23.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/89


DIRECTIVA 2014/99/UE A COMISIEI

din 21 octombrie 2014

de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a Directivei 2009/126/CE privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină (1), în special articolul 8,

întrucât:

(1)

Directiva 2009/126/CE prevede adaptarea tehnică a articolelor 4 și 5 la progresele tehnice, acolo unde este necesar, în scopul asigurării conformității cu orice standard relevant stabilit de Comitetul European de Standardizare (CEN).

(2)

La 25 septembrie 2013, CEN a făcut publice standardele EN 16321-1:2013 și EN 16321-2:2013. Standardul EN 16321-1:2013 prevede metodele de testare pentru omologarea tip a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină destinate utilizării în stațiile de benzină. Standardul EN 16321-2:2013 prevede metodele de testare care trebuie utilizate în stațiile de benzină pentru verificarea funcționării acestor sisteme de recuperare a vaporilor de benzină.

(3)

Prin urmare, este necesară o adaptare tehnică a articolelor 4 și 5 din Directiva 2009/126/CE, în vederea asigurării conformității cu standardele respective.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului instituit prin articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2009/126/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2009/126/CE se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   statele membre se asigură că, începând de la data la care sistemele de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a devin obligatorii conform dispozițiilor articolului 3, eficiența de captare a vaporilor de benzină a unor astfel de sisteme este mai mare sau egală cu 85 % conform certificatului furnizat de producător, în conformitate cu standardul EN 16321-1:2013.”

;

2.

la articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul alineat:

„(1)   statele membre se asigură că eficiența de captare a vaporilor de benzină emiși în timpul funcționării a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a este testată cel puțin o dată pe an în conformitate cu standardul EN 16321-2:2013.”

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică cel târziu la 12 mai 2016, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică fără întârziere Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 13 mai 2016.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285, 31.10.2009, p. 36.