19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/26


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 666/2014 AL COMISIEI

din 12 martie 2014

de stabilire a cerințelor substanțiale pentru un sistem de inventariere al Uniunii pe baza modificărilor potențialelor de încălzire globală și a orientărilor privind inventarierea convenite la nivel internațional în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (1), în special articolul 6 alineatul (2) și articolul 7 alineatul (6) litera (b),

întrucât:

(1)

Mecanismul de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră este necesar pentru a permite evaluarea progresului real în sensul respectării angajamentelor asumate de Uniune și de statele membre cu privire la limitarea sau la reducerea tuturor emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice aprobate prin Decizia 94/69/CE a Consiliului (2), al Protocolului său de la Kyoto aprobat prin Decizia 2002/358/CE a Consiliului (3) și al ansamblului de acte juridice ale Uniunii, adoptate în 2009 și denumite, în mod colectiv, „pachetul privind clima și energia”.

(2)

Decizia 19/CMP.1 a Conferinței părților la CCONUSC care funcționează ca reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto prevede orientările privind sistemele naționale pe care părțile ar trebui să le aplice. Prin urmare, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute în decizia respectivă, ar trebui stabilite normele privind sistemul de inventariere al Uniunii, vizând asigurarea unei raportări actuale, transparente, exacte, coerente, comparabile și integrale a emisiilor de gaze cu efect de seră către secretariatul CCONUSC.

(3)

Pentru a garanta calitatea sistemului de inventariere al Uniunii, este necesară stabilirea de norme suplimentare privind programul de asigurare a calității și de control al calității inventarului de gaze cu efect de seră al Uniunii.

(4)

Pentru a garanta integralitatea inventarului Uniunii, în conformitate cu orientările privind pregătirea inventarelor naționale de gaze cu efect de seră, este necesară furnizarea de metodologii și de date care urmează să fie utilizate de Comisie în momentul în care, în consultare și în strânsă cooperare cu statul membru în cauză, pregătește estimările pentru datele care lipsesc din inventarul unui stat membru în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013.

(5)

Pentru a garanta punerea în aplicare efectivă și la timp a obligațiilor Uniunii în temeiul Protocolului de la Kyoto al CCONUSC, este necesară stabilirea calendarelor de cooperare și coordonare între Uniune și statele membre pe parcursul procesului de raportare anuală și al revizuirii CCONUSC.

(6)

Ar trebui să se țină cont de modificările valorilor potențialelor de încălzire globală și de orientările convenite la nivel internațional privind inventarele naționale de emisii antropice de la surse și de eliminare de către absorbanți, în conformitate cu deciziile relevante adoptate de organismele CCONUSC și ale Protocolului de la Kyoto.

(7)

Pentru a garanta coerența cu punerea în aplicare a cerințelor de monitorizare și de raportare în temeiul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu 1 ianuarie 2015,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

(1)   Inventarul gazelor cu efect de seră al Uniunii reprezintă suma emisiilor de gaze cu efect de seră de la surse și a eliminării de către absorbanți ale statelor membre pentru teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu articolul 52 din Tratatul privind Uniunea Europeană și se stabilește pe baza inventarelor de gaze cu efect de seră ale statelor membre, astfel cum sunt raportate în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, pentru seria cronologică completă a anilor de inventar.

(2)   Prezentul regulament stabilește normele privind cerințele pentru un sistem de inventariere al Uniunii, descriind mai în detaliu normele privind pregătirea și administrarea inventarului de gaze cu efect de seră al Uniunii, inclusiv normele privind cooperarea cu statele membre pe parcursul procesului de raportare anuală și al revizuirii inventarelor Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC).

(3)   De asemenea, prezentul regulament stabilește normele privind valorile potențialelor de încălzire globală și orientările privind inventarierea convenite la nivel internațional care urmează să fie utilizate de statele membre și de Comisie pentru determinarea și raportarea inventarului de gaze cu efect de seră.

Articolul 2

Inventarul de gaze cu efect de seră al Uniunii

(1)   La pregătirea și administrarea inventarului de gaze cu efect de seră al Uniunii, Comisia depune eforturi pentru a garanta:

(a)

faptul că inventarul de gaze cu efect de seră al Uniunii este complet, prin aplicarea procedurii prevăzute la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013;

(b)

faptul că inventarul de gaze cu efect de seră al Uniunii furnizează o agregare transparentă a emisiilor de gaze cu efect de seră și a eliminării de către absorbanți ale statelor membre și reflectă în mod transparent contribuția emisiilor și a eliminării de către absorbanți ale statelor membre la inventarul de gaze cu efect de seră al Uniunii;

(c)

faptul că totalul emisiilor de gaze cu efect de seră și al eliminării de către absorbanți ale Uniunii pentru un an de raportate este egal cu suma emisiilor de gaze cu efect de seră și a eliminării de către absorbanți ale statelor membre raportate în temeiul articolului 7 alineatele (1)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 pentru același an;

(d)

faptul că inventarul de gaze cu efect de seră al Uniunii include o serie cronologică coerentă a emisiilor și a eliminării de către absorbanți pentru toți anii de raportare.

(2)   Comisia și statele membre depun eforturi pentru a spori gradul de comparabilitate a inventarelor de gaze cu efect de seră ale statelor membre.

Articolul 3

Programul de asigurare a calității și de control al calității inventarului de gaze cu efect de seră al Uniunii

(1)   Programul de asigurare a calității și de control al calității al Uniunii menționat la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 completează programul de asigurare a calității și de control al calității pus în aplicare de statele membre.

(2)   Statele membre garantează calitatea datelor privind activitatea, a factorilor de emisie, precum și a altor parametri utilizați pentru inventarul lor național de gaze cu efect de seră, inclusiv prin aplicarea articolelor 6 și 7.

(3)   Statele membre furnizează Comisiei și Agenției Europene de Mediu toate informațiile relevante existente în arhivele lor create și gestionate în conformitate cu punctul 16 litera (a) din anexa la Decizia 19/CMP.1 a Conferinței părților la CCONUSC care funcționează ca reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto, dacă acest lucru este necesar pe parcursul revizuirii de către CCONUSC a inventarului de gaze cu efect de seră al Uniunii.

Articolul 4

Completarea datelor lipsă

(1)   Estimările Comisiei pentru datele care lipsesc din inventarul gazelor cu efect de seră al unui stat membru, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, se bazează pe următoarele metodologii și date:

(a)

în cazul în care un stat membru a depus în anul de raportare anterior o serie cronologică coerentă de estimări pentru categoria de surse relevantă care nu a făcut obiectul unor ajustări în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Protocolul de la Kyoto și în cazul apariției uneia dintre situațiile de mai jos:

(i)

statul membru în cauză a prezentat un inventar armonizat de gaze cu efect de seră pentru anul X – 1 în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 care include estimarea care lipsește, pe datele din respectivul inventar armonizat de gaze cu efect de seră;

(ii)

statul membru în cauză nu a prezentat un inventar armonizat de gaze cu efect de seră pentru anul X – 1 în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, însă Uniunea a realizat o estimare armonizată a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul X – 1 pentru statele membre în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, pe datele din inventarul armonizat de gaze cu efect de seră al Uniunii;

(iii)

utilizarea datelor din inventarul armonizat de gaze cu efect de seră nu este posibilă sau poate duce la o estimare foarte imprecisă, în cazul estimărilor care lipsesc din sectorul energetic, pe datele obținute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (4);

(iv)

utilizarea datelor din inventarul armonizat de gaze cu efect de seră nu este posibilă sau poate duce la o estimare foarte imprecisă, în cazul estimărilor care lipsesc din sectoarele neenergetice, pe orientările tehnice privind metodologiile de ajustare în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Protocolul de la Kyoto, fără aplicarea factorului conservator definit în orientările respective;

(b)

în cazul în care estimarea pentru categoria de surse relevantă a făcut obiectul unor ajustări în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Protocolul de la Kyoto în anii precedenți, iar statul membru în cauză nu a prezentat o estimare revizuită, pe metoda de ajustare de bază utilizată de echipa de revizuire formată din experți, astfel cum se prevede în orientările tehnice privind metodologiile de ajustare în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Protocolul de la Kyoto, fără aplicarea factorului conservator definit în orientările respective;

(c)

în cazul în care o estimare pentru categoria relevantă a făcut obiectul unor corecții tehnice în temeiul articolului 19 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 în anii precedenți, iar statul membru în cauză nu a prezentat o estimare revizuită, pe metoda utilizată de echipa de revizuire formată din experți pentru calcularea corecției tehnice;

(d)

în cazul în care nu există o serie cronologică coerentă a estimărilor raportate pentru categoria de surse relevantă, iar estimarea categoriei de surse nu a făcut obiectul unor ajustări în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Protocolul de la Kyoto, pe orientările tehnice privind ajustările, fără aplicarea factorului conservator definit în orientările respective.

(2)   Comisia pregătește estimările menționate la alineatul (1) până la data de 31 martie a anului de reportare, în urma consultării cu statul membru în cauză.

(3)   Statul membru în cauză utilizează estimările menționate la alineatul (1) pentru comunicare sa națională, transmisă la 15 aprilie secretariatului CCONUSC, în vederea asigurării coerenței între inventarul gazelor cu efect de seră al Uniunii și inventarele de gaze cu efect de seră ale statelor membre.

Articolul 5

Calendarele de cooperare și coordonare pe parcursul procesului de raportare anuală și al revizuirii CCONUSC

(1)   Atunci când un stat membru intenționează să retransmită secretariatului CCONUSC propriul inventar până la 27 mai, statul membru în cauză transmite Comisiei, în prealabil, același inventar până la 8 mai. Informațiile, astfel cum sunt transmise Comisiei, nu diferă de informațiile prezentate secretariatului CCONUSC.

(2)   Atunci când un stat membru intenționează să retransmită secretariatului CCONUSC, după data de 27 mai, propriul inventar care conține informații diferite de informațiile deja transmise Comisiei, statul membru în cauză transmite informațiile respective Comisiei în termen de maximum o săptămână de la retransmiterea acestora către secretariatul CCONUSC.

(3)   Un stat membru transmite Comisiei următoarele informații:

(a)

observațiile formulate de o echipă de revizuire formată din experți cu privire la orice eventuală problemă referitoare la inventarul de gaze cu efect de seră al statului membru legată de cerințele cu caracter obligatoriu și care ar putea duce la o ajustare sau la o eventuală problemă privind punerea în aplicare („Saturday paper”), în termen de o săptămână de la primirea informațiilor din partea secretariatului CCONUSC;

(b)

corecțiile aduse estimărilor emisiilor de gaze cu efect de seră aplicate de comun acord între statul membru și echipa de revizuire formată din experți la prezentarea respectivului inventar de gaze cu efect de seră pe parcursul procesului de revizuire, conținute în răspunsul la observațiile menționate la litera (a), în termen de o săptămână de la transmiterea răspunsului către secretariatul CCONUSC;

(c)

proiectul de raport de revizuire a inventarului individual care conține estimările ajustate ale emisiilor de gaze cu efect de seră sau o problemă privind punerea în aplicare, în cazul în care statul membru nu a soluționat problema ridicată de echipa de revizuire formată din experți, în termen de o săptămână de la primirea respectivului raport de la secretariatul CCONUSC;

(d)

răspunsul formulat de statul membru la proiectul de raport de revizuire a inventarului individual, în cazul în care ajustarea propusă nu este acceptată, însoțit de un rezumat în care statul membru indică dacă acceptă sau dacă respinge orice ajustare propusă, în termen de o săptămână de la transmiterea răspunsului către secretariatul CCONUSC;

(e)

versiunea finală a raportului de revizuire a inventarului individual, în termen de o săptămână de la primirea acesteia de la secretariatul CCONUS;

(f)

orice problemă privind punerea în aplicare care a fost prezentată Comitetului de control privind respectarea dispozițiilor din cadrul Protocolului de la Kyoto, notificarea din partea Comitetului de control de a aborda problema legată de punerea în aplicare și toate concluziile preliminare și deciziile Comitetului de control și ale organismelor sale privind statul membru, în termen de o săptămână de la primirea acestor informații de la secretariatul CCONUSC.

(4)   Serviciile Comisiei furnizează un rezumat al informațiilor menționate la alineatul (3) tuturor statelor membre.

(5)   Serviciile Comisiei furnizează statelor membre informațiile menționate la alineatul (3), aplicând respectivul alineat mutatis mutandis inventarului de gaze cu efect de seră al Uniunii.

(6)   Orice corecție menționată la alineatul (3) litera (b) privind prezentarea inventarului de gaze cu efect de seră al Uniunii se realizează în cooperare cu statul membru în cauză.

(7)   În cazul în care ajustările se aplică inventarului de gaze cu efect de seră al unui stat membru în temeiul mecanismului de asigurare a conformității al Protocolului de la Kyoto, statul membru în cauză coordonează cu Comisia răspunsul la procesul de revizuire în ceea ce privește obligațiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 525/2013 în următoarele termene:

(a)

în termenele prevăzute în temeiul Protocolului de la Kyoto, în cazul în care ajustarea estimărilor dintr-un anumit an sau ajustările cumulative din anii următori perioadei de angajament pentru unul sau pentru mai multe state membre ar implica ajustări ale inventarului de gaze cu efect de seră al Uniunii într-o cantitate care ar duce la nerespectarea cerințelor metodologice și de raportare în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Protocolul de la Kyoto în sensul cerințelor privind eligibilitatea stabilite în orientările adoptate în temeiul articolului 7 din Protocolul de la Kyoto;

(b)

în termen de două săptămâni, înainte de a prezenta:

(i)

o cerere de revizuire a eligibilității adresată organismelor competente în temeiul Protocolului de la Kyoto;

(ii)

un răspuns la o decizie de a examina o problemă privind punerea în aplicare sau la concluziile preliminare ale Comitetului de control.

(8)   Pe parcursul săptămânii aferente revizuirii de către CCONUSC a inventarului Uniunii, statele membre furnizează, într-un termen cât mai scurt posibil, răspunsuri la întrebările formulate de evaluatorii CCONUSC cu privire la aspectele care se înscriu în sfera lor de responsabilitate în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (3) din prezentul regulament.

Articolul 6

Orientări privind inventarul de gaze cu efect de seră

Statele membre și Comisia stabilesc inventarele de gaze cu efect de seră menționate la articolul 7 alineatele (1)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 în conformitate cu:

(a)

orientările privind inventarele naționale de gaze cu efect de seră din 2006 ale Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC);

(b)

metodele suplimentare și orientările în materie de bune practici revizuite din 2013 ale IPCC, care decurg din Protocolul de la Kyoto;

(c)

suplimentul din 2013 la orientările privind inventarele de gaze cu efect de seră din 2006 ale IPCC: zonele umede pentru drenarea și reumidificarea zonelor umede menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013;

(d)

orientările CCONUSC privind pregătirea comunicărilor naționale de către părți, incluse în anexa I la convenție, partea I: orientările CCONUSC privind raportarea inventarelor anuale, astfel cum sunt prevăzute în Decizia 24/CP.19 a Conferinței părților la CCONUSC;

(e)

orientările privind pregătirea informațiilor solicitate în temeiul articolul 7 din Protocolul de la Kyoto, astfel cum au fost adoptate de Conferința părților la CCONUSC care funcționează ca reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto.

Articolul 7

Potențialele de încălzire globală

Statele membre și Comisia utilizează potențialele de încălzire globală enumerate în anexa III la Decizia 24/CP.19 a Conferinței părților la CCONUSC în scopul determinării și al raportării inventarelor de gaze cu efect de seră în temeiul articolului 7 alineatele (1)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 și al inventarului gazelor cu efect de seră al Uniunii.

Articolul 8

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu 1 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165, 18.6.2013, p. 13.

(2)  Decizia 94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 1993 privind încheierea Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (JO L 33, 7.2.1994, p. 11).

(3)  Decizia 2002/358/CE a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din aceasta (OJ L 130, 15.5.2002, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei (JO L 304, 14.11.2008, p. 1).