20.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 82/20


DIRECTIVA 2014/44/UE A COMISIEI

din 18 martie 2014

de modificare a anexelor I, II și III la Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate și de abrogare a Directivei 74/150/CEE (1), în special articolul 19 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2003/37/CE stabilește sistemul de omologare de tip a tractoarelor agricole și forestiere, aliniindu-l la normele privind omologarea de tip a autovehiculelor.

(2)

Directiva 2000/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2000 privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele pentru tractoare agricole și forestiere și de modificare a Directivei 74/150/CEE a Consiliului (2) este una dintre directivele speciale în cadrul sistemului de omologare instituit prin Directiva 2003/37/CE. Directiva 2000/25/CE a fost modificată pentru a include mai multe modificări la directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (3) în ceea ce privește adaptarea la progresul tehnic, introducerea de noi etape de emisii, introducerea de proceduri de omologare de tip alternative și punerea în aplicare a mecanismelor de flexibilitate.

(3)

Pentru a lua în considerare aceste modificări ale Directivei 2000/25/CE, dispozițiile administrative corespunzătoare din Directiva 2003/37/CE ar trebui să fie actualizate.

(4)

Prin urmare, anexele I, II și III la Directiva 2003/37/CE ar trebui modificate în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului instituit prin articolul 20 alineatul (1) din Directiva 2003/37/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele I, II și III la Directiva 2003/37/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 2015. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele relevante ale acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 171, 9.7.2003, p. 1.

(2)  JO L 173, 12.7.2000, p. 1.

(3)  JO L 59, 27.2.1998, p. 1.


ANEXĂ

Anexele I, II și III la Directiva 2003/37/CE se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I, modelul A se modifică după cum urmează:

(a)

secțiunea 3.2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„3.2.2.   Măsuri luate împotriva poluării aerului

3.2.2.1.

Dispozitiv de reciclare a gazelor de carter: da/nu (1)

3.2.2.2.

Dispozitive antipoluare suplimentare (în cazul în care există și nu se încadrează la altă rubrică)

3.2.2.2.1.

Convertizor catalitic: da/nu (1)

3.2.2.2.1.1.

Marca (mărcile): …

3.2.2.2.1.2.

Tip (tipuri): …

3.2.2.2.1.3.

Numărul de convertizoare catalitice și de elemente …

3.2.2.2.1.4.

Dimensiunile și volumul convertizorului (convertizoarelor) catalitic(e): …

3.2.2.2.1.5.

Tipul de acțiune catalitică: …

3.2.2.2.1.6.

Cantitatea totală de metale prețioase: …

3.2.2.2.1.7.

Concentrația relativă: …

3.2.2.2.1.8.

Substrat (structură și material): …

3.2.2.2.1.9.

Densitatea celulei: …

3.2.2.2.1.10.

Tipul de carcasă pentru convertizorul (convertizoarele) catalitic(e): …

3.2.2.2.1.11.

Amplasamentul convertizorului (convertizoarelor) catalitic(e) și distanța (distanțele) minimă (minime)/maximă (maxime) față de motor: …

3.2.2.2.1.12.

Gama normală de funcționare (K): …

3.2.2.2.1.13.

Reactiv consumabil (după caz): …

3.2.2.2.1.13.1.

Tipul și concentrația reactivului necesar pentru acțiunea catalitică: …

3.2.2.2.1.13.2.

Temperaturile normale de funcționare ale reactivului: …

3.2.2.2.1.13.3.

Standardul internațional (după caz): …

3.2.2.2.1.14.

Detector de NOX: da/nu (1)

3.2.2.2.2.

Senzor de oxigen: da/nu (1)

3.2.2.2.2.1.

Marca (mărcile): …

3.2.2.2.2.2.

Tip: …

3.2.2.2.2.3.

Amplasament: …

3.2.2.2.3.

Injecție de aer: da/nu (1)

3.2.2.2.3.1.

Tip (aer pulsat, pompă de aer etc.): …

3.2.2.2.4.

Recircularea gazului de evacuare (RGE): da/nu (1)

3.2.2.2.4.1.

Caracteristici (răcit/nerăcit, presiune înaltă/presiune joasă etc.): …

3.2.2.2.5.

Filtru de particule: da/nu (1)

3.2.2.2.5.1.

Dimensiunile și capacitatea filtrului de particule poluante: …

3.2.2.2.5.2.

Tipul și structura filtrului de particule poluante: …

3.2.2.2.5.3.

Amplasamentul (amplasamentele) și distanța (distanțele) maximă (maxime)/minimă (minime) față de motor: …

3.2.2.2.5.4.

Metoda sau sistemul de regenerare, descrierea și/sau schița acestuia: …

3.2.2.2.5.5.

Temperaturile (K) și presiunile (kPa) normale de funcționare: …

3.2.2.2.6.

Alte sisteme: da/nu (1)

3.2.2.2.6.1.

Descriere și funcționare: …”;

(b)

secțiunea 3.2.4 se înlocuiește cu următorul text:

„3.2.4.   Reglarea distribuției

3.2.4.1.

Curse maxime ale supapelor și unghiuri de deschidere și de închidere maxime în raport cu punctele moarte sau date echivalente: …

3.2.4.2.

Gamele de referință și/sau de reglaj (1)

3.2.4.3.

Sistem de distribuție variabilă (după caz și la admisie și/sau evacuare)

3.2.4.3.1.

Tip: continuu sau deschis/închis (1)

3.2.4.3.2.

Unghi de comutare al camei: …”;

(c)

în secțiunea 3.3.1.2, tabelul se înlocuiește cu următorul text:

 

„Motor prototip (1)

Motoare din cadrul familiei (2)

Tipul motorului

 

 

 

 

 

Nr. de cilindri

 

 

 

 

 

Turația nominală (min–1)

 

 

 

 

 

Debit de combustibil per cursă (mm3) pentru motoarele diesel, debit de combustibil (g/h) pentru motoarele alimentate cu benzină, la puterea netă nominală

 

 

 

 

 

Puterea netă nominală (kW)

 

 

 

 

 

Turația la puterea maximă (min–1)

 

 

 

 

 

Puterea netă maximă (kW)

 

 

 

 

 

Turația la cuplul maxim (min–1)

 

 

 

 

 

Debit de combustibil per cursă (mm3) pentru motoarele diesel, debit de combustibil (g/h) pentru motoarele cu benzină, la cuplul maxim

 

 

 

 

 

Cuplul maxim (Nm)

 

 

 

 

 

Turația inferioară la ralanti (min–1)

 

 

 

 

 

Cilindree (în procente din motorul prototip)

100

 

 

 

 

(d)

secțiunea 3.4.2 se înlocuiește cu următorul text:

„3.4.2.   Măsuri luate împotriva poluării aerului

3.4.2.1.

Dispozitiv de reciclare a gazelor de carter: da/nu (1) …

3.4.2.2.

Dispozitive antipoluare suplimentare (în cazul în care există și nu se încadrează la altă rubrică)

3.4.2.2.1.

Convertizor catalitic: da/nu (1)

3.4.2.2.1.1.

Marca (mărcile): …

3.4.2.2.1.2.

Tip (tipuri): …

3.4.2.2.1.3.

Numărul de convertizoare catalitice și de elemente …

3.4.2.2.1.4.

Dimensiunile și volumul convertizorului (convertizoarelor) catalitic(e): …

3.4.2.2.1.5.

Tipul de acțiune catalitică: …

3.4.2.2.1.6.

Cantitatea totală de metale prețioase: …

3.4.2.2.1.7.

Concentrația relativă: …

3.4.2.2.1.8.

Substrat (structură și material): …

3.4.2.2.1.9.

Densitatea celulei: …

3.4.2.2.1.10.

Tipul de carcasă pentru convertizorul (convertizoarele) catalitic(e): …

3.4.2.2.1.11.

Amplasamentul convertizorului (convertizoarelor) catalitic(e) și distanța (distanțele) minimă (minime)/maximă (maxime) față de motor: …

3.4.2.2.1.12.

Gama normală de funcționare (K): …

3.4.2.2.1.13.

Reactiv consumabil (după caz): …

3.4.2.2.1.13.1.

Tipul și concentrația reactivului necesar pentru acțiunea catalitică: …

3.4.2.2.1.13.2.

Temperaturile normale de funcționare ale reactivului: …

3.4.2.2.1.13.3.

Standardul internațional (după caz): …

3.4.2.2.1.14.

Detector de NOX: da/nu (1)

3.4.2.2.2.

Senzor de oxigen: da/nu (1)

3.4.2.2.2.1.

Marca (mărcile): …

3.4.2.2.2.2.

Tip: …

3.4.2.2.2.3.

Amplasament: …

3.4.2.2.3.

Injecție de aer: da/nu (1)

3.4.2.2.3.1.

Tip (aer pulsat, pompă de aer etc.): …

3.4.2.2.4.

Recircularea gazului de evacuare: da/nu (1)

3.4.2.2.4.1.

Caracteristici (răcit/nerăcit, presiune înaltă/presiune joasă etc.): …

3.4.2.2.5.

Filtru de particule: da/nu (1)

3.4.2.2.5.1.

Dimensiunile și capacitatea filtrului de particule poluante: …

3.4.2.2.5.2.

Tipul și structura filtrului de particule poluante: …

3.4.2.2.5.3.

Amplasamentul (amplasamentele) și distanța (distanțele) maximă (maxime)/minimă (minime) față de motor: …

3.4.2.2.5.4.

Metoda sau sistemul de regenerare, descrierea și/sau schița acestuia: …

3.4.2.2.5.5.

Temperaturile (K) și presiunile (kPa) normale de funcționare: …

3.4.2.2.6.

Alte sisteme: da/nu (1)

3.4.2.2.6.1.

Descriere și funcționare: …”;

(e)

secțiunea 3.4.5 se înlocuiește cu următorul text:

„3.4.5.   Reglarea distribuției

3.4.5.1.

Curse maxime ale supapelor și unghiuri de deschidere și de închidere maxime în raport cu punctele moarte sau caracteristici echivalente: …

3.4.5.2.

Gamele de referință și/sau de reglaj (1)

3.4.5.3.

Sistem de distribuție variabilă (după caz și la admisie și/sau evacuare)

3.4.5.3.1.

Tip: continuu sau deschis/închis (1)

3.4.5.3.2.

Unghi de comutare al camei: …”;

(f)

se inserează următoarea secțiune 3.5:

„3.5.   Puterea motorului

3.5.1.

Puterea maximă a motorului: … kW, la … min–1 [în conformitate cu Directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3)]

3.5.2.

Puterea nominală a motorului: … kW, la … min–1 (în conformitate cu Directiva 97/68/CE)

3.5.3.

Opțional: Puterea la priza de putere (PPP), dacă există, la turația (turațiile) nominală (nominale) (în conformitate cu Codul 2 OCDE sau cu ISO 789-1:1990)

Turația standard corespunzătoare PPP

(min–1)

Turația corespunzătoare a motorului

(min–1)

Puterea

(kW)

1-540

 

 

2-1 000

 

 

3-540 ECO

 

 

4-1 000 ECO

 

 

2.

În partea II din capitolul C al anexei II, secțiunea 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.   Rezultatele încercărilor privind emisiile de gaze de evacuare

Numărul directivei de bază și cea mai recentă modificare aplicabilă omologării CE de tip. Pentru o directivă cu două sau mai multe etape de aplicare, a se indica etapa respectivă:

Variantă/versiune: …

(a)

Rezultatele finale ale încercării NRSC/ESC/WHSC (1), inclusiv privind FD (g/kWh)

 

Varianta/versiunea

Varianta/versiunea

Varianta/versiunea

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

(b)

Rezultatele finale ale încercării NRTC/ETC/WHTC (4), inclusiv privind FD (g/kWh) (5)

 

Varianta/versiunea

Varianta/versiunea

Varianta/versiunea

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

MP

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Emisia de CO2 la încercarea NRTC la cald

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Lucrul mecanic la încercarea NRTC la cald

… kWh

… kWh

… kWh

3.

Partea I titlul A din anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

secțiunea 3.6 se înlocuiește cu următorul text:

„3.6.   Puterea netă maximă a motorului: … KW, la … min–1 (în conformitate cu Directiva 97/68/CE) (6)

3.6.1.

Puterea netă nominală a motorului: … kW, la … min–1 (în conformitate cu Directiva 97/68/CE)

3.6.2.

Opțional: Puterea la priza de putere (PPP), dacă există, la turația (turațiile) nominală (nominale) (în conformitate cu Codul 2 OCDE sau cu ISO 789-1:1990)

(b)

secțiunile 15.1 și 15.2 se înlocuiesc cu următoarele texte:

„15.1.   Rezultatele finale ale încercării NRSC/ESC/WHSC (7), inclusiv privind FD:

CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOX: … (g/kWh)

HC + NOX: … (g/kWh) Particule: … (g/kWh) CO2: … (g/kWh)

15.2.   Rezultatele finale ale încercării NRTC/ETC/WHTC (7), inclusiv privind FD (g/kWh) (8)

CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOX: … (g/kWh)

HC + NOX: … (g/kWh) Particule: … (g/kWh) Emisia de CO2 în ciclul la cald: … (g/kWh) Lucrul mecanic pe ciclu pentru pornirea la cald fără regenerare (kWh)


(1)  Pentru detalii complete, a se vedea secțiunea 3.2.

(2)  Pentru detalii complete, a se vedea secțiunea 3.4.”

(3)  JO L 59, 27.2.1998, p. 1.”

(4)  A se șterge mențiunile inutile.

(5)  După caz.”

(6)  A se preciza metoda de încercare folosită.”;

(7)  A se șterge mențiunile inutile.

(8)  După caz”