27.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/113


REGULAMENTUL (UE) NR. 538/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 16 aprilie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2) prevede că ritmul evoluțiilor actuale și incertitudinile privind tendințele viitoare probabile necesită măsuri suplimentare pentru a garanta că politicile Uniunii se vor baza în continuare pe o înțelegere corectă a situației mediului înconjurător, a posibilelor opțiuni de răspuns și a consecințelor acestora. Ar trebui elaborate instrumente cu scopul de a asigura pregătirea unor date și a unor indicatori de o calitate garantată și de a le îmbunătăți accesibilitatea. Este important ca aceste date să fie puse la dispoziție într-o formă inteligibilă și accesibilă.

(2)

În temeiul articolului 10 din Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (3) Comisia este invitată să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului privind punerea în aplicare a regulamentului și, dacă este cazul, să propună introducerea unor noi module pentru conturile economice de mediu, cum ar fi cheltuielile și veniturile pentru protecția mediului (CVPM)/conturile de cheltuieli pentru protecția mediului (CCPM), sectorul bunurilor și serviciilor de mediu (SBSM) și conturile pentru energie.

(3)

Noile module contribuie în mod direct la prioritățile politice ale Uniunii de creștere ecologică și utilizare eficientă a resurselor prin furnizarea informațiilor importante cu privire la indicatori cum ar fi producția destinată pieței și ocuparea forței de muncă în SBSM, cheltuielile naționale legate de protecția mediului și utilizarea energiei în funcție de o defalcare NACE.

(4)

Comisia de statistică a Organizației Națiunilor Unite a adoptat cadrul central al sistemului de conturi economice și de mediu (SEEA) ca standard internațional de statistică în cadrul celei de a 43-a sesiuni în februarie 2012. Noile module introduse de prezentul regulament sunt pe deplin în conformitate cu SEEA.

(5)

A fost consultat Comitetul Sistemului Statistic European.

(6)

Pentru a ține cont de progresele tehnice și științifice și pentru a completa dispozițiile privind conturile pentru energie, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește specificarea listei de produse energetice menționate în anexa VI secțiunea 3 astfel cum este prevăzută în anexa la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(7)

Pentru a facilita aplicarea uniformă a anexei V astfel cum este prevăzută în anexa la prezentul regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Pentru adoptarea actelor de punere în aplicare ar trebui să se utilizeze procedura de examinare.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 691/2011 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 691/2011 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 se adaugă următoarele puncte:

„4.

«cheltuieli pentru protecția mediului» înseamnă resurse economice alocate de către unitățile rezidente protecției mediului. Protecția mediului include toate activitățile și acțiunile care au ca scop principal prevenirea, reducerea și eliminarea poluării și a oricărei alte degradări a mediului. Aceste activități și acțiuni includ toate măsurile luate pentru restabilirea mediului după ce a fost degradat. Sunt excluse din această definiție activitățile care, deși sunt benefice pentru mediu, satisfac în principal necesitățile tehnice sau cerințele interne de igienă sau de securitate și siguranță ale unei întreprinderi sau ale unei alte instituții;

5.

«sectorul bunurilor și serviciilor de mediu» înseamnă activitățile de producție ale unei economii naționale care generează produse de mediu (produse și servicii de mediu). Produsele de mediu sunt produse care au fost fabricate în scopul protecției mediului, conform definiției de la punctul 4, și al gestionării resurselor. Gestionarea resurselor include conservarea, menținerea și ameliorarea rezervelor de resurse naturale și, prin urmare, protejarea acestor resurse împotriva epuizării;

6.

«conturi referitoare la fluxul fizic de energie» înseamnă compilații coerente ale fluxurilor fizice de energie în economiile naționale, ale fluxurilor care circulă în cadrul economiei și ale ieșirilor către alte economii sau către mediu.”

2.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următoarele litere:

„(d)

un modul pentru conturile de cheltuieli pentru protecția mediului, în conformitate cu anexa IV;

(e)

un modul pentru conturile sectorului bunurilor și serviciilor de mediu, în conformitate cu anexa V;

(f)

un modul pentru conturile referitoare la fluxurile fizice de energie, în conformitate cu anexa VI.”;

(b)

se adaugă următoarele alineate:

„(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9, pentru a specifica produsele energetice menționate în anexa VI secțiunea 3, pe baza listelor stabilite în anexele la Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

Aceste acte delegate nu impun o sarcină suplimentară semnificativă asupra statelor membre sau a respondenților. La întocmirea și, ulterior, la actualizarea listelor menționate la primul paragraf, Comisia își justifică în mod corespunzător acțiunile, utilizând, dacă este cazul, contribuțiile unor experți din domeniu cu privire la o analiză a rentabilității, care să includă o evaluare a sarcinii impuse respondenților și a costurilor de producție.

(5)   Pentru a facilita o aplicare uniformă a anexei V, Comisia întocmește, până la 31 decembrie 2015, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, o culegere cu titlu indicativ a bunurilor și serviciilor de mediu și a activităților economice care urmează să facă obiectul anexei V pe baza următoarelor categorii: servicii specifice de mediu, produse destinate exclusiv mediului (produse conexe), bunuri adaptate și tehnologii de mediu. Comisia actualizează culegerea ori de câte ori este necesar.

Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei (JO L 304, 14.11.2008, p. 1).”"

3.

La articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În vederea obținerii unei derogări în temeiul alineatului (1) pentru anexele I, II și III, statul membru în cauză prezintă Comisiei o cerere justificată corespunzător până la 12 noiembrie 2011. În vederea obținerii unei derogări în temeiul alineatului (1) pentru anexele IV, V și VI, statul membru în cauză prezintă Comisiei o cerere justificată corespunzător până la 17 septembrie 2014.”

4.

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatele (3) și (4) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 11 august 2011. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatele (3) și (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.”;

(c)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatele (3) și (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

5.

Anexele IV, V și VI, astfel cum sunt stabilite în anexa la prezentul regulament, se adaugă la Regulamentul (UE) nr. 691/2011.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 16 aprilie 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  Poziția Parlamentului European din 2 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014.

(2)  Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 “O viață bună, în limitele planetei noastre” (JO L 354, 28.12.2013, p. 171).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind conturile economice de mediu europene (JO L 192, 22.7.2011, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANEXĂ

„ANEXA IV

MODUL PENTRU CONTURILE DE CHELTUIELI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Secțiunea 1

OBIECTIVE

Conturile de cheltuieli pentru protecția mediului prezintă date, într-un mod compatibil cu datele raportate în cadrul Sistemului european de conturi (SEC), privind cheltuielile legate de protecția mediului, și anume resursele economice alocate de către unitățile rezidente protecției mediului. Aceste conturi permit compilarea cheltuielilor naționale legate de protecția mediului care sunt definite ca suma utilizărilor serviciilor de protecție a mediului de către unitățile rezidente, formarea brută de capital fix pentru activitățile pentru protecția mediului și transferuri pentru protecția mediului care nu sunt o contrapartidă a elementelor anterioare, mai puțin finanțarea de către restul lumii.

Conturile de cheltuieli pentru protecția mediului ar trebui să folosească informațiile deja existente din conturile naționale (conturile de producție și generare a veniturilor; formarea brută de capital fix în conformitate cu NACE, tabelele de resurse și utilizări; date bazate pe clasificarea funcțiilor administrației publice), statisticile structurale de întreprinderi, registrul întreprinderilor și alte surse.

Prezenta anexă definește datele pe care statele membre trebuie să le colecteze, să le compileze, să le transmită și să le evalueze în sensul conturilor de cheltuieli pentru protecția mediului.

Secțiunea 2

ACOPERIRE

Conturile de cheltuieli pentru protecția mediului au aceleași limite de sistem ca și Sistemul european de conturi (SEC) și arată cheltuieli pentru protecția mediului pentru activități principale, secundare și auxiliare. Sunt vizate următoarele sectoare:

administrația publică (inclusiv instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor) și societăți în calitate de sectoare instituționale care produc servicii de protecție a mediului. Producătorii specializați produc servicii de protecție a mediului ca activitate principală;

gospodării, administrații publice și societăți în calitate de consumatori de servicii de protecție a mediului;

restul lumii în calitate de beneficiar sau sursă a transferurilor de protecție a mediului.

Secțiunea 3

LISTA CARACTERISTICILOR

Statele membre produc conturi de cheltuieli pentru protecția mediului în conformitate cu următoarele caracteristici care sunt definite conform SEC:

producția de servicii de protecție a mediului. Producția de piață, producția non-piață și producția de activități auxiliare sunt diferențiate;

consumul intermediar de servicii de protecție a mediului de către producătorii specializați;

importurile și exporturile de servicii de protecție a mediului;

taxa pe valoarea adăugată (TVA) și alte impozite minus subvențiile pe produse, care se aplică serviciilor de protecție a mediului;

formarea brută de capital fix și achiziții minus cedări de active nefinanciare neproduse pentru producția de servicii de protecție a mediului;

consumul final de servicii de protecție a mediului;

transferuri de protecție a mediului (primite/plătite).

Toate datele sunt raportate în milioane, în moneda națională.

Secțiunea 4

PRIMUL AN DE REFERINȚĂ, FRECVENȚA ȘI TERMENELE DE TRANSMITERE

1.

Statisticile sunt compilate și transmise anual.

2.

Statisticile se transmit în termen de 24 de luni de la sfârșitul anului de referință.

3.

Pentru a transmite în timp util utilizatorilor date complete și actuale, Comisia (Eurostat) întocmește, imediat ce sunt puse la dispoziție suficiente date naționale, estimări ale totalurilor pentru UE-28 pentru principalele agregate ale acestui modul. Ori de câte ori este posibil, Comisia (Eurostat) întocmește și publică estimări referitoare la date care nu au fost transmise de statele membre în termenul specificat la punctul 2.

4.

Primul an de referință este anul 2015.

5.

În cadrul primei transmiteri de date, statele membre includ datele anuale din 2014 până în primul an de referință.

6.

În cadrul fiecărei transmiteri ulterioare de date către Comisie, statele membre furnizează date anuale pentru anii n–2, n–1 și n, unde n este anul de referință. Statele membre pot furniza orice date disponibile pentru anii anteriori anului 2014.

Secțiunea 5

TABELE DE RAPORTARE

1.

Pentru caracteristicile menționate la secțiunea 3, datele se raportează defalcate în funcție de:

tipurile de producători/consumatori de servicii de protecție a mediului, astfel cum sunt definite în secțiunea 2;

clasele clasificării activităților de protecție a mediului (CEPA) grupate după cum urmează:

Pentru activitățile administrațiilor publice și pentru transferuri pentru protecția mediului:

CEPA 2

CEPA 3

Suma CEPA 1, CEPA 4, CEPA 5 și CEPA 7

CEPA 6

Suma CEPA 8 și CEPA 9

Pentru activități auxiliare ale societăților:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

Suma CEPA 4, CEPA 5, CEPA 6, CEPA 7, CEPA 8 și CEPA 9

Pentru societăți ca producători secundari și specializați:

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

Pentru gospodării în calitate de consumatori:

CEPA 2

CEPA 3

Următoarele coduri NACE pentru producția auxiliară de servicii de protecție a mediului: NACE Rev. 2 B, C, D, diviziunea 36. Datele pentru secțiunea C vor fi prezentate pe diviziuni. Diviziunile 10-12, 13-15 și 31-32 vor fi grupate împreună. Statele membre care, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (1) (în ceea ce privește definițiile caracteristicilor, formatul tehnic pentru transmiterea datelor, cerințele de raportare dublă în conformitate cu NACE Rev. 1.1 și NACE Rev. 2 și derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere), nu sunt obligate să colecteze date privind cheltuielile pentru protecția mediului pentru unul sau mai multe dintre aceste coduri NACE nu au obligația să furnizeze date pentru aceste coduri NACE.

2.

Clasele CEPA menționate la punctul 1 sunt următoarele:

CEPA 1 —

Protecția aerului înconjurător și a climei

CEPA 2 —

Gestionarea apelor reziduale

CEPA 3 —

Gestionarea deșeurilor

CEPA 4 —

Protecția și asanarea solului, a apelor subterane și a apelor de suprafață

CEPA 5 —

Reducerea zgomotului și a vibrațiilor

CEPA 6 —

Protecția biodiversității și a peisajului

CEPA 7 —

Protecția împotriva radiațiilor

CEPA 8 —

Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului

CEPA 9 —

Alte activități de protecție a mediului

Secțiunea 6

DURATA MAXIMĂ A PERIOADELOR DE TRANZIȚIE

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei anexe, durata maximă a perioadei de tranziție este fixată la doi ani de la primul termen de transmitere.

ANEXA V

MODUL PENTRU SECTORUL BUNURILOR ȘI SERVICIILOR DE MEDIU

Secțiunea 1

OBIECTIVE

Statisticile privind bunurile și serviciile de mediu înregistrează și prezintă, într-un mod compatibil cu datele raportate în temeiul SEC, date cu privire la activitățile de producție ale economiei naționale care generează produse de mediu.

Conturile sectorului bunurilor și serviciilor de mediu ar trebui să utilizeze informațiile deja existente în conturile naționale, în statisticile structurale de întreprinderi, în registrele întreprinderilor și în alte surse.

Prezenta anexă definește datele pe care statele membre trebuie să le colecteze, să le compileze, să le transmită și să le evalueze pentru bunurile și serviciile de mediu.

Secțiunea 2

ACOPERIRE

Sectorul bunurilor și serviciilor de mediu are aceleași limite de sistem ca și SEC și cuprinde toate bunurile și serviciile de mediu care sunt create în sfera producției. SEC definește producția ca activitate desfășurată sub controlul și responsabilitatea unei unități instituționale care utilizează intrări de forță de muncă, de capital, de bunuri și servicii — pentru a produce bunuri și servicii.

Bunurile și serviciile de mediu sunt împărțite în următoarele categorii: servicii specifice de mediu, produse destinate exclusiv mediului (produse conexe), bunuri adaptate și tehnologii de mediu.

Secțiunea 3

LISTA CARACTERISTICILOR

Statele membre trebuie să elaboreze statistici cu privire la sectorul de bunuri și servicii de mediu în conformitate cu următoarele caracteristici:

producția destinată pieței, din care:

exporturi;

valoarea adăugată a activităților de piață;

ocuparea forței de muncă pentru activitățile de piață.

Toate datele sunt raportate în milioane, în moneda națională, exceptând caracteristica «ocuparea forței de muncă», pentru care unitatea de raportare este «echivalentul normă întreagă».

Secțiunea 4

PRIMUL AN DE REFERINȚĂ, FRECVENȚA ȘI TERMENELE DE TRANSMITERE

1.

Statisticile sunt compilate și transmise anual.

2.

Statisticile se transmit în termen de 24 de luni de la sfârșitul anului de referință.

3.

Pentru a transmite în timp util utilizatorilor date complete și actuale, Comisia (Eurostat) întocmește, imediat ce sunt puse la dispoziție suficiente date naționale, estimări ale totalurilor pentru UE-28 pentru principalele agregate ale acestui modul. Ori de câte ori este posibil, Comisia (Eurostat) întocmește și publică estimări referitoare la date care nu au fost transmise de statele membre în termenul specificat la punctul 2.

4.

Primul an de referință este anul 2015.

5.

În cadrul primei transmiteri de date, statele membre includ datele anuale din 2014 până în primul an de referință.

6.

În cadrul fiecărei transmiteri ulterioare de date către Comisie, statele membre furnizează date anuale pentru anii n–2, n–1 și n, unde n este anul de referință. Statele membre pot furniza orice date disponibile pentru anii anteriori anului 2014.

Secțiunea 5

TABELE DE RAPORTARE

1.

Pentru caracteristicile menționate la secțiunea 3, datele sunt raportate conform următoarei clasificări încrucișate:

clasificarea activităților economice NACE Rev. 2 (nivel de agregare A*21, așa cum este prevăzut în SEC);

clase CEPA și clasificarea activităților de gestionare a resurselor (CReMA), grupate după cum urmează:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

CEPA 5

CEPA 6

Suma CEPA 7, CEPA 8 și CEPA 9

CReMA 10

CReMA 11

CReMA 13

CReMA 13A

CReMA 13B

CReMA 13C

CReMA 14

Suma CReMA 12, CReMA 15 și CReMA 16

2.

Clasele CEPA menționate la punctul 1 sunt stabilite în anexa IV. Clasele CReMA menționate la punctul 1 sunt următoarele:

CReMA 10 —

Gestionarea apei

CReMA 11 —

Gestionarea resurselor forestiere

CReMA 12 —

Gestionarea florei și faunei sălbatice

CReMA 13 —

Gestionarea resurselor energetice:

CReMA 13A —

Producția de energie din resurse regenerabile

CReMA 13B —

Economisirea și gestionarea căldurii/energiei

CReMA 13C —

Reducerea la minimum a utilizării energiei fosile ca materii prime

CReMA 14 —

Gestionarea mineralelor

CReMA 15 —

Activități de cercetare și dezvoltare pentru gestionarea resurselor

CReMA 16 —

Alte activități de gestionare a resurselor

Secțiunea 6

DURATA MAXIMĂ A PERIOADELOR DE TRANZIȚIE

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor din prezenta anexă, durata maximă a perioadei de tranziție este fixată la doi ani de la primul termen de transmitere.

ANEXA VI

MODUL PENTRU CONTURILE REFERITOARE LA FLUXURILE FIZICE DE ENERGIE

Secțiunea 1

OBIECTIVE

Conturile referitoare la fluxurile fizice de energie prezintă date referitoare la fluxurile fizice de energie exprimate în terajouli într-un mod pe deplin compatibil cu SEC. Conturile referitoare la fluxurile fizice de energie înregistrează datele privind energia în legătură cu activitățile economice ale unităților rezidente ale economiilor naționale sub formă de defalcări pe activități economice. Acestea prezintă resursele și utilizările intrărilor de energie naturală, produselor energetice și reziduurilor energetice. Activitățile economice incluse sunt producția, consumul și acumularea.

Prezenta anexă definește datele pe care statele membre trebuie să le colecteze, să le prelucreze, să le transmită și să le evalueze pentru conturile referitoare la fluxurile fizice de energie.

Secțiunea 2

ACOPERIRE

Conturile referitoare la fluxurile fizice de energie au aceleași limite de sistem ca și SEC și se bazează, de asemenea, pe principiul reședinței.

În conformitate cu SEC, o unitate este considerată o unitate rezidentă a unei țări atunci când centrul său de interes economic este situat pe teritoriul economic al acelei țări, adică atunci când desfășoară activități economice pe o perioadă extinsă (un an sau mai mult) pe teritoriul respectiv.

Conturile referitoare la fluxurile fizice de energie înregistrează fluxuri fizice de energie care rezultă în urma activității tuturor unităților rezidente, indiferent de locul geografic în care acestea se petrec de fapt.

Conturile referitoare la fluxurile fizice de energie înregistrează fluxurile fizice de energie pornind din mediu către economie, în cadrul economiei, și de la economie înapoi la mediu.

Secțiunea 3

LISTA CARACTERISTICILOR

Statele membre elaborează conturi referitoare la fluxurile fizice de energie în conformitate cu următoarele caracteristici:

fluxurile fizice de energie grupate în trei categorii generice:

(i)

surse naturale de energie;

(ii)

produse energetice;

(iii)

reziduuri energetice;

originea fluxurilor fizice de energie grupate în cinci categorii: producția, consumul, acumularea, restul lumii și mediul;

destinația fluxurilor fizice, grupate în aceleași cinci categorii ca și originea fluxurilor fizice de energie.

Toate datele sunt raportate în terajouli.

Secțiunea 4

PRIMUL AN DE REFERINȚĂ, FRECVENȚA ȘI TERMENELE DE TRANSMITERE

1.

Statisticile sunt compilate și transmise anual.

2.

Statisticile se transmit în termen de 21 de luni de la sfârșitul anului de referință.

3.

Pentru a transmite în timp util utilizatorilor date complete și actuale, Comisia (Eurostat) întocmește, imediat ce sunt puse la dispoziție suficiente date naționale, estimări ale totalurilor pentru UE-28 pentru principalele agregate ale acestui modul. Ori de câte ori este posibil, Comisia (Eurostat) întocmește și publică estimări referitoare la date care nu au fost transmise de statele membre în termenul specificat la punctul 2.

4.

Primul an de referință este 2015.

5.

În cadrul primei transmiteri de date, statele membre includ datele anuale din 2014 până în primul an de referință.

6.

În cadrul fiecărei transmiteri ulterioare de date către Comisie, statele membre furnizează date anuale pentru anii n–2, n–1 și n, unde n este anul de referință. Statele membre pot furniza orice date disponibile pentru anii anteriori anului 2014.

Secțiunea 5

TABELE DE RAPORTARE

1.

Pentru caracteristicile menționate la secțiunea 3 vor fi raportate următoarele date în unități fizice:

Tabelul resurselor pentru fluxurile de energie. Acest tabel înregistrează resursele naturale de energie, produse energetice și reziduuri energetice (pe rând) în funcție de origine, și anume «furnizor» (pe coloană).

Tabelul utilizărilor pentru fluxurile de energie. Acest tabel înregistrează utilizarea intrărilor de energie naturală, a produselor energetice și a reziduurilor energetice (pe rând) în funcție de destinație, și anume «utilizator» (pe coloană).

Tabelul utilizării fluxurilor de energie care generează emisii. Acest tabel înregistrează utilizarea fluxurilor de energie naturală și produse energetice care generează emisii (pe rând) în funcție de unitatea utilizatoare și emitentă (pe coloană).

Tabelul de legătură care prezintă diferitele elemente care explică diferența dintre conturile pentru energie și balanțele energetice.

2.

Tabelele resurselor și utilizărilor fluxurilor de energie (inclusiv fluxurile care generează emisii) au un format comun în ceea ce privește rândurile și coloanele.

3.

Coloanele indică originile (resursele) sau destinațiile (utilizarea) fluxurilor fizice. Coloanele sunt grupate în cinci categorii:

«Producție» se referă la producția de bunuri și servicii. Activitățile de producție sunt clasificate în funcție de NACE Rev. 2 și datele sunt raportate la nivelul de agregare A*64.

Activitățile de «consum» sunt prezentate ca total și sunt, de asemenea, împărțite în trei subcategorii (transport, încălzire/răcire, altele) pentru consumul final al gospodăriilor.

«Acumulare» se referă la modificările stocurilor de produse energetice în cadrul economiei.

«Restul lumii» înregistrează fluxurile de produse importate și exportate.

«Mediu» înregistrează originea fluxurilor de surse naturale și destinația fluxurilor reziduale.

4.

Rândurile descriu tipul de fluxuri fizice clasificate în conformitate cu secțiunea 3 prima liniuță.

5.

Clasificarea surselor naturale de energie, a produselor energetice și a reziduurilor energetice se prezintă după cum urmează:

sursele naturale de energie sunt grupate în surse naturale de energie neregenerabile și surse naturale de energie regenerabile;

produsele energetice sunt grupate în funcție de clasificarea folosită în statisticile energetice europene;

reziduurile energetice includ deșeurile (fără valoare monetară); pierderile în cursul extracției/captării, distribuției/transportului, transformării/conversiei și depozitării; precum și soldurile contabile pentru a echilibra tabelele de resurse și utilizări.

6.

«Legătura» dintre indicatorul calculat conform principiului reședinței și cel calculat conform principiului teritorialității este prezentată pentru total economie națională (fără defalcare pe ramuri de activitate) și se obține după cum urmează:

consumul total de energie de către unitățile rezidente:

utilizarea energiei de către unitățile rezidente în străinătate

+

consumul de energie de către nerezidenții pe teritoriu

+

diferențele statistice

=

consumul intern brut de energie (principiul teritorialității)

Secțiunea 6

DURATA MAXIMĂ A PERIOADELOR DE TRANZIȚIE

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor din prezenta anexă, durata maximă a perioadei de tranziție este fixată la doi ani de la primul termen de transmitere.”


(1)  Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind statisticile structurale de întreprindere (reformare) (JO L 97, 9.4.2008, p. 13).