14.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 44/40


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 141/2014 AL COMISIEI

din 13 februarie 2014

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanței active „uleiuri vegetale/ulei de cuișoare”

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (2) litera (c) și articolul 78 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Substanța activă „uleiuri vegetale/ulei de cuișoare” a fost inclusă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (2) prin Directiva 2008/127/CE a Comisiei (3) în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24b din Regulamentul (CE) nr. 2229/2004 al Comisiei (4). De la înlocuirea Directivei 91/414/CEE prin Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, această substanță este considerată a fi autorizată în temeiul regulamentului respectiv și este menționată în partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (5).

(2)

În conformitate cu articolul 25a din Regulamentul (CE) nr. 2229/2004, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a prezentat Comisiei, la 16 decembrie 2011, avizul său privind proiectul de raport de reexaminare pentru substanța activă „uleiuri vegetale/ulei de cuișoare” (6). Autoritatea a comunicat avizul privind substanța activă „uleiuri vegetale/ulei de cuișoare” notificatorului, care a fost invitat de Comisie să prezinte observații privind proiectul de raport de reexaminare cu privire la substanța activă „uleiuri vegetale/ulei de cuișoare”. Proiectul de raport de reexaminare și avizul autorității au fost examinate de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și proiectul de raport de reexaminare a fost finalizat la 13 decembrie 2013, sub forma raportului de reexaminare al Comisiei privind substanța activă „uleiuri vegetale/ulei de cuișoare”.

(3)

Se confirmă faptul că substanța activă „uleiuri vegetale/ulei de cuișoare” trebuie considerată a fi autorizată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.

(4)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 coroborat cu articolul 6 din respectivul regulament și ținând cont de cunoștințele științifice și tehnice actuale, este necesar să se modifice condițiile de autorizare. În special, este adecvat să fie solicitate informații de confirmare suplimentare.

(5)

Prin urmare, anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificată în consecință.

(6)

Statelor membre ar trebui să li se acorde timp pentru a modifica sau a retrage autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanța activă „uleiuri vegetale/ulei de cuișoare”.

(7)

Pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanța activă „uleiuri vegetale/ulei de cuișoare”, în cazul în care statele membre acordă o perioadă de grație în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, această perioadă ar trebui să expire cel târziu la 18 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, statele membre modifică sau retrag, dacă este cazul, autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanța „uleiuri vegetale/ulei de cuișoare” ca substanță activă până la 6 septembrie 2014.

Articolul 3

Perioada de grație

Orice perioadă de grație acordată de statele membre în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 este cât mai scurtă posibil și expiră cel târziu la 6 septembrie 2015.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 februarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(3)  Directiva 2008/127/CE a Comisiei din 18 decembrie 2008 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii mai multor substanțe active (JO L 344, 20.12.2008, p. 89).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 2229/2004 al Comisiei din 3 decembrie 2004 de stabilire a normelor suplimentare de punere în aplicare a etapei a patra a programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului (JO L 379, 24.12.2004, p. 13).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/clove oil (Concluzia reexaminării inter pares a riscului utilizării ca pesticid a substanței active „uleiuri vegetale/ulei de cuișoare”). EFSA Journal 2012; 10(1):2506. [43 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2506. Document disponibil online la adresa: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ANEXĂ

În partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, rândul 241 privind substanța activă „uleiuri vegetale/ulei de cuișoare” se înlocuiește cu următorul text:

Număr

Denumire comună, Numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate

Data autorizării

Expirarea autorizării

Dispoziții specifice

„241

Uleiuri vegetale/Ulei de cuișoare

Nr. CAS: 84961-50-2 (ulei de cuișoare)

97-53-0 (componentă principală – eugenol)

Nr. CIPAC 906

Uleiul de cuișoare este un amestec complex de substanțe chimice.

Principala componentă este eugenolul.

≥ 800 g/kg

Impuritate relevantă: metil eugenol maximum 0,1 % din materialul tehnic

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Numai utilizările în spații închise ca fungicid și bactericid aplicat după recoltare pot fi autorizate.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la uleiul de cuișoare (SANCO/2622/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În cursul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției operatorilor și a lucrătorilor și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută, după caz, folosirea unor echipamente adecvate de protecție individuală.

Autorul notificării prezintă informații de confirmare privind:

(a)

specificațiile tehnice;

(b)

datele care compară situațiile de expunere naturală de fond la uleiurile vegetale/uleiul de cuișoare, eugenol și metil eugenol, în legătură cu expunerea rezultată din utilizarea de uleiuri vegetale/ulei de cuișoare ca produs de protecție a plantelor. Aceste date se referă la expunerea umană.

Notificatorul transmite aceste informații Comisiei, statelor membre și autorității până la 30 aprilie 2016.”