24.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/9


REGULAMENTUL (UE) NR. 692/2014 AL CONSILIULUI

din 23 iunie 2014

referitor la restricții privind importul în Uniune de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2014/386/PESC a Consiliului din 23 iunie 2014 referitoare la restricții privind mărfurile originare din Crimeea sau Sevastopol, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului (1),

având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de Comisia Europeană,

întrucât:

(1)

În cadrul reuniunii sale din 20-21 martie 2014, Consiliul European a condamnat cu fermitate anexarea la Federația Rusă a Republicii Autonome Crimeea („Crimeea”) și a orașului Sevastopol („Sevastopol”) și a subliniat că nu va recunoaște această anexare. Consiliul European a cerut Comisiei să evalueze consecințele juridice ale respectivei anexări și să propună restricții economice, comerciale și financiare referitoare la Crimeea, care să fie puse în aplicare rapid.

(2)

În Rezoluția sa din 27 martie 2014, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a afirmat angajamentul său față de suveranitatea, independența politică, unitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional, subliniind faptul că referendumului care a avut loc în Crimeea la 16 martie nu este valid, și solicitând tuturor statelor să nu recunoască nicio modificare adusă statutului Crimeii și Sevastopolului.

(3)

La 23 iunie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/.../PESC referitoare la restricții privind mărfurile originare din Crimeea sau Sevastopol și la furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară, precum și de servicii de asigurare și reasigurare în legătură cu importul unor astfel de mărfuri, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului. Pentru a se reduce la minimum efectul măsurilor restrictive asupra agenților economici, ar trebui să se prevadă excepții și perioade tranzitorii pentru comerțul cu mărfuri și servicii conexe pentru care sunt necesare tranzacții în baza unor contracte comerciale sau a unor contracte auxiliare, sub rezerva unei proceduri de notificare.

(4)

Măsurile respective intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(5)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior datei de 25 iunie 2014, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții sau legată de acesta/aceasta, în special:

(i)

o cerere de executare a oricărei obligații care rezultă dintr-un contract sau dintr-o tranzacție sau legată de un contract sau de o tranzacție;

(ii)

o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții sau contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia;

(iii)

o cerere de despăgubire care se referă la un contract sau la o tranzacție;

(iv)

o cerere reconvențională;

(v)

o cerere de recunoaștere sau executare, inclusiv prin exequatur, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;

(b)

„contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție care, indiferent de formă și de legislația aplicabilă, cuprinde unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între părți identice sau nu; în acest scop, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau contragaranție, în special de natură financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză aferentă care rezultă din tranzacția respectivă sau legată de aceasta;

(c)

„mărfurile originare din Crimeea sau Sevastopol” înseamnă mărfuri care sunt obținute integral în Crimeea sau în Sevastopol sau care au fost supuse ultimei transformări substanțiale pe aceste teritorii, în conformitate cu, mutatis mutandis, articolele 23 și 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (2);

(d)

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.

(e)

„autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet incluse pe lista din anexă.

Articolul 2

Se interzic:

(a)

importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau din Sevastopol;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară, precum și de servicii de asigurare și reasigurare în legătură cu importul mărfurilor menționate la litera (a).

Articolul 3

Interdicțiile prevăzute la articolul 2 nu se aplică în ceea ce privește:

(a)

executarea, până la 26 septembrie 2014, a contractelor comerciale încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, cu condiția ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care intenționează să execute contractul respectiv să fi notificat activitatea sau tranzacția cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă);

(b)

mărfurile originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziția autorităților ucrainene pentru examinare, pentru care conformitatea cu condițiile care conferă dreptul la origine preferențială a fost verificată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (3) sau în conformitate cu acordul de asociere UE-Ucraina.

Articolul 4

Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la articolul 2.

Articolul 5

Acțiunile persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor nu angajează în niciun fel răspunderea acestora, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 6

(1)   Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu niciun contract sau nicio tranzacție a cărei executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse de prezentul regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricăror alte cereri de acest tip, cum ar fi cererea de compensare sau cererea în temeiul unei garanții, mai ales unei cereri de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, în special a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

(a)

persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate, incluse pe lista din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului;

(b)

orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

(c)

orice persoană fizică sau juridică, orice entitate sau organism care a făcut obiectul unei hotărâri arbitrale, judecătorești sau administrative pentru că a încălcat interdicțiile stabilite în prezentul regulament;

(d)

orice persoană fizică sau juridică, orice entitate sau organism, în cazul în care cererea se referă la mărfuri al căror import este interzis în temeiul articolului 2.

(2)   În cadrul oricărei proceduri care urmărește să dea curs unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care urmărește să se dea curs respectivei cereri.

(3)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 7

(1)   Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații cu privire la încălcări și problemele de executare și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2)   Fără întârziere, statele membre se informează reciproc și informează Comisia cu privire la orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare eficace a prezentului regulament.

Articolul 8

(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei normele menționate la alineatul (1), precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 9

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le menționează pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II. Statele membre notifică Comisiei orice modificare a adreselor site-urilor internet incluse pe lista din anexă.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei aceste autorități competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

(3)   În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în orice alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie folosite în vederea unei astfel de comunicări sunt cele menționate în anexă.

Articolul 10

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau al oricărei nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane, aflate în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, entități sau organism, aflat în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este înregistrat sau constituit în temeiul dreptului unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, entități sau organism, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.

Articolul 11

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua umrătoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 23 iunie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  Decizia 2014/386/PESC a Consiliului din 23 iunie 2014 referitoare la restricții privind mărfurile originare din Crimeea sau Sevastopol, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului (a se vedea pagina 70 din prezentul Jurnal Oficial).

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(3)  JO L 118, 22.4.2014, p. 1.


ANEXĂ

Site-urile internet care conțin informații privind autoritățile competente, precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

 

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANEMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

SPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

 

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

 

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

ȚĂRILE DE JOS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

 

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVACIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

 

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

 

REGATUL UNIT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa pentru notificarea Comisiei Europene:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu