22.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/62


DIRECTIVA 2014/53/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 16 aprilie 2014

privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial. Deoarece urmează să se opereze noi modificări, din rațiuni de claritate, directiva respectivă ar trebui să fie înlocuită.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (4) stabilește normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, oferă un cadru pentru supravegherea pieței produselor și pentru controlul produselor provenite din țările terțe și prevede principiile generale privind marcajul CE.

(3)

Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) stabilește principii comune și dispoziții de referință concepute pentru a fi aplicate în întregii legislații sectoriale, cu scopul de a oferi o bază coerentă pentru revizuirea sau reformarea legislației respective. Prin urmare, Directiva 1999/5/CE ar trebui să fie adaptată la decizia respectivă.

(4)

Cerințele esențiale prevăzute de Directiva 1999/5/CE, care sunt relevante pentru echipamentele terminale pentru linii fixe, adică asigurarea protecției sănătății și a siguranței, a protecției persoanelor, a animalelor domestice și a bunurilor și a unui nivel adecvat al compatibilității electromagnetice, sunt acoperite în mod corespunzător de Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului (6) și de Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului (7). Prin urmare, prezenta directivă nu se aplică echipamentelor terminale pentru linii fixe.

(5)

Problemele de concurență pe piața echipamentelor terminale sunt acoperite în mod corespunzător prin Directiva 2008/63/CE a Comisiei (8), în special prin obligația autorităților naționale de reglementare de a asigura publicarea detaliilor privind specificațiile tehnice ale interfețelor de acces la rețea. Prin urmare, nu este necesar să se includă în prezenta directivă cerințe care facilitează concurența de pe piața pentru echipamentele terminale vizate în Directiva 2008/63/CE.

(6)

Echipamente care emit sau recepționează intenționat unde radio în scopul realizării comunicațiilor radio sau al radiodeterminării utilizează sistematic spectrul de frecvențe radio. În scopul de a asigura o utilizare eficientă a spectrului radio pentru a se evita interferențele dăunătoare, toate aceste echipamente ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentei directive.

(7)

Obiectivele privind cerințele în materie de siguranță stabilite în Directiva 2014/35/UE sunt suficiente pentru a acoperi echipamentele radio și ar trebui, prin urmare, să reprezinte referința și să devină aplicabile în temeiul prezentei directive. În scopul evitării suprapunerii nenecesare a prevederilor, altele decât cele privind astfel de cerințe, Directiva 2014/35/UE nu ar trebui să se aplice echipamentelor radio.

(8)

Cerințele esențiale în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică, stabilite de Directiva 2014/30/UE, sunt suficiente pentru a acoperi echipamentele radio și ar trebui, prin urmare, să reprezinte referința și să devină aplicabile în temeiul prezentei directive. În scopul evitării suprapunerii nenecesare a prevederilor, altele decât cele privind cerințele esențiale, Directiva 2014/30/UE nu ar trebui să se aplice echipamentelor radio.

(9)

Prezenta directivă ar trebui să se aplice în cazul tuturor formelor de furnizare, inclusiv vânzării la distanță.

(10)

Pentru a asigura faptul că echipamentele radio utilizează în mod eficace spectrul radio și sprijină utilizarea eficientă a spectrului radio, acestea ar trebui să fie construite astfel încât: în cazul unui emițător, atunci când acesta este instalat și întreținut corespunzător și este folosit conform destinației prevăzute, acesta generează emisii de unde radio care nu creează interferențe dăunătoare, în timp ce emisiile nedorite de unde radio generate de emițător (de exemplu canale adiacente) cu un potențial impact negativ asupra obiectivelor politicii în domeniul spectrului de frecvențe radio ar trebui să fie limitate la un nivel care să permită, în conformitate cu stadiul de dezvoltare tehnică, evitarea producerii de interferențe dăunătoare; și, în cazul unui receptor, acesta trebuie să dispună de un nivel de performanță care să îi permită să funcționeze în conformitate cu destinația prevăzută și care să îl protejeze împotriva riscului interferențelor dăunătoare, provenind în special din canale partajate sau adiacente și, astfel, receptorul favorizează o utilizare mai eficientă a canalelor partajate sau adiacente.

(11)

Deși receptoarele în sine nu provoacă interferențe dăunătoare, capacitatea de recepție este un factor din ce în ce mai important în garantarea unei utilizări eficiente a spectrului de frecvențe radio prin intermediul unei rezistențe sporite a receptoarelor la interferențe dăunătoare și semnale nedorite corespunzător cu cerințele esențiale relevante ale legislației de armonizare a Uniunii.

(12)

Interoperabilitatea cu alte echipamente radio prin intermediul rețelelor, precum și conectarea cu interfețe de tip corespunzător în întreaga Uniune este necesară în unele cazuri. Interoperabilitatea între echipamentele radio și accesorii precum încărcătoarele simplifică utilizarea echipamentelor radio și reduce deșeurile și costurile inutile. Este necesar să se depună în continuare eforturi pentru dezvoltarea unui încărcător comun pentru anumite categorii sau clase de echipamente radio, ceea ce ar aduce beneficii îndeosebi consumatorilor și altor utilizatori finali; așadar prezenta directivă ar trebui să includă cerințe specifice în acest domeniu. În special telefoanele mobile care sunt puse la dispoziție pe piață ar trebui să fie compatibile cu un încărcător comun.

(13)

Protecția datelor cu caracter personal și a vieții private a utilizatorilor și a abonaților la echipamente radio și protecția împotriva fraudelor poate fi sporită prin caracteristici speciale ale echipamentelor radio. Echipamentele radio ar trebui, deci, în cazurile corespunzătoare, să fie concepute astfel încât să fie compatibile cu aceste caracteristici.

(14)

Echipamentele radio pot avea un rol important în asigurarea accesului la serviciile de urgență. Echipamentele radio ar trebui, prin urmare, în cazurile corespunzătoare, să fie concepute astfel încât să fie compatibile cu caracteristicile necesare pentru accesul la aceste servicii.

(15)

Echipamentele radio sunt importante pentru bunăstarea și pentru uzul persoanelor handicapate, care reprezintă o categorie importantă și în creștere a populației din statele membre; echipamentele radio ar trebui, deci, în cazurile corespunzătoare, să fie concepute astfel încât persoanele cu handicap să poată să le utilizeze ca atare sau cu ajutorul unei adaptări minime.

(16)

Conformitatea anumitor categorii de echipamente radio cu cerințele esențiale prevăzute de prezenta directivă poate fi afectată prin includerea de software sau modificarea software-ului existent. Pentru utilizator, echipament radio sau un terț ar trebui să existe posibilitatea de a se încărca software în echipamentul radio numai în cazul în care acest lucru nu compromite conformitatea ulterioară a acelui echipament radio cu cerințele esențiale aplicabile.

(17)

Pentru completarea sau modificarea anumitor elemente neesențiale din prezenta directivă, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale de pregătire, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. În momentul elaborării și redactării actelor delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea simultană, corespunzătoare și în timp util a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(18)

Pentru a răspunde în mod eficace nevoilor legate de interoperabilitate, de protecția datelor personale și a vieții private a utilizatorilor și a abonaților, de protecția împotriva fraudelor, de accesul la serviciile de urgență, de utilizarea de către persoanele cu handicap sau de prevenirea combinațiilor neconforme de echipamente radio și software, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește specificarea categoriilor sau claselor de echipamente radio care trebuie să respecte una sau mai multe dintre cerințele esențiale suplimentare prevăzute în prezenta directivă referitoare la respectivele nevoi.

(19)

Nu ar trebui să se abuzeze de verificarea cu ajutorul echipamentelor radio a conformității combinației echipament radio-software, pentru a evita folosirea acestora cu software furnizat de părți independente. Disponibilitatea informațiilor privind conformitatea combinațiilor de echipamente radio și software pentru autoritățile publice, producători și utilizatori ar trebui să contribuie la facilitarea concurenței. Pentru a îndeplini aceste obiective, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește specificarea categoriilor sau claselor de echipamente radio pentru care producătorii trebuie să furnizeze informații cu privire la conformitatea combinațiilor de echipamente radio și software cu cerințele esențiale prevăzute de prezenta directivă.

(20)

O cerință privind înregistrarea într-un sistem central a echipamentelor radio care urmează să fie introduse pe piață poate să sporească eficiența și eficacitatea supravegherii pieței și să contribuie astfel la asigurarea unui nivel ridicat de conformitate cu prezenta directivă. O astfel de cerință implică sarcini suplimentare pentru operatorii economici și ar trebui, prin urmare, să fie introdusă doar pentru acele categorii de echipamente radio care nu au atins un nivel ridicat de conformitate. Pentru a asigura punerea în aplicare a acestei cerințe, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește specificarea categoriilor de echipamente radio pe care producătorii trebuie să le înregistreze într-un sistem central și a elementelor din documentația tehnică care trebuie furnizate pe baza informațiilor privind conformitatea echipamentelor radio care urmează să fie furnizate de către statele membre, după ce a fost efectuată o evaluare în ceea ce privește riscul nepunerii în aplicare a cerințelor esențiale.

(21)

Ar trebui permisă libera circulație a echipamentelor radio care respectă cerințele esențiale relevante. Aceste echipamente ar trebui să poată fi puse în funcțiune și folosite conform destinației prevăzute, după caz, în conformitate cu normele privind autorizațiile pentru utilizarea spectrului de frecvențe radio și furnizarea serviciului în cauză.

(22)

Pentru a evita obstacolele inutile în calea comerțului cu echipamente radio în cadrul pieței interne a Uniunii, statele membre ar trebui să notifice altor state membre și Comisiei, în temeiul Directivei 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9), proiectele lor în domeniul reglementărilor tehnice, cum ar fi interfețele radio, cu excepția cazurilor în care acele reglementări tehnice permit statelor membre să se conformeze actelor obligatorii ale Uniunii, cum ar fi deciziile Comisiei privind folosirea armonizată a spectrului radio adoptate în temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului (10) sau cazurilor în care aceste proiecte corespund unor echipamente radio care pot fi puse în funcțiune și folosite fără restricții pe teritoriul Uniunii.

(23)

Furnizarea de informații privind echivalența interfețelor radio reglementate și condițiile lor de utilizare reduce restricțiile impuse accesului echipamentelor radio pe piața internă. Prin urmare, Comisia ar trebui să evalueze și să stabilească echivalența dintre interfețele radio reglementate respective și să pună la dispoziție aceste informații sub formă de clase de echipamente radio.

(24)

În conformitate cu Decizia 2007/344/CE a Comisiei (11), statele membre trebuie să utilizeze sistemul de informații referitoare la frecvențe (EFIS) al Biroului European de Comunicații (ECO) pentru a pune la dispoziția publicului, prin intermediul internetului, informații comparabile referitoare la utilizarea spectrului de frecvențe radio în fiecare stat membru. Producătorii pot căuta informații în EFIS privind frecvențele radio pentru toate statele membre, înainte de introducerea pe piață a echipamentelor radio și pentru a evalua dacă se pot utiliza echipamente radio în fiecare stat membru, precum și condițiile de utilizare ale acestora. Prin urmare, în prezenta directivă nu este necesar să se includă dispoziții suplimentare, cum ar fi notificarea prealabilă, care să permită informarea producătorilor cu privire la condițiile de utilizare a echipamentelor radio care utilizează benzile de frecvență radio nearmonizate.

(25)

În scopul promovării cercetării și activităților demonstrative ar trebui să fie posibil, în cadrul târgurilor comerciale, al expozițiilor și evenimentelor similare, să se prezinte echipamente radio care nu sunt conforme cu prezenta directivă și nu pot fi introduse pe piață, cu condiția ca expozanții să se asigure că suficiente informații sunt puse la dispoziția publicului.

(26)

Operatorii economici trebuie să răspundă de conformitatea echipamentelor radio cu prezenta directivă, în raport cu atribuțiile care le revin în cadrul lanțului de furnizare, astfel încât să se asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății și siguranței persoanelor și a animalelor domestice, precum și protecția bunurilor, un nivel adecvat de compatibilitate electromagnetică, o utilizare eficace și eficientă a spectrului de frecvențe radio și, dacă este necesar, un nivel ridicat de protecție a altor interese publice și să se garanteze o concurență loială pe piața Uniunii.

(27)

Toți operatorii economici care intervin în lanțul de furnizare și de distribuție ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că pun la dispoziție pe piață numai echipamente radio care sunt în conformitate cu prezenta directivă. Este necesar să se prevadă o repartizare clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului deținut de fiecare operator economic în lanțul de furnizare și distribuție.

(28)

Pentru a facilita comunicarea între operatorii economici, autoritățile de supraveghere a pieței și consumatori, statele membre ar trebui să încurajeze operatorii economici să includă și o adresă de internet în afară de adresa poștală.

(29)

Producătorul, având cunoștințe detaliate despre procesul de proiectare și de producție, este cel mai în măsură să efectueze procedura de evaluare a conformității. Evaluarea conformității ar trebui, așadar, să rămână exclusiv obligația producătorului.

(30)

Producătorul ar trebui să furnizeze informații suficiente cu privire la destinația prevăzută a echipamentelor radio pentru a permite utilizarea acestora în conformitate cu cerințele esențiale. Este posibil să fie necesar ca aceste informații să includă o descriere a accesoriilor, cum ar fi antenele, și a componentelor, precum programele software, cât și specificațiile procesului de instalare a echipamentelor radio.

(31)

S-a constatat că cerința prevăzută de Directiva 1999/5/CE de includere a unei declarații UE de conformitate împreună cu echipamentele simplifică și îmbunătățește informațiile și eficiența supravegherii pieței. Posibilitatea de a furniza o declarație UE de conformitate simplificată a permis ca sarcina asociată acestei cerințe să fie redusă, fără a-i diminua eficacitatea și, în consecință, ar trebui să fie prevăzută în prezenta directivă. În plus, pentru a asigura un acces facil și eficient la o declarație UE de conformitate, inclusiv la o declarație UE de conformitate simplificată, ar trebui să fie posibil să se aplice declarația respectivă pe ambalajul echipamentelor radio în cauză.

(32)

Este necesar să se asigure că echipamentele radio din țările terțe care intră pe piața Uniunii sunt în conformitate cu prezenta directivă, în special că producătorii au aplicat procedurile de evaluare a conformității adecvate pentru echipamentele radio în cauză. Prin urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții care să impună importatorilor obligația de a se asigura că echipamentele radio pe care le introduc pe piață respectă cerințele prezentei directive și de a nu introduce pe piață echipamente radio care nu îndeplinesc cerințele respective sau prezintă riscuri. De asemenea, ar trebui să se adopte dispoziții prin care să se impună importatorilor obligația de a verifica faptul că au fost efectuate procedurile de evaluare a conformității și că marcajul echipamentelor radio și documentația elaborată de producători sunt disponibile pentru a fi inspectate de autoritățile naționale competente.

(33)

Atunci când introduce un echipament radio pe piață, fiecare importator ar trebui să indice pe echipamentul radio numele său, denumirea sa comercială înregistrată sau marca sa înregistrată și adresa poștală la care poate fi contactat. Ar trebui să fie prevăzute excepții în cazurile în care dimensiunea sau natura echipamentelor radio nu permite acest lucru. Printre acestea se numără cazurile în care importatorul ar trebui să deschidă ambalajul pentru a-și putea înscrie numele și adresa pe echipamentul radio.

(34)

Distribuitorul pune la dispoziție pe piață un echipament radio după ce acesta a fost introdus pe piață de producător sau de importator și trebuie să acționeze cu precauția cuvenită pentru a se asigura că prin operațiunile sale de mânuire a echipamentului radio nu influențează negativ conformitatea echipamentului radio.

(35)

Orice operator economic care introduce pe piață un echipament radio sub denumirea sau marca sa sau care modifică un echipament radio într-un mod care ar putea afecta conformitatea acestuia cu prezenta directivă ar trebui să fie considerat ca fiind producător și ar trebui să își asume obligațiile producătorului.

(36)

Distribuitorii și importatorii, dată fiind proximitatea lor față de piață, ar trebui să fie implicați în sarcinile de supraveghere a pieței desfășurate de autoritățile naționale competente și ar trebui să fie pregătiți să participe activ, furnizând autorităților respective toate informațiile necesare referitoare la echipamentul radio vizat.

(37)

Asigurarea trasabilității echipamentelor radio pe tot parcursul lanțului de furnizare contribuie la simplificarea și la eficientizarea supravegherii pieței. Un sistem de trasabilitate eficient facilitează sarcina autorităților de supraveghere a pieței de a identifica operatorii economici care au pus la dispoziție pe piață echipamente radio neconforme. În ceea ce privește păstrarea obligatorie a informațiilor în temeiul prezentei directive pentru identificarea altor operatori economici, operatorii economici nu ar trebui să aibă obligația de a actualiza aceste informații cu privire la alți operatori economici care le-au furnizat un echipament radio sau cărora le-au furnizat un echipament radio.

(38)

Prezenta directivă ar trebui să se limiteze la formularea cerințelor esențiale. Pentru a facilita evaluarea conformității cu cerințele respective, este necesar să se prevadă o prezumție de conformitate pentru echipamentele radio care sunt în conformitate cu standardele armonizate care sunt adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (12) în scopul formulării specificațiilor tehnice detaliate ale cerințelor respective.

(39)

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 prevede o procedură pentru formularea de obiecții la standardele armonizate în cazul în care standardele respective nu satisfac în totalitate cerințele prezentei directive.

(40)

Pentru a permite operatorilor economici să demonstreze că echipamentele radio puse la dispoziție pe piață respectă cerințele esențiale și autorităților competente să se asigure de acest lucru, este necesar să se prevadă proceduri de evaluare a conformității. Decizia nr. 768/2008/CE stabilește module pentru procedurile de evaluare a conformității, care includ proceduri de la cea mai puțin strictă până la cea mai strictă, proporțional cu nivelul de risc implicat și cu nivelul de siguranță cerut. Cu scopul de a asigura coerența intersectorială și de a evita variantele ad-hoc, se recomandă ca procedurile de evaluare a conformității să fie alese dintre aceste module.

(41)

Producătorii ar trebui să elaboreze o declarație UE de conformitate pentru a oferi informațiile necesare cerute în temeiul prezentei directive cu privire la conformitatea unui echipament radio cu cerințele prezentei directive și ale altor acte din legislația de armonizare a Uniunii.

(42)

Pentru a asigura accesul efectiv la informații în scopul supravegherii pieței, informațiile necesare pentru identificarea tuturor actelor aplicabile ale Uniunii ar trebui să fie disponibile într-o declarație UE de conformitate unică. Pentru a reduce sarcina administrativă pentru operatorii economici, declarația UE de conformitate unică poate fi un dosar care să cuprindă declarațiile de conformitate individuale relevante.

(43)

Marcajul CE, ca și indicație a conformității unui echipament radio, este consecința vizibilă a unui întreg proces cuprinzând evaluarea conformității în sensul larg. Principiile generale care reglementează marcajul CE sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008. Normele care reglementează aplicarea marcajului CE ar trebui prevăzute în prezenta directivă.

(44)

Obligația de a aplica marcajul CE pe produse este importantă pentru informarea consumatorilor și autorităților publice. Posibilitatea prevăzută de Directiva 1999/5/CE, de aplicare a unui marcaj CE de mici dimensiuni pe echipamentele de mici dimensiuni, cu condiția ca acesta să rămână vizibil și lizibil, a permis simplificarea aplicării acestei cerințe, fără a reduce eficacitatea și, prin urmare, ar trebui inclusă în prezenta directivă.

(45)

S-a constatat că cerința prevăzută de Directiva 1999/5/CE de aplicare a marcajului CE pe ambalajul echipamentului simplifică sarcina de supraveghere a pieței și, prin urmare, ar trebui inclusă în prezenta directivă.

(46)

Statele membre ar trebui să adopte măsurile corespunzătoare pentru a asigura faptul că echipamentele radio pot fi puse la dispoziție pe piață numai dacă, atunci când sunt instalate și întreținute în mod adecvat și utilizate conform destinației prevăzute, acestea respectă cerințele esențiale prevăzute în prezenta directivă și, în cazul cerinței esențiale de a asigura protecția sănătății și a siguranței persoanelor și animalelor, precum și protecția bunurilor, sau în condiții de utilizare care pot fi prevăzute în mod rezonabil. Echipamentele radio ar trebui considerate ca nerespectând cerința esențială respectivă doar în condiții de utilizare care pot fi prevăzute în mod rezonabil, și anume atunci când o astfel de utilizare ar putea fi rezultatul unui comportament uman legal și previzibil.

(47)

Având în vedere ritmul rapid al progresului tehnologic către un mediu complet informatizat, în cazul în care echipamentele radio sunt dotate cu afișaj integral, Comisia ar trebui să examineze, în contextul operațiunii de revizuire a prezentei directive, fezabilitatea modificării cerințelor referitoare la aplicarea: numelui producătorului, a denumirii sale comerciale înregistrate sau a mărcii înregistrate și a punctului de contact unic sau a adresei poștale la care poate fi contactat producătorul, a marcajului CE, precum și a declarației UE de conformitate, Comisia examinează fezabilitatea modificării cerințelor respective și în cazul în care echipamentele radio sunt dotate fie cu o funcție care permite afișarea automată a informațiilor menționate în momentul punerii în funcțiune a echipamentelor radio, fie cu o funcție care permite utilizatorului final să selecteze afișarea informațiilor relevante. În plus, în ceea ce privește examinarea sus-menționată a fezabilității, în cazul în care echipamentele radio dotate cu afișaj integral funcționează pe baza unei baterii integrate care nu presupune o încărcare inițială, Comisia ar trebui să aibă în vedere posibilitatea de a utiliza afișajul integral transparent detașabil, care este aplicat deasupra etichetelor care conțin informațiile relevante.

(48)

Anumite proceduri de evaluare a conformității prevăzute în prezenta directivă necesită intervenția organismelor de evaluare a conformității, care sunt notificate Comisiei de către statele membre.

(49)

Criteriile care sunt stabilite în Directiva 1999/5/CE și care trebuie să fie îndeplinite de organismele de evaluare a conformității pentru ca acestea să poată fi notificate Comisiei s-au dovedit a nu fi suficiente pentru a asigura un nivel ridicat uniform de funcționare în rândul organismelor notificate din Uniune. Cu toate acestea, este esențial ca toate organismele notificate să își îndeplinească funcțiile la același nivel și în condiții de concurență echitabilă. Aceasta necesită stabilirea unor cerințe obligatorii pentru organismele de evaluare a conformității care doresc să fie notificate pentru a furniza servicii de evaluare a conformității.

(50)

În cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele armonizate, ar trebui să se considere că acesta îndeplinește cerințele corespunzătoare prevăzute în prezenta directivă.

(51)

Pentru a se asigura un nivel uniform al calității în ceea ce privește evaluarea conformității, este necesar, de asemenea, să se stabilească cerințe pentru autoritățile de notificare și alte organisme implicate în evaluarea, notificarea și monitorizarea organismelor notificate.

(52)

Sistemul stabilit în prezenta directivă ar trebui completat de sistemul de acreditare prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 765/2008. Deoarece acreditarea este un mijloc esențial de verificare a competenței organismelor de evaluare a conformității, ea ar trebui utilizată și în vederea notificării.

(53)

Acreditarea transparentă, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 765/2008, garantând nivelul necesar de fiabilitate a certificatelor de conformitate, ar trebui să fie considerată de către autoritățile publice naționale din întreaga Uniune ca fiind modalitatea preferată de a demonstra competența tehnică a organismelor de evaluare a conformității. Cu toate acestea, autoritățile naționale pot considera că dispun de mijloacele adecvate pentru a realiza ele însele evaluarea respectivă. În asemenea cazuri, pentru a asigura un nivel adecvat de credibilitate a evaluărilor realizate de alte autorități naționale, acestea ar trebui să prezinte Comisiei și celorlalte state membre documentele justificative necesare pentru a dovedi că organismele de evaluare a conformității care au fost evaluate îndeplinesc cerințele de reglementare relevante.

(54)

Organismele de evaluare a conformității subcontractează deseori părți ale activităților lor legate de evaluarea conformității sau recurg la o filială. În vederea asigurării nivelului de protecție solicitat pentru echipamentele radio care urmează să fie introduse pe piața Uniunii, este esențial ca subcontractanții și filialele de evaluare a conformității să îndeplinească aceleași cerințe ca organismele notificate în ceea ce privește executarea sarcinilor de evaluare a conformității. Prin urmare, este important ca evaluarea competenței și a funcționării organismelor care urmează să fie notificate, precum și monitorizarea organismelor notificate deja să acopere și activitățile executate de subcontractanți și filiale.

(55)

Este necesar ca eficiența și transparența procedurii de notificare să fie sporite și, în special, ca aceasta să fie adaptată la noile tehnologii, astfel încât să fie posibilă notificarea on-line.

(56)

Deoarece organismele notificate își pot oferi serviciile în întreaga Uniune, este adecvat să se acorde celorlalte state membre și Comisiei posibilitatea de a ridica obiecții cu privire la un organism notificat. Prin urmare, este important să se acorde o perioadă de timp în care orice îndoieli sau preocupări privind competența organismelor de evaluare a conformității să poată fi clarificate, înainte ca acestea să înceapă să funcționeze ca organisme notificate.

(57)

Din motive legate de concurență, este fundamental ca organismele notificate să aplice procedurile de evaluare a conformității fără a crea sarcini inutile pentru operatorii economici. Din același motiv și pentru a asigura tratamentul egal al operatorilor economici, aplicarea tehnică a procedurilor de evaluare a conformității trebuie să se realizeze în mod uniform. Acest lucru se poate realiza cel mai bine printr-o coordonare și cooperare adecvate între organismele notificate.

(58)

Pentru a asigura securitatea juridică, este necesar să se clarifice faptul că normele privind supravegherea pieței Uniunii și controlul produselor care intră pe piața Uniunii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică echipamentelor radio care fac obiectul prezentei directive. Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice statele membre să aleagă autoritățile competente pentru îndeplinirea sarcinilor respective.

(59)

Directiva 1999/5/CE prevede deja o procedură de salvgardare care se aplică numai în cazul unui dezacord între statele membre cu privire la măsurile luate de către un stat membru. Pentru a crește transparența și a reduce timpul de prelucrare, este necesar să se îmbunătățească procedura de salvgardare în vigoare, cu scopul de a-i spori eficiența și de a utiliza expertiza disponibilă în statele membre.

(60)

Deciziile Comisiei adoptate în temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE se pot referi la aspecte precum condițiile care reglementează disponibilitatea și utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio, care pot avea drept consecință limitarea numărului total de echipamente radio puse în funcțiune, prin intermediul unor dispoziții cum ar fi o dată de expirare, o rată de penetrare maximă sau un număr maxim de echipamente radio admise în fiecare stat membru sau pe teritoriul Uniunii. Aceste condiții fac posibilă deschiderea pieței pentru noi echipamente radio, limitând în același timp riscul interferențelor dăunătoare generat de acumularea unui număr excesiv de echipamente radio puse în funcțiune, care poate apărea chiar dacă aceste echipamente respectă, la nivel individual, cerințele esențiale prevăzute de prezenta directivă. Încălcarea acestor condiții poate crea un risc în ceea ce privește respectarea cerințelor esențiale, în special riscul apariției de interferențe dăunătoare.

(61)

Sistemul existent ar trebui să fie completat printr-o procedură în baza căreia părțile interesate să fie informate cu privire la măsurile preconizate în legătură cu echipamentele radio care prezintă riscuri pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau cu privire la alte aspecte de protecție a interesului public avute în vedere de prezenta directivă. De asemenea, acest sistem ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței ca, în cooperare cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel de echipamente.

(62)

În cazul în care statele membre și Comisia sunt de acord cu privire la justificarea unei măsuri luate de un stat membru, nu ar trebui să mai fie necesară intervenția ulterioară a Comisiei, cu excepția cazurilor în care nonconformitatea poate fi atribuită unor deficiențe ale unui standard armonizat.

(63)

Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei directive, trebuie să se confere Comisiei competențe de punere în aplicare. Aceste competențe trebuie exercitate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (13).

(64)

Procedura de consultare ar trebui să fie utilizată pentru adoptarea actelor de punere în aplicare în care se specifică modul în care trebuie prezentate informațiile în cazul unor restricții privind punerea în funcțiune a echipamentelor sau al cerințelor existente de autorizare a utilizării și prin care se solicită statelor membre notificatoare să adopte măsurile corective necesare în legătură cu un organism notificat care nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele pentru notificarea sa.

(65)

Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru adoptarea actelor de punere în aplicare: pentru a stabili dacă anumite categorii de produse electrice sau electronice se pot fi încadrate în definiția „echipamentelor radio”; pentru a stabili normele operaționale privind punerea la dispoziție a informațiilor privind conformitatea; pentru a stabili normele operaționale privind înregistrarea, precum și normele operaționale privind aplicarea numărului de înregistrare pe echipamentele radio; și pentru a stabili echivalența între interfețele radio notificate și a atribui o clasă de echipamente radio. Această procedură ar trebui utilizată, de asemenea, în ceea ce privește echipamentele radio conforme care prezintă riscuri pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau cu privire la alte aspecte ale protecției interesului public.

(66)

Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată atunci când există motive de maximă urgență care impun acest lucru, în cazuri justificate în mod corespunzător referitoare la echipamente radio conforme care prezintă riscuri pentru sănătatea sau siguranța persoanelor.

(67)

Conform practicii consacrate, comitetul înființat prin prezenta directivă poate avea un rol util în ceea ce privește examinarea chestiunilor legate de aplicarea prezentei directive care pot fi aduse în discuție fie de președintele acestuia, fie de un reprezentant al unui stat membru în conformitate cu regulamentul de procedură al respectivului comitet.

(68)

Atunci când sunt examinate aspecte care vizează prezenta directivă, cu excepția aspectelor legate de punerea în aplicare sau încălcarea dispozițiilor prezentei directive, în cadrul unui grup de experți ai Comisiei, spre exemplu, ar trebui să se transmită o documentație și informații complete Parlamentului European precum și, dacă este cazul, o invitație de a participa la astfel de reuniuni.

(69)

Comisia ar trebui să stabilească, prin acte de punere în aplicare și, dată fiind natura specială a acestora, fără aplicarea Regulamentului (UE) nr. 182/2011, dacă măsurile luate de statele membre în privința echipamentelor radio neconforme sunt sau nu justificate.

(70)

Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor din legislația națională adoptate în temeiul prezentei directive și să asigure respectarea acestor norme. Sancțiunile prevăzute ar trebui să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

(71)

Este necesar să se prevadă dispoziții tranzitorii care permit punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune a echipamentelor radio care au fost deja introduse pe piață în conformitate cu Directiva 1999/5/CE.

(72)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată.

(73)

Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume, asigurarea faptului că echipamentele radio puse la dispoziție pe piață îndeplinesc cerințele de protecție a sănătății și siguranței publice, un nivel adecvat al compatibilității electromagnetice și de utilizare eficace și eficientă a spectrului de frecvențe radio astfel încât să se evite producerea de interferențe dăunătoare, garantând în același timp funcționarea adecvată a pieței interne, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre ci, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

(74)

Directiva 1999/5/CE ar trebui să fie abrogată.

(75)

În conformitate cu Declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative (14), statele membre s-au angajat să însoțească, în cazuri justificate, notificarea măsurilor de transpunere de unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespondente din instrumentele naționale de transpunere. În ceea ce privește prezenta directivă, organul legislativ consideră că este justificată transmiterea unor astfel de documente,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezenta directivă stabilește un cadru de reglementare pentru punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune a echipamentelor radio în Uniune.

(2)   Prezenta directivă nu se aplică echipamentelor enumerate în anexa I.

(3)   Prezenta directivă nu se aplică echipamentelor radio utilizate exclusiv în activitățile legate de siguranța publică, apărare, siguranța statului (inclusiv prosperitatea economică a statului în cazul în care activitățile au tangență cu siguranța statului) sau în activitățile statului în domeniul dreptului penal.

(4)   Echipamentele radio care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive nu fac obiectul Directivei 2014/35/UE, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din prezenta directivă.

Articolul 2

Definiții

(1)   În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.

„echipament radio” înseamnă un produs electric sau electronic care emite și/sau recepționează intenționat unde radio pentru comunicații radio și/sau pentru radiodeterminare sau un produs electric sau electronic care trebuie să fie completat cu un accesoriu, cum ar fi o antenă, astfel încât să emită și/sau să recepționeze intenționat unde radio pentru comunicații radio și/sau pentru radiodeterminare;

2.

„comunicații radio” înseamnă comunicații prin intermediul undelor radio;

3.

„radiodeterminare” înseamnă determinarea poziției, vitezei și/sau a altor caracteristici ale unui obiect sau obținerea de informații referitoare la parametrii respectivi, cu ajutorul proprietăților de propagare ale undelor radio;

4.

„unde radio” înseamnă unde electromagnetice ale căror frecvențe sunt mai joase de 3 000 GHz și care se propagă în spațiu fără ghidaj artificial;

5.

„interfață radio” înseamnă specificațiile cu privire la utilizarea reglementată a spectrului de frecvențe radio;

6.

„clasă de echipamente” înseamnă un grup care cuprinde anumite categorii de echipamente radio considerate asemănătoare în temeiul prezentei directive și interfețele radio cărora le sunt destinate acele echipamente radio;

7.

„interferență dăunătoare” înseamnă interferență dăunătoare, astfel cum este definită la articolul 2 litera (r) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului (15);

8.

„perturbație electromagnetică” înseamnă perturbația electromagnetică astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (1) punctul 5 din Directiva 2014/30/UE;

9.

„punere la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unui echipament radio pentru distribuție, consum sau uz pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

10.

„introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pentru prima dată a unui echipament radio pe piața Uniunii;

11.

„punere în funcțiune” înseamnă prima utilizare a echipamentului radio pe teritoriul Uniunii de către utilizatorul final;

12.

„producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un echipament radio sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de echipament radio și care comercializează echipamentul în cauză sub numele sau marca sa;

13.

„reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;

14.

„importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, care introduce pe piața Uniunii un echipament radio dintr-o țară terță;

15.

„distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un echipament radio;

16.

„operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;

17.

„specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească echipamentul radio;

18.

„standard armonizat” înseamnă standard armonizat astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

19.

„acreditare” înseamnă acreditare astfel cum este definită la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

20.

„organism național de acreditare” înseamnă organism național de acreditare astfel cum a fost definit la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

21.

„evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se verifică dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale din prezenta directivă cu privire la echipamentele radio;

22.

„organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care efectuează activități de evaluare a conformității;

23.

„rechemare” înseamnă orice măsură luată cu scopul de a returna un echipament radio care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final;

24.

„retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unui echipament radio din lanțul de furnizare;

25.

„legislația de armonizare a Uniunii” înseamnă orice act din legislația Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor;

26.

„marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că echipamentul radio este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs.

(2)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili dacă anumite categorii de produse electrice sau electronice respectă definiția prevăzută la alineatul (1) punctul 1 din prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 45 alineatul (3).

Articolul 3

Cerințe esențiale

(1)   Echipamentele radio sunt construite astfel încât să asigure:

(a)

protejarea sănătății și a siguranței persoanelor și a animalelor domestice, precum și protejarea bunurilor, inclusiv obiectivele referitoare la cerințele de siguranță prevăzute în Directiva 2014/35/UE, dar fără limite de tensiune;

(b)

un nivel adecvat al compatibilității electromagnetice în conformitate cu Directiva 2014/30/UE.

(2)   Echipamentele radio sunt construite astfel încât să utilizeze în mod eficace spectrul de frecvențe radio și să sprijine totodată utilizarea eficientă a acestuia pentru evitarea interferențelor dăunătoare.

(3)   Echipamentele radio care aparțin anumitor categorii sau clase sunt construite astfel încât să fie în conformitate cu următoarele cerințe esențiale:

(a)

echipamentele radio funcționează cu accesoriile, în special cu încărcătoarele comune;

(b)

echipamentele radio funcționează cu alte echipamente radio prin intermediul rețelelor;

(c)

echipamentele radio pot fi conectate la interfețe de tip corespunzător în întreaga Uniune;

(d)

echipamentele radio nu prejudiciază rețeaua sau funcționarea acesteia și nici nu utilizează în mod necorespunzător resursele acesteia, provocând astfel o deteriorare inacceptabilă a serviciului;

(e)

echipamentele radio incorporează sisteme pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a vieții private a utilizatorilor și a abonaților;

(f)

echipamentele radio sunt compatibile cu anumite funcții care să asigure protecția împotriva fraudelor;

(g)

echipamentele radio sunt compatibile cu anumite caracteristici care asigură accesul la serviciile de urgență;

(h)

echipamentele radio au anumite caracteristici care facilitează utilizarea lor de către persoanele cu handicap;

(i)

echipamentele radio sunt compatibile cu anumite funcții pentru a se asigura că software-ul poate fi încărcat în echipamentele radio doar în cazul în care conformitatea combinației echipamentelor radio cu software-ul a fost demonstrată.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 44 pentru a specifica ce categorii sau clase de echipamente radio sunt vizate de fiecare dintre cerințele prevăzute la prezentul alineat primul paragraf literele (a)-(i).

Articolul 4

Furnizarea de informații privind conformitatea combinațiilor de echipamente radio și software

(1)   Producătorii de echipamente radio și de software care permite echipamentelor radio să fie utilizate conform destinației prevăzute furnizează statelor membre și Comisiei informații privind conformitatea combinațiilor prevăzute de echipamente radio și software cu cerințele esențiale stabilite la articolul 3. Informațiile în cauză se obțin în urma unei evaluări a conformității realizate în temeiul articolului 17 și sunt prezentate sub forma unei declarații de conformitate care cuprinde elementele prezentate în anexa VI. În funcție de combinațiile specifice de echipamente radio și software, informațiile identifică cu precizie echipamentele radio și software-ul evaluate; informațiile sunt actualizate permanent.

(2)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 44 pentru a specifica ce categorii sau clase de echipamente radio sunt vizate de cerința prevăzută la alineatul (1) al prezentului articol.

(3)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru stabilirea normelor operaționale pentru punerea la dispoziție a informațiilor privind conformitatea pentru categoriile și clasele specificate în actele delegate adoptate în temeiul alineatului (2) al prezentului articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 45 alineatul (3).

Articolul 5

Înregistrarea tipurilor de echipamente radio în anumite categorii

(1)   De la 12 iunie 2018, producătorii înregistrează tipurile de echipamente radio în categorii de echipamente radio cu un nivel scăzut de conformitate cu cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 într-un sistem central menționat la alineatul (4) din prezentul articol înainte de introducerea pe piață a echipamentelor radio din aceste categorii. La înregistrarea acestor tipuri de echipamente radio, producătorii furnizează o parte din elementele sau, dacă se justifică, toate elementele documentației tehnice menționate la literele (a), (d), (e), (f), (g), (h) și (i) din anexa V. Comisia alocă fiecărui tip de echipament radio înregistrat un număr de înregistrare, pe care producătorii îl aplică pe echipamentele radio introduse pe piață.

(2)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 44 pentru a specifica ce categorii de echipamente radio sunt vizate de cerința stabilită la alineatul (1) al prezentului articol, precum și ce elemente din documentația tehnică trebuie furnizate, luând în considerare informațiile privind conformitatea echipamentelor radio furnizate de statele membre în conformitate cu articolul 47 alineatul (1), după ce a fost efectuată o evaluare în ceea ce privește riscul nepunerii în aplicare a cerințelor esențiale.

(3)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru stabilirea normelor operaționale pentru înregistrare și la normele operaționale pentru aplicarea numărului de înregistrare pe echipamentele radio în cazul categoriilor specificate în actele delegate adoptate în temeiul alineatului (2) al prezentului articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 45 alineatul (3).

(4)   Comisia pune la dispoziție un sistem central permițând producătorilor să înregistreze informațiile necesare. Sistemul respectiv garantează controlul adecvat al accesului la informații confidențiale.

(5)   După data aplicării unui act delegat adoptat în temeiul alineatului (2) al prezentului articol, se evaluează impactul său în rapoartele elaborate în temeiul articolului 47 alineatele (1) și (2).

Articolul 6

Punerea la dispoziție pe piață

Statele membre iau toate măsurile care se impun pentru a se asigura că echipamentele radio sunt puse la dispoziție pe piață numai în cazul în care respectă dispozițiile prezentei directive.

Articolul 7

Punerea în funcțiune și utilizarea

Statele membre autorizează punerea în funcțiune și utilizarea echipamentelor radio în cazul în care acestea respectă cerințele prezentei directivei, fiind instalate în mod corespunzător, întreținute și utilizate conform destinației prevăzute. Fără a aduce atingere obligațiilor lor în temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE, precum și condițiilor legate de autorizațiile de utilizare a frecvențelor, în conformitate cu legislația Uniunii, în special în conformitate cu articolul 9 alineatele (3) și (4) din Directiva 2002/21/CE, statele membre pot introduce cerințe suplimentare pentru punerea în funcțiune și/sau utilizarea echipamentelor radio numai pentru motive legate de utilizarea eficace și eficientă a spectrului de frecvențe radio, de evitarea interferențelor dăunătoare, de evitarea a perturbațiilor electromagnetice sau de sănătatea publică.

Articolul 8

Notificarea specificațiilor de interfață radio și alocarea claselor de echipamente radio

(1)   Statele membre notifică, în conformitate cu procedura stabilită în Directiva 98/34/CE, interfețele radio pe care intenționează să le reglementeze, cu excepția:

(a)

interfețelor radio care respectă pe deplin și fără nicio excepție dispozițiile deciziilor Comisiei privind utilizarea armonizată a spectrului de frecvențe radio adoptate în temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE; și a

(b)

interfețelor radio care, în conformitate cu actele de punere în aplicare adoptate în temeiul alineatului (2) din prezentul articol, corespund unor echipamente radio care pot fi puse în funcțiune și folosite fără restricții pe teritoriul Uniunii.

(2)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili echivalența între interfețele radio notificate și pentru a aloca o clasă de echipamente radio, ale cărei detalii sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 45 alineatul (3).

Articolul 9

Libera circulație a echipamentelor radio

(1)   Statele membre nu împiedică, din motive legate de aspectele care intră sub incidența prezentei directive, punerea la dispoziție pe piață pe teritoriul lor a echipamentelor radio care sunt conforme cu prezenta directivă.

(2)   Cu ocazia târgurilor comerciale, a expozițiilor și a altor evenimente similare, statele membre nu creează obstacole în calea expunerii a echipamentelor care nu sunt în conformitate cu prezenta directivă, cu condiția ca un semn vizibil să indice clar că aceste echipamente nu pot fi puse la dispoziție pe piață sau puse în funcțiune înainte de a se conforma prezentei directive. Demonstrațiile de utilizare a echipamentelor radio nu pot fi realizate decât dacă au fost luate măsuri adecvate, în condițiile stabilite de statele membre, pentru a evita interferențele dăunătoare, perturbațiile electromagnetice, precum și riscurile la adresa sănătății sau siguranței persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor.

CAPITOLUL II

OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI

Articolul 10

Obligațiile producătorilor

(1)   Atunci când introduc echipamentele lor radio pe piață, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale stabilite la articolul 3.

(2)   Producătorii se asigură că echipamentele radio sunt construite astfel încât să poată funcționa în cel puțin un stat membru, fără să încalce cerințele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvențe radio.

(3)   Producătorii întocmesc documentația tehnică menționată la articolul 21 și efectuează procedura de evaluare a conformității relevantă, menționată la articolul 17, sau dispun efectuarea acestei proceduri.

În cazul în care s-a demonstrat conformitatea echipamentelor radio cu cerințele aplicabile prin procedura de evaluare a conformității menționată, producătorii întocmesc o declarație UE de conformitate și aplică marcajul CE.

(4)   Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor radio.

(5)   Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta directivă. Modificările referitoare la proiectarea sau caracteristicile echipamentelor radio, precum și modificările din standardele armonizate sau din alte specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea echipamentelor radio, se iau în considerare în mod corespunzător.

Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de echipamentele radio, pentru protecția sănătății și siguranței utilizatorilor finali, producătorii realizează încercări prin sondaj asupra echipamentelor radio puse la dispoziție pe piață, examinează și, după caz, păstrează un registru de reclamații privind echipamentele radio neconforme și rechemări ale unor echipamente radio și informează distribuitorii privind orice astfel de activități de monitorizare.

(6)   Producătorii se asigură că echipamentele radio pe care le-au introdus pe piață poartă tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura echipamentelor radio nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentele radio.

(7)   Producătorii indică pe echipamentele radio propria denumire, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, în cazul în care dimensiunea sau natura echipamentelor radio nu permite acest lucru, producătorii indică aceste informații pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentele radio. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles de utilizatorii finali și de autoritățile de supraveghere a pieței.

(8)   Producătorii se asigură că echipamentele radio sunt însoțite de instrucțiuni și informații de siguranță, într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și alți utilizatori finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză. Instrucțiunile includ informațiile necesare pentru utilizarea echipamentelor radio în conformitate cu destinația prevăzută. Aceste informații includ, după caz, o descriere a accesoriilor și a componentelor, inclusiv a produselor software, care permit echipamentelor radio să funcționeze conform destinației prevăzute. Instrucțiunile și informațiile privind siguranța, precum și orice text imprimat pe etichete, sunt clare, ușor de înțeles și inteligibile.

De asemenea, în cazul echipamentelor care emit intenționat unde radio, sunt incluse următoarele informații:

(a)

banda (benzile) de frecvențe în care funcționează echipamentul radio;

(b)

puterea maximă de radiofrecvență transmisă în banda (benzile) de frecvențe în care funcționează echipamentul radio.

(9)   Producătorii iau măsurile necesare pentru ca fiecare echipament radio să fie însoțit de o copie a declarației UE de conformitate sau de o declarație UE de conformitate simplificată. În cazul în care se furnizează o declarație UE de conformitate simplificată, aceasta conține adresa de internet exactă de unde poate fi obținut textul integral al declarației UE de conformitate.

(10)   În cazul unor restricții privind punerea în funcțiune sau în cazul cerințelor de autorizare a utilizării, informațiile disponibile pe ambalaj permit identificarea statelor membre sau a zonei geografice dintr-un stat membru unde există restricții privind punerea în funcțiune sau cerințe privind autorizarea utilizării. Astfel de informații sunt completate în instrucțiunile care însoțesc echipamentele radio. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se precizează modul de prezentare a acestor informații. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 45 alineatul (2).

(11)   Producătorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele radio pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivele echipament radio, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care echipamentele radio prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentul radio, indicând detaliile, în special cu privire la nonconformitate, la orice măsuri corective luate și la rezultatele lor.

(12)   Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia, în format electronic sau pe suport de hârtie, toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor radio cu prezenta directivă, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele radio pe care aceștia le-au introdus pe piață.

Articolul 11

Reprezentanții autorizați

(1)   Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat.

Obligațiile stabilite la articolul 10 alineatul (1) și obligația de întocmire a documentației tehnice menționată la articolul 10 alineatul (3) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

(2)   Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele sarcini:

(a)

să mențină declarația UE de conformitate și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere a pieței timp de 10 ani după ce echipamentele radio au fost introduse pe piață;

(b)

în urma unei cereri motivate din partea autorității naționale competente, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor radio;

(c)

să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor reprezentate de echipamentele radio acoperite de mandatul reprezentantului autorizat.

Articolul 12

Obligațiile importatorilor

(1)   Importatorii introduc pe piață numai echipamente radio conforme.

(2)   Înainte de introducerea echipamentelor radio pe piață, importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității menționată la articolul 17 a fost îndeplinită de către producător și că echipamentele radio sunt construite astfel încât să poată funcționa în cel puțin un stat membru, fără să încalce cerințele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvențe radio. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, că echipamentele radio poartă marcajul CE, că acestea sunt însoțite de informațiile și de documentele menționate la articolul 10 alineatele (8), (9) și (10) și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 10 alineatele (6) și (7).

Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele radio nu sunt conforme cu cerințele esențiale prevăzute la articolul 3, acesta nu introduce echipamentele radio pe piață înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. În plus, atunci când echipamentele radio prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

(3)   Importatorii indică pe echipamentele radio propria denumire, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentele radio. Printre acestea se numără cazurile în care dimensiunea echipamentelor radio nu permite acest lucru sau în cazul în care importatorii ar trebui să deschidă ambalajul pentru a-și înscrie numele și adresa pe echipamentele radio. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles de utilizatorii finali și de autoritățile de supraveghere a pieței.

(4)   Importatorii se asigură că echipamentele radio sunt însoțite de instrucțiuni și informații de siguranță, într-o limbă ușor de înțeles de către consumator și de alți utilizatori finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.

(5)   Importatorii se asigură că, atât timp cât echipamentele radio constituie responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport ale echipamentelor radio nu periclitează conformitatea cu cerințele esențiale stabilite la articolul 3.

(6)   Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de echipamentele radio, pentru protecția sănătății și siguranței utilizatorilor finali, importatorii realizează încercări prin sondaj asupra echipamentelor radio puse la dispoziție pe piață, examinează și, după caz, păstrează un registru de reclamații privind echipamentele radio neconforme și rechemări ale unor echipamente radio și informează distribuitorii privind orice astfel de activități de monitorizare.

(7)   Importatorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele radio pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente radio în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. În plus, în cazul în care echipamentele radio prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentele radio, indicând detaliile, în special cu privire la nonconformitate și la orice măsuri corective luate.

(8)   Importatorii păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor radio și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.

(9)   Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia, pe suport de hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentelor radio, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele radio pe care aceștia le-au introdus pe piață.

Articolul 13

Obligațiile distribuitorilor

(1)   În cazul în care pun la dispoziție echipamente radio pe piață, distribuitorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele prezentei directive.

(2)   Înainte de a pune la dispoziție echipamente radio pe piață, distribuitorii verifică dacă echipamentele radio poartă marcajul CE, dacă acestea sunt însoțite de documentele necesare în temeiul prezentei directive, precum și de instrucțiunile și informațiile de siguranță, într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și de alți utilizatori finali din statul membru în care echipamentele radio urmează să fie puse la dispoziție pe piață, precum și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 10 alineatul (2), articolul 10 alineatele (6)-(10) și, respectiv, la articolul 12 alineatul (3).

În cazul în care un distribuitor consideră sau are motive să creadă că echipamentele radio nu sunt conforme cu cerințele prevăzute la articolul 3, acesta nu pune la dispoziție echipamentele radio pe piață înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. Mai mult, atunci când echipamentele radio prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile de supraveghere a pieței.

(3)   Distribuitorii se asigură că, atât timp cât echipamentele radio constituie responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport a acestora nu periclitează conformitatea cu cerințele stabilite la articolul 3.

(4)   Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele radio pe care le-au pus la dispoziție pe piață nu sunt conforme cu prezenta directivă se asigură că sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente radio în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. În plus, în cazul în care echipamentele radio prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentele radio, indicând detaliile, în special cu privire la nonconformitate și la orice măsuri corective luate.

(5)   Distribuitorii, la cererea motivată a unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor radio. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele radio pe care le-au pus la dispoziție pe piață.

Articolul 14

Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor

Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei directive și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul articolului 10 atunci când introduce pe piață echipamente radio sub numele sau marca sa sau modifică echipamente radio deja introduse pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prezenta directivă.

Articolul 15

Identificarea operatorilor economici

Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale:

(a)

oricărui operator economic care le-a furnizat echipamente radio;

(b)

oricărui operator economic căruia i-au furnizat echipamente radio.

Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la primul paragraf timp de 10 ani după ce le-au fost furnizate echipamentele radio și timp de 10 ani după ce au furnizat echipamentele radio.

CAPITOLUL III

CONFORMITATEA ECHIPAMENTELOR RADIO

Articolul 16

Prezumția de conformitate a echipamentelor radio

Echipamentele radio care sunt în conformitate cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 vizate de standardele respective sau de părțile lor.

Articolul 17

Procedurile de evaluare a conformității

(1)   Producătorul realizează o evaluare a conformității echipamentelor radio pentru a asigura respectarea cerințelor esențiale prevăzute la articolul 3. Evaluarea conformității ține seama de toate condițiile de funcționare prevăzute și pentru cerința esențială stabilită la articolul 3 alienatul (1) litera (a) evaluarea ține seama, de asemenea, de condițiile previzibile în mod rezonabil. În cazul în care echipamentele radio pot avea configurații diferite, evaluarea conformității determină dacă echipamentele radio corespund cerințelor esențiale stabilite la articolul 3 în cazul tuturor configurațiilor posibile.

(2)   Producătorii demonstrează conformitatea echipamentelor radio cu cerințele esențiale stabilite la articolul 3 alineatul (1) prin oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității:

(a)

controlul intern al producției prevăzut în anexa II;

(b)

examinarea UE de tip care este urmată de conformitatea de tip bazată pe controlul intern al producției prevăzută în anexa III;

(c)

conformitatea bazată pe asigurarea calității totale stabilită în anexa IV.

(3)   În cazul în care, în procesul de evaluare a conformității echipamentelor radio cu cerințele esențiale menționate la articolul 3 alineatele (2) și (3), producătorul a aplicat standardele armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, el utilizează oricare dintre următoarele proceduri:

(a)

controlul intern al producției prevăzut în anexa II;

(b)

examinarea UE de tip care este urmată de conformitatea de tip bazată pe controlul intern al producției prevăzută în anexa III;

(c)

conformitatea bazată pe asigurarea calității totale stabilită în anexa IV.

(4)   În cazul în care, în procesul de evaluare a conformității echipamentelor radio cu cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 alineatele (2) și (3), producătorul nu a aplicat sau a aplicat doar parțial standardele armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau în cazul în care astfel de standarde armonizate nu există, echipamentelor radio li se aplică pentru evaluare în raport cu acele cerințe esențiale una dintre următoarele proceduri:

(a)

examinarea UE de tip care este urmată de conformitatea de tip bazată pe controlul intern al producției prevăzută în anexa III;

(b)

conformitatea bazată pe asigurarea calității totale stabilită în anexa IV.

Articolul 18

Declarația UE de conformitate

(1)   Declarația UE de conformitate precizează că îndeplinirea cerințelor esențiale menționate la articolul 3 a fost demonstrată.

(2)   Declarația UE de conformitate are structura modelului stabilit în anexa VI, conține elementele prevăzute în anexa respectivă și se actualizează în permanență. Aceasta se traduce în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru pe piața căruia este introdus sau pus la dispoziție echipamentul radio.

Declarația UE de conformitate simplificată menționată la articolul 10 alineatul (9) conține elementele prevăzute în anexa VII și se actualizează în permanență. Aceasta este tradusă în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru pe piața căruia este introdus sau pus la dispoziție echipamentul radio. Textul complet al declarației de conformitate UE este accesibil la adresa de internet menționată în declarația de conformitate UE simplificată, în limba (limbile) solicitată (solicitate) de statul membru pe piața căruia echipamentul radio este introdus sau pus la dispoziție.

(3)   În cazul în care echipamentul radio face obiectul mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație UE de conformitate, se redactează o singură declarație UE de conformitate pentru toate aceste acte ale Uniunii. Declarația respectivă conține identificarea actelor în cauză ale Uniunii, inclusiv referințele de publicare ale acestora.

(4)   Prin redactarea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentului radio cu cerințele stabilite în prezenta directivă.

Articolul 19

Principii generale ale marcajului CE

(1)   Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(2)   În funcție de natura echipamentului radio, înălțimea marcajului CE aplicat pe echipamentele radio poate fi mai mică de 5 mm, cu condiția ca acesta să rămână vizibil și lizibil.

Articolul 20

Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE și a numărului de identificare al organismului notificat

(1)   Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și imposibil de șters pe echipamentele radio sau pe plăcuțele cu datele tehnice ale acestora, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ținând de natura echipamentului radio. Marcajul CE trebuie să fie, de asemenea, aplicat în mod vizibil și lizibil pe ambalaj.

(2)   Marcajul CE se aplică înainte ca echipamentul radio să fie introdus pe piață.

(3)   Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care se aplică procedura de evaluare a conformității stabilită în anexa IV.

Numărul de identificare al organismului notificat are aceeași înălțime ca marcajul CE.

Numărul de identificare al organismului notificat se aplică de către organismul notificat însuși sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat.

(4)   Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.

Articolul 21

Documentația tehnică

(1)   Documentația tehnică conține toate datele și detaliile relevante referitoare la mijloacele utilizate de producător pentru a garanta că echipamentul radio este în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute la articolul 3. Aceasta conține cel puțin elementele prevăzute în anexa V.

(2)   Documentația tehnică este redactată înainte de introducerea pe piață a echipamentului radio și se actualizează în permanență.

(3)   Documentația tehnică și corespondența referitoare la orice procedură de examinare UE de tip sunt întocmite într-una din limbile oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau într-o limbă acceptată de acesta.

(4)   În cazul în care documentația tehnică nu este în conformitate cu alineatele (1), (2) sau (3) din prezentul articol, și în acest sens nu reușește să prezinte suficiente date sau mijloace relevante utilizate pentru a asigura conformitatea echipamentelor radio cu cerințele esențiale stabilite la articolul 3, autoritatea de supraveghere a pieței poate solicita producătorului sau importatorului să apeleze la un organism acceptabil de către autoritatea de supraveghere a pieței în vederea efectuării unui test, pe cheltuiala producătorului sau a importatorului, într-o anumită perioadă de timp, pentru a verifica conformitatea cu cerințele esențiale prevăzute la articolul 3.

CAPITOLUL IV

NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII

Articolul 22

Notificarea

Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentei Directive.

Articolul 23

Autoritățile de notificare

(1)   Statele membre desemnează o autoritate de notificare care este responsabilă de stabilirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizarea organismelor notificate, incluzând conformitatea cu articolul 28.

(2)   Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de către un organism național de acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 și în conformitate cu acesta.

(3)   În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează în alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) unui organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, respectivul organism este o persoană juridică și îndeplinește, mutatis mutandis, cerințele prevăzute la articolul 24. În plus, un astfel de organism prevede modalități de acoperire a responsabilităților decurgând din activitățile desfășurate.

(4)   Autoritatea de notificare își asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).

Articolul 24

Cerințe privind autoritățile de notificare

(1)   Autoritatea de notificare este instituită în așa fel încât să nu existe conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității.

(2)   Autoritatea de notificare este organizată și funcționează în așa fel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.

(3)   Autoritatea de notificare este organizată în așa fel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.

(4)   Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.

(5)   Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.

(6)   Autoritatea de notificare are la dispoziție personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.

Articolul 25

Obligația de informare a autorităților de notificare

Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.

Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.

Articolul 26

Cerințele cu privire la organismele notificate

(1)   Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(11).

(2)   Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul legislației naționale a unui stat membru și are personalitate juridică.

(3)   Un organism de evaluare a conformității reprezintă un organism terț, independent de organizația sau de echipamentele radio pe care le evaluează.

Un organism care aparține unei asociații de afaceri sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea echipamentelor radio pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.

(4)   Organismul de evaluare a conformității, personalul de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a echipamentelor radio pe care le evaluează și nici ca reprezentant al vreuneia dintre acele părți. Acest lucru nu exclude utilizarea echipamentelor radio evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea unor astfel de echipamente radio în scopuri personale.

Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea echipamentelor radio în cauză și nu reprezintă părțile angajate în activitățile respective. Ei nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.

Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.

(5)   Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și sunt liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special în ceea ce privește persoanele sau grupurile de persoane interesate de rezultatele activităților în cauză.

(6)   Organismul de evaluare a conformității are capacitatea să îndeplinească toate atribuțiile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin anexele III și IV și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuții sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.

De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de echipamente radio pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție:

(a)

personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficiente și corespunzătoare pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformității;

(b)

descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. El dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și alte activități;

(c)

procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei utilizate pentru echipamentele radio, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

Organismul de evaluare a conformității dispune de mijloacele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor tehnice și administrative legate de efectuarea în mod corespunzător a activităților de evaluare a conformității.

(7)   Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să posede următoarele:

(a)

o bună pregătire tehnică și profesională care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;

(b)

cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritate suficientă pentru realizarea respectivelor evaluări;

(c)

cunoștințe și înțelegerea corespunzătoare a cerințelor esențiale stabilite la articolul 3, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii și din legislația națională;

(d)

abilitatea necesară pentru a elabora certificate de examinare UE de tip sau aprobări ale sistemului calității, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.

(8)   Trebuie să fie garantată imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității.

Remunerația personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.

(9)   Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în care răspunderea nu este asumată de stat în conformitate cu legislația națională sau statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității.

(10)   Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul anexelor III și IV sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acestora, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de autor sunt protejate.

(11)   Organismele de evaluare a conformității participă la sesiuni de informare sau se asigură că personalul lor responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității este informat în legătură cu activitățile de standardizare relevante, cu activitățile de reglementare în domeniul echipamentelor radio și al planificării frecvențelor, precum și cu activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației de armonizare relevante a Uniunii și pun în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative rezultate în urma activității grupului sus-menționat.

Articolul 27

Prezumția de conformitate a organismelor notificate

În cazul în care un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acesta este în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 26 în măsura în care standardele armonizate aplicabile vizează aceste cerințe.

Articolul 28

Filialele organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate

(1)   În cazul în care subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, un organism notificat se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite la articolul 26 și informează autoritatea de notificare în acest sens.

(2)   Organismele notificate își asumă întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.

(3)   Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.

(4)   Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia în temeiul anexelor III și IV.

Articolul 29

Cererea de notificare

(1)   Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către autoritatea de notificare a statului membru în care este înființat.

(2)   Cererea de notificare este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a echipamentelor radio pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, în cazul în care există, eliberat de un organism național de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformității satisface cerințele prevăzute la articolul 26.

(3)   În cazul în care organismul respectiv de evaluare a conformității nu poate prezenta un certificat de acreditare, acesta prezintă autorității de notificare toate documentele justificative necesare pentru verificarea, recunoașterea și monitorizarea periodică a conformității acestuia cu cerințele prevăzute la articolul 26.

Articolul 30

Procedura de notificare

(1)   Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de evaluare a conformității care au satisfăcut cerințele prevăzute la articolul 26.

(2)   Acestea notifică Comisia și celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică elaborat și gestionat de Comisie.

(3)   Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale echipamentelor radio în cauză și atestarea relevantă a competenței.

(4)   În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de acreditare menționat la articolul 29 alineatul (2), autoritatea de notificare prezintă Comisiei și celorlalte state membre documentele justificative care atestă competența organismului de evaluare a conformității și măsurile adoptate pentru a se asigura că organismul este monitorizat periodic și că va îndeplini în continuare cerințele prevăzute la articolul 26.

(5)   Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia și celelalte state membre nu au ridicat obiecții, în termen de două săptămâni de la notificare în cazul în care se utilizează un certificat de acreditare și de două luni de la notificare în cazul în care nu se utilizează acreditarea.

Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentei directive.

(6)   Autoritatea de notificare notifică Comisia și celelalte state membre în legătură cu orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.

Articolul 31

Numerele de identificare și listele cu organisme notificate

(1)   Comisia atribuie un număr de identificare organismului notificat.

Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în temeiul mai multor acte ale Uniunii.

(2)   Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul prezentei directive, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate, precum și activitățile pentru care acestea au fost notificate.

Comisia asigură actualizarea listei.

Articolul 32

Modificări ale notificărilor

(1)   În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai satisface cerințele prevăzute la articolul 26 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Ea trebuie să informeze imediat Comisia și celelalte state membre în consecință.

(2)   În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru notificator ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie puse la dispoziția autorităților competente de notificare și de supraveghere a pieței, la cererea acestora.

Articolul 33

Contestarea competenței organismelor notificate

(1)   Comisia investighează toate cazurile în care se îndoiește sau i se atrage atenția asupra unei îndoieli privind competența unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin.

(2)   Statul membru notificator prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză.

(3)   Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.

(4)   În cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerințele pentru a fi notificat, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită statului membru notificator să ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.

Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 45 alineatul (2).

Articolul 34

Obligații operaționale ale organismelor notificate

(1)   Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității în conformitate cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în anexele III și IV.

(2)   Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei echipamentelor radio, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

În același timp, organismele de evaluare a conformității trebuie să respecte gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea echipamentelor radio cu prezenta directivă.

(3)   În cazul în care un organism notificat constată că cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 sau în standardele armonizate sau în alte specificații tehnice nu sunt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat de examinare UE de tip sau o aprobare a sistemului calității.

(4)   În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului de examinare UE de tip sau a aprobării sistemului calității, un organism notificat constată că echipamentele radio nu mai sunt conforme, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul de examinare UE de tip sau aprobarea sistemului calității dacă este necesar.

(5)   În cazul în care nu sunt adoptate măsuri corective sau acestea nu au efectul cerut, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage certificatele de examinare UE de tip sau aprobările sistemului calității, după caz.

Articolul 35

Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate

Statele membre se asigură că este disponibilă o procedură de recurs împotriva deciziilor organismelor notificate.

Articolul 36

Obligații de informare în sarcina organismelor notificate

(1)   Organismele notificate informează autoritatea de notificare în legătură cu:

(a)

orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a unui certificat de examinare UE de tip sau a unei aprobări a sistemului calității în conformitate cu cerințele din anexele III și IV;

(b)

orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării;

(c)

orice cerere de informații cu privire la activități de evaluare a conformității, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței;

(d)

la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și de subcontractare.

(2)   Organismele notificate oferă, în conformitate cu cerințele din anexele III și IV, celorlalte organisme notificate în conformitate cu prezenta directivă, care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității, vizând aceleași categorii de echipamente radio, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.

(3)   Organismele notificate își îndeplinesc obligațiile de informare în conformitate cu anexele III și IV.

Articolul 37

Schimbul de experiență

Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea.

Articolul 38

Coordonarea organismelor notificate

Comisia se asigură că este pusă în aplicare și utilizată corect o coordonare și cooperare corespunzătoare între organismele notificate în temeiul prezentei directive, sub forma unui grup sectorial al organismelor notificate.

Statele membre se asigură că organismele notificate de acestea participă la activitatea grupului respectiv, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.

CAPITOLUL V

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI UNIUNII, CONTROLUL ECHIPAMENTELOR RADIO CARE INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCEDURA DE SALVGARDARE LA NIVELUL UNIUNII

Articolul 39

Supravegherea pieței Uniunii și controlul echipamentelor radio care intră pe piața Uniunii

Articolul 15 alineatul (3) și articolele 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică echipamentelor radio.

Articolul 40

Procedura aplicabilă echipamentelor radio care prezintă un risc la nivel național

(1)   În cazul în care au motive suficiente să creadă că echipamentele radio care intră sub incidența prezentei directive prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau pentru alte aspecte referitoare la protecția interesului public care intră sub incidența prezentei directive, autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru fac o evaluare cu privire la echipamentele radio în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar.

În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței constată că echipamentele radio nu respectă cerințele stabilite în prezenta directivă, ele solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate pentru a aduce echipamentele radio în conformitate cu respectivele cerințe, să retragă echipamentele radio de pe piață sau să le recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea.

Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință.

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la al doilea paragraf de la prezentul alineat.

(2)   În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că nonconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, ele informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au impus operatorului economic.

(3)   Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate acțiunile corective adecvate pentru toate echipamentele radio vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în Uniune.

(4)   În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) paragraful al doilea, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a echipamentelor radio pe piața națională, pentru a retrage echipamentele radio de pe piață sau a le rechema.

Autoritățile de supraveghere a pieței informează Comisia și celelalte state membre fără întârziere cu privire la astfel de măsuri.

(5)   Informațiile menționate la alineatul (4) al doilea paragraf includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica echipamentele radio neconforme, originea echipamentelor radio, natura nonconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă nonconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:

(a)

echipamentele radio nu îndeplinesc cerințele esențiale relevante menționate la articolul 3; sau

(b)

există deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 16 care conferă prezumția de conformitate.

(6)   Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și informațiile suplimentare referitoare la nonconformitatea echipamentelor radio în cauză, aflate la dispoziția lor, și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională adoptată.

(7)   În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4) al doilea paragraf, niciun stat membru sau Comisia nu a ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura este considerată justificată.

(8)   Statele membre se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea echipamentelor radio de pe piață, în legătură cu echipamentele radio în cauză.

Articolul 41

Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii

(1)   În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 40 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că măsura națională este contrară legislației Uniunii, Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu.

Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți).

(2)   În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că echipamentele radio neconforme sunt retrase sau rechemate de pe piețele lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura respectivă.

(3)   În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar nonconformitatea echipamentelor radio este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 40 alineatul (5) litera (b) din prezenta directivă, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

Articolul 42

Echipamente radio conforme care prezintă un risc

(1)   În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 40 alineatul (1), un stat membru constată că, deși este în conformitate cu prezenta directivă, un echipament radio prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau pentru alte aspecte privind protecția interesului public specificate în prezenta directivă, acesta solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că echipamentul radio în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage echipamentul radio de pe piață sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de statul membru în cauză.

(2)   Operatorul economic garantează că sunt întreprinse acțiuni corective pentru toate echipamentele radio vizate pe care le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.

(3)   Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentele radio respective, originea și lanțul de furnizare al echipamentelor radio, natura riscului implicat, precum și natura și durata măsurilor naționale adoptate.

(4)   Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și evaluează măsurile naționale luate. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dacă măsura națională este sau nu justificată, și, după caz, propune măsuri adecvate.

Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf din prezentul alineat se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 45 alineatul (3).

Din motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător referitoare la protecția sănătății și siguranței persoanelor, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura menționată la articolul 45 alineatul (4).

(5)   Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți).

Articolul 43

Nonconformitatea formală

(1)   Fără a aduce atingere articolului 40, un stat membru solicită operatorului economic relevant să pună capăt nonconformității respective în cazul în care constată una dintre situațiile următoare:

(a)

marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a articolului 20 din prezenta directivă;

(b)

marcajul CE nu a fost aplicat;

(c)

numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care se utilizează procedura de evaluare a conformității menționată în anexa IV, a fost aplicat prin încălcarea articolului 20 sau nu a fost aplicat;

(d)

declarația UE de conformitate nu a fost întocmită;

(e)

declarația UE de conformitate nu a fost întocmită corect;

(f)

documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;

(g)

informațiile menționate la articolul 10 alineatul (6) sau alineatul (7) sau la articolul 12 alineatul (3) lipsesc, sunt false sau sunt incomplete;

(h)

informațiile privind utilizarea prevăzută a echipamentelor radio, declarația UE de conformitate sau restricțiile de utilizare prevăzute la articolul 10 alineatele (8), (9) și (10) nu însoțesc echipamentele radio;

(i)

cerințele privind identificarea operatorilor economici prevăzute la articolul 15 nu sunt îndeplinite;

(j)

nonconformitatea cu articolul 5.

(2)   În cazul în care nonconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio corespunzătoare sau pentru a se asigura că acestea sunt rechemate sau retrase de pe piață.

CAPITOLUL VI

ACTE DELEGATE, ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE ȘI COMITETUL

Articolul 44

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf, la articolul 4 alineatul (2) și la articolul 5 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 11 iunie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf, la articolul 4 alineatul (2) și la articolul 5 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3) al doilea paragraf, al articolului 4 alineatul (2) și al articolului 5 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 45

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de către Comitetul pentru evaluarea conformității și supravegherea pieței telecomunicațiilor. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(4)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.

(5)   Comitetul este consultat de către Comisie cu privire la orice aspect pentru care se impune consultarea experților din domeniu în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 sau al oricărui act din legislația Uniunii.

Comitetul poate, de asemenea, examina orice alt aspect privind punerea în aplicare a prezentei directive, semnalat fie de către președinte, fie de către un reprezentant al unui stat membru, în conformitate cu regulamentul său de procedură.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 46

Sancțiuni

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării de către operatorii economici a dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Astfel de norme pot include sancțiuni penale pentru încălcări grave.

Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Articolul 47

Revizuirea și raportarea

(1)   Statele membre transmit Comisiei rapoarte periodice privind aplicarea prezentei directive, până la 12 iunie 2017 și, ulterior, cel puțin o dată la doi ani. Rapoartele conțin o prezentare a activităților de supraveghere a pieței efectuate de către statele membre și oferă informații pentru a stabili dacă și în ce măsură conformitatea cu cerințele prezentei directive a fost atinsă, inclusiv în special cerințele privind identificarea operatorilor economici.

(2)   Comisia revizuiește punerea în aplicare a prezentei directive și transmite un raport Parlamentului European și Consiliului cel târziu până la 12 iunie 2018 și, ulterior, la fiecare cinci ani. Acest raport se referă la progresele înregistrate în elaborarea standardelor relevante, precum și la orice problemă care a apărut, eventual, în cursul aplicării. Acesta conține și un rezumat al activităților Comitetului pentru evaluarea conformității și supravegherea pieței telecomunicațiilor și evaluează progresul înregistrat în realizarea unei piețe concurențiale deschise a echipamentelor radio la nivelul Uniunii și analizează posibilitățile de dezvoltare a cadrului de reglementare prevăzut pentru punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune a echipamentelor radio astfel încât:

(a)

să se asigure că pentru toate echipamentele radio a fost stabilit un sistem coerent la nivelul Uniunii;

(b)

să permită convergența sectoarelor de telecomunicații, audiovizual și de tehnologie a informației;

(c)

să permită armonizarea măsurilor de reglementare la nivel internațional;

(d)

să atingă un nivel ridicat de protecție a consumatorilor;

(e)

să garanteze că echipamentele radio sunt interoperabile cu accesoriile, în special cu încărcătoarele comune;

(f)

în cazul în care echipamentele radio sunt dotate cu afișaj integral, să permită afișarea informațiilor solicitate pe afișajul integral.

Articolul 48

Dispoziții tranzitorii

Statele membre nu împiedică, în ceea ce privește aspectele acoperite de prezenta directivă, punerea la dispoziție pe piață sau punerea în funcțiune a echipamentelor radio care fac obiectul prezentei directive care este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii aplicabilă înainte de 13 iunie 2016 și care au fost introduse pe piață înainte de 13 iunie 2017.

Articolul 49

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică până la 12 iunie 2016, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată textele acestor măsuri Comisiei.

Statele membre aplică respectivele măsuri de la 13 iunie 2016.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. De asemenea, ele conțin o declarație conform căreia trimiterile la actualele legi, regulamente și norme administrative abrogate prin prezenta directivă se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri și modul în care este formulată declarația respectivă.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 50

Abrogare

Directiva 1999/5/CE se abrogă cu începere de la 13 iunie 2016.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VIII.

Articolul 51

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă întră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 52

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 16 aprilie 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 133, 9.5.2013, p. 58.

(2)  Poziția Parlamentului European din 13 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014.

(3)  Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora (JO L 91, 7.4.1999, p. 10).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

(5)  Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (JO L 218, 13.8.2008, p. 82).

(6)  Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (JO L 96, 29.3.2014, p. 357).

(7)  Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (JO L 96, 29.3.2014, p. 79).

(8)  Directiva 2008/63/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 privind concurența pe piețele echipamentelor terminale pentru telecomunicații (JO L 162, 21.6.2008, p. 20).

(9)  Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 204, 21.7.1998, p. 37).

(10)  Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

(11)  Decizia 2007/344/CE a Comisiei din 16 mai 2007 privind disponibilitatea armonizată a informațiilor referitoare la utilizarea spectrului de frecvențe radio în cadrul Comunității (JO L 129, 17.5.2007, p. 67).

(12)  Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

(13)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(14)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.

(15)  Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (directivă-cadru) (JO L 108, 24.4.2002, p. 33).


ANEXA I

ECHIPAMENTE CARE NU SUNT REGLEMENTATE DE PREZENTA DIRECTIVĂ

1.

Echipamentele radio utilizate de radioamatori în sensul articolului 1 definiția 56 din Regulamentul de radiocomunicații al Uniunii internaționale de telecomunicații (UIT), cu condiția ca echipamentele să nu fie puse la dispoziție pe piață.

Următoarele echipamente sunt considerate ca nefiind puse la dispoziție pe piață:

(a)

kituri radio destinate montării și utilizării de către radioamatori;

(b)

echipamente radio modificate de radioamatori pentru uz propriu;

(c)

echipamente construite de radioamatori acționând individual în scopuri științifice și experimentale în cadrul activității de radioamator.

2.

Echipamentele maritime care intră sub incidența Directivei 96/98/CE a Consiliului (1).

3.

Produse aeronautice, piese și dispozitive care intră în domeniul de aplicare al articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

4.

Kituri de evaluare construite la comandă, destinate profesioniștilor, care urmează să fie folosite exclusiv în instalații de cercetare și dezvoltare în aceste scopuri.


(1)  Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentul maritim (JO L 46, 17.2.1997, p. 25).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (JO L 79, 19.3.2008, p. 1).


ANEXA II

MODULUL A DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII

CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI

1.   Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 din prezenta anexă și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că echipamentele radio în cauză satisfac cerințele esențiale stabilite la articolul 3.

2.   Documentația tehnică

Producătorul redactează documentația tehnică în conformitate cu articolul 21.

3.   Fabricare

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentelor radio cu documentația tehnică menționată la punctul 2 al prezentei anexe și cu cerințele esențiale relevante menționate la articolul 3.

4.   Marcajul CE și declarația UE de conformitate

4.1.

Producătorul aplică marcajul CE în conformitate cu articolele 19 și 20 pe fiecare echipament radio care satisface cerințele aplicabile din prezenta directivă.

4.2.

Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare tip de echipament radio și o păstrează în documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor radio. Declarația UE de conformitate identifică produsul pentru care a fost întocmită.

O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.

5.   Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului stabilite la punctul 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.


ANEXA III

MODULELE B ȘI C DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII

EXAMINAREA UE DE TIP ȘI CONFORMITATEA DE TIP BAZATA PE CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI

Atunci când se face trimitere la prezenta anexă, procedura de evaluare a conformității respectă modulele B (examinarea UE de tip) și C (conformitatea de tip bazată pe controlul intern al producției) din prezenta anexă.

Modulul B

Examinarea UE de tip

1.   Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează desenul tehnic al echipamentelor radio și verifică desenul tehnic al echipamentelor radio și atestă că acesta corespunde cerințelor esențiale stabilite la articolul 3.

2.   Examinarea UE de tip se efectuează prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al echipamentelor radio prin examinarea documentației tehnice și a documentației suplimentare prevăzute la punctul 3, fără examinarea unui eșantion (tip de model).

3.   Producătorul trebuie să înainteze o cerere de examinare UE de tip către un singur organism notificat ales de el.

Cererea cuprinde:

(a)

numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa acestuia;

(b)

o declarație scrisă care să specifice că aceeași cerere nu a fost înaintată unui alt organism notificat;

(c)

documentația tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea conformității echipamentelor radio cu cerințele aplicabile ale prezentei directive și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și exploatarea echipamentelor radio. Documentația tehnică cuprinde, oricând este cazul, elementele menționate în anexa V;

(d)

documente justificative privind caracterul adecvat al soluției proiectului tehnic. Aceste documente justificative menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele relevante armonizate nu au fost aplicate sau nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului, sau de un alt laborator de testare în numele producătorului și pe răspunderea acestuia.

4.   Organismul notificat examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al desenului tehnic al echipamentelor radio.

5.   Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse conform punctului 4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor specificate la punctul 8, organismul notificat poate divulga conținutul raportului, integral sau parțial, numai cu acordul producătorului.

6.   În cazul în care tipul satisface cerințele prezentei directive care se aplică echipamentelor radio în cauză, organismul notificat emite pentru producător un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, aspectele cerințelor esențiale vizate de examinare, condițiile (în cazul în care există) pentru valabilitatea sa și datele necesare pentru identificarea tipului evaluat. Certificatul de examinare UE de tip poate avea atașată una sau mai multe anexe.

Certificatul de examinare UE de tip și anexele acestuia conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu tipul examinat a echipamentelor radio fabricate și care permit controlul în utilizare.

În cazul în care tipul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentei directive, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, motivând refuzul său în mod amănunțit.

7.   Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei directive și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul.

Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului aprobat, care pot influența conformitatea echipamentelor radio cu cerințele esențiale din prezenta directivă sau cu condițiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară sub forma unui supliment la certificatul original de examinare UE de tip.

8.   Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip și/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a oricăror completări la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu astfel de certificate și/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.

Fiecare organism notificat informează statele membre despre certificatele de examinare UE de tip eliberate și/sau suplimentele la acestea în cazurile în care standardele armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nu au fost aplicate sau nu au fost aplicate în întregime. Statele membre, Comisia și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a suplimentelor acestora. La cerere, statele membre și Comisia pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și suplimentelor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzând documentația depusă de producător pentru o perioadă de 10 ani de la evaluarea echipamentelor radio sau până la expirarea valabilității certificatului respectiv.

9.   Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale o copie a certificatului de examinare UE de tip, inclusiv anexele și suplimentele sale, împreună cu documentația tehnică, timp de 10 ani de la data introducerii pe piață a echipamentelor radio.

10.   Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la punctul 3 și poate îndeplini obligațiile menționate la punctele 7 și 9, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

Modulul C

Conformitatea de tip bazată pe controlul intern al producției

1.   Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 3 și garantează și declară că echipamentul radio în cauză este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și satisface cerințele prezentei directive care se aplică acestuia.

2.   Fabricare

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentelor radio fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele prezentei directive care se aplică acestuia.

3.   Marcajul CE și declarația UE de conformitate

3.1.

Producătorul aplică marcajul CE în conformitate cu articolele 19 și 20 pe fiecare echipament radio care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentei directive.

3.2.

Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare tip de echipament radio și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor radio. Declarația UE de conformitate identifică tipul de echipamente radio pentru care a fost întocmită.

O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante la cerere.

4.   Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului stabilite la punctul 3 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.


ANEXA IV

MODULUL H DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII

CONFORMITATEA BAZATĂ PE ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂȚII

1.   Conformitatea bazată pe asigurarea calității totale este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 5 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă faptul că echipamentul radio în cauză satisface cerințele prezentei directive care se aplică acestuia.

2.   Fabricare

Producătorul operează un sistem al calității aprobat pentru proiectarea, fabricarea și inspecția finală a echipamentelor radio și testarea echipamentelor radio în cauză, astfel cum se specifică la punctul 3 și se supune supravegherii specificate la punctul 4.

3.   Sistemul de calitate

3.1.

Producătorul prezintă organismului notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru echipamentul radio în cauză.

Cererea cuprinde:

(a)

numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa acestuia;

(b)

documentația tehnică pentru fiecare tip de echipament radio care urmează a fi fabricate; documentația tehnică cuprinde, oricând este cazul, elementele menționate în anexa V;

(c)

documentația referitoare la sistemul de calitate; și

(d)

o declarație scrisă potrivit căreia aceeași cerere nu a mai fost înaintată și altui organism notificat.

3.2.

Sistemul de calitate asigură conformitatea echipamentului radio cu cerințele prezentei directive care i se aplică.

Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător trebuie să fie documentate în mod sistematic și ordonat, sub formă de reguli, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația sistemului calității trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor calității.

Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată a următoarelor elemente:

(a)

obiectivele de calitate și structura organizațională, responsabilitățile și atribuțiile conducerii referitoare la concepția și calitatea produsului;

(b)

specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care vor fi aplicate și, atunci când standardele armonizate relevante nu vor fi aplicate în întregime, mijloacele care sunt utilizate pentru ca cerințele esențiale ale prezentei directive care se aplică echipamentelor radio să fie respectate;

(c)

tehnicile de control și verificare a proiectării, procesele și acțiunile sistematice folosite pentru proiectarea echipamentelor radio de tipul echipamentelor radio în cauză;

(d)

tehnicile, procesele și acțiunile sistematice corespunzătoare de fabricație, control al calității și asigurare a calității care vor fi utilizate;

(e)

controalele și testele care vor fi efectuate înainte, în timpul și după fabricație, cu indicarea frecvenței cu care au loc;

(f)

documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele referitoare la calificarea personalului implicat etc.;

(g)

a mijloacelor de supraveghere care permit obținerea proiectului și a calității necesare a produsului și a funcționării eficiente a sistemului calității.

3.3.

Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctul 3.2.

Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.

Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul echipamentelor radio relevante și al tehnologiei echipamentelor radio în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile din prezenta directivă. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 3.1 litera (b) pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele aplicabile ale prezentei directive și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele respective.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia este informat cu privire la decizie.

Notificarea cuprinde concluziile auditului și decizia de evaluare, motivată corespunzător.

3.4.

Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat și să îl mențină corespunzător și eficient.

3.5.

Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice modificare pe care intenționează să o aducă sistemului calității.

Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat va continua să satisfacă cerințele menționate la punctul 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.

El notifică producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia motivată privind evaluarea.

4.   Supravegherea care intră în responsabilitatea organismului notificat

4.1.

Scopul supravegherii este de a avea certitudinea că producătorul își îndeplinește în mod corespunzător obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.

4.2.

Producătorul permite accesul organismului notificat, în scopul evaluării, la locurile unde își desfășoară activitatea de producție, control, testare și depozitare și îi furnizează toate informațiile necesare, în special:

(a)

documentația sistemului calității;

(b)

înregistrările calității, astfel cum sunt prevăzute în partea sistemului calității destinată proiectării, ca de exemplu, rezultate ale analizelor, calculelor, încercărilor etc.;

(c)

înregistrările referitoare la calitate prevăzute în secțiunea fabricație din cadrul sistemului calității, cum ar fi rapoartele de control și informațiile referitoare la teste, precum și date de calibrare, rapoarte referitoare la calificarea personalului etc.

4.3.

Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează un raport de audit producătorului.

4.4.

În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. Pe durata acestor vizite organismul notificat, dacă este necesar, poate efectua încercări ale echipamentelor radio sau dispune efectuarea acestora, pentru a verifica dacă sistemul de calitate funcționează corect. El îi furnizează producătorului un raport al vizitei și, dacă au fost realizate încercări, un raport de încercare.

5.   Marcajul CE și declarația UE de conformitate

5.1.

Producătorul aplică marcajul CE în conformitate cu articolele 19 și 20 și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare echipament radio care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 3.

5.2.

Producătorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru fiecare tip de echipament radio și o pune la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor radio. Declarația UE de conformitate identifică tipul de echipamente radio pentru care a fost întocmită.

O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante la cerere.

6.   Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a echipamentelor radio:

(a)

documentația tehnică menționată la punctul 3.1;

(b)

documentația privind sistemul de calitate prevăzută la punctul 3.1;

(c)

modificarea menționată la punctul 3.5, astfel cum a fost aprobată;

(d)

deciziile și rapoartele din partea organismului notificat menționate la punctele 3.5, 4.3 și 4.4.

7.   Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemului calității emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate cu privire la aprobările sistemului calității pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, cu privire la aprobările sistemului calității pe care le-a emis.

8.   Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului menționate la punctele 3.1, 3.5, 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.


ANEXA V

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI TEHNICE

Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:

(a)

o descriere generală a echipamentelor radio, incluzând:

(i)

fotografii sau ilustrații care prezintă caracteristici externe, marcarea și dispunerea internă;

(ii)

versiunile de software sau firmware care afectează conformitatea cu cerințele esențiale;

(iii)

informații pentru utilizatori și instrucțiunile de instalare;

(b)

proiectul de execuție, desenele de fabricație și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor și alte date relevante;

(c)

descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea desenelor și a schemelor menționate anterior și a funcționării echipamentelor radio;

(d)

o listă a standardelor armonizate aplicate integral sau parțial ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care respectivele standarde armonizate nu au fost aplicate, descrieri ale soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale stabilite la articolul 3, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În eventualitatea unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;

(e)

o copie a declarației UE de conformitate;

(f)

în cazul în care a fost aplicat modulul de evaluare a conformității din anexa III, o copie a certificatului de examinare UE de tip și a anexelor la acesta, astfel cum au fost transmise de organismul notificat în cauză;

(g)

rezultatele calculelor de proiectare efectuate, ale examinărilor efectuate și alte elemente similare relevante;

(h)

rapoartele de testare;

(i)

o explicație referitoare la respectarea cerinței de la articolul 10 alineatul (2) și la includerea sau nu a informațiilor de pe ambalaj în conformitate cu articolul 10 alineatul (10).


ANEXA VI

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE (NR. XXX) (1)

1.

Echipamentele radio (numărul produsului, al tipului, al lotului sau numărul de serie):

2.

Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat:

3.

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

4.

Obiectul declarației (identificare a echipamentelor radio permițând trasabilitatea; poate include o imagine color suficient de clară în cazul în care acest lucru este necesar pentru identificarea echipamentelor radio):

5.

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

 

Directiva 2014/53/UE

 

După caz, alte acte din legislația de armonizare a Uniunii

6.

Trimiterile la standardele armonizate relevante folosite sau trimiterile la alte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea. Referințele sunt enumerate împreună cu numerele de identificare și cu versiunea acestora precum și cu data eliberării, după caz:

7.

După caz, organismul notificat … (denumire, număr) ... a efectuat … (descrierea intervenției) și a emis certificatul de examinare UE de tip: …

8.

După caz, o descriere a accesoriilor și componentelor, inclusiv a produselor software, care permit echipamentelor radio să funcționeze corespunzător și care sunt incluse în declarația de conformitate:

9.

Informații suplimentare:

 

Semnat pentru și în numele: …

 

(locul și data emiterii):

 

(numele, funcția) (semnătura):


(1)  Atribuirea unui număr declarației UE de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.


ANEXA VII

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Declarația UE de conformitate simplificată prevăzută la articolul 10 alineatul (9) include:

 

Prin prezenta, [denumirea producătorului] declară că tipul de echipamente radio [desemnarea tipului de echipamente radio] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

 

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:


ANEXA VIII

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 1999/5/CE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3 alineatele (1) și (2)

Articolul 3 alineatele (1) și (2)

Articolul 3 alineatul (3) și articolul 15a

Articolul 3 alineatul (3), cu excepția articolului 3 alineatul (3) litera (i), și articolul 44

Articolul 4 alineatul (1) și articolele 13-15

Articolul 8 și articolul 45

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 16

Articolul 5 alineatele (2) și (3)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 10 alineatele (8), (9) și (10)

Articolul 6 alineatul (4)

Articolul 7 alineatele (1) și (2)

Articolul 7

Articolul 7 alineatele (3), (4) și (5)

Articolul 8 alineatele (1) și (2)

Articolul 9

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 9

Articolele 39-43

Articolul 10

Articolul 17

Articolul 11

Articolele 22-38

Articolul 12

Articolele 19 și 20 și articolul 10 alineatele (6) și (7)

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 47

Articolul 18

Articolul 48

Articolul 19

Articolul 49

Articolul 20

Articolul 50

Articolul 21

Articolul 51

Articolul 22

Articolul 52

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

Anexa III

Anexa V

Anexa IV

Anexa VI

Articolul 26

Anexa VII punctele 1-4

Articolele 19 și 20

Anexa VII punctul 5

Articolul 10 alineatul (10)


DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul European consideră că doar dacă și în măsura în care actele de punere în aplicare în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 sunt discutate în cadrul reuniunilor comitetelor, acestea din urmă pot fi considerate comitete de comitologie în sensul menționat în anexa I la Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. Prin urmare, reuniunile comitetelor intră sub incidența punctului 15 din acordul-cadru dacă și în măsura în care sunt discutate alte chestiuni.