21.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 182/52


DIRECTIVA 2014/80/UE A COMISIEI

din 20 iunie 2014

de modificare a anexei II la Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării (1), în special articolul 8,

întrucât:

(1)

Pe baza primei revizuiri în temeiul articolului 10 din Directiva 2006/118/CE, nu sunt disponibile suficiente informații pentru a stabili noi standarde de calitate a apelor subterane în anexa I la această directivă cu privire la vreun poluant, dar sunt necesare adaptări tehnice la anexa II la directivă, în conformitate cu articolul 8 din directiva menționată.

(2)

Este necesară aplicarea de principii comune pentru determinarea nivelurilor de fond geochimic, în scopul îmbunătățirii comparabilității valorilor prag.

(3)

Există o probabilitate considerabilă ca azotul și fosforul din apele subterane să prezinte un risc de eutrofizare pentru apele de suprafață asociate și pentru ecosistemele terestre care depind direct de ele. Pe lângă nitrați, care sunt deja incluși în anexa I la Directiva 2006/118/CE, și amoniu, inclus în anexa II la aceeași directivă, nitriții, în calitate de factori care contribuie la totalul de azot și la totalul de fosfor, fie ca atare, fie ca fosfați, ar trebui, de asemenea, să fie luați în considerare de către statele membre la stabilirea valorilor prag.

(4)

Ar trebui să fie recunoscută necesitatea de a obține noi informații privind alte substanțe care prezintă un risc potențial și de a acționa în consecință. Prin urmare, ar trebui stabilită o listă de supraveghere pentru poluanții apelor subterane, în conformitate cu strategia comună de punere în aplicare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), pentru a crește gradul de disponibilitate a datelor de monitorizare privind substanțele care prezintă un risc sau un risc potențial pentru corpurile de apă subterană și a facilita astfel identificarea substanțelor, inclusiv a poluanților emergenți, pentru care ar trebui să fie stabilite standarde de calitate sau valori prag ale apelor subterane.

(5)

Informațiile furnizate de către statele membre cu privire la poluanții și indicatorii pentru care au fost stabilite valori prag, în special în ceea ce privește metodologiile de evaluare a stării chimice a apelor subterane, s-au dovedit a fi insuficiente în primele planuri de gestionare a bazinului hidrografic pentru a permite înțelegerea și compararea corectă a rezultatelor. Cerințele relevante cu privire la informațiile care trebuie furnizate ar trebui să fie clarificate și completate, pentru a asigura transparența acestei evaluări. Informațiile furnizate ar facilita, de asemenea, compararea rezultatelor evaluării stării chimice din toate statele membre și ar contribui la o potențială viitoare armonizare a metodologiilor de stabilire a valorilor prag ale apelor subterane.

(6)

Prin urmare, Directiva 2006/118/CE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 9 din Directiva 2006/118/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa II la Directiva 2006/118/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de cel mult 24 de luni de la data intrării în vigoare a acesteia. Statele membre comunică imediat Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă actele menționate, acestea trebuie să cuprindă o trimitere la prezenta directivă sau să fie însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 iunie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 372, 27.12.2006, p. 19.

(2)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).


ANEXĂ

Anexa II la Directiva 2006/118/CE se modifică după cum urmează:

1.

în partea A, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

de fiecare dată când se înregistrează niveluri de fond geochimic ridicate ale substanțelor sau ale ionilor sau ale indicatorilor acestora din motive hidrogeologice naturale, aceste niveluri de fond geochimic din corpul de apă subterană în cauză sunt luate în considerare atunci când se stabilesc valorile prag. La stabilirea nivelurilor de fond geochimic, următoarele principii ar trebui luate în considerare:

(a)

stabilirea nivelurilor de fond geochimic ar trebui să se bazeze pe caracterizarea corpurilor de apă subterană în conformitate cu anexa II la Directiva 2000/60/CE, precum și pe rezultatele obținute în urma monitorizării apelor subterane, în conformitate cu anexa V la directiva respectivă. Strategia de monitorizare și interpretarea datelor ar trebui să țină seama de faptul că proprietățile chimice ale apelor subterane și condițiile de debit ale acestora variază pe direcție laterală și verticală;

(b)

în cazul în care este disponibil un număr limitat de date de monitorizare a apelor subterane, ar trebui colectate mai multe date, iar între timp ar trebui să fie stabilite niveluri de fond geochimic pe baza acestor date de monitorizare limitate, acolo unde este cazul, printr-o abordare simplificată care utilizează un subset de eșantioane pentru care indicatorii nu arată nicio influență a activității umane. Informațiile privind transferurile și procese geochimice ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare, în cazul în care sunt disponibile;

(c)

în cazurile în care nu există suficiente date de monitorizare a apelor subterane, iar informațiile privind transferurile și procesele geochimice sunt reduse, ar trebui colectate mai multe date și informații, iar între timp ar trebui să fie estimate niveluri de fond geochimic, acolo unde este cazul, pe baza rezultatelor statisticilor de referință pentru același tip de straturi acvifere din alte zone, care dispun de date de monitorizare suficiente.”

2.

în partea B punctul 1, se adaugă următoarele rubrici:

„Nitriți

Fosfor (total)/Fosfați (1)

(1)  Statele membre pot decide să stabilească valori prag fie pentru fosfor (total), fie pentru fosfați.”"

3.

partea C se înlocuiește cu următorul text:

„Partea C

Informații care trebuie furnizate de către statele membre cu privire la poluanții și indicatorii acestora, pentru care s-au stabilit valori prag

Statele membre includ, în planurile de gestionare a bazinului hidrografic care urmează să fie prezentate în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2000/60/CE, informații privind modul în care s-a urmat procedura stabilită în partea A din prezenta anexă.

Statele membre comunică în special:

(a)

informații despre fiecare dintre corpurile sau grupurile de corpuri de apă subterană caracterizate ca fiind expuse riscului, inclusiv următoarele:

(i)

dimensiunea corpurilor;

(ii)

fiecare poluant sau fiecare indicator al poluării care caracterizează corpuri de apă subterană ca fiind expuse riscului;

(iii)

obiectivele de calitate a mediului de care este legat riscul, inclusiv utilizările sau funcțiile legitime reale sau potențiale ale corpului de apă subterană și relația dintre corpurile de apă subterană și apele de suprafață asociate și ecosistemele terestre direct dependente;

(iv)

în cazul substanțelor prezente în stare naturală, nivelurile de fond geochimic naturale în corpurile de apă subterană;

(v)

informații privind depășirile, atunci când valorile prag sunt depășite;

(b)

valorile prag, fie că sunt aplicabile la nivel național, la nivelul districtului hidrografic sau în partea districtului hidrografic internațional situată pe teritoriul statului membru, sau la nivelul unui corp sau al unui grup de corpuri de apă subterană;

(c)

relația dintre valorile prag și fiecare din categoriile următoare:

(i)

nivelurile de fond geochimic, în cazul substanțelor prezente în stare naturală;

(ii)

apele de suprafață asociate și ecosistemele terestre direct dependente;

(iii)

obiectivele de calitate a mediului și alte standarde de protecție a apelor existente la nivel național, comunitar sau internațional;

(iv)

orice informații relevante privind toxicologia, ecotoxicologia, persistența, potențialul de bioacumulare și tendința de dispersie a poluanților;

(d)

metoda utilizată pentru stabilirea nivelurilor de fond geochimic pe baza principiilor stabilite în partea A punctul 3;

(e)

motivele pentru care nu au fost stabilite valori prag pentru poluanții și indicatorii identificați în partea B;

(f)

elementele esențiale ale evaluării stării chimice a apelor subterane, inclusiv nivelul, metoda și perioada de agregare a rezultatelor monitorizării, definiția măsurii acceptabile a depășirii, precum și metoda de calculare a acesteia, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (c) punctul (i) și cu punctul 3 din anexa III.

În cazul în care oricare dintre datele menționate la literele (a)-(f) nu sunt incluse în planurile de gestionare a bazinului hidrografic, statele membre motivează această absență în planurile respective.”