21.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 52/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 161/2014 AL COMISIEI

din 18 februarie 2014

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Bayerische Breze”/„Bayerische Brezn”/„Bayerische Brez’n”/„Bayerische Brezel” depusă de Germania a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Întrucât nicio declarație de opoziție nu a fost notificată Comisiei în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Bayerische Breze”/„Bayerische Brezn”/„Bayerische Brez’n”/„Bayerische Brezel” ar trebui, prin urmare, să fie înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 februarie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 262, 11.9.2013, p. 13.


ANEXĂ

Produse agricole și alimentare prevăzute la punctul I din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012:

Clasa 2.4.   Produse de panificație, produse de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți

GERMANIA

Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (IGP)