18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/28


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 14 noiembrie 2014

de modificare a Deciziilor 2010/470/UE și 2010/472/UE în ceea ce privește cerințele de sănătate animală referitoare la scrapie pentru comerțul și importurile în Uniune de embrioni de animale din speciile ovină și caprină

[notificată cu numărul C(2014) 8339]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/802/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute la punctul I din anexa A la Directiva 90/425/CEE (1), în special articolul 11 alineatul (3) a treia liniuță, articolul 17 alineatul (2) litera (b), articolul 18 alineatul (1) prima liniuță și articolul 19 teza introductivă și litera (b),

întrucât:

(1)

Partea A din anexa IV la Decizia 2010/470/UE a Comisiei (2) stabilește modelul de certificat de sănătate aplicabil comerțului în interiorul Uniunii cu transporturi de ovule și embrioni de la animale din speciile ovină și caprină colectați sau produși după 31 august 2010.

(2)

Partea 2 din anexa IV la Decizia 2010/472/UE a Comisiei (3) stabilește modelul de certificat de sănătate pentru importul în Uniune de transporturi de ovule și embrioni de animale din speciile ovină și caprină.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (4) stabilește reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (EST) la bovine, ovine și caprine. Capitolul A din anexa VIII la regulamentul menționat stabilește condițiile pentru comerțul în interiorul Uniunii cu animale vii, material seminal și embrioni. De asemenea, anexa IX la regulamentul menționat stabilește condițiile pentru importul în Uniune de animale vii, embrioni, ovule și produse de origine animală din țări terțe.

(4)

În lumina noilor dovezi științifice, Regulamentul (CE) nr. 999/2001 a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 630/2013 al Comisiei (5). Respectivele modificări, referitoare la scrapie, au fost reflectate în Decizia de punere în aplicare 2013/470/UE a Comisiei (6) în modelul de certificat de sănătate pentru comerțul în interiorul Uniunii cu transporturi de ovule și embrioni de la animale din speciile ovină și caprină, stabilit în partea A din anexa IV la Decizia 2010/470/UE și în modelul de certificat de sănătate pentru importurile în Uniune de transporturi de ovule și embrioni de la animale din speciile ovină și caprină stabilit în partea 2 din anexa IV la Decizia 2010/472/UE, cu o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2014.

(5)

În conformitate cu avizul științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), adoptat la 24 ianuarie 2013, și referitor la riscul transmiterii scrapiei clasice prin transferul de embrioni obținuți in vivo la ovine, în care s-a concluzionat că riscul transmiterii scrapiei clasice prin implantarea de embrioni homozigoți sau heterozigoți ARR proveniți de la ovine ar putea fi considerat neglijabil, cu condiția ca recomandările și procedurile stabilite de OIE referitoare la transferul de embrioni să fie respectate, dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 999/2001 au fost modificate prin Regulamentul (CE) nr. 1148/2014 al Comisiei (7).

(6)

Prin urmare, modelul de certificat de sănătate pentru comerțul în interiorul Uniunii cu transporturi de ovule și embrioni de animale din speciile ovină și caprină stabilit în partea A din anexa IV la Decizia 2010/470/UE și modelul de certificat de sănătate pentru importurile în Uniune de transporturi de ovule și embrioni de la animale din speciile ovină și caprină stabilit în partea 2 din anexa IV la Decizia 2010/472/UE ar trebui să fie modificate pentru a reflecta cerințele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 999/2001, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1148/2014.

(7)

În plus, în modelul de certificat de sănătate pentru comerțul în interiorul Uniunii cu transporturi de ovule și embrioni de animale din speciile ovină și caprină stabilit în partea A din anexa IV la Decizia 2010/470/EU, anumite trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 trebuie să fie modificate pentru a se înlătura orice ambiguitate.

(8)

În plus, în modelul de certificat de sănătate pentru importurile în Uniune de transporturi de ovule și embrioni de la animale din speciile ovină și caprină stabilit în partea 2 din anexa IV la Decizia 2010/472/UE, este necesară o formulare mai precisă pentru a asigura înțelegerea corectă a faptului că regimul de testare referitor la boala hemoragică epizootică (BHE) se aplică femelelor donatoare din speciile ovină și caprină.

(9)

Prin urmare, Deciziile 2010/470/UE și 2010/472/UE ar trebui modificate în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa IV la Decizia 2010/470/UE se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta decizie.

Articolul 2

Anexa IV la Decizia 2010/472/UE se modifică în conformitate cu anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 noiembrie 2014.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54.

(2)  Decizia 2010/470/UE a Comisiei din 26 august 2010 de stabilire a unor modele de certificate de sănătate aplicabile comerțului în interiorul Uniunii cu material seminal, ovule și embrioni de animale din speciile ecvină, ovină și caprină, precum și cu ovule și embrioni de animale din specia porcină (JO L 228, 31.8.2010, p. 15).

(3)  Decizia 2010/472/UE a Comisiei din 26 august 2010 privind importurile de material seminal, ovule și embrioni de animale din speciile ovină și caprină în Uniune (JO L 228, 31.8.2010, p. 74).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 630/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 179, 29.6.2013, p. 60).

(6)  Decizia de punere în aplicare 2013/470/UE a Comisiei din 20 septembrie 2013 de modificare a Deciziilor 2010/470/UE și 2010/472/UE în ceea ce privește cerințele de sănătate animală referitoare la scrapie pentru comerțul și importurile în Uniune de material seminal, ovule și embrioni de animale din speciile ovină și caprină (JO L 252, 24.9.2013, p. 32).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1148/2014 al Comisiei din 28 octombrie 2014 de modificare a anexelor II, VII, VIII, IX și X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 308, 29.10.2014, p. 66).


ANEXA I

În anexa IV la Decizia 2010/470/UE, partea A se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA A

Model de certificat de sănătate IVA pentru comerțul în interiorul Uniunii cu transporturi de ovule și embrioni de la animale din speciile ovină și caprină colectați sau produși în conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului după 31 august 2010 și expediați de o echipă de colectare sau producție de embrioni autorizată care este echipa de origine a ovulelor sau embrionilor

Image

Image

Image


ANEXA II

În anexa IV la Decizia 2010/472/UE, partea 2 se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA 2

Model de certificat de sănătate pentru importurile transporturilor de ovule și embrioni de animale din speciile ovină și caprină

Image

Image

Image

Image

Image