30.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/7


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 78/2014 AL COMISIEI

din 22 noiembrie 2013

de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, în ceea ce privește anumite cereale care cauzează alergii sau intoleranțe și produsele alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli sau esteri de fitostanol

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare (1), în special articolul 10 alineatul (2) și articolul 21 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 stabilește o listă de substanțe sau produse care cauzează alergii sau intoleranțe. Punctul 1 din anexa II conține, printre altele, „grâul dur” (engleză: „kamut”) și „grâul spelt”. Cu toate acestea, „kamut” este o marcă comercială înregistrată a unui tip de grâu, denumit „grâu khorasan”, iar „spelt” este, de asemenea, un tip de grâu. „Grâul khorasan” și „grâul spelt” ar trebui, prin urmare, să fie indicate ca tipuri de grâu la punctul 1 din anexa respectivă.

(2)

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 stabilește lista de produse alimentare pe a căror etichetă trebuie să figureze una sau mai multe mențiuni suplimentare. Punctul 5.1 din anexa respectivă prevede că etichetarea produselor alimentare sau a ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli sau esteri de fitostanol trebuie să conțină, printre altele, o mențiune prin care să se indice că produsul alimentar este destinat exclusiv persoanelor care doresc să își reducă nivelul colesterolului din sânge.

(3)

Mențiunea respectivă, în combinație cu mențiunile de sănătate autorizate pentru respectivele produse alimentare sau ingrediente alimentare, ar putea determina consumatorii care nu necesită tratament vizând nivelul colesterolului din sânge să utilizeze produsul și ar trebui, prin urmare, să fie modificată. Această modificare ar trebui să reflecte formularea din mențiunea prevăzută în prezent în Regulamentul (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (2). Regulamentul respectiv va fi abrogat și înlocuit prin Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 de la 13 decembrie 2014.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Teza introductivă de la punctul 1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Cereale care conțin gluten și anume: grâu (cum ar fi grâul spelt și grâul khorasan), secară, orz, ovăz sau hibrizi ai acestora și produse derivate, exceptând:”.

Articolul 2

În a doua coloană de la punctul 5.1 din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

o mențiune prin care să se indice că produsul nu este destinat persoanelor care nu necesită tratament vizând nivelul colesterolului sangvin;”.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 noiembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 608/2004 al Comisiei din 31 martie 2004 privind etichetarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli și/sau esteri de fitostanol (JO L 97, 1.4.2004, p. 44).