28.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 93/17


REGULAMENTUL (UE) NR. 316/2014 AL COMISIEI

din 21 martie 2014

privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri de transfer de tehnologie

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 19/65/CEE al Consiliului din 2 martie 1965 privind aplicarea articolului 85 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri și practici concertate (1), în special articolul 1,

după publicarea unui proiect al prezentului regulament,

după consultarea Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante,

întrucât:

(1)

Regulamentul nr. 19/65/CEE împuternicește Comisia să aplice articolul 101 alineatul (3) din tratat, prin regulament, anumitor categorii de acorduri de transfer de tehnologie și practici concertate corespunzătoare la care nu participă decât două întreprinderi și care intră sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat.

(2)

În temeiul Regulamentului nr. 19/65/CEE, Comisia a adoptat în special Regulamentul (CE) nr. 772/2004 (2). Regulamentul (CE) nr. 772/2004 definește categoriile de acorduri de transfer de tehnologie cu privire la care Comisia a considerat că îndeplinesc în mod normal condițiile prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din tratat. Având în vedere experiența generală pozitivă dobândită în aplicarea acelui regulament, care va expira la 30 aprilie 2014, și ținând seama de experiența suplimentară dobândită de la adoptarea acestuia, este necesar să se adopte un nou regulament de exceptare pe categorii.

(3)

Prezentul regulament ar trebui să satisfacă cele două cerințe de a asigura protecția concurenței în mod eficace și de a oferi întreprinderilor securitatea juridică adecvată. Urmărirea acestor obiective ar trebui să ia în considerare necesitatea simplificării controlului administrativ și a cadrului legislativ într-o măsură cât mai mare.

(4)

Acordurile de transfer de tehnologie se referă la acordarea de licențe privind drepturile asupra unei tehnologii. Astfel de acorduri îmbunătățesc, în general, eficiența economică și favorizează concurența, întrucât pot reduce dublarea activităților de cercetare și dezvoltare, pot stimula mai bine întreprinderile să inițieze noi activități de cercetare și dezvoltare, pot încuraja inovația incrementală, pot facilita difuzarea tehnologiilor și pot genera concurență pe piața produsului.

(5)

Probabilitatea ca astfel de efecte de creștere a eficienței și de favorizare a concurenței să prevaleze asupra oricăror efecte anticoncurențiale care ar putea rezulta din restricționările conținute în acordurile de transfer de tehnologie depinde de puterea de piață a întreprinderilor în cauză și, prin urmare, de măsura în care întreprinderile în cauză se confruntă cu concurența din partea întreprinderilor care dețin tehnologii substituibile sau care fabrică produse substituibile.

(6)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai acordurilor de transfer de tehnologie între un licențiator și un licențiat. Acesta ar trebui să se aplice unor astfel de acorduri chiar și în cazul în care acordul conține condiții privind mai multe niveluri comerciale, de exemplu impunând licențiatului obligația de a crea un sistem de distribuție special și când se definesc obligațiile pe care licențiatul trebuie sau poate să le impună distribuitorilor produselor fabricate sub licența respectivă. Cu toate acestea, astfel de condiții și obligații trebuie să fie conforme regulilor de concurență aplicabile acordurilor de furnizare și distribuție stabilite în Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei (3). Acordurile de furnizare și distribuție încheiate între un licențiat și cumpărătorii produselor sale contractuale nu ar trebui să fie exceptate în temeiul prezentului regulament.

(7)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai acordurilor în care licențiatorul permite licențiatului și/sau unuia sau mai multora dintre subcontractanții acestuia să folosească drepturile asupra unei tehnologii care fac obiectul licenței, eventual după desfășurarea unor activități suplimentare de cercetare și dezvoltare de către licențiat și/sau de către subcontractantul (subcontractanții) său (săi), în scopul producerii de bunuri sau al prestării de servicii. Acesta nu ar trebui să se aplice acordării de licențe în contextul acordurilor de cercetare și dezvoltare care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1217/2010 al Comisiei (4) sau acordării de licențe în contextul acordurilor de specializare care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1218/2010 al Comisiei (5). De asemenea, acesta nu ar trebui să se aplice acordurilor care au ca scop simpla reproducere și distribuire a produselor informatice protejate prin drepturi de autor, deoarece astfel de acorduri nu au ca obiect acordarea unei licențe pentru o tehnologie destinată fabricării de produse, ci sunt mai apropiate de acordurile de distribuție. Ar trebui ca prezentul regulament să nu se aplice nici acordurilor care urmăresc regruparea tehnologiilor, cu alte cuvinte acordurilor de regrupare a tehnologiilor cu scopul acordării de licențe pentru aceste tehnologii unor terți, nici acordurilor prin care tehnologia regrupată face obiectul unei licențe acordate acestor terți.

(8)

Pentru aplicarea articolului 101 alineatul (3) din tratat printr-un regulament, nu este necesar să se definească acordurile de transfer de tehnologie care sunt susceptibile să intre sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat. La evaluarea individuală a acordurilor în temeiul articolului 101 alineatul (1) din tratat, trebuie să se țină seama de mai mulți factori, în special de structura și de dinamica piețelor relevante ale tehnologiei și ale produsului.

(9)

Beneficiul exceptării pe categorii stabilit prin prezentul regulament ar trebui limitat la acordurile despre care se poate estima cu suficientă certitudine că respectă condițiile prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din tratat. Pentru a obține avantajele transferului de tehnologie și a atinge obiectivele acestuia, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice numai transferului de tehnologie ca atare, ci și altor dispoziții conținute în acordurile de transfer de tehnologie, în cazul și în măsura în care aceste dispoziții sunt direct legate de fabricarea sau vânzarea produselor contractuale.

(10)

În ceea ce privește acordurile de transfer de tehnologie dintre concurenți, se poate presupune că, în cazul în care cota de piață cumulată de pe piețele relevante deținută de părți nu depășește 20 %, iar acordurile nu conțin anumite restricții cu efecte anticoncurențiale grave, respectivele acorduri conduc, în general, la o îmbunătățire a producției sau a distribuției și asigură consumatorilor o parte echitabilă din beneficiile obținute.

(11)

În ceea ce privește acordurile de transfer de tehnologie dintre neconcurenți, se poate presupune că, atunci când cota de piață individuală deținută de fiecare dintre părți pe piața relevantă nu depășește 30 %, iar acordurile nu conțin anumite restricții cu efecte anticoncurențiale grave, respectivele acorduri conduc, în general, la o îmbunătățire a producției sau a distribuției și asigură consumatorilor o parte echitabilă din beneficiile obținute.

(12)

În cazul în care cota de piață deținută este mai mare decât pragul aplicabil pe una sau mai multe piețe ale produsului sau ale tehnologiei, acordul nu ar trebui să beneficieze de exceptarea pe categorii pe piețele relevante în cauză.

(13)

Nu se poate presupune că, peste pragurile cotelor de piață respective, acordurile de transfer de tehnologie intră sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat. De exemplu, acordurile de licență exclusivă între întreprinderi neconcurente nu intră, de multe ori, sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat. De asemenea, nu se poate presupune că, peste pragurile cotelor de piață respective, acordurile de transfer de tehnologie care intră sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat nu îndeplinesc condițiile de exceptare. Cu toate acestea, nu se poate presupune nici că vor genera, în general, avantaje obiective de o asemenea natură și dimensiune încât să compenseze dezavantajele pe care le creează pentru concurență.

(14)

Prin prezentul regulament nu ar trebui să fie exceptate acordurile de transfer de tehnologie care prevăd restricții care nu sunt indispensabile pentru îmbunătățirea producției sau a distribuției. În special, acordurile de transfer de tehnologie care conțin anumite restricții cu efecte anticoncurențiale grave, precum fixarea prețurilor facturate terților, ar trebui să fie excluse de la beneficiul exceptării pe categorii prevăzute în prezentul regulament, indiferent de cotele de piață ale întreprinderilor în cauză. În cazul unor astfel de restricții cu efecte anticoncurențiale grave, întregul acord ar trebui exclus de la beneficiul exceptării pe categorii.

(15)

Pentru a proteja stimulentele pentru inovare și pentru aplicarea adecvată a drepturilor de proprietate intelectuală, anumite restricții ar trebui excluse de la beneficiul exceptării pe categorii. Ar trebui excluse în special anumite obligații de retrocesiune și clauze de necontestare. Atunci când o astfel de restricție este inclusă într-un acord de licență, doar restricția în cauză ar trebui exclusă de la beneficiul exceptării pe categorii.

(16)

Pragurile cotelor de piață și excluderea de la exceptare a acordurilor de transfer de tehnologie care conțin restricțiile cu efecte anticoncurențiale grave și restricțiile excluse prevăzute în prezentul regulament vor garanta, în mod normal, faptul că acordurile cărora li se aplică exceptarea pe categorii nu permit întreprinderilor participante să elimine concurența pentru o parte substanțială a produselor în cauză.

(17)

Comisia poate retrage beneficiul prezentului regulament, în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului (6), în cazul în care constată, într-o anumită situație, că un acord căruia i se aplică exceptarea prevăzută în prezentul regulament are totuși efecte care sunt incompatibile cu articolul 101 alineatul (3) din tratat. Această situație poate apărea în special atunci când stimulentele pentru inovare sunt reduse sau accesul pe piețe este îngreunat.

(18)

Autoritatea în domeniul concurenței dintr-un stat membru poate retrage beneficiul aplicării prezentului regulament, în temeiul articolului 29 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, în ceea ce privește teritoriul respectivului stat membru sau o parte a acestuia în cazul în care, într-o anumită situație, un acord căruia i se aplică exceptarea prevăzută în prezentul regulament are totuși efecte care sunt incompatibile cu articolul 101 alineatul (3) din tratat pe teritoriul respectivului stat membru sau pe o parte a acestuia și în cazul în care un astfel de teritoriu are toate caracteristicile unei piețe geografice distincte.

(19)

Pentru a consolida controlul rețelelor paralele de acorduri de transfer de tehnologie care au efecte restrictive similare și care acoperă peste 50 % dintr-o piață dată, Comisia, prin intermediul unui regulament, poate declara prezentul regulament inaplicabil acordurilor de transfer de tehnologie care conțin restricții specifice privind piața respectivă, restabilind, în acest fel, aplicarea deplină a articolului 101 din tratat în cazul acestui tip de acorduri,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„acord” înseamnă un acord, o decizie a unei asociații de întreprinderi sau o practică concertată;

(b)

„drepturi asupra unei tehnologii” înseamnă know-how și drepturile menționate în continuare sau o combinație a acestora, inclusiv cererile pentru aceste drepturi sau cererile de înregistrare a acestor drepturi:

(i)

brevete;

(ii)

modele de utilitate;

(iii)

drepturi asupra desenelor și modelelor;

(iv)

topografia produselor semiconductoare;

(v)

certificate de protecție suplimentară pentru medicamente sau alte produse pentru care pot fi obținute astfel de certificate de protecție suplimentară;

(vi)

certificate de ameliorator de plante; și

(vii)

drepturi de autor pentru programe informatice;

(c)

„acord de transfer de tehnologie” înseamnă:

(i)

un acord de licență privind drepturi asupra unei tehnologii încheiat între două întreprinderi în scopul fabricării de produse contractuale de către licențiat și/sau de către subcontractantul (subcontractanții) său (săi),

(ii)

cesiunea de drepturi asupra unei tehnologii între două întreprinderi în vederea producerii produselor contractuale în cazul cărora o parte din riscul asociat exploatării tehnologiei este suportat de cedent;

(d)

„acord reciproc” înseamnă un acord de transfer de tehnologie prin care două întreprinderi își acordă reciproc o licență privind drepturi asupra unei tehnologii, în același contract sau în contracte distincte, în cazul în care licențele respective au ca obiect tehnologii concurente sau pot fi utilizate pentru fabricarea de produse concurente;

(e)

„acord nereciproc” înseamnă un acord de transfer de tehnologie prin care o întreprindere acordă altei întreprinderi o licență privind drepturi asupra unei tehnologii sau prin care două întreprinderi își acordă reciproc o astfel de licență, dar în acest caz licențele nu au ca obiect tehnologii concurente și nu pot fi utilizate pentru fabricarea de produse concurente;

(f)

„produs” înseamnă un bun sau un serviciu, incluzând atât bunurile și serviciile intermediare, cât și bunurile și serviciile finale;

(g)

„produs contractual” înseamnă un produs fabricat, în mod direct sau indirect, pe baza drepturilor asupra unei tehnologii care fac obiectul unei licențe;

(h)

„drepturi de proprietate intelectuală” includ drepturile de proprietate industrială, în special brevetele și mărcile, drepturile de autor și drepturile conexe;

(i)

„know-how” înseamnă un ansamblu de informații practice care rezultă din experiență și testare și care este:

(i)

secret, adică în general nu este cunoscut sau ușor accesibil;

(ii)

substanțial, adică important și util pentru fabricarea produselor contractuale; și

(iii)

identificat, adică descris într-o manieră suficient de cuprinzătoare pentru a permite să se verifice dacă îndeplinește criteriile de „secret” și „substanțial”;

(j)

„piața relevantă a produsului” înseamnă piața pentru produsele contractuale și substituenții acestora, și anume toate produsele care sunt considerate de cumpărători ca interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor și prețurilor produselor, precum și utilizării căreia acestea îi sunt destinate;

(k)

„piața relevantă a tehnologiei” înseamnă piața pentru drepturile asupra unei tehnologii care fac obiectul unei licențe și substituenții săi, adică toate drepturile asupra unei tehnologii care sunt considerate de licențiați ca interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor drepturilor asupra tehnologiei, a redevențelor și a utilizării căreia îi sunt destinate;

(l)

„piața geografică relevantă” înseamnă zona în care întreprinderile interesate sunt implicate în oferta și în cererea de produse sau în acordarea de licențe pentru drepturi asupra unei tehnologii, în care condițiile concurențiale sunt suficient de omogene și care poate fi distinsă de zonele învecinate deoarece condițiile concurențiale diferă într-o măsură apreciabilă în acele zone;

(m)

„piața relevantă” înseamnă combinația dintre piața relevantă a produsului sau a tehnologiei și piața geografică relevantă;

(n)

„întreprinderi concurente” înseamnă întreprinderile care concurează pe piața relevantă, adică:

(i)

întreprinderile concurente pe piața relevantă în care se acordă licențe pentru drepturile asupra unei tehnologii, mai precis întreprinderi care acordă licențe pentru drepturi asupra unei tehnologii concurente (concurenți reali pe piața relevantă);

(ii)

întreprinderile concurente pe piața relevantă pe care sunt comercializate produsele contractuale, mai precis întreprinderi care, în absența unui acord de transfer de tehnologie, ar desfășura activități pe piața (piețele) relevantă(e) pe care sunt comercializate produsele contractuale (concurenți reali pe piața relevantă) sau care, în absența unui acord de transfer de tehnologie, ar fi dispuse, în mod real și nu doar ca o simplă posibilitate teoretică, ca răspuns la o creștere mică și permanentă a prețurilor relative, să întreprindă, în termen scurt, investițiile suplimentare necesare sau să suporte alte costuri de transformare necesare pentru a intra pe piața (piețele) relevantă(e) (concurenți potențiali pe piața relevantă);

(o)

„sistem de distribuție selectivă” înseamnă un sistem de distribuție în care licențiatorul se angajează să acorde licențe pentru fabricarea produselor contractuale, în mod direct sau indirect, doar licențiaților selectați pe baza unor criterii stabilite și în care licențiații în cauză se angajează să nu vândă produsele contractuale unor distribuitori neautorizați pe teritoriul rezervat de către licențiator pentru aplicarea sistemului;

(p)

„licență exclusivă” înseamnă o licență în temeiul căreia licențiatorul nu este autorizat să producă pe baza drepturilor asupra unei tehnologii care fac obiectul licenței și nu i se permite să acorde licență pentru drepturile asupra unei tehnologii unor terțe părți, în general sau pentru o utilizare specifică sau pe un teritoriu determinat;

(q)

„teritoriu exclusiv” înseamnă un anumit teritoriu pe care doar o singură întreprindere este autorizată să fabrice produsele contractuale, însă pe care este totuși posibil să se permită unui alt licențiat să fabrice produsele contractuale pe teritoriul respectiv doar pentru un client determinat, atunci când această a doua licență a fost acordată în vederea creării unei surse alternative de aprovizionare pentru clientul în cauză;

(r)

„grup de clienți exclusiv” înseamnă un grup de clienți pentru care doar o singură parte la acordul de transfer de tehnologie este autorizată să vândă în mod activ produsele contractuale fabricate utilizând tehnologia care face obiectul licenței.

(2)   În sensul prezentului regulament, termenii „întreprindere”, „licențiator” și „licențiat” includ întreprinderile asociate respective.

„Întreprinderi asociate” înseamnă:

(a)

întreprinderi în care o parte la acordul de transfer de tehnologie are, în mod direct sau indirect:

(i)

mai mult de jumătate din drepturile de vot; sau

(ii)

competența de a numi mai mult de jumătate din membrii consiliului de supraveghere, ai consiliului de administrație ori ai organismelor care asigură reprezentarea din punct de vedere juridic a întreprinderii; sau

(iii)

dreptul de a gestiona activitățile întreprinderii;

(b)

întreprinderi care au, în mod direct sau indirect, într-o întreprindere parte la acordul de transfer de tehnologie, drepturile sau competențele enumerate la litera (a);

(c)

întreprinderi în care o întreprindere menționată la litera (b) are, direct sau indirect, drepturile sau competențele enumerate la litera (a);

(d)

întreprinderi în care o parte la acordul de transfer de tehnologie, împreună cu una sau mai multe dintre întreprinderile menționate la literele (a), (b) sau (c), ori în care două sau mai multe dintre acestea din urmă dețin în comun drepturile sau competențele enumerate la litera (a);

(e)

întreprinderi în care drepturile sau competențele enumerate la litera (a) sunt deținute în comun:

(i)

de părțile la acordul de transfer de tehnologie sau de întreprinderile asociate respective ale acestora menționate la literele (a)-(d); sau

(ii)

de una sau mai multe dintre părțile la acordul de transfer de tehnologie sau de una sau mai multe dintre întreprinderile asociate ale acestora menționate la literele (a)-(d) și una sau mai multe părți terțe.

Articolul 2

Exceptare

(1)   În temeiul articolului 101 alineatul (3) din tratat și sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament, articolul 101 alineatul (1) din tratat nu se aplică acordurilor de transfer de tehnologie.

(2)   Exceptarea prevăzută la alineatul (1) se aplică în măsura în care acordurile de transfer de tehnologie conțin restricții ale concurenței care intră sub incidența domeniului de aplicare al articolului 101 alineatul (1) din tratat. Exceptarea se aplică atât timp cât drepturile asupra unei tehnologii care fac obiectul licenței nu au expirat, nu au devenit caduce sau nu au fost declarate nule sau, în cazul know-how-ului, atât timp cât know-how-ul rămâne secret. Cu toate acestea, în cazul în care know-how-ul devine public în urma unei acțiuni a licențiatului, exceptarea se aplică pe durata acordului.

(3)   Exceptarea prevăzută la alineatul (1) se aplică, de asemenea, dispozițiilor din acordurile de transfer de tehnologie care se referă la achiziționarea de produse de către licențiat sau care se referă la acordarea de licențe pentru alte drepturi de proprietate intelectuală sau know-how sau la atribuirea acestora licențiatului, în cazul și în măsura în care aceste dispoziții sunt direct legate de fabricarea sau vânzarea produselor contractuale.

Articolul 3

Praguri ale cotei de piață

(1)   Atunci când întreprinderile părți la acord sunt întreprinderi concurente, exceptarea prevăzută la articolul 2 se aplică doar în cazul în care cota de piață cumulată deținută de părți nu depășește 20 % pe piața (piețele) relevantă(e).

(2)   Atunci când întreprinderile părți la acord nu sunt întreprinderi concurente, exceptarea prevăzută la articolul 2 se aplică doar în cazul în care cota de piață deținută de fiecare parte nu depășește 30 % pe piața (piețele) relevantă(e).

Articolul 4

Restricții grave

(1)   Atunci când întreprinderile părți la acord sunt întreprinderi concurente, exceptarea prevăzută la articolul 2 nu se aplică acordurilor care, în mod direct sau indirect, izolat sau în combinație cu alți factori aflați sub controlul părților, au ca obiect oricare dintre următoarele:

(a)

restrângerea capacității unei părți de a-și stabili prețurile de vânzare către terți;

(b)

limitarea producției, cu excepția limitării producției de produse contractuale impuse licențiatului într-un acord nereciproc sau impuse doar unuia dintre licențiați în cadrul unui acord reciproc;

(c)

alocarea piețelor sau a clienților, cu excepția:

(i)

obligației impuse licențiatorului și/sau licențiatului, în cadrul unui acord nereciproc, de a nu produce utilizând drepturile asupra unei tehnologii care fac obiectul licenței pe teritoriul exclusiv rezervat celeilalte părți și/sau de a nu vinde activ și/sau pasiv pe teritoriul exclusiv sau către grupul de clienți exclusiv rezervat celeilalte părți;

(ii)

restrângerii, în cadrul unui acord nereciproc, a vânzărilor active de către licențiat pe teritoriul exclusiv sau către grupul de clienți exclusiv alocat de licențiator unui alt licențiat, cu condiția ca acesta din urmă să nu fi fost o întreprindere concurentă a licențiatorului în momentul încheierii propriului său acord de licență;

(iii)

obligației impuse licențiatului de a fabrica produsele contractuale exclusiv pentru uzul său, cu condiția ca licențiatul să nu fie restricționat la vânzarea activă și pasivă a produselor contractuale ca piese de schimb pentru propriile sale produse;

(iv)

obligației impuse licențiatului, în cadrul unui acord nereciproc, de a fabrica produsele contractuale exclusiv pentru un anumit client, atunci când licența a fost acordată pentru a crea o sursă alternativă de aprovizionare pentru acel client;

(d)

restrângerea capacității licențiatului de a-și exploata drepturile asupra propriei sale tehnologii sau restrângerea capacității oricăreia dintre părțile la acord de a desfășura activități de cercetare și dezvoltare, cu excepția cazului în care acest din urmă tip de restrângere este indispensabil pentru a preveni divulgarea know-how-ului care face obiectul licenței către terți.

(2)   Atunci când întreprinderile părți la acord nu sunt întreprinderi concurente, exceptarea prevăzută la articolul 2 nu se aplică acordurilor care, în mod direct sau indirect, izolat sau în combinație cu alți factori aflați sub controlul părților, au ca obiect:

(a)

restrângerea capacității unei părți de a-și stabili prețurile la vânzarea de produse către terți, fără să se aducă atingere posibilității de a impune un preț de vânzare maximal sau de a recomanda un preț de vânzare, cu condiția ca acest fapt să nu ducă la un preț de vânzare fix sau minimal în urma unor presiuni exercitate sau măsuri de stimulare oferite de oricare dintre părți;

(b)

restrângerea referitoare la teritoriul pe care sau la clienții cărora licențiatul le poate vinde în mod pasiv produsele contractuale, cu excepția:

(i)

restrângerii vânzărilor pasive pe un teritoriu exclusiv sau către un grup de clienți exclusiv rezervat licențiatorului;

(ii)

obligației de a fabrica produsele contractuale exclusiv pentru uzul propriu, cu condiția ca licențiatul să nu fie restricționat în ceea ce privește vânzarea activă și pasivă a produselor contractuale ca piese de schimb pentru propriile sale produse;

(iii)

obligației de a fabrica produsele contractuale exclusiv pentru un anumit client, atunci când licența a fost acordată pentru a crea o sursă alternativă de aprovizionare pentru acel client;

(iv)

restrângerii vânzărilor către utilizatorii finali de către un licențiat care desfășoară activități de comerț angro;

(v)

restrângerii vânzărilor către distribuitori neautorizați de către membrii unui sistem de distribuție selectivă;

(c)

restrângerea vânzărilor active sau pasive către utilizatorii finali de către un licențiat care este membru al unui sistem de distribuție selectivă și care desfășoară activități de comerț cu amănuntul, fără să se aducă atingere posibilității de a interzice unui membru al sistemului să își desfășoare activitățile dintr-un sediu neautorizat.

(3)   Atunci când întreprinderile care sunt părți la acord nu sunt întreprinderi concurente în momentul încheierii acordului, dar devin ulterior concurente, se aplică alineatul (2), nu alineatul (1), pe toată durata acordului, cu excepția cazului în care acordul este modificat ulterior cu privire la orice aspect de fond. O asemenea modificare include încheierea unui nou acord de transfer de tehnologie între părți cu privire la drepturi asupra unor tehnologii concurente.

Articolul 5

Restricții excluse

(1)   Exceptarea prevăzută la articolul 2 nu se aplică nici uneia dintre următoarele obligații cuprinse în acordurile de transfer de tehnologie:

(a)

orice obligație directă sau indirectă impusă licențiatului de a acorda o licență exclusivă sau de a ceda drepturi, integral sau parțial, licențiatorului sau unui terț desemnat de licențiator în ceea ce privește îmbunătățirile aduse de licențiat tehnologiei care face obiectul licenței sau noile aplicații ale tehnologiei în cauză dezvoltate de licențiat;

(b)

orice obligație directă sau indirectă impusă unei părți de a nu contesta valabilitatea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de cealaltă parte în Uniune, fără să se aducă atingere posibilității, în cazul unei licențe exclusive, de a prevedea rezilierea acordului de transfer de tehnologie în eventualitatea în care licențiatul contestă valabilitatea unuia sau mai multora dintre drepturile asupra unei tehnologii care fac obiectul licenței.

(2)   Atunci când întreprinderile care sunt părți la acord nu sunt concurente, exceptarea prevăzută la articolul 2 nu se aplică obligațiilor directe sau indirecte care limitează capacitatea licențiatului de a-și exploata propriile drepturi asupra unei tehnologii sau care limitează capacitatea oricăreia dintre părțile la acord de a desfășura activități de cercetare și dezvoltare, cu excepția cazului în care această ultimă restricție este indispensabilă pentru prevenirea divulgării know-how-ului care face obiectul licenței către terți.

Articolul 6

Retragerea exceptării în cazuri individuale

(1)   Comisia poate retrage beneficiul prezentului regulament, în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 în cazul în care constată, într-o anumită situație, că un acord de transfer de tehnologie căruia i se aplică exceptarea prevăzută la articolul 2 din prezentul regulament are totuși efecte care sunt incompatibile cu articolul 101 alineatul (3) din tratat, în special atunci când:

(a)

accesul pe piață al tehnologiilor părților terțe este restricționat, de exemplu ca urmare a efectului cumulativ al rețelelor paralele de acorduri restrictive similare care interzic licențiaților să utilizeze tehnologiile părților terțe;

(b)

accesul pe piață al potențialilor licențiați este restricționat, de exemplu, ca urmare a efectului cumulativ al rețelelor paralele de acorduri restrictive similare care interzic licențiatorilor să acorde licențe altor licențiați sau pentru că singurul deținător al unei tehnologii care acordă licențe pentru drepturile asupra tehnologiei relevante încheie un acord de licență exclusivă cu un licențiat care este deja activ pe piața produsului în baza unor drepturi asupra unei tehnologii substituibile.

(2)   Atunci când, într-o anumită situație, un acord de transfer de tehnologie căruia i se aplică exceptarea prevăzută la articolul 2 din prezentul regulament produce efecte care sunt incompatibile cu articolul 101 alineatul (3) din tratat pe teritoriul unui stat membru sau pe o parte a acestui teritoriu care prezintă toate caracteristicile unei piețe geografice distincte, autoritatea în domeniul concurenței din acest stat membru, în temeiul articolului 29 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, poate retrage beneficiul prezentului regulament pe acest teritoriu, în condițiile prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol.

Articolul 7

Neaplicarea prezentului regulament

(1)   În temeiul articolului 1a din Regulamentul nr. 19/65/CEE, Comisia poate declara, printr-un regulament, că, atunci când rețele paralele de acorduri de transfer de tehnologie similare acoperă mai mult de 50 % dintr-o piață relevantă, prezentul regulament nu se aplică acordurilor de transfer de tehnologie care prevăd restricții specifice referitoare la piața respectivă.

(2)   Orice regulament adoptat în temeiul alineatului (1) se aplică numai după șase luni de la data adoptării sale.

Articolul 8

Aplicarea pragurilor cotei de piață

În scopul aplicării pragurilor cotei de piață prevăzute la articolul 3, se aplică următoarele reguli:

(a)

cota de piață se calculează pe baza datelor privind valoarea vânzărilor realizate pe piață; în cazul în care nu sunt disponibile informații privind valoarea vânzărilor realizate pe piață, se pot utiliza estimări bazate pe alte informații fiabile privind piața, inclusiv volumul vânzărilor pe piață, pentru a stabili cota de piață a întreprinderii în cauză;

(b)

cota de piață se calculează pe baza datelor corespunzătoare anului calendaristic precedent;

(c)

cota de piață deținută de întreprinderile menționate la articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf litera (e) se atribuie în mod egal fiecărei întreprinderi care are drepturile sau competențele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf litera (a);

(d)

cota de piață a unui licențiator pe o piață relevantă pentru drepturile asupra unei tehnologii care fac obiectul licenței se calculează pe baza prezenței drepturilor asupra unei tehnologii care fac obiectul licenței pe piața (piețele) relevantă(e) [adică piața (piețele) produsului și piața (piețele) geografică (geografice)] pe care sunt comercializate produsele contractuale, adică pe baza datelor cumulate referitoare la vânzările de produse contractuale fabricate de licențiator și de licențiații acestuia;

(e)

în cazul în care cota de piață prevăzută la articolul 3 alineatul (1) sau (2) nu depășește inițial 20 % și, respectiv, 30 %, dar ulterior se ridică peste aceste niveluri, exceptarea prevăzută la articolul 2 se aplică în continuare pe o perioadă de doi ani calendaristici consecutivi, ulteriori anului în care pragul de 20 % sau, respectiv, 30 % a fost depășit pentru prima dată.

Articolul 9

Relația cu alte regulamente de exceptare pe categorii

Prezentul regulament nu se aplică înțelegerilor de licență din acordurile de cercetare și dezvoltare care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1217/2010 sau din acordurile de specializare care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1218/2010.

Articolul 10

Perioada tranzitorie

Interdicția prevăzută la articolul 101 alineatul (1) din tratat nu se aplică în perioada 1 mai 2014-30 aprilie 2015 acordurilor deja în vigoare la 30 aprilie 2014 care nu îndeplinesc condițiile de exceptare prevăzute în prezentul regulament, dar care, la 30 aprilie 2014, îndeplineau condițiile de exceptare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 772/2004.

Articolul 11

Perioada de valabilitate

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 mai 2014.

Prezentul regulament expiră la 30 aprilie 2026.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 martie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Joaquín ALMUNIA

Vicepreședinte


(1)  JO 36, 6.3.1965, p. 533/65.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 772/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri de transfer de tehnologie (JO L 123, 27.4.2004, p. 11).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate (JO L 102, 23.4.2010, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1217/2010 al Comisiei din 14 decembrie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri de cercetare și dezvoltare (JO L 335, 18.12.2010, p. 36).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1218/2010 al Comisiei din 14 decembrie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri de specializare (JO L 335, 18.12.2010, p. 43).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).