat este esențială pentru aplicarea corectă a normelor prevăzute în tratat și conduce la îmbunătățirea conformității, la sporirea responsabilității, la evaluare inter pares și, în ultimă instanță, la creșterea gradului de eficacitate al cheltuielilor publice. Pentru a se asigura transparența, statele membre ar trebui să aibă obligația de a crea site-uri internet cuprinzătoare referitoare la ajutoarele de stat, la nivel național sau regional, care să prezinte informații sintetizate despre fiecare măsură de ajutor exceptată în temeiul prezentului regulament. Această obligație ar trebui să fie o condiție pentru compatibilitatea ajutorului individual cu piața internă. În conformitate cu practica standard în ceea ce privește publicarea de informații din Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului (13), ar trebui utilizat un format standard care să permită consultarea, descărcarea și publicarea cu ușurință a informațiilor pe internet. Pe site-ul internet al Comisiei ar trebui să fie publicate linkuri către site-urile internet ale tuturor statelor membre referitoare la ajutoarele de stat. În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 994/98, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 733/2013, pe site-ul internet al Comisiei ar trebui să fie publicate rezumate ale informațiilor despre fiecare măsură de ajutor exceptată în temeiul prezentului regulament.

(33)

În ceea ce privește publicarea de informații privind ajutoarele individuale acordate, este oportun să se stabilească praguri peste care respectiva publicare poate fi considerată proporțională ținând seama de importanța ajutorului. Pe baza evaluării schemelor de ajutoare pentru investiții în sectorul agricol primar cu cele mai mari cheltuieli anuale raportate în cadrul exercițiului de raportare anuală 2013, care pot fi considerate a avea o capacitate mai mare de denaturare decât celelalte categorii de ajutoare, Comisia a stabilit o valoare medie a ajutorului per beneficiar de 59 596 EUR. În scopul de a limita sarcina administrativă impusă statelor membre, este, prin urmare, oportun să se stabilească pragul pentru publicarea de informații referitoare la ajutoarele individuale acordate producătorilor agricoli primari la nivelul de 60 000 EUR. Ținând seama de faptul că prelucrarea produselor agricole și comercializarea produselor agricole sunt similare cu prelucrarea și comercializarea produselor industriale, este necesar să se armonizeze pragul pentru publicarea de informații referitoare la ajutoarele individuale acordate beneficiarilor din aceste subsectoare, precum și din sectorul forestier și pentru activitățile care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolul 42 din tratat cu cel stabilit în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei (14).

(34)

Pentru a se asigura o monitorizare eficace, este oportun ca, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 994/98, să se stabilească un format standard în care statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei informații sintetizate de fiecare dată când, în conformitate cu prezentul regulament, se pune în aplicare o schemă de ajutoare sau se acordă un ajutor individual în afara unei scheme de ajutoare. În plus, este oportun ca, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei (15) și cu articolul 3 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 994/98, să se stabilească norme referitoare la rapoartele anuale care urmează să fie prezentate Comisiei de către statele membre în privința ajutoarelor exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat, în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul regulament, inclusiv cerințe specifice pentru anumite categorii de ajutoare.

(35)

Având în vedere disponibilitatea pe scară largă a tehnologiei necesare, informațiile sintetizate și raportul anual ar trebui să fie disponibile în format electronic și să fie transmise Comisiei prin intermediul sistemelor electronice ale Comisiei.

(36)

În plus, este oportun ca, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 994/98, să se stabilească norme privind evidențele pe care ar trebui să le țină statele membre în ceea ce privește ajutoarele exceptate prin prezentul regulament de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat, având în vedere termenul de prescripție stabilit la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului (16).

(37)

Pentru a se consolida eficacitatea condițiilor de compatibilitate stabilite în prezentul regulament, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea să retragă beneficiul exceptării pe categorii pentru măsurile de ajutor viitoare în cazul nerespectării acestor cerințe. Comisia ar trebui să poată restricționa retragerea beneficiului exceptării pe categorii la anumite tipuri de ajutoare, la anumiți beneficiari sau la măsuri de ajutor adoptate de anumite autorități, în cazul în care nerespectarea prezentului regulament afectează numai un grup limitat de măsuri sau numai anumite autorități. O astfel de retragere punctuală ar constitui o măsură corectivă proporționată, legată în mod direct de cazul constatat de nerespectare a dispozițiilor prezentului regulament. În cazul nerespectării condițiilor de compatibilitate prevăzute în capitolele I și III, ajutoarele acordate nu fac obiectul prezentului regulament și, în consecință, constituie ajutoare ilegale, pe care Comisia le va examina în cadrul procedurii relevante, după cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 659/1999. În cazul nerespectării cerințelor prevăzute în capitolul II, retragerea beneficiului exceptării pe categorii cu privire la măsurile de ajutor viitoare nu are nicio consecință asupra faptului că măsurile anterioare care respectă prezentul regulament au făcut obiectul exceptării pe categorii.

(38)

Având în vedere articolul 107 alineatul (3) litera (c) din tratat, ajutoarele nu ar trebui să aibă ca unic efect reducerea, permanentă sau periodică, a cheltuielilor de funcționare pe care beneficiarul ar trebui să le suporte în mod normal și ar trebui să fie proporționale cu handicapurile care trebuie depășite pentru a se garanta obținerea avantajelor socioeconomice considerate a fi în interesul Uniunii. Ajutoarele de stat unilaterale care vizează numai îmbunătățirea situației financiare a producătorilor, dar care nu contribuie în niciun fel la dezvoltarea sectorului, și în special ajutoarele acordate exclusiv pe baza prețului, a cantității, a unității de producție sau a unității de factori de producție ar trebui considerate ajutoare pentru funcționare incompatibile cu piața internă. În plus, în cazul în care ajutoarele respective sunt acordate în sectorul agricol, este probabil, de asemenea, ca acestea să interfereze cu mecanismele organizărilor comune ale piețelor. Prin urmare, este oportun să se limiteze domeniul de aplicare al prezentului regulament la anumite tipuri de ajutoare.

(39)

IMM-urile au un rol decisiv în crearea de locuri de muncă și, la un nivel mai general, constituie un factor de stabilitate socială și sunt motorul economiei. Cu toate acestea, dezvoltarea lor poate fi limitată de disfuncționalitățile pieței, care fac ca IMM-urile să fie afectate de deficiențe specifice. IMM-urile întâmpină adesea dificultăți în obținerea de capital sau de împrumuturi, din cauza reticenței anumitor piețe financiare în ceea ce privește asumarea de riscuri și din cauza garanțiilor limitate pe care le pot oferi. Resursele lor limitate le pot restrânge, de asemenea, accesul la informații, în special în ceea ce privește noile tehnologii și piețele potențiale. Prin urmare, pentru a facilita dezvoltarea activităților economice ale IMM-urilor, prezentul regulament ar trebui să excepteze de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat anumite categorii de ajutoare destinate IMM-urilor.

(40)

Pentru a se elimina diferențele care ar putea genera denaturări ale concurenței și pentru a se facilita coordonarea dintre diferitele inițiative naționale și ale Uniunii în ceea ce privește IMM-urile, precum și din motive de claritate administrativă și securitate juridică, definiția IMM-urilor utilizată în sensul prezentului regulament ar trebui să se bazeze pe definițiile prevăzute în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (17).

(41)

Pentru a se asigura coerența cu politica de dezvoltare rurală și pentru a se simplifica normele pe baza experienței deja dobândite de Comisie având în vedere aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1857/2006 și a Regulamentului (CE) nr. 800/2008, este oportun să se excepteze de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat diferite categorii de ajutoare destinate IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare, al prelucrării de produse agricole și al comercializării de produse agricole.

(42)

Respectivele categorii de ajutoare ar trebui să includă, în special, ajutoarele pentru investiții, cum ar fi investițiile în active corporale sau în active necorporale ori pentru mutarea clădirilor fermei, ajutoarele pentru înființarea de întreprinderi și pentru oportunități de afaceri, cum ar fi ajutoarele pentru tinerii fermieri și pentru fermele mici, ajutoarele pentru grupuri de producători, precum și ajutoarele pentru participarea la sisteme de calitate, ajutoarele pentru facilitarea dezvoltării întreprinderilor, cum ar fi ajutoarele pentru transferul de cunoștințe și pentru acțiuni de informare, ajutoarele pentru servicii de consiliere, ajutoarele pentru activități de promovare, ajutoarele pentru servicii de înlocuire în ferme, ajutoarele pentru gestionarea riscurilor și a crizelor, cum ar fi ajutoarele pentru compensarea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, ajutoarele pentru acoperirea costurilor aferente prevenirii apariției și eradicării bolilor animalelor și a organismelor dăunătoare plantelor și ajutoarele pentru primele de asigurare, precum și ajutoarele pentru sectorul creșterii animalelor care urmăresc obiective de interes public comun precum păstrarea calității genetice și protecția sănătății animalelor și a sănătății publice. Ajutoarele respective ar trebui să vizeze, în mod special, stimularea competitivității și a viabilității întregului sector agricol.

(43)

În plus, ajutoarele acordate IMM-urilor care își desfășoară activitatea în zonele rurale ar trebui să fie, de asemenea, exceptate, în temeiul prezentului regulament, de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat. În această privință și pentru a se asigura coerența între măsurile de dezvoltare rurală cofinanțate din FEADR și măsurile finanțate din resurse naționale suplimentare, normele prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie în concordanță, pe cât posibil, cu normele prevăzute atât în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cât și în actele delegate și în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul regulamentului menționat.

(44)

Alte categorii de ajutoare, cum ar fi ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare în sectoarele agricol și forestier, ajutoarele pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale în sectorul agricol, ajutoarele pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole și ajutoarele pentru sectorul forestier acordate IMM-urilor și întreprinderilor mari, ar trebui exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat. În special, în ceea ce privește ajutoarele pentru sectorul forestier și în vederea asigurării coerenței între măsurile de dezvoltare rurală cofinanțate din FEADR și măsurile finanțate din resurse naționale suplimentare sau măsurile finanțate numai prin intermediul ajutoarelor de stat, normele prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie în concordanță, pe cât posibil, cu normele prevăzute atât în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cât și în actele delegate și în actele de punere în aplicare.

(45)

Ajutoarele acordate IMM-urilor care își desfășoară activitatea în sectorul producției agricole primare, în cel al prelucrării de produse agricole și în cel al comercializării de produse agricole, ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare, ajutoarele pentru sectorul forestier sau ajutoarele acordate IMM-urilor din zonele rurale pentru activități care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat pot fi, de asemenea, exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat, în conformitate cu condițiile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 651/2014. În cazul în care consideră că este mai potrivit, statele membre pot opta, alternativ, să acorde ajutoare care se încadrează în categoriile menționate mai sus în conformitate cu condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 651/2014. În mod concret, un stat membru poate opta să acorde IMM-urilor care își desfășoară activitatea în sectorul producției agricole primare ajutoare regionale pentru exploatare în scopul compensării costurilor suplimentare, altele decât costurile de transport în regiunile ultraperiferice, ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM-urilor, ajutoare pentru finanțare de risc, ajutoare pentru cercetare și dezvoltare, ajutoare pentru inovare acordate IMM-urilor, ajutoare de mediu, ajutoare pentru formare și ajutoare pentru lucrătorii defavorizați în conformitate cu condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 651/2014. În contextul respectiv și în vederea clarificării relației dintre domeniul de aplicare al prezentului regulament și cel al Regulamentului (UE) nr. 651/2014, ar trebui remarcat faptul că obiectivele, categoriile de ajutoare și condițiile de acordare a ajutoarelor prevăzute în cele două regulamente sunt diferite, cu toate că pot viza același tip de beneficiari.

(46)

Pentru a se îmbunătăți performanțele economice și de mediu și eficiența IMM-urilor care își desfășoară activitatea în sectorul agricol, pentru a se furniza infrastructura necesară în scopul dezvoltării agriculturii și pentru a se sprijini investițiile neproductive necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor de mediu, ar trebui să se acorde ajutoare pentru investiții în active corporale sau necorporale care contribuie la obiectivele respective. Investițiile respective ar trebui să respecte legislația Uniunii și legile naționale ale statelor membre în cauză în domeniul protecției mediului înconjurător. Mai mult, în cazul investițiilor care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului (18), ajutoarele ar trebui supuse condiției de a se fi efectuat o astfel de evaluare și de a se fi acordat aprobarea de dezvoltare proiectului de investiții în cauză înainte de data acordării ajutoarelor individuale.

(47)

Din cauza riscului de denaturare a concurenței care rezultă din ajutoarele pentru investiții direcționate în sectorul producției agricole primare, ajutoarele pentru investiții exceptate, în temeiul prezentului regulament, de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat nu ar trebui să se limiteze la un produs agricol specific. Această condiție nu ar trebui să împiedice un stat membru să excludă anumite produse agricole din domeniul de aplicare al unui anumit ajutor, în special în cazul în care nu se pot găsi debușee normale. În plus, ajutoarele pentru anumite tipuri de investiții nu ar trebui, prin definiție, să poată beneficia, în temeiul prezentului regulament, de exceptarea de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat.

(48)

Pentru a se asigura un echilibru corespunzător între reducerea la minimum a denaturărilor concurenței și promovarea eficienței energetice, în cazul investițiilor în exploatațiile agricole legate de producția agricolă primară, prezentul regulament ar trebui să prevadă ca ajutoarele să fie acordate numai pentru investiții care au legătură cu producția, la nivelul exploatației, de biocombustibili sau de energie din surse regenerabile și numai în cazul în care producția respectivă nu depășește consumul mediu anual de combustibil sau de energie al exploatației agricole. Într-un astfel de caz, ajutoarele pentru biocombustibili ar trebui vizate numai în măsura în care se acordă pentru biocombustibili durabili, în conformitate cu Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului (19).

(49)

În vederea stimulării tranziției către o producție a unor forme mai avansate de biocombustibili, după cum se prevede în normele privind ajutoarele de stat orizontale în domeniul mediului și al energiei, ajutoarele pentru biocombustibilii de origine alimentară ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament în cazul ajutoarelor pentru investiții legate de prelucrarea produselor agricole.

(50)

Pentru a se încuraja și pentru a se facilita instalarea inițială a tinerilor fermieri și dezvoltarea fermelor mici care sunt potențial viabile din punct de vedere economic, este oportun să se excepteze ajutoarele la înființare de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat. În vederea asigurării viabilității activităților agricole nou demarate, ajutoarele ar trebui să fie condiționate de prezentarea unui plan de afaceri. Ajutoarele la înființare ar trebui să acopere numai perioada inițială de activitate a întreprinderii și să nu devină ajutoare pentru funcționare.

(51)

Pentru a ajuta sectorul agricol să facă față provocărilor generate de creșterea concurenței și de consolidarea piețelor din aval în ceea ce privește comercializarea de produse agricole, inclusiv pe piețele locale, ar trebui încurajată înființarea de grupuri și organizații de producători. Prin urmare, este oportun să se excepteze de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat ajutoarele la înființare pentru grupurile și organizațiile de producători. De ajutoare ar trebui să beneficieze numai grupurile și organizațiile de producători care se încadrează în categoria IMM-urilor. În scopul de a se asigura că grupul sau organizația de producători devine o entitate viabilă, recunoașterea oficială a unui grup de producători de către statele membre ar trebui condiționată de prezentarea unui plan de afaceri autorității competente. Pentru a se evita acordarea de ajutoare pentru funcționare și pentru a se menține efectul stimulativ, durata maximă a ajutoarelor ar trebui limitată la cinci ani.

(52)

În scopul de a spori oportunitățile de pe piață și de a se obține o valoare adăugată pentru produsele agricole în cauză, este oportun ca IMM-urile să fie încurajate să participe la sistemele de calitate naționale sau ale Uniunii și, prin urmare, ajutoarele pentru participarea la sisteme de calitate ar trebui exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat. Având în vedere faptul că în momentul aderării la respectivele sisteme de calitate și în primii ani de participare costurile și obligațiile suplimentare impuse IMM-urilor ca urmare a participării lor nu sunt remunerate integral de piață, ajutoarele directe către beneficiar ar trebui să se limiteze la participarea pentru prima dată și să acopere o perioadă de maximum cinci ani. În plus, ar trebui acordate ajutoare sub formă de servicii subvenționate pentru acoperirea costurilor aferente măsurilor obligatorii de control în ceea ce privește sistemele de calitate sau pentru acoperirea costurilor aferente activităților de cercetare de piață sau pregătirii cererilor de recunoaștere a unui sistem de calitate al Uniunii.

(53)

În scopul de a consolida competitivitatea și utilizarea eficientă a resurselor, dar și de a îmbunătăți performanța de mediu, gestionarea sustenabilă și performanța globală a IMM-urilor, este oportun să se excepteze de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat ajutoarele pentru transfer de cunoștințe, acțiuni de informare și servicii de consiliere agricolă, precum și măsurile de promovare.

(54)

Buna gestionare a riscurilor și a crizelor este un instrument-cheie pentru un sector agricol sustenabil și competitiv. Producția agricolă primară este expusă unor riscuri și crize naturale, climatice și de sănătate speciale. Prin urmare, ajutoarele pentru gestionarea riscurilor și a crizelor și ajutoarele pentru sectorul creșterii animalelor ar trebui să se limiteze la IMM-urile care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare. Ajutoarele de stat pentru repararea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate calamităților naturale, ajutoarele pentru combaterea bolilor animalelor și a organismelor dăunătoare plantelor și ajutoarele pentru achitarea primelor de asigurare ar trebui să se limiteze la sprijinirea beneficiarilor care se confruntă cu dificultăți particulare, în pofida faptului că au depus eforturi rezonabile pentru a reduce la minimum riscurile respective. Ajutoarele de stat nu ar trebui să aibă efectul de a încuraja beneficiarii să își asume riscuri inutile. IMM-urile care își desfășoară activitatea în sectorul producției agricole primare ar trebui să suporte ele însele consecințele alegerilor imprudente în ceea ce privește metodele de producție sau produsele.

(55)

Comisia a aplicat în numeroase cazuri articolele 107 și 108 din tratat în ceea ce privește ajutoarele pentru conservarea patrimoniului natural și cultural, în special în cadrul Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier pentru perioada 2007-2013 și al Regulamentului (CE) nr. 1857/2006. În perioada 2007-2013, ajutoarele acordate IMM-urilor pentru investiții destinate conservării peisajelor și a clădirilor tradiționale au fost exceptate de la obligația de notificare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1857/2006, în timp ce ajutoarele acordate întreprinderilor mari pentru investiții destinate conservării peisajelor și a clădirilor tradiționale au făcut obiectul obligației de notificare și au fost aprobate de Comisie în conformitate cu Orientările comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier pentru perioada 2007-2013. În perioada respectivă, Comisia a evaluat peste 87 de ajutoare pentru investiții care vizau conservarea peisajelor și a clădirilor tradiționale aflate în cadrul exploatațiilor agricole. Chiar dacă sunt desfășurate de întreprinderi mari, proiectele de conservare a patrimoniului nu generează, de regulă, nicio denaturare semnificativă a concurenței. Prin urmare, este oportun ca Comisia să facă uz de competențele care i-au fost conferite de Regulamentul (CE) nr. 994/98 în ceea ce privește ajutoarele pentru conservarea patrimoniului natural și cultural.

(56)

Pentru a fi exceptate de la obligația de notificare în temeiul prezentului regulament, ajutoarele pentru conservarea patrimoniului cultural și natural ar trebui acordate pentru investiții în active corporale sau pentru lucrări de investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural sau natural. Patrimoniul cultural sau natural ar trebui să se afle în cadrul exploatației agricole a beneficiarului și ar trebui să fie recunoscut ca atare în mod oficial de autoritatea publică competentă din statul membru. Având în vedere pragul de notificare pentru acest ajutor prevăzut de prezentul regulament, de 500 000 EUR pe proiect de investiții care este considerat o infrastructură la scară mică conform Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, este necesar ca, în prezentul regulament, să se stabilească intensitatea ajutorului la maximum 100 % din costurile eligibile.

(57)

Situațiile de urgență cauzate de calamități naturale necesită o reacție urgentă a autorităților care acordă ajutoare. Prin urmare, este important să se asigure o punere în aplicare rapidă a ajutoarelor avute în vedere. Comisia a aplicat articolele 107 și 108 din tratat într-un număr considerabil de decizii referitoare la compensarea pagubelor provocate de calamitățile naturale sectorului agricol. Orientările comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier pentru perioada 2007-2013 au prevăzut deja posibilitatea de a autoriza scheme de ajutoare pentru compensarea pagubelor provocate de calamități naturale. În perioada 2007-2012 și în aplicarea Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier pentru perioada 2007-2013, Comisia a aprobat peste 25 de ajutoare care urmăreau compensarea pagubelor provocate sectorului agricol de calamitățile naturale. Experiența Comisiei a arătat că, pentru a fi eficace, măsurile de acest gen trebuie puse în aplicare rapid. Prin urmare, este necesar să se simplifice procedura de notificare în cazul unor astfel de ajutoare. În plus, acestea nu generează o denaturare semnificativă a concurenței în cadrul pieței interne, datorită naturii lor compensatorii și a existenței unor criterii clare de compatibilitate cu piața internă. Prin urmare, este oportun ca Comisia să facă de asemenea uz de competențele care i-au fost conferite de Regulamentul (CE) nr. 994/98 în ceea ce privește ajutoarele pentru compensarea pagubelor provocate de calamitățile naturale în sectorul agricol.

(58)

Prin urmare, ajutoarele pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale ar trebui să fie disponibile întreprinderilor din întregul sector agricol și să fie acordate atât IMM-urilor, cât și întreprinderilor mari. Condițiile de exceptare a ajutoarelor destinate reparării pagubelor provocate de calamități naturale sunt conforme practicii deja stabilite și se referă la recunoașterea oficială de către autoritățile statelor membre a evenimentului respectiv ca fiind o calamitate naturală, la existența unei legături de cauzalitate directă între calamitatea naturală și pagubele suferite de beneficiar și ar trebui să asigure faptul că se evită supracompensarea. În speță, statele membre ar trebui să evite supracompensarea ca urmare a combinării ajutoarelor respective cu alte compensări primite de beneficiari, inclusiv cu plățile primite în cadrul unui sistem de asigurare.

(59)

Ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare pot contribui la o creștere economică durabilă și consolidează competitivitatea. Pe baza experienței dobândite de Comisiei în aplicarea Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier pentru perioada 2007-2013, a Cadrului comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (20) și a Regulamentului (CE) nr. 800/2008 în ceea ce privește ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare în sectoarele agricol și forestier, este oportun să se excepteze de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare care îndeplinesc condițiile stabilite în prezentul regulament. Întrucât promovarea cercetării și a dezvoltării este un obiectiv important de interes comun, prezentul regulament ar trebui să prevadă obligația ca proiectul de cercetare să prezinte interes pentru toate întreprinderile care își desfășoară activitatea într-un anumit sector sau subsector agricol sau forestier. Informațiile privind proiectul de cercetare și rezultatele acestuia ar trebui să fie puse la dispoziția publicului pe internet. În plus, rezultatele cercetării ar trebui să fie puse în mod gratuit la dispoziția întreprinderilor interesate.

(60)

Sectorul forestier face parte integrantă din dezvoltarea rurală. Comisia a aplicat articolele 107 și 108 din tratat în cazul întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul forestier în numeroase decizii, în special în cadrul Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier pentru perioada 2007-2013. Comisia a aprobat 140 de ajutoare pentru sectorul forestier în perioada 2007-2012 în conformitate cu orientările respective. Având în vedere experiența considerabilă dobândită de Comisie în contextul aplicării orientărilor respective în cazul întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul forestier, este oportun ca, pentru simplificarea procedurilor, dar și pentru asigurarea supravegherii eficiente și a monitorizării de către Comisie, aceasta să facă de asemenea uz de competențele care i-au fost conferite de Regulamentul (CE) nr. 994/98 în ceea ce privește ajutoarele pentru sectorul forestier. Conform experienței Comisiei, ajutoarele acordate în sectorul forestier pentru măsuri care fac parte din programele de dezvoltare rurală și care fie sunt cofinanțate de FEADR, fie sunt acordate ca finanțare națională suplimentară pentru astfel de măsuri cofinanțate nu denaturează în mod semnificativ concurența în cadrul pieței interne. În plus, ajutoarele pentru transfer de cunoștințe în sectorul forestier și ajutoarele pentru servicii de consiliere în sectorul forestier nu denaturează în mod semnificativ concurența în cadrul pieței interne, chiar dacă sunt acordate în afara programelor de dezvoltare rurală. În prezentul regulament ar trebui definite condiții clare cu privire la compatibilitatea unor astfel de măsuri cu piața internă. Aceste condiții ar trebui să fie, pe cât posibil, în concordanță cu normele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum și în actele delegate și în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul regulamentului menționat.

(61)

Categoriile respective de ajutoare ar trebui să cuprindă, în special, ajutoarele pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite, ajutoarele pentru sisteme agroforestiere, ajutoarele pentru prevenirea și repararea pagubelor cauzate pădurilor de incendii, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile, de organisme dăunătoare plantelor sau de evenimente catastrofale, ajutoarele pentru investiții care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere, ajutoarele pentru dezavantaje legate de zonele forestiere Natura 2000, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului (21) și la articolul 3 din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și Consiliului (22), ajutoarele pentru servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, ajutoarele pentru transferul de cunoștințe și pentru acțiuni de informare, ajutoarele pentru servicii de consiliere, ajutoarele pentru investiții în infrastructură și ajutoarele pentru investiții în noi tehnologii forestiere și în prelucrarea, mobilizarea și comercializarea de produse forestiere. Ajutoarele pentru sectorul forestier ar trebui să nu denatureze concurența și să nu aibă efecte asupra pieței.

(62)

În vederea asigurării coerenței cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și a simplificării normelor privind obținerea autorizării ajutoarelor de stat pentru partea de cofinanțare și pentru finanțarea suplimentară a programelor naționale de dezvoltare rurală, ajutoarele în favoarea sectorului forestier exceptate, în temeiul prezentului regulament, de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat ar trebui să fie identice cu măsurile de dezvoltare rurală care stau la baza acestora, iar ajutoarele exceptate ar trebui acordate numai în temeiul programului de dezvoltare rurală al statului membru în cauză și în conformitate cu acesta. Cu toate acestea, intensitățile ajutoarelor și costurile eligibile ar trebui, de asemenea, să fie în conformitate cu principiile generale ale Uniunii referitoare la ajutoarele de stat și cu normele privind ajutoarele de stat aplicabile sectorului agricol. Prin urmare, costuri precum capitalul circulant care sunt secundare și legate de noile investiții nu ar trebui să fie eligibile pentru ajutoare în temeiul prezentului regulament. În conformitate cu programele de dezvoltare rurală aprobate de Comisie, operațiunile de investiții incluse în măsurile din sectorul forestier ar putea, de asemenea, să cuprindă tratamente forestiere cu caracter excepțional necesare pregătirii investițiilor în cazul în care obiectivul programului de dezvoltare rurală relevant permite acest lucru. Ar trebui să fie posibilă acordarea de ajutoare pentru transferul de cunoștințe, ajutoare pentru servicii de consiliere și ajutoare pentru consolidarea terenurilor forestiere indiferent dacă astfel de ajutoare sunt integrate sau nu în programul național de dezvoltare rurală.

(63)

Diversificarea economică și crearea de noi activități economice sunt esențiale pentru dezvoltarea și competitivitatea zonelor rurale și în special pentru IMM-uri, care reprezintă coloana vertebrală a economiei rurale a Uniunii. Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 prevede măsuri de sprijin pentru dezvoltarea în zonele rurale a întreprinderilor neagricole care vizează promovarea ocupării forței de muncă, crearea de locuri de muncă de calitate în zonele rurale, menținerea locurilor de muncă deja existente, reducerea fluctuațiilor sezoniere ale ocupării forței de muncă, dezvoltarea sectoarelor neagricole în afara agriculturii și a sectorului prelucrării produselor alimentare, promovând totodată integrarea întreprinderilor și legăturile intersectoriale la nivel local.

(64)

În scopul de a se asigura coerența cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și de a se simplifica normele privind obținerea autorizării ajutoarelor de stat pentru partea de cofinanțare și pentru finanțarea națională suplimentară a programelor de dezvoltare rurală, prezentul regulament ar trebui să excepteze de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat diferite categorii de ajutoare destinate IMM-urilor care își desfășoară activitatea în zonele rurale. Respectivele categorii de ajutoare ar trebui să cuprindă, în special, ajutoarele destinate investițiilor pentru prelucrarea de produse agricole în produse neagricole sau producția de bumbac, ajutoarele pentru înființarea de întreprinderi destinate activităților neagricole, ajutoarele pentru servicii de consiliere, ajutoarele pentru transferul de cunoștințe și pentru acțiuni de informare, ajutoarele destinate fermierilor care participă pentru prima dată la sisteme de calitate pentru bumbac și produse alimentare și ajutoarele pentru măsuri de promovare a produselor alimentare. Ajutoarele care urmează să fie exceptate, în temeiul prezentului regulament, de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat ar trebui să fie identice cu măsurile de dezvoltare rurală pe care se bazează, iar ajutoarele exceptate ar trebui acordate numai în temeiul programului de dezvoltare rurală al statului membru în cauză și în conformitate cu acesta. Cu toate acestea, intensitățile ajutoarelor și costurile eligibile ar trebui, de asemenea, să fie în conformitate cu principiile generale ale Uniunii referitoare la ajutoarele de stat și cu normele privind ajutoarele de stat orizontale. Prin urmare, costuri precum capitalul circulant care sunt secundare și legate de noile investiții nu ar trebui să fie eligibile pentru ajutoare în temeiul prezentului regulament.

(65)

În ceea ce privește ajutoarele pentru investiții legate de prelucrarea produselor agricole în produse neagricole, ar trebui să se precizeze că investițiile legate de producția de biocombustibili sau de energie din surse regenerabile nu ar trebui să fie eligibile pentru ajutoare în temeiul prezentului regulament. În principiu, în cazul unor astfel de investiții ar trebuie să se aplice normele privind ajutoarele de stat orizontale în domeniul mediului și al energiei.

(66)

În cazul mai multor categorii de ajutoare precum: (a) ajutoarele pentru acoperirea costurilor aferente activităților de cercetare de piață, conceperii și designului de produse sau pregătirii cererilor de recunoaștere a sistemelor de calitate; (b) ajutoarele pentru acoperirea costurilor aferente măsurilor de control obligatorii în ceea ce privește sistemele de calitate; (c) ajutoarele pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare; (d) ajutoarele pentru servicii de consiliere; (e) ajutoarele pentru servicii de înlocuire în ferme; (f) ajutoarele pentru măsuri de promovare; (g) ajutoarele pentru compensarea costurilor aferente prevenirii apariției și eradicării bolilor animalelor și organismelor dăunătoare plantelor și (h) ajutoarele pentru sectorul creșterii animalelor, ajutoarele se acordă beneficiarilor finali în mod indirect, în natură, prin intermediul serviciilor subvenționate. În astfel de cazuri, ajutorul ar trebui plătit furnizorului serviciului sau al activității în cauză. La selecționarea furnizorului, ar trebui să se acorde atenția cuvenită normelor aplicabile referitoare la achizițiile publice și principiilor de transparență, de deschidere și de nediscriminare în cadrul procedurii de selecție.

(67)

Având în vedere experiența Comisiei în acest domeniu, în principiu, este necesar să se revizuiască periodic politica de ajutoare de stat. Din acest motiv, perioada de aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie limitată. Prin urmare, este necesar să se prevadă dispoziții tranzitorii, inclusiv normele referitoare la o perioadă de adaptare la sfârșitul perioadei de valabilitate a prezentului regulament pentru schemele de ajutor care beneficiază de exceptare. Astfel de norme ar trebui să le ofere statelor membre timpul necesar pentru a se adapta la eventualul regim nou,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CUPRINS

CAPITOLUL I:

DISPOZIȚII COMUNE 13

CAPITOLUL II:

CERINȚE DE PROCEDURĂ 25

CAPITOLUL III:

CATEGORII DE AJUTOARE 26

Secțiunea 1:

Ajutoare pentru IMM-urile care își desfășoară activitatea în sectorul producției agricole primare, în cel al prelucrării de produse agricole și în cel al comercializării de produse agricole 26

Secțiunea 2:

Ajutoare pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole 43

Secțiunea 3:

Ajutoare pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale în sectorul agricol 44

Secțiunea 4:

Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectoarele agricol și forestier 45

Secțiunea 5:

Ajutoare pentru sectorul forestier 46

Secțiunea 6:

Ajutoare pentru IMM-urile din zonele rurale cofinanțate de FEADR sau acordate ca finanțare națională suplimentară pentru astfel de măsuri cofinanțate 59

CAPITOLUL IV:

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE 65

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

(a)

ajutoarele pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri):

(i)

care își desfășoară activitatea în sectorul agricol, și anume în producția agricolă primară, prelucrarea de produse agricole și comercializarea de produse agricole, cu excepția articolelor 14, 15, 16, 18 și 23 și a articolelor 25-28, care se aplică numai IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare;

(ii)

pentru activitățile care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat, în măsura în care ajutoarele respective se acordă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și sunt fie cofinanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), fie acordate ca finanțare națională suplimentară pentru astfel de măsuri cofinanțate;

(b)

ajutoarele pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole;

(c)

ajutoarele pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale în sectorul agricol;

(d)

ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare în sectoarele agricol și forestier;

(e)

ajutoarele pentru sectorul forestier.

(2)   În cazul în care consideră că este oportun, statele membre pot opta să acorde ajutoarele prevăzute la alineatul (1) literele (a), (d) și (e) ale prezentului articol în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 651/2014 și în conformitate cu acesta.

(3)   Prezentul regulament nu se aplică ajutoarelor destinate:

(a)

sectorului forestier, care nu sunt cofinanțate de FEADR sau nu sunt acordate ca finanțare națională suplimentară pentru astfel de măsuri cofinanțate, cu excepția articolelor 31, 38, 39 și 43;

(b)

IMM-urilor, pentru activități care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat, care nu sunt cofinanțate de FEADR sau nu sunt acordate ca finanțare națională suplimentară pentru măsura cofinanțată respectivă.

(4)   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

schemelor de ajutoare prevăzute la articolele 17, 32 și 33, la articolul 34 alineatul (5) literele (a)-(c), la articolele 35, 40, 41 și 44 din prezentul regulament, dacă bugetul mediu anual pentru ajutoare de stat depășește valoarea de 150 de milioane EUR, la șase luni de la intrarea în vigoare a acestora. Comisia poate hotărî ca prezentul regulament să continue să se aplice pe o perioadă mai lungă pentru oricare dintre aceste scheme de ajutoare după ce a analizat planul de evaluare relevant notificat Comisiei de către statul membru, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a schemei;

(b)

oricăror modificări ale schemelor menționate la prezentul articol alineatul (4) litera (a), altele decât modificările care nu pot afecta compatibilitatea schemei de ajutoare în temeiul prezentului regulament sau nu pot să afecteze în mod semnificativ conținutul planului de evaluare aprobat;

(c)

ajutoarelor pentru activități legate de exportul către țări terțe sau state membre, și anume ajutoarelor legate în mod direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;

(d)

ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

(5)   Cu excepția articolului 30, prezentul regulament nu se aplică:

(a)

schemelor de ajutoare care nu exclud în mod explicit plata unui ajutor individual pentru o întreprindere care face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

(b)

ajutoarelor ad-hoc pentru o întreprindere care face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă.

(6)   Prezentul regulament nu se aplică ajutoarelor pentru întreprinderi aflate în dificultate, cu excepția:

(a)

ajutoarelor destinate reparării pagubelor provocate de calamități naturale în conformitate cu articolul 30, a ajutoarelor pentru compensarea costurilor aferente eradicării bolilor animalelor în conformitate cu articolul 26 alineatul (8) și a ajutoarelor pentru eliminarea și distrugerea animalelor moarte în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) literele (c), (d) și (e);

(b)

ajutoarelor pentru evenimentele prezentate în continuare, cu condiția ca întreprinderea să fi devenit o întreprindere aflată în dificultate din cauza pierderilor sau a pagubelor cauzate de evenimentul în cauză:

(i)

pentru compensarea pierderilor cauzate de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale în conformitate cu articolul 25;

(ii)

pentru compensarea costurilor aferente eradicării organismelor dăunătoare plantelor și pentru repararea pagubelor cauzate de respectivele boli ale animalelor și organisme dăunătoare plantelor în conformitate cu articolul 26 alineatele (8) și (9);

(iii)

pentru repararea pagubelor cauzate pădurilor de incendii, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de alte fenomene meteorologice nefavorabile, de organismele dăunătoare plantelor, de evenimente catastrofale și de evenimente legate de schimbările climatice în conformitate cu articolul 34 alineatul (5) litera (d).

(7)   Prezentul regulament nu se aplică ajutoarelor care, prin natura lor, prin condițiile asociate sau prin metoda lor de finanțare, conduc la o încălcare nedisociabilă a dreptului Uniunii, în special:

(a)

ajutoarelor a căror acordare este condiționată de obligația ca beneficiarul să își aibă sediul în statul membru în cauză sau să fie stabilit, cu preponderență, în statul membru respectiv;

(b)

ajutoarelor a căror acordare este condiționată de obligația ca beneficiarul să utilizeze mărfuri produse la nivel național sau servicii naționale;

(c)

ajutoarelor care limitează posibilitatea ca beneficiarii să valorifice rezultatele cercetării, dezvoltării și inovării în alte state membre.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

”ajutor” înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din tratat;

2.

”IMM-uri” sau ”microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii” înseamnă întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I;

3.

”sector agricol” înseamnă toate întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul producției agricole primare, în cel al prelucrării și în cel al comercializării de produse agricole;

4.

”produs agricol” înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepția produselor pescărești și de acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (23);

5.

”producție agricolă primară” înseamnă producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se efectua nicio altă operațiune de modificare a naturii produselor respective;

6.

”prelucrarea produselor agricole” înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este de asemenea un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

7.

”comercializare de produse agricole” înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului în vederea primei vânzări; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare a unui produs agricol în cazul în care se desfășoară în spații separate, rezervate în acest scop;

8.

”exploatație agricolă” înseamnă o unitate care cuprinde terenurile, spațiile și instalațiile utilizate pentru producția agricolă primară;

9.

”calamități naturale” înseamnă cutremurele, avalanșele, alunecările de teren și inundațiile, tornadele, uraganele, erupțiile vulcanice și incendiile forestiere de origine naturală;

10.

”schemă de ajutoare” înseamnă orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general și abstract, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și pentru o valoare nedefinită;

11.

”plan de evaluare” înseamnă un document care cuprinde cel puțin următoarele elemente minime: obiectivul schemei de ajutoare care urmează a fi evaluată; întrebările de evaluare; indicatorii de rezultat; metodologia avută în vedere pentru realizarea evaluării; cerințele referitoare la colectarea datelor; calendarul de evaluare propus, inclusiv data prezentării raportului final de evaluare; descrierea organismului independent care realizează evaluarea sau a criteriilor care vor fi folosite pentru selectarea acestuia și modalitățile prin care se asigură că evaluarea devine publică;

12.

”ajutor individual” înseamnă:

(a)

ajutor ad-hoc; și

(b)

ajutor acordat unor beneficiari individuali pe baza unei scheme de ajutoare;

13.

”ajutor ad-hoc” înseamnă ajutorul care nu este acordat pe baza unei scheme de ajutoare;

14.

”întreprindere aflată în dificultate” înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:

(a)

în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziții, ”societate cu răspundere limitată” se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (24), iar ”capital social” include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;

(b)

în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, ”o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți comerciale menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

(c)

atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

(d)

atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutor pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

(e)

în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

(i)

raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și

(ii)

capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0;

15.

”animale moarte” înseamnă animalele ucise prin eutanasie, cu sau fără diagnostic exact, ori care au murit, inclusiv animalele născute moarte sau nenăscute, în cadrul unei ferme sau în orice alt spațiu ori în timpul transportului, dar care nu au fost sacrificate pentru consumul uman;

16.

”fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale” înseamnă condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi înghețul, furtunile și grindina, gheața, ploile torențiale sau de lungă durată ori seceta severă, care distrug peste 30 % din producția medie calculată pe baza:

(a)

celor trei ani precedenți; sau

(b)

unei medii pe trei ani bazate pe cei cinci ani precedenți, valoarea cea mai mare și valoarea cea mai mică fiind excluse;

17.

”alte fenomene meteorologice nefavorabile” înseamnă fenomene meteorologice nefavorabile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 2 punctul 16 din prezentul regulament;

18.

”organism dăunător plantelor” înseamnă organismele dăunătoare definite la articolul 2 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2000/29/CE a Consiliului (25);

19.

”eveniment catastrofal” înseamnă un eveniment neprevăzut de natură biotică sau abiotică, provocat de acțiunea oamenilor, care generează perturbări importante ale structurilor forestiere, cauzând, în cele din urmă, importante pagube economice sectorului forestier;

20.

”echivalent subvenție brută” înseamnă valoarea ajutorului în cazul în care acesta ar fi acordat sub formă de grant beneficiarului, înainte de orice deducere de impozite sau de alte taxe;

21.

”active corporale” înseamnă active precum terenuri, clădiri și instalații, utilaje și echipamente;

22.

”active necorporale” înseamnă active care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;

23.

”sisteme agroforestiere” înseamnă sistemele de utilizare a terenurilor care asociază silvicultura și agricultura pe aceleași suprafețe;

24.

”avans rambursabil” înseamnă un împrumut pentru un proiect care este plătit într-una sau în mai multe tranșe și ale cărui condiții de rambursare depind de rezultatul proiectului;

25.

”demararea lucrărilor de execuție a proiectului sau a unei activități” înseamnă fie demararea activităților sau a lucrărilor de construcție aferente investiției, fie primul angajament obligatoriu din punct de vedere juridic de a comanda echipamente sau de a contracta servicii sau orice alt angajament care face ireversibil proiectul sau activitatea, luându-se în considerare situația care survine prima în ordine cronologică; cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor sau a activității;

26.

”întreprinderi mari” înseamnă întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I;

27.

”versiune ulterioară a unei scheme fiscale” înseamnă o schemă sub forma unor avantaje fiscale, care constituie o versiune modificată a unei scheme existente anterior sub formă de avantaje fiscale și care o înlocuiește pe aceasta din urmă;

28.

”intensitate a ajutorului” înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de orice deducere de impozite sau de alte taxe;

29.

”data acordării ajutorului” înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în temeiul regimului juridic național aplicabil;

30.

”standard al Uniunii” înseamnă un standard obligatoriu prevăzut de legislația Uniunii, care stabilește nivelul care trebuie atins de fiecare întreprindere în parte, în special în ceea ce privește mediul, igiena și bunăstarea animalelor; totuși, standardele sau obiectivele stabilite la nivelul Uniunii care sunt obligatorii din punct de vedere juridic pentru statele membre, însă nu și pentru întreprinderile individuale, nu sunt considerate a fi standarde ale Uniunii;

31.

”program de dezvoltare rurală” înseamnă un program de dezvoltare rurală conform prevederilor de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

32.

”investiție neproductivă” înseamnă o investiție care nu generează o creștere semnificativă a valorii sau a rentabilității exploatației;

33.

”investiții în scopul respectării unui standard al Uniunii” înseamnă investițiile efectuate pentru respectarea unui standard al Uniunii după expirarea perioadei de tranziție prevăzute în legislația Uniunii;

34.

”tânăr fermier” înseamnă o persoană în vârstă de maximum 40 de ani la data depunerii cererii de ajutor, care deține abilități și competențe profesionale adecvate și care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă în calitate de șef al acesteia;

35.

”regiuni ultraperiferice” înseamnă regiunile menționate la articolul 349 primul paragraf din tratat;

36.

”insule mici din Marea Egee” înseamnă insulele mici menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (26) ;

37.

”regiuni mai puțin dezvoltate” înseamnă regiunile în care produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27;

38.

”UE-25” înseamnă cele 25 de state membre ale Uniunii care erau state membre ale Uniunii în mai 2005;

39.

”UE-27” înseamnă cele 27 de state membre ale Uniunii care erau state membre ale Uniunii în ianuarie 2007;

40.

”lucrări de investiții” înseamnă lucrări executate de fermierul însuși sau de angajații acestuia, care creează un activ;

41.

”biocombustibil de origine alimentară” înseamnă un biocombustibil produs din cereale și din alte culturi bogate în amidon, culturi de plante zaharoase și de plante oleaginoase, astfel cum este definit în propunerea Comisiei de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (27);

42.

”fermier activ” înseamnă un fermier activ în sensul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (28);

43.

”grup și organizație de producători” înseamnă un grup sau o organizație înființată în scopul:

(a)

adaptării producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai unor astfel de grupuri sau organizații de producători la cerințele pieței; sau

(b)

introducerii în comun a mărfurilor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea angrosiștilor; sau

(c)

stabilirii unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității; sau

(d)

altor activități care pot fi desfășurate de grupuri sau de organizații de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de antreprenoriat și comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare;

44.

”costuri fixe care rezultă din participarea la un sistem de calitate” înseamnă costurile aferente aderării la un sistem de calitate care beneficiază de sprijin și cotizația anuală de participare la respectivul sistem de calitate, inclusiv, dacă este necesar, cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării caietului de sarcini al sistemului de calitate;

45.

”consiliere” înseamnă servicii complete de consiliere acordate în cadrul aceluiași contract;

46.

”membru al unei gospodării agricole” înseamnă o persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al grupului și al membrilor acestuia în temeiul dreptului național, cu excepția lucrătorilor agricoli;

47.

”costuri ale testelor de encefalopatie spongiformă transmisibilă (EST) și encefalopatie spongiformă bovină (ESB)” înseamnă toate costurile, inclusiv cele aferente kiturilor de testare și prelevării, transportului, examinării, depozitării și distrugerii eșantioanelor necesare pentru prelevarea de probe și testarea de laborator în conformitate cu capitolul C din anexa X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (29);

48.

”registru genealogic” înseamnă orice inventar, registru, fișier sau suport de stocare a datelor:

(a)

care este ținut de o organizație sau o asociație a crescătorilor recunoscută în mod oficial de statul membru în care a fost constituită organizația sau asociația crescătorilor; și

(b)

în care sunt înscrise sau înregistrate animalele de reproducție de rasă pură, dintr-o anumită rasă, cu menționarea ascendenților lor;

49.

”animal protejat” înseamnă orice animal protejat fie de legislația Uniunii, fie de legislația națională;

50.

”organism de cercetare și de diseminare a cunoștințelor” înseamnă o entitate (cum ar fi universitățile sau institutele de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii în domeniul inovării, entitățile colaborative fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau de drept privat) sau de modalitatea sa de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a desfășura în mod independent activități de cercetare fundamentală, de cercetare industrială sau de dezvoltare experimentală ori de a disemina pe scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe. În cazul în care o astfel de entitate desfășoară și activități economice, finanțarea, costurile și veniturile respectivelor activități economice trebuie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita influență asupra unei astfel de entități, de exemplu, în calitate de acționari sau de membri, nu pot beneficia de acces preferențial la capacitățile de cercetare ale acesteia sau la rezultatele generate de aceasta;

51.

”concurență deplină” înseamnă o situație în care condițiile tranzacției dintre părțile contractante nu diferă de cele care ar fi prevăzute între întreprinderi independente și nu conțin niciun element de coluziune. Se consideră că orice tranzacție care este rezultatul unei proceduri de atribuire deschisă, transparentă și necondiționată îndeplinește principiul concurenței depline;

52.

”arbori cu creștere rapidă” înseamnă specii forestiere cu ciclu scurt de producție, în cazul cărora termenul minim înainte de tăierea arborilor este prevăzut să nu fie mai mic de 8 ani, iar termenul maxim înainte de tăierea arborilor este prevăzut să nu depășească 20 de ani;

53.

”arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție” înseamnă speciile de arbori încadrate la codul NC 06 02 9041, care urmează să fie definite de statele membre și care constau în culturi de plante perene, lemnoase, ale căror rizomi sau tulpini rămân în pământ după recoltare, iar în următorul sezon răsar mlădițe noi, și al căror ciclu maxim de recoltă trebuie determinat de statele membre;

54.

”cost de tranzacție” înseamnă un cost suplimentar aferent îndeplinirii unui angajament, dar care nu este direct imputabil punerii în aplicare a acestuia sau nu este inclus în costurile sau în pierderile de venituri care sunt compensate în mod direct; și care poate fi calculat pe baza unui cost standard;

55.

”alt gestionar de terenuri” înseamnă o întreprindere care administrează terenuri, dar nu este o întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul agricol;

56.

”prelucrarea produselor agricole în produse neagricole” înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care nu face obiectul anexei I la tratat;

57.

”zone "a” înseamnă zonele desemnate pe o hartă a ajutoarelor regionale aprobată pentru perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2020 în aplicarea dispozițiilor articolului 107 alineatul (3) litera (a) din tratat;

58.

”zone "c” înseamnă zonele desemnate pe o hartă a ajutoarelor regionale aprobată pentru perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2020 în aplicarea dispozițiilor articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat;

59.

”zone slab populate” înseamnă zonele acceptate de Comisie cu acest statut în deciziile individuale referitoare la hărțile ajutoarelor regionale pentru perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2020;

60.

”zonă NUTS 3” înseamnă o regiune specificată la nivelul 3 al unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (30);

61.

”zone ”c” care nu sunt predefinite” înseamnă zonele pe care un stat membru le desemnează în mod discreționar drept zone ”c”, cu condiția ca statul membru să demonstreze că respectivele zone îndeplinesc anumite criterii socioeconomice și că sunt desemnate pe o hartă a ajutoarelor regionale aprobată pentru perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2020 în aplicarea dispozițiilor articolul 107 alineatul (3) litera (c) din tratat;

62.

”foste zone "a” înseamnă zonele desemnate drept ”zone a” pe o hartă regională aprobată pentru perioada 1 ianuarie 2011-30 iunie 2014;

63.

”produse alimentare” înseamnă produsele alimentare care nu sunt produse agricole și care sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (31).

Articolul 3

Condiții de exceptare

Schemele de ajutoare, ajutoarele individuale acordate în cadrul schemelor de ajutoare și ajutoarele ad-hoc sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (2) sau (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat dacă ajutoarele respective îndeplinesc toate condițiile prevăzute în capitolul I din prezentul regulament, precum și condițiile specifice corespunzătoare categoriei de ajutoare relevante prevăzute în capitolul III din prezentul regulament.

Articolul 4

Praguri de notificare

(1)   Prezentul regulament nu se aplică niciunui ajutor individual al cărui echivalent subvenție brută depășește următoarele praguri:

(a)

ajutoare pentru investiții în active corporale sau în active necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară, după cum se menționează la articolul 14: 500 000 EUR pe întreprindere și pe proiect de investiții;

(b)

ajutoare pentru investiții privind mutarea clădirilor fermei care are ca rezultat o modernizare a instalațiilor sau o creștere a capacității de producție, după cum se menționează la articolul 16 alineatul (4): 500 000 EUR pe întreprindere și pe proiect de investiții;

(c)

ajutoare pentru investiții legate de prelucrarea de produse agricole și de comercializarea de produse agricole, după cum se menționează la articolul 17: 7,5 milioane EUR pe întreprindere și pe proiect de investiții;

(d)

ajutoare pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatației agricole, după cum se menționează la articolul 29: 500 000 EUR pe întreprindere și pe proiect de investiții;

(e)

ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectoarele agricol și forestier, după cum se menționează la articolul 31: 7,5 milioane EUR pe proiect;

(f)

ajutoare pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite, după cum se menționează la articolul 32: 7,5 milioane EUR pe proiect de creare de astfel de suprafețe;

(g)

ajutoare pentru sisteme agroforestiere, după cum se menționează la articolul 33: 7,5 milioane EUR pe proiect de înființare de sisteme agroforestiere;

(h)

ajutoare pentru investiții care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere, după cum se menționează la articolul 35: 7,5 milioane EUR pe proiect de investiții;

(i)

ajutoare pentru investiții în infrastructură care au legătură cu dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului forestier, după cum se menționează la articolul 40: 7,5 milioane EUR pe proiect de investiții;

(j)

ajutoare pentru investiții în tehnologii forestiere și în prelucrarea, mobilizarea și comercializarea de produse forestiere, după cum se menționează la articolul 41: 7,5 milioane EUR pe proiect de investiții;

(k)

ajutoare pentru investiții privind prelucrarea de produse agricole în produse neagricole sau privind producția de bumbac, după cum se menționează la articolul 44: 7,5 milioane EUR pe proiect de investiții.

(2)   Pragurile prevăzute la alineatul (1) nu pot fi eludate prin divizarea artificială a schemelor de ajutoare și a proiectelor care beneficiază de ajutor.

Articolul 5

Transparența ajutoarelor

(1)   Prezentul regulament se aplică numai ajutoarelor pentru care este posibilă calcularea cu exactitate a echivalentului subvenție brută ex ante, fără a fi necesară efectuarea unei evaluări a riscurilor (”ajutoare transparente”).

(2)   Se consideră ajutoare transparente următoarele categorii de ajutoare:

(a)

ajutoarele incluse în granturi și subvenții la rata dobânzii;

(b)

ajutoarele incluse în împrumuturi, în cazul în care echivalentul subvenție brută a fost calculat pe baza ratei de referință în vigoare pe piață la data acordării grantului;

(c)

ajutoarele incluse în garanții:

(i)

în cazul în care echivalentul subvenție brută a fost calculat pe baza primelor de siguranță (safe-harbour) prevăzute într-o comunicare a Comisiei; sau

(ii)

în cazul în care, înainte de punerea în aplicare a ajutorului, metodologia utilizată pentru calcularea echivalentului subvenție brută al garanției a fost acceptată pe baza comunicării Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții sau a oricărei comunicări ulterioare, în urma notificării Comisiei cu privire la metodologia respectivă în conformitate cu orice regulament adoptat de Comisie în domeniul ajutoarelor de stat aplicabil la acel moment, iar metodologia aprobată vizează în mod explicit tipul de garanție și tipul de operațiune subiacentă în cauză în contextul aplicării prezentului regulament;

(d)

ajutoarele sub formă de avantaje fiscale, în cazul în care măsura prevede un plafon care garantează că pragul aplicabil nu este depășit;

(e)

ajutoarele sub formă de avansuri rambursabile, dacă valoarea nominală totală a avansului rambursabil nu depășește pragurile aplicabile în temeiul prezentului regulament sau dacă, înainte de punerea în aplicare a măsurii, metodologia de calcul al echivalentului subvenție brută al avansului rambursabil a fost acceptată în urma notificării acesteia către Comisie.

(3)   În sensul prezentului regulament, nu se consideră ajutoare transparente următoarele categorii de ajutoare:

(a)

ajutoarele incluse în injecții de capital;

(b)

ajutoarele incluse în măsuri de finanțare de risc.

Articolul 6

Efectul stimulativ

(1)   Prezentul regulament se aplică numai ajutoarelor care au un efect stimulativ.

(2)   Se consideră că ajutoarele au un efect stimulativ în cazul în care beneficiarul a înaintat statului membru în cauză o cerere de ajutor scrisă înainte de demararea lucrărilor de execuție a proiectului sau a activității. Cererea de ajutor conține cel puțin următoarele informații:

(a)

denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia;

(b)

descrierea proiectului sau a activității, inclusiv data sa de demarare și de încheiere;

(c)

locul de desfășurare a proiectului sau a activității;

(d)

lista costurilor eligibile;

(e)

tipul (grant, împrumut, garanție, avans rambursabil sau altele) și valoarea finanțării publice necesare pentru proiect/activitate.

(3)   Se consideră că ajutoarele ad-hoc acordate întreprinderilor mari au un efect stimulativ dacă, în plus față de faptul că se asigură de îndeplinirea condiției prevăzute la alineatul (2), statul membru a verificat, înainte de a acorda ajutorul ad-hoc în cauză, că documentația pregătită de beneficiar arată că ajutorul va avea drept rezultat unul sau mai multe dintre următoarele:

(a)

o creștere substanțială a amplorii proiectului sau a activității datorită ajutorului;

(b)

o creștere substanțială a cuantumului total cheltuit de beneficiar pentru proiect sau pentru activitate datorită ajutorului;

(c)

o creștere substanțială a ritmului de finalizare a proiectului sau a activității în cauză;

(d)

în cazul investițiilor ad-hoc, faptul că proiectul sau activitatea nu ar fi fost realizată ca atare în zona rurală în cauză sau nu ar fi fost suficient de profitabilă pentru beneficiar în zona rurală în cauză în lipsa ajutorului.

(4)   Prin derogare de la alineatele (2) și (3), se consideră că măsurile sub formă de avantaje fiscale au un efect stimulativ în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

măsura instituie un drept la ajutor, în conformitate cu criterii obiective și fără ca statul membru să își mai exercite puterea discreționară; și

(b)

măsura a fost adoptată și a intrat în vigoare înainte de demararea lucrărilor de execuție a proiectului sau a activității care beneficiază de ajutor, cu excepția versiunilor ulterioare ale schemelor fiscale, în cazul în care activitatea a fost deja acoperită de schemele anterioare sub formă de avantaje fiscale.

(5)   Prin derogare de la alineatele (2), (3) și (4), următoarele categorii de ajutoare nu trebuie să aibă sau se presupune că au un efect stimulativ:

(a)

schemele de ajutoare pentru consolidarea terenurilor în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 15 sau la articolul 43 și în cazul în care:

(i)

schema de ajutoare instituie un drept la ajutor, în conformitate cu criterii obiective și fără ca statul membru să își mai exercite puterea discreționară; și

(ii)

schema de ajutoare a fost adoptată și a intrat în vigoare înainte de suportarea de către beneficiar a costurilor eligibile în temeiul articolului 15 sau a articolului 43;

(b)

ajutoarele pentru măsuri de promovare sub formă de publicații menite să sensibilizeze publicul larg cu privire la produsele agricole, în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 24 alineatul (2) litera (b);

(c)

ajutoarele pentru compensarea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate calamităților naturale, în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 25;

(d)

ajutoarele pentru compensarea costurilor aferente eradicării bolilor animalelor și organismelor dăunătoare plantelor și pentru compensarea pierderilor cauzate de respectivele boli ale animalelor sau organisme dăunătoare plantelor, în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 26 alineatele (9) și (10);

(e)

ajutoarele pentru acoperirea costurilor aferente eliminării și distrugerii animalelor moarte, în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 27 alineatul (1) literele (c), (d) și (e);

(f)

ajutoarele pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole în conformitate cu articolul 29;

(g)

ajutoarele pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale, în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 30;

(h)

ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare în sectoarele agricol și forestier, în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 31;

(i)

ajutoarele pentru repararea daunelor cauzate pădurilor de incendii, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile, de organisme dăunătoare plantelor, de boli ale animalelor, de evenimente catastrofale și de evenimente legate de schimbările climatice în conformitate cu articolul 34 alineatul (5) litera (d), în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 34.

Articolul 7

Intensitatea ajutoarelor și costurile eligibile

(1)   Pentru calcularea intensității ajutoarelor și a costurilor eligibile, toate cifrele utilizate sunt cele de dinaintea aplicării oricărei deduceri de impozite sau de alte taxe. Costurile eligibile sunt susținute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice și actuale.

(2)   Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nu este eligibilă pentru ajutoare, cu excepția cazului în care este nerambursabilă în temeiul legislației naționale privind TVA-ul.

(3)   În cazul în care ajutorul este acordat sub altă formă decât cea a unui grant, valoarea ajutorului este egală cu echivalentul subvenție brută al ajutorului.

(4)   Ajutoarele plătibile în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor la data acordării ajutorului. Costurile eligibile se actualizează la valoarea lor la data acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată în scopul actualizării este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

(5)   În cazul în care ajutoarele se acordă prin avantaje fiscale, tranșele ajutoarelor se actualizează pe baza ratelor de actualizare aplicabile la diferitele date la care intră în vigoare avantajul fiscal.

(6)   În cazul în care ajutoarele se acordă sub formă de avansuri rambursabile care, în absența unei metodologii acceptate de calcul al echivalentului subvenție brută aferent, sunt exprimate ca procent din costurile eligibile, iar măsura prevede că, în cazul unui rezultat pozitiv al proiectului, definit pe baza unei ipoteze rezonabile și prudente, avansurile sunt rambursate cu o rată a dobânzii cel puțin egală cu rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului, intensitățile maxime ale ajutoarelor prevăzute în capitolul III pot fi majorate cu 10 puncte procentuale.

Articolul 8

Cumulul

(1)   Pentru a se stabili dacă sunt respectate pragurile de notificare prevăzute la articolul 4, precum și intensitățile maxime și valorile maxime ale ajutoarelor prevăzute în capitolul III, se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat de care beneficiază activitatea, proiectul sau întreprinderea în cauză.

(2)   În cazul în care finanțarea din partea Uniunii gestionată la nivel central de către instituții, agenții, întreprinderi comune sau alte organisme ale Uniunii care nu este direct sau indirect sub controlul statului membru este combinată cu un ajutor de stat, numai acesta din urmă este analizat pentru a stabili dacă se respectă pragurile de notificare, precum și intensitățile și plafoanele maxime ale ajutorului, cu condiția ca valoarea totală a finanțării publice acordate în legătură cu aceleași costuri eligibile să nu depășească ratele de finanțare cele mai favorabile prevăzute în normele aplicabile ale dreptului Uniunii.

(3)   Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în temeiul prezentului regulament pot fi cumulate cu:

(a)

orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite;

(b)

orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celei mai ridicate valori a ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul prezentului regulament.

(4)   Ajutoarele fără costuri eligibile identificabile exceptate în temeiul articolelor 18 și 45 din prezentul regulament pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat cu costuri eligibile identificabile.

Ajutoarele fără costuri eligibile identificabile pot fi cumulate cu orice alte ajutoare de stat fără costuri eligibile identificabile până la cel mai ridicat plafon total de finanțare relevant stabilit în condițiile specifice ale fiecărui caz în prezentul regulament sau într-un alt regulament de exceptare pe categorii ori într-o decizie adoptată de Comisie.

(5)   Ajutoarele de stat exceptate în temeiul capitolului III secțiunile 1, 2 și 3 din prezentul regulament nu se cumulează cu plățile menționate la articolul 81 alineatul (2) și la articolul 82 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 în privința acelorași costuri eligibile în cazul în care un astfel de cumul ar avea ca rezultat o intensitate sau o valoare a ajutorului care le depășește pe cele prevăzute în prezentul regulament.

(6)   Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentului regulament nu se cumulează cu niciun ajutor de minimis în privința acelorași costuri eligibile în cazul în care un astfel de cumul ar avea ca rezultat o intensitate sau o valoare a ajutorului care le depășește pe cele prevăzute în capitolul III.

(7)   Ajutoarele pentru investiții care vizează refacerea potențialului de producție agricolă, după cum se menționează la articolul 14 alineatul (3) litera (e) din prezentul regulament, nu se cumulează cu ajutoarele destinate compensării pagubelor materiale menționate la articolele 25, 26 și 30 din prezentul regulament.

(8)   Ajutoarele la înființare destinate grupurilor și organizațiilor de producători din sectorul agricol menționate la articolul 19 din prezentul regulament nu se cumulează cu ajutoarele pentru înființarea grupurilor și organizațiilor de producători din sectorul agricol menționate la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

Ajutoarele la înființare destinate tinerilor fermieri și ajutoarele la înființare pentru dezvoltarea fermelor mici menționate la articolul 18 din prezentul regulament nu se cumulează cu ajutoarele la înființarea de întreprinderi pentru tinerii fermieri sau pentru dezvoltarea fermelor mici, după cum se menționează la articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 în cazul în care un astfel de cumul ar conduce la o valoare a ajutorului care le depășește pe cele prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 9

Publicare și informare

(1)   Cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a unei scheme de ajutoare exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în temeiul prezentului regulament sau înainte de data acordării unui ajutor ad-hoc exceptat în temeiul prezentului regulament, statele membre transmit Comisiei, prin intermediul aplicației web de notificare a Comisiei, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004, informații sintetizate referitoare la astfel de ajutoare în formatul standardizat prevăzut în anexa II la prezentul regulament.

În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii respectivelor informații sintetizate, Comisia trimite statului membru o confirmare de primire cu un număr de identificare al ajutorului.

(2)   Statul membru în cauză asigură publicarea pe un site internet cuprinzător referitor la ajutoarele de stat, la nivel național sau regional:

(a)

informațiile sintetizate menționate la alineatul (1) sau un link către acestea;

(b)

textul integral al fiecărui ajutor menționat la alineatul (1), inclusiv modificările sale, sau un link care să ofere acces la textul integral;

(c)

informațiile menționate în anexa III la prezentul regulament cu privire la fiecare ajutor individual acordat care depășește:

(i)

60 000 EUR pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în sectorul producției agricole primare;

(ii)

500 000 EUR pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării de produse agricole, în sectorul comercializării de produse agricole și în sectorul forestier sau pentru activități care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat.

(3)   Pentru schemele de ajutoare sub formă de avantaje fiscale, această condiție se consideră îndeplinită în cazul în care statele membre publică informațiile necesare referitoare la valorile ajutoarelor individuale conform următoarelor intervale, în milioane EUR:

(a)

0,06-0,5 numai pentru producția agricolă primară;

(b)

0,5-1;

(c)

1-2;

(d)

2-5;

(e)

5-10;

(f)

10-30; și

(g)

30 și peste această valoare.

(4)   Informațiile menționate la alineatul (2) litera (c) de mai sus sunt organizate și sunt accesibile într-un mod standardizat, conform descrierii din anexa III, și permit utilizarea eficace a funcțiilor de căutare și de descărcare. Informațiile menționate la alineatul (2) se publică în termen de șase luni de la data la care s-a acordat ajutorul sau, pentru ajutoarele sub formă de avantaje fiscale, în termen de un an de la data la care trebuie depusă declarația fiscală și sunt disponibile timp de cel puțin 10 ani de la data acordării ajutorului.

(5)   Textul integral al schemei de ajutoare sau al ajutorului ad-hoc prevăzut la alineatul (1) cuprinde, în special, o trimitere explicită la prezentul regulament, prin citarea titlului său și a referinței sale de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și la dispozițiile specifice din capitolul III la care se referă actul respectiv sau, după caz, la legislația națională care garantează respectarea dispozițiilor relevante din prezentul regulament. Textul este însoțit de dispozițiile privind punerea sa în aplicare și de modificările aduse.

(6)   Comisia publică pe site-ul său internet:

(a)

informațiile sintetizate menționate la alineatul (1);

(b)

linkurile către site-urile internet ale tuturor statelor membre referitoare la ajutoarele de stat, menționate la alineatul (2).

(7)   Statele membre se conformează dispozițiilor de la alineatele (2), (3) și (4) în termen de cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 10

Evitarea dublei publicări

În cazul în care ajutorul individual acordat se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 și este fie cofinanțat de FEADR, fie acordat ca finanțare națională suplimentară pentru astfel de măsuri cofinanțate, statul membru poate opta să nu îl publice pe site-ul internet referitor la ajutoarele de stat menționat la articolul 9 alineatul (2) din prezentul regulament, cu condiția ca ajutorul individual acordat să fi fost deja publicat în conformitate cu articolele 111, 112 și 113 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (32). În acest caz, pe site-ul internet referitor la ajutoarele de stat menționat la articolul 9 alineatul (2) din prezentul regulament, statul membru face o trimitere la site-ul internet menționat la articolul 111 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

CAPITOLUL II

CERINȚE DE PROCEDURĂ

Articolul 11

Retragerea beneficiului exceptării pe categorii

În cazul în care un stat membru acordă ajutoare presupus exceptate, în temeiul prezentului regulament, de la cerința de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat fără a fi îndeplinite condițiile prevăzute în capitolele I-III, Comisia poate, după ce a acordat statului membru în cauză posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile, să adopte o decizie în care să se precizeze că toate sau unele dintre viitoarele măsuri de ajutor adoptate de statul membru în cauză, care de altfel ar îndeplini cerințele prezentului regulament, trebuie notificate Comisiei în conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din tratat. Ajutoarele care trebuie notificate pot fi limitate la anumite tipuri de ajutoare, la ajutoare acordate anumitor beneficiari sau la ajutoare acordate de anumite autorități ale statului membru în cauză.

Articolul 12

Raportare

(1)   Statele membre transmit Comisiei, în format electronic, un raport anual, după cum se menționează în capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 794/2004, referitor la aplicarea prezentului regulament pentru fiecare an complet sau pentru fiecare parte a anului în care se aplică prezentul regulament.

(2)   Raportul anual conține, de asemenea, informații cu privire la următoarele aspecte:

(a)

boli ale animalelor sau organisme dăunătoare plantelor menționate la articolul 26;

(b)

informații meteorologice cu privire la tipul, momentul producerii, amploarea relativă și locul producerii fenomenelor meteorologice care pot fi asimilate unei calamități naturale, după cum se menționează la articolul 25, sau ale calamităților naturale în sectorul agricol, după cum se menționează la articolul 30.

Articolul 13

Monitorizare

Statele membre țin evidențe detaliate care conțin informațiile și documentele justificative necesare pentru a se demonstra că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute în prezentul regulament. Evidențele respective se păstrează timp de 10 ani de la data la care a fost acordat ajutorul ad-hoc sau de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în cadrul schemei de ajutoare. Statul membru în cauză transmite Comisiei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau într-un termen mai îndelungat care poate fi stabilit în cerere, toate informațiile și documentele justificative pe care Comisia le consideră necesare pentru a monitoriza aplicarea prezentului regulament.

CAPITOLUL III

CATEGORII DE AJUTOARE

SECȚIUNEA 1

Ajutoare pentru IMM-urile care își desfășoară activitatea în sectorul producției agricole primare, în cel al prelucrării de produse agricole și în cel al comercializării de produse agricole

Articolul 14

Ajutoare pentru investiții în active corporale sau în active necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară

(1)   Ajutoarele pentru investiții în active corporale sau în active necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(14) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Investițiile pot fi efectuate de unul sau mai mulți beneficiari ori să vizeze un activ corporal sau un activ necorporal utilizat de unul sau mai mulți beneficiari.

(3)   Investițiile urmăresc unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

(a)

îmbunătățirea nivelului global de performanță și sustenabilitate al exploatației agricole, în special prin reducerea costurilor de producție sau prin îmbunătățirea și reorientarea producției;

(b)

îmbunătățirea mediului natural, a condițiilor de igienă sau a standardelor privind bunăstarea animalelor, cu condiția ca investiția în cauză să depășească standardele în vigoare ale Uniunii;

(c)

crearea și îmbunătățirea infrastructurii care are legătură cu dezvoltarea, adaptarea și modernizarea agriculturii, inclusiv accesul la terenurile agricole, consolidarea și îmbunătățirea terenurilor, aprovizionarea cu energie și cu apă și economisirea acestora;

(d)

îndeplinirea obiectivelor în materie de agromediu și climă, inclusiv starea de conservare a biodiversității speciilor și a habitatelor, precum și sporirea valorii de utilitate publică a unei zone Natura 2000 sau a altor sisteme de mare valoare naturală, definite în programele naționale sau regionale de dezvoltare rurală ale statelor membre, atât timp cât investițiile sunt neproductive;

(e)

refacerea potențialului de producție care a fost afectat de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate calamităților naturale, de boli ale animalelor și de organisme dăunătoare plantelor și prevenirea pagubelor provocate de evenimentele respective.

(4)   Investiția poate să aibă legătură cu producția, la nivelul fermei, de biocombustibili sau de energie din surse regenerabile, cu condiția ca o astfel de producție să nu depășească consumul anual mediu de combustibili sau de energie al fermei în cauză.

În cazul în care se realizează investiții în producția de biocombustibili, capacitatea de producție a instalațiilor de producție este cel mult echivalentă cu consumul anual mediu de combustibili pentru transport al exploatației agricole, iar biocombustibilul produs nu poate fi vândut pe piață.

În cazul în care investiția se efectuează pentru producția de energie termică și de energie electrică din surse regenerabile în cadrul exploatațiilor agricole, instalațiile de producție deservesc numai nevoile de energie ale beneficiarului, iar capacitatea lor de producție este cel mult echivalentă cu consumul anual mediu combinat de energie termică și de energie electrică în cadrul exploatației agricole, inclusiv în cadrul gospodăriei agricole. Vânzarea de energie electrică în rețea se permite numai în măsura în care se respectă limita anuală de autoconsum.

În cazul în care investiția este realizată de mai mulți beneficiari cu scopul de a răspunde nevoilor proprii de biocombustibili și de energie, consumul mediu anual se cumulează la valoarea echivalentă consumului anual mediu al tuturor beneficiarilor.

Investițiile în infrastructura pentru energie din surse regenerabile, care consumă sau produce energie, respectă standarde minime de eficiență energetică, în cazul în care există astfel de standarde la nivel național.

Investițiile în instalații a căror destinație principală este producerea de energie electrică din biomasă nu sunt eligibile pentru ajutoare, cu excepția cazului în care se utilizează un procent minim de energie termică, care urmează să fie stabilit de statele membre.

Statele membre stabilesc praguri pentru proporțiile maxime de cereale și de alte culturi bogate în amidon, zaharuri și culturi oleaginoase folosite pentru producția bioenergiei, inclusiv a biocombustibililor, pentru diferitele tipuri de instalații. Ajutoarele pentru proiecte de investiții în bioenergie se limitează la bioenergia care îndeplinește criteriile de durabilitate aplicabile prevăzute în legislația Uniunii, inclusiv la articolul 17 alineatele (2)-(6) din Directiva 2009/28/CE.

(5)   Investiția respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză în domeniul protecției mediului înconjurător. În cazul investițiilor care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE, ajutoarele sunt supuse condiției de a se fi efectuat o astfel de evaluare și de a se fi acordat aprobarea de dezvoltare proiectului de investiții în cauză înainte de data acordării ajutorului individual.

(6)   Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a)

costurile aferente construirii, achiziționării, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirii unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(b)

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(c)

costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b);

(d)

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci comerciale;

(e)

cheltuielile aferente investițiilor neproductive care au legătură cu obiectivele menționate la alineatul (3) litera (d);

(f)

în cazul irigațiilor, costurile aferente investițiilor care îndeplinesc următoarele condiții:

(i)

trebuie să fi fost notificat Comisiei un plan de management al bazinului hidrografic, după cum se prevede la articolul 13 din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (33), pentru întreaga zonă în care urmează să se efectueze investiția, precum și în ceea ce privește orice altă zonă al cărei mediu poate fi afectat de investiție. Măsurile care intră în vigoare în cadrul planului de management al bazinului hidrografic în conformitate cu articolul 11 din directiva menționată și care sunt relevante pentru sectorul agricol trebuie specificate în programul de măsuri în cauză. Trebuie să existe un sistem de contorizare a apei care să permită măsurarea utilizării apei la nivelul investiției care beneficiază de sprijin sau trebuie să se instaleze un astfel de sistem în cadrul investiției;

(ii)

investiția trebuie să determine o reducere a consumului anterior de apă cu cel puțin 25 %.

Cu toate acestea, investițiile menționate la litera (f) care afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca fiind nesatisfăcătoare în planul respectiv de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, precum și investițiile care au ca rezultat o creștere netă a suprafeței irigate care afectează un anumit corp de apă subterană sau de suprafață nu sunt eligibile pentru ajutor în temeiul prezentului articol.

Condițiile de la litera (f) punctele (i) și (ii) de mai sus nu se aplică unei investiții într-o instalație existentă care afectează numai eficiența energetică sau unei investiții în vederea creării unui rezervor sau unei investiții în vederea utilizării apei reciclate care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață;

(g)

în cazul investițiilor care vizează refacerea potențialului de producție agricolă care a fost afectat de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate calamităților naturale, de boli ale animalelor sau de organisme dăunătoare plantelor, costurile eligibile pot include costurile suportate în scopul refacerii potențialului de producție agricolă până la nivelul înregistrat înainte de producerea evenimentelor respective;

(h)

în cazul investițiilor care vizează prevenirea pagubelor provocate de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate calamităților naturale, de boli ale animalelor sau de organisme dăunătoare plantelor, costurile eligibile pot include costurile aferente acțiunilor de prevenire specifice.

(7)   Costurile, altele decât cele prevăzute la alineatul (6) literele (a) și (b), aferente contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile de regie și cheltuielile de asigurare, nu sunt considerate costuri eligibile.

Capitalul circulant nu se consideră a fi un cost eligibil.

(8)   De la 1 ianuarie 2017, în cazul irigațiilor, ajutoarele sunt plătite numai de către statele membre care asigură, pentru întregul district hidrografic în care urmează să se efectueze investiția, o contribuție a diferitelor utilizări ale apei la recuperarea costurilor serviciilor legate de utilizarea apei de către sectorul agricol în concordanță cu articolul 9 alineatul (1) prima liniuță din Directiva 2000/60/CE ținând seama, acolo unde este cazul, de efectele sociale, economice și de mediu ale recuperării, precum și de condițiile geografice și climatice ale regiunii sau regiunilor afectate.

(9)   Nu se acordă ajutoare pentru următoarele:

(a)

achiziționarea de drepturi de producție, drepturi la plată și plante anuale;

(b)

sădirea de plante anuale;

(c)

lucrări de drenare;

(d)

investiții în scopul respectării standardelor Uniunii, cu excepția ajutoarelor acordate tinerilor fermieri în termen de 24 luni de la data instalării acestora;

(e)

achiziționarea de animale, cu excepția ajutoarelor acordate pentru investiții în temeiul alineatului (3) litera (e).

(10)   Ajutoarele nu trebuie limitate la produse agricole specifice și, prin urmare, trebuie să fie disponibile fie tuturor sectoarelor producției agricole primare, fie întregului sector de producție agricolă vegetală, fie întregului sector de producție animalieră. Cu toate acestea, un stat membru poate să excludă anumite produse din cauza unei supracapacități în cadrul pieței interne sau a unei lipse a debușeelor.

(11)   Ajutoarele prevăzute la alineatul (1) nu se acordă prin încălcarea niciunei interdicții sau restricții stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, nici în cazul în care interdicțiile și restricțiile respective se referă numai la sprijinul din partea Uniunii prevăzut în regulamentul menționat.

(12)   Intensitatea ajutorului se limitează la:

(a)

75 % din cuantumul costurilor eligibile în regiunile ultraperiferice;

(b)

75 % din cuantumul costurilor eligibile în insulele mici din Marea Egee;

(c)

50 % din cuantumul costurilor eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate și în toate regiunile al căror PIB pe cap de locuitor în perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013 a fost mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-25 în perioada de referință, dar al căror PIB pe cap de locuitor este de peste 75 % din PIB-ul mediu al UE-27;

(d)

40 % din cuantumul costurilor eligibile în alte regiuni.

(13)   Ratele prevăzute la alineatul (12) pot fi majorate cu 20 de puncte procentuale, cu condiția ca intensitatea maximă a ajutoarelor să nu depășească 90 % în cazul:

(a)

tinerilor fermieri care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de ajutor;

(b)

investițiilor colective, cum ar fi instalațiile de depozitare care sunt utilizate de un grup de fermieri sau instalațiile pentru pregătirea produselor agricole înainte de comercializare, și în cazul proiectelor integrate care cuprind mai multe măsuri prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, inclusiv cele care au legătură cu fuzionarea unor organizații de producători;

(c)

investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice;

(d)

operațiunilor care beneficiază de sprijin în cadrul Parteneriatului european pentru inovare (PEI), cum ar fi investițiile într-un grajd nou, care permit testarea unei practici noi de adăpostire a animalelor care a fost elaborată în cadrul unui grup operațional alcătuit din fermieri, oameni de știință și organizații neguvernamentale din domeniul bunăstării animalelor;

(e)

investițiilor pentru îmbunătățirea mediului natural, a condițiilor de igienă sau a standardelor privind bunăstarea animalelor, menționate la alineatul (3) litera (b); în acest caz, rata majorată, după cum se prevede la prezentul alineat, se aplică numai costurilor suplimentare necesare pentru atingerea unui nivel care să depășească standardele în vigoare ale Uniunii și care să nu genereze o creștere a capacității de producție.

(14)   În ceea ce privește investițiile neproductive menționate la alineatul (3) litera (d) și investițiile pentru refacerea potențialului de producție menționate la alineatul (3) litera (e), intensitatea maximă a ajutoarelor nu depășește 100 %.

În cazul investițiilor legate de măsurile de prevenire, menționate la alineatul (3) litera (e), intensitatea maximă a ajutoarelor nu depășește 80 %. Aceasta poate fi însă majorată până la 100 % în cazul în care investiția este efectuată în mod colectiv de mai mulți beneficiari.

Articolul 15

Ajutoare pentru consolidarea terenurilor agricole

Ajutoarele pentru consolidarea terenurilor agricole sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite în capitolul I și sunt acordate exclusiv pentru costuri juridice și administrative, inclusiv pentru costuri aferente anchetelor, până la 100 % din costurile reale suportate.

Articolul 16

Ajutoare pentru investiții privind mutarea clădirilor fermei

(1)   Ajutoarele pentru investiții privind mutarea clădirilor fermei sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(5) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Mutarea clădirii unei ferme urmărește un obiectiv de interes public.

Interesul public invocat pentru a se justifica acordarea unui ajutor în temeiul prezentului articol se menționează în dispozițiile relevante ale statului membru în cauză.

(3)   În cazul în care mutarea unei clădiri a unei ferme constă în dezmembrarea, îndepărtarea și reconstruirea unor instalații existente, intensitatea ajutorului se limitează la 100 % din costurile reale suportate pentru activitățile respective.

(4)   În cazul în care, în afară de dezmembrarea, îndepărtarea și reconstruirea unor instalații existente menționate la alineatul (3), mutarea are drept rezultat modernizarea instalațiilor respective sau creșterea capacității de producție, se aplică intensitățile ajutoarelor pentru investiții menționate la articolul 14 alineatele (12) și (13) în ceea ce privește costurile aferente modernizării instalațiilor sau creșterii capacității de producție.

În sensul prezentului alineat, simpla înlocuire a unei clădiri sau a unor instalații existente cu o clădire sau cu instalații noi și moderne, fără a se modifica în mod fundamental producția obținută sau tehnologia utilizată nu se consideră că are legătură cu modernizarea.

(5)   Intensitatea maximă a ajutorului poate să ajungă până la 100 % din costurile eligibile, în cazul în care mutarea vizează activități apropiate de așezări rurale, menite să amelioreze calitatea vieții sau să sporească performanța de mediu a așezării.

Articolul 17

Ajutoare pentru investiții legate de prelucrarea de produse agricole și de comercializarea de produse agricole

(1)   Ajutoarele pentru investiții în active corporale sau în active necorporale legate de prelucrarea de produse agricole și de comercializarea de produse agricole sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(10) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Investiția vizează prelucrarea de produse agricole sau comercializarea de produse agricole.

(3)   Investițiile legate de producția de biocombustibili de origine alimentară nu sunt eligibile pentru ajutor în temeiul prezentului articol.

(4)   Investiția respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză în domeniul protecției mediului înconjurător. În cazul investițiilor care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE, ajutoarele sunt supuse condiției de a se fi efectuat o astfel de evaluare și de a se fi acordat aprobarea de dezvoltare proiectului de investiții în cauză înainte de data acordării ajutorului individual.

(5)   Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a)

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(b)

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(c)

costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b);

(d)

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci comerciale.

(6)   Costurile, altele decât cele prevăzute la alineatul (5) literele (a) și (b), aferente contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile de regie și cheltuielile de asigurare, nu sunt considerate costuri eligibile.

Capitalul circulant nu se consideră a fi un cost eligibil.

(7)   Nu se acordă ajutoare pentru investiții în scopul respectării standardelor în vigoare ale Uniunii.

(8)   Nu se acordă ajutoare prin încălcarea niciunei interdicții sau restricții stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, nici în cazul în care interdicțiile și restricțiile respective se referă numai la sprijinul din partea Uniunii prevăzut în regulamentul menționat.

(9)   Intensitatea ajutoarelor nu depășește:

(a)

75 % din cuantumul costurilor eligibile în regiunile ultraperiferice;

(b)

75 % din cuantumul costurilor eligibile în insulele mici din Marea Egee;

(c)

50 % din cuantumul costurilor eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate și în toate regiunile al căror PIB pe cap de locuitor în perioada 2007-2013 a fost mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-25 în perioada de referință, dar al căror PIB pe cap de locuitor este de peste 75 % din PIB-ul mediu al UE-27;

(d)

40 % din cuantumul costurilor eligibile în alte regiuni.

(10)   Ratele menționate la alineatul (9) pot fi majorate cu 20 de puncte procentuale, cu condiția ca intensitatea maximă a ajutoarelor să nu depășească 90 % în cazul operațiunilor:

(a)

care au legătură cu fuzionarea organizațiilor de producători; sau

(b)

care beneficiază de sprijin în cadrul PEI.

Articolul 18

Ajutoare la înființare pentru tinerii fermieri și pentru dezvoltarea fermelor mici

(1)   Ajutoarele la înființare pentru tinerii fermieri și ajutoarele la înființare pentru dezvoltarea fermelor mici sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(7) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Se acordă ajutoare tinerilor fermieri definiți la articolul 2 punctul 34 din prezentul regulament sau fermelor mici definite de statele membre.

Definiția fermelor mici dată de statele membre este cea inclusă și aprobată de către Comisie în cadrul programelor de dezvoltare rurală corespunzătoare.

Statele membre definesc praguri superioare și inferioare pentru accesul la ajutorul la înființare pentru tinerii fermieri și pentru dezvoltarea fermelor mici în ceea ce privește potențialul de producție al exploatației agricole, măsurat în producția standard definită la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 al Comisiei (34) sau un echivalent. Pragul inferior de acces la ajutoarele la înființare pentru tinerii fermieri este mai ridicat decât pragul superior de acces la ajutoarele pentru dezvoltarea fermelor mici.

Ajutoarele se limitează la microîntreprinderi și la întreprinderi mici.

(3)   În cazul în care ajutorul este acordat unui tânăr fermier care înființează o exploatație ca persoană juridică, tânărul agricultor exercită controlul efectiv pe termen lung asupra persoanei juridice în ceea ce privește deciziile referitoare la administrare, beneficii și riscuri financiare. În cazul în care mai multe persoane fizice, inclusiv persoane care nu sunt tineri fermieri, participă la capitalul sau la administrarea persoanei juridice, tânărul fermier trebuie să fie capabil să exercite un astfel de control efectiv pe termen lung, fie individual, fie împreună cu alte persoane. Dacă o persoană juridică este controlată de o altă persoană juridică, exclusiv sau în comun, aceste cerințe se aplică oricărei persoane fizice care deține controlul asupra celeilalte persoane juridice respective.

(4)   Ajutoarele sunt condiționate de prezentarea către autoritatea competentă a statului membru în cauză a unui plan de afaceri, a cărui punere în aplicare începe în termen de nouă luni de data adoptării deciziei de acordare a ajutorului.

În planul de afaceri se prezintă cel puțin următoarele:

(a)

în cazul ajutoarelor la înființare pentru tinerii fermieri:

(i)

situația inițială a exploatației agricole;

(ii)

etapele și obiectivele de dezvoltare a activităților exploatației agricole;

(iii)

detalii cu privire la acțiunile, inclusiv cele legate de durabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea activităților exploatației agricole, cum ar fi investițiile, formarea, consilierea;

(b)

în cazul ajutoarelor la înființare pentru dezvoltarea fermelor mici:

(i)

situația inițială a exploatației agricole;

(ii)

detalii cu privire la acțiunile, inclusiv cele legate de durabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, care ar putea contribui la atingerea viabilității economice, cum ar fi investițiile, formarea, cooperarea.

(5)   În cazul tinerilor fermieri, planul de afaceri menționat la alineatul (4) litera (a) a prezentului articol prevede că beneficiarul are obligația de a se conforma definiției fermierului activ prevăzute la articolul 2 punctul 42 în termen de 18 luni de la data instalării. Cu toate acestea, în cazul în care nu deține competențele și calificările profesionale adecvate pentru a se conforma definiției respective, beneficiarul are dreptul de a primi ajutor, cu condiția să își asume angajamentul de a dobândi competențele și calificările profesionale în cauză în termen de 36 de luni de la data adoptării deciziei de acordare a ajutorului. Angajamentul respectiv trebuie inclus în planul de afaceri.

(6)   Ajutoarele se furnizează sau se plătesc în cel puțin două tranșe sau rate de-a lungul unei perioade de maximum cinci ani.

În cazul tinerilor fermieri, ultima tranșă sau rată a ajutorului este condiționată de punerea corectă în aplicare a planului de afaceri menționat la alineatul (4) litera (a).

(7)   Valoarea ajutorului per tânăr fermier se bazează pe situația socioeconomică a statului membru în cauză și se limitează la 70 000 EUR.

Valoarea ajutorului per fermă mică se limitează la 15 000 EUR.

Articolul 19

Ajutoare la înființare destinate grupurilor și organizațiilor de producători din sectorul agricol

(1)   Ajutoarele la înființare pentru grupuri și organizații de producători sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(9) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Sunt eligibile pentru ajutor numai grupurile sau organizațiile de producători care au fost recunoscute în mod oficial de autoritatea competentă a statului membru în cauză, pe baza prezentării unui plan de afaceri.

(3)   Ajutoarele se acordă cu condiția respectării de către statul membru în cauză a obligației de a verifica faptul că obiectivele planului de afaceri menționat la alineatul (2) au fost îndeplinite într-o perioadă de cinci ani de la data recunoașterii oficiale a grupului sau a organizației de producători.

(4)   Acordurile, deciziile și practicile concertate încheiate în cadrul grupului sau al organizației de producători respectă regulile de concurență, astfel cum se aplică în temeiul articolelor 206-210 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(5)   Nu se acordă ajutoare:

(a)

organizațiilor, entităților sau organismelor de producție, cum ar fi societățile sau cooperativele, care au ca obiectiv gestionarea uneia sau mai multor exploatații agricole și care, în consecință, sunt, de fapt, producători individuali;

(b)

asociațiilor agricole care desfășoară activități, cum ar fi sprijinul reciproc, servicii de înlocuire în cadrul fermei și servicii de gestionare a fermelor, în cadrul exploatațiilor membrilor, fără a fi implicate în adaptarea în comun a ofertei la piață;

(c)

grupurilor, organizațiilor sau asociațiilor de producători care au obiective incompatibile cu articolul 152 alineatul (1) litera (c), cu articolul 152 alineatul (3) și cu articolul 156 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(6)   Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile: costurile aferente închirierii unor spații corespunzătoare, achiziționarea de echipamente de birou, inclusiv hardware și software, costurile cu personalul administrativ, cheltuielile de regie și taxele juridice și administrative.

În cazul în care spațiile sunt achiziționate, costurile eligibile pentru spații se limitează la costurile de închiriere la prețul pieței.

(7)   Ajutoarele se plătesc ca ajutoare forfetare în tranșe anuale pentru primii cinci ani de la data la care grupul sau organizația de producători a fost recunoscută în mod oficial de autoritatea competentă pe baza planului de afaceri menționat la alineatul (2).

Statele membre plătesc ultima tranșă numai după ce au verificat punerea corectă în aplicare a planului de afaceri respectiv.

Ajutoarele sunt degresive.

(8)   Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.

(9)   Valoarea ajutorului se limitează la 500 000 EUR.

Articolul 20

Ajutoare destinate participării producătorilor de produse agricole la sistemele de calitate

(1)   Următoarele categorii de ajutoare pentru producătorii de produse agricole sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat:

(a)

ajutoarele destinate participării pentru prima dată la sistemele de calitate, în cazul în îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(6) ale prezentului articol și în capitolul I;

(b)

ajutoarele pentru acoperirea costurilor aferente măsurilor de control obligatorii în ceea ce privește sistemele de calitate, întreprinse în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale, de către sau în numele autorității competente, în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2), (4), (6), (7) și (8) ale prezentului articol și în capitolul I;

(c)

ajutoarele pentru acoperirea costurilor aferente activităților de cercetare de piață, conceperii și designului de produse sau pregătirii cererilor de recunoaștere a sistemelor de calitate în cazul în care îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2), (6), (7) și (8) din prezentul articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele menționate la alineatul (1) se acordă în legătură cu următoarele sisteme de calitate:

(a)

sistemele de calitate instituite în temeiul următoarelor regulamente și dispoziții:

(i)

partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, în ceea ce privește vinul;

(ii)

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012;

(iii)

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (35);

(iv)

Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (36);

(v)

Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (37);

(b)

sistemele de calitate, inclusiv sistemele de certificare a fermelor, pentru produsele agricole recunoscute de statele membre ca îndeplinind următoarele criterii:

(i)

specificitatea produsului final obținut în cadrul unor astfel de sisteme de calitate trebuie să derive din obligația clară de a garanta:

caracteristicile specifice ale produsului; sau

metodele specifice de cultivare sau de producție; sau

o calitate a produsului final care depășește în mod semnificativ standardele comerciale aplicabile produselor de larg consum în ceea ce privește sănătatea publică, sănătatea animalelor sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau protecția mediului înconjurător;

(ii)

sistemul de calitate trebuie să fie deschis tuturor producătorilor;

(iii)

sistemul de calitate trebuie să prevadă un caiet de sarcini obligatoriu al produsului final, iar respectarea acestuia trebuie verificată de autoritățile publice sau de un organism de inspecție independent;

(iv)

sistemul de calitate trebuie să fie transparent și să asigure trasabilitatea completă a produselor agricole;

(c)

sistemele de certificare voluntară a produselor agricole, recunoscute de statul membru în cauză ca îndeplinind cerințele prevăzute în Comunicarea Comisiei — Orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare (38).

(3)   Ajutoarele menționate la alineatul (1) litera (a) se acordă producătorilor de produse agricole sub forma unui stimulent financiar anual al cărui nivel se stabilește în funcție de cel al costurilor fixe rezultate din participarea la sistemele de calitate.

(4)   Ajutoarele menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) nu se acordă pentru acoperirea costurilor aferente controalelor efectuate de beneficiarul însuși sau în cazul în care legislația Uniunii prevede că respectivele costuri aferente controalelor trebuie să fie suportate de producătorii de produse agricole și de grupurile de astfel de producători, fără să se precizeze nivelul efectiv al cheltuielilor.

(5)   Ajutoarele menționate la alineatul (1) litera (a) se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani și se limitează la 3 000 EUR pe beneficiar și pe an.

(6)   Ajutoarele sunt accesibile tuturor întreprinderilor eligibile din zona în cauză, pe baza unor condiții definite în mod obiectiv.

(7)   Ajutoarele menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) nu implică plăți directe către beneficiari.

Ajutoarele menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) se plătesc organismului responsabil pentru măsurile de control, prestatorului activității de cercetare sau furnizorului serviciilor de consiliere.

(8)   Ajutoarele menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) se limitează la 100 % din costurile reale suportate.

Articolul 21

Ajutoare pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare

(1)   Ajutoarele pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(8) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele acoperă acțiunile de formare profesională și de dobândire de competențe, inclusiv cursurile de formare, atelierele și îndrumarea profesională, activitățile demonstrative și acțiunile de informare.

Ajutoarele pot să acopere, de asemenea, schimburile pe termen scurt de administratori de ferme și vizitele la ferme.

Ajutoarele pentru activități demonstrative pot să acopere costurile relevante ale investițiilor.

(3)   Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a)

costurile aferente organizării acțiunilor de formare profesională, costurile acțiunilor de dobândire de competențe, inclusiv cursuri de formare, ateliere și îndrumare profesională, costurile activităților demonstrative sau ale acțiunilor de informare;

(b)

costurile de călătorie și de cazare și cheltuielile cu diurna ale participanților;

(c)

costurile aferente furnizării de servicii de înlocuire pe durata absenței participanților;

(d)

în cazul proiectelor demonstrative legate de investiții:

(i)

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(ii)

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(iii)

costurile generale legate de cheltuielile menționate la punctele (i) și (ii), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la punctele (i) și (ii);

(iv)

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci comerciale.

(4)   Costurile menționate la alineatul (3) litera (d) sunt eligibile numai în măsura în care sunt suportate pentru un proiect demonstrativ și pe durata respectivului proiect demonstrativ.

Se consideră eligibile numai costurile de amortizare care corespund duratei de viață a proiectului demonstrativ, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate.

(5)   Ajutoarele menționate la alineatul (3) literele (a) și (c) nu implică plăți directe către beneficiari.

Ajutoarele menționate la alineatul (3) literele (a) și (c) se plătesc furnizorului de servicii de transfer de cunoștințe și de acțiuni de informare.

(6)   Organismele care furnizează servicii de transfer de cunoștințe și acțiuni de informare dispun de capacități corespunzătoare, și anume de personal calificat și de formare periodică, pentru a îndeplini sarcinile respective.

Activitățile menționate la alineatul (2) pot fi furnizate de grupuri sau de alte organizații de producători, indiferent de dimensiunea acestora.

(7)   Ajutoarele sunt accesibile tuturor întreprinderilor eligibile din zona în cauză, pe baza unor condiții definite în mod obiectiv.

În cazul în care activitățile menționate la alineatul (2) sunt furnizate de grupuri și organizații de producători, accesul la activitățile respective nu este condiționat de calitatea de membru al grupurilor sau al organizațiilor în cauză.

Orice contribuție a unor părți care nu sunt membre ale grupului sau ale organizației de producători în cauză la costurile administrative ale grupului sau ale organizației de producători în cauză se limitează la costurile aferente furnizării activităților menționate la alineatul (2).

(8)   Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.

În cazul proiectelor demonstrative menționate la alineatul (3) litera (d) valoarea maximă a ajutorului este limitată la 100 000 EUR pe o perioadă de 3 ani fiscali.

Articolul 22

Ajutoare pentru servicii de consiliere

(1)   Ajutoarele pentru servicii de consiliere sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(8) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele sunt menite să sprijine întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul agricol și tinerii fermieri să beneficieze de servicii de consiliere pentru îmbunătățirea performanțelor economice și de mediu ale întreprinderilor sau ale investițiilor lor, precum și pentru îmbunătățirea capacității acestora de a respecta clima și de a fi reziliente la schimbările climatice.

(3)   Serviciile de consiliere au legătură cu cel puțin una dintre prioritățile Uniunii în ceea ce privește dezvoltarea rurală, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, și acoperă cel puțin unul dintre următoarele elemente:

(a)

obligațiile care derivă din cerințele legale în materie de gestionare sau standardele privind bunele condiții agricole și de mediu prevăzute în titlul VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

(b)

după caz, practicile agricole benefice pentru climă și pentru mediul înconjurător prevăzute în titlul III capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și menținerea suprafeței agricole menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat;

(c)

măsurile care vizează modernizarea, îmbunătățirea competitivității, integrarea sectorială, inovarea, orientarea către piață, precum și promovarea antreprenoriatului;

(d)

cerințele definite de statele membre pentru punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

(e)

cerințele definite de statele membre pentru punerea în aplicare a articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (39) și, în special, respectarea principiilor generale de gestionare integrată a dăunătorilor menționate la articolul 14 din Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului (40);

(f)

după caz, standardele de securitate la locul de muncă sau standardele de securitate care au legătură cu ferma;

(g)

consilierea specifică pentru fermierii care se instalează pentru prima dată, inclusiv consilierea în domeniul durabilității mediului și a sustenabilității economice.

(4)   Consilierea poate să acopere, de asemenea, alte aspecte decât cele prevăzute la alineatul (3) al prezentului articol, legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitatea și protecția apelor, astfel cum se prevede în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sau legate de performanțele economice și de mediu ale exploatației agricole, inclusiv aspectele legate de competitivitate. Aceasta poate include consilierea pentru dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare, agricultura ecologică și aspectele legate de sănătate ale creșterii animalelor.

(5)   Ajutoarele nu implică plăți directe către beneficiari. Ajutoarele se plătesc furnizorului serviciilor de consiliere.

(6)   Organismele selecționate pentru a furniza servicii de consiliere dispun de resurse corespunzătoare, și anume de personal calificat, care beneficiază periodic de formare, cu experiență în domeniul consilierii și competent în sectoarele care fac obiectul consilierii furnizate.

Serviciile de consiliere pot fi furnizate de grupuri sau alte organizații de producători, indiferent de dimensiunea acestora.

Atunci când oferă consiliere, furnizorul serviciului de consiliere respectă obligațiile de nedivulgare menționate la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(7)   Ajutoarele sunt accesibile tuturor întreprinderilor eligibile din zona în cauză, pe baza unor condiții definite în mod obiectiv.

În cazul în care serviciile de consiliere sunt furnizate de grupuri și organizații de producători, accesul la aceste servicii nu este condiționat de calitatea de membru al grupurilor sau organizațiilor în cauză.

Orice contribuție a unor părți care nu sunt membre ale grupului sau ale organizației în cauză la costurile administrative ale grupului sau ale organizației respective se limitează la costurile aferente furnizării serviciilor de consiliere.

(8)   Valoarea ajutorului se limitează la 1 500 EUR pe consiliere.

Articolul 23

Ajutoare pentru servicii de înlocuire în ferme

(1)   Ajutoarele pentru servicii de înlocuire în ferme sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(5) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele acoperă costurile reale ocazionate de înlocuirea unui fermier, a unei persoane fizice care este membră a gospodăriei agricole sau a unui lucrător agricol în perioada absenței sale de la locul de muncă din cauza unei boli, inclusiv a unei boli a copilului, de sărbători, în timpul concediului de maternitate și al concediului pentru creșterea copilului sau în caz de deces.

(3)   Durata totală a înlocuirii este limitată la 3 luni pe an și pe beneficiar, cu excepția înlocuirii în perioada concediului de maternitate și a concediului pentru creșterea copilului, care este limitată la 6 luni în fiecare caz.

(4)   Ajutoarele nu implică plăți directe către beneficiari.

Ajutoarele se plătesc furnizorului serviciilor de înlocuire în ferme.

Serviciile de înlocuire în ferme pot fi furnizate de grupuri și organizații de producători, indiferent de dimensiunea acestora. În acest caz, calitatea de membru al unor astfel de grupuri sau organizații nu reprezintă o condiție pentru a avea acces la serviciul în cauză.

(5)   Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile reale suportate.

Articolul 24

Ajutoare pentru măsuri de promovare a produselor agricole

(1)   Ajutoarele pentru măsuri de promovare a produselor agricole sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(8) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele acoperă costurile aferente:

(a)

organizării de concursuri, târguri comerciale și expoziții și participării la acestea;

(b)

publicațiilor menite să sensibilizeze publicul larg cu privire la produsele agricole.

(3)   Publicațiile menționate la alineatul (2) litera (b) trebuie să nu facă trimitere la o anumită întreprindere, marcă sau origine.

Această restricție nu se aplică însă în cazul trimiterilor la originea produselor agricole care fac obiectul:

(a)

sistemelor de calitate menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (a), cu condiția ca trimiterea să corespundă exact celei protejate de Uniune;

(b)

sistemelor de calitate menționate la articolul 20 alineatul (2) literele (b) și (c), cu condiția ca trimiterea să fie un element secundar al mesajului.

(4)   Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile aferente organizării și participării la concursuri, târguri comerciale și expoziții prevăzute la alineatul (2) litera (a):

(a)

taxele de participare;

(b)

costurile de călătorie și costurile pentru transportul animalelor;

(c)

costurile aferente publicațiilor și site-urilor internet care anunță evenimentul;

(d)

închirierea spațiilor și a standurilor de expoziție și costurile aferente instalării și demontării acestora;

(e)

premii simbolice, cu o valoare de până la 1 000 EUR pe premiu și pe câștigător al unui concurs.

(5)   Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile aferente publicațiilor menite să sensibilizeze publicul larg cu privire la produsele agricole, menționate la alineatul (2) litera (b):

(a)

costurile aferente publicațiilor pe suport de hârtie și electronic, site-urilor internet și spoturilor publicitare difuzate prin mijloace electronice, la radio sau la televiziune, care urmăresc să prezinte informații faptice cu privire la beneficiarii dintr-o anumită regiune sau care produc un anumit produs agricol, cu condiția ca informațiile să fie neutre și ca toți beneficiarii în cauză să aibă șanse egale de a apărea în publicație;

(b)

costurile de diseminare a cunoștințelor științifice și a informațiilor faptice cu privire la:

(i)

sistemele de calitate menționate la articolul 20 alineatul (2) deschise produselor agricole din alte state membre și din țări terțe;

(ii)

produsele agricole generice, precum și la avantajele lor nutriționale și recomandările de utilizare a acestora.

(6)   Ajutoarele se acordă:

(a)

în natură; sau

(b)

pe baza rambursării costurilor reale suportate de beneficiar.

În cazul în care se acordă în natură, ajutoarele nu implică plăți directe către beneficiari, ci se plătesc furnizorului măsurilor de promovare.

Măsurile de promovare pot fi furnizate de grupuri sau de alte organizații de producători, indiferent de dimensiunea acestora.

Ajutoarele pentru premiile simbolice menționate la alineatul (4) litera (e) se plătesc furnizorului măsurilor de promovare numai în cazul în care premiul a fost efectiv acordat și la prezentarea unei dovezi privind acordarea.

(7)   Ajutoarele pentru măsuri de promovare sunt accesibile tuturor întreprinderilor eligibile din zona în cauză, pe baza unor condiții definite în mod obiectiv.

În cazul în care măsura de promovare este întreprinsă de grupuri și organizații de producători, participarea nu este condiționată de calitatea de membru al grupurilor sau al organizațiilor în cauză și orice contribuție sub formă de comisioane de administrare percepute grupului sau organizației în cauză se limitează la costul furnizării măsurilor de promovare.

(8)   Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.

Articolul 25

Ajutoare pentru compensarea pagubelor cauzate de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale

(1)   Ajutoarele destinate compensării IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare pentru pagubele cauzate de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(10) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele acordate în temeiul prezentului articol fac obiectul următoarelor condiții:

(a)

autoritatea competentă a statului membru a recunoscut în mod oficial evenimentul ca fiind un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale; și

(b)

există o legătură de cauzalitate directă între fenomenul meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale și pagubele suferite de întreprindere.

(3)   Ajutoarele se plătesc direct întreprinderii în cauză sau unui grup sau organizații de producători al cărei membru este întreprinderea respectivă.

În cazul în care ajutoarele se plătesc unui grup sau unei organizații de producători, valoarea acestora nu depășește valoarea ajutorului pentru care este eligibilă întreprinderea respectivă.

(4)   Schemele de ajutoare se instituie în termen de trei ani de la data producerii fenomenului meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale.

Ajutoarele se plătesc în termen de patru ani de la data respectivă.

(5)   Sunt eligibile costurile aferente pagubelor suportate ca o consecință directă a fenomenului meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale, astfel cum au fost evaluate de o autoritate publică, de un expert independent recunoscut de autoritatea care acordă ajutorul sau de o societate de asigurare.

Pagubele respective pot include următoarele:

(a)

pierderea de venituri ca urmare a distrugerii totale sau parțiale a producției agricole, precum și a mijloacelor de producție menționate la alineatul (6);

(b)

pagubele materiale menționate la alineatul (7).

(6)   Pierderea de venituri se calculează prin scăderea:

(a)

rezultatului înmulțirii cantității de produse agricole obținute în anul în care s-a produs fenomenul meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale sau în fiecare an următor afectat de distrugerea totală sau parțială a mijloacelor de producție cu prețul de vânzare mediu obținut în cursul anului respectiv;

din

(b)

rezultatul înmulțirii cantității anuale medii de produse agricole obținute în perioada de trei ani care a precedat fenomenul meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale sau a unei medii pe trei ani bazate pe perioada de cinci ani care a precedat fenomenul meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale, valoarea cea mai mare și valoarea cea mai mică fiind excluse, cu prețul de vânzare mediu obținut.

Această reducere poate fi calculată fie la nivelul producției agricole anuale, fie la nivelul culturilor sau al animalelor.

La cuantumul respectiv se pot adăuga alte costuri suportate de beneficiar ca urmare a producerii fenomenului meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale.

Din cuantumul respectiv se scade orice cost nesuportat din cauza fenomenului meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale.

Se pot utiliza indici pentru a calcula producția agricolă a beneficiarului, cu condiția ca metoda de calcul utilizată să permită stabilirea pierderii reale suportate de beneficiar în anul respectiv.

(7)   Pagubele materiale cauzate unor active precum clădirile fermei, echipamentele și utilajele, stocurile și mijloacele de producție de fenomenul meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale se calculează pe baza costurilor de reparație sau a valorii economice pe care o aveau activele afectate înainte de fenomenul meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale.

Această valoare nu depășește costul reparației sau scăderea valorii echitabile de piață provocată de calamitate, și anume diferența dintre valoarea activului respectiv imediat înainte și imediat după producerea fenomenului meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale.

În cazul în care reducerea venitului beneficiarului menționată la alineatul (6) se calculează la nivelul culturilor sau al animalelor, se iau în considerare numai pagubele materiale legate de cultura sau de animalele respective.

(8)   Calculul pagubelor suferite din cauza fenomenului meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale se efectuează la nivelul beneficiarului individual.

(9)   Ajutoarele acordate în temeiul prezentului articol se reduc cu 50 %, cu excepția cazului în care se acordă unor beneficiari care au încheiat o asigurare care acoperă cel puțin 50 % din producția lor anuală medie sau din veniturile rezultate din producție și riscurile climatice cele mai frecvente din punct de vedere statistic în statul membru sau în regiunea în cauză care fac obiectul asigurării.

(10)   Ajutoarele și orice altă plată primită în scopul compensării pierderilor, inclusiv plățile efectuate în cadrul altor măsuri naționale sau ale Uniunii ori în cadrul polițelor de asigurare aferente pagubelor pentru care se acordă ajutor, se limitează la 80 % din costurile eligibile.

Intensitatea ajutorului poate fi majorată la 90 % în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale.

Articolul 26

Ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente prevenirii, controlului și eradicării bolilor animalelor și organismelor dăunătoare plantelor și ajutoare pentru repararea pagubelor cauzate de boli ale animalelor sau de organisme dăunătoare plantelor

(1)   Ajutoarele destinate IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare pentru acoperirea costurilor aferente prevenirii, controlului și eradicării bolilor animalelor sau organismelor dăunătoare plantelor și ajutoarele destinate compensării acestor întreprinderi pentru pierderile cauzate de respectivele boli ale animalelor sau organisme dăunătoare plantelor sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(13) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele se plătesc numai:

(a)

în legătură cu boli ale animalelor sau cu organisme dăunătoare plantelor pentru care există norme ale Uniunii sau norme naționale, stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative; și

(b)

în cadrul:

(i)

unui program public la nivelul Uniunii, la nivel național sau la nivel regional pentru prevenirea apariției, controlul sau eradicarea bolii animalelor sau a organismului în cauză dăunător plantelor; sau

(ii)

al măsurii de urgență impuse de autoritatea competentă; sau

(iii)

al măsurilor de eradicare sau de prevenire a răspândirii unui organism dăunător plantelor puse în aplicare în conformitate cu Directiva 2000/29/CE a Consiliului.

Programul și măsurile menționate la litera (b) cuprind o descriere a măsurilor respective de prevenire, de control sau de eradicare.

(3)   Ajutoarele nu se referă la măsuri în cazul cărora legislația Uniunii prevede suportarea costului aferent acestora de către beneficiar, cu excepția cazului în care costul măsurilor respective este compensat integral de redevențele pe care beneficiarii au obligația de a le achita.

(4)   În ceea ce privește bolile animalelor, ajutoarele se acordă numai pentru bolile animalelor menționate în lista bolilor animalelor stabilită de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor sau pentru bolile animalelor și zoonozele enumerate în anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (41).

(5)   Ajutoarele se plătesc direct întreprinderii în cauză sau unui grup sau organizații de producători al cărei membru este întreprinderea respectivă.

În cazul în care ajutoarele se plătesc unui grup sau unei organizații de producători, valoarea acestora nu depășește valoarea ajutorului pentru care este eligibilă întreprinderea respectivă.

(6)   Schemele de ajutoare se instituie în termen de trei ani de la data suportării costurilor sau a producerii pierderii cauzate de boala animalelor sau de organismul dăunător plantelor.

Ajutoarele se plătesc în termen de patru ani de la data respectivă.

(7)   În cazul măsurilor de prevenire, ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a)

controalele sanitare;

(b)

analizele, inclusiv diagnosticele in vitro;

(c)

testele și alte măsuri de depistare, inclusiv testele de EST și de ESB;

(d)

achiziționarea, depozitarea, administrarea și distribuirea de vaccinuri, medicamente, substanțe pentru tratamentul animalelor și produse de protecție a plantelor;

(e)

sacrificarea preventivă sau reformarea animalelor ori distrugerea produselor de origine animală și a plantelor și curățarea și dezinfectarea exploatației și a echipamentelor.

(8)   În cazul măsurilor de control și de eradicare, ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a)

testele și alte măsuri de depistare în cazul bolilor animalelor, inclusiv testele de EST și de ESB;

(b)

achiziționarea, depozitarea, administrarea și distribuirea de vaccinuri, medicamente, substanțe pentru tratamentul animalelor și produse de protecție a plantelor;

(c)

sacrificarea sau reformarea și distrugerea animalelor și distrugerea produselor conexe acestora sau distrugerea plantelor, inclusiv a celor care mor sau sunt distruse ca urmare a vaccinărilor sau a altor măsuri dispuse de autoritățile competente, și curățarea și dezinfectarea exploatației și a echipamentelor.

(9)   În cazul ajutoarelor pentru repararea pagubelor cauzate de boli ale animalelor sau de organisme dăunătoare plantelor, compensația se calculează numai în raport cu:

(a)

valoarea de piață a animalelor sacrificate, reformate sau decedate, a produselor conexe acestora sau a plantelor distruse:

(i)

din cauza bolii animalelor sau a organismului dăunător plantelor;

(ii)

în cadrul unui program public sau al unei măsuri publice menționate la alineatul (2) litera (b).

Respectiva valoare de piață se stabilește pe baza valorii animalelor, a produselor și a plantelor imediat înainte de apariția sau de confirmarea oricărei suspiciuni de boală a animalelor sau de organisme dăunătoare plantelor;

(b)

pierderea de venituri ca urmare a respectării obligațiilor de carantină, a dificultăților întâmpinate la refacerea șeptelului sau la replantare și a rotației obligatorii a culturilor impuse în cadrul unui program public sau al unei măsuri publice menționate la alineatul (2) litera (b).

Din suma respectivă se scad orice costuri care nu sunt direct suportate ca urmare respectivelor boli ale animalelor sau organisme dăunătoare plantelor și care, în alte circumstanțe, ar fi fost suportate de beneficiar.

(10)   Ajutoarele pentru repararea pagubelor cauzate de boli ale animalelor sau de organisme dăunătoare plantelor, se limitează la costurile și pagubele cauzate de boli ale animalelor și de organisme dăunătoare plantelor pentru care autoritatea competentă:

(a)

a recunoscut în mod oficial existența unui focar, în cazul unei boli a animalelor; sau

(b)

a confirmat în mod oficial prezența lor, în cazul organismelor dăunătoare plantelor.

(11)   Ajutoarele în legătură cu costurile eligibile menționate la alineatele (7) și (8) se acordă în natură și se plătesc furnizorului măsurilor de prevenire și de eradicare.

Prin derogare de la primul paragraf al prezentului alineat, ajutoarele în legătură cu costurile eligibile menționate la următoarele alineate pot fi acordate în mod direct beneficiarului pe baza rambursării costurilor reale suportate de acesta:

(a)

alineatul (7) litera (d) și alineatul (8) litera (b) în cazul bolilor animalelor sau al organismelor dăunătoare plantelor; și

(b)

alineatul (7) litera (e) și alineatul (8) litera (c) în cazul organismelor dăunătoare plantelor și pentru curățarea și dezinfectarea exploatației și a echipamentelor.

(12)   Nu se acordă ajutoare individuale în cazul în care se stabilește că apariția bolii animalelor sau infestarea cu organismul dăunător plantelor a fost cauzată de beneficiar, în mod intenționat sau din neglijență.

(13)   Ajutoarele și orice altă plată, inclusiv plățile efectuate în cadrul altor măsuri naționale sau ale Uniunii ori în cadrul polițelor de asigurare, primite de beneficiar pentru aceleași costuri eligibile prevăzute la alineatele (7), (8) și (9) se limitează la 100 % din costurile eligibile.

Articolul 27

Ajutoare pentru sectorul creșterii animalelor și ajutoare pentru animalele moarte

(1)   Următoarele ajutoare acordate crescătorilor de animale sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2) și (3) ale prezentului articol și în capitolul I:

(a)

ajutoarele la o rată de până la 100 % din costurile administrative aferente întocmirii și ținerii registrelor genealogice;

(b)

ajutoarele la o rată de până la 70 % din costurile aferente testelor efectuate de terți sau în numele unor terți pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului, cu excepția controalelor efectuate de proprietarul șeptelului și a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui;

(c)

ajutoarele la o rată de până la 100 % din costurile aferente eliminării animalelor moarte și de până la 75 % din costurile aferente distrugerii respectivelor animale moarte sau ajutoarele până la o intensitate a ajutorului echivalentă pentru costurile primelor plătite de fermieri pentru o asigurare care acoperă costurile aferente eliminării și distrugerii animalelor moarte;

(d)

ajutoarele la o rată de până la 100 % din costurile aferente eliminării și distrugerii animalelor moarte, în cazul în care ajutoarele sunt finanțate prin taxe sau prin contribuții obligatorii destinate finanțării distrugerii respectivelor animale moarte, cu condiția ca astfel de taxe sau contribuții să se limiteze la sectorul cărnii și să fie impuse direct acestui sector;

(e)

ajutoarele la o rată de până la 100 % din costurile aferente eliminării și distrugerii animalelor moarte, în cazul în care există obligația de a se efectua teste de EST pe respectivele animale moarte sau în cazul unui focar de boală a animalelor menționat la articolul 26 alineatul (4).

(2)   Ajutoarele prevăzute la alineatul (1) literele (c), (d) și (e) sunt condiționate de existența unui program coerent de monitorizare care să asigure eliminarea în condiții de siguranță a tuturor animalelor moarte din statul membru în cauză.

Ajutoarele pentru acoperirea costului primelor plătite de fermieri pentru o asigurare care acoperă costurile aferente eliminării și distrugerii animalelor moarte menționate la alineatul (1) litera (c) a prezentului articol îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 28 alineatul (2).

(3)   Ajutoarele se acordă în natură și nu implică plăți directe către beneficiari.

În scopul de a facilita gestionarea ajutoarelor menționate la alineatul (1) literele (c), (d) și (e), respectivele ajutoare se pot plăti operatorilor economici sau organismelor care:

(a)

își desfășoară activitatea în aval față de întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul creșterii animalelor; și

(b)

furnizează servicii legate de eliminarea și distrugerea animalelor moarte.

Articolul 28

Ajutoare pentru plata primelor de asigurare

(1)   Ajutoarele acordate IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare pentru plata primelor de asigurare sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(6) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele:

(a)

nu constituie o piedică în calea funcționării pieței interne a serviciilor de asigurare;

(b)

nu se limitează la asigurările oferite de o singură societate de asigurare sau de un singur grup de societăți de asigurare;

(c)

nu sunt condiționate de încheierea contractului de asigurare cu o societate stabilită în statul membru în cauză.

(3)   Asigurarea este menită să acopere pierderile cauzate de oricare dintre următoarele:

(a)

calamități naturale;

(b)

un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale și de alte fenomene meteorologice nefavorabile;

(c)

boli ale animalelor sau organisme dăunătoare plantelor;

(d)

animale protejate.

(4)   Asigurarea:

(a)

compensează numai costurile aferente reparării pierderilor menționate la alineatul (3);

(b)

nu impune cerințe sau mențiuni privind tipul sau cantitatea producției agricole viitoare.

(5)   Statele membre pot limita valoarea primei de asigurare eligibile pentru ajutor prin aplicarea unor plafoane corespunzătoare.

(6)   Intensitatea ajutorului se limitează la 65 % din costurile primei de asigurare.

SECȚIUNEA 2

Ajutoare pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole

Articolul 29

Ajutoare pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole

(1)   Ajutoarele pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(6) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Investiția respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză.

(3)   Se acordă ajutoare pentru patrimoniul cultural și natural sub formă de peisaje naturale și clădiri care este recunoscut în mod oficial ca patrimoniu cultural sau natural de către autoritățile publice competente ale statului membru în cauză.

(4)   Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile destinate conservării patrimoniului cultural și natural:

(a)

costurile aferente investițiilor în active corporale;

(b)

lucrările de investiții.

(5)   Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.

(6)   Ajutoarele pentru lucrări de investiții se limitează la 10 000 EUR pe an.

SECȚIUNEA 3

Ajutoare pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale în sectorul agricol

Articolul 30

Ajutoare pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale în sectorul agricol

(1)   Schemele de ajutoare pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2)-(8) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele acordate în temeiul prezentului articol fac obiectul următoarelor condiții:

(a)

autoritatea competentă a statului membru a recunoscut în mod oficial evenimentul ca fiind o calamitate naturală; și

(b)

există o legătură de cauzalitate directă între calamitatea naturală și pagubele suferite de întreprindere.

(3)   Ajutoarele se plătesc direct întreprinderii în cauză sau unui grup sau organizații de producători al cărei membru este întreprinderea respectivă.

În cazul în care ajutoarele se plătesc unui grup sau unei organizații de producători, valoarea acestora nu depășește valoarea ajutorului pentru care este eligibilă întreprinderea respectivă.

(4)   Schemele de ajutoare care au legătură cu o anumită calamitate naturală se instituie în termen de trei ani de la data producerii calamității naturale respective.

Ajutoarele se plătesc în termen de patru ani de la data respectivă.

(5)   Sunt eligibile costurile aferente pagubelor suportate ca o consecință directă a calamității naturale, astfel cum au fost evaluate de o autoritate publică, de un expert independent recunoscut de autoritatea care acordă ajutorul sau de o societate de asigurare.

Pagubele respective pot include următoarele:

(a)

pagubele materiale cauzate unor active, precum clădirile, echipamentele, utilajele, stocurile și mijloacele de producție;

(b)

pierderea de venituri care rezultă din distrugerea totală sau parțială a producției agricole și a mijloacelor de producție agricolă.

Pagubele se calculează la nivelul beneficiarului individual.

(6)   Calculul pagubelor materiale se bazează pe costurile reparației sau pe valoarea economică pe care o avea activul afectat înainte de calamitatea respectivă. Această valoare nu depășește costul reparației sau scăderea valorii echitabile de piață provocată de calamitate, și anume diferența dintre valoarea bunului respectiv imediat înainte și imediat după producerea calamității.

(7)   Pierderea de venituri se calculează prin scăderea:

(a)

rezultatului înmulțirii cantității de produse agricole obținute în anul în care s-a produs calamitatea naturală sau în fiecare an următor afectat de distrugerea totală sau parțială a mijloacelor de producție cu prețul de vânzare mediu obținut în cursul anului respectiv;

din

(b)

rezultatul înmulțirii cantității anuale medii de produse agricole obținute în perioada de trei ani care a precedat calamitatea naturală sau a unei medii pe trei ani bazate pe perioada de cinci ani care a precedat calamitatea naturală, valoarea cea mai mare și valoarea cea mai mică fiind excluse, cu prețul de vânzare mediu obținut.

La cuantumul respectiv se pot adăuga alte costuri suportate de beneficiar ca urmare a producerii fenomenului meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale.

Din cuantumul respectiv se scade orice cost nesuportat din cauza calamității naturale.

Se pot utiliza indici pentru a calcula producția agricolă anuală a beneficiarului, cu condiția ca metoda de calcul utilizată să permită stabilirea pierderii reale suportate de beneficiar în anul respectiv.

(8)   Ajutoarele și orice altă plată primită în scopul compensării pagubelor, inclusiv plățile efectuate în cadrul polițelor de asigurare, se limitează la 100 % din costurile eligibile.

SECȚIUNEA 4

Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectoarele agricol și forestier

Articolul 31

Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectoarele agricol și forestier

(1)   Ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare în sectoarele agricol și forestier sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(7) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Proiectul care beneficiază de ajutor prezintă interes pentru toate întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul sau subsectorul agricol sau forestier specific în cauză.

(3)   Înainte de data demarării proiectului care beneficiază de ajutor, se publică pe internet următoarele informații:

(a)

faptul că urmează să se desfășoare proiectul care beneficiază de ajutor;

(b)

obiectivele proiectului care beneficiază de ajutor;

(c)

o dată aproximativă de publicare a rezultatelor preconizate ale proiectului care beneficiază de ajutor;

(d)

locul publicării pe internet a rezultatelor preconizate ale proiectului care beneficiază de ajutor;

(e)

mențiunea că rezultatele proiectului care beneficiază de ajutor sunt puse în mod gratuit la dispoziția tuturor întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul sau subsectorul agricol sau forestier specific în cauză.

(4)   Rezultatele proiectului care beneficiază de ajutor sunt puse la dispoziție pe internet de la data finalizării proiectului care beneficiază de ajutor sau de la data la care se furnizează orice informație referitoare la rezultatele respective membrilor oricărei organizații date, în funcție de care dintre aceste date survine prima în ordine cronologică. Rezultatele rămân disponibile pe internet timp de cel puțin 5 ani de la data finalizării proiectului care beneficiază de ajutor.

(5)   Ajutoarele se acordă direct organismului de cercetare și de diseminare a cunoștințelor.

Ajutoarele nu implică plăți către întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul agricol bazate pe prețul produselor agricole.

(6)   Costurile eligibile sunt următoarele:

(a)

costuri cu personalul, pentru cercetători, tehnicieni sau alți membri ai personalului de sprijin, în măsura în care sunt angajați în proiect;

(b)

costurile aferente instrumentelor și echipamentelor în măsura și pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului. Atunci când astfel de instrumente și echipamente nu se folosesc în proiect pe întreaga lor durată de viață, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate.

(c)

costurile cu clădirile și terenurile, în măsura și pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului. În ceea ce privește clădirile, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate. În cazul terenurilor, sunt eligibile costurile transferului comercial sau costurile de capital efectiv suportate;

(d)

costurile cu cercetarea contractuală, cunoștințele și brevetele cumpărate sau obținute cu licență din surse externe în condiții de concurență deplină, precum și costurile consultanței și ale serviciilor echivalente utilizate exclusiv pentru proiect;

(e)

cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, ale consumabilelor și ale altor produse similare suportate direct ca rezultat al proiectului.

(7)   Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.

SECȚIUNEA 5

Ajutoare pentru sectorul forestier

Articolul 32

Ajutoare pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite

(1)   Ajutoarele pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite acordate deținătorilor publici și privați de terenuri și asociațiilor acestora sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(16) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele:

(a)

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i)

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii)

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b)

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)   Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.

(4)   În cazul împădurii terenurilor aflate în proprietatea statului, ajutoarele se acordă numai dacă organismul care gestionează terenul respectiv este un organism privat sau o municipalitate.

(5)   Limitările privind proprietatea asupra pădurilor, menționate la alineatul (4), nu se aplică pădurilor tropicale sau subtropicale și nici suprafețelor împădurite de pe teritoriul Insulelor Azore, Madeira, Canare, al insulelor mici din Marea Egee și al departamentelor franceze de peste mări.

(6)   Se acordă ajutoare pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite pe terenuri agricole și neagricole.

(7)   Ajutoarele pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite acoperă costurile de creare și o primă anuală pe hectar.

Ajutoarele pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite pot acoperi operațiunile de investiții.

Ajutoarele pentru împădurirea terenurilor aflate în proprietatea unor autorități publice sau pentru arbori cu creștere rapidă acoperă numai costurile de creare.

(8)   Ajutoarele pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite legate de operațiunile de investiții acoperă următoarele costuri eligibile:

(a)

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(b)

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(c)

costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b);

(d)

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci comerciale;

(e)

costurile aferente elaborării planurilor de gestionare a pădurilor sau a instrumentului echivalent.

Capitalul circulant nu se consideră a fi un cost eligibil.

(9)   Operațiunile de investiții respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză în domeniul protecției mediului înconjurător. În cazul operațiunilor de investiții care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE, ajutoarele sunt supuse condiției de a se fi efectuat o astfel de evaluare și de a se fi acordat aprobarea de dezvoltare proiectului de investiții în cauză înainte de data acordării ajutorului individual.

10.   Pot fi eligibile următoarele costuri de creare:

(a)

costurile de plantare și costurile materialului de înmulțire;

(b)

costurile de plantare și costurile legate în mod direct de plantare;

(c)

costurile altor operațiuni conexe, precum stocarea și tratarea plantulelor cu materialele de prevenție și de protecție necesare;

(d)

costurile replantării necesare în cursul primului an de împădurire.

(11)   Prima anuală pe hectar acoperă costurile aferente pierderii de venituri agricole și costurile de întreținere, inclusiv pentru curățenia timpurie și cea târzie, și se plătește pentru o perioadă de maximum 12 ani de la data acordării ajutorului.

(12)   Nu se acordă ajutoare pentru plantarea următorilor arbori:

(a)

arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție;

(b)

pomi de Crăciun; sau

(c)

arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie.

(13)   Speciile plantate sunt adaptate la condițiile de mediu și climatice ale zonei și respectă cerințele minime de mediu.

(14)   În zonele în care împădurirea este îngreunată din cauza unor condiții pedoclimatice dificile, se pot acorda ajutoare pentru plantarea de specii lemnoase perene, cum ar fi arbuștii sau tufișurile adaptate la condițiile locale.

(15)   În cazul beneficiarilor care depășesc o anumită dimensiune, ce urmează să fie stabilită de statele membre în cadrul programelor de dezvoltare rurală, ajutoarele sunt condiționate de prezentarea informațiilor relevante dintr-un plan de gestionare a pădurilor sau dintr-un instrument echivalent în concordanță cu gestionarea durabilă a pădurilor, definită de a doua Conferință ministerială din 1993 privind protecția pădurilor în Europa.

(16)   Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.

Articolul 33

Ajutoare pentru sisteme agroforestiere

(1)   Ajutoarele pentru sisteme agroforestiere acordate deținătorilor privați de terenuri, municipalităților și asociațiilor acestora sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(11) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele:

(a)

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i)

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii)

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b)

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)   Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.

(4)   Ajutoarele pentru sisteme agroforestiere acoperă costurile de creare și o primă anuală pe hectar.

Ajutoarele pentru sisteme agroforestiere pot acoperi operațiunile de investiții.

(5)   Ajutoarele pentru sisteme agroforestiere legate de operațiunile de investiții acoperă următoarele costuri eligibile:

(a)

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(b)

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(c)

costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b);

(d)

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci comerciale;

(e)

costurile aferente elaborării planurilor de gestionare a pădurilor sau a instrumentului echivalent.

Capitalul circulant nu se consideră a fi un cost eligibil.

(6)   Operațiunile de investiții respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză în domeniul protecției mediului înconjurător. În cazul operațiunilor de investiții care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE, ajutoarele sunt supuse condiției de a se fi efectuat o astfel de evaluare și de a se fi acordat aprobarea de dezvoltare proiectului de investiții în cauză înainte de data acordării ajutorului individual.

(7)   Pot fi eligibile următoarele costuri de creare:

(a)

costurile de creare a sistemului agroforestier prin plantarea de arbori, inclusiv costurile materialului de plantare, costurile de plantare, de stocare și de tratare a plantulelor cu materiale de prevenție și de protecție necesare;

(b)

costurile de creare a sistemului agroforestier prin convertirea pădurilor sau a altor terenuri împădurite existente, inclusiv costurile de tăiere a arborilor, de rărire și de elagare și costurile protecției împotriva animalelor care pasc;

(c)

alte costuri legate în mod direct de crearea unui sistem agroforestier, precum costurile aferente studiilor de fezabilitate, planului de creare a sistemului, examinării solului, pregătirii și protecției solului;

(d)

costurile instalațiilor de udare și de protecție ale sistemului silvopastoral (de pășunat);

(e)

costurile tratamentului necesar legat de crearea unui sistem agroforestier, inclusiv udarea și tăierea;

(f)

costurile replantării în cursul primului an de la crearea unui sistem agroforestier.

(8)   Prima anuală pe hectar acoperă costurile de întreținere a sistemului agroforestier și se plătește pentru o perioadă de maximum cinci ani de la data acordării ajutorului.

Costurile eligibile de întreținere pot fi legate de centurile de arbori create, de plivire, elagare și rărire și de acțiunile și investițiile în materie de protecție, precum gardurile sau tuburile de protecție individuală.

(9)   Statele membre stabilesc numărul maxim de arbori care urmează să fie plantați pe hectar, luând în considerare următoarele:

(a)

condițiile pedoclimatice și de mediu locale;

(b)

speciile forestiere; și

(c)

necesitatea de a se garanta utilizarea durabilă a terenurilor în scopuri agricole.

(10)   În cazul beneficiarilor care depășesc o anumită dimensiune, ce urmează să fie stabilită de statele membre, ajutoarele sunt condiționate de prezentarea informațiilor relevante dintr-un plan de gestionare a pădurilor sau dintr-un instrument echivalent în concordanță cu gestionarea durabilă a pădurilor, definită de a doua Conferință ministerială din 1993 privind protecția pădurilor în Europa.

(11)   Intensitatea maximă a ajutorului se limitează la:

(a)

80 % din costurile eligibile în cazul operațiunilor de investiții și din costurile de creare menționate la alineatele (5) și (7); și

(b)

100 % din valoarea primei anuale menționate la alineatul (8).

Articolul 34

Ajutoare pentru prevenirea și repararea pagubelor cauzate pădurilor de incendii de pădure, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de alte fenomene meteorologice nefavorabile, de organisme dăunătoare plantelor și de evenimente catastrofale

(1)   Ajutoarele pentru prevenirea și repararea pagubelor cauzate pădurilor de incendii de pădure, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități natural, de alte fenomene meteorologice nefavorabile, de organisme dăunătoare plantelor și de evenimente catastrofale, precum și de evenimente legate de schimbările climatice în temeiul articolului 24 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, acordate deținătorilor privați și publici de păduri și altor organisme de drept privat și publice și asociațiilor acestora sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din tratat, sau, după caz, al articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat, și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(12) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele:

(a)

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i)

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii)

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b)

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)   Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.

(4)   Sunt eligibile pentru ajutoare destinate prevenirii incendiilor numai zonele forestiere care sunt clasificate ca prezentând un risc de incendiu mediu spre ridicat, în conformitate cu planul de protecție a pădurilor elaborat de statul membru în cauză.

(5)   Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a)

construirea de infrastructuri de protecție;

(b)

activitățile de mică amploare de prevenire a incendiilor sau a altor pericole naturale, desfășurate la nivel local, inclusiv utilizarea animalelor care pasc;

(c)

instalarea și îmbunătățirea echipamentelor de comunicare și a instalațiilor de monitorizare a incendiilor, a organismelor dăunătoare și a bolilor care afectează pădurile;

(d)

refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de alte calamități naturale, de organisme dăunătoare plantelor, de evenimente catastrofale și de evenimente legate de schimbările climatice.

(6)   Ajutoarele pot acoperi costurile de întreținere în cazul izbucnirii unor incendii.

(7)   Nu se acordă ajutoare pentru activități care au legătură cu agricultura desfășurate în zone care fac obiectul unor angajamente de agromediu.

(8)   În cazul refacerii potențialului forestier menționate la alineatul (5) litera (d), ajutoarele sunt condiționate de recunoașterea oficială de către autoritățile competente ale statului membru în cauză a faptului că:

(a)

incendiul, calamitatea naturală, fenomenul meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale, alt tip de calamitate naturală, organismul dăunător plantelor, evenimentul catastrofal sau evenimentul legat de schimbările climatice; și

(b)

evenimentul prevăzut la litera (a) a prezentului alineat, inclusiv măsurile adoptate în conformitate cu Directiva 2000/29/CE pentru eradicarea sau prevenirea răspândirii unui organism dăunător plantelor, a (au) cauzat distrugerea a cel puțin 20 % din potențialul forestier relevant.

(9)   În cazul ajutoarelor pentru prevenirea pagubelor cauzate pădurilor de organisme dăunătoare plantelor, riscul de apariție a organismului dăunător plantelor se dovedește pe baza unor probe științifice și este recunoscut de o organizație științifică publică.

Programul de dezvoltare rurală al statului membru în cauză conține lista speciilor de organisme dăunătoare care pot cauza o boală a plantelor.

(10)   Activitățile sau proiectele care beneficiază de ajutoare sunt în concordanță cu planul de protecție a pădurilor elaborat de statul membru.

În cazul beneficiarilor care depășesc o anumită dimensiune, ce urmează să fie stabilită de statele membre, ajutoarele sunt condiționate de prezentarea informațiilor relevante dintr-un plan de gestionare a pădurilor sau dintr-un instrument echivalent în concordanță cu gestionarea durabilă a pădurilor, definită de a doua Conferință ministerială din 1993 privind protecția pădurilor în Europa, care să prezinte în detaliu obiectivele în materie de prevenire.

Costurile, altele decât cele prevăzute la alineatul (5), care au legătură cu particularitățile sectorului forestier pot fi considerate costuri eligibile.

(11)   Nu se acordă ajutoare pentru pierderea de venituri cauzată de incendii, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de alte fenomene meteorologice nefavorabile, de organisme dăunătoare plantelor și de evenimente catastrofale.

(12)   Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.

Ajutoarele acordate pentru costurile eligibile menționate la alineatul (5) litera (d) și orice altă plată, inclusiv plățile efectuate în cadrul altor măsuri naționale sau ale Uniunii ori în cadrul polițelor de asigurare, primite de beneficiar pentru aceleași costuri eligibile se limitează la 100 % din costurile eligibile.

Articolul 35

Ajutoare pentru investiții care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere

(1)   Ajutoarele pentru investiții care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere acordate persoanelor fizice, deținătorilor privați și publici de păduri, precum și organismelor de drept privat și publice și asociațiilor acestora sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(8) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele:

(a)

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i)

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii)

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b)

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)   Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.

(4)   Investițiile vizează îndeplinirea angajamentelor asumate în scopul realizării obiectivelor de mediu, al furnizării de servicii ecosistemice sau al creșterii valorii de utilitate publică a pădurilor și a suprafețelor împădurite din zona în cauză ori îmbunătățirea potențialului ecosistemelor de atenuare a schimbărilor climatice, fără a se exclude beneficiile economice pe termen lung.

(5)   Investiția respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză în domeniul protecției mediului înconjurător. În cazul investițiilor care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE, ajutoarele sunt supuse condiției de a se fi efectuat o astfel de evaluare și de a se fi acordat aprobarea de dezvoltare proiectului de investiții în cauză înainte de data acordării ajutorului individual.

(6)   Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a)

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(b)

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(c)

costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b);

(d)

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci comerciale;

(e)

costurile aferente elaborării planurilor de gestionare a pădurilor sau a instrumentului echivalent.

(7)   Costurile, altele decât cele prevăzute la alineatul (6) literele (a) și (b), aferente contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile de regie și cheltuielile de asigurare, nu sunt considerate costuri eligibile.

Capitalul circulant nu se consideră a fi un cost eligibil.

(8)   Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.

Articolul 36

Ajutoare pentru dezavantaje legate de zonele forestiere Natura 2000

(1)   Ajutoarele pentru dezavantajele legate de zonele forestiere Natura 2000, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Directiva 92/43/CEE și la articolul 3 din Directiva 2009/147/CE, acordate deținătorilor privați de păduri și asociațiilor de deținători privați de păduri sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(6) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele:

(a)

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i)

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii)

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b)

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)   Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.

(4)   Ajutoarele se acordă anual și pe hectar de pădure în vederea compensării beneficiarilor pentru costurile suplimentare și pierderile de venituri generate de dezavantajele din zonele forestiere menționate la alineatul (5) al prezentului articol, care au legătură cu punerea în aplicare a Directivei 92/43/CEE și a Directivei 2009/147/CE.

(5)   Sunt eligibile pentru ajutor următoarele zone forestiere:

(a)

zonele forestiere Natura 2000, în conformitate cu articolul 3 din Directiva 92/43/CEE și cu articolul 3 din Directiva 2009/147/CE;

(b)

caracteristici ale peisajului care contribuie la punerea în aplicare a articolului 10 din Directiva 92/43/CEE; zonele respective nu depășesc 5 % din suprafețele incluse în rețeaua Natura 2000 care se încadrează în domeniul de aplicare teritorial al programului de dezvoltare rurală în cauză.

(6)   Ajutoarele se limitează la valoarea maximă de 500 EUR pe hectar și pe an în perioada inițială, care nu depășește cinci ani, și, ulterior, la 200 EUR pe hectar și pe an.

Valorile respective pot fi majorate în cazuri excepționale, luându-se în considerare circumstanțe specifice care trebuie justificate în programele de dezvoltare rurală.

Statele membre scad din ajutor suma necesară pentru a se exclude dubla finanțare a practicilor menționate la articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Articolul 37

Ajutoare pentru servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

(1)   Ajutoarele pentru servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor acordate deținătorilor publici sau privați de păduri, organismelor de drept privat sau publice și asociațiilor acestora sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(9) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele:

(a)

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i)

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii)

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b)

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)   Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.

(4)   În cazul serviciilor de silvomediu, al serviciilor climatice și al conservării pădurilor de pe terenuri aflate în proprietatea statului, ajutoarele se acordă numai dacă organismul care gestionează terenul respectiv este un organism privat sau o municipalitate.

(5)   În cazul exploatațiilor forestiere care depășesc un anumit prag, care urmează să fie stabilit de statele membre, ajutoarele sunt condiționate de prezentarea informațiilor relevante dintr-un plan de gestionare a pădurilor sau dintr-un instrument echivalent în concordanță cu gestionarea durabilă a pădurilor, astfel cum a fost definită de a doua Conferință ministerială din 1993 privind protecția pădurilor în Europa.

(6)   Ajutoarele se acordă pe hectar de teren forestier.

(7)   Ajutoarele acoperă numai angajamentele care depășesc cerințele obligatorii prevăzute în legea națională a pădurilor sau în alte acte legislative relevante, naționale sau ale Uniunii. Cerințele naționale obligatorii trebuie identificate în mod clar.

Angajamentele se iau pe o perioadă cuprinsă între cinci și șapte ani. Totuși, în cazul în care acest lucru este necesar și justificat în mod corespunzător, statele membre pot stabili o perioadă mai lungă pentru anumite tipuri de angajamente.

(8)   Ajutoarele îi compensează pe beneficiari integral sau parțial pentru costurile suplimentare și pierderile de venituri suportate ca urmare a luării angajamentelor menționate la alineatul (7).

În cazul în care este necesar, ajutoarele pot să acopere costurile de tranzacție până la o valoare de 20 % din valoarea ajutorului.

În cazuri justificate în mod corespunzător, pentru operațiuni de conservare a mediului, ajutoarele destinate angajamentelor de a renunța la utilizarea comercială a arborilor și a pădurilor pot fi acordate ca plată forfetară sau ca plată unică pe unitate calculată pe baza costurilor suplimentare și a pierderilor de venituri.

(9)   Ajutoarele se limitează la valoarea maximă de 200 EUR pe hectar și pe an.

Respectiva valoare maximă poate fi majorată în cazuri excepționale, luându-se în considerare circumstanțe specifice care trebuie justificate în programele de dezvoltare rurală.

Articolul 38

Ajutoare pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare în sectorul forestier

(1)   Ajutoarele pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul forestier sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(6) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele acoperă acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, inclusiv cursuri de formare, ateliere și îndrumare profesională, activități demonstrative și acțiuni de informare.

Ajutoarele pot să acopere, de asemenea, schimburile pe termen scurt de administratori de păduri și vizitele forestiere.

Ajutoarele pentru activități demonstrative pot să acopere costurile relevante ale investițiilor.

(3)   Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a)

costurile aferente organizării și realizării transferului de cunoștințe sau a acțiunii de informare;

(b)

în cazul proiectelor demonstrative legate de investiții:

(i)

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(ii)

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(iii)

costurile generale legate de cheltuielile menționate la punctele (i) și (ii), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la punctele (i) și (ii);

(iv)

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci comerciale;

(c)

costurile de călătorie și de cazare și cheltuielile cu diurna ale participanților.

(4)   Ajutoarele menționate la alineatul (3) literele (a) și (b) nu implică plăți directe către beneficiari. Ajutoarele se plătesc furnizorului serviciilor de transfer de cunoștințe și al acțiunilor de informare.

(5)   Organismele care furnizează servicii de transfer de cunoștințe și acțiuni de informare dispun de capacități corespunzătoare, și anume de personal calificat și de formare periodică, pentru a îndeplini astfel de sarcini.

(6)   Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.

Articolul 39

Ajutoare pentru servicii de consiliere în sectorul forestier

(1)   Ajutoarele pentru serviciile de consiliere destinate deținătorilor de păduri și altor gestionari de terenuri sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(7) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele se acordă pentru a-i sprijini pe deținătorii de păduri și pe alți gestionari de terenuri să beneficieze de servicii de consiliere pentru îmbunătățirea performanțelor economice și de mediu ale exploatațiilor, ale întreprinderilor sau ale investițiilor lor, precum și pentru îmbunătățirea capacității acestora de a respecta clima și de a fi reziliente la schimbările climatice.

(3)   Consilierea acoperă cel puțin aspectele referitoare la punerea în aplicare a Directivei 92/43/CEE, a Directivei 2000/60/CE și a Directivei 2009/147/CE.

Consilierea poate să acopere, de asemenea, aspecte legate de performanța economică și de mediu a exploatațiilor forestiere.

(4)   Ajutoarele nu implică plăți directe către beneficiari. Ajutoarele se plătesc furnizorului serviciilor de consiliere.

Furnizorul serviciilor de consiliere dispune de capacități corespunzătoare, și anume de personal calificat, care beneficiază periodic de formare, cu experiență în domeniul consilierii și competent în sectoarele care fac obiectul consilierii furnizate.

(5)   Atunci când oferă consiliere, furnizorul serviciilor de consiliere respectă obligațiile de nedivulgare menționate la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(6)   În cazul în care acest lucru este justificat și oportun, serviciile de consiliere pot fi furnizate parțial în grup, luându-se totodată în considerare situația fiecărui beneficiar al serviciilor respective.

(7)   Ajutoarele se limitează la 1 500 EUR pe consiliere.

Articolul 40

Ajutoare pentru investiții în infrastructură care au legătură cu dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului forestier

(1)   Ajutoarele pentru investiții în infrastructură care au legătură cu dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului forestier acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul forestier sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(9) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele:

(a)

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i)

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii)

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b)

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)   Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.

(4)   Investiția respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză în domeniul protecției mediului înconjurător. În cazul investițiilor care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE, ajutoarele sunt supuse condiției de a se fi efectuat o astfel de evaluare și de a se fi acordat aprobarea de dezvoltare proiectului de investiții în cauză înainte de data acordării ajutorului individual.

(5)   Ajutorul acoperă investițiile în active corporale și în active necorporale care vizează infrastructuri legate de dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea pădurilor, inclusiv următoarele:

(a)

accesul la terenuri forestiere;

(b)

consolidarea și îmbunătățirea terenurilor;

(c)

aprovizionarea cu energie și cu apă.

(6)   Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a)

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(b)

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(c)

costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b);

(d)

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci comerciale;

(e)

costurile aferente elaborării planurilor de gestionare a pădurilor și a instrumentelor echivalente acestora.

(7)   Costurile, altele decât cele prevăzute la alineatul (6) literele (a) și (b), aferente contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile de regie și cheltuielile de asigurare, nu sunt considerate costuri eligibile.

Capitalul circulant nu se consideră a fi un cost eligibil.

(8)   În cazul investițiilor neproductive, al investițiilor care vizează exclusiv îmbunătățirea valorii de mediu a pădurilor și al investițiilor pentru drumuri forestiere, care sunt deschise publicului în mod gratuit și care servesc aspectele multifuncționale ale pădurii, intensitatea ajutoarelor se limitează la 100 % din costurile eligibile.

(9)   În cazul investițiilor care îmbunătățesc potențialul economic pe termen scurt sau pe termen lung al pădurilor, intensitatea ajutoarelor se limitează la următoarele rate:

(a)

75 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiunile ultraperiferice;

(b)

75 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în insulele mici din Marea Egee;

(c)

50 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiunile mai puțin dezvoltate și în toate regiunile al căror PIB pe cap de locuitor în perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013 a fost mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-25 în perioada de referință, dar al căror PIB pe cap de locuitor este de peste 75 % din PIB-ul mediu al UE-27;

(d)

40 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în alte regiuni.

Articolul 41

Ajutoare pentru investiții în tehnologii forestiere și în prelucrarea, mobilizarea și comercializarea de produse forestiere

(1)   Ajutoarele pentru investiții în tehnologii forestiere și în prelucrarea, mobilizarea și comercializarea de produse forestiere acordate deținătorilor privați de păduri, municipalităților și asociațiilor acestora, precum și IMM-urilor sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(11) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele:

(a)

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i)

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii)

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b)

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)   Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.

(4)   Investiția respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză în domeniul protecției mediului înconjurător. În cazul investițiilor care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE, ajutoarele sunt supuse condiției de a se fi efectuat o astfel de evaluare și de a se fi acordat aprobarea de dezvoltare proiectului de investiții în cauză înainte de data acordării ajutorului individual.

(5)   În cazul teritoriilor insulelor Azore, Madeira și Canare, al insulelor mici din Marea Egee și al departamentelor franceze de peste mări, se pot acorda ajutoare și întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.

(6)   Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a)

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(b)

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(c)

costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b);

(d)

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci comerciale;

(e)

costurile aferente elaborării planurilor de gestionare a pădurilor și a echivalentului acestora.

(7)   Costurile, altele decât cele prevăzute la alineatul (6) literele (a) și (b), aferente contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile de regie și cheltuielile de asigurare, nu sunt considerate costuri eligibile.

Capitalul circulant nu se consideră a fi un cost eligibil.

(8)   Investițiile care au legătură cu creșterea valorii economice a pădurilor se justifică în funcție de îmbunătățirile preconizate la nivelul pădurilor din cadrul uneia sau mai multor exploatații și pot include investiții în utilaje și practici de recoltare care respectă solul și care prezintă un consum redus de resurse.

(9)   Investițiile legate de utilizarea lemnului ca materie primă sau ca sursă de energie se limitează la toate operațiunile anterioare prelucrării industriale.

Investițiile în infrastructura pentru energie din surse regenerabile, care consumă sau produce energie, respectă standarde minime de eficiență energetică, în cazul în care există astfel de standarde la nivel național.

Investițiile în instalații a căror destinație principală este producerea de energie electrică din biomasă nu sunt eligibile pentru ajutoare, cu excepția cazului în care se utilizează un procent minim de energie termică, care urmează să fie stabilit de statele membre.

Ajutoarele pentru proiecte de investiții în bioenergie se limitează la bioenergia care îndeplinește criteriile de durabilitate aplicabile prevăzute în legislația Uniunii, inclusiv la articolul 17 alineatele (2)-(6) din Directiva 2009/28/CE.

(10)   În cazul exploatațiilor forestiere care depășesc un anumit prag, care urmează să fie stabilit de statele membre, ajutoarele sunt condiționate de prezentarea informațiilor relevante dintr-un plan de gestionare a pădurilor sau dintr-un instrument echivalent în concordanță cu gestionarea durabilă a pădurilor, astfel cum a fost definită de a doua Conferință ministerială din 1993 privind protecția pădurilor în Europa.

(11)   Intensitatea ajutoarelor se limitează la următoarele rate:

(a)

75 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiunile ultraperiferice;

(b)

75 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în insulele mici din Marea Egee;

(c)

50 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiunile mai puțin dezvoltate și în toate regiunile al căror PIB pe cap de locuitor în perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013 a fost mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-25 în perioada de referință, dar al căror PIB pe cap de locuitor este de peste 75 % din PIB-ul mediu al UE-27;

(d)

40 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în alte regiuni.

Articolul 42

Conservarea resurselor genetice în sectorul forestier

(1)   Ajutoarele pentru conservarea resurselor genetice în sectorul forestier, legate de serviciile de silvomediu și climatice și de conservarea pădurilor, acordate entităților publice sau private sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(6) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele:

(a)

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i)

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii)

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b)

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)   Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.

(4)   În sensul prezentului articol se aplică următoarele definiții:

(a)

”conservare in situ” înseamnă conservarea materialului genetic în ecosistemul său și în mediul său natural, precum și menținerea și reconstituirea populațiilor de specii viabile în mediul lor natural;

(b)

”conservare în exploatații forestiere” înseamnă conservarea in situ și dezvoltarea la nivelul exploatației forestiere;

(c)

”conservare ex situ” înseamnă conservarea materialului genetic silvicol în afara mediului său natural;

(d)

”recoltare ex situ” înseamnă recoltarea materialului genetic silvicol conservat în afara mediului său natural.

(5)   Ajutoarele acoperă costurile aferente următoarelor operațiuni:

(a)

acțiuni orientate: acțiuni de promovare a conservării, a caracterizării, a recoltării și a utilizării, in situ și ex situ, a resurselor genetice în sectorul forestier, printre care se numără inventarele online ale resurselor genetice conservate în prezent in situ, inclusiv conservarea în cadrul exploatației forestiere, precum și ale recoltărilor ex situ și baze de date;

(b)

acțiuni concertate: acțiuni de promovare a schimburilor de informații între organizațiile competente din statele membre în vederea conservării, caracterizării, recoltării și utilizării resurselor genetice în sectorul forestier din Uniune;

(c)

activități adiacente: activități de informare, de difuzare și de consiliere care implică participarea organizațiilor neguvernamentale și a altor părți interesate, cursuri de formare și pregătirea de rapoarte tehnice.

(6)   Ajutoarele se limitează la 100 % din costurile eligibile.

Articolul 43

Ajutoare pentru consolidarea terenurilor forestiere

Ajutoarele pentru consolidarea terenurilor forestiere sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite în capitolul I și se acordă:

(a)

deținătorilor privați de păduri care sunt IMM-uri; și

(b)

exclusiv pentru costuri juridice și administrative, inclusiv pentru costuri aferente anchetelor; și

(c)

până la 100 % din costurile reale suportate.

SECȚIUNEA 6

Ajutoare pentru IMM-urile din zonele rurale cofinanțate de FEADR sau acordate ca finanțare națională suplimentară pentru astfel de măsuri cofinanțate

Articolul 44

Ajutoare pentru investiții privind prelucrarea de produse agricole în produse neagricole sau privind producția de bumbac

(1)   Ajutoarele pentru investiții privind prelucrarea de produse agricole în produse neagricole sau privind producția de bumbac, inclusiv activitățile de egrenare, acordate IMM-urilor, sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(10) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele:

(a)

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i)

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii)

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b)

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)   Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.

(4)   Investițiile care au legătură cu producția de biocombustibili sau de energie din surse regenerabile nu sunt eligibile pentru ajutor în temeiul prezentului articol.

(5)   Investiția respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză în domeniul protecției mediului înconjurător. În cazul investițiilor care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE, ajutoarele sunt supuse condiției de a se fi efectuat o astfel de evaluare și de a se fi acordat aprobarea de dezvoltare proiectului de investiții în cauză înainte de data acordării ajutorului individual.

(6)   Ajutoarele acoperă investiții în active corporale și necorporale.

(7)   Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a)

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(b)

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(c)

costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b);

(d)

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci comerciale.

(8)   Costurile, altele decât cele prevăzute la alineatul (7) literele (a) și (b), aferente contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile de regie și cheltuielile de asigurare, nu sunt considerate costuri eligibile.

Capitalul circulant nu se consideră a fi un cost eligibil.

(9)   Intensitatea ajutoarelor se limitează la următoarele rate:

(a)

în regiunile ultaperiferice:

(i)

80 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic sau egal cu 45 % din media UE-27;

(ii)

65 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiuni al căror PIB pe cap de locuitor reprezintă 45 %-60 % din media UE-27;

(iii)

55 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiuni al căror PIB pe cap de locuitor reprezintă 60 %-75 % din media UE-27;

(iv)

45 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în alte regiuni ultaperiferice;

(b)

în regiunile mai puțin dezvoltate:

(i)

60 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic sau egal cu 45 % din media UE-27;

(ii)

45 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiuni al căror PIB pe cap de locuitor reprezintă 45 %-60 % din media UE-27;

(iii)

35 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este mai mare de 60 % din media UE-27;

(c)

în zonele ”c”:

(i)

25 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în zone cu o densitate scăzută a populației și în regiuni NUTS 3 sau în părți din regiuni NUTS 3 care au o graniță teritorială comună cu o țară care nu aparține Spațiului Economic European sau Asociației Europene a Liberului Schimb;

(ii)

20 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în zone ”c” care nu sunt predefinite;

(iii)

în fostele zone ”a”, intensitățile ajutoarelor pot fi majorate cu până la 5 puncte procentuale în cursul perioadei cuprinse între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2017;

(iv)

în cazul în care o zonă ”c” se învecinează cu o zonă ”a”, intensitatea maximă a ajutoarelor permisă în zonele NUTS 3 sau în părți din zonele NUTS 3 care fac parte din respectiva zonă ”c” care se învecinează cu zona ”a” poate fi majorată după caz, astfel încât diferența între intensitățile ajutoarelor din ambele zone să nu depășească 15 puncte procentuale;

(d)

10 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în toate celelalte regiuni.

(10)   Intensitățile maxime ale ajutoarelor prevăzute la alineatul (9) pot fi majorate cu până la 10 puncte procentuale în cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici.

Articolul 45

Ajutoare la înființarea de întreprinderi pentru activități neagricole în zonele rurale

(1)   Ajutoarele la înființarea de întreprinderi pentru activități neagricole în zonele rurale acordate IMM-urilor sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(9) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele:

(a)

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i)

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii)

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b)

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)   Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.

(4)   Ajutoarele se acordă următoarelor categorii de beneficiari:

(a)

fermierilor sau membrilor unei gospodării agricole din zonele rurale, care își diversifică activitatea prin practicarea unor activități neagricole;

(b)

microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din zonele rurale; și

(c)

persoanelor fizice din zonele rurale.

(5)   În cazul în care un membru al unei gospodării agricole menționat la alineatul (4) litera (a) este o persoană juridică sau un grup de persoane juridice, membrul respectiv trebuie să desfășoare o activitate agricolă în cadrul exploatației agricole la data depunerii cererii de ajutor.

(6)   Ajutoarele sunt condiționate de prezentarea către autoritatea competentă a statului membru în cauză a unui plan de afaceri. Punerea în aplicare a planului de afaceri respectiv începe în termen de nouă luni de data adoptării deciziei de acordare a ajutorului.

În planul de afaceri se prezintă următoarele:

(a)

situația economică inițială a beneficiarului;

(b)

etapele și obiectivele de dezvoltare a noilor activități ale beneficiarului;

(c)

detalii referitoare la acțiunile necesare în vederea dezvoltării activităților beneficiarului, cum ar fi detalii referitoare la investiții, formare, consiliere.

(7)   Ajutoarele se plătesc în cel puțin două tranșe de-a lungul unei perioade de maximum cinci ani.

Tranșele pot fi degresive.

Plata ultimei tranșe este condiționată de punerea corectă în aplicare a planului de afaceri prevăzut la alineatul (6).

(8)   Statele membre definesc valoarea ajutoarelor luând în considerare situația socioeconomică a zonei care face obiectul programului de dezvoltare rurală.

(9)   Ajutoarele se limitează la 70 000 EUR pe beneficiar.

Articolul 46

Ajutoare pentru servicii de consiliere destinate IMM-urilor din zonele rurale

(1)   Ajutoarele pentru servicii de consiliere destinate IMM-urilor din zonele rurale sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(9) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele:

(a)

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i)

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii)

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b)

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)   Ajutoarele se acordă în scopul de a sprijini IMM-urile din zonele rurale să beneficieze de servicii de consiliere pentru îmbunătățirea performanțelor economice și de mediu proprii și ale investițiilor proprii, precum și pentru îmbunătățirea capacității acestora de a respecta clima și de a fi reziliente la schimbările climatice.

(4)   Consilierea poate să acopere aspecte legate de performanța economică și de mediu a beneficiarului.

(5)   Ajutoarele nu implică plăți directe către beneficiari. Ajutoarele se plătesc furnizorului serviciilor de consiliere.

(6)   Furnizorul serviciilor de consiliere dispune de capacități corespunzătoare, și anume de personal calificat, care beneficiază periodic de formare, cu experiență în domeniul consilierii și competent în sectoarele care fac obiectul consilierii furnizate.

(7)   Atunci când oferă consiliere, furnizorii serviciilor de consiliere respectă obligațiile de nedivulgare menționate la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(8)   Dacă este cazul, serviciile de consiliere pot fi furnizate parțial în grup, luându-se totodată în considerare situația fiecărui utilizator al serviciilor respective.

(9)   Valoarea ajutorului se limitează la 1 500 EUR pe consiliere.

Articolul 47

Ajutoare pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare destinate IMM-urilor din zonele rurale

(1)   Ajutoarele pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare destinate IMM-urilor din zonele rurale sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(7) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele:

(a)

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i)

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii)

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b)

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)   Ajutoarele acoperă acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, inclusiv cursuri de formare, ateliere și îndrumare profesională, activități demonstrative și acțiuni de informare.

Ajutoarele pentru activități demonstrative pot să acopere costurile relevante ale investițiilor.

(4)   Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a)

costurile aferente organizării și realizării transferului de cunoștințe sau a acțiunii de informare;

(b)

în cazul proiectelor demonstrative legate de investiții:

(i)

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(ii)

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(iii)

costurile generale legate de cheltuielile menționate la punctele (i) și (ii), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la punctele (i) și (ii);

(iv)

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci comerciale;

(c)

costurile de călătorie și de cazare și cheltuielile cu diurna ale participanților.

(5)   Ajutoarele nu implică plăți directe către beneficiari.

Ajutoarele respective se plătesc furnizorului serviciilor de transfer de cunoștințe și al acțiunilor de informare.

Organismele care furnizează servicii de transfer de cunoștințe și acțiuni de informare dispun de capacități corespunzătoare, și anume de personal calificat și de formare periodică, pentru a îndeplini sarcinile respective.

(6)   Ajutoarele sunt accesibile tuturor întreprinderilor eligibile care își desfășoară activitatea în zona rurală în cauză, pe baza unor condiții definite în mod obiectiv.

(7)   Intensitatea ajutoarelor se limitează la următoarele rate:

(a)

60 % din costurile eligibile, în cazul întreprinderilor mijlocii;

(b)

70 % din costurile eligibile, în cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici.

Articolul 48

Ajutoare destinate fermierilor activi care participă pentru prima dată la sisteme de calitate pentru bumbac și produse alimentare

(1)   Ajutoarele destinate fermierilor activi și grupurilor de fermieri activi care sunt IMM-uri și care participă pentru prima dată la sisteme de calitate pentru bumbac și produse alimentare sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(7) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele:

(a)

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i)

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii)

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b)

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)   Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.

(4)   Se acordă ajutoare destinate participării pentru prima dată la unul dintre următoarele tipuri de sisteme de calitate:

(a)

sistemele de calitate pentru bumbac și produse alimentare instituite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012;

(b)

sistemele de calitate pentru bumbac și produse alimentare, inclusiv sistemele de certificare, recunoscute de statele membre ca îndeplinind următoarele criterii:

(i)

specificitatea produsului final obținut în cadrul unor astfel de sisteme de calitate derivă din obligațiile clare de a garanta:

caracteristicile specifice ale produsului;

metodele specifice de cultivare sau de producție; sau

o calitate a produsului final care depășește în mod semnificativ standardele comerciale aplicabile produselor de larg consum în ceea ce privește sănătatea publică, sănătatea animalelor sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau protecția mediului înconjurător;

(ii)

sistemul este deschis tuturor producătorilor;

(iii)

sistemul prevede un caiet de sarcini obligatoriu al produsului final, iar respectarea acestuia este verificată de autoritățile publice sau de un organism de inspecție independent;

(iv)

sistemul este transparent și asigură trasabilitatea completă a produselor agricole;

(c)

sistemele de certificare voluntară a produselor alimentare, recunoscute de statul membru în cauză ca îndeplinind cerințele prevăzute în Comunicarea Comisiei — Orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare.

(5)   Ajutoarele se acordă sub forma unui stimulent financiar anual al cărui nivel se stabilește în funcție de cel al costurilor fixe rezultate din participarea la sistemele de calitate.

(6)   Ajutoarele se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani.

(7)   Ajutoarele se limitează la 3 000 EUR pe beneficiar și pe an.

Articolul 49

Ajutoare pentru activități de informare și de promovare privind bumbacul și produsele alimentare care fac obiectul unui sistem de calitate

(1)   Ajutoarele pentru activități de informare și de promovare privind bumbacul și produsele alimentare care fac obiectul unui sistem de calitate sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(11) ale prezentului articol și în capitolul I.

(2)   Ajutoarele:

(a)

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i)

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii)

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b)

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)   Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.

(4)   Ajutoarele se acordă grupurilor de producători care pun în aplicare activitățile de informare și de promovare.

(5)   Sunt eligibile pentru ajutor numai acțiunile de informare și de promovare care sunt puse în aplicare în cadrul pieței interne.

(6)   Ajutoarele se acordă pentru activități de informare și de promovare privind bumbacul și produsele alimentare care fac obiectul unui sistem de calitate și pentru care se acordă ajutoare în conformitate cu articolul 48 din prezentul regulament.

(7)   Ajutoarele acoperă costurile acțiunilor care au următoarele caracteristici:

(a)

să fie astfel concepute încât să convingă consumatorii să cumpere produsele alimentare sau bumbacul care face obiectul unui sistem de calitate menționat la articolul 48 alineatul (4) din prezentul regulament;

(b)

să atragă atenția asupra caracteristicilor specifice sau a avantajelor produselor alimentare ori ale bumbacului, în special asupra calității, a metodei specifice de producție, a standardelor ridicate privind bunăstarea animalelor și a respectării mediului înconjurător, care au legătură cu sistemul de calitate în cauză.

(8)   Acțiunile menționate la alineatul (6) al prezentului articol nu trebuie să incite consumatorii să cumpere un produs alimentar sau bumbac datorită originii sale specifice, cu excepția produselor care se încadrează în domeniul de aplicare al sistemelor de calitate prevăzute în titlul II din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(9)   Originea produsului alimentar sau a bumbacului poate fi indicată, cu condiția ca mențiunea originii să fie secundară în raport cu mesajul principal.

(10)   Informațiile și activitățile de promovare referitoare la anumite întreprinderi sau mărci comerciale nu sunt eligibile pentru ajutoare.

(11)   Intensitatea ajutoarelor este limitată la 70 % din costurile eligibile.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 50

Abrogare

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 se abrogă.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) al prezentului articol, Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 continuă să se aplice până la data de 31 decembrie 2015 în cazul ajutoarelor acordate în legătură cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (42) și cu normele de punere în aplicare a acestuia.

Articolul 51

Dispoziții tranzitorii

(1)   Prezentul regulament se aplică ajutoarelor individuale acordate înainte de data intrării sale în vigoare, dacă ajutoarele individuale respective îndeplinesc toate condițiile prevăzute în prezentul regulament, cu excepția articolelor 9 și 10.

(2)   Orice ajutor care nu este exceptat de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în temeiul prezentului regulament sau al altor regulamente adoptate în temeiul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 994/98, aflate anterior în vigoare, este evaluat de Comisie în conformitate cu Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 și în conformitate cu alte cadre, orientări și comunicări relevante.

(3)   Orice ajutor individual acordat înainte de 1 ianuarie 2015 în temeiul oricărui regulament adoptat în temeiul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 994/98 aflat în vigoare la momentul acordării ajutorului respectiv este compatibil cu piața internă și este exceptat de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat.

(4)   La încheierea perioadei de valabilitate a prezentului regulament, orice schemă de ajutoare exceptată în temeiul acestuia rămâne în continuare exceptată pe durata unei perioade de adaptare de șase luni.

Prin derogare de la primul paragraf, la încheierea perioadei de valabilitate a prezentului regulament, schemele de ajutoare care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 și care fie sunt cofinanțate de FEADR, fie sunt acordate ca finanțare națională suplimentară pentru astfel de măsuri cofinanțate rămân exceptate pe durata perioadei de programare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu normele de aplicare a acestuia.

Articolul 52

Intrare în vigoare și aplicabilitate

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2014.

Se aplică până la 31 decembrie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 iunie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 142, 14.5.1998, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 (JO L 358, 16.12.2006, p. 3), modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1114/2013 al Comisiei din 7 noiembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1857/2006 cu privire la perioada de aplicare a acestuia (JO L 298, 8.11.2013, p. 34).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 733/2013 al Consiliului din 22 iulie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 994/98 de aplicare a articolelor 92 și 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (JO L 204, 31.7.2013, p. 11).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

(6)  COM(2012) 209 final.

(7)  Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) (JO L 214, 9.8.2008, p. 3).

(8)  JO C 319, 27.12.2006, p. 1.

(9)  JO C 244, 1.10.2004, p. 2.

(10)  JO C 155, 20.6.2008, p. 10.

(11)  JO C 204, 1.7.2014, p. 1.

(12)  JO C 14, 19.1.2008, p. 6.

(13)  Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (JO L 175, 27.6.2013, p. 1).

(14)  Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare ca fiind compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO L 140, 30.4.2004, p. 1).

(16)  Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO L 83, 27.3.1999, p. 1).

(17)  Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei privind definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

(18)  Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

(19)  Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

(20)  JO C 323, 30.12.2006, p. 1.

(21)  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

(22)  Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

(23)  Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).

(24)  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

(25)  Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).

(26)  Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 41).

(27)  COM(2012) 595, 17.10.2012.

(28)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

(29)  Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1).

(30)  Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

(31)  Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

(32)  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

(33)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

(34)  Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole (JO L 335, 13.12.2008, p. 3).

(35)  Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

(36)  Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16).

(37)  Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului (JO L 84, 20.3.2014, p. 14).

(38)  JO C 341, 16.12.2010, p. 5.

(39)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

(40)  Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71).

(41)  Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (JO L 189, 27.6.2014, p. 1).

(42)  Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).


ANEXA I

DEFINIȚIA MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII

Articolul 1

Întreprindere

Se consideră întreprindere orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică. Sunt considerate, de asemenea, întreprinderi persoanele fizice autorizate și asociațiile familiale implicate în activități de artizanat sau în alte activități, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară în mod regulat o activitate economică.

Articolul 2

Numărul de angajați și plafoanele financiare pe baza cărora se stabilesc categoriile de întreprinderi

(1)   Categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii („IMM-uri”) este formată din întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 de milioane EUR.

(2)   În cadrul categoriei IMM-urilor, o întreprindere mică este definită ca o întreprindere care are mai puțin de 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 10 milioane EUR.

(3)   În cadrul categoriei IMM-urilor, o microîntreprindere este definită ca o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR.

Articolul 3

Tipurile de întreprinderi luate în considerare la calcularea numărului de angajați și a cuantumurilor financiare

(1)   „Întreprindere autonomă” este orice întreprindere care nu este clasificată ca întreprindere parteneră în sensul alineatului (2) sau ca întreprindere asociată în sensul alineatului (3).

(2)   „Întreprinderi partenere” înseamnă toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi asociate în sensul alineatului (3) și între care există următoarea relație: o întreprindere (întreprinderea din amonte) deține, individual sau în comun cu una sau mai multe întreprinderi asociate în sensul alineatului (3), 25 % sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (întreprinderea din aval).

Cu toate acestea, o întreprindere poate fi clasificată ca autonomă și, prin urmare, ca neavând întreprinderi partenere, chiar dacă pragul de 25 % în cauză este atins sau depășit de următorii investitori, cu condiția ca investitorii respectivi să nu fie asociați, în sensul punctului 3, nici individual, nici în comun, cu întreprinderea în cauză:

(a)

societăți publice de investiții, societăți cu capital de risc, persoane sau grupuri de persoane care desfășoară în mod regulat o activitate de investiții în capital de risc și care investesc capital propriu în întreprinderi necotate la bursă („investitori providențiali”), cu condiția ca investiția totală a investitorilor providențiali respectivi în aceeași întreprindere să fie mai mică de 1 250 000 EUR;

(b)

universități sau centre de cercetare nonprofit;

(c)

investitori instituționali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;

(d)

autorități locale autonome cu un buget anual mai mic de 10 milioane EUR și cu mai puțin de 5 000 de locuitori.

(3)   „Întreprinderi asociate” înseamnă întreprinderile între care există oricare dintre următoarele relații:

(a)

o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(b)

o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor din organele administrative, de gestionare sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c)

o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra unei alte întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;

(d)

o întreprindere care este acționar sau asociat într-o altă întreprindere și care controlează singură, în temeiul unui acord cu alți acționari sau asociați ai întreprinderii respective, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Se consideră că nu există influență dominantă în cazul în care investitorii menționați la alineatul (2) al doilea paragraf nu se implică, direct sau indirect, în gestionarea întreprinderii în cauză, fără a se aduce atingere drepturilor lor de părți interesate.

Întreprinderile între care există oricare dintre relațiile descrise la primul paragraf prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi sau prin intermediul oricăruia dintre investitorii menționați la alineatul (2) sunt, de asemenea, considerate asociate.

Întreprinderile între care există oricare dintre relațiile respective prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează în comun sunt, de asemenea, considerate întreprinderi asociate în cazul în care își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente.

Este considerată „piață adiacentă” piața unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piața relevantă.

(4)   Cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul (2) al doilea paragraf, o întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25 % sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, solidar sau individual, de unul sau de mai multe organisme publice.

(5)   Întreprinderile pot face o declarație privind statutul de întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau întreprindere asociată, care să includă datele referitoare la plafoanele prevăzute la articolul 2. Declarația poate fi făcută chiar dacă dispersia capitalului nu permite să se determine cu exactitate de către cine este deținut, caz în care întreprinderea are posibilitatea de a declara cu bună credință că se poate presupune, în mod legitim, că nu este deținută în proporție de 25 % sau mai mult de o singură întreprindere sau în comun de mai multe întreprinderi asociate între ele. Declarațiile respective se efectuează fără a se aduce atingere verificărilor și investigațiilor prevăzute de normele de drept intern sau de normele Uniunii.

Articolul 4

Datele utilizate pentru calcularea numărului de angajați și a cuantumurilor financiare și perioada de referință

(1)   Datele utilizate pentru calcularea numărului de angajați și a cuantumurilor financiare sunt datele aferente ultimei perioade contabile aprobate și se calculează anual. Acestea sunt luate în considerare de la data închiderii conturilor. Valoarea selectată pentru cifra de afaceri se calculează cu excluderea taxei pe valoarea adăugată (TVA) și a altor taxe indirecte.

(2)   În cazul în care, la data închiderii conturilor, o întreprindere constată că, pe o bază anuală, a depășit sau s-a situat sub plafoanele privind numărul de angajați sau plafoanele financiare prevăzute la articolul 2, acest lucru nu va avea ca rezultat pierderea sau obținerea statutului de întreprindere mijlocie sau mică sau de microîntreprindere, cu excepția cazului în care plafoanele respective sunt depășite pe parcursul a două perioade contabile consecutive.

(3)   În cazul întreprinderilor nou constituite ale căror situații financiare nu au fost încă aprobate, sunt luate în considerare datele rezultate în urma unei estimări realizate cu bună-credință de către acestea pe parcursul exercițiului financiar.

Articolul 5

Numărul de angajați

Numărul de angajați corespunde numărului de unități anuale de muncă (UAM), și anume numărului de persoane care au muncit cu normă întreagă în întreprinderea respectivă sau pentru aceasta pe parcursul întregului an de referință în cauză. Munca persoanelor care nu au lucrat pe parcursul întregului an sau a celor care au lucrat cu fracțiune de normă, indiferent de durată, și munca lucrătorilor sezonieri sunt luate în considerare ca fracțiuni de UAM. Personalul este format din:

(a)

angajați;

(b)

persoane care lucrează pentru întreprindere, sunt subordonate acesteia și sunt asimilate angajaților în temeiul legislației naționale;

(c)

proprietari-administratori;

(d)

parteneri care desfășoară o activitate regulată în cadrul întreprinderii și care beneficiază de avantaje financiare din partea întreprinderii.

Ucenicii sau studenții implicați în programe de formare profesională în baza unui contract de ucenicie sau de formare profesională nu fac parte din personal. Durata concediilor de maternitate sau a celor de creștere a copilului nu se ia în considerare.

Articolul 6

Stabilirea datelor unei întreprinderi

(1)   În cazul întreprinderilor autonome, datele, inclusiv numărul de angajați, se stabilesc exclusiv pe baza situațiilor financiare ale întreprinderii respective.

(2)   Datele, inclusiv numărul de angajați, ale unei întreprinderi care are întreprinderi partenere sau întreprinderi asociate se stabilesc pe baza situațiilor financiare și a altor date ale întreprinderii sau, dacă există, pe baza conturilor consolidate ale întreprinderii sau a situațiilor financiare consolidate în care întreprinderea este inclusă prin consolidare.

La datele menționate la primul paragraf se adaugă datele oricărei întreprinderi partenere a întreprinderii în cauză situată imediat în aval sau în amonte de aceasta. Agregarea este proporțională cu procentul de participare la capital sau la drepturile de vot (luându-se în considerare valoarea cea mai mare dintre cele două). În cazul participărilor încrucișate, se aplică procentul mai mare.

La datele menționate la primul și al doilea paragraf se adaugă, în proporție de 100 %, datele oricărei întreprinderi care este afiliată direct sau indirect la întreprinderea în cauză, cu excepția cazurilor în care datele în cauză au fost deja incluse prin consolidare în situațiile financiare.

(3)   În scopul aplicării alineatului (2), datele întreprinderilor partenere ale întreprinderii în cauză se deduc din situațiile financiare ale acestora și din alte date ale acestora, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă, în proporție de 100 %, datele întreprinderilor asociate cu respectivele întreprinderi partenere, cu excepția cazurilor în care datele din situațiile financiare ale acestora au fost deja incluse prin consolidare.

În scopul aplicării aceluiași alineat (2), datele întreprinderilor care sunt asociate cu întreprinderea în cauză se deduc din situațiile financiare ale acestora și din alte date ale acestora, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă, proporțional, datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii asociate respective, situată imediat în amonte sau în aval de aceasta, cu excepția cazurilor în care acestea au fost deja incluse în situațiile financiare consolidate în procent cel puțin proporțional cu procentul stabilit în conformitate cu alineatul (2) al doilea paragraf.

(4)   În cazul în care în situațiile financiare consolidate nu figurează date privind personalul unei anumite întreprinderi, numărul de angajați se calculează prin agregarea proporțională a datelor de la întreprinderile partenere ale acesteia și prin adunarea datelor de la întreprinderile cu care este asociată întreprinderea în cauză.


ANEXA II

INFORMAȚII PRIVIND AJUTOARELE DE STAT EXCEPTATE ÎN TEMEIUL PREZENTULUI REGULAMENT

conform articolului 9 alineatul (1)

[Text cu relevanță pentru SEE (1)]

PARTEA I

Numărul de referință al ajutorului

(se completează de către Comisie)

Statul membru

Numărul de referință al statului membru

Regiunea

Denumirea regiunii [NUTS (  (2) )]

Statutul în privința ajutorului regional ( (3))

Autoritatea care acordă ajutorul

Denumirea

Adresa poștală

Adresa web

Titlul măsurii de ajutor

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională relevantă)

Link către textul integral al măsurii de ajutor

Tipul măsurii

☐

Schemă

 

☐

Ajutor ad-hoc

Denumirea beneficiarului și grupul (  (4) ) căruia îi aparține

Modificarea unei scheme de ajutoare existente sau a unui ajutor ad-hoc existent

 

Numărul de referință atribuit ajutorului de către Comisie

☐

Prelungire

☐

Modificare

Durata (  (5) )

☐

Schemă

de la zz/ll/aaaa până la zz/ll/aaaa

Data acordării ajutorului

☐

Ajutor ad-hoc

zz/ll/aaaa

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

A se preciza la nivel de grupă NACE (  (6) )

Tipul de beneficiar

☐

IMM

 

☐

Întreprinderi mari

Bugetul

 

☐

Schemă: Valoare totală (  (7) )

Moneda națională (valoare întreagă)

☐

Ajutor ad-hoc: Valoare totală (  (8) )

Moneda națională (valoare întreagă)

Pentru garanții (  (9) )

Moneda națională (valoare întreagă)

Instrumentul de ajutor

☐

Grant direct/Subvenționare a ratei dobânzii

☐

Servicii subvenționate

☐

Împrumut/Avansuri rambursabile

☐

Garanție (dacă este cazul, cu trimitere la decizia Comisiei (  (10) )

☐

Avantaj fiscal sau scutire fiscală

☐

Altele (a se preciza)

A se preciza în care dintre categoriile generale de mai jos s-ar potrivi cel mai bine din perspectiva efectelor/funcției sale:

☐

Grant

☐

Împrumut

☐

Garanție

☐

Avantaj fiscal

În cazul cofinanțării din unul sau mai multe fonduri ale UE

Denumirea fondului (fondurilor) UE:

 

 

Valoarea finanțării

(pentru fiecare fond al UE în parte)

Moneda națională (valoare întreagă)

Alte informații

 

PARTEA II

Indicați în temeiul cărei dispoziții din prezentul regulament este pus în aplicare ajutorul.

Obiective principale (  (11) )

Intensitatea maximă a ajutorului în %

Valoarea maximă a ajutorului în moneda națională (în valoare întreagă)

☐

Ajutoare pentru investiții în active corporale sau în active necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară (articolul 14)

 

 

☐

Ajutoare pentru consolidarea terenurilor agricole (articolul 15)

 

 

☐

Ajutoare pentru investiții privind mutarea clădirilor fermei (articolul 16)

 

 

☐

Ajutoare pentru investiții legate de prelucrarea de produse agricole și de comercializarea de produse agricole (articolul 17)

 

 

☐

Ajutoare la înființare pentru tinerii fermieri și pentru dezvoltarea fermelor mici (articolul 18)

 

 

☐

Ajutoare la înființare destinate grupurilor și organizațiilor de producători din sectorul agricol (articolul 19)

 

 

☐

Ajutoare destinate participării producătorilor de produse agricole la sistemele de calitate (articolul 20)

 

 

☐

Ajutoare pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare (articolul 21)

 

 

☐

Ajutoare pentru servicii de consiliere în sectorul agricol (articolul 22)

 

 

☐

Ajutoare pentru servicii de înlocuire în ferme (articolul 23)

 

 

☐

Ajutoare pentru măsuri de promovare a produselor agricole (articolul 24)

 

 

☐

Ajutoare pentru compensarea pagubelor cauzate de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale (articolul 25)

 

 

☐

Ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente prevenirii, controlului și eradicării bolilor animalelor și organismelor dăunătoare plantelor și ajutoare pentru repararea pagubelor cauzate de boli ale animalelor și de organisme dăunătoare plantelor (articolul 26)

 

 

 

 

☐

Ajutoare pentru sectorul creșterii animalelor [articolul 27 alineatul (1) litera (a) sau (b)]

 

 

☐

Ajutoare pentru eliminarea animalelor moarte [articolul 27 alineatul (1) litera (c), (d) sau (e)]

 

 

☐

Ajutoare pentru plata primelor de asigurare (articolul 28)

 

 

☐

Ajutoare pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole (articolul 29)

 

 

☐

Ajutoare pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale în sectorul agricol (articolul 30)

 

 

Tipul de calamitate naturală

☐

cutremur

☐

avalanșă

☐

alunecare de teren

☐

inundație

☐

tornadă

☐

uragan

☐

erupție vulcanică

☐

incendiu necontrolat

Data producerii calamității naturale

De la zz/ll/aaaa până la zz/ll/aaaa

☐

Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectorul agricol (articolul 31)

 

 

☐

Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectorul forestier (articolul 31)

 

 

☐

Ajutoare pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite (articolul 32)

 

 

☐

Ajutoare pentru sisteme agroforestiere (articolul 33)

 

 

☐

Ajutoare pentru prevenirea și repararea pagubelor cauzate pădurilor de incendii de pădure, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile, de organisme dăunătoare plantelor și de evenimente catastrofale (articolul 34)

 

 

☐

Ajutoare pentru investiții care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere (articolul 35)

 

 

☐

Ajutoare pentru dezavantaje legate de zonele forestiere Natura 2000 (articolul 36)

 

 

☐

Ajutoare pentru servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (articolul 37)

 

 

☐

Ajutoare pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare în sectorul forestier (articolul 38)

 

 

☐

Ajutoare pentru servicii de consiliere în sectorul forestier (articolul 39)

 

 

☐

Ajutoare pentru investiții în infrastructură care au legătură cu dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului forestier (articolul 40)

 

 

☐

Ajutoare pentru investiții în tehnologii forestiere și în prelucrarea, mobilizarea și comercializarea de produse forestiere (articolul 41)

 

 

☐

Ajutoare pentru conservarea resurselor genetice în sectorul forestier (articolul 42)

 

 

☐

Ajutoare pentru consolidarea terenurilor forestiere (articolul 43)

 

 

☐

Ajutoare pentru investiții privind prelucrarea de produse agricole în produse neagricole sau privind producția de bumbac (articolul 44)

 

 

☐

Ajutoare la înființarea de întreprinderi pentru activități neagricole în zonele rurale (articolul 45)

 

 

☐

Ajutoare pentru servicii de consiliere destinate IMM-urilor din zonele rurale (articolul 46)

 

 

☐

Ajutoare pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare destinate IMM-urilor din zonele rurale (articolul 47)

 

 

☐

Ajutoare destinate fermierilor activi care participă pentru prima dată la sisteme de calitate pentru bumbac și produse alimentare (articolul 48)

 

 

☐

Ajutoare pentru activități de informare și de promovare privind bumbacul și produsele alimentare care fac obiectul unui sistem de calitate (articolul 49)

 

 


(1)  Se aplică numai ajutoarelor pentru sectorul forestier și produselor care nu sunt enumerate în anexa I la tratat.

(2)  NUTS – Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică. De regulă, regiunea este specificată la nivelul 2.

(3)  Articolul 107 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (statutul „A”), articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (statutul „C”), zonele neasistate, și anume zonele care nu sunt eligibile pentru ajutoare regionale (statutul „N”).

(4)  În sensul normelor în materie de concurență prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în sensul prezentului regulament, „întreprindere” înseamnă orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul său de finanțare. Curtea de Justiție a hotărât că entitățile care sunt controlate (juridic sau de facto) de aceeași entitate ar trebui să fie considerate o singură întreprindere.

(5)  Perioada în care autoritatea care acordă ajutorul se poate angaja să acorde ajutorul.

(6)  NACE Rev. 2 – Clasificarea statistică a activităților economice în Uniunea Europeană. De regulă, sectorul se specifică la nivel de grupă.

(7)  În cazul schemelor de ajutoare: a se indica valoarea totală a bugetului planificat în cadrul schemei sau pierderea fiscală estimată pentru întreaga sa durată în ceea ce privește toate instrumentele de ajutor pe care le conține schema.

(8)  În cazul atribuirii unui ajutor ad-hoc: a se indica valoarea totală a ajutorului sau a pierderii fiscale.

(9)  Pentru garanții, a se indica valoarea (maximă) a împrumuturilor garantate.

(10)  Dacă este cazul, se face trimitere la decizia Comisiei de aprobare a metodologiei de calcul al echivalentului subvenție brută, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (c) punctul (ii) din prezentul regulament.

(11)  Sunt posibile obiective multiple; în acest caz se indică toate obiectivele.


ANEXA III

Dispoziții pentru publicarea de informații, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2)

Statele membre își organizează propriile site-uri cuprinzătoare referitoare la ajutoarele de stat, unde publică informațiile prevăzute la articolul 9 alineatul (2), astfel încât informațiile respective să poată fi accesate cu ușurință. Informațiile se publică într-un format de date tip foaie de calcul, care permite căutarea, extragerea și publicarea cu ușurință a datelor pe internet, cum ar fi formatul CSV sau XML. Accesul la site-ul internet referitor la ajutoarele de stat este permis oricărei părți interesate, fără restricții. Pentru accesarea site-ului internet referitor la ajutoarele de stat nu este necesară înregistrarea prealabilă a utilizatorului.

Se publică următoarele informații privind acordarea ajutoarelor individuale, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (2) litera (c):

(a)

trimiterea la numărul de identificare al ajutorului (1);

(b)

numele beneficiarului;

(c)

tipul de întreprindere (IMM/mare) la data acordării ajutorului;

(d)

regiunea în care este situat beneficiarul, la nivelul NUTS II (2);

(e)

sectorul de activitate la nivelul grupei NACE (3);

(f)

elementul de ajutor, exprimat ca valoare întreagă în moneda națională (4);

(g)

instrumentul de ajutor (5) [grant/subvenționare a ratei dobânzii, împrumut/avansuri rambursabile/grant rambursabil, garanție, avantaj fiscal sau scutire de taxe, finanțare de risc, altele (a se preciza)];

(h)

data acordării ajutorului;

(i)

obiectivul ajutorului (6);

(j)

autoritatea care acordă ajutorul.


(1)  Furnizat de Comisie în cadrul procedurii menționate la articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament.

(2)  NUTS – Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică. De regulă, regiunea trebuie specificată la nivelul 2.

(3)  Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1), modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 761/93 al Comisiei din 24 martie 1993 (JO L 83, 3.4.1993, p. 1) și rectificarea sa (JO L 159, 11.7.1995, p. 31).

(4)  Echivalent subvenție brută.

(5)  În cazul în care ajutorul este acordat prin instrumente de ajutor multiple, valoarea ajutorului trebuie furnizată pentru fiecare instrument de ajutor în parte.

(6)  În cazul în care ajutorul are obiective multiple, valoarea ajutorului trebuie furnizată pentru fiecare obiectiv în parte.