9.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 4/55


DIRECTIVA DELEGATĂ 2014/6/UE A COMISIEI

din 18 octombrie 2013

de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din stratul de suprafață al sistemelor de conectori cu pini care necesită conectori nemagnetici ce pot fi utilizați în mod sustenabil la o temperatură sub – 20 °C în condiții normale de funcționare și depozitare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE interzice utilizarea plumbului în echipamentele electrice și electronice introduse pe piață.

(2)

Nu există substituenți viabili din punct de vedere tehnic pentru plumbul din stratul de suprafață al sistemelor de conectori cu pini care necesită conectori nemagnetici ce pot fi utilizați în mod sustenabil la o temperatură sub – 20 °C în condiții normale de funcționare și depozitare.

(3)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa IV la Directiva 2011/65/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive, până cel târziu în ultima zi a celei de a șasea luni de la data intrării în vigoare a acesteia. Statele membre comunică fără întârziere Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă actele respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 octombrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.


ANEXĂ

În anexa IV la Directiva 2011/65/UE se adaugă următorul punct 25:

„25.

Plumbul din stratul de suprafață al sistemelor de conectori cu pini care necesită conectori nemagnetici ce pot fi utilizați în mod sustenabil la o temperatură sub – 20 °C în condiții normale de funcționare și depozitare. Expiră la 30 iunie 2021.”