24.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 121/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 404/2014 AL COMISIEI

din 17 februarie 2014

de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare noi omologate într-un proces cu mai multe etape

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare (1), în special articolul 8 alineatul (9) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (2) instituie o nouă metodă de stabilire a emisiilor de CO2 provenind de la vehiculele N1 și a consumului de carburant al acestor vehicule, care sunt omologate într-un proces cu mai multe etape (denumite în continuare „vehicule omologate în mai multe etape”). Noua metodă se va aplica de la 1 ianuarie 2014, însă se poate deja aplica pe bază de voluntariat de la 1 ianuarie 2013.

(2)

La punctul 7 partea B a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 se prevede că emisiile specifice de CO2 ale vehiculelor completate se alocă producătorului vehiculului de bază. Aceasta implică necesitatea ca vehiculele completate omologate în mai multe etape să poată fi recunoscute în procesul de monitorizare și ca producătorii vehiculelor de bază să poată fi identificați. Aceasta implică, de asemenea, stabilirea anumitor date referitoare la vehiculul de bază în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008.

(3)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011, producătorii vehiculelor de bază au dreptul de a verifica datele referitoare la un vehicul construit în mai multe etape, pe baza cărora sunt calculate obiectivele privind emisiile specifice de CO2. Prin urmare, este necesar să se furnizeze parametrii relevanți ai datelor, astfel încât să se garanteze faptul că astfel de verificări pot fi efectiv realizate.

(4)

Metodologia stabilită în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 se aplică în ceea ce privește vehiculele incomplete sau completate. Cu toate acestea, în cazul în care un vehicul complet este transformat înainte de prima înmatriculare, ar trebui să se clarifice faptul că, pentru monitorizare și calcularea obiectivelor specifice privind emisiile, ar trebui utilizate masa în ordine de mers și emisiile de CO2 ale vehiculului complet, considerat ca vehicul de bază.

(5)

Este necesar să se ofere mai multe detalii privind datele care trebuie furnizate, astfel încât să se garanteze faptul că performanța în materie de emisii de CO2 a vehiculelor omologate în mai multe etape poate fi monitorizată și verificată în mod adecvat și eficient.

(6)

Un vehicul este identificat printr-un număr de identificare (denumit în continuare „VIN”), și anume un cod alfanumeric atribuit vehiculului de către producător în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 19/2011 al Comisiei (3). Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) prevede, la punctul 4 din anexa XVII, că numărul de identificare al vehiculului de bază, ca regulă generală, se păstrează pe parcursul tuturor etapelor ulterioare ale procesului de omologare de tip pentru a se asigura trasabilitatea procesului. Prin urmare, utilizând VIN, ar trebui să se poată face legătura între vehiculul completat și vehiculul de bază și să se stabilească astfel producătorul vehiculului de bază responsabil pentru emisiile de CO2. În plus, VIN ar trebui să permită producătorului vehiculului de bază să verifice datele relevante referitoare la vehiculul de bază. Întrucât nu există alți parametri care să poată asigura o astfel de legătură, este oportun să se impună statelor membre obligația de a monitoriza și a transmite Comisiei numerele de identificare ale vehiculelor nou înmatriculate N1 prin intermediul sistemului de colectare a datelor al Agenției Europene de Mediu (AEM).

(7)

Pentru a calcula obiectivele specifice privind emisiile în ceea ce privește vehiculele omologate în mai multe etape, este necesar, în conformitate cu punctul 7 din partea B a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011, să se ia în considerare masa adăugată implicită, determinată în conformitate cu punctul 5.3 din anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008. Acest lucru va necesita monitorizarea și raportarea masei în ordine de mers a vehiculului de bază și a masei maxime tehnic admisibile a vehiculului respectiv, prin care se poate calcula masa adăugată implicită, sau, alternativ, monitorizarea și raportarea masei adăugate implicite. În plus, pentru a stabili dacă un vehicul construit în mai multe etape se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentul (UE) nr. 510/2011, este necesar să se verifice că masa de referință a vehiculului completat nu depășește limitele prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(8)

În cazul în care statele membre nu sunt în măsură să furnizeze toți parametrii necesari în conformitate cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011, din cauza modului în care este conceput sistemul acestora de înregistrare a datelor referitoare la vehiculele utilitare ușoare noi, acești parametri pot fi furnizați de către producătorii menționați în notificarea la care se face trimitere la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011.

(9)

Din același motiv, producătorii pot, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 al Comisiei (5), să ofere Comisiei și SEE numerele de identificare atribuite vehiculelor vândute în anul calendaristic precedent sau pentru care s-a eliberat un certificat de garanție în anul respectiv.

(10)

După înmatricularea unui vehicul pentru punerea sa în circulație, VIN poate fi legat de seturi de date care să permită identificarea proprietarului vehiculului. Cu toate acestea, VIN nu conține în sine date cu caracter personal, iar prelucrarea de date efectuate în scopurile Regulamentului (UE) nr. 510/2011 nu implică accesul sau prelucrarea datelor cu caracter personal la care se face trimitere. Monitorizarea și comunicarea VIN nu sunt considerate, prin urmare, activități de prelucrare a datelor cu caracter personal care intră în domeniul de aplicare al Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) sau al Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (7). Cu toate acestea, se recunoaște faptul că numerele de identificare ale vehiculelor pot fi considerate date sensibile, printre altele, în ceea ce privește prevenirea furturilor de vehicule. Prin urmare, este necesar să se asigure faptul că VIN comunicate Comisiei și SEE nu sunt făcute publice.

(11)

Prin compararea numerelor de identificare ale vehiculelor raportate de statele membre cu cele furnizate de către producători, Comisia, sprijinită de SEE, ar trebui să identifice producătorii și vehiculele vizate și să pregătească un set de date provizorii în conformitate cu articolul 10b din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012.

(12)

În scopul de a asigura deplinul paralelism dintre cerințele de monitorizare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011 și cele care se aplică autoturismelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (8), este necesar să se adapteze cerințele prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 privind furnizarea de date agregate și metodologia de determinare a datelor de monitorizare a emisiilor de CO2 pentru vehiculele utilitare ușoare.

(13)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 februarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 145, 31.5.2011, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 19/2011 al Comisiei din 11 ianuarie 2011 privind cerințele pentru omologarea de tip referitoare la plăcuța producător regulamentară și la numărul de identificare al vehiculului și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 8, 12.1.2011, p. 1).

(4)  Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 al Comisiei din 3 aprilie 2012 privind monitorizarea și raportarea datelor referitoare la înmatricularea vehiculelor utilitare ușoare noi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 98, 4.4.2012, p. 1).

(6)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare (JO L 140, 5.6.2009, p. 1).


ANEXĂ

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Partea A se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Date detaliate

1.1.   Vehicule complete înmatriculate ca N1

În cazul vehiculelor omologate CE de tip, complete și înmatriculate ca N1, statele membre, pentru fiecare an calendaristic, înregistrează următoarele date detaliate privind fiecare vehicul utilitar ușor nou, la prima înmatriculare pe teritoriul lor:

(a)

producătorul;

(b)

numărul de omologare de tip — cu extensia corespunzătoare;

(c)

tipul, varianta și versiunea;

(d)

marca;

(e)

categoria de vehicul omologat de tip;

(f)

categoria de vehicul înmatriculat;

(g)

emisiile specifice de CO2;

(h)

masa în ordine de mers;

(i)

masa maximă tehnic admisibilă;

(j)

amprenta la sol: ampatamentul, ecartamentul axei directoare și ecartamentul celeilalte axe;

(k)

informații privind tipul de combustibil și modul de combinare a combustibililor;

(l)

cilindreea motorului;

(m)

consumul de energie electrică;

(n)

codul tehnologiei inovatoare sau al grupului de tehnologii inovatoare și reducerea emisiilor de CO2 datorată tehnologiei respective;

(o)

numărul de identificare al vehiculului.

Trebuie folosit formatul prevăzut la secțiunea 2 a părții C.

1.2.   Vehicule omologate într-un proces cu mai multe etape și înmatriculate ca vehicule N1

În cazul vehiculelor omologate într-un proces cu mai multe etape și înmatriculate ca vehicule N1, statele membre, pentru fiecare an calendaristic, înregistrează următoarele date detaliate cu privire la:

(a)

vehiculul de bază (incomplet): datele menționate la literele (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i), (n) și (o) de la punctul 1.1 sau, în locul datelor menționate la literele (h) și (i), masa adăugată implicită care face parte din informațiile privind omologarea de tip menționate la punctul 2.17.2 din anexa I la Directiva 2007/46/CE;

(b)

vehiculul de bază (complet): datele menționate la literele (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i), (n) și (o) de la punctul 1.1;

(c)

vehiculul completat: datele menționate la literele (a), (f), (g), (h), (j), (k), (l), (m) și (o) de la punctul 1.1.

În cazul în care oricare dintre datele menționate la literele (a) și (b) de la prezenta literă nu pot fi furnizate pentru vehiculul de bază, statul membru furnizează date cu privire la vehicul completat.

Pentru vehiculele completate N1 trebuie folosit formatul prevăzut la secțiunea 2 a părții C.

Numerele de identificare ale vehiculelor, menționate la punctul 1.1 litera (o), nu se fac publice.”;

(b)

punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Pentru fiecare an calendaristic, statele membre stabilesc:

(a)

sursele utilizate pentru culegerea datelor detaliate menționate la punctul 1;

(b)

numărul total de noi înmatriculări de vehicule utilitare ușoare noi care sunt supuse omologării CE de tip;

(c)

numărul total de noi înmatriculări de vehicule utilitare ușoare noi care sunt supuse omologării CE de tip în mai multe etape, dacă este cazul;

(d)

numărul total de noi înmatriculări de vehicule utilitare ușoare noi care sunt supuse unei omologări individuale;

(e)

numărul total de noi înmatriculări de vehicule utilitare ușoare noi care sunt supuse omologării naționale pentru vehicule fabricate în serii mici.”

2.

Partea B se modifică după cum urmează:

(a)

partea introductivă și punctul 1 se modifică după cum urmează:

„B.   Metodologia de stabilire a datelor de monitorizare a emisiilor de CO2 pentru vehiculele utilitare ușoare noi

Datele de monitorizare pe care statele membre trebuie să le stabilească în conformitate cu punctele 1 și 3 din prezenta anexă se determină în conformitate cu metodologia prevăzută în prezenta parte.

1.   Numărul de vehicule utilitare ușoare noi înmatriculate

Statele membre stabilesc numărul de vehicule utilitare ușoare noi înmatriculate pe teritoriul lor în anul de monitorizare respectiv, divizat în vehicule supuse omologării CE de tip, vehicule supuse omologării individuale sau vehicule supuse omologării naționale pentru vehicule fabricate în serii mici, și, după caz, numărul vehiculelor construite în mai multe etape.”;

(b)

punctul 4 se elimină;

(c)

la punctul 7, se adaugă următorul paragraf:

„Deși masa adăugată implicită se ia din partea C din prezenta anexă, în cazul în care această valoare nu poate fi determinată, pentru calculul provizoriu al obiectivului privind emisiile specifice menționate la articolul 8 alineatul (4) se poate folosi masa în ordine de mers a vehiculului completat.

În cazul în care vehiculul de bază este un vehicul complet, pentru a calcula obiectivul privind emisiile specifice se utilizează masa în ordine de mers a vehiculului respectiv. Cu toate acestea, în cazul în care această valoare nu poate fi determinată, pentru calculul provizoriu al obiectivului privind emisiile specifice se poate folosi masa în ordine de mers a vehiculului completat.”

3.

Partea C se înlocuiește cu următorul text:

„C.   Formate de transmitere a datelor

Pentru fiecare an, statele membre trimit informațiile precizate la punctele 1 și 3 din partea A, în formatul următor:

Secțiunea 1 — Date de monitorizare agregate

Stat membru  (1)

 

Anul

 

Sursa de date

 

Numărul total de noi înmatriculări de vehicule utilitare ușoare noi care sunt supuse omologării CE de tip

 

Numărul total de noi înmatriculări de vehicule utilitare ușoare noi care sunt supuse unei omologări individuale

 

Numărul total de noi înmatriculări de vehicule utilitare ușoare noi care sunt supuse omologării naționale pentru vehicule fabricate în serii mici

 

Numărul total de noi înmatriculări de vehicule utilitare ușoare noi care sunt supuse omologării în mai multe etape (dacă este cazul)

 


Secțiunea 2 — Date de monitorizare detaliate — o înregistrare pentru fiecare vehicul

Trimitere la punctul 1.1 partea A

Date detaliate per vehicul înmatriculat (2)

(a)

Numele producătorului — Denumirea UE standard  (3)

Numele producătorului — Declarația producătorului de echipamente originale

VEHICUL COMPLET/VEHICUL DE BAZĂ (4)

Numele producătorului — Declarația producătorului de echipamente originale

VEHICUL COMPLETAT  (4)

Numele producătorului în registrul unui stat membru  (3)

(b)

Numărul de omologare de tip și extensia aferentă

(c)

Tipul

Varianta

Versiunea

(d)

Marca

(e)

Categorie de vehicul omologat

(f)

Categorie de vehicul înmatriculat

(g)

Emisiile specifice de CO2

(h)

Masa în ordine de mers

VEHICUL DE BAZĂ

Masa în ordine de mers

VEHICUL COMPLETAT/VEHICUL COMPLET

(i)  (5)

Masa maximă tehnic admisibilă

(j)

Ampatament

Ecartamentul axei directoare (axa 1)

Ecartamentul celeilalte axe (axa 2)

(k)

Tipul de combustibil

Modul de combinare a combustibililor

(l)

Cilindreea motorului (în cm3)

(m)

Consumul de energie electrică (Wh/km)

(n)

Codul tehnologiei inovatoare sau grupului de tehnologii inovatoare

Reduceri de emisii datorate tehnologiei/tehnologiilor inovatoare

(o)

Numărul de identificare al vehiculului

Punctul 2.17.2 din anexa I la Directiva 2007/46/CE  (6)

Masa adăugată implicită (acolo unde este cazul, în cazul vehiculelor construite în etape)


(1)  Codurile ISO 3166 alpha-2, cu excepția Greciei și a Regatului Unit, pentru care codurile sunt «EL» și, respectiv, «UK».

(2)  În cazul vehiculelor construite în mai multe etape, dacă nu pot fi furnizate date pentru vehiculul de bază, statul membru trebuie să furnizeze cel puțin datele specificate în prezentul format pentru vehiculul completat. În cazul în care nu poate fi furnizat numărul de identificare al vehiculului, trebuie furnizate toate datele detaliate pentru vehiculul complet, vehiculul completat, precum și pentru vehiculul de bază, în conformitate cu punctul 1.2 literele (a), (b) și (c) din partea A a prezentei anexe.

(3)  În cazul omologărilor naționale de serii mici (NSS) sau al omologărilor individuale (IVA), numele producătorului se furnizează în coloana «Numele producătorului în registrul unui stat membru», în timp ce în coloana «Numele producătorului — Denumirea UE standard» se indică următoarele: «AA-NSS» sau «AA-IVA», după caz.

(4)  În cazul vehiculelor construite în mai multe etape, se indică producătorul vehiculului de bază (incomplet/complet). În cazul în care nu se cunoaște producătorul vehiculului de bază, se indică doar producătorul vehiculului completat.

(5)  În cazul vehiculelor construite în etape, se menționează masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului de bază.

(6)  În cazul vehiculelor construite în etape, masa în stare de funcționare și masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului de bază se pot înlocui cu masa adăugată implicită, specificată în informațiile privind omologarea de tip în conformitate cu punctul 2.17.2 din anexa I la Directiva 2007/46/CE.”