12.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 355/55


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 10 decembrie 2014

de stabilire a formatului pentru transmiterea informațiilor de la statele membre privind punerea în aplicare a Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase

[notificată cu numărul C(2014) 9335]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/896/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului (1), în special articolul 21 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Articolul 21 alineatul (2) din Directiva 2012/18/UE prevede că, până la 30 septembrie 2019 și, ulterior, la fiecare patru ani, statele membre prezintă un raport privind punerea în aplicare a directivei menționate.

(2)

Comisia a elaborat un chestionar pentru a defini setul de informații care trebuie transmise de către statele membre în scopul raportării cu privire la punerea în aplicare a directivei.

(3)

Prima perioadă de raportare ar trebui să acopere perioada cuprinsă între 1 iunie 2015, data la care directiva devine pe deplin aplicabilă în statele membre, și 31 decembrie 2018, pentru a acorda statelor membre timpul necesar să evalueze informațiile colectate și să le transmită Comisiei până la 30 septembrie 2019. Următoarele perioade de raportare de patru ani vor acoperi perioadele cuprinse între data de 1 ianuarie a primului an al perioadei de raportare și data de 31 decembrie a celui de al patrulea an al perioadei de raportare.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 22 din Directiva 96/82/CE a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre prezintă un raport privind punerea în aplicare a Directivei 2012/18/UE în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din directiva respectivă, răspunzând la chestionarul prevăzut în anexa la prezenta decizie (3).

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 decembrie 2014.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 197, 24.7.2012, p. 1.

(2)  Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase (JO L 10, 14.1.1997, p. 13).

(3)  Disponibil și pe site-ul web al Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/environment/seveso/


ANEXĂ

CHESTIONAR

1.   INFORMAȚII GENERALE

1.

Furnizați informații privind principalele autorități competente care răspund de aplicarea Directivei 2012/18/UE. Informațiile trebuie să includă, cel puțin, datele de contact și sarcinile principale (monitorizarea rapoartelor de securitate, amenajarea teritoriului, efectele domino, întocmirea și punerea în aplicare a unor planuri de urgență externe, inspecții, furnizarea de informații către public, sancțiuni). Sau, ca alternativă: Faceți trimitere la raportul precedent dacă nu au avut loc modificări semnificative.

2.

Indicați când a avut loc ultima actualizare a informațiilor privind amplasamentele în vederea includerii acestora în baza de date (e)SPIRS.

2.   EFECTE DOMINO (ARTICOLUL 9 DIN DIRECTIVA 2012/18/UE)

La sfârșitul perioadei de raportare, câte grupuri de amplasamente au fost identificate în care riscul sau consecințele unui accident major pot crește din cauza poziției geografice și a proximității unor astfel de amplasamente, precum și din cauza inventarului lor de substanțe periculoase, în temeiul articolului 9 din Directiva 2012/18/UE?

3.   RAPOARTE DE SECURITATE (ARTICOLUL 10 DIN DIRECTIVA 2012/18/UE)

1.

Toate amplasamentele de nivel superior, pentru care acest lucru a fost cerut în cursul perioadei de raportare, au prezentat un raport de securitate? Dacă răspunsul este negativ, câte amplasamente nu au prezentat rapoarte?

2.

Toate rapoartele de securitate au fost actualizate în cursul ultimilor cinci ani? Dacă răspunsul este negativ, câte amplasamente de nivel superior, pentru care acest lucru a fost cerut, nu și-au actualizat raportul de securitate?

4.   PLANURI DE URGENȚĂ (ARTICOLUL 12 DIN DIRECTIVA 2012/18/UE)

1.

Au fost întocmite planuri de urgență externe pentru toate amplasamentele de nivel superior pentru care acest lucru a fost cerut în cursul perioadei de raportare? Dacă răspunsul este negativ, pentru câte amplasamente de nivel superior nu a fost întocmit un plan de urgență extern?

2.

Pentru câte amplasamente de nivel superior au decis autoritățile că nu este necesar să se întocmească un plan de urgență extern, în conformitate cu articolul 12 alineatul (8) din Directiva 2012/18/UE?

3.

În cazul în care răspunsul la întrebarea 4.2 este un amplasament sau mai multe, furnizați justificarea prezentată de autoritatea competentă relevantă în fiecare caz în parte.

4.

Planurile de urgență externe au fost testate în ultimii trei ani pentru toate amplasamentele de nivel superior? Dacă răspunsul este negativ, în câte cazuri nu au fost testate planurile de urgență externe?

5.

Furnizați informații cu privire la modalitățile principale de consultare a publicului interesat cu privire la planurile de urgență externe.

6.

Furnizați o scurtă explicație privind modul în care sunt testate planurile de urgență externe (de exemplu, test parțial, test complet, cu intervenția serviciilor de urgență, asistat de calculator etc.). Precizați criteriile utilizate atunci când se evaluează dacă un plan de urgență extern este adecvat.

5.   AMENAJAREA TERITORIULUI (ARTICOLELE 13 ȘI 15 DIN DIRECTIVA 2012/18/UE)

1.

În cursul perioadei de raportare, a fost consultat publicul interesat cu privire la toate proiectele individuale specifice (amplasamente noi, modificări semnificative ale amplasamentelor existente, noi amenajări în apropierea imediată a amplasamentelor existente) și a fost consultat publicul cu privire la planurile sau programele generale legate de amplasamentele noi sau de noile amenajări în apropierea imediată a amplasamentelor existente? Dacă răspunsul este negativ, furnizați un raport de sinteză privind principalele motive pentru cazurile în care publicul nu a fost consultat.

2.

Opțional: Legislația dumneavoastră națională prevede proceduri coordonate sau comune în scopul îndeplinirii cerințelor privind amenajarea teritoriului în temeiul Directivei Seveso și a cerințelor care decurg din alte acte legislative, cum ar fi Directivele 2011/92/UE (1) și 2001/42/CE (2) ale Parlamentului European și ale Consiliului?

6.   INFORMAȚII PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE (ARTICOLUL 14 ȘI ANEXA V LA DIRECTIVA 2012/18/UE)

1.

Informațiile privind măsurile de securitate și conduita obligatorie în caz de accident major au fost puse la dispoziția publicului în mod activ pe parcursul ultimilor cinci ani pentru toate amplasamentele de nivel superior? Dacă răspunsul este negativ, pentru câte amplasamente de nivel superior nu a fost făcut acest lucru?

2.

Indicați de către cine (operatori, autorități) și, în măsura posibilului, prin ce mijloace (de exemplu, broșuri, fluturași, e-mail-uri, SMS-uri ale operatorilor sau ale autorităților) sunt făcute publice informațiile menționate la punctul 6.1.

3.

Informațiile enumerate în anexa V la Directiva 2012/18/UE se află permanent la dispoziție, pentru toate amplasamentele, inclusiv în format electronic, și sunt actualizate atunci când este necesar? Dacă răspunsul este negativ, indicați procentul de amplasamente pentru care acest lucru nu este valabil și măsurile luate pentru a remedia deficiențele.

4.

Indicați de către cine (operatori, autorități) și, în măsura posibilului, prin ce mijloace (de exemplu, anunțuri, site-uri web ale operatorilor sau ale autorităților) sunt puse la dispoziție, în permanență, informațiile menționate la punctul 6.3.

5.

La sfârșitul perioadei de raportare, pentru câte amplasamente se consideră că există posibilitatea producerii unui accident major cu efecte transfrontaliere? În câte cazuri au fost furnizate informații relevante unui stat membru care ar putea fi afectat?

7.   INSPECȚII (ARTICOLUL 20 DIN DIRECTIVA 2012/18/UE)

1.

La ce nivel sau niveluri au fost elaborate planuri de inspecție? Acestea au fost puse la dispoziția publicului sau publicul a fost informat prin mijloace electronice de unde pot fi obținute la cerere informații mai detaliate despre planul de inspecție? Opțional: Dacă sunt publicate pe internet, furnizați un link.

2.

Au fost elaborate programe pentru inspecțiile de rutină, inclusiv frecvența vizitelor la fața locului, pentru toate amplasamentele? Data ultimei vizite efectuate la fața locului sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic au fost puse la dispoziția publicului? Opțional: Dacă sunt publicate pe internet, furnizați un link.

3.

Pentru câte amplasamente de nivel superior programul de inspecție, inclusiv frecvența vizitelor la fața locului, se bazează pe o evaluare sistematică a pericolelor de accidente majore pentru amplasamentul în cauză? Câte amplasamente fac obiectul unor vizite anuale la fața locului?

4.

Pentru câte amplasamente de nivel inferior programul de inspecție, inclusiv frecvența vizitelor la fața locului, se bazează pe o evaluare sistematică a pericolelor de accidente majore pentru amplasamentul în cauză? Câte amplasamente fac obiectul unor vizite la fața locului cel puțin o dată la trei ani?

5.

Legislația națională sau orientările administrative prevăd efectuarea unor inspecții coordonate sau comune cu inspecțiile desfășurate în temeiul altor acte legislative ale Uniunii [de exemplu, în temeiul Directivei privind emisiile industriale (DEI)]?

8.   INTERZICEREA UTILIZĂRII, SANCȚIUNI ȘI ALTE INSTRUMENTE COERCITIVE (ARTICOLELE 19 ȘI 28 DIN DIRECTIVA 2012/18/UE)

1.

Pentru câte amplasamente utilizarea sau punerea în funcțiune a fost interzisă în cursul perioadei de raportare?

2.

Câte alte tipuri de măsuri coercitive au fost adoptate în cursul perioadei de raportare? Furnizați o indicație privind tipurile de acțiuni care sunt utilizate cel mai frecvent (de exemplu, interzicerea utilizării, sancțiuni administrative, sancțiuni sau alte măsuri). Dacă este posibil, furnizați o defalcare statistică.

9.   ACCESUL LA JUSTIȚIE (ARTICOLUL 23 DIN DIRECTIVA 2012/18/UE)

Explicați modul în care a fost asigurată respectarea articolului 23 din Directiva 2012/18/UE privind accesul la justiție și descrieți experiența dobândită din aplicarea acestui articol în cursul perioadei de raportare.

10.   INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Opțional: Furnizați orice alte informații generale, orice experiență în materie de implementare, orice rapoarte etc. legate de Directiva Seveso, care ar putea prezenta interes și care pot fi comunicate publicului în legătură cu următoarele puncte:

(a)

învățămintele desprinse din accidente și incidente, pentru a împiedica repetarea acestora;

(b)

instrumentele informatice utilizate pentru monitorizarea punerii în aplicare a directivei și pentru partajarea datelor;

(c)

dacă este relevant, orice dispoziții de tip Seveso (notificarea activităților, cerințe privind managementul securității, rapoarte de securitate, furnizarea de informații către public, planuri de urgență și inspecții) aplicate instalațiilor și activităților care nu fac obiectul Directivei 2012/18/UE, de exemplu, conducte, porturi, stații de triaj, instalații offshore, instalații de explorare și exploatare a gazelor etc.


(1)  Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

(2)  Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).