30.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 421/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 16 aprilie 2014

de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice globale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Sectorul aviației are un puternic caracter internațional. O abordare globală a problematicii emisiilor generate de aviația internațională oferă cele mai bune perspective în ceea ce privește asigurarea sustenabilității pe termen lung.

(2)

Uniunea depune eforturi în vederea încheierii unui viitor acord internațional pentru a controla emisiile de gaze cu efect de seră generate de aviație și, între timp, limitează impactul asupra schimbărilor climatice generat de activitățile de aviație înspre și dinspre aerodromurile din Uniune prin acțiuni autonome. Pentru a garanta caracterul complementar și neconflictual al obiectivelor respective, este oportun să se țină seama de evoluțiile din cadrul forurilor internaționale și de pozițiile adoptate de acestea și, în special, de rezoluția care conține „Declarația consolidată privind continuarea politicii și a practicilor OACI în domeniul protecției mediului”, adoptată la 4 octombrie 2013 în cadrul celei de a 38-a sesiuni a Adunării Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI).

(3)

Prin urmare, pentru a menține dinamismul creat la cea de a 38-a sesiune a Adunării OACI din 2013 și a facilita progresele în cadrul celei de a 39-a sesiuni care va avea loc în 2016, este de dorit să se considere temporar că cerințele stabilite în Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) sunt îndeplinite pentru perioada până la 31 decembrie 2016 în ceea ce privește zborurile înspre și dinspre aerodromurile din țări din afara Spațiului Economic European (SEE). Procedând astfel, Uniunea subliniază că cerințele legale pot fi aplicate zborurilor înspre și dinspre aerodromurile situate în state din SEE, în același mod în care se pot aplica cerințe legale cu privire la emisiile generate de zborurile între respectivele aerodromuri. Pentru a asigura securitatea juridică, în sensul prezentei derogări, zborurile dintre aerodromurile situate în statele din SEE și aerodromurile situate în țări care au aderat la Uniune în 2013 ar trebui considerate ca fiind zboruri între state din SEE.

(4)

Se reamintește faptul că, în temeiul Directivei 2003/87/CE, statele membre ar trebui să fie cele care determină destinația veniturilor obținute în urma licitării certificatelor. Aceste venituri, sau valoarea lor financiară echivalentă, ar trebui să fie utilizate pentru a face față schimbărilor climatice în Uniune și în țările terțe, inter alia, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, pentru adaptarea la impactul schimbărilor climatice în Uniune și în țările terțe, în special în țările în curs de dezvoltare, pentru a finanța cercetarea și dezvoltarea în domeniul atenuării efectelor și al adaptării, inclusiv, în special, în domeniul aeronautic și al transportului aerian, pentru a reduce emisiile prin folosirea transporturilor cu emisii reduse și pentru a acoperi cheltuielile de administrare a sistemului Uniunii. Veniturile obținute în urma licitației, sau valoarea lor financiară echivalentă, ar trebui afectate, de asemenea, finanțării contribuțiilor la Fondul mondial pentru eficiență energetică și energii regenerabile, precum și măsurilor de evitare a despăduririi. Transparența cu privire la utilizarea veniturilor obținute în urma licitării certificatelor în temeiul Directivei 2003/87/CE este esențială pentru susținerea angajamentelor Uniunii. În temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4), statele membre transmit Comisiei un raport privind utilizarea veniturilor obținute din licitarea unor astfel de certificate.

(5)

Derogările prevăzute în prezentul regulament țin seama de rezultatele contactelor bilaterale și multilaterale cu țările terțe, pe care Comisia va continua să le întrețină în numele Uniunii, în vederea promovării utilizării mecanismelor de piață pentru reducerea emisiilor cauzate de sectorul aviației.

(6)

Se reamintește faptul că Directiva 2003/87/CE prevede posibilitatea adoptării de măsuri pentru modificarea activităților aviatice enumerate în anexa I la respectiva directivă, în cazul în care o țară terță introduce măsuri pentru reducerea impactului activităților din aviație asupra schimbărilor climatice.

(7)

Negocierea tuturor acordurilor privind aviația între Uniune și țări terțe ar trebui să aibă ca obiectiv garantarea flexibilității Uniunii de a acționa în probleme legate de protecția mediului, inclusiv în ceea ce privește măsurile de atenuare a impactului sectorului aviației asupra schimbărilor climatice.

(8)

Pentru a se evita denaturarea concurenței, este important ca toate zborurile de pe aceeași rută să fie tratate în același mod.

(9)

Pentru a evita în continuare o sarcină administrativă disproporționată pentru cei mai mici operatori de aeronave, ar trebui adăugată o derogare temporară în anexa I la Directiva 2003/87/CE. Operatorii de aeronave necomerciali care emit mai puțin de 1 000 de tone de CO2 pe an ar trebui, prin urmare, să fie excluși din domeniul de aplicare al respectivei directive, începând de la 1 ianuarie 2013 și până la 31 decembrie 2020.

(10)

Este oportun să li se permită operatorilor de aeronave care sunt mici emițători să aplice o metodă alternativă pentru verificarea emisiilor lor, astfel încât sarcina lor administrativă să fie redusă și mai mult. Statele membre ar trebui să fie capabile să pună în aplicare măsuri de simplificare care să răspundă în special nevoilor operatorilor necomerciali care sunt mici emițători.

(11)

Ar trebui să se acorde o atenție specială limitării sau chiar eliminării oricăror probleme de accesibilitate și competitivitate cu care se confruntă regiunile ultraperiferice ale Uniunii. În acest sens, derogarea stabilită în temeiul prezentului regulament ar trebui, de asemenea, să se aplice zborurilor dintre un aerodrom situat într-una din regiunile ultraperiferice în sensul articolului 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și un aerodrom situat într-o altă regiune a SEE.

(12)

În vederea asigurării securității juridice pentru operatorii de aeronave și pentru autoritățile naționale este necesar să se permită ca temenele de returnare și de raportare a emisiilor din 2013 să fie prelungite până în 2015.

(13)

Pentru aplicarea acestei derogări este important să se reamintească faptul că metodele de alocare și emitere a certificatelor pentru operatorii de aeronave rămân cele stabilite în Directiva 2003/87/CE, ceea ce înseamnă că se bazează pe datele tonă-kilometru verificate în ceea ce privește perioadele relevante la care se face referire.

(14)

După Adunarea OACI din 2016 și având în vedere rezultatele sale, Comisia ar trebui să prezinte un raport complet Parlamentului European și Consiliului. În acest raport, Comisia ar trebui, inter alia, să ia în considerare toate opțiunile pentru acoperirea emisiilor din activitățile de aviație și, dacă este cazul, să propună rapid măsuri pentru a garanta că evoluțiile internaționale pot fi luate în considerare și că orice aspecte legate de aplicarea derogării pot fi soluționate. Comisia ar trebui, de asemenea, să acorde o atenție specială eficacității ecologice a sistemului Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) și, în acest context, contribuției specifice a sectorului aviației, inclusiv modalităților pentru o mai bună aliniere a normelor aplicabile activităților din aviație, respectiv instalațiilor staționare.

(15)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume de a introduce o derogare temporară pentru monitorizarea, raportarea și returnarea cotelor aferente zborurilor înspre și dinspre țări din afara SEE între 1 ianuarie 2013 și 31 decembrie 2016, de a reduce sarcina administrativă și de a simplifica procesul de gestionare a sistemului, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere dimensiunea și efectele acțiunilor, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor menționate.

(16)

Este esențial să se asigure securitatea juridică pentru operatorii de aeronave și autoritățile naționale, având în vedere termenul de returnare stabilit pentru 30 aprilie 2014, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE. În consecință, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la data adoptării.

(17)

Directiva 2003/87/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Directiva 2003/87/CE se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 28a

Derogări aplicabile înainte de punerea în aplicare, până în 2020, a unui acord internațional de instituire a unei măsuri unice globale bazate pe piață

(1)   Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2a), de la articolul 14 alineatul (3) și de la articolul 16, statele membre consideră că cerințele stabilite la dispozițiile respective sunt îndeplinite și nu iau măsuri împotriva operatorilor de aeronave în ceea ce privește:

(a)

toate emisiile generate de zborurile înspre și dinspre aerodromurile situate în țările din afara Spațiului Economic European (SEE) în fiecare an calendaristic de la 1 ianuarie 2013 până la 31 decembrie 2016;

(b)

toate emisiile generate de zborurile între un aerodrom situat într-una din regiunile ultraperiferice în sensul articolului 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și un aerodrom situat într-o altă regiune a SEE, în fiecare an calendaristic de la 1 ianuarie 2013 până la 31 decembrie 2016;

(c)

returnarea certificatelor corespunzătoare emisiilor verificate din 2013 pentru zborurile dintre aerodromurile situate în state din SEE care au loc până la 30 aprilie 2015, în loc de 30 aprilie 2014, și emisiile verificate din 2013 pentru zborurile care sunt raportate până la 31 martie 2015 în loc de 31 martie 2014.

În sensul articolelor 11a, 12 și 14, emisiile verificate ale altor zboruri decât cele menționate la primul paragraf sunt considerate emisii verificate ale operatorului de aeronave.

(2)   Prin derogare de la articolul 3e alineatul (5) și de la articolul 3f, unui operator de aeronave care beneficiază de derogările prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) de la primul paragraf i se eliberează un număr de certificate gratuite care se reduce proporțional cu reducerea obligației de returnare prevăzute la literele respective.

Prin derogare de la articolul 3f alineatul (8), certificatele care nu sunt alocate în urma aplicării primului paragraf de la prezentul alineat se anulează.

În ceea ce privește activitățile din perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2016, statele membre publică numărul de certificate alocate cu titlu gratuit pentru aviație fiecărui operator de aeronave până la data de 1 august 2014.

(3)   Prin derogare de la articolul 3d, statele membre scot la licitație un număr de certificate pentru aviație care se reduce proporțional cu reducerea numărului total de certificate emise.

(4)   Prin derogare de la articolul 3d alineatul (3), numărul de certificate care urmează să fie scoase la licitație de fiecare stat membru pentru perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2016 se reduce astfel încât să corespundă părții sale din emisiile produse de aviație atribuite pentru zborurile care nu fac obiectul derogărilor prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) de la prezentul articol.

(5)   Prin derogare de la articolul 3g, operatorii de aeronave nu trebuie să prezinte planuri de monitorizare în care să fie prezentate măsurile de monitorizare și raportare a emisiilor legate de zborurile care fac obiectul derogărilor prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) de la prezentul articol.

(6)   Prin derogare de la articolele 3g, 12, 15 și 18a, în cazul în care un operator de aeronave generează emisii anuale totale mai mici de 25 000 de tone de CO2, se consideră că emisiile acestuia sunt emisii verificate dacă sunt stabilite cu ajutorul instrumentului pentru mici emițători aprobat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 606/2010 al Comisiei (5) și încărcat cu date furnizate de Eurocontrol prin facilitatea sa de sprijin al ETS. Statele membre pot pune în aplicare proceduri simplificate pentru operatorii de aeronave necomerciali atât timp cât astfel de proceduri nu au un grad de acuratețe mai scăzut decât cel oferit de instrumentul pentru mici emițători.

(7)   În sensul prezentului articol, zborurile între aerodromuri situate în state din SEE și țări care au aderat la Uniune în 2013 sunt considerate ca fiind zboruri între aerodromuri situate în state din SEE.

(8)   Comisia informează periodic, și cel puțin o dată pe an, Parlamentul European și Consiliul cu privire la progresele înregistrate în negocierile din cadrul Organizației aviației civile internaționale (OACI), precum și la eforturile sale de promovare a acceptării pe plan internațional a mecanismelor de piață în rândul țărilor terțe. După Adunarea OACI din 2016, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind acțiunile de punere în aplicare a unui acord internațional privind o măsură globală bazată pe piață începând din 2020 care va reduce, în mod nediscriminatoriu, emisiile de gaze cu efect de seră generate de aviație, incluzând informații despre utilizarea veniturilor comunicate de statele membre în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013.

În raportul său, Comisia ia în considerare și, dacă este cazul, include propuneri ca reacție la respectivele evoluții privind sfera de aplicare adecvată pentru acoperirea emisiilor din activitățile de aviație înspre și dinspre aerodromurile situate în țări din afara SEE începând de la 1 ianuarie 2017. În raportul său, Comisia analizează, de asemenea, soluțiile pentru alte probleme care pot surveni în aplicarea alineatelor (1)-(4) de la prezentul articol, menținând în același timp egalitatea de tratament pentru toți operatorii de aeronave de pe aceeași rută.

(5)  Regulamentul (UE) nr. 606/2010 al Comisiei din 9 iulie 2010 privind aprobarea unui instrument simplificat elaborat de organismul european pentru siguranța navigației aeriene (Eurocontrol) în vederea estimării consumului de combustibil al anumitor operatori aerieni mici emițători (JO L 175, 10.7.2010, p. 25).”"

2.

În anexa I, în coloana intitulată „Activități” din tabelul care figurează în anexa respectivă, la rubrica „Aviație”, se adaugă următoarea literă după litera (j):

„(k)

începând de la 1 ianuarie 2013 și până la 31 decembrie 2020, zborurile care, în afara prezentei litere, s-ar încadra în această activitate, efectuate de un operator de aeronave necomercial, ale cărui zboruri generează emisii anuale totale mai mici de 1 000 de tone pe an.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 30 aprilie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 16 aprilie 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  Avizul adoptat la 22 ianuarie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 3 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014.

(3)  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 13).