29.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 127/129


DIRECTIVA 2014/46/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 3 aprilie 2014

de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Inspecția tehnică este o parte componentă a unui regim mai larg care asigură menținerea vehiculelor într-o stare sigură și acceptabilă din punct de vedere al mediului pe parcursul utilizării acestora. Regimul respectiv ar trebui să prevadă inspecții tehnice periodice ale vehiculelor și controale tehnice în trafic ale vehiculelor utilizate la activități de transport rutier comercial, precum și dispoziții privind o procedură de înmatriculare a vehiculelor pentru a permite suspendarea autorizării de a folosi în traficul rutier un vehicul care constituie un risc imediat pentru siguranța rutieră.

(2)

Înmatricularea unui vehicul implică autorizarea administrativă a utilizării acestuia în traficul rutier. Directiva 1999/37/CE a Consiliului (3) se aplică numai pentru înmatricularea unui vehiculul. Cu toate acestea, în special în cazurile în care utilizarea unui vehicul pe drumurile publice ar crea un risc din cauza stării tehnice a vehiculului, ar trebui să fie posibilă suspendarea autorizării de utilizare a vehiculului respectiv pentru o anumită perioadă de timp. Pentru a reduce sarcina administrativă care rezultă în urma suspendării autorizării, nu ar trebui să fie necesară trecerea printr-un nou proces de înmatriculare atunci când suspendarea este ridicată.

(3)

Ar trebui introdusă obligația de anulare definitivă a unei înmatriculări a unui vehicul notificat ca fiind considerat vehicul scos din uz în conformitate cu Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4). Statele membre pot stabili, în dreptul intern, și alte motive de anulare a înmatriculării unui vehicul.

(4)

Chiar dacă o înmatriculare este anulată, ar trebui să fie posibilă păstrarea unor informații referitoare la înmatricularea respectivă.

(5)

Pentru a reduce sarcinile administrative și a facilita schimbul de informații între statele membre, informațiile legate de vehicule ar trebui înregistrate în format electronic.

(6)

Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice un stat membru să considere baza de date electronică gestionată de autoritățile sale competente drept principala sursă de informații referitoare la un vehicul înmatriculat pe teritoriul său. Statele membre ar trebui să poată utiliza o rețea electronică care să includă date din bazele de date electronice naționale pentru a facilita schimbul de informații.

(7)

În cazurile în care în cursul unei inspecții tehnice s-au constatat deficiențe periculoase și autorizarea de utilizare a unui vehicul în trafic a fost suspendată, această suspendare ar trebui înregistrată până când vehiculul trece o nouă inspecție tehnică.

(8)

În vederea actualizării punctului II.4 liniuța a doua și a punctului III.1.A litera (b) din anexa I și din anexa II la Directiva 1999/37/CE în cazul extinderii Uniunii, precum și în vederea actualizării punctului II.6 din anexa I privind datele neobligatorii în cazul modificării definițiilor sau a conținutului certificatelor de conformitate în cadrul legislației Uniunii privind omologarea de tip, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. În momentul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia ar trebui să garanteze transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor pertinente către Parlamentul European și Consiliu.

(9)

Prin urmare, Directiva 1999/37/CE ar trebui prin urmare să fie modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificarea Directivei 1999/37/CE

Directiva 1999/37/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta directivă se aplică documentelor de înmatriculare a vehiculelor emise de statele membre.”

2.

La articolul 2 se adaugă următoarele litere:

„(e)

«suspendare» înseamnă o perioadă de timp limitată în care un vehicul nu este autorizat de un stat membru să fie utilizat în traficul rutier, la încheierea căreia, în cazul în care motivele suspendării nu se mai aplică, utilizarea acestuia poate fi din nou autorizată, fără a implica un nou proces de înmatriculare;

(f)

«anularea certificatului de înmatriculare» înseamnă anularea autorizării acordate de un stat membru pentru ca un vehicul să fie utilizat în traficul rutier.”

3.

La articolul 3 se adaugă următoarele alineate:

„(4)   Statele membre înregistrează în format electronic datele referitoare la toate vehiculele înmatriculate pe teritoriul lor. Aceste date includ:

(a)

toate elementele obligatorii specificate în anexa I punctul II.5, precum și elementele de la punctele II.6 (J) și II.6 (V.7) și (V.9) din anexa respectivă, atunci când aceste date sunt disponibile;

(b)

alte date neobligatorii enumerate în anexa I sau date din certificatul de conformitate astfel cum este prevăzut în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*), atunci când acest lucru este posibil;

(c)

rezultatul inspecțiilor tehnice periodice obligatorii în conformitate cu Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului (**) și perioada de valabilitate a certificatului de inspecție tehnică.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul prezentei directive este efectuată în conformitate cu Directivele 95/46/CE (***) și 2002/58/CE (****) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

(5)   Datele tehnice privind vehiculele sunt puse la dispoziția autorităților competente sau a centrelor de inspecție tehnică în scopul efectuării inspecțiilor tehnice periodice. Statele membre pot limita utilizarea și divulgarea acestor date de către centrele de inspecție în vederea evitării utilizării necorespunzătoare a acestora.

(*)  Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (JO L 263, 9.10.2007, p. 1)."

(**)  Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a Directivei 2009/40/CE (JO L 127, 29.4.2014, p. 51)."

(***)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31)."

(****)  Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).”"

4.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 3a

(1)   În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru este notificată că o inspecție tehnică periodică arată că autorizarea de a utiliza un anumit vehicul în traficul rutier a fost suspendată în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2014/45/UE, suspendarea se înregistrează electronic și se efectuează o inspecție tehnică suplimentară.

Suspendarea rămâne în vigoare până când vehiculul trece o nouă inspecție tehnică. În urma finalizării cu succes a inspecției tehnice, autoritatea competentă reautorizează fără întârziere utilizarea vehiculului în traficul rutier. Nu este necesară o nouă procedură de înmatriculare.

Statele membre sau autoritățile lor competente pot adopta măsuri pentru a facilita reefectuarea inspecției unui vehicul a cărui autorizare de utilizare în traficul rutier a fost suspendată. Măsurile respective pot include acordarea autorizației de a circula pe drumurile publice între un loc de reparație și un centru de inspecție în scopul efectuării unei inspecții tehnice.

(2)   Statul membru poate permite titularului certificatului de înmatriculare să prezinte autorității competente o cerere de transfer a înmatriculării către noul proprietar al vehiculului.

(3)   În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru este notificată că un vehicul a fost considerat vehicul scos din uz în conformitate cu Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*****), certificatul de înmatriculare se anulează definitiv și această informație se înscrie în registrul său electronic.

(*****)  Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (JO L 269, 21.10.2000, p. 34).”"

5.

La articolul 5 se adaugă următorul alineat:

„(3)   Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (4) și articolului 8 alineatul (3) din Directiva 2014/45/UE, statele membre recunosc, în principiu, valabilitatea certificatului de inspecție tehnică în cazul în care se schimbă proprietarul unui vehicul și acesta deține dovada valabilă a efectuării unei inspecții tehnice periodice.”

6.

Articolele 6 și 7 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 6

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7 în vederea modificării:

punctului II.4 liniuța a doua și punctului III.1.A litera (b) din anexa I și din anexa II, în cazul extinderii Uniunii;

punctului II.6 din anexa I privind datele neobligatorii în cazul modificării definițiilor sau a conținutului certificatelor de conformitate în cadrul legislației Uniunii privind omologarea de tip.

Articolul 7

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 19 mai 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 6 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competențelor precizate în decizia respectivă. Aceasta produce efecte începând cu ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au exprimat obiecții în termen de două luni de la notificarea respectivului act către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestei perioade, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu au obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

7.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Statele membre își acordă asistență reciprocă la punerea în aplicare a prezentei directive. Statele membre pot face schimb de informații atât la nivel bilateral cât și la nivel multilateral, în special în scopul de a verifica, înaintea înmatriculării unui vehicul, statutul legal al acestuia, dacă este cazul, în statul membru în care a fost înmatriculat anterior. Această verificare poate, în special, presupune utilizarea unei rețele electronice care să includă date din bazele de date electronice naționale pentru a facilita schimbul de informații.”

8.

La punctul II.6 din anexa I se adaugă următorul punct:

„(X)

dovada trecerii inspecției tehnice, data următoarei inspecții tehnice sau expirarea certificatului actual.”

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 20 mai 2017, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică măsurile respective de la 20 mai 2018.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 3 aprilie 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 44, 15.2.2013, p. 128.

(2)  Poziția Parlamentului European din 11 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 24 martie 2014.

(3)  Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (JO L 138, 1.6.1999, p. 57).

(4)  Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (JO L 269, 21.10.2000, p. 34).