30.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/44


DECIZIA COMISIEI

din 18 decembrie 2014

de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/955/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (1), în special articolul 7 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin Decizia 94/904/CE a Consiliului (2) a fost stabilită o listă de deșeuri periculoase a Uniunii (denumită în continuare „lista de deșeuri”), decizia respectivă fiind înlocuită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei (3).

(2)

Directiva 2008/98/CE prevede că atribuirea proprietăților periculoase H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 și H 14 trebuie să se facă pe baza criteriilor stabilite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE a Consiliului (4).

(3)

Directiva 67/548/CEE a fost înlocuită prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (5), cu efect de la 1 iunie 2015, pentru a se ține seama de progresul tehnic și științific. Prin derogare, Directiva 67/548/CEE se poate aplica unor amestecuri până la 1 iunie 2017, în cazul în care acestea au fost clasificate, etichetate și ambalate în conformitate cu Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) și au fost introduse deja pe piață înainte de 1 iunie 2015.

(4)

Cerințele din Decizia 2000/532/CE pentru clasificarea deșeurilor ca materiale periculoase în ceea ce privește proprietățile periculoase H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10 și H 11 trebuie să fie adaptate la progresul tehnic și științific și să fie aliniate la noua legislație privind substanțele chimice, dacă este cazul. Aceste cerințe au fost incluse în anexa III la Directiva 2008/98/CE.

(5)

Anexa la Decizia 2000/532/CE de stabilire a listei de deșeuri trebuie să fie modificată pentru a fi aliniată la terminologia utilizată în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Este necesar să se facă trimitere la Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Consiliului (7) sau la alte metode de testare recunoscute la nivel internațional și orientări atunci când atribuirea proprietăților periculoase se efectuează pe baza unui test.

(6)

În anexa III la Directiva 2008/98/CE sunt definite cu exactitate proprietățile din cauza cărora deșeurile sunt periculoase. Prin urmare, proprietățile pe care le prezintă deșeurile din cauza cărora acestea din urmă trebuie să fie considerate periculoase conform H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10 și H 11 și care figurează la articolul 2 din Decizia 2000/532/CE, au devenit redundante.

(7)

Cerințele prevăzute la articolul 3 din Decizia 2000/532/CE sunt menționate la articolul 7 alineatele (2) și (3) din Directiva 2008/98/CE. Prin urmare, acestea au devenit redundante.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 39 din Directiva 2008/98/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2000/532/CE se modifică după cum urmează:

1.

articolele 2 și 3 se elimină;

2.

anexa se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iunie 2015.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

(2)  Directiva 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 356, 31.12.1994, p. 14).

(3)  Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C(2000) 1147] (JO L 226, 6.9.2000, p. 3).

(4)  Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (JO 196, 16.8.1967, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(6)  Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (JO L 200, 30.7.1999, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 142, 31.5.2008, p. 1).


ANEXĂ

LISTA DEȘEURILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 7 DIN DIRECTIVA 2008/98/CE

DEFINIȚII

În sensul prezentei anexe, se aplică următoarele definiții:

1.

„substanță periculoasă” înseamnă o substanță clasificată ca periculoasă ca urmare a faptului că îndeplinește criteriile prevăzute în părțile 2-5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

2.

„metal greu” înseamnă orice compus de antimoniu, arsen, cadmiu, crom (VI), cupru, plumb, mercur, nichel, seleniu, telur, taliu și staniu, precum și aceste materiale în formă metalică, în măsura în care acestea sunt clasificate ca fiind substanțe periculoase;

3.

„bifenili policlorurați și trifenili policlorurați” (PCB) înseamnă PCB, conform definiției de la articolul 2 alineatul (a) din Directiva 96/59/CE a Consiliului (1);

4.

„metale de tranziție” înseamnă oricare dintre metalele următoare: orice compus de scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, tungsten, titaniu, chrom, fier, nickel, zinc, zirconiu, molibden și tantal, precum și aceste metale în forma lor metalică, în măsura în care acestea sunt clasificate ca substanțe periculoase;

5.

„stabilizare” înseamnă procesele care modifică gradul de periculozitate a compușilor din deșeuri și transformă deșeurile periculoase în deșeuri nepericuloase;

6.

„solidificare” înseamnă procesele care modifică numai starea fizică a deșeurilor, prin utilizarea aditivilor, fără să modifice proprietățile chimice ale acestora;

7.

„deșeuri parțial stabilizate” înseamnă deșeuri care conțin, după procesul de stabilizare, constituenți periculoși care nu au fost transformați în totalitate în constituenți nepericuloși și care ar putea fi eliberați în aer pe termen scurt, mediu sau lung.

EVALUARE ȘI CLASIFICARE

1.   Evaluarea proprietăților periculoase ale deșeurilor

La evaluarea proprietăților periculoase ale deșeurilor se aplică criteriile stabilite în anexa III la Directiva 2008/98/CE. În ceea ce privește proprietățile periculoase HP 4, HP 6 și HP 8, la evaluare se aplică valorile-limită aferente fiecărei substanțe, conform indicațiilor prevăzute în anexa III la Directiva 2008/98/CE. În cazul în care o substanță este prezentă în deșeuri sub valoarea-limită a acesteia, substanța nu se include în calcularea niciunui prag. În cazul în care proprietatea periculoasă a unui deșeu a fost evaluată pe baza unui test și prin utilizarea concentrațiilor de substanțe periculoase, conform indicațiilor din anexa III la Directiva 2008/98/CE, rezultatele testului primează.

2.   Clasificarea unui deșeu ca fiind periculos

Orice deșeu marcat cu un asterisc (*) în lista deșeurilor va fi considerat deșeu periculos, în temeiul Directivei 2008/98/CE, cu excepția cazului în care se aplică articolul 20 din această directivă.

În ceea ce privește deșeurile cărora li s-ar putea atribui coduri aferente deșeurilor periculoase și nepericuloase, se aplică următoarele:

o mențiune în lista armonizată de deșeuri marcate ca periculoase, care au o referire specifică sau generală la „substanțe periculoase”, este adecvată în cazul unui deșeu numai atunci când acesta conține substanțe periculoase relevante din cauza cărora deșeul respectiv prezintă una sau mai multe proprietăți periculoase HP 1-HP 8 și/sau HP 10-HP 15, după cum se menționează în anexa III la Directiva 2008/98/CE. Evaluarea unei proprietăți periculoase HP 9 ca fiind „infecțioasă” se face în conformitate cu legislația relevantă sau cu documentele de referință ale statelor membre;

o proprietate periculoasă poate fi evaluată prin utilizarea concentrației de substanțe din deșeul respectiv, astfel cum se precizează în anexa III la Directiva 2008/98/CE sau, dacă nu se prevede altfel în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, prin efectuarea unui test conform cu Regulamentul (CE) nr. 440/2008 ori cu alte metode de testare și orientări recunoscute pe plan internațional, ținându-se seama de articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 în ceea ce privește testarea pe animale și pe oameni;

deșeurile care conțin dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF), DDT [1,1,1-tricloro-2,2'-bis(p-clorofenil)etan], clordan, hexaclorciclohexani (inclusiv lindan), dieldrin, endrin, heptaclor, hexaclorbenzen, clordecon, aldrin, pentaclorbenzen, mirex, toxafen, hexabromdifenil și/sau PCB care depășesc limitele de concentrație indicate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (2) se clasifică drept deșeuri periculoase;

limitele de concentrație definite în anexa III la Directiva 2008/98/CE nu se aplică aliajelor de metale pure în forma lor masivă (necontaminate cu substanțe periculoase). Aliajele din deșeuri care sunt considerate deșeuri periculoase sunt enumerate în mod expres în această listă și sunt marcate cu un asterisc (*);

după caz, se poate ține seama, la stabilirea proprietăților periculoase ale deșeurilor, de următoarele note incluse în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:

1.1.3.1. Note privind identificarea, clasificarea și etichetarea substanțelor: notele B, D, F, J, L, M, P, Q, R și U;

1.1.3.2. Note privind clasificarea și etichetarea amestecurilor: notele 1, 2, 3 și 5;

după evaluarea proprietăților periculoase ale unui deșeu în conformitate cu această metodă, se va atribui din lista deșeurilor o mențiune care îl clasifică drept periculos ori nepericulos.

Toate celelalte mențiuni din lista armonizată a deșeurilor sunt considerate nepericuloase.

LISTA DEȘEURILOR

Diferitele tipuri de deșeuri care figurează pe listă sunt definite într-o manieră completă prin codul de șase cifre pentru rubricile de deșeuri și prin codurile cuprinzând între două și patru cifre pentru titlurile de capitole și secțiuni. Acest lucru înseamnă faptul că, pentru identificarea unui deșeu pe listă, este necesar să se parcurgă următoarele etape:

Reperarea sursei care produce deșeul în capitolele de la 01 la 12 sau de la 17 la 20 și reperarea codului corespunzător de șase cifre (cu excepția codurilor din codurile care se termină cu 99). Este necesar să se ia în considerare faptul că o unitate de producție specifică poate fi nevoită să își clasifice activitățile pe mai multe capitole: de exemplu, o uzină de mașini poate să producă deșeuri evidențiate în capitolele 12 (deșeuri rezultate în urma procesului de dare de formă și în urma tratării suprafeței metalelor), 11 (deșeuri anorganice conținând metale, provenind din tratarea și acoperirea metalelor) și 08 (deșeuri provenind din utilizarea substanțelor de acoperire) pentru că diferite capitole corespund unor etape diferite ale procesului de producție.

În cazul în care niciun cod corespunzător deșeurilor nu poate fi găsit în capitolele 01-12 sau 17-20, se verifică dacă unul dintre capitolele 13, 14 sau 15 este potrivit pentru reperarea deșeului în cauză.

În cazul în care niciunul dintre aceste coduri de deșeuri nu se aplică, reperare deșeului trebuie să se facă în conformitate cu capitolul 16.

În cazul în care deșeul respectiv nu este inclus nici în capitolul 16, se clasifică în rubrica al cărei cod se termină cu 99 (deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie) în capitolul listei care corespunde activităților reperate în prima etapă.

INDEX

Capitolele din listă

01

Deșeuri provenite din explorarea și din exploatarea minelor și carierelor, precum și din tratarea fizică și chimică a mineralelor

02

Deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit, pregătirea și procesarea alimentelor

03

Deșeuri provenite din prelucrarea lemnului și din fabricarea panourilor și a mobilei, a celulozei, hârtiei și cartonului

04

Deșeuri provenite din industria pielăriei, a blănăriei și din industria textilă

05

Deșeuri provenite din rafinarea petrolului, de la purificarea gazului natural și din tratarea pirolitică a cărbunelui

06

Deșeuri rezultate din procesele chimiei anorganice

07

Deșeuri rezultate din procesele chimiei organice

08

Deșeuri rezultate din fabricarea, formularea, distribuția și utilizarea (FFDU) produselor de acoperire (vopseluri, lacuri și emailuri vitrifiate), a adezivilor, a masticurilor și a cernelurilor tipografice

09

Deșeuri din industria fotografică

10

Deșeuri rezultate din prelucrarea termică

11

Deșeuri rezultate din tratarea chimică a suprafețelor și din acoperiri ale metalelor și ale altor materiale; hidrometalurgia neferoasă

12

Deșeuri rezultate din modelarea și tratarea mecanică și fizică a suprafețelor metalelor și materialelor plastice

13

Deșeuri din uleiuri uzate și comestibili lichizi uzați (cu excepția uleiurilor comestibile, 05 și 12)

14

Deșeuri de solvenți organici, agenți de răcire și agenți de propulsare (cu excepția capitolelor 07 și 08)

15

Deșeuri de ambalaje; absorbanți, materiale de lustruire, materiale filtrante și îmbrăcăminte de protecție nespecificată

16

Deșeuri nespecificate în altă parte în listă

17

Deșeuri de construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din situri contaminate)

18

Deșeuri provenite din activități de asistență medicală sau veterinară și/sau din cercetări conexe (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitățile de asistență medicală)

19

Deșeuri provenite de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile ex-situ de epurare a apelor reziduale și de la prepararea apei pentru consumul uman și a apei pentru uz industrial

20

Deșeuri municipale (deșeuri menajere și deșeuri asimilabile provenite din comerț, industrie și instituții), inclusiv fracțiuni colectate separat


01

DEȘEURI REZULTATE DIN EXPLORAREA ȘI EXPLOATAREA MINELOR ȘI CARIERELOR, PRECUM ȘI DIN TRATAREA FIZICĂ ȘI CHIMICĂ A MINERALELOR

01 01

deșeuri din extracția mineralelor

01 01 01

deșeuri rezultate din extracția minereurilor metalifere

01 01 02

deșeuri rezultate din extracția minereurilor nemetalifere

01 03

deșeuri rezultate din prelucrarea fizică și chimică a mineralelor metalifere

01 03 04*

reziduuri acide rezultate din procesarea minereurilor cu sulfuri

01 03 05*

alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase

01 03 06

reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 și 01 03 05

01 03 07*

alte deșeuri care conțin substanțe periculoase, rezultate din procesarea fizică și chimică a minereurilor metalifere

01 03 08

deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07

01 03 09

nămoluri roșii rezultate din producerea aluminei, altele decât deșeurile menționate la 01 03 10

01 03 10*

nămoluri roșii rezultate din producerea aluminei, care conțin substanțe periculoase, altele decât deșeurile menționate la 01 03 07

01 03 99

deșeuri nespecificate

01 04

deșeuri rezultate din prelucrarea fizică și chimică a mineralelor nemetalifere

01 04 07*

deșeuri cu conținut de substanțe periculoase rezultate din procesarea fizică și chimică a mineralelor nemetalifere

01 04 08

deșeuri de pietriș și spărturi de piatră, altele decât cele menționate la 01 04 07

01 04 09

deșeuri de nisip și argilă

01 04 10

deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele menționate la 01 04 07

01 04 11

deșeuri rezultate din prelucrarea potasei și a sărurilor minerale, altele decât cele menționate la 01 04 07

01 04 12

reziduuri și alte deșeuri rezultate din spălarea și purificarea mineralelor, altele decât cele specificate la 01 04 07 și 01 04 11

01 04 13

deșeuri de la tăierea și șlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07

01 04 99

deșeuri nespecificate

01 05

nămoluri de foraj și alte deșeuri de foraj

01 05 04

nămoluri și deșeuri de foraj pe bază de apă dulce

01 05 05*

deșeuri și nămoluri de foraj cu conținut de ulei

01 05 06*

nămoluri de foraj și alte deșeuri de foraj cu conținut de substanțe periculoase

01 05 07

nămoluri de foraj și deșeuri cu conținut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06

01 05 08

nămoluri de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06

01 05 99

deșeuri nespecificate

02

DEȘEURI PROVENITE DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PRECUM ȘI DIN PREPARAREA ȘI PRELUCRAREA ALIMENTELOR

02 01

deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit

02 01 01

nămoluri de la spălare și curățare

02 01 02

deșeuri de țesuturi animale

02 01 03

deșeuri de țesuturi vegetale

02 01 04

deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)

02 01 06

materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei

02 01 07

deșeuri din exploatarea forestieră

02 01 08*

deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase

02 01 09

deșeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08

02 01 10

deșeuri de metal

02 01 99

deșeuri nespecificate

02 02

deșeuri rezultate din prepararea și prelucrarea cărnii, a peștelui și a altor alimente de origine animală

02 02 01

nămoluri de la spălare și curățare

02 02 02

deșeuri de țesuturi animale

02 02 03

materii care sunt improprii pentru consum ori procesare

02 02 04

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

02 02 99

deșeuri nespecificate

02 03

deșeuri din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor alimentare, a pudrei de cacao, a cafelei, ceaiului și tutunului; producția de conserve; producția de drojdii și extracte de drojdii, prepararea și fermentarea melaselor

02 03 01

nămoluri de la spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare

02 03 02

deșeuri de agenți de conservare

02 03 03

deșeuri de la extracția cu solvenți

02 03 04

materii care sunt improprii pentru consum ori procesare

02 03 05

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

02 03 99

deșeuri nespecificate

02 04

deșeuri rezultate din prelucrarea zahărului

02 04 01

pământ rezultat din curățarea și spălarea sfeclei de zahăr

02 04 02

carbonat de calciu fără altă specificație

02 04 03

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

02 04 99

deșeuri nespecificate

02 05

deșeuri provenite din industria produselor lactate

02 05 01

materii care sunt improprii pentru consum ori procesare

02 05 02

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

02 05 99

deșeuri nespecificate

02 06

deșeuri provenite din industria de panificație, patiserie și cofetărie

02 06 01

materii care sunt improprii pentru consum ori procesare

02 06 02

deșeuri de agenți de conservare

02 06 03

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

02 06 99

deșeuri nespecificate

02 07

deșeuri rezultate din producția de băuturi alcoolice și nealcoolice (cu excepția cafelei, a ceaiului și a pudrei de cacao)

02 07 01

deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime

02 07 02

deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice

02 07 03

deșeuri de la tratamente chimice

02 07 04

materii care sunt improprii pentru consum ori procesare

02 07 05

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

02 07 99

deșeuri nespecificate

03

DEȘEURI REZULTATE DIN PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI FABRICAREA DE PANOURI ȘI MOBILĂ, CELULOZĂ, HÂRTIE ȘI CARTON

03 01

deșeuri rezultate din prelucrarea lemnului și din fabricarea panourilor și a mobilei

03 01 01

deșeuri de scoarță și de plută

03 01 04*

rumeguș, așchii, resturi, lemn, plăci din așchii de lemn și furnir cu conținut de substanțe periculoase

03 01 05

rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04

03 01 99

deșeuri nespecificate

03 02

deșeuri rezultate din produsele de protecție a lemnului

03 02 01*

agenți de conservare organici nehalogenați pentru lemn

03 02 02*

agenți de conservare organoclorurați pentru lemn

03 02 03*

agenți de conservare organometalici pentru lemn

03 02 04*

agenți de conservare anorganici pentru lemn

03 02 05*

alți agenți de conservare pentru lemn cu conținut de substanțe periculoase

03 02 99

alți agenți de conservare pentru lemn nespecificați

03 03

deșeuri rezultate din fabricarea și prelucrarea hârtiei, a cartonului și a pastei de hârtie

03 03 01

deșeuri de scoarță și de lemn

03 03 02

nămoluri de leșie verde (de la recuperarea soluțiilor de fierbere)

03 03 05

nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei

03 03 07

deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate

03 03 08

deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării

03 03 09

deșeuri de nămol de caustificare

03 03 10

rebuturi de fibre, nămoluri de fibre, materiale de etanșare și de acoperire rezultate din separare mecanică

03 03 11

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 03 03 10

03 03 99

deșeuri nespecificate

04

DEȘEURI PROVENITE DIN INDUSTRIA PIELĂRIEI, A BLĂNĂRIEI ȘI DIN INDUSTRIA TEXTILĂ

04 01

deșeuri provenite din industria pielăriei și a blănăriei

04 01 01

deșeuri de la șeruire

04 01 02

deșeuri de la cenușărit

04 01 03*

deșeuri de la degresare cu conținut de solvenți fără fază lichidă

04 01 04

flotă de tăbăcire cu conținut de crom

04 01 05

flotă de tăbăcire fără crom

04 01 06

nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de crom

04 01 07

nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă fără crom

04 01 08

deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom

04 01 09

deșeuri de la apretare și finisare

04 01 99

deșeuri nespecificate

04 02

deșeuri din industria textilă

04 02 09

deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10

materii organice provenite din produse naturale (de exemplu, grăsime, ceară)

04 02 14*

deșeuri de la finisare, cu conținut de solvenți organici

04 02 15

deșeuri de la finisare, altele decât cele specificate la 04 02 14

04 02 16*

coloranți și pigmenți cu conținut de substanțe periculoase

04 02 17

coloranți și pigmenți, alții decât cei specificați la 04 02 16

04 02 19*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

04 02 20

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19

04 02 21

deșeuri de fibre textile neprocesate

04 02 22

deșeuri de fibre textile procesate

04 02 99

deșeuri nespecificate

05

DEȘEURI REZULTATE DIN RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZULUI NATURAL ȘI TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNELUI

05 01

deșeuri rezultate din rafinarea petrolului

05 01 02*

nămoluri rezultate din desalinizare

05 01 03*

nămoluri provenite din rezervor

05 01 04*

nămoluri acide alchilice

05 01 05*

scurgeri de petrol

05 01 06*

nămoluri conținând hidrocarburi, provenite de la operațiunile de întreținere a instalațiilor și echipamentelor

05 01 07*

gudroane acide

05 01 08*

alte gudroane

05 01 09*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

05 01 10

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09

05 01 11*

deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze

05 01 12*

acizi cu conținut de uleiuri

05 01 13

nămoluri de la apa de alimentare a cazanului

05 01 14

deșeuri de la coloanele de răcire

05 01 15*

argile de filtrare uzate

05 01 16

deșeuri cu conținut de sulf de la desulfurarea petrolului

05 01 17

Bitum

05 01 99

deșeuri nespecificate

05 06

deșeuri care provin de la tratarea pirolitică a cărbunelui

05 06 01*

gudroane acide

05 06 03*

alte gudroane

05 06 04

deșeuri de la coloanele de răcire

05 06 99

deșeuri nespecificate

05 07

deșeuri provenite din purificarea și transportul gazului natural

05 07 01*

deșeuri cu conținut de mercur

05 07 02

deșeuri cu conținut de sulf

05 07 99

deșeuri nespecificate

06

DEȘEURI REZULTATE DIN PROCESELE CHIMIEI ANORGANICE

06 01

deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) acizilor

06 01 01*

acid sulfuric și acid sulfuros

06 01 02*

acid clorhidric

06 01 03*

acid fluorhidric

06 01 04*

acid fosforic și acid fosforos

06 01 05*

acid azotic și acid azotos

06 01 06*

alți acizi

06 01 99

deșeuri nespecificate

06 02

deșeuri care provin de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) bazelor

06 02 01*

hidroxid de calciu

06 02 03*

hidroxid de amoniu

06 02 04*

hidroxid de sodiu și de potasiu

06 02 05*

alte baze

06 02 99

deșeuri nespecificate

06 03

deșeuri care provin de la FFDU a sărurilor și a soluțiilor acestora și a oxizilor metalici

06 03 11*

săruri solide și soluții cu conținut de cianuri

06 03 13*

săruri solide și soluții cu conținut de metale grele

06 03 14

săruri solide și soluții, altele decât cele specificate la 06 03 11 și 06 03 13

06 03 15*

oxizi metalici cu conținut de metale grele

06 03 16

oxizi metalici, alții decât cei specificați la 06 03 15

06 03 99

deșeuri nespecificate

06 04

deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele menționate la 06 03

06 04 03*

deșeuri cu conținut de arsen

06 04 04*

deșeuri cu conținut de mercur

06 04 05*

deșeuri cu conținut de alte metale grele

06 04 99

deșeuri nespecificate

06 05

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

06 05 02*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

06 05 03

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02

06 06

deșeuri provenite din FFDU a produselor chimice cu conținut de sulf, din procesele chimice cu sulf și din procesele de desulfurare

06 06 02*

deșeuri cu conținut de sulfuri periculoase

06 06 03

deșeuri cu conținut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02

06 06 99

deșeuri nespecificate

06 07

deșeuri provenite de la FFDU a halogenilor și din procese chimice cu halogeni

06 07 01*

deșeuri cu conținut de azbest de la electroliză

06 07 02*

cărbune activ de la producerea clorului

06 07 03*

nămol de sulfat de bariu cu conținut de mercur

06 07 04*

soluții și acizi, de exemplu acid de contact

06 07 99

deșeuri nespecificate

06 08

deșeuri provenite de la FFDU a siliciului și a derivaților siliciului

06 08 02*

deșeuri cu conținut de clorosilani periculoși

06 08 99

deșeuri nespecificate

06 09

deșeuri provenite de la FFDU a produselor chimice conținând fosfor și din procesele chimice cu fosfor

06 09 02

zgură fosforoasă

06 09 03*

deșeuri de reacții pe bază de calciu care conțin sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

06 09 04

deșeuri de reacții pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03

06 09 99

deșeuri nespecificate

06 10

deșeuri provenite de la FFDU a produselor chimice cu conținut de azot, din procese chimice cu azot și din producția de îngrășăminte

06 10 02*

deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

06 10 99

deșeuri nespecificate

06 11

deșeuri provenite din fabricarea pigmenților anorganici și a opacizanților

06 11 01

deșeuri de reacții pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan

06 11 99

deșeuri nespecificate

06 13

deșeuri din procese chimice anorganice nespecificate în altă parte

06 13 01*

produse fitosanitare anorganice, agenți de conservare a lemnului și alte biocide

06 13 02*

cărbune activ uzat (cu excepția 06 07 02)

06 13 03

negru de fum

06 13 04*

deșeuri de la procesele cu azbest

06 13 05*

Funingine

06 13 99

deșeuri nespecificate

07

DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE

07 01

deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) produselor organice de bază

07 01 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 01 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 01 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 01 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 01 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 01 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

07 01 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 01 11*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

07 01 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11

07 01 99

deșeuri nespecificate

07 02

deșeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice

07 02 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 02 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 02 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 02 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 02 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 02 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

07 02 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 02 11*

nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

07 02 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 02 11

07 02 13

deșeuri de materiale plastice

07 02 14*

deșeuri de aditivi cu conținut de substanțe periculoase

07 02 15

deșeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14

07 02 16*

deșeuri cu conținut de siliconi periculoși

07 02 17

deșeuri cu conținut de siliconi, altele decât cele specificate la 07 02 16

07 02 99

deșeuri nespecificate

07 03

deșeuri care provin de la FFDU a vopselelor și pigmenților organici (cu excepția secțiunii 06 11)

07 03 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 03 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 03 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 03 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 03 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 03 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

07 03 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 03 11*

nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

07 03 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 03 11

07 03 99

deșeuri nespecificate

07 04

deșeuri care provin de la FFDU a produselor fitosanitare organice (cu excepția rubricilor 02 01 08 și 02 01 09), a conservanților pentru lemn (cu excepția secțiunii 03 02) și a altor biocide

07 04 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 04 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 04 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 04 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 04 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 04 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

07 04 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 04 11*

nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

07 04 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 04 11

07 04 13*

deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase

07 04 99

deșeuri nespecificate

07 05

deșeuri care provin de la FFDU a produselor farmaceutice

07 05 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 05 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 05 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 05 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 05 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 05 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

07 05 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 05 11*

nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

07 05 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 05 11

07 05 13*

deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase

07 05 14

deșeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13

07 05 99

deșeuri nespecificate

07 06

deșeuri care provin de la FFDU a grăsimilor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și cosmeticelor

07 06 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 06 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 06 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 06 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 06 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 06 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

07 06 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 06 11*

nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

07 06 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 06 11

07 06 99

deșeuri nespecificate

07 07

deșeuri care provin de la FFDU a produselor chimice rezultate din chimia fină și a produselor chimice nespecificate în altă parte

07 07 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 07 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 07 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 07 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 07 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 07 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

07 07 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 07 11*

nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

07 07 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 07 11

07 07 99

deșeuri nespecificate

08

DEȘEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUȚIA ȘI UTILIZAREA (FFDU) PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI ȘI EMAILURI VITRIFIATE), ADEZIVILOR, MASTICURILOR ȘI CERNELURILOR TIPOGRAFICE

08 01

deșeuri care provin de la FFDU și din decaparea vopselelor și a lacurilor

08 01 11*

deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 12

deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11

08 01 13*

nămoluri care provin din vopsele sau lacuri Cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 14

nămoluri de la vopsele sau lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13

08 01 15*

nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 16

nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15

08 01 17*

deșeuri care provin din decaparea vopselelor sau lacurilor cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 18

deșeuri de la îndepărtarea vopselelor sau lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17

08 01 19*

suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 20

suspensii apoase cu conținut de lacuri sau vopsele, altele decât cele specificate la 08 01 19

08 01 21*

deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor

08 01 99

deșeuri nespecificate

08 02

deșeuri care provin de la FFDU a altor produse de acoperire (inclusiv materiale ceramice)

08 02 01

deșeuri de pulberi de acoperire

08 02 02

nămoluri apoase cu conținut de materiale ceramice

08 02 03

suspensii apoase cu conținut de materiale ceramice

08 02 99

deșeuri nespecificate

08 03

deșeuri care provin de la FFDU a cernelurilor tipografice

08 03 07

nămoluri apoase cu conținut de cerneluri

08 03 08

deșeuri lichide apoase cu conținut de cerneluri

08 03 12*

deșeuri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase

08 03 13

deșeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12

08 03 14*

nămoluri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase

08 03 15

nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14

08 03 16*

deșeuri de soluții de gravare

08 03 17*

deșeuri de tonere de imprimare cu conținut de substanțe periculoase

08 03 18

deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17

08 03 19*

ulei de dispersie

08 03 99

deșeuri nespecificate

08 04

deșeuri care provin de la FFDU a adezivilor și chiturilor (inclusiv a produselor de impermeabilizare)

08 04 09*

deșeuri de adezivi și de masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 04 10

deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09

08 04 11*

nămoluri de adezivi și masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 04 12

nămoluri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11

08 04 13*

nămoluri apoase cu conținut de adezivi sau masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 04 14

nămoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13

08 04 15*

deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 04 16

deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15

08 04 17*

ulei de colofoniu

08 04 99

deșeuri nespecificate

08 05

deșeuri nespecificate în altă parte în capitolul 08

08 05 01*

deșeuri de izocianați

09

DEȘEURI PROVENIND DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ

09 01

deșeuri din industria fotografică

09 01 01*

developanți pe bază de apă și soluții de activare

09 01 02*

soluții de developare pe bază de apă pentru plăcile offset

09 01 03*

soluții de developare pe bază de solvenți

09 01 04*

soluții de fixare

09 01 05*

soluții de albire și soluții de albire fixatoare

09 01 06*

deșeuri cu conținut de argint de la tratarea în incintă a deșeurilor fotografice

09 01 07

film și hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint

09 01 08

film și hârtie fotografică fără argint sau compuși de argint

09 01 10

aparate fotografice de unică folosință fără baterii

09 01 11*

aparate fotografice de unică folosință cu baterii, incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03

09 01 12

aparate fotografice de unică folosință cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11

09 01 13*

deșeuri apoase lichide de la recuperarea în incintă a argintului, altele decât cele specificate la 09 01 06

09 01 99

deșeuri nespecificate

10

DEȘEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE

10 01

deșeuri provenite din centrale electrice și alte instalații de combustie (cu excepția capitolului 19)

10 01 01

cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (exclusiv praful de cazan specificat la 10 01 04)

10 01 02

cenușă zburătoare de la arderea cărbunelui

10 01 03

cenușă zburătoare de la arderea turbei și a lemnului netratat

10 01 04*

cenuși zburătoare și praf de cazan de hidrocarburi

10 01 05

deșeuri solide pe bază de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 07

nămoluri pe bază de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 09*

acid sulfuric

10 01 13*

cenușă zburătoare de la hidrocarburile emulsionate utilizate drept combustibil

10 01 14*

cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la coincinerare cu conținut de substanțe periculoase

10 01 15

cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la coincinerare, altele decât cele specificate la 10 01 14

10 01 16*

cenușă zburătoare de la coincinerare cu conținut de substanțe periculoase

10 01 17

cenușă zburătoare de la coincinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16

10 01 18*

deșeuri de la spălarea gazelor care conțin substanțe periculoase

10 01 19

deșeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 și 10 01 18

10 01 20*

nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

10 01 21

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20

10 01 22*

nămoluri apoase provenite din spălarea cazanelor de ardere, cu conținut de substanțe periculoase

10 01 23

nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22

10 01 24

nisipuri de la paturile fluidizate

10 01 25

deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalațiile termice

10 01 26

deșeuri de la epurarea apelor de răcire

10 01 99

deșeuri nespecificate

10 02

deșeuri provenite din industria fierului și oțelului

10 02 01

deșeuri de la procesarea zgurii

10 02 02

zgură neprocesată

10 02 07*

deșeuri solide rezultate din epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

10 02 08

deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07

10 02 10

cruste de țunder

10 02 11*

deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei

10 02 12

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11

10 02 13*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

10 02 14

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 13

10 02 15

alte nămoluri și turte de filtrare

10 02 99

deșeuri nespecificate

10 03

deșeuri din pirometalurgia aluminiului

10 03 02

resturi de anozi

10 03 04*

zguri de la topirea primară

10 03 05

deșeuri de alumină

10 03 08*

zguri saline de la topirea secundară

10 03 09*

scorii negre de la topirea secundară

10 03 15*

cruste care sunt inflamabile sau emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

10 03 16

cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15

10 03 17*

deșeuri cu conținut de gudroane de la producerea anozilor

10 03 18

deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17

10 03 19*

praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 03 20

praf din gaze de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19

10 03 21*

alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu conținut de substanțe periculoase

10 03 22

alte particule și praf (inclusiv praful de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21

10 03 23*

deșeuri solide rezultate din epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

10 03 24

deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23

10 03 25*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

10 03 26

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25

10 03 27*

deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei

10 03 28

deșeuri de la epurarea apei de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27

10 03 29*

deșeuri de la epurarea zgurilor saline și a scoriilor negre, cu conținut de substanțe periculoase

10 03 30

deșeuri de la epurarea zgurilor saline și a scoriilor negre, altele decât cele specificate la 10 03 29

10 03 99

deșeuri nespecificate

10 04

deșeuri din pirometalurgia plumbului

10 04 01*

zguri de la topirea primară și secundară

10 04 02*

scorii și cruste de la topirea primară și secundară

10 04 03*

arseniat de calciu

10 04 04*

praf din gazele de ardere

10 04 05*

alte particule și praf

10 04 06*

deșeuri solide de la epurarea gazelor

10 04 07*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 04 09*

deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei

10 04 10

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09

10 04 99

deșeuri nespecificate

10 05

deșeuri din pirometalurgia zincului

10 05 01

zguri de la topirea primară și secundară

10 05 03*

praf din gazele de ardere

10 05 04

alte particule și praf

10 05 05*

deșeuri solide de la epurarea gazelor

10 05 06*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 05 08*

deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei

10 05 09

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08

10 05 10*

scorii și cruste care sunt inflamabile sau emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

10 05 11

scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10

10 05 99

deșeuri nespecificate

10 06

deșeuri din pirometalurgia cuprului

10 06 01

zguri de la topirea primară și secundară

10 06 02

scorii și cruste de la topirea primară și secundară

10 06 03*

praf din gazele de ardere

10 06 04

alte particule și praf

10 06 06*

deșeuri solide de la epurarea gazelor

10 06 07*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 06 09*

deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei

10 06 10

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09

10 06 99

deșeuri nespecificate

10 07

deșeuri din pirometalurgia argintului, aurului și a platinei

10 07 01

zguri de la topirea primară și secundară

10 07 02

scorii și cruste de la topirea primară și secundară

10 07 03

deșeuri solide de la epurarea gazelor

10 07 04

alte particule și praf

10 07 05

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 07 07*

deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei

10 07 08

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07

10 07 99

deșeuri nespecificate

10 08

deșeuri din pirometalurgia altor metale neferoase

10 08 04

particule și praf

10 08 08*

zgură salină de la topirea primară și secundară

10 08 09

alte zguri

10 08 10*

scorii și cruste care sunt inflamabile sau emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

10 08 11

scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10

10 08 12*

deșeuri cu conținut de gudroane de la producerea anozilor

10 08 13

deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12

10 08 14

resturi de anozi

10 08 15*

praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 08 16

praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 15

10 08 17*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 08 18

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 08 17

10 08 19*

deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei

10 08 20

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 08 19

10 08 99

deșeuri nespecificate

10 09

deșeuri din turnarea metalelor feroase

10 09 03

zgură de topitorie

10 09 05*

miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase

10 09 06

miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05

10 09 07*

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase

10 09 08

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07

10 09 09*

praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 09 10

praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09

10 09 11*

alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase

10 09 12

alte particule decât cele specificate la 10 09 11

10 09 13*

deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase

10 09 14

deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 09 13

10 09 15*

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de substanțe periculoase

10 09 16

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15

10 09 99

deșeuri nespecificate

10 10

deșeuri din turnarea metalelor neferoase

10 10 03

zgură de topitorie

10 10 05*

miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase

10 10 06

miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05

10 10 07*

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase

10 10 08

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele menționate la rubrica 10 10 07

10 10 09*

praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 10 10

praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09

10 10 11*

alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase

10 10 12

alte particule decât cele specificate la 10 10 11

10 10 13*

deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase

10 10 14

deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 10 13

10 10 15*

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de substanțe periculoase

10 10 16

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15

10 10 99

deșeuri nespecificate

10 11

deșeuri de la fabricarea sticlei și a produselor din sticlă

10 11 03

deșeuri din fibre de sticlă

10 11 05

particule și praf

10 11 09*

deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, cu conținut de substanțe periculoase

10 11 10

deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele menționate la rubrica 10 11 09

10 11 11*

deșeuri de sticlă sub formă de particule fine și pudră de sticlă cu conținut de metale grele (de exemplu, de la tuburile catodice)

10 11 12

deșeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11

10 11 13*

nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei cu conținut de substanțe periculoase

10 11 14

nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13

10 11 15*

deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, cu conținut de substanțe periculoase

10 11 16

deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15

10 11 17*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 11 18

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17

10 11 19*

deșeuri solide de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

10 11 20

deșeuri solide de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 10 11 19

10 11 99

deșeuri nespecificate

10 12

deșeuri de la fabricarea produselor de ceramică, a cărămizilor, a țiglelor și a materialelor de construcții

10 12 01

deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice

10 12 03

particule și praf

10 12 05

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 12 06

forme declasate

10 12 08

deșeuri ceramice, de cărămizi, țigle și materiale de construcție (după procesarea termică)

10 12 09*

deșeuri solide rezultate din epurarea gazelor, cu conținut de substanțe periculoase

10 12 10

deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09

10 12 11*

deșeuri de la smălțuire cu conținut de metale grele

10 12 12

deșeuri de la smălțuire, altele decât cele specificate la 10 12 11

10 12 13

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

10 12 99

deșeuri nespecificate

10 13

deșeuri de la fabricarea cimentului, a varului și ghipsului și a articolelor și produselor derivate

10 13 01

deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice

10 13 04

deșeuri de la calcinarea și hidratarea varului

10 13 06

particule și praf (cu excepția 10 13 12 și 10 13 13)

10 13 07

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 13 09*

deșeuri de la fabricarea azbocimenturilor, cu conținut de azbest

10 13 10

deșeuri de la producerea azbocimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09

10 13 11

deșeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 și 10 13 10

10 13 12*

deșeuri solide rezultate din epurarea gazelor, cu conținut de substanțe periculoase

10 13 13

deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12

10 13 14

deșeuri de beton și nămoluri cu beton

10 13 99

deșeuri nespecificate

10 14

deșeuri din crematorii

10 14 01*

deșeuri de la spălarea gazelor cu conținut de mercur

11

DEȘEURI REZULTATE DIN TRATAREA CHIMICĂ A SUPRAFEȚELOR ȘI DIN ACOPERIRI ALE METALELOR ȘI ALE ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIA NEFEROASĂ

11 01

deșeuri provenite din tratarea chimică a suprafețelor și din acoperirea metalelor și a altor materiale (de exemplu, procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină și de fabricare a anozilor)

11 01 05*

acizi de decapare

11 01 06*

acizi nespecificați

11 01 07*

baze de decapare

11 01 08*

nămoluri cu conținut de fosfați

11 01 09*

nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase

11 01 10

nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09

11 01 11*

lichide apoase de clătire cu conținut de substanțe periculoase

11 01 12

lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11

11 01 13*

deșeuri de degresare cu conținut de substanțe periculoase

11 01 14

deșeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13

11 01 15*

eluați și nămoluri de la sisteme de membrane sau de la schimbători de ioni, cu conținut de substanțe periculoase

11 01 16*

rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate

11 01 98*

alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

11 01 99

deșeuri nespecificate

11 02

deșeuri provenite din procesele hidrometalurgice ale metalelor neferoase

11 02 02*

nămoluri provenite din hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit și goethit)

11 02 03

deșeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluție

11 02 05*

deșeuri provenite din procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conținut de substanțe periculoase

11 02 06

deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 05

11 02 07*

alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

11 02 99

deșeuri nespecificate

11 03

nămoluri și solide provenite din procesele de călire

11 03 01*

deșeuri cu conținut de cianuri

11 03 02*

alte deșeuri

11 05

deșeuri provenite din procesele de galvanizare la cald

11 05 01

zinc dur

11 05 02

cenușă de zinc

11 05 03*

deșeuri solide de la epurarea gazelor

11 05 04*

baie uzată

11 05 99

deșeuri nespecificate

12

DEȘEURI PROVENITE DE LA MODELAREA ȘI TRATAREA FIZICĂ ȘI MECANICĂ DE SUPRAFAȚĂ A METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE

12 01

deșeuri provenite de la modelarea și tratarea mecanică și fizică de suprafață a metalelor și a materialelor plastice

12 01 01

pilitură și șpan feros

12 01 02

praf și suspensii de metale feroase

12 01 03

pilitură și șpan neferos

12 01 04

praf și suspensii de metale neferoase

12 01 05

pilitură și șpan de materiale plastice

12 01 06*

uleiuri minerale de ungere uzate cu conținut de halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)

12 01 07*

uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)

12 01 08*

emulsii și soluții de ungere uzate cu conținut de halogeni

12 01 09*

emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni

12 01 10*

uleiuri sintetice de ungere uzate

12 01 12*

ceruri și grăsimi uzate

12 01 13

deșeuri de la sudură

12 01 14*

nămoluri de la mașini-unelte, cu conținut de substanțe periculoase

12 01 15

nămoluri de la mașini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14

12 01 16*

deșeuri de material de sablare, cu conținut de substanțe periculoase

12 01 17

deșeuri de material de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16

12 01 18*

nămoluri metalice (de la mărunțire, honuire și lepuire) cu conținut de ulei

12 01 19*

uleiuri de ungere ușor biodegradabile

12 01 20*

piese de polizare uzate, mărunțite, precum și materiale de polizare mărunțite, cu conținut de substanțe periculoase

12 01 21

piese de polizare uzate și materiale de polizare, altele decât cele specificate la 12 01 20

12 01 99

deșeuri nespecificate

12 03

deșeuri provenite din degresarea cu apă și cu abur (cu excepția celor din capitolul 11)

12 03 01*

lichide apoase de spălare

12 03 02*

deșeuri de la degresarea cu abur

13

ULEIURI ȘI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAȚI (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor menționate la capitolele 05, 12 și 19)

13 01

uleiuri hidraulice uzate

13 01 01*

uleiuri hidraulice cu conținut de PCB

13 01 04*

emulsii clorurate

13 01 05*

emulsii neclorurate

13 01 09*

uleiuri hidraulice minerale clorurate

13 01 10*

uleiuri hidraulice minerale neclorurate

13 01 11*

uleiuri hidraulice sintetice

13 01 12*

uleiuri hidraulice ușor biodegradabile

13 01 13*

alte uleiuri hidraulice

13 02

uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere

13 02 04*

uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere

13 02 05*

uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere

13 02 06*

uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere

13 02 07*

uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile

13 02 08*

alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere

13 03

uleiuri izolante și de transmitere a căldurii uzate

13 03 01*

uleiuri izolante și de transmitere a căldurii cu conținut de PCB

13 03 06*

uleiuri minerale clorurate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01

13 03 07*

uleiuri minerale neclorurate izolante și de transmitere a căldurii

13 03 08*

uleiuri sintetice izolante și de transmitere a căldurii

13 03 09*

uleiuri izolante și de transmitere a căldurii ușor biodegradabile

13 03 10*

alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii

13 04

uleiuri de santină

13 04 01*

uleiuri de santină din navigația pe apele interioare

13 04 02*

uleiuri de santină din colectoarele de debarcader

13 04 03*

uleiuri de santină din alte tipuri de navigație

13 05

conținutul separatoarelor apă/ulei

13 05 01*

solide din paturile de nisip și separatoarele ulei/apă

13 05 02*

nămoluri de la separatoarele ulei/apă

13 05 03*

nămoluri de intercepție

13 05 06*

ulei de la separatoarele ulei/apă

13 05 07*

ape uleioase de la separatoarele ulei/apă

13 05 08*

amestecuri de deșeuri de la paturile de nisip și separatoarele ulei/apă

13 07

combustibili lichizi uzați

13 07 01*

ulei combustibil și combustibil diesel

13 07 02*

Benzină

13 07 03*

alți combustibili (inclusiv amestecuri)

13 08

uleiuri uzate, nespecificate în altă parte

13 08 01*

nămoluri sau emulsii de la desalinizare

13 08 02*

alte emulsii

13 08 99*

deșeuri nespecificate

14

DEȘEURI DE SOLVENȚI ORGANICI, AGENȚI DE RĂCIRE ȘI AGENȚI DE PROPULSARE (cu excepția capitolelor 07 și 08)

14 06

deșeuri de solvenți organici, agenți de răcire și agenți de propulsare pentru formarea spumei și a aerosolilor

14 06 01*

clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02*

alți solvenți și amestecuri de solvenți halogenați

14 06 03*

alți solvenți și amestecuri de solvenți

14 06 04*

nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de solvenți halogenați

14 06 05*

nămoluri sau deșeuri solide conținând alți solvenți

15

AMBALAJE ȘI DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE

15 01

ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat)

15 01 01

ambalaje de hârtie și carton

15 01 02

ambalaje de materiale plastice

15 01 03

ambalaje de lemn

15 01 04

ambalaje metalice

15 01 05

ambalaje de materiale compozite

15 01 06

ambalaje amestecate

15 01 07

ambalaje de sticlă

15 01 09

ambalaje din materiale textile

15 01 10*

ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

15 01 11*

ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă solidă formată din materiale periculoase (de exemplu, azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune

15 02

absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție

15 02 02*

absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase

15 02 03

absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02

16

DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ

16 01

vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv mașini de teren) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate și de la întreținerea vehiculelor (cu excepția celor de la capitolele 13, 14 și secțiunile 16 06 și 16 08)

16 01 03

anvelope scoase din uz

16 01 04*

vehicule scoase din uz

16 01 06

vehicule scoase din uz fără lichide sau alte componente periculoase

16 01 07*

filtre de ulei

16 01 08*

componente cu conținut de mercur

16 01 09*

componente cu conținut de PCB

16 01 10*

componente explozive (de exemplu, airbaguri)

16 01 11*

plăcuțe de frână cu conținut de azbest

16 01 12

plăcuțe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11

16 01 13*

lichide de frână

16 01 14*

fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase

16 01 15

lichide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14

16 01 16

rezervoare pentru gaz lichefiat

16 01 17

metale feroase

16 01 18

metale neferoase

16 01 19

Materiale plastice

16 01 20

Sticlă

16 01 21*

componente periculoase, altele decât cele specificate la 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 și 16 01 14

16 01 22

alte componente nespecificate

16 01 99

deșeuri nespecificate

16 02

deșeuri din echipamente electrice și electronice

16 02 09*

transformatoare și condensatoare cu conținut de PCB

16 02 10*

echipamente casate cu conținut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele specificate la 16 02 09

16 02 11*

echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi, HCFC și HFC

16 02 12*

echipamente casate cu conținut de azbest liber

16 02 13*

echipamente casate cu conținut de componente periculoase (3), altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 12

16 02 14

echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13

16 02 15*

componente periculoase demontate din echipamente casate

16 02 16

componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15

16 03

loturi declasate și produse nefolosite

16 03 03*

deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase

16 03 04

deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03

16 03 05*

deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase

16 03 06

deșeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05

16 03 07*

mercur metalic

16 04

deșeuri de explozivi

16 04 01*

deșeuri de muniție

16 04 02*

deșeuri de artificii

16 04 03*

alte deșeuri de explozivi

16 05

butelii de gaze sub presiune și produse chimice expirate

16 05 04*

butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase

16 05 05

butelii de gaze sub presiune cu conținut de alte substanțe decât cele specificate la 16 05 04

16 05 06*

substanțe chimice de laborator constând din substanțe periculoase sau conținând substanțe periculoase, inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator

16 05 07*

substanțe chimice anorganice de laborator expirate, constând din sau conținând substanțe periculoase

16 05 08*

substanțe chimice organice de laborator expirate, constând din sau conținând substanțe periculoase

16 05 09

substanțe chimice expirate, altele decât cele specificate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08

16 06

baterii și acumulatori

16 06 01*

baterii cu plumb

16 06 02*

baterii cu Ni-Cd

16 06 03*

baterii cu conținut de mercur

16 06 04

baterii alcaline (cu excepția 16 06 03)

16 06 05

alte baterii și acumulatoare

16 06 06*

electroliți colectați separat din baterii și acumulatoare

16 07

deșeuri provenite de la curățarea cisternelor și butoaielor de depozitare și transport (cu excepția capitolelor 05 și 13)

16 07 08*

deșeuri cu conținut de țiței

16 07 09*

deșeuri cu conținut de alte substanțe periculoase

16 07 99

deșeuri nespecificate

16 08

catalizatori uzați

16 08 01

catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepția 16 08 07)

16 08 02*

catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale periculoase ori compuși ai metalelor tranziționale periculoase

16 08 03

catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși ai metalelor tranziționale, nespecificați

16 08 04

catalizatori uzați de la cracare catalitică (cu excepția 16 08 07)

16 08 05*

catalizatori uzați cu conținut de acid fosforic

16 08 06*

lichide uzate folosite drept catalizatori

16 08 07*

catalizatori uzați contaminați cu substanțe periculoase

16 09

substanțe oxidante

16 09 01*

permanganați, de exemplu permanganat de potasiu

16 09 02*

cromați, de exemplu cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau de sodiu

16 09 03*

peroxizi, de exemplu peroxidul de hidrogen

16 09 04*

alte substanțe oxidante nespecificate

16 10

deșeuri lichide apoase care urmează să fie tratate ex situ

16 10 01*

deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase

16 10 02

deșeuri lichide apoase, altele decât cele specificate la 16 10 01

16 10 03*

concentrate apoase cu conținut de substanțe periculoase

16 10 04

concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03

16 11

deșeuri din materiale de căptușire și refractare

16 11 01*

materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon rezultate din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase

16 11 02

materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01

16 11 03*

alte materiale de căptușire și refractare rezultate din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase

16 11 04

alte materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 03

16 11 05*

materiale de căptușire și refractare provenite din procesele nemetalurgice, cu conținut de substanțe periculoase

16 11 06

materiale de căptușire și refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05

17

DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE)

17 01

beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01

Beton

17 01 02

Cărămizi

17 01 03

țigle și produse ceramice

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02

lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01

Lemn

17 02 02

Sticlă

17 02 03

Materiale plastice

17 02 04*

sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01*

asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03*

gudron de huilă și produse gudronate

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01

cupru, bronz, alamă

17 04 02

Aluminiu

17 04 03

Plumb

17 04 04

Zinc

17 04 05

fier și oțel

17 04 06

Staniu

17 04 07

amestecuri metalice

17 04 09*

deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10*

cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

17 05 03*

pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04

pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07*

resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06

materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01*

materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05*

materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08

materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01*

materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02

materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09

alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03*

alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04

deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

18

DEȘEURI PROVENITE DIN ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SAU VETERINARĂ ȘI/SAU DIN CERCETĂRI CONEXE (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitățile de asistență medicală)

18 01

deșeuri provenite din maternități, de diagnostic, tratament sau prevenire a bolilor la om

18 01 01

obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03)

18 01 02

fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat (cu excepția 18 01 03)

18 01 03*

deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor

18 01 04

deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de exemplu, îmbrăcăminte, mulaje de ghips, lenjerie, îmbrăcăminte de unică folosință, scutece)

18 01 06*

chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase

18 01 07

chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06

18 01 08*

medicamente citotoxice și citostatice

18 01 09

medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08

18 01 10*

deșeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice

18 02

deșeuri provenite din cercetarea, diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea bolilor la animale

18 02 01

obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02)

18 02 02*

deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor

18 02 03

deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor

18 02 05*

chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase

18 02 06

chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05

18 02 07*

medicamente citotoxice și citostatice

18 02 08

medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07

19

DEȘEURI PROVENITE DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAȚIILE EX-SITU DE EPURARE A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUMUL UMAN ȘI A APEI PENTRU UZ INDUSTRIAL

19 01

deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor

19 01 02

materiale feroase din cenușile de ardere

19 01 05*

turte de filtrare de la epurarea gazelor

19 01 06*

deșeuri lichide apoase de la epurarea gazelor și alte deșeuri lichide apoase

19 01 07*

deșeuri solide de la epurarea gazelor

19 01 10*

cărbune activ uzat de la epurarea gazelor de ardere

19 01 11*

cenușă de vatră și zgură cu conținut de substanțe periculoase

19 01 12

cenușă de vatră și zgură, alta decât cea specificată la 19 01 11

19 01 13*

cenuși zburătoare cu conținut de substanțe periculoase

19 01 14

cenușă zburătoare, alta decât cea specificată la 19 01 13

19 01 15*

praf de cazan cu conținut de substanțe periculoase

19 01 16

praf de cazan, altul decât cel specificat la 19 01 15

19 01 17*

deșeuri de piroliză cu conținut de substanțe periculoase

19 01 18

deșeuri de piroliză, altele decât cele specificate la 19 01 17

19 01 19

nisipuri de la paturile fluidizate

19 01 99

deșeuri nespecificate

19 02

deșeuri provenite din tratamentele fizico–chimice ale deșeurilor (în special decromatare, decianurare, neutralizare)

19 02 03

deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase

19 02 04*

deșeuri preamestecate conținând cel puțin un deșeu periculos

19 02 05*

nămoluri rezultate din tratarea fizico-chimică, cu conținut de substanțe periculoase

19 02 06

nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05

19 02 07*

ulei și concentrate de la separare

19 02 08*

deșeuri lichide combustibile cu conținut de substanțe periculoase

19 02 09*

deșeuri solide combustibile cu conținut de substanțe periculoase

19 02 10

deșeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 și 19 02 09

19 02 11*

alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

19 02 99

deșeuri nespecificate

19 03

deșeuri stabilizate/solidificate

19 03 04*

deșeuri marcate ca periculoase, parțial stabilizate, altele decât cele menționate la 19 03 08

19 03 05

deșeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04

19 03 06*

deșeuri încadrate ca periculoase, solidificate

19 03 07

deșeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06

19 03 08*

mercur parțial stabilizat

19 04

deșeuri vitrificate și deșeuri provenite din vitrificare

19 04 01

deșeuri vitrificate

19 04 02*

cenușă zburătoare și alte deșeuri de la epurarea gazelor de ardere

19 04 03*

fază solidă nevitrificată

19 04 04

deșeuri lichide apoase de la vitrificarea deșeurilor

19 05

deșeuri de la tratarea aerobă a deșeurilor solide

19 05 01

fracția necompostată din deșeurile municipale și similare

19 05 02

fracția necompostată din deșeurile animale și vegetale

19 05 03

compost fără specificarea provenienței

19 05 99

deșeuri nespecificate

19 06

deșeuri de la tratarea anaerobă a deșeurilor

19 06 03

faza lichidă de la epurarea anaerobă a deșeurilor municipale

19 06 04

faza fermentată de la epurarea anaerobă a deșeurilor municipale

19 06 05

faza lichidă de la epurarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale

19 06 06

faza fermentată de la epurarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale

19 06 99

deșeuri nespecificate

19 07

levigate din depozitele de deșeuri

19 07 02*

levigate din depozitele de deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

19 07 03

levigate din depozite de deșeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02

19 08

deșeuri de la instalațiile de epurare a apelor reziduale, nespecificate în altă parte

19 08 01

Reziduuri de cernere

19 08 02

deșeuri de la deznisipatoare

19 08 05

nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești

19 08 06*

rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate

19 08 07*

soluții și nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni

19 08 08*

deșeuri de la sistemele cu membrană cu conținut de metale grele

19 08 09

amestec de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apă conținând numai uleiuri și grăsimi comestibile

19 08 10*

amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea ulei/apă, altele decât cele specificate la 19 08 09

19 08 11*

nămoluri cu conținut de substanțe periculoase rezultate din epurarea biologică a apelor reziduale industriale

19 08 12

nămoluri rezultate din epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11

19 08 13*

nămoluri cu conținut de substanțe periculoase rezultate din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale

19 08 14

nămoluri de la alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 13

19 08 99

deșeuri nespecificate

19 09

deșeuri provenite din prepararea apei pentru consumul uman sau a apei de uz industrial

19 09 01

deșeuri solide de primă filtrare și de declorurare

19 09 02

nămoluri de la limpezirea apei

19 09 03

nămoluri de la decarbonatare

19 09 04

cărbune activ uzat

19 09 05

rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate

19 09 06

soluții și nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni

19 09 99

deșeuri nespecificate

19 10

deșeuri provenite din sfărâmarea deșeurilor cu conținut de metale

19 10 01

deșeuri de fier și oțel

19 10 02

deșeuri neferoase

19 10 03*

fracții de șpan ușor și praf cu conținut de substanțe periculoase

19 10 04

fracții de șpan ușor și praf, altele decât cele specificate la 19 10 03

19 10 05*

alte fracții cu conținut de substanțe periculoase

19 10 06

alte fracții decât cele specificate la 19 10 05

19 11

deșeuri de la regenerarea hidrocarburilor

19 11 01*

argile de filtrare uzate

19 11 02*

gudroane acide

19 11 03*

deșeuri lichide apoase

19 11 04*

deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze

19 11 05*

nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

19 11 06

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 19 11 05

19 11 07*

deșeuri de la spălarea gazelor de ardere

19 11 99

deșeuri nespecificate

19 12

deșeuri provenite din tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu, sortare, sfărâmare, compactare, peletizare), nespecificate în altă parte

19 12 01

hârtie și carton

19 12 02

metale feroase

19 12 03

metale neferoase

19 12 04

materiale plastice și de cauciuc

19 12 05

Sticlă

19 12 06*

deșeuri din lemn cu conținut de substanțe periculoase

19 12 07

lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06

19 12 08

Materiale textile

19 12 09

minerale (de exemplu nisip, pietre)

19 12 10

deșeuri combustibile (combustibili derivați din rebuturi)

19 12 11*

alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) rezultate din tratarea mecanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase

19 12 12

alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11

19 13

deșeuri provenite de la decontaminarea solurilor și a apelor subterane

19 13 01*

deșeuri solide rezultate în urma remedierii solului, cu conținut de substanțe periculoase

19 13 02

deșeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01

19 13 03*

nămoluri rezultate în urma decontaminării solului, cu conținut de substanțe periculoase

19 13 04

nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03

19 13 05*

nămoluri rezultate din remedierea apelor subterane, cu conținut de substanțe periculoase

19 13 06

nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05

19 13 07*

deșeuri lichide apoase și concentrate apoase provenite de la decontaminarea apelor subterane, cu conținut de substanțe periculoase

19 13 08

deșeuri lichide apoase și concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07

20

DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT

20 01

fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01)

20 01 01

hârtie și carton

20 01 02

Sticlă

20 01 08

deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine

20 01 10

Îmbrăcăminte

20 01 11

Materiale textile

20 01 13*

Solvenți

20 01 14*

Acizi

20 01 15*

Alcali

20 01 17*

Substanțe chimice fotografice

20 01 19*

Pesticide

20 01 21*

tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur

20 01 23*

echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi

20 01 25

uleiuri și grăsimi comestibile

20 01 26*

uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25

20 01 27*

vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase

20 01 28

vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decât cele specificate la 20 01 27

20 01 29*

detergenți cu conținut de substanțe periculoase

20 01 30

detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29

20 01 31*

medicamente citotoxice și citostatice

20 01 32

medicamente, altele decât cele specificate la 20 01 31

20 01 33*

baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatoare nesortate conținând aceste baterii

20 01 34

baterii și acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 33

20 01 35*

echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate la 20 01 21 și 20 01 23, cu conținut de componente periculoase (3)

20 01 36

echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35

20 01 37*

deșeuri din lemn cu conținut de substanțe periculoase

20 01 38

lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37

20 01 39

Materiale plastice

20 01 40

Metale

20 01 41

deșeuri de la curățatul coșurilor

20 01 99

alte fracții nespecificate

20 02

deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeurile din cimitire)

20 02 01

deșeuri biodegradabile

20 02 02

pământ și pietre

20 02 03

alte deșeuri nebiodegradabile

20 03

alte deșeuri municipale

20 03 01

deșeuri municipale amestecate

20 03 02

deșeuri din piețe

20 03 03

reziduuri stradale

20 03 04

nămolul din fosele septice

20 03 06

deșeuri de la curățarea canalizării

20 03 07

deșeuri voluminoase

20 03 99

alte deșeuri municipale nespecificate


(1)  Directiva 96/59/CE a Consiliului din : 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC) (JO L 243, 24.9.1996, p. 31).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din : 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 7).

(3)  Componentele periculoase provenite din echipamentele electrice și electronice pot include acumulatori și baterii, conform mențiunii de la 16 06, fiind marcate ca periculoase; comutatoarele cu mercur, sticla de la tuburile catodice și alte tipuri de sticlă activată etc.