5.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 65/27


REGULAMENTUL (UE) NR. 206/2014 AL COMISIEI

din 4 martie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 în ceea ce privește potențialul de încălzire globală al gazelor cu efect de seră, altele decât CO2

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei (2) determină potențialul de încălzire globală (GWP) pentru gazele cu efect de seră, altele decât CO2.

(2)

În vederea punerii în aplicare a utilizării Orientărilor IPCC din 2006 pentru inventarele naționale privind gazele cu efect de seră, elaborate de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice, se stabilește, prin Decizia 15/CP.17 (3) a Conferinței părților la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), că începând din 2015 până la o decizie ulterioară a Conferinței părților la CCONUSC, potențialul de încălzire globală (GWP) utilizat de părți pentru a calcula echivalentul în dioxid de carbon al emisiilor antropice din surse și al absorbției prin puțuri a gazelor cu efect de seră ar trebui să fie cel menționat în anexa III la Decizia 15/CP.17.

(3)

Pentru a asigura coerența legislației relevante a Uniunii cu metodologiile utilizate în contextul procesului CCONUSC, Regulamentul (UE) nr. 601/2012 ar trebui să fie modificat în consecință.

(4)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE, cotele emise începând cu 1 ianuarie 2013 sunt valabile pentru emisiile aferente unei perioade de comercializare de opt ani, care începe la data respectivă. Ajustarea cantității de cote care urmează să fie emise începând cu 1 ianuarie 2013, în temeiul articolului 9a alineatul (1) din directiva respectivă, este determinată luându-se în considerare potențialul de încălzire globală menționat în anexa III la Decizia 15/CP.17 a Conferinței părților la CCONUSC. Având în vedere faptul că Regulamentul (UE) nr. 601/2012 se aplică de la 1 ianuarie 2013, prezentul regulament ar trebui să se aplice, de asemenea, de la această dată, pentru a se asigura coerența tuturor datelor privind emisiile de gaze cu efect de seră raportate pe durata întregii perioade de comercializare de opt ani.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind schimbările climatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 601/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 181, 12.7.2012, p. 30).

(3)  FCCC/CP/2011/9/Add.2, p. 23.


ANEXĂ

Tabelul 6 din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 601/2012 se înlocuiește cu următorul text:

„Tabelul 6:   Potențial de încălzire globală

Gaz

Potențial de încălzire globală

N2O

298 t CO2(e)/t N2O

CF4

7 390 t CO2(e)/t CF4

C2F6

12 200 t CO2(e)/t C2F6