4.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/13


REGULAMENTUL (UE) NR. 202/2014 AL COMISIEI

din 3 martie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (1), în special articolul 5 alineatul (1), articolul 11 alineatul (3) și articolul 12 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei (2) stabilește o listă a Uniunii de substanțe care pot fi utilizate la fabricarea materialelor și a obiectelor din plastic („lista Uniunii de substanțe autorizate”).

(2)

La 24 iulie 2012, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a emis evaluări științifice favorabile pentru două substanțe suplimentare, și anume 2-fenil-3,3-bis(4-hidroxifenil)ftalimidină (3) și 1,3-bis(izocianatometil)benzen (4). Aceste substanțe ar trebui acum adăugate la lista Uniunii de substanțe autorizate ca materiale care vin în contact cu alimentele (MCA), cu numerele 872 și 988.

(3)

Din evaluarea științifică a substanței MCA numărul 988 rezultă că migrarea produsului său de hidroliză, 1,3-benzendimetanamină, ar trebui controlată. Substanța 1,3-benzendimetanamină este deja autorizată ca substanța MCA numărul 421. Întrucât migrarea substanțelor MCA numerele 421 și 988 este controlată pe baza migrării substanței MCA numărul 421, ar trebui introdusă o restricție de grup care să includă ambele substanțe. Prin urmare, autorizarea substanței MCA numărul 421 ar trebui modificată și ar trebui introdusă restricția de grup în tabelul 2 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011.

(4)

Substanța MCA numărul 340 (dicianodiamidă) este autorizată ca aditiv în materiale plastice în tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 fără o limită de migrare specifică. Avizul raportat în cadrul seriei 33 a Comitetului științific pentru alimentație (5) a stabilit o doză zilnică tolerabilă (DZT) de 1 mg/kg de greutate corporală care determină o limită de migrare specifică (LMS) de 60 mg/kg de aliment. Această limită coincide cu limita de migrare specifică generică stabilită la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 10/2011. Cu toate acestea, întrucât LMS de 60 mg/kg este derivată dintr-un prag toxicologic precum DZT, LMS ar trebui menționată în mod specific în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011.

(5)

În scopul limitării sarcinii administrative care revine operatorilor economici, materialele și obiectele din plastic care au fost introduse pe piață în mod legal pe baza cerințelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 10/2011 și care nu sunt în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să poată fi introduse pe piață până la 24 martie 2015. Acestea ar trebui să poată rămâne pe piață până la epuizarea stocurilor.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 10/2011 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Materialele și obiectele din plastic care au fost introduse pe piață în mod legal înainte de 24 martie 2014 și care nu sunt în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament pot fi introduse pe piață până la 24 martie 2015. Respectivele materiale și obiecte din plastic pot rămâne pe piață după data menționată până la epuizarea stocurilor.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 338, 13.11.2004, p. 4.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (JO L 12, 15.1.2011, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7):2825.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(7):2824.

(5)  Reports of the Scientific Committee for Food (Rapoartele Comitetului științific pentru alimentație), seria 33, Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene, Luxemburg, 1995, p. 31, ISBN 92-826-9275-2.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Tabelul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

rândul referitor la substanța MCA numărul 340 (dicianodiamidă) se înlocuiește cu următorul text:

„340

47440

0000461-58-5

dicianodiamidă

da

nu

nu

60”

 

 

 

(b)

rândul referitor la substanța MCA numărul 421 (1,3-benzendimetanamină) se înlocuiește cu următorul text:

„421

13000

0001477-55-0

1,3-benzendimetanamină

nu

da

nu

 

(34)”

 

 

(c)

se introduce următorul rând în conformitate cu ordinea numerică:

„872

 

0006607-41-6

2-fenil-3,3-bis (4-hidroxifenil)ftalimidină

nu

da

nu

0,05

 

A se utiliza doar în calitate de comonomer pentru copolimerii de policarbonat

(20)”

(d)

se adaugă următorul rând:

„988

 

3634-83-1

1,3-bis(izocianatometil)benzen

nu

da

nu

 

(34)

LMS(T) se aplică migrării produsului său de hidroliză, 1,3-benzendimetanamină

A se utiliza doar în calitate de comonomer la fabricarea unui strat intermediar pe o folie polimerică de poli(etilen tereftalat) într-o folie multistratificată”

 

2.

În tabelul 2 se adaugă următorul rând:

„34

421

988

0,05

Exprimat ca 1,3-benzendimetanamină”

3.

În tabelul 3 se adaugă următorul rând:

„(20)

Substanța conține anilină ca impuritate; este necesară verificarea conformității cu restricția stabilită pentru aminele aromatice primare în anexa II punctul 2.”