19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/17


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 664/2014 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2013

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile tradiționale garantate și cu privire la anumite norme privind sursele, anumite norme procedurale și anumite norme tranzitorii suplimentare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1) și, în special, articolul 5 alineatul (4) primul și al doilea paragraf, articolul 12 alineatul (7) primul paragraf, articolul 16 alineatul (2), articolul 19 alineatul (2) primul paragraf, articolul 23 alineatul (4) primul paragraf, articolul 25 alineatul (3), articolul 49 alineatul (7) primul paragraf, articolul 51 alineatul (6) primul paragraf, articolul 53 alineatul (3) primul paragraf și articolul 54 alineatul (2) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare (2) și Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (3). Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate și de punere în aplicare. Pentru a asigura buna funcționare a sistemelor din domeniul calității produselor agricole și alimentare în noul cadru juridic, anumite norme trebuie să fie adoptate prin intermediul unor astfel de acte. Noile norme ar trebui să înlocuiască normele de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 509/2006 și (CE) nr. 510/2006 care au fost stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (4) și, respectiv, în Regulamentul (CE) nr. 1216/2007 din 18 octombrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare (5).

(2)

Pentru a lua în considerare caracterul specific și, în special, constrângerile fizice și materiale ale producției de produse de origine animală, ale căror denumiri sunt înregistrate ca denumire de origine protejată, ar trebui ca în caietul de sarcini al acestor produse să fie permise derogări cu privire la sursele de hrană pentru animale. Aceste derogări nu ar trebui în niciun caz să afecteze legătura dintre mediul geografic și calitatea sau caracteristicile specifice ale produsului datorate în mod esențial sau exclusiv mediului respectiv.

(3)

Pentru a ține seama de caracterul specific al anumitor produse ale căror denumiri trebuie să fie înregistrate ca indicație geografică protejată, ar trebui ca în caietul de sarcini al acestor produse să fie permise restricții cu privire la proveniența materiilor prime. Aceste restricții ar trebui să fie justificate în lumina unor criterii obiective care sunt conforme cu principiile generale ale sistemului de indicații geografice protejate și care consolidează coerența produselor cu obiectivele sistemului.

(4)

Pentru a asigura comunicarea informațiilor corespunzătoare către consumator, ar trebui să se stabilească simbolurile Uniunii destinate popularizării denumirilor de origine protejate, indicațiilor geografice protejate și specialităților tradiționale garantate.

(5)

Pentru a garanta caracterul relevant și succint al informațiilor conținute în caietul de sarcini al specialităților tradiționale garantate și pentru a evita cererile de înregistrare excesiv de voluminoase sau cererile de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei specialități tradiționale garantate, ar trebui prevăzută o limită privind volumul caietelor de sarcini.

(6)

Pentru a facilita procedura de cerere, ar trebui stabilite norme suplimentare privind procedurile naționale de opoziție în cazul cererilor comune privind mai multe teritorii naționale. Întrucât dreptul de opoziție ar trebui garantat pe tot teritoriul Uniunii, ar trebui să fie prevăzută obligația de a realiza proceduri de opoziție la nivel național în toate statele membre vizate de cererile comune.

(7)

Pentru a dispune de etape clare în cadrul procedurii de opoziție, este necesar să se specifice obligațiile procedurale ale solicitantului în cazul în care consultările corespunzătoare în urma prezentării unei declarații motivate de opoziție duc la un acord.

(8)

Pentru a facilita gestionarea cererilor pentru o modificare a caietului de sarcini, ar trebui să fie stabilite norme complementare privind examinarea cererilor de modificare și privind prezentarea și evaluarea modificărilor minore. Datorită caracterului lor urgent, modificările temporare ar trebui să fie exceptate de la procedura standard și nu ar trebui să fie supuse aprobării formale de către Comisie. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să fie informată pe deplin cu privire la conținutul și justificările acestor modificări.

(9)

Pentru a se asigura că toate părțile au posibilitatea să își protejeze drepturile și interesele legitime, ar trebui să fie stabilite norme complementare privind procedura de anulare. Procedura de anulare ar trebui să se alinieze cu procedura standard de înregistrare prevăzută la articolele 49-52 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Ar trebui, de asemenea, precizat că statele membre se numără printre persoanele juridice care ar putea avea un interes legitim pentru a prezenta o cerere de anulare în temeiul articolului 54 alineatul (1) primul paragraf din regulamentul respectiv.

(10)

Pentru a proteja interesele legitime ale producătorilor sau ale părților interesate în cauză, ar trebui să fie posibil ca documentele unice privind denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate înregistrate înainte de 31 martie 2006 și pentru care nu a fost publicat un document unic să fie publicate la cererea statelor membre în cauză.

(11)

Articolul 12 alineatul (3) și articolul 23 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 prevăd că, în cazul produselor care provin din Uniune și care sunt comercializate sub o denumire de origine protejată, o indicație geografică protejată înregistrată sau o specialitate tradițională garantată, simbolurile Uniunii asociate acestora apar pe etichete și că indicațiile sau abrevierile relevante pot să apară pe etichetă. Articolul 23 alineatul (3) al doilea paragraf prevede că simbolul este opțional pe etichetele specialităților tradiționale garantate produse în afara Uniunii. Aceste dispoziții vor fi aplicabile doar începând cu 4 ianuarie 2016. Cu toate acestea, Regulamentele (CE) nr. 509/2006 și (CE) nr. 510/2006, care au fost abrogate prin Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, prevedeau obligația de a plasa pe etichetele produselor originare din Uniune simbolul sau mențiunea completă și ofereau opțiunea de a utiliza mențiunea „specialitate tradițională garantată” pe etichetele specialităților tradiționale garantate produse în afara Uniunii. Pentru asigurarea continuității între cele două regulamente abrogate și Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, obligația de a plasa pe etichetele produselor originare din Uniune fie simbolurile Uniunii, fie mențiunea respectivă și posibilitatea de a utiliza mențiunea „specialitate tradițională garantată” pe etichetele specialităților tradiționale garantate produse în afara Uniunii ar trebui să fie considerate ca fiind stabilite în mod implicit prin Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și deja aplicabile. Pentru a garanta certitudinea juridică și pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale producătorilor sau ale părților interesate în cauză, condițiile de utilizare a simbolurilor și mențiunilor pe etichete prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 509/2006 și (CE) nr. 510/2006 ar trebui să fie aplicate în continuare, până la 3 ianuarie 2016.

(12)

Din motive de claritate și securitate juridică, Regulamentele (CE) nr. 1898/2006 și (CE) nr. 1216/2007 ar trebui să fie abrogate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Norme specifice privind sursele de hrană pentru animale și de materii prime

(1)   În sensul articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, hrana pentru animale provine în întregime din aria geografică delimitată în cazul produselor de origine animală ale căror denumiri sunt înregistrate ca denumire de origine protejată.

În măsura în care nu este posibilă din punct de vedere tehnic garantarea în întregime a provenienței din aria geografică delimitată, se poate adăuga hrană pentru animale provenită din afara ariei respective, în condițiile în care nu sunt afectate calitatea produsului sau caracteristicile datorate în mod esențial mediului geografic. Hrana pentru animale provenită din afara ariei geografice stabilite nu trebuie să depășească în niciun caz 50 % din substanța uscată, pe an.

(2)   Orice restricții privind originea materiilor prime furnizate în caietul de sarcini al unui produs a cărui denumire este înregistrată ca indicație geografică protejată sunt justificate în raport cu legătura menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (f) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

Articolul 2

Simbolurile Uniunii

Simbolurile Uniunii menționate la articolul 12 alineatul (2) și la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 se stabilesc astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Limitarea caietului de sarcini pentru specialitățile tradiționale garantate

Caietul de sarcini prevăzut la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 este concis și nu depășește 5 000 de cuvinte, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător.

Articolul 4

Procedura națională de opoziție pentru cererile comune

În cazul cererilor comune, astfel cum sunt menționate la articolul 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, procedurile naționale de opoziție corespunzătoare sunt realizate în toate statele membre în cauză.

Articolul 5

Obligația de notificare privind acordul în cadrul procedurii de opoziție

Atunci când părțile interesate ajung la un acord în urma consultărilor menționate la articolul 51 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, autoritățile statului membru sau ale țării terțe în care a fost depusă cererea informează Comisia cu privire la toate elementele care au făcut posibil acordul, inclusiv avizul solicitantului și al autorităților unui stat membru sau ale unei țări terțe sau al altor persoane fizice și juridice care au depus o opoziție.

Articolul 6

Modificările caietului de sarcini

(1)   Cererea pentru o modificare a caietului de sarcini care nu este minoră, astfel cum se menționează la articolul 53 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, conține o descriere exhaustivă și motivele specifice pentru fiecare modificare. Descrierea trebuie să compare în detaliu, pentru fiecare modificare, caietul de sarcini inițial și, după caz, documentul unic inițial cu versiunea modificată propusă.

Cererea respectivă este independentă. Aceasta conține toate modificările aduse caietului de sarcini și, după caz, cele aduse documentului unic pentru care se solicită aprobarea.

O cerere privind o modificare care nu este minoră care nu este în conformitate cu primul și al doilea paragraf nu este admisibilă. Comisia informează solicitantul în cazul în care cererea este considerată neadmisibilă.

Aprobarea de către Comisie a unei cereri privind o modificare a unui caiet de sarcini care nu este minoră acoperă numai modificările astfel cum au fost incluse în cererea în sine.

(2)   Cererile privind o modificare minoră a caietului de sarcini în ceea ce privește denumirile de origine protejate sau indicațiile geografice protejate sunt înaintate autorităților statului membru în care se situează aria geografică a denumirii sau a indicației. Cererile privind o modificare minoră a caietului de sarcini în ceea ce privește specialitățile tradiționale garantate sunt înaintate autorităților statului membru în care grupul își are sediul. În cazul în care o cerere privind o modificare minoră a caietului de sarcini nu provine de la grupul care a înaintat cererea de înregistrare a denumirii sau a denumirilor la care se referă caietul de sarcini, statul membru oferă grupului respectiv posibilitatea de a formula observații privind cererea, în cazul în care respectivul grup există în continuare. În cazul în care statul membru consideră că cerințele Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 și ale dispozițiilor adoptate în temeiul acestuia sunt îndeplinite, acesta poate înainta Comisiei un dosar de cerere privind o modificare minoră. Cererile privind o modificare minoră a caietului de sarcini în ceea ce privește produsele originare din țări terțe pot fi înaintate de un grup care are un interes legitim, fie direct Comisiei, fie prin intermediul autorităților din țara terță respectivă.

Cererea privind o modificare minoră propune doar modificări minore în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Aceasta descrie modificările minore în cauză, furnizează o descriere pe scurt a motivelor pentru care este necesară o modificare și arată că modificările propuse sunt considerate minore, în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Aceasta compară, pentru fiecare modificare, caietul de sarcini inițial și, după caz, documentul unic inițial cu versiunea modificată propusă. Cererea este independentă și conține toate modificările aduse caietului de sarcini și, după caz, cele aduse documentului unic pentru care se solicită aprobarea.

Modificările minore menționate la articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 sunt considerate aprobate în cazul în care Comisia nu informează solicitantul în caz contrar în termen de trei luni de la primirea cererii.

O cerere privind o modificare minoră care nu este în conformitate cu al doilea paragraf al prezentului alineat nu este admisibilă. Aprobarea tacită menționată la al treilea paragraf al prezentului alineat nu se aplică unor astfel de cereri. Comisia informează solicitantul în cazul în care cererea este considerată neadmisibilă în termen de trei luni de la primirea cererii.

Comisia face publică modificarea minoră aprobată a caietului de sarcini care nu implică o modificare a elementelor prevăzute la articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(3)   Procedura prevăzută la articolele 49-52 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 nu se aplică modificărilor privind o modificare temporară a caietului de sarcini ca urmare a impunerii unor măsuri sanitare și fitosanitare de către autoritățile publice sau ca urmare a unor dezastre naturale sau condiții meteorologice nefavorabile recunoscute în mod oficial de către autoritățile competente.

Aceste modificări sunt comunicate Comisiei împreună cu motivarea acestora în termen de cel mult două săptămâni de la autorizare. Modificările temporare aduse unui caiet de sarcini în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate sunt comunicate Comisiei de către autoritățile statului membru în care se situează aria geografică a denumirii sau a indicației. Modificările temporare aduse unui caiet de sarcini în ceea ce privește specialitățile tradiționale garantate sunt comunicate Comisiei de către autoritățile statului membru în care grupul își are sediul. Modificările temporare privind produsele originare din țări terțe sunt comunicate Comisiei fie de un grup care are un interes legitim, fie de autoritățile din respectiva țară terță. Statele membre publică modificările temporare aduse caietului de sarcini. În comunicările privind o modificare temporară a caietului de sarcini privind o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată, statele membre comunică doar referința privind publicarea. În comunicările privind o modificare temporară a caietului de sarcini privind o specialitate tradițională garantată, acestea trimit modificarea temporară a caietului de sarcini al produsului, astfel cum este publicată. În comunicările privind produse originare din țările terțe, modificările temporare autorizate aduse unui caiet de sarcini sunt transmise Comisiei. Elemente de probă privind măsurile sanitare și fitosanitare și o copie a actului recunoscând dezastre naturale sau condiții meteorologice nefavorabile sunt furnizate în toate comunicările privind modificări temporare din partea statelor membre și a țărilor terțe. Comisia face publice aceste modificări.

Articolul 7

Anularea

(1)   Procedura prevăzută la articolele 49-52 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 se aplică mutatis mutandis anulării unei înregistrări, astfel cum este menționată la articolul 54 alineatul (1) primul și al doilea paragraf din regulamentul respectiv.

(2)   Statelor membre li se permite să depună o cerere de anulare din proprie inițiativă, în conformitate cu articolul 54 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(3)   Cererea de anulare se publică în conformitate cu articolul 50 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(4)   Declarații de opoziție motivate în ceea ce privește anularea sunt admisibile numai în cazul în care demonstrează utilizarea comercială continuă a denumirii înregistrate de către persoana în cauză.

Articolul 8

Norme tranzitorii

(1)   În ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate înregistrate înainte de data de 31 martie 2006, Comisia, la cererea unui stat membru, publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un document unic transmis de statul membru respectiv. Publicarea este însoțită de o trimitere la publicarea caietului de sarcini.

(2)   Până la data de 3 ianuarie 2016 se aplică următoarele norme:

(a)

pentru produsele originare din Uniune, în cazul în care denumirea înregistrată este utilizată pe etichetă, aceasta este însoțită fie de simbolul relevant al Uniunii, fie de mențiunea relevantă specificată la articolul 12 alineatul (3) sau la articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012;

(b)

pentru produsele care sunt produse în afara Uniunii, mențiunea specificată la articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 este opțională în ceea ce privește etichetarea specialităților tradiționale garantate.

Articolul 9

Abrogare

Se abrogă Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 și Regulamentul (CE) nr. 1216/2007.

Articolul 10

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5 se aplică numai procedurilor de opoziție pentru care termenul de trei luni stabilit la articolul 51 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 nu a expirat la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93, 31.3.2006, p. 1.

(3)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(4)  JO L 369, 23.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 275, 19.10.2007, p. 3.


ANEXĂ

Simbolul Uniunii pentru „denumirile de origine protejată”

Image

Simbolul Uniunii pentru „indicațiile geografice protejate”

Image

Simbolul Uniunii pentru „specialitățile tradiționale garantate”

Image