17.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 147/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 518/2014 AL COMISIEI

din 5 martie 2014

de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012, (UE) nr. 874/2012, (UE) nr. 665/2013, (UE) nr. 811/2013 și (UE) nr. 812/2013 ale Comisiei în ceea ce privește etichetarea produselor cu impact energetic pe internet

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (1), în special articolele 7 și 10,

întrucât:

(1)

Directiva 2010/30/UE prevede că detaliile privind etichetarea produselor cu impact energetic sunt stabilite de Comisie prin intermediul actelor delegate, care cuprind măsurile necesare pentru ca utilizatorilor finali potențiali să li se furnizeze informațiile specificate pe etichetă și în fișa tehnică a produsului în cazul vânzării la distanță, inclusiv prin comandă poștală, prin catalog, prin telemarketing sau prin internet.

(2)

În prezent, este prevăzut faptul că, în cazul vânzărilor la distanță, informațiile de pe etichetă trebuie prezentate într-o anumită ordine. Nu există însă nicio cerință privind afișarea etichetei propriu-zise ori a fișei produsului. Ca urmare, este afectată posibilitatea utilizatorilor finali de a face alegeri în cunoștință de cauză în cazul vânzărilor la distanță, deoarece aceștia nu se pot ghida după codul de culori de pe etichetă, nu sunt informați ce clasă energetică este cea mai performantă pentru grupul respectiv de produse și nici nu li se furnizează informațiile suplimentare cuprinse în fișa tehnică a produsului.

(3)

Vânzările la distanță prin internet ocupă un loc tot mai important printre vânzările de produse cu impact energetic. La vânzările pe internet, este posibilă afișarea etichetei și a fișei tehnice fără crearea unei sarcini administrative suplimentare. Prin urmare, distribuitorii ar trebui să afișeze eticheta și fișa produsului la vânzarea pe internet.

(4)

Pentru afișarea etichetei și a fișei produsului pe internet, furnizorii ar trebui să le ofere distribuitorilor, pentru fiecare model de produs cu impact energetic, o versiune electronică a etichetei și a fișei tehnice, de exemplu, punându-le la dispoziție pe un site web, de unde distribuitorii să le poată descărca.

(5)

Pentru aplicarea cerințelor prezentului regulament ca parte din ciclurile economice normale, furnizorii ar trebui să aibă obligația de a pune la dispoziție eticheta și fișa produsului în format electronic numai pentru modelele noi, inclusiv pentru versiunile îmbunătățite ale modelelor existente, respectiv, în termeni practici, pentru cele cu identificatoare de model noi. Pentru modelele existente, furnizarea etichetei și a fișei produsului în format electronic ar trebui să se facă pe bază voluntară.

(6)

Întrucât afișarea etichetei și a fișei lângă produs poate necesita prea mult spațiu pe ecran, ar trebui să fie permisă afișarea prin intermediul unui afișaj imbricat.

(7)

Prin urmare, Regulamentele delegate (UE) nr. 1059/2010 (2), (UE) nr. 1060/2010 (3), (UE) nr. 1061/2010 (4), (UE) nr. 1062/2010 (5), (UE) nr. 626/2011 (6), (UE) nr. 392/2012 (7), (UE) nr. 874/2012 (8), (UE) nr. 665/2013 (9), (UE) nr. 811/2013 (10) și (UE) nr. 812/2013 (11) ale Comisiei ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 1059/2010

Regulamentul delegat (UE) nr. 1059/2010 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

pentru fiecare model de mașină de spălat vase de uz casnic introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate în anexa I. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de mașini de spălat vase de uz casnic;”;

(b)

se adaugă următoarea literă (g):

„(g)

pentru fiecare model de mașină de spălat vase de uz casnic introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică în anexa II. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de mașini de spălat vase de uz casnic.”

2.

La articolul 4, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

mașinile de spălat vase de uz casnic oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa IV. În cazul în care oferta se face prin internet și s-a pus la dispoziție o etichetă electronică și o fișă electronică a produsului conform articolului 3 literele (f) și (g), se aplică dispozițiile din anexa VIII;”.

3.

Se adaugă o nouă anexă VIII în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 1060/2010

Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

pentru fiecare model de aparat frigorific de uz casnic introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate în anexa II. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de aparate frigorifice de uz casnic;”;

(b)

se adaugă următoarea literă (g):

„(g)

pentru fiecare model de aparat frigorific de uz casnic introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică în anexa III. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de aparate frigorifice de uz casnic.”

2.

La articolul 4, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

aparatele frigorifice de uz casnic oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa V. În cazul în care oferta se face prin internet și s-a pus la dispoziție o etichetă electronică și o fișă electronică a produsului conform articolului 3 literele (f) și (g), se aplică dispozițiile din anexa X;”.

3.

Se adaugă o nouă anexă X în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 1061/2010

Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

pentru fiecare model de mașină de spălat rufe de uz casnic introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate în anexa I. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de mașini de spălat rufe de uz casnic;”;

(b)

se adaugă următoarea literă (g):

„(g)

pentru fiecare model de mașină de spălat rufe de uz casnic introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică în anexa II. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de mașini de spălat rufe de uz casnic.”

2.

La articolul 4, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

mașinile de spălat rufe de uz casnic oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa IV. În cazul în care oferta se face prin internet și s-a pus la dispoziție o etichetă electronică și o fișă electronică a produsului conform articolului 3 literele (f) și (g), se aplică dispozițiile din anexa VIII;”.

3.

Se adaugă o nouă anexă VIII în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 4

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2010

Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

pentru fiecare model de aparat TV introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate în anexa V. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de aparate TV;”;

(b)

la alineatul (1), se adaugă următoarea literă (g):

„(g)

pentru fiecare model de aparat TV introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică în anexa III. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de aparate TV.”

2.

La articolul 4, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

aparatele TV oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa VI. În cazul în care oferta se face prin internet și s-a pus la dispoziție o etichetă electronică și o fișă electronică a produsului conform articolului 3 alineatul (1) literele (f) și (g), se aplică dispozițiile din anexa IX;”.

3.

Se adaugă o nouă anexă IX în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 5

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 626/2011

Regulamentul delegat (UE) nr. 626/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

La alineatul (1), se adaugă următoarea literă (h):

„(h)

pentru fiecare model de aparat de climatizare introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate în anexa III, cu respectarea claselor de eficiență energetică specificate în anexa II. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de aparate de climatizare;”;

(b)

la alineatul (1) se adaugă următoarea literă (i):

„(i)

pentru fiecare model de aparat de climatizare introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică în anexa IV. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de aparate de climatizare.”

2.

La articolul 4, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

aparatele de climatizare oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexele IV și VI. În cazul în care oferta se face prin internet și s-a pus la dispoziție o etichetă electronică și o fișă electronică a produsului conform articolului 3 alineatul (1) literele (h) și (i), se aplică dispozițiile din anexa IX;”.

3.

Se adaugă o nouă anexă IX în conformitate cu anexa V la prezentul regulament.

Articolul 6

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 392/2012

Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

pentru fiecare model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate în anexa I. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur;”;

(b)

se adaugă următoarea literă (g):

„(g)

pentru fiecare model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică în anexa II. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur.”

2.

La articolul 4, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus, în conformitate cu dispozițiile de la articolul 7 din Directiva 2010/30/UE, sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament. În cazul în care oferta se face prin internet și s-a pus la dispoziție o etichetă electronică și o fișă electronică a produsului conform articolului 3 literele (f) și (g), se aplică dispozițiile din anexa VIII;”.

3.

Se adaugă o nouă anexă VIII în conformitate cu anexa VI la prezentul regulament.

Articolul 7

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 874/2012

Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

pentru fiecare model de lampă introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate la punctul 1 din anexa I. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de lămpi.”;

(b)

la alineatul (2) se adaugă următoarea literă (e):

„(e)

pentru fiecare model de corp de iluminat introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate la punctul 2 din anexa I. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de corpuri de iluminat.”

2.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

fiecare model oferit spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate în cazul cărora nu se poate aștepta ca proprietarul final să vadă produsul expus este comercializat cu informațiile care trebuie puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa IV. În cazul în care oferta se face prin internet și s-a pus la dispoziție o etichetă electronică conform articolului 3 alineatul (1) litera (f), se aplică dispozițiile din anexa VIII;”;

(b)

la alineatul (2) se adaugă următoarea literă (d):

„(d)

fiecare model oferit spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate prin internet și pentru care s-a pus la dispoziție o etichetă electronică conform articolului 3 alineatul (2) litera (e) este însoțit de eticheta respectivă în conformitate cu anexa VIII.”

3.

Se adaugă o nouă anexă VIII în conformitate cu anexa VII la prezentul regulament.

Articolul 8

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2013

Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

pentru fiecare model de aspirator introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate în anexa II. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de aspiratoare;”;

(b)

la alineatul (1), se adaugă următoarea literă (g):

„(g)

pentru fiecare model de aspirator introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică în anexa III. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de aspiratoare.”

2.

La articolul 4, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

aspiratoarele oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus, în conformitate cu dispozițiile de la articolul 7 din Directiva 2010/30/UE, sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa V la prezentul regulament. În cazul în care oferta se face prin internet și s-a pus la dispoziție o etichetă electronică și o fișă electronică a produsului conform articolului 3 alineatul (1) literele (f) și (g), se aplică dispozițiile din anexa VIII;”.

3.

Se adaugă o nouă anexă VIII în conformitate cu anexa VIII la prezentul regulament.

Articolul 9

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 811/2013

Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) primul paragraf se introduce următoarea literă (f):

„(f)

pentru fiecare model de instalație pentru încălzirea incintelor care se conformează claselor de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor prevăzute la punctul 1 din anexa II, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate la punctul 1.1 din anexa III;”;

(b)

la alineatul (1) primul paragraf se introduce următoarea literă (g):

„(g)

pentru fiecare model de instalație pentru încălzirea incintelor, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică la punctul 1 din anexa IV, iar pentru modelele de instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor, se pune la dispoziția distribuitorilor cel puțin fișa electronică a generatorului de căldură.”;

(c)

la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Începând de la data de 26 septembrie 2019, pentru fiecare model de instalație pentru încălzirea incintelor care se conformează claselor de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor prevăzute la punctul 1 din anexa II, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate la punctul 1.2 din anexa III.”;

(d)

la alineatul (2) primul paragraf se introduce următoarea literă (f):

„(f)

pentru fiecare model de instalație de încălzire cu funcție dublă care se conformează claselor de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și claselor de randament energetic aferent încălzirii apei prevăzute la punctele 1 și 2 din anexa II, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate la punctul 2.1 din anexa III;”;

(e)

la alineatul (2) primul paragraf se introduce următoarea literă (g):

„(g)

pentru fiecare model de instalație de încălzire cu funcție dublă, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică la punctul 2 din anexa IV, iar pentru modelele de instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, se pune la dispoziția distribuitorilor cel puțin fișa electronică a generatorului de căldură.”;

(f)

la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„Începând de la data de 26 septembrie 2019, pentru fiecare model de instalație de încălzire cu funcție dublă care se conformează claselor de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și claselor de randament energetic aferent încălzirii apei prevăzute la punctele 1 și 2 din anexa II, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate la punctul 2.2 din anexa III.”;

(g)

la alineatul (3) se adaugă următoarea literă (c):

„(c)

pentru fiecare model de regulator de temperatură, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică la punctul 3 din anexa IV.”;

(h)

la alineatul (4) se adaugă următoarea literă (c):

„(c)

pentru fiecare model de dispozitiv solar, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică la punctul 4 din anexa IV.”;

(i)

la alineatul (5) se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

pentru fiecare model de pachet de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar care se conformează claselor de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor prevăzute la punctul 1 din anexa II, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate la punctul 3 din anexa III;”;

(j)

la alineatul (5), se adaugă următoarea literă (g):

„(g)

pentru fiecare model de pachet de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică la punctul 5 din anexa IV.”;

(k)

la alineatul (6) se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

pentru fiecare model de pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar care se conformează claselor de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și claselor de randament energetic aferent încălzirii apei prevăzute la punctele 1 și 2 din anexa II, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate la punctul 4 din anexa III;”;

(l)

la alineatul (6), se adaugă următoarea literă (g):

„(g)

pentru fiecare model de pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică la punctul 6 din anexa IV.”

2.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

La alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

instalațiile pentru încălzirea incintelor oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate, în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus, sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu punctul 1 din anexa VI, cu excepția cazului în care oferta se face prin internet, caz în care se aplică dispozițiile din anexa IX;”;

(b)

la alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

instalațiile de încălzire cu funcție dublă oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate, în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus, sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu punctul 2 din anexa VI, cu excepția cazului în care oferta se face prin internet, caz în care se aplică dispozițiile din anexa IX;”;

(c)

la alineatul (3), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

pachetele de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate, în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus, sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu punctul 3 din anexa VI, cu excepția cazului în care oferta se face prin internet, caz în care se aplică dispozițiile din anexa IX;”;

(d)

la alineatul (4), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

pachetele de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate, în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus, sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu punctul 4 din anexa VI, cu excepția cazului în care oferta se face prin internet, caz în care se aplică dispozițiile din anexa IX;”.

3.

Anexa VI se modifică în conformitate cu anexa IX la prezentul regulament.

4.

Se adaugă o nouă anexă IX în conformitate cu anexa IX la prezentul regulament.

Articolul 10

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 812/2013

Regulamentul delegat (UE) nr. 812/2013 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) primul paragraf se introduce următoarea literă (f):

„(f)

pentru fiecare model de instalație pentru încălzirea apei care se conformează claselor de randament energetic aferent încălzirii apei prevăzute la punctul 1 din anexa II, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate la punctul 1.1 din anexa III;”;

(b)

la alineatul (1) primul paragraf se introduce următoarea literă (g):

„(g)

pentru fiecare model de instalație pentru încălzirea apei, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică la punctul 1 din anexa IV, iar pentru modelele de instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea apei, se pune la dispoziția distribuitorilor cel puțin fișa electronică a generatorului de căldură.”;

(c)

la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Începând de la data de 26 septembrie 2017, pentru fiecare model de instalație pentru încălzirea apei care se conformează claselor de randament energetic aferent încălzirii apei prevăzute la punctul 1 din anexa II, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate la punctul 1.2 din anexa III.”;

(d)

la alineatul (2) primul paragraf se introduce următoarea literă (f):

„(f)

pentru fiecare model de rezervor pentru apă caldă care se conformează claselor de randament energetic aferent încălzirii apei prevăzute la punctul 2 din anexa II, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate la punctul 2.1 din anexa III;”;

(e)

la alineatul (2) primul paragraf se introduce următoarea literă (g):

„(g)

pentru fiecare model de rezervor pentru apă caldă, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică la punctul 2 din anexa IV.”;

(f)

la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„Începând de la data de 26 septembrie 2017, pentru fiecare model de rezervor pentru apă caldă care se conformează claselor de randament energetic aferent încălzirii apei prevăzute la punctul 2 din anexa II, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate la punctul 2.2 din anexa III.”;

(g)

la alineatul (3) se adaugă următoarea literă (c):

„(c)

pentru fiecare model de dispozitiv solar, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică la punctul 3 din anexa IV.”;

(h)

la alineatul (4) se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

pentru fiecare model de pachet de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar care se conformează claselor de randament energetic aferent încălzirii apei prevăzute la punctul 1 din anexa II, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate la punctul 3 din anexa III;”;

(i)

la alineatul (4), se adaugă următoarea literă (g):

„(g)

pentru fiecare model de pachet de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică la punctul 4 din anexa IV.”

2.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

instalațiile pentru încălzirea apei oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate, în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus, sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu punctul 1 din anexa VI, cu excepția cazului în care oferta se face prin internet, caz în care se aplică dispozițiile din anexa X;”;

(b)

la alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

rezervoarele pentru apă caldă oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărate cu plata în rate, în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus, se comercializează împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu punctul 2 din anexa VI, cu excepția cazului în care oferta se face prin internet, caz în care se aplică dispozițiile din anexa X;”;

(c)

la alineatul (3), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

pachetele de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate, în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus, sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție în conformitate cu punctul 3 din anexa VI, cu excepția cazului în care oferta se face prin internet, caz în care se aplică dispozițiile din anexa X;”.

3.

Anexa VI se modifică în conformitate cu anexa X la prezentul regulament.

4.

Se adaugă o nouă anexă X în conformitate cu anexa X la prezentul regulament.

Articolul 11

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153, 18.6.2010, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic (JO L 314, 30.11.2010, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic (JO L 314, 30.11.2010, p. 17).

(4)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic (JO L 314, 30.11.2010, p. 47).

(5)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor TV (JO L 314, 30.11.2010, p. 64).

(6)  Regulamentul delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei din 4 mai 2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor de climatizare (JO L 178, 6.7.2011, p. 1).

(7)  Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012 al Comisiei din 1 martie 2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur (JO L 123, 9.5.2012, p. 1).

(8)  Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei din 12 iulie 2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a lămpilor electrice și a corpurilor de iluminat (JO L 258, 26.9.2012, p. 1).

(9)  Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aspiratoarelor (JO L 192, 13.7.2013, p. 1).

(10)  Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar (JO L 239, 6.9.2013, p. 1).

(11)  Regulamentul delegat (UE) nr. 812/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar (JO L 239, 6.9.2013, p. 83).


ANEXA I

Modificări aduse anexelor la Regulamentul delegat (UE) nr. 1059/2010

Se adaugă următoarea anexă VIII:

„ANEXA VIII

Informații care trebuie furnizate în cazul vânzării, închirierii sau cumpărării cu plata în rate pe internet

1.

În sensul punctelor 2-5 din prezenta anexă, se aplică următoarele definiții:

(a)

«mecanism de afișare» înseamnă orice ecran, inclusiv ecranele tactile sau alte tehnologii vizuale utilizate pentru afișarea conținutului de pe internet pentru utilizatori;

(b)

«afișaj imbricat» înseamnă o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date se accesează, pornind de la o altă imagine sau de la un alt set de date, când se face clic cu mouse-ul, când se trece pe deasupra cu mouse-ul sau la atingerea ecranului tactil;

(c)

«ecran tactil» înseamnă un ecran care răspunde la atingere, cum ar fi acela al unui computer de tip tabletă, al unui computer de tip slate sau al unui telefon inteligent;

(d)

«text alternativ» înseamnă un text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică pentru a permite ca informațiile să fie afișate sub altă formă decât cea grafică atunci când dispozitivele de afișare nu pot reda imaginea sau pentru a îmbunătăți accesibilitatea, de exemplu ca intrare pentru aplicațiile de sinteză vocală.

2.

Eticheta adecvată pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 litera (f) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea etichetei și să fie proporțională cu dimensiunea specificată la punctul 2 din anexa I. Eticheta poate fi expusă utilizându-se afișajul imbricat, iar în acest caz imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile prevăzute la punctul 3 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișajul imbricat, eticheta trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe imagine, când se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau când este atinsă pe ecranul tactil.

3.

Imaginea folosită pentru accesarea etichetei în cazul afișajului imbricat trebuie:

(a)

să fie o săgeată a cărei culoare corespunde clasei de eficiență energetică a produsului indicate pe etichetă;

(b)

să indice cu alb, pe săgeată, clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului; precum și

(c)

să aibă una dintre următoarele două forme:

Image

4.

În cazul afișajului imbricat, secvența de afișare a etichetei este următoarea:

(a)

imaginea menționată la punctul 3 din prezenta anexă trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului;

(b)

imaginea trebuie să ducă la etichetă;

(c)

eticheta se afișează după ce se face un clic cu mouse-ul pe imagine, se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau este atinsă pe ecranul tactil;

(d)

eticheta se afișează ca pop-up, ca filă nouă, ca pagină nouă sau ca ecran insert;

(e)

pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile, se aplică convențiile dispozitivului în ceea ce privește mărirea tactilă;

(f)

afișarea etichetei trebuie să ia sfârșit prin intermediul unei opțiuni de închidere sau al altui mecanism standard de închidere;

(g)

textul alternativ pentru prezentarea grafică, care se afișează atunci când eticheta nu poate fi redată, trebuie să fie clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului.

5.

Fișa adecvată a produsului pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 litera (g) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea fișei produsului. Aceasta poate fi prezentată cu ajutorul unui afișaj imbricat, caz în care linkul folosit pentru accesarea fișei trebuie să indice în mod clar și lizibil «Fișa produsului». Dacă se utilizează afișajul imbricat, fișa produsului trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe link, când se trece pe deasupra lui cu mouse-ul sau când este atins pe ecranul tactil.”


ANEXA II

Modificări aduse anexelor la Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010

Se adaugă următoarea anexă X:

„ANEXA X

Informații care trebuie furnizate în cazul vânzării, închirierii sau cumpărării cu plata în rate pe internet

1.

În sensul punctelor 2-5 din prezenta anexă, se aplică următoarele definiții:

(a)

«mecanism de afișare» înseamnă orice ecran, inclusiv ecranele tactile sau alte tehnologii vizuale utilizate pentru afișarea conținutului de pe internet pentru utilizatori;

(b)

«afișaj imbricat» înseamnă o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date se accesează, pornind de la o altă imagine sau de la un alt set de date, când se face clic cu mouse-ul, când se trece pe deasupra cu mouse-ul sau la atingerea ecranului tactil;

(c)

«ecran tactil» înseamnă un ecran care răspunde la atingere, cum ar fi acela al unui computer de tip tabletă, al unui computer de tip slate sau al unui telefon inteligent;

(d)

«text alternativ» înseamnă un text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică pentru a permite ca informațiile să fie afișate sub altă formă decât cea grafică atunci când dispozitivele de afișare nu pot reda imaginea sau pentru a îmbunătăți accesibilitatea, de exemplu ca intrare pentru aplicațiile de sinteză vocală.

2.

Eticheta adecvată pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 litera (f) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea etichetei și să fie proporțională cu dimensiunea specificată la punctul 3 din anexa II. Eticheta poate fi expusă utilizându-se afișajul imbricat, iar în acest caz imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile prevăzute la punctul 3 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișajul imbricat, eticheta trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe imagine, când se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau când este atinsă pe ecranul tactil.

3.

Imaginea folosită pentru accesarea etichetei în cazul afișajului imbricat trebuie:

(a)

să fie o săgeată a cărei culoare corespunde clasei de eficiență energetică a produsului indicate pe etichetă;

(b)

să indice cu alb, pe săgeată, clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului; precum și

(c)

să aibă una dintre următoarele două forme:

Image

4.

În cazul afișajului imbricat, secvența de afișare a etichetei este următoarea:

(a)

imaginea menționată la punctul 3 din prezenta anexă trebuie să trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului;

(b)

imaginea trebuie să ducă la etichetă;

(c)

eticheta se afișează după ce se face un clic cu mouse-ul pe imagine, se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau este atinsă pe ecranul tactil;

(d)

eticheta se afișează ca pop-up, ca filă nouă, ca pagină nouă sau ca ecran insert;

(e)

pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile, se aplică convențiile dispozitivului în ceea ce privește mărirea tactilă;

(f)

afișarea etichetei trebuie să ia sfârșit prin intermediul unei opțiuni de închidere sau al altui mecanism standard de închidere;

(g)

textul alternativ pentru prezentarea grafică, care se afișează atunci când eticheta nu poate fi redată, trebuie să fie clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului.

5.

Fișa adecvată a produsului pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 litera (g) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea fișei produsului. Aceasta poate fi prezentată cu ajutorul unui afișaj imbricat, caz în care linkul folosit pentru accesarea fișei trebuie să indice în mod clar și lizibil «Fișa produsului». Dacă se utilizează afișajul imbricat, fișa produsului trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe link, când se trece pe deasupra lui cu mouse-ul sau când este atins pe ecranul tactil.”


ANEXA III

Modificări aduse anexelor la Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010

Se adaugă următoarea anexă VIII:

„ANEXA VIII

Informații care trebuie furnizate în cazul vânzării, închirierii sau cumpărării cu plata în rate pe internet

1.

În sensul punctelor 2-5 din prezenta anexă, se aplică următoarele definiții:

(a)

«mecanism de afișare» înseamnă orice ecran, inclusiv ecranele tactile sau alte tehnologii vizuale utilizate pentru afișarea conținutului de pe internet pentru utilizatori;

(b)

«afișaj imbricat» înseamnă o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date se accesează, pornind de la o altă imagine sau de la un alt set de date, când se face clic cu mouse-ul, când se trece pe deasupra cu mouse-ul sau la atingerea ecranului tactil;

(c)

«ecran tactil» înseamnă un ecran care răspunde la atingere, cum ar fi acela al unui computer de tip tabletă, al unui computer de tip slate sau al unui telefon inteligent;

(d)

«text alternativ» înseamnă un text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică pentru a permite ca informațiile să fie afișate sub altă formă decât cea grafică atunci când dispozitivele de afișare nu pot reda imaginea sau pentru a îmbunătăți accesibilitatea, de exemplu ca intrare pentru aplicațiile de sinteză vocală.

2.

Eticheta adecvată pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 litera (f) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea etichetei și să fie proporțională cu dimensiunea specificată la punctul 2 din anexa I. Eticheta poate fi expusă utilizându-se afișajul imbricat, iar în acest caz imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile prevăzute la punctul 3 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișajul imbricat, eticheta trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe imagine, când se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau când este atinsă pe ecranul tactil.

3.

Imaginea folosită pentru accesarea etichetei în cazul afișajului imbricat trebuie:

(a)

să fie o săgeată a cărei culoare corespunde clasei de eficiență energetică a produsului indicate pe etichetă;

(b)

să indice cu alb, pe săgeată, clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului; precum și

(c)

să aibă una dintre următoarele două forme:

Image

4.

În cazul afișajului imbricat, secvența de afișare a etichetei este următoarea:

(a)

imaginea menționată la punctul 3 din prezenta anexă trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului;

(b)

imaginea trebuie să ducă la etichetă;

(c)

eticheta se afișează după ce se face un clic cu mouse-ul pe imagine, se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau este atinsă pe ecranul tactil;

(d)

eticheta se afișează ca pop-up, ca filă nouă, ca pagină nouă sau ca ecran insert;

(e)

pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile, se aplică convențiile dispozitivului în ceea ce privește mărirea tactilă;

(f)

afișarea etichetei trebuie să ia sfârșit prin intermediul unei opțiuni de închidere sau al altui mecanism standard de închidere;

(g)

textul alternativ pentru prezentarea grafică, care se afișează atunci când eticheta nu poate fi redată, trebuie să fie clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului.

5.

Fișa adecvată a produsului pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 litera (g) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea fișei produsului. Aceasta poate fi prezentată cu ajutorul unui afișaj imbricat, caz în care linkul folosit pentru accesarea fișei trebuie să indice în mod clar și lizibil «Fișa produsului». Dacă se utilizează afișajul imbricat, fișa produsului trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe link, când se trece pe deasupra lui cu mouse-ul sau când este atins pe ecranul tactil.”


ANEXA IV

Modificări aduse anexelor la Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010

Se adaugă următoarea anexă IX:

„ANEXA IX

Informații care trebuie furnizate în cazul vânzării, închirierii sau cumpărării cu plata în rate pe internet

1.

În sensul punctelor 2-5 din prezenta anexă, se aplică următoarele definiții:

(a)

«mecanism de afișare» înseamnă orice ecran, inclusiv ecranele tactile sau alte tehnologii vizuale utilizate pentru afișarea conținutului de pe internet pentru utilizatori;

(b)

«afișaj imbricat» înseamnă o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date se accesează, pornind de la o altă imagine sau de la un alt set de date, când se face clic cu mouse-ul, când se trece pe deasupra cu mouse-ul sau la atingerea ecranului tactil;

(c)

«ecran tactil» înseamnă un ecran care răspunde la atingere, cum ar fi acela al unui computer de tip tabletă, al unui computer de tip slate sau al unui telefon inteligent;

(d)

«text alternativ» înseamnă un text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică pentru a permite ca informațiile să fie afișate sub altă formă decât cea grafică atunci când dispozitivele de afișare nu pot reda imaginea sau pentru a îmbunătăți accesibilitatea, de exemplu ca intrare pentru aplicațiile de sinteză vocală.

2.

Eticheta adecvată pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (f) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului, conform calendarului stabilit la articolul 3 alineatul (3). Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea etichetei și să fie proporțională cu dimensiunea specificată la punctul 5 din anexa V. Eticheta poate fi expusă utilizându-se afișajul imbricat, iar în acest caz imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile prevăzute la punctul 3 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișajul imbricat, eticheta trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe imagine, când se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau când este atinsă pe ecranul tactil.

3.

Imaginea folosită pentru accesarea etichetei în cazul afișajului imbricat trebuie:

(a)

să fie o săgeată a cărei culoare corespunde clasei de eficiență energetică a produsului indicate pe etichetă;

(b)

să indice cu alb, pe săgeată, clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului; precum și

(c)

să aibă una dintre următoarele două forme:

Image

4.

În cazul afișajului imbricat, secvența de afișare a etichetei este următoarea:

(a)

imaginea menționată la punctul 3 din prezenta anexă trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului;

(b)

imaginea trebuie să ducă la etichetă;

(c)

eticheta se afișează după ce se face un clic cu mouse-ul pe imagine, se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau este atinsă pe ecranul tactil;

(d)

eticheta se afișează ca pop-up, ca filă nouă, ca pagină nouă sau ca ecran insert;

(e)

pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile, se aplică convențiile dispozitivului în ceea ce privește mărirea tactilă;

(f)

afișarea etichetei trebuie să ia sfârșit prin intermediul unei opțiuni de închidere sau al altui mecanism standard de închidere;

(g)

textul alternativ pentru prezentarea grafică, care se afișează atunci când eticheta nu poate fi redată, trebuie să fie clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului.

5.

Fișa adecvată a produsului pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (g) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea fișei produsului. Aceasta poate fi prezentată cu ajutorul unui afișaj imbricat, caz în care linkul folosit pentru accesarea fișei trebuie să indice în mod clar și lizibil «Fișa produsului». Dacă se utilizează afișajul imbricat, fișa produsului apare prima oară când se face clic cu mouse-ul pe link, când se trece pe deasupra lui cu mouse-ul sau când este atins pe ecranul tactil.”


ANEXA V

Modificări aduse anexelor la Regulamentul delegat (UE) nr. 626/2011

Se adaugă următoarea anexă IX:

„ANEXA IX

Informații care trebuie furnizate în cazul vânzării, închirierii sau cumpărării cu plata în rate pe internet

1.

În sensul punctelor 2-5 din prezenta anexă, se aplică următoarele definiții:

(a)

«mecanism de afișare» înseamnă orice ecran, inclusiv ecranele tactile sau alte tehnologii vizuale utilizate pentru afișarea conținutului de pe internet pentru utilizatori;

(b)

«afișaj imbricat» înseamnă o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date se accesează, pornind de la o altă imagine sau de la un alt set de date, când se face clic cu mouse-ul, când se trece pe deasupra cu mouse-ul sau la atingerea ecranului tactil;

(c)

«ecran tactil» înseamnă un ecran care răspunde la atingere, cum ar fi acela al unui computer de tip tabletă, al unui computer de tip slate sau al unui telefon inteligent;

(d)

«text alternativ» înseamnă un text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică pentru a permite ca informațiile să fie afișate sub altă formă decât cea grafică atunci când dispozitivele de afișare nu pot reda imaginea sau pentru a îmbunătăți accesibilitatea, de exemplu ca intrare pentru aplicațiile de sinteză vocală.

2.

Eticheta adecvată pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (h) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului, conform calendarului stabilit la articolul 3 alineatele (4)-(6). Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea etichetei și să fie proporțională cu dimensiunea specificată în anexa III. Eticheta poate fi expusă utilizându-se afișajul imbricat, iar în acest caz imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile prevăzute la punctul 3 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișajul imbricat, eticheta trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe imagine, când se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau când este atinsă pe ecranul tactil.

3.

Imaginea folosită pentru accesarea etichetei în cazul afișajului imbricat trebuie:

(a)

să fie o săgeată a cărei culoare corespunde clasei de eficiență energetică a produsului indicate pe etichetă;

(b)

să indice cu alb, pe săgeată, clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului; precum și

(c)

să aibă una dintre următoarele două forme:

Image

4.

În cazul afișajului imbricat, secvența de afișare a etichetei este următoarea:

(a)

imaginea menționată la punctul 3 din prezenta anexă trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului;

(b)

imaginea trebuie să ducă la etichetă;

(c)

eticheta se afișează după ce se face un clic cu mouse-ul pe imagine, se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau este atinsă pe ecranul tactil;

(d)

eticheta se afișează ca pop-up, ca filă nouă, ca pagină nouă sau ca ecran insert;

(e)

pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile, se aplică convențiile dispozitivului în ceea ce privește mărirea tactilă;

(f)

afișarea etichetei trebuie să ia sfârșit prin intermediul unei opțiuni de închidere sau al altui mecanism standard de închidere;

(g)

textul alternativ pentru prezentarea grafică, care se afișează atunci când eticheta nu poate fi redată, trebuie să fie clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului.

5.

Fișa adecvată a produsului pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (i) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea fișei produsului. Aceasta poate fi prezentată cu ajutorul unui afișaj imbricat, caz în care linkul folosit pentru accesarea fișei trebuie să indice în mod clar și lizibil «Fișa produsului». Dacă se utilizează afișajul imbricat, fișa produsului trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe link, când se trece pe deasupra lui cu mouse-ul sau când este atins pe ecranul tactil.”


ANEXA VI

Modificări aduse anexelor la Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012

Se adaugă următoarea anexă VIII:

„ANEXA VIII

Informații care trebuie furnizate în cazul vânzării, închirierii sau cumpărării cu plata în rate pe internet

1.

În sensul punctelor 2-5 din prezenta anexă, se aplică următoarele definiții:

(a)

«mecanism de afișare» înseamnă orice ecran, inclusiv ecranele tactile sau alte tehnologii vizuale utilizate pentru afișarea conținutului de pe internet pentru utilizatori;

(b)

«afișaj imbricat» înseamnă o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date se accesează, pornind de la o altă imagine sau de la un alt set de date, când se face clic cu mouse-ul, când se trece pe deasupra cu mouse-ul sau la atingerea ecranului tactil;

(c)

«ecran tactil» înseamnă un ecran care răspunde la atingere, cum ar fi acela al unui computer de tip tabletă, al unui computer de tip slate sau al unui telefon inteligent;

(d)

«text alternativ» înseamnă un text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică pentru a permite ca informațiile să fie afișate sub altă formă decât cea grafică atunci când dispozitivele de afișare nu pot reda imaginea sau pentru a îmbunătăți accesibilitatea, de exemplu ca intrare pentru aplicațiile de sinteză vocală.

2.

Eticheta adecvată pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 litera (f) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea etichetei și să fie proporțională cu dimensiunea specificată la punctul 4 din anexa I. Eticheta poate fi expusă utilizându-se afișajul imbricat, iar în acest caz imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile prevăzute la punctul 3 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișajul imbricat, eticheta trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe imagine, când se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau când este atinsă pe ecranul tactil.

3.

Imaginea folosită pentru accesarea etichetei în cazul afișajului imbricat trebuie:

(a)

să fie o săgeată a cărei culoare corespunde clasei de eficiență energetică a produsului indicate pe etichetă;

(b)

să indice cu alb, pe săgeată, clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului; precum și

(c)

să aibă una dintre următoarele două forme:

Image

4.

În cazul afișajului imbricat, secvența de afișare a etichetei este următoarea:

(a)

imaginea menționată la punctul 3 din prezenta anexă trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului;

(b)

imaginea trebuie să ducă la etichetă;

(c)

eticheta se afișează după ce se face un clic cu mouse-ul pe imagine, se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau este atinsă pe ecranul tactil;

(d)

eticheta se afișează ca pop-up, ca filă nouă, ca pagină nouă sau ca ecran insert;

(e)

pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile, se aplică convențiile dispozitivului în ceea ce privește mărirea tactilă;

(f)

afișarea etichetei trebuie să ia sfârșit prin intermediul unei opțiuni de închidere sau al altui mecanism standard de închidere;

(g)

textul alternativ pentru prezentarea grafică, care se afișează atunci când eticheta nu poate fi redată, trebuie să fie clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului.

5.

Fișa adecvată a produsului pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 litera (g) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea fișei produsului. Aceasta poate fi prezentată cu ajutorul unui afișaj imbricat, caz în care linkul folosit pentru accesarea fișei trebuie să indice în mod clar și lizibil «Fișa produsului». Dacă se utilizează afișajul imbricat, fișa produsului trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe link, când se trece pe deasupra lui cu mouse-ul sau când este atins pe ecranul tactil.”


ANEXA VII

Modificări aduse anexelor la Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012

Se adaugă următoarea anexă VIII:

„ANEXA VIII

Informații care trebuie furnizate în cazul vânzării, închirierii sau cumpărării cu plata în rate pe internet

1.

În sensul punctelor 2-4 din prezenta anexă, se aplică următoarele definiții:

(a)

«mecanism de afișare» înseamnă orice ecran, inclusiv ecranele tactile sau alte tehnologii vizuale utilizate pentru afișarea conținutului de pe internet pentru utilizatori;

(b)

«afișaj imbricat» înseamnă o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date se accesează, pornind de la o altă imagine sau de la un alt set de date, când se face clic cu mouse-ul, când se trece pe deasupra cu mouse-ul sau la atingerea ecranului tactil;

(c)

«ecran tactil» înseamnă un ecran care răspunde la atingere, cum ar fi acela al unui computer de tip tabletă, al unui computer de tip slate sau al unui telefon inteligent;

(d)

«text alternativ» înseamnă un text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică pentru a permite ca informațiile să fie afișate sub altă formă decât cea grafică atunci când dispozitivele de afișare nu pot reda imaginea sau pentru a îmbunătăți accesibilitatea, de exemplu ca intrare pentru aplicațiile de sinteză vocală.

2.

Eticheta adecvată pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (f) sau al articolului 3 alineatul (2) litera (e) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea etichetei și să fie proporțională cu dimensiunea specificată în anexa I. Eticheta poate fi expusă utilizându-se afișajul imbricat, iar în acest caz imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile prevăzute la punctul 3 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișajul imbricat, eticheta trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe imagine, când se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau când este atinsă pe ecranul tactil.

3.

Imaginea folosită pentru accesarea etichetei în cazul afișajului imbricat trebuie:

(a)

să fie o săgeată a cărei culoare corespunde clasei de eficiență energetică a produsului indicate pe etichetă;

(b)

să indice cu alb, pe săgeată, clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului; precum și

(c)

să aibă una dintre următoarele două forme:

Image

4.

În cazul afișajului imbricat, secvența de afișare a etichetei este următoarea:

(a)

imaginea menționată la punctul 3 din prezenta anexă trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului;

(b)

imaginea trebuie să ducă la etichetă;

(c)

eticheta se afișează după ce se face un clic cu mouse-ul pe imagine, se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau este atinsă pe ecranul tactil;

(d)

eticheta se afișează ca pop-up, ca filă nouă, ca pagină nouă sau ca ecran insert;

(e)

pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile, se aplică convențiile dispozitivului în ceea ce privește mărirea tactilă;

(f)

afișarea etichetei trebuie să ia sfârșit prin intermediul unei opțiuni de închidere sau al altui mecanism standard de închidere;

(g)

textul alternativ pentru prezentarea grafică, care se afișează atunci când eticheta nu poate fi redată, trebuie să fie clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului.”


ANEXA VIII

Modificări aduse anexelor la Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013

Se adaugă următoarea anexă VII:

„ANEXA VII

Informații care trebuie furnizate în cazul vânzării, închirierii sau cumpărării cu plata în rate pe internet

1.

În sensul punctelor 2-5 din prezenta anexă, se aplică următoarele definiții:

(a)

«mecanism de afișare» înseamnă orice ecran, inclusiv ecranele tactile sau alte tehnologii vizuale utilizate pentru afișarea conținutului de pe internet pentru utilizatori;

(b)

«afișaj imbricat» înseamnă o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date se accesează, pornind de la o altă imagine sau de la un alt set de date, când se face clic cu mouse-ul, când se trece pe deasupra cu mouse-ul sau la atingerea ecranului tactil;

(c)

«ecran tactil» înseamnă un ecran care răspunde la atingere, cum ar fi acela al unui computer de tip tabletă, al unui computer de tip slate sau al unui telefon inteligent;

(d)

«text alternativ» înseamnă un text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică pentru a permite ca informațiile să fie afișate sub altă formă decât cea grafică atunci când dispozitivele de afișare nu pot reda imaginea sau pentru a îmbunătăți accesibilitatea, de exemplu ca intrare pentru aplicațiile de sinteză vocală.

2.

Eticheta adecvată pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (f) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului, conform calendarului stabilit la articolul 3 alineatul (2). Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea etichetei și să fie proporțională cu dimensiunea specificată la punctul 3 din anexa II. Eticheta poate fi expusă utilizându-se afișajul imbricat, iar în acest caz imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile prevăzute la punctul 3 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișajul imbricat, eticheta trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe imagine, când se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau când este atinsă pe ecranul tactil.

3.

Imaginea folosită pentru accesarea etichetei în cazul afișajului imbricat trebuie:

(a)

să fie o săgeată a cărei culoare corespunde clasei de eficiență energetică a produsului indicate pe etichetă;

(b)

să indice cu alb, pe săgeată, clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului; precum și

(c)

să aibă una dintre următoarele două forme:

Image

4.

În cazul afișajului imbricat, secvența de afișare a etichetei este următoarea:

(a)

imaginea menționată la punctul 3 din prezenta anexă trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului;

(b)

imaginea trebuie să ducă la etichetă;

(c)

eticheta se afișează după ce se face un clic cu mouse-ul pe imagine, se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau este atinsă pe ecranul tactil;

(d)

eticheta se afișează ca pop-up, ca filă nouă, ca pagină nouă sau ca ecran insert;

(e)

pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile, se aplică convențiile dispozitivului în ceea ce privește mărirea tactilă;

(f)

afișarea etichetei trebuie să ia sfârșit prin intermediul unei opțiuni de închidere sau al altui mecanism standard de închidere;

(g)

textul alternativ pentru prezentarea grafică, care se afișează atunci când eticheta nu poate fi redată, trebuie să fie clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului.

5.

Fișa adecvată a produsului pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (g) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea fișei produsului. Aceasta poate fi prezentată cu ajutorul unui afișaj imbricat, caz în care linkul folosit pentru accesarea fișei trebuie să indice în mod clar și lizibil «Fișa produsului». Dacă se utilizează afișajul imbricat, fișa produsului trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe link, când se trece pe deasupra lui cu mouse-ul sau când este atins pe ecranul tactil.”


ANEXA IX

Modificări aduse anexelor la Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013

(a)

În anexa VI, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Informații care trebuie furnizate în cazul în care nu se poate aștepta ca utilizatorii finali să vadă produsul expus, exceptând pe internet”.

(b)

Se adaugă următoarea anexă IX:

„ANEXA IX

Informații care trebuie furnizate în cazul vânzării, închirierii sau cumpărării cu plata în rate pe internet

1.

În sensul punctelor 2-5 din prezenta anexă, se aplică următoarele definiții:

(a)

«mecanism de afișare» înseamnă orice ecran, inclusiv ecranele tactile sau alte tehnologii vizuale utilizate pentru afișarea conținutului de pe internet pentru utilizatori;

(b)

«afișaj imbricat» înseamnă o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date se accesează, pornind de la o altă imagine sau de la un alt set de date, când se face clic cu mouse-ul, când se trece pe deasupra cu mouse-ul sau la atingerea ecranului tactil;

(c)

«ecran tactil» înseamnă un ecran care răspunde la atingere, cum ar fi acela al unui computer de tip tabletă, al unui computer de tip slate sau al unui telefon inteligent;

(d)

«text alternativ» înseamnă un text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică pentru a permite ca informațiile să fie afișate sub altă formă decât cea grafică atunci când dispozitivele de afișare nu pot reda imaginea sau pentru a îmbunătăți accesibilitatea, de exemplu ca intrare pentru aplicațiile de sinteză vocală.

2.

Eticheta adecvată pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 sau, în cazul pachetelor, dacă este cazul, completată corespunzător pe baza etichetei și a fișelor puse de dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3, trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului sau al pachetului, conform calendarului stabilit la articolul 3. Dacă sunt expuse și un produs, și un pachet, dar prețul este indicat numai pentru pachet, se afișează numai eticheta pachetului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea etichetei și să fie proporțională cu dimensiunea specificată în anexa III. Eticheta poate fi expusă utilizându-se afișajul imbricat, iar în acest caz imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile prevăzute la punctul 3 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișajul imbricat, eticheta trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe imagine, când se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau când este atinsă pe ecranul tactil.

3.

Imaginea folosită pentru accesarea etichetei în cazul afișajului imbricat trebuie:

(a)

să fie o săgeată a cărei culoare corespunde clasei de eficiență energetică a produsului sau a pachetului indicate pe etichetă;

(b)

să indice cu alb, pe săgeată, clasa de eficiență energetică a produsului sau a pachetului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului; precum și

(c)

să aibă una dintre următoarele două forme:

Image

4.

În cazul afișajului imbricat, secvența de afișare a etichetei este următoarea:

(a)

imaginea menționată la punctul 3 din prezenta anexă trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului sau al pachetului;

(b)

imaginea trebuie să ducă la etichetă;

(c)

eticheta se afișează după ce se face un clic cu mouse-ul pe imagine, se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau este atinsă pe ecranul tactil;

(d)

eticheta se afișează ca pop-up, ca filă nouă, ca pagină nouă sau ca ecran insert;

(e)

pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile, se aplică convențiile dispozitivului în ceea ce privește mărirea tactilă;

(f)

afișarea etichetei trebuie să ia sfârșit prin intermediul unei opțiuni de închidere sau al altui mecanism standard de închidere;

(g)

textul alternativ pentru prezentarea grafică, care se afișează atunci când eticheta nu poate fi redată, trebuie să fie clasa de eficiență energetică a produsului sau a pachetului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului.

5.

Fișa adecvată a produsului pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului sau al pachetului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea fișei produsului. Aceasta poate fi prezentată cu ajutorul unui afișaj imbricat, caz în care linkul folosit pentru accesarea fișei trebuie să indice în mod clar și lizibil «Fișa produsului». Dacă se utilizează afișajul imbricat, fișa produsului trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe link, când se trece pe deasupra lui cu mouse-ul sau când este atins pe ecranul tactil.”


ANEXA X

Modificări aduse anexelor la Regulamentul delegat (UE) nr. 812/2013

(a)

În anexa VI, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Informații care trebuie furnizate în cazul în care nu se poate aștepta ca utilizatorii finali să vadă produsul expus, exceptând pe internet”.

(b)

Se adaugă următoarea anexă X:

„ANEXA X

Informații care trebuie furnizate în cazul vânzării, închirierii sau cumpărării cu plata în rate pe internet

1.

În sensul punctelor 2-5 din prezenta anexă, se aplică următoarele definiții:

(a)

«mecanism de afișare» înseamnă orice ecran, inclusiv ecranele tactile sau alte tehnologii vizuale utilizate pentru afișarea conținutului de pe internet pentru utilizatori;

(b)

«afișaj imbricat» înseamnă o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date se accesează, pornind de la o altă imagine sau de la un alt set de date, când se face clic cu mouse-ul, când se trece pe deasupra cu mouse-ul sau la atingerea ecranului tactil;

(c)

«ecran tactil» înseamnă un ecran care răspunde la atingere, cum ar fi acela al unui computer de tip tabletă, al unui computer de tip slate sau al unui telefon inteligent;

(d)

«text alternativ» înseamnă un text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică pentru a permite ca informațiile să fie afișate sub altă formă decât cea grafică atunci când dispozitivele de afișare nu pot reda imaginea sau pentru a îmbunătăți accesibilitatea, de exemplu ca intrare pentru aplicațiile de sinteză vocală.

2.

Eticheta adecvată pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 sau, în cazul pachetelor, dacă este cazul, completată corespunzător pe baza etichetei și a fișelor puse de dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3, trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului sau al pachetului, conform calendarului stabilit la articolul 3. Dacă sunt expuse și un produs, și un pachet, dar prețul este indicat numai pentru pachet, se afișează numai eticheta pachetului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea etichetei și să fie proporțională cu dimensiunea specificată în anexa III. Eticheta poate fi expusă utilizându-se afișajul imbricat, iar în acest caz imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile prevăzute la punctul 3 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișajul imbricat, eticheta trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe imagine, când se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau când este atinsă pe ecranul tactil.

3.

Imaginea folosită pentru accesarea etichetei în cazul afișajului imbricat trebuie:

(a)

să fie o săgeată a cărei culoare corespunde clasei de eficiență energetică a produsului sau a pachetului indicate pe etichetă;

(b)

să indice cu alb, pe săgeată, clasa de eficiență energetică a produsului sau a pachetului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului, precum și

(c)

să aibă una dintre următoarele două forme:

Image

4.

În cazul afișajului imbricat, secvența de afișare a etichetei este următoarea:

(a)

imaginea menționată la punctul 3 din prezenta anexă trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului sau al pachetului;

(b)

imaginea trebuie să ducă la etichetă;

(c)

eticheta se afișează după ce se face un clic cu mouse-ul pe imagine, se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau este atinsă pe ecranul tactil;

(d)

eticheta se afișează ca pop-up, ca filă nouă, ca pagină nouă sau ca ecran insert;

(e)

pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile, se aplică convențiile dispozitivului în ceea ce privește mărirea tactilă;

(f)

afișarea etichetei trebuie să ia sfârșit prin intermediul unei opțiuni de închidere sau al altui mecanism standard de închidere;

(g)

textul alternativ pentru prezentarea grafică, care se afișează atunci când eticheta nu poate fi redată, trebuie să fie clasa de eficiență energetică a produsului sau a pachetului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului.

5.

Fișa adecvată a produsului pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului sau al pachetului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea fișei produsului. Aceasta poate fi prezentată cu ajutorul unui afișaj imbricat, caz în care linkul folosit pentru accesarea fișei trebuie să indice în mod clar și lizibil «Fișa produsului». Dacă se utilizează afișajul imbricat, fișa produsului trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe link, când se trece pe deasupra lui cu mouse-ul sau când este atins pe ecranul tactil.”