25.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 184/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 697/2014 AL COMISIEI

din 24 iunie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 906/2009 cu privire la perioada de aplicare a acestuia

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 246/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorții) (1), în special articolul 1,

după consultarea Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 906/2009 al Comisiei (2) acordă consorțiilor maritime de linie, sub rezerva anumitor condiții, o exceptare pe categorii de la interdicția prevăzută la articolul 101 alineatul (1) din tratat. Regulamentul menționat anterior expiră la 25 aprilie 2015, în conformitate cu durata maximă de 5 ani prevăzută la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 246/2009. Pe baza experienței dobândite de Comisie în aplicarea exceptării pe categorii, rezultă că justificările pentru o exceptare pe categorii acordată consorțiilor sunt încă valabile, iar condițiile pe baza cărora au fost stabilite domeniul de aplicare și conținutul din Regulamentul (CE) nr. 906/2009 nu s-au modificat în mod substanțial.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 906/2009 a simplificat și a modificat substanțial normele aplicabile consorțiilor. Având în vedere că noul cadru juridic este instituit și pus în aplicare doar pentru o scurtă perioadă de timp, în această etapă ar trebui evitate alte modificări. În acest fel se va evita creșterea costurilor de conformare ale operatorilor din sectorul respectiv.

(3)

Prin urmare, ar trebui prelungită cu cinci ani perioada de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 906/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 906/2009, textul „25 aprilie 2015” se înlocuiește cu data de „25 aprilie 2020”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 25 aprilie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iunie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79, 25.3.2009, p. 1. Începând din 1 decembrie 2009, articolele 81 și 82 din Tratatul CE au devenit articolul 101 și, respectiv, articolul 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 906/2009 al Comisiei din 28 septembrie 2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate între companiile maritime de linie (consorții) (JO L 256, 29.9.2009, p. 31).